30.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 338/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2199

оd 17. listopada 2019.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (1), a posebno njezin članak 15. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 428/2009 propisuje se da roba s dvojnom namjenom podliježe učinkovitoj kontroli pri izvozu iz Unije ili provozu kroz nju ili pri isporuci u treću zemlju kao posljedica brokerskih usluga brokera s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici Unije.

(2)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 utvrđen je opći popis robe s dvojnom namjenom koja podliježe kontrolama u Uniji. Odluke o robi koja podliježe tim kontrolama donesene su u okviru međunarodno dogovorenih nadzora robe s dvojnom namjenom, uključujući Australsku skupinu (2), Režim nadzora raketne tehnologije (3), Skupinu nuklearnih dobavljača (4), Wassenaarski aranžman (5) i Konvenciju o kemijskom oružju (6).

(3)

Popis robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009 potrebno je redovno ažurirati kako bi se osigurala potpuna usklađenost s međunarodnim sigurnosnim obvezama, jamčila transparentnost i održavala konkurentnost gospodarskih subjekata. Kontrolni popisi doneseni u okviru međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza izmijenjeni su u 2018. i stoga je sada potrebna nova izmjena Priloga I. Uredbi (EZ) br. 428/2009. Kako bi se tijelima nadležnima za kontrolu izvoza i gospodarskim subjektima olakšala uporaba referentnih materijala, Prilog I. toj Uredbi trebalo bi zamijeniti.

(4)

Prilozima II.a do II.f Uredbi (EZ) br. 428/2009 uspostavljaju se opće izvozne dozvole Unije.

(5)

U Prilogu II.g Uredbi (EZ) br. 428/2009 utvrđuje se popis robe s dvojnom namjenom koja se treba isključiti iz područja primjene nacionalnih općih izvoznih dozvola i općih izvoznih dozvola Unije.

(6)

Prilogom IV. Uredbi (EZ) br. 428/2009 utvrđuju se zahtjevi za dozvole za određene prijenose unutar Zajednice.

(7)

Izmjene Unijina popisa robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. uzrok su posljedičnih izmjena Priloga II.a do II.g te Priloga IV. za robu s dvojnom namjenom koja je navedena i u Prilozima II.a do II.g i Prilogu IV.

(8)

Uredbom (EZ) br. 428/2009 propisuje se da je Komisija ovlaštena za ažuriranje popisa robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. te Priloga II.a do II.g i Priloga IV. donošenjem delegiranih akata u skladu s odgovarajućim dužnostima i obvezama te svakom njihovom promjenom, koje su države članice prihvatile kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za nadzor izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora.

(9)

S obzirom na važnost osiguravanja potpune usklađenosti s međunarodnim sigurnosnim obvezama, čim je to praktički moguće, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(10)

Uredbu (EZ) br. 428/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(2)

Prilozi II.a do II.g zamjenjuju se tekstom u Prilogu II. ovoj Uredbi.

(3)

Prilog IV zamjenjuje se tekstom u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).

(2)  Australska skupina neformalni je forum zemalja u okviru kojeg se usklađivanjem kontrola izvoza nastoji postići to da se izvozom ne pridonosi razvoju kemijskog i biološkog oružja. Više informacija dostupno je na: http://www.australiagroup.net/

(3)  Režim kontrole raketne tehnologije neformalan je politički dogovor među zemljama koje nastoje ograničiti širenje projektila, cjelokupnih raketnih sustava, bespilotnih letjelica i slične tehnologije. Više informacija dostupno je na: http://mtcr.info/

(4)  Skupina dobavljača nuklearnog oružja skupina je zemalja dobavljača nuklearnog oružja čiji je cilj pridonijeti neširenju nuklearnog oružja provedbom dvaju skupova smjernica za izvoz nuklearnog materijala i s njim povezane robe. Više informacija dostupno je na: http://www.nuclearsuppliersgroup.org/

(5)  Wassenaarski aranžman sklopljen je kako bi se pridonijelo regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti i stabilnosti promicanjem transparentnosti i veće odgovornosti pri prijenosu konvencionalnog oružja te robe i tehnologije s dvojnom namjenom radi sprječavanja njihova destabilizirajućeg gomilanja. Više informacija dostupno je na: https://www.wassenaar.org/

(6)  Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (Konvencija o kemijskom oružju) ima za cilj ukloniti cijelu kategoriju oružja za masovno uništenje zabranom razvoja, proizvodnje, nabave, stvaranja zaliha, zadržavanja, prijenosa ili uporabe kemijskog oružja od strane država stranaka. Više informacija dostupno je na: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention


PRILOG I.

POPIS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

(iz članka 3. ove Uredbe)

Na temelju ovog popisa provode se međunarodno dogovoreni nadzori robe s dvojnom namjenom, uključujući Australsku skupinu (1), Režim nadzora raketne tehnologije (MTCR) (2), Skupinu nuklearnih dobavljača (NSG) (3), Wassenaarski aranžman (4) i Konvenciju o kemijskom oružju (CWC) (5).

SADRŽAJ

Napomene

Akronimi i kratice

Definicije

Kategorija 0.

Nuklearni materijali, postrojenja i oprema

Kategorija 1.

Posebni materijali i srodna oprema

Kategorija 2.

Obrada materijala

Kategorija 3.

Elektronika

Kategorija 4.

Računala

Kategorija 5.

Telekomunikacije i „sigurnost informacija”

Kategorija 6.

Senzori i laseri

Kategorija 7.

Navigacija i avionika

Kategorija 8.

Pomorstvo

Kategorija 9.

Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

OPĆE NAPOMENE UZ PRILOG I.

1.

Za nadzor robe koja je namijenjena ili preinačena za vojnu upotrebu vidjeti odgovarajući popis nadzirane robe vojne namjene koji vode pojedine države članice. Upućivanja u ovom Prilogu u kojima se navodi „VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE” odnose se na iste popise.

2.

Predmet nadzora sadržanih u ovom Prilogu ne bi trebalo ukinuti izvozom bilo kojih roba koje se ne nadziru (uključujući i tvorničko postrojenje) koje sadržavaju jednu ili više nadziranih komponenti ako su nadzirana komponenta ili komponente glavni element tih roba i moguće ih je ukloniti ili upotrijebiti u druge svrhe.

VAŽNA NAPOMENA Pri procjeni treba li nadziranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom potrebno je odvagnuti čimbenike količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi nadzirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

3.

Roba navedena u ovom Prilogu uključuje novu i rabljenu robu.

4.

U nekim slučajevima kemikalije su navedene nazivom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturne formule (uključujući hidrate) bez obzira na naziv ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ili smjesa bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi ne mogu se upotrebljavati kao jedino sredstvo identifikacije jer neki oblici navedenih kemikalija imaju drukčije CAS brojeve, a i smjese koje sadržavaju navedenu kemikaliju mogu imati druge CAS brojeve.

NAPOMENA O NUKLEARNOJ TEHNOLOGIJI (NNT)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E kategorije 0.)

„Tehnologija” izravno povezana s bilo kojom robom nadziranom u kategoriji 0. nadzire se u skladu s odredbama kategorije 0.

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” nadzirane robe ostaje pod nadzorom čak i kad se odnosi na robu koja se ne nadzire.

Odobravanjem robe za izvoz odobrava se i izvoz istom krajnjem korisniku minimalne „tehnologije” potrebne za instalaciju, rad, održavanje i popravak robe.

Nadzor prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu” ili na „temeljna znanstvena istraživanja”.

NAPOMENA O TEHNOLOGIJI OPĆENITO (NTO)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E kategorija 1. do 9.)

Izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe nadzirane u kategorijama 1. do 9. nadzire se u skladu s odredbama kategorija 1. do 9.

„Tehnologija” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” nadzirane robe ostaje pod nadzorom čak i kad se odnosi na robu koja se ne nadzire.

Nadzor se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak one robe koja se ne nadzire ili čiji je izvoz odobren.

Napomena: To se ne odnosi na „tehnologiju” navedenu u 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Nadzori prijenosa „tehnologije” ne primjenjuju se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” ni na minimum informacija potrebnih za prijavu patenata.

NAPOMENA O NUKLEARNOM SOFTVERU (NNS)

(Ova napomena ima prednost pred svakim nadzorom u okviru odjeljka D kategorije 0.)

Odjeljkom D kategorije 0 ovog popisa ne nadzire se „softver” koji je minimalni „kod objekta” potreban za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak one robe čiji je izvoz odobren.

Odobravanjem robe za izvoz također se odobrava i izvoz istom krajnjem korisniku minimalnog „koda objekta” potrebnog za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak robe.

Napomena: Napomena o nuklearnom softveru ne odnosi se na „softver” određen u kategoriji 5. – dio 2. („Sigurnost informacija”).

NAPOMENA O SOFTVERU OPĆENITO (NSO)

(Ova napomena ima prednost pred svakim nadzorom u okviru odjeljka D kategorija 1. do 9.)

Kategorijama 1. do 9. iz ovog popisa ne nadzire se „softver” koji je bilo što od sljedećeg:

a.

općenito dostupan javnosti zbog sljedećih razloga:

1.

prodaje se iz zaliha u maloprodaji, bez ograničenja, na sljedeće načine:

a.

transakcije preko prodajnog pulta;

b.

kataloška prodaja;

c.

elektroničke transakcije ili

d.

transakcije telefonskim pozivom i

2.

namijenjen je za korisničku instalaciju bez značajnije dodatne podrške dobavljača;

Napomena: Unos a. Napomene o softveru općenito ne odnosi se na „softver” određen u kategoriji 5. – dio 2. („Sigurnost informacija”).

b.

„u javnom vlasništvu”ili

c.

minimalni „kod objekta” potreban za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak one robe čiji je izvoz odobren.

Napomena: Unos c. Napomene o softveru općenito ne odnosi se na „softver” određen u kategoriji 5. – dio 2. („Sigurnost informacija”).

OPĆA NAPOMENA O „SIGURNOSTI INFORMACIJA” (ONSI)

Proizvode ili funkcije za „sigurnost informacija” trebalo bi razmatrati na temelju odredaba iz dijela 2. - kategorije 5., čak i ako su to komponente, „softver” ili funkcije drugih proizvoda.

UREDNIČKA PRAKSA U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE

U skladu s pravilima iz stavka 6.5. na stranici 108. Međuinstitucijskog stilskog priručnika (izdanje iz 2015.), za tekstove na engleskom jeziku koje objavljuje Službeni list Europske unije:

za odvajanje cijelih brojeva od decimala upotrebljava se zarez,

cijeli brojevi navedeni su u skupovima po tri broja, a svaki skup odvojen je razmakom.

Tekst reproduciran u ovom Prilogu slijedi prethodno opisanu praksu.

AKRONIMI I KRATICE UPOTRIJEBLJENI U OVOM PRILOGU

Akronim ili kratica, ako se upotrebljava kao definirani izraz, nalazi se u ‚Definicijama izraza koji se upotrebljavaju u ovom Prilogu’.

AKRONIM ILI KRATICA ZNAČENJE

ABEC

Odbor inženjera prstenastih ležajeva

ADC

Analogno-digitalni pretvarač

AGMA

Američko udruženje proizvođača prijenosnih mehanizama

AHRS

Referentni sustavi za pozicioniranje i smjer

AISI

Američki institut za željezo i čelik

ALE

Epitaksija atomskog sloja

ALU

Aritmetička logička jedinica

ANSI

Američki institut za nacionalne norme

APP

Korigirana najveća učinkovitost

APU

Pomoćni uređaj za napajanje

ASTM

Američko društvo za testiranje i materijale

ATC

Kontrola zračnog prometa

BJT

Bipolarni spojni tranzistori

BPP

Umnožak parametra snopa zraka

BSC

Kontroler bazne stanice

CAD

Projektiranje s pomoću računala

CAS

Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju

CCD

Poluvodički slikovni senzor

CDU

Jedinica za upravljanje i prikaz

CEP

Vjerojatnost kružne pogreške

CMM

Koordinatni mjerni uređaj

CMOS

Komplementarni metalnooksidni poluvodič

CNTD

Termalno nanošenje kontroliranom nukleacijom

CPLD

Složeni programirljivi logički uređaj

CPU

Središnja procesorska jedinica

CVD

Taloženje kemijskim parama

CW

Kemijsko ratovanje

CW (za lasere)

Kontinuirani val

DAC

Digitalno-analogni pretvarač

DANL

Prikazana prosječna razina šuma

DBRN

Navigacija s referentnom bazom podataka

DDS

Uređaj za direktnu digitalnu sintezu

DMA

Dinamička mehanička analiza

DME

Oprema za mjerenje udaljenosti

DMOSFET

Difuzni metalnooksidni poluvodički tranzistor s efektom polja

DS

Usmjereno solidificiran

EB

Eksplozivni most

EB-PVD

Fizičko taloženje para elektronskim snopom

EBW

Žica eksplozivnog mosta

ECM

Elektrokemijska strojna obrada

EDM

Strojevi na principu pražnjenja električnog naboja

EEPROMS

Električno izbrisiva programljiva stalna memorija

EFI

Eksplozivni folijski inicijatori

EIRP

Efektivna izotropno izračena snaga

ENOB

Efektivni broj bitova

ERF

Elektroreološka završna obrada

ERP

Efektivna izračena snaga

ETO

Emiter s mehanizmom za isključivanje

ETT

Tiristor s električnim okidanjem

EUV

Ekstremna ultraljubičasta

FADEC

Potpuno digitalno upravljanje motorom

FFT

Brzi Fourierov transform

FPGA

Programirljivi logički sklopovi

FPIC

Programirljivi sklop međuveza

FPLA

Programirljivo logičko polje

FPO

Operacija s pomičnim zarezom

FWHM

Puna širina na polovini visine

GSM

Globalni sustav za mobilne komunikacije

GLONASS

Globalni navigacijski satelitski sustav

GPS

Globalni sustav za pozicioniranje

GNSS

Globalni navigacijski satelitski sustav

GTO

Tiristor s mehanizmom za isključivanje

HBT

Hetero-bipolarni tranzistori

HEMT

Tranzistor s visokom pokretljivošću elektrona

ICAO

Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo

IEC

Međunarodna elektrotehnička komisija

IED

Improvizirana eksplozivna naprava

IEEE

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike

IFOV

Trenutačno pregledno polje

IGBT

Bipolarni tranzistor s izoliranim vratima

IGCT

Tiristor s integriranim vratima

IHO

Međunarodna hidrografska organizacija

ILS

Sustav za instrumentalno slijetanje

IMU

Inercijska mjerna jedinica

INS

Inercijski navigacijski sustav

IP

Internetski protokol

IRS

Inercijski referentni sustav

IRU

Inercijska referentna jedinica

ISA

Međunarodna standardna atmosfera

ISAR

Radar s inverznim sintetičkim otvorom

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju

ITU

Međunarodna telekomunikacijska unija

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Detekcija svjetlosti i patroliranje

LIDT

Prag osjetljivosti optičkih komponenti na oštećenja uzrokovana djelovanjem laserske zrake

LOA

Ukupna duljina

LRU

Jedinica zamjenjiva u linijskom održavanju

MLS

Mikrovalni sustavi za slijetanje

MMIC

Monolitni mikrovalni integrirani sklop

MOCVD

Taloženje para metalnoorganskih kemikalija

MOSFET

Metalnooksidni poluvodički tranzistor s efektom polja

MPM

Mikrovalni modul snage

MRAM

Magnetska memorija s nasumičnim pristupom

MRF

Magnetoreološka završna obrada

MRF

Minimalna veličina razlučive značajke

MRI

Magnetska rezonancija

MTBF

Srednje vrijeme između kvarova

MTTF

Srednje vrijeme do kvara

NA

Numerički otvor

NDT

Ispitivanje bez razaranja

NEQ

Neto količina eksploziva

OAM

Rad, administriranje ili održavanje

OSI

Međupovezivanje otvorenih sustava

PAI

Poliamid-imidi

PAR

Radar za precizno približavanje

PCL

Pasivna koherentna lokacija

PDK

Alat za projektiranje postupka

PIN

Osobni identifikacijski broj

PMR

Privatna pokretna radiomreža

PVD

Fizičko taloženje pare

ppm

Dijelova na milijun

QAM

Kvadraturno-amplitudna modulacija

QE

Kvantna učinkovitost

RAP

Reaktivne atomske plazme

RF

Radiofrekvencija

rms

Kvadratna srednja vrijednost

RNC

Kontroler radiomreže

RNSS

Regionalni navigacijski satelitski sustav

ROIC

Integrirani sklopovi za čitanje podataka

S-FIL

„Step and flash” tiskarska litografija

SAR

Radar sa sintetičkim otvorom

SAS

Sonar sa sintetiziranom slikom

SC

Monokristal

SCR

Silicijev usmjerivač

SFDR

Dinamički opseg bez smetnji

SHPL

Laser izuzetno velike snage

SLAR

Radar nošen na boku letjelice

SOI

Silicij na izolatoru

SQUID

Supravodljivi kvantni interferentni uređaj

SRA

Sklop zamjenjiv u radionici

SRAM

Memorija s nasumičnim pristupom

SSB

Jednobočni pojas

SSR

Sekundarni nadzorni radar

SSS

Bočni sonar

TIR

Ukupno navedeno očitanje

TVR

Naponski odziv predajnika

u

Jedinica atomske mase

UPR

Jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja

UV

Ultraljubičasto

UTS

Granična vlačna čvrstoća

VJFET

Vertikalno spojni tranzistori s efektom polja

VOR

Domet visoke frekvencije u svim smjerovima

WLAN

Lokalna bežična mreža

DEFINICIJE IZRAZA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OVOM PRILOGU

Definicije pojmova u ‚polunavodnicima’ navedene su u tehničkoj napomeni za relevantnu robu.

Definicije pojmova u „dvostrukim navodnicima” sljedeće su:

VAŽNA NAPOMENA U zagradama iza definiranog pojma navedene su referentne kategorije.

„Točnost” (2., 3., 6., 7., 8.), obično mjerena kao netočnost, znači najveće pozitivno ili negativno odstupanje navedene vrijednosti od prihvaćene standardne ili stvarne vrijednosti.

„Aktivni sustavi za kontrolu leta” (7.) sustavi su čija je funkcija sprječavanje nedozvoljenih kretnji „zrakoplova” i projektila ili strukturnih opterećenja samostalnom obradom izlaznih signala iz više senzora, koji potom daju potrebne preventivne komande radi automatske kontrole.

„Aktivni piksel” (6.) najmanji je (pojedinačni) element poluvodičkog polja koji ima funkciju fotoelektričnog prijenosa kad je izložen svjetlosnom (elektromagnetskom) zračenju.

„Korigirana najveća učinkovitost” (4.) korigirana je najveća brzina kojom „digitalna računala” izvode 64-bitna ili veća zbrajanja i množenja s pomičnim zarezom i koja je izražena u ponderiranim teraflopsima (WT) u jedinicama od 1012 korigiranih operacija s pomičnim zarezom u sekundi.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti kategoriju 4., tehnička napomena.

„Zrakoplov” (1., 6., 7., 9.) znači zračno vozilo s fiksnim krilima, krilima promjenjive geometrije, rotirajućim krilima (helikopter), zakretnim rotorom ili zakretnim krilom.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „civilni zrakoplov”.

„Zračni brod” (9.) znači motorno zračno vozilo koje se održava u letu s pomoću plina (uglavnom helija, prethodno vodika) koji je lakši od zraka.

„Sve raspoložive kompenzacije” (2.) znači da su razmotrena sva provediva mjerenja raspoloživa proizvođaču kako bi sveo na najmanju moguću mjeru sve sistematske pogreške pozicioniranja za određeni model alatnog stroja ili pogreške mjerenja za određeni koordinatni mjerni uređaj.

„Dodijeljen od ITU-a” (3., 5.) znači dodjela frekvencijskih pojaseva u skladu s važećim izdanjem radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za primarne, dozvoljene i sekundarne usluge.

VAŽNA NAPOMENA Dodatne i alternativne dodjele nisu uključene.

„Odstupanje od kutnog položaja” (2.) znači najveća razlika između kutnog položaja i stvarnog, s velikom točnošću izmjerenog kutnog položaja nakon što je stolni držač predmeta koji se obrađuje zakrenut iz svojeg početnog položaja.

„Nasumični hod kuta” (7.) znači nakupljanje kutne pogreške tijekom vremena zbog bijelog šuma kutne brzine. (IEEE STD 528-2001)

„APP” (4.) je ekvivalent za „korigiranu najveću učinkovitost”.

„Asimetrični algoritam” (5.) znači kriptografski algoritam koji upotrebljava različite, matematički povezane ključeve za šifriranje i dešifriranje.

VAŽNA NAPOMENA Uobičajena je upotreba „asimetričnih algoritama” upravljanje ključem.

„Autentifikacija” (5.) znači provjera identiteta korisnika, postupka ili uređaja, često kao preduvjet odobravanju pristupa resursima u informacijskom sustavu. Ona uključuje provjeru podrijetla ili sadržaja poruke ili drugih informacija te sve aspekte kontrole pristupa kada nema šifriranja datoteka ili teksta osim kako je izravno povezano sa zaštitom lozinki, osobnih identifikacijskih brojeva (PIN-ovi) ili sličnih podataka kako bi se spriječio neovlašten pristup.

„Prosječna izlazna snaga” (6.) znači ukupna izlazna energija „lasera” u džulima podijeljena s razdobljem u kojem je emitiran niz uzastopnih impulsa, u sekundama. Za niz jednako udaljenih impulsa jednaka je ukupnoj izlaznoj energiji „lasera” u jednom impulsu, u džulima, pomnoženoj frekvencijom impulsa „lasera” u Hz.

„Vrijeme zadrške širenja osnovnog logičkog sklopa” (3.) znači vrijednost vremena zadrške širenja koja odgovara osnovnom logičkom sklopu koji se upotrebljava u „monolitnom integriranom sklopu”. Za ‚porodicu’„monolitnih integriranih sklopova” to može biti navedeno kao vrijeme zadrške širenja za tipični logički sklop unutar određene ‚porodice’ ili kao tipično vrijeme zadrške širenja za logički sklop unutar određene ‚porodice’.

Važna napomena 1.„Vrijeme zadrške širenja osnovnog logičkog sklopa” ne smije se zamijeniti s vremenom zadrške ulaza/izlaza složenog „monolitnog integriranog sklopa”.

Važna napomena 2.‚Porodica’ se sastoji od svih integriranih sklopova na koje se odnosi sve navedeno u nastavku u pogledu njihove proizvodne metodologije i specifikacija, osim njihovih funkcija:

a.

zajednička arhitektura hardvera i softvera;

b.

zajednička projektna i procesna tehnologija i

c.

zajedničke osnovne značajke.

„Temeljna znanstvena istraživanja” (NTO, NNT) znači eksperimentalni ili teorijski rad kojem je cilj prvenstveno prikupljati nova znanja o temeljnim načelima pojava ili činjenicama koje se mogu promatrati, a koji nije prvenstveno usmjeren prema određenoj praktičnoj primjeni ili cilju.

„Bias (sustavno odstupanje)” (akcelerometar) (7.) znači prosječni izlazni podatak mjerača ubrzanja (akcelerometra) u određenom vremenu, mjeren u određenim uvjetima rada, koji nije povezan s ulaznim ubrzanjem ili rotacijom. „Bias (sustavno odstupanje)” je izražen u g ili metrima u sekundi na kvadrat (g ili m/2). (IEEE Std 528-2001) (mg je jednak 1 x 10-6 g).

„Bias” (sustavno odstupanje) (žiroskop) (7.) znači prosječni izlazni podatak žiroskopa u određenom vremenu, mjeren u određenim uvjetima rada, koji nije povezan s ulaznom rotacijom ili ubrzanjem. „Bias (sustavno odstupanje)” obično je izražen u stupnjevima po satu (°/h). (IEEE Std 528-2001).

„Biološki agensi” (1.) su patogeni ili toksini, selektirani ili izmijenjeni (kao što su promjena čistoće, trajnosti, virulencije, diseminacijskih karakteristika ili otpornosti na UV zračenje) radi stvaranja žrtava među ljudima i životinjama, degradiranja opreme ili oštećenja usjeva ili okoliša.

„Aksijalno zanošenje” (2.) znači aksijalni pomak pri jednom okretu radnog vretena mjereno u ravnini okomitoj na čelnu stranu vretena, u blizini oboda čelne strane vretena (upućivanje na: ISO 230-1:1986, stavak 5.63.).

„CEP” (7.) znači „Vjerojatnost kružne pogreške” pri normalnoj kružnoj distribuciji znači radijus kruga koji sadržava 50 % provedenih individualnih mjerenja ili radijus kruga u kojem je 50 % vjerojatnosti lociranja.

„Kemijski laser” (6.) znači „laser” u kojem se oslobođenom energijom kemijske reakcije proizvodi pobuđeno stanje.

„Kemijska smjesa” (1.) kruti je, tekući ili plinoviti proizvod dobiven od dviju ili više komponenti koje ne djeluju jedna na drugu u uvjetima u kojima je smjesa uskladištena.

„Kontrolni sustavi s kontroliranim kruženjem protiv zaokretnog momenta ili s kružno kontroliranim smjerom” (7.) sustavi su koji upotrebljavaju zrak koji struji preko aerodinamičnih površina kako bi povećali ili obuzdali sile koje površine stvaraju.

„Civilni zrakoplov” (1., 3., 4., 7.) znači „zrakoplov” naveden po oznaci u objavljenim popisima potvrda o sposobnosti za let koje su objavila nadležna tijela civilnog zrakoplovstva jedne ili više država članica EU-a ili države sudionice u Wassenaarskom aranžmanu, koji može letjeti na komercijalnim civilnim domaćim i inozemnim rutama ili za zakonite civilne, privatne ili poslovne potrebe.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „zrakoplov”.

„Upravljački sklop komunikacijskog kanala” (4.) znači fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

„Kompenzacijski sustavi” (6.) sastoje se od primarnog skalarnog senzora, jednog ili više referentnih senzora (npr. vektorski „magnetometri”) i softvera koji omogućuje smanjivanje buke platforme zbog rotacije krutog tijela.

„Kompozit” (1., 2., 6., 8., 9.) znači „matrica” i dodatna faza ili dodatne faze koje se sastoje od čestica, niti, vlakana ili bilo koje njihove kombinacije, koji imaju određenu svrhu ili svrhe.

„III/V spojevi” (3., 6.) znači polikristalni ili binarni odnosno kompleksni monokristalni proizvodi koji sadržavaju elemente iz skupina III. A i V.A Mendeljejevljevog periodnog sustava kemijskih elemenata (npr. galijev arsenid, galij-aluminijev arsenid, indijev fosfid).

„Konturno upravljanje” (2.) znači dva „numerički kontrolirana” gibanja ili više njih koja djeluju u skladu s uputama kojima se određuju sljedeći potreban položaj i potrebne brzine pomaka da se postigne taj položaj. Te brzine pomaka razlikuju se u odnosu jedna na drugu kako bi se dobila željena kontura. (upućivanje na: ISO/DIS 2806 - 1980).

„Kritična temperatura” (1., 3., 5.) (ponekad se naziva temperatura prijenosa) određenog „supravodljivog” materijala znači temperatura pri kojoj materijal gubi sav otpor prema toku istosmjerne električne struje.

„Kriptografska aktivacija” (5.) znači svaka tehnika kojom se posebno aktivira ili omogućuje kriptografska sposobnost proizvoda s pomoću mehanizma koji primjenjuje proizvođač proizvoda, ako je taj mehanizam vezan isključivo uz bilo koje od sljedećeg:

1.

jedan proizvod ili

2.

jednog kupca, za više proizvoda.

Tehničke napomene:

1.

Tehnike i mehanizmi „kriptografske aktivacije” mogu biti primijenjeni kao hardver, „softver” ili „tehnologija”.

2.

Mehanizmi za „kriptografske aktivacije” mogu primjerice biti licencijski ključevi na temelju serijskog broja ili instrumenti za provjeru autentičnosti kao što su digitalno potpisani certifikati.

„Kriptografija” (5.) znači disciplina koja utjelovljuje načela, sredstva i metode pretvaranja podataka kako bi se sakrio njihov informacijski sadržaj, spriječilo njihovo neotkriveno mijenjanje ili spriječila njihova neovlaštena upotreba. „Kriptografija” je ograničena na pretvaranje informacija s pomoću jednog ili više ‚tajnih parametara’ (npr. kriptografske varijable) ili pridruženog upravljanja ključem.

Napomene:

1.

„Kriptografija” ne uključuje tehnike komprimiranja podataka koji su ‚nepromjenjivi’ ili kodiranja.

2.

„Kriptografija” uključuje dešifriranje.

Tehničke napomene:

1.

‚Tajni parametar’: konstanta ili ključ koji se taji od drugih ili se upotrebljava samo unutar skupine.

2.

‘Nepromjenjivi’: algoritam za šifriranje ili kompresiju ne može prihvatiti parametre koji dolaze izvana (npr. kriptografske ili varijable ključa) niti ga može promijeniti korisnik.

„CW laser” (6.) znači „laser” koji proizvodi nominalnu konstantnu izlaznu energiju duže od 0,25 s.

„Navigacije s referentnom bazom podataka” („DBRN”) (7.) znači sustavi koji upotrebljavaju različite izvore prethodno izmjerenih kartografskih podataka integriranih radi dobivanja točnih navigacijskih podataka u dinamičnim uvjetima. Izvori podataka uključuju batimetrijske karte, zvjezdane karte, gravitacijske karte, magnetske karte ili trodimenzionalne digitalne terenske karte.

„Osiromašeni uranij” (0.) znači uranij s koncentracijom izotopa 235 osiromašenom ispod razine u kojoj se pojavljuje u prirodi.

„Razvoj” (NTO, NNT, sve kategorije) odnosi se na sve faze prije serijske proizvodnje, kao što su: projektiranje, projektno istraživanje, analize projekta, projektni koncepti, sastavljanje i ispitivanje prototipova, pokusni proizvodni planovi, podaci o projektu, postupak pretvaranja projektnih podataka u proizvod, projekt konfiguracije, projekt spajanja, nacrti.

„Difuzijsko spajanje” (1., 2., 9.) znači spajanje u čvrstom stanju najmanje dvaju odvojenih komada metala u jedan komad zajedničke čvrstoće koja je jednaka čvrstoći slabijeg materijala, pri čemu je glavni mehanizam interdifuzija atoma preko sučelja.

„Digitalno računalo” (4., 5.) znači oprema koja može, u obliku jedne ili više odvojenih varijabli, izvoditi sve od navedenog u nastavku:

a.

prihvaćati podatke;

b.

pohranjivati podatke ili upute u stalne ili promjenjive (ispisne) uređaje za pohranu;

c.

obrađivati podatke s pomoću pohranjenog slijeda uputa koje je moguće mijenjati i

d.

davati izlazne podatke.

VAŽNA NAPOMENA Promjene pohranjenog slijeda uputa uključuju zamjenu fiksnih uređaja za pohranu, ali ne i fizičku promjenu ožičenja ili međuspojeva.

„Brzina digitalnog prijenosa” (def) znači ukupna brzina prijenosa bita informacije koja se izravno prenosi bilo kojom vrstom medija.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „ukupna brzina digitalnog prijenosa”.

„Brzina otklona” (žiroskop) (7.) znači komponenta izlaznih podataka žiroskopa koja je funkcionalno neovisna o ulaznoj rotaciji. Izražava se kao kutna brzina. (IEEE STD 528-2001).

„Efektivni gram” (0., 1.) za „posebni fisibilni materijal” znači:

a.

za izotope plutonija i uranija-233, masa izotopa u gramima;

b.

za uranij obogaćen s 1 posto ili više izotopa uranija-235, masa elementa u gramima pomnožena kvadratom njegova obogaćenja, izražena kao decimalni maseni udio;

c.

za uranij obogaćen s manje od 1 posto izotopa uranija-235, masa elementa u gramima pomnožena s 0,0001.

„Elektronički sklop” (2., 3., 4.) znači određeni broj elektroničkih komponenti (tj. ‚elemenata sklopa’, ‚diskretnih komponenti’, integriranih sklopova itd.) koje su zajedno povezane kako bi obavljale posebne funkcije, koje se kao cjelinu može zamijeniti i koje se obično može rastaviti.

Važna napomena 1.‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

Važna napomena 2.‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

„Energetski materijali” (1.) znači tvari ili smjese koje kemijski reagiraju tako da oslobađaju energiju potrebnu za njihovu planiranu upotrebu. „Eksplozivi”, „pirotehnika” i „goriva” podrazredi su energetskih materijala.

„Krajnje jedinice” (2.) znači hvataljke, ‚aktivne alatne jedinice’ i svaki drugi alat koji je pričvršćen na osnovnu ploču na kraju radne ruke „robota”.

VAŽNA NAPOMENA‚Aktivna alatna jedinica’ znači uređaj kojim se na izratku primjenjuju energija gibanja, procesna energija ili očitavanje.

„Ekvivalentna gustoća” (6.) znači masa optičkog elementa po jedinici optičke površine projicirane na optičku plohu.

„Eksplozivi” (1.) znači čvrste, tekuće ili plinovite tvari ili smjese tvari koje moraju eksplodirati kada se upotrebljavaju kao temeljna punjenja, pojačnici ili glavna punjenja u bojevim glavama, prilikom rušenja i drugim primjenama.

„FADEC sustavi” (9.) znači sustavi potpunog digitalnog upravljanja motorom (Full Authority Digital Engine Control Systems), tj. digitalni elektronički upravljački sustav za plinskoturbinski motor koji može samostalno upravljati motorom u cijelom svojem radnom rasponu od zahtijevanog pokretanja motora do zahtijevanog zaustavljanja motora, u normalnim uvjetima i u uvjetima pogreške.

„Vlaknasti ili filamentni materijali” (0., 1., 8., 9.) uključuju:

a.

neprekinute „monofilamente”;

b.

neprekinuta „pređa” i „roving”;

c.

„vrpce”, tkanine, nasumične rogožine i gajtane;

d.

sjeckana vlakna, vlaknasta vlakna i koherentne vlaknaste prekrivače;

e.

niti, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f.

pulpu od aromatskih poliamida.

„Integrirani sklop u obliku filma” (3.) znači niz ‚elemenata sklopa’ i metalnih međuspojeva koji je nastao taloženjem debelog ili tankog filma na izolacijsku „podlogu”.

VAŽNA NAPOMENA‚Element sklopa’ jedan je aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Sustav fly-by-light” (7.) znači primarni digitalni sustav za kontrolu leta koji upotrebljava povratnu vezu za upravljanje zrakoplovom tijekom leta, čije su komande jedinicama/aktivatorima optički signali.

„Sustav fly-by-wire” (7.) znači primarni digitalni sustav za kontrolu leta koji upotrebljava povratnu vezu za upravljanje zrakoplovom tijekom leta, čije su komande jedinicama/aktivatorima električni signali.

„Žarišnoravninski niz” (6., 8.) znači linearni ili dvodimenzionalni ravninski sloj ili kombinacija ravninskih slojeva pojedinačnih detektorskih elemenata, s elektronikom za očitanje ili bez nje, koji funkcioniraju u žarišnoj ravnini.

VAŽNA NAPOMENA To ne treba uključivati skupinu pojedinačnih detektorskih elemenata ili bilo koja dva, tri ili četiri detektorska elementa pod uvjetom da se vremenska zadrška i integracija ne izvode unutar elementa.

„Relativna širina pojasa” (3., 5.) znači „trenutačna širina pojasa” podijeljena središnjom frekvencijom, izražena kao postotak.

„Frekvencijsko skakanje” (5., 6.) znači oblik „proširenog spektra” u kojem se prijenosna frekvencija jednog komunikacijskog kanala mijenja nasumičnim ili pseudonasumičnim slijedom zasebnih koraka.

„Vrijeme promjene frekvencije” (3.) znači vrijeme (tj. kašnjenje) koje je potrebno signalu pri prelasku s početne utvrđene izlazne frekvencije da dosegne jedno od sljedećeg:

a.

±100 Hz konačne utvrđene izlazne frekvencije manje od 1 GHz; ili

b.

±0,1 dijela na milijun konačne utvrđene izlazne frekvencije jednake ili veće od 1 GHz.

„Gorivna ćelija” (8.) elektrokemijski je uređaj koji služi za neposrednu konverziju kemijske energije u istosmjernu električnu struju upotrebom goriva iz vanjskog izvora.

„Taljivi” (1.) znači da ga je moguće unakrsno vezati ili dalje polimerizirati (vulkanizirati) upotrebom topline, zračenja, katalizatora itd. ili ga je moguće istopiti bez pirolize (pougljenja).

„Setovi za navođenje” (7.) znači sustavi koji integriraju postupak mjerenja i izračunavanja položaja i brzine vozila (tj. navigaciju) s postupkom izračunavanja i odašiljanja zapovijedi sustavima za kontrolu leta vozila kako bi se ispravila putanja.

„Hibridni integrirani sklop” (3.) znači bilo koja kombinacija integriranog sklopa (integriranih sklopova), ili integriranih sklopova s ‚elementima sklopa’ ili ‚diskretnim komponentama’ koje su zajedno povezane kako bi obavljale određene funkcije, i koje imaju sve navedene značajke:

a.

sadržavaju barem jedan neučahureni uređaj;

b.

povezani su zajedno tipičnim metodama proizvodnje integriranih sklopova;

c.

moguće ih je zamijeniti kao cjelinu i

d.

obično ih se ne može rastaviti.

Važna napomena 1.‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

Važna napomena 2.‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

„Poboljšanje slike” (4.) znači obrada slika koje nose informacije dobivene izvana algoritmima kao što su vremenska kompresija, filtriranje, ekstrakcija, odabir, korelacija, konvolucija ili transformacija između domena (npr. brzi Fourierov transform ili Walsheva transformacija). To ne uključuje algoritme koji upotrebljavaju samo linearnu ili rotacijsku transformaciju jedne slike, kao što je translacija, ekstrakcija značajki, bilježenje ili lažno bojenje.

„Imunotoksin” (1.) je spoj jedne stanice određenog monoklonskog antitijela i „toksina” ili „podjedinice toksina”, koji selektivno djeluje na oboljele stanice.

„U javnom vlasništvu” (NTO, NNT, NSO), kako se ovdje primjenjuje, znači „tehnologija” ili „softver” koji su nakon daljnjeg širenja stavljeni na raspolaganje bez ograničenja (ograničenja zbog autorskih prava ne znače da „tehnologija” ili „softver” nisu „u javnom vlasništvu”).

„Sigurnost informacija” (GSN GISN 5.) sva su sredstva i funkcije kojima se osiguravaju dostupnost, povjerljivost ili cjelovitost informacija ili komunikacija, isključujući sredstva i funkcije koji štite od kvarova. To uključuje „kriptografiju”, „kriptografsku aktivaciju”, ‚kriptoanalizu’, zaštitu od kompromitirajućeg odljeva informacija i računalnu sigurnost.

Tehnička napomena:

‚Kriptoanaliza’: analiza kriptografskog sustava ili njegovih ulaznih i izlaznih podataka kako bi se dobile povjerljive varijable ili osjetljivi podaci, uključujući i nekriptirani tekst.

„Trenutačna širina pojasa” (3., 5., 7.) znači širina pojasa kod koje izlazna snaga ostaje konstantno unutar 3 dB bez podešavanja ostalih radnih parametara.

„Instrumentalni doseg” (6.) znači određeni nedvosmisleni prikaz dometa radara.

„Izolacija” (9.) se primjenjuje na dijelove raketnog motora, tj. kućište, mlaznicu, uvodnike, obloge kućišta, i uključuje vulkanizirane ili poluvulkanizirane složene gumene ploče koje sadržavaju izolacijski ili vatrostalni materijal. Može se ugraditi i kao navlaka ili zaklopac za smanjenje naprezanja.

„Unutarnja obloga” (9.) pogodna je za povezivanje između čvrstoga goriva i kućišta ili izolacijske obloge. Obično se po unutarnjosti kućišta nanosi vatrostalni ili izolacijski materijal na bazi tekućih polimera, npr. polibutadien s hidroksilnim završecima (HTPB) punjen ugljikom ili drugi polimer uz dodatak vulkanizacijskih agensa.

„Analogno-digitalni pretvarač s razdijeljenim sustavom (ADC)” (3.) znači uređaji koji imaju više analogno-digitalnih pretvaračkih jedinica koje uzorkuju isti analogni ulaz u različitim vremenima, tako da je po zbrajanju izlaznih signala ulazni analogni signal učinkovito uzorkovan i pretvoren pri višoj brzini uzorkovanja.

„Pravi magnetski gradiometar” (6.) jednostruki je osjetljivi element gradijenta magnetskog polja i povezana elektronika čiji su izlazni podaci mjera gradijenta magnetnog polja.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „magnetski gradiometar”.

„Softver za neovlašteni ulazak” (4.) znači „softver” koji je posebno oblikovan ili preinačen kako ga ne bi otkrili ‚alati za nadzor’ ili kako bi se probile ‚zaštitne protumjere’ računala ili uređaja koji se može spajati na internet i izvršava bilo koju od sljedećih radnji:

a.

izvlačenje podataka ili informacija iz računala ili uređaja koji se može spajati na internet, ili izmjena podataka o sustavu ili korisniku ili

b.

izmjena uobičajenog puta za izvršavanje programa ili postupka kako bi se omogućilo izvršavanje uputa dobivenih izvana.

Napomene:

1.

„Softver za neovlašteni ulazak” ne uključuje ništa od sljedećeg:

a.

hipervizori, programi za uklanjanje pogrešaka ili alati za softverski obrnuti inženjering (SRE);

b.

„softver” za upravljanje digitalnim pravima (DRM) ili

c.

„softver” oblikovan s ciljem da ga instaliraju proizvođači, administratori ili korisnici za potrebe praćenja ili povrata imovine.

2.

uređaji koji se mogu spajati na internet uključuju mobilne uređaje i pametna brojila.

Tehničke napomene:

1.

‚Alati za nadzor’: „softver” ili hardverski uređaji kojima se nadziru rad sustava ili procesi pokrenuti na nekom uređaju. To uključuje proizvode za zaštitu od računalnih virusa (AV), proizvode za zaštitu krajnjih točaka, proizvode za osobnu sigurnost (PSP), sustave za otkrivanje neovlaštenih ulazaka (IDS), sustave za sprječavanje neovlaštenih ulazaka (IPS) ili vatrozidove.

2.

‚Zaštitne protumjere’: tehnike namijenjene osiguravanju sigurnog izvršavanja koda, kao što je Data Execution Prevention (sprječavanje izvršavanja podataka, DEP), Address Space Layout Randomisation (nasumično raspoređivanje adresnog prostora, ASLR) ili testno okruženje.

„Izolirane žive kulture” (1.) uključuje žive kulture u neaktivnom obliku i liofilizirane.

„Izostatske preše” (2.) znači oprema kojom je moguće tlačiti zatvorenu komoru kroz različite medije (plin, tekućina, čvrste čestice itd.) kako bi se stvorio jednak tlak u svim smjerovima unutar komore na predmet koji se obrađuje ili materijal.

„Laser” (0., 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.) je proizvod koji proizvodi prostorno i vremenski koherentno svjetlo pojačavanjem s pomoću stimulirane emisije zračenja.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i

„Kemijski laser”;

„CW laser”;

„Impulsni laser”;

„Laser izuzetno velike snage”

„Biblioteka” (1.) (parametarska tehnička baza podataka) znači zbirka tehničkih informacija, upućivanje na koje može poboljšati radni učinak odgovarajućih sustava, opreme ili komponenti.

„Vozila lakša od zraka” (9.) znači baloni i „zračni brodovi” koji za polijetanje upotrebljavaju topao zrak ili neke druge plinove lakše od zraka kao što su npr. helij ili vodik.

„Linearnost” (2.) (obično mjerena kao nelinearnost) znači najveće odstupanje od stvarnih značajki (prosječna očitavanja na gornjem i donjem dijelu skale), pozitivno ili negativno, od ravne crte postavljene tako da izjednačava i smanjuje najveća odstupanja.

„Lokalna mreža” (4., 5.) sustav je za podatkovnu komunikaciju koji ima sve sljedeće značajke:

a.

omogućuje proizvoljnom broju neovisnih ‚podatkovnih uređaja’ da komuniciraju izravno jedan s drugim i

b.

ograničena je na geografsko područje umjerene veličine (npr. poslovna zgrada, tvornica, kompleks zgrada, skladište).

VAŽNA NAPOMENA‚Podatkovni uređaj’ znači oprema koja može prenositi ili primati nizove digitalnih informacija.

„Magnetski gradiometri” (6.) instrumenti su namijenjeni otkrivanju prostornih varijacija magnetskih polja iz izvora izvan instrumenta. Sastoje se od višestrukih „magnetometara” i povezane elektronike čiji su izlazni podaci mjera gradijenta magnetnog polja.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „pravi magnetski gradiometar”.

„Magnetometri” (6.) su instrumenti namijenjeni otkrivanju magnetskih polja iz izvora izvan instrumenta. Sastoje se od jednostrukog osjetljivog elementa magnetskog polja i povezane elektronike čiji su izlazni podaci mjera magnetskog polja.

„Materijali otporni na korozivno djelovanje UF6” (0.) uključuju bakar, slitine bakra, nehrđajući čelik, aluminij, aluminijev oksid, slitine aluminija, nikal ili slitine čiji je maseni udio nikla 60 % ili veći te fluorirane ugljikovodične polimere.

„Matrica” (1., 2., 8., 9.) znači znatno kontinuirana faza koja ispunjava prostor između čestica, niti ili vlakana.

„Mjerna nesigurnost” (2.) karakterističan je parametar koji određuje u kojem se rasponu oko izlazne vrijednosti nalazi ispravna vrijednost mjerljive varijable s razinom pouzdanosti od 95 %. Uključuje neispravljena sistemska odstupanja, neispravljen mrtvi hod i nasumična odstupanja (upućivanje na ISO 10360-2).

„Mikroračunalni mikrosklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadržava aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati upute za opću primjenu iz unutarnje memorije na podacima koji se nalaze u unutarnjoj memoriji.

VAŽNA NAPOMENA Unutarnja memorija može se povećati vanjskom memorijom.

„Mikroprocesorski mikrosklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadržava aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati seriju uputa za opću primjenu iz vanjske memorije.

Važna napomena 1.„Mikroprocesorski mikrosklop” obično ne sadržava integralnu memoriju dostupnu korisniku iako se memorija koja se nalazi na čipu može upotrebljavati za izvršavanje njezine logičke funkcije.

Važna napomena 2. To uključuje skupove čipova koji su namijenjeni da rade zajedno kako bi obavljali funkciju „mikroprocesorskog mikrosklopa”.

„Mikroorganizmi” (1., 2.) znači bakterije, virusi, mikoplazme, rikecije, klamidije ili gljivice, prirodne, poboljšane ili modificirane, u obliku „izoliranih živih kultura” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama.

„Projektili” (1., 3., 6., 7., 9.) znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih letjelica, koji mogu nositi najmanje 500 kg tereta i imaju doseg od najmanje 300 km.

„Monofilament” (1.) ili filament najmanji je dio vlakna, obično promjera nekoliko mikrometara.

„Monolitni integrirani sklop” (3.) znači kombinacija pasivnih ili aktivnih ‚elemenata sklopa’ ili oboje koji:

a.

oblikovani su postupcima difuzije, usađivanja ili taloženja u ili na jednostruki poluvodički komad materijala, takozvani ‚čip’;

b.

mogu se smatrati nedjeljivo spojenima i

c.

obavljaju funkciju(e) sklopa.

VAŽNA NAPOMENA‚Element sklopa’ jedan je aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Monolitni mikrovalni integrirani sklop” („MMIC”) (3., 5.) znači „monolitni integrirani sklop” koji radi na mikrovalnim frekvencijama ili frekvencijama milimetarskog vala.

„Monospektralni slikovni senzori” (6.) mogu prikupljati slikovne podatke iz jednog odvojenog spektralnog područja.

„Integrirani sklop s više čipova” (3.) znači dva ili više „monolitnih integriranih sklopova” spojenih sa zajedničkom „podlogom”.

„Višekanalni analogno-digitalni pretvarač (ADC)” (3.) znači uređaji koji integriraju više od jednog analogno-digitalnog pretvarača, izrađeni tako da svaki analogno-digitalni pretvarač ima odvojen analogni ulaz.

„Multispektralni slikovni senzori” (6.) mogu istodobno ili serijski prikupljati slikovne podatke iz dvaju ili više odvojenih spektralnih područja. Senzori koji imaju više od dvadeset odvojenih spektralnih područja katkad se nazivaju hiperspektralni slikovni senzori.

„Prirodni uranij” (0.) znači uranij koji sadržava smjese izotopa kako se pojavljuju u prirodi.

„Upravljački sklop pristupa mreži” (4.) znači fizičko sučelje prema distribuiranoj komutacijskoj mreži. On se koristi zajedničkim medijem koji posvuda radi na istoj „brzini digitalnog prijenosa” i koji upotrebljava posrednika (npr. token ili očitavanje signala-nositelja) za prijenos. Neovisno o svima ostalima, on odabire pakete podataka ili skupine podataka (npr. IEEE 802) koji su mu upućeni. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

„Nuklearni reaktor” (0.) znači cjelokupni reaktor koji može raditi tako da održava kontroliranu samoodrživu fisijsku lančanu reakciju. „Nuklearni reaktor” uključuje sve predmete unutar reaktorske posude ili izravno pričvršćene na nju, opremu koja upravlja razinom snage u jezgri i komponente koje obično sadržavaju primarno sredstvo za hlađenje jezgre reaktora, koje dolaze u izravan dodir s njim ili ga kontroliraju.

„Numeričko upravljanje” (2.) znači automatsko upravljanje procesom koje izvršava uređaj koji upotrebljava numeričke podatke koji se obično uvode tijekom trajanja procesa (upućivanje na: ISO 2382:2015).

„Kod objekta” (NSO) znači izvršni oblik opreme prikladnog izraza jednog ili više procesa („izvorni kod” (izvorni jezik)) koji je sastavio sustav programiranja.

„Rad, administriranje ili održavanje” („OAM”) (5.) znači izvođenje jednog od sljedećih zadataka ili više njih:

a.

uspostavljanje bilo čega od sljedećeg ili upravljanje time:

1.

računi ili privilegiji korisnika ili administratora;

2.

postavke predmeta ili

3.

podaci za provjeru autentičnosti koji služe kao podrška zadacima opisanima u stavcima a.1. ili a.2.;

b.

nadzor ili upravljanje radnim uvjetima ili radnim učinkom predmeta ili

c.

upravljanje zapisima ili podacima revizije koji služe kao podrška bilo kojem od zadataka opisanih u stavcima a. ili b.

Napomena:„OAM” ne uključuje niti jedan od sljedećih zadataka ni njihovih pridruženih funkcija upravljanja ključem:

a.

opskrba ili nadogradnja bilo koje kriptografske funkcionalnosti koja nije izravno povezana s utvrđivanjem podataka za provjeru autentičnosti koji služe kao podrška zadacima opisanima u stavcima a.1. ili a.2. ili s upravljanjem njima ili

b.

izvođenje bilo koje kriptografske funkcionalnosti u prosljeđivanju ili podatkovnoj ravnini predmeta.

„Optički integrirani sklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „hibridni integrirani sklop” koji sadržava jedan ili više dijelova namijenjenih da funkcioniraju kao fotosenzor ili fotoemiter ili da obavljaju optičku ili elektrooptičku funkciju ili više njih.

„Optičko prebacivanje” (5.) znači usmjeravanje ili prebacivanje signala u optičkom obliku bez pretvaranja u električne signale.

„Ukupna gustoća struje” (3.) znači ukupni broj amper-navoja zavojnice (tj. zbroj broja navoja pomnožen najjačom strujom koju prenosi svaki navoj) podijeljen ukupnim presjekom zavojnice (uključujući supravodljive filamente, metalnu matricu u koju su integrirani supravodljivi filamenti, materijal koji je obavija, kanale za hlađenje itd.).

„Država sudionica” (7., 9.) država je koja sudjeluje u Wassenaarskom aranžmanu. (vidjeti www.wassenaar.org)

„Vršna snaga” (6.) znači najveća snaga postignuta tijekom „trajanja impulsa”.

„Osobna mreža” (5.) znači podatkovni komunikacijski sustav koji ima sve sljedeće značajke:

a.

omogućuje proizvoljnom broju neovisnih ili međusobno povezanih ‚podatkovnih uređaja’ da komuniciraju izravno jedan s drugim i

b.

ograničen je na komunikaciju između uređaja u neposrednoj blizini pojedinca ili upravljačkog sklopa uređaja (npr. prostorija, ured ili automobil te prostor koji ih neposredno okružuje).

Tehnička napomena:

‚Podatkovni uređaj’ znači oprema koja može prenositi ili primati nizove digitalnih informacija.

„Prethodno izdvojen” (1.) jest primjena svakog postupka kojem je namjena povećati koncentraciju nadziranog izotopa.

„Glavni element” (4.), kako se primjenjuje u kategoriji 4., jest „glavni element” kad je njegova zamjenska vrijednost veća od 35 % ukupne vrijednosti sustava čiji je on element. Vrijednost elementa cijena je koju je proizvođač sustava ili integrator sustava platio za element. Ukupna vrijednost uobičajena je međunarodna prodajna cijena neovisnim strankama u trenutku proizvodnje ili slaganja pošiljke.

„Proizvodnja” (NTO, NNT, sve kategorije) znači sve proizvodne faze, kao što su: konstruiranje, proizvodni inženjering, proizvodnja, integracija, sklapanje (montaža), pregled, ispitivanje, osiguranje kvalitete.

„Oprema za proizvodnju” (1., 7., 9.) znači alati, predlošci, naprave, šablone, matrice, kalupi, strojni pribor, naprave za učvršćivanje i poravnavanje, oprema za ispitivanje, ostali strojevi i njihove komponente, ograničeno na one koji su posebno oblikovani ili preinačeni za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

„Proizvodna postrojenja” (7., 9.) znači „oprema za proizvodnju” i posebno izrađen softver integriran u instalacije za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

„Program” (2., 6.) znači slijed uputa za izvršenje procesa koji ima takav oblik, ili ga se može pretvoriti u takav oblik, da ga računalo može izvršiti.

„Kompresija impulsa” (6.) znači kodiranje i obrada signalnog impulsa radara dugog trajanja u impuls kratkog trajanja uz zadržavanje korisnih značajki velike energije impulsa.

„Trajanje impulsa” (6.) trajanje je impulsa „lasera” i znači vrijeme između točaka polovice snage na vodećem rubu i pratećem rubu pojedinačnog impulsa.

„Impulsni laser” (6.) znači „laser” čije je „trajanje impulsa”0,25 sekundi ili manje.

„Kvantna kriptografija” (5.) znači skup tehnika za uspostavljanje zajedničkog ključa za „kriptografiju” mjerenjem kvantnomehaničkih osobina nekog fizičkog sustava (uključujući fizičke osobine koje isključivo određuje kvantna optika, kvantna teorija polja ili kvantna elektrodinamika).

„Otpornost radara na aktivno ometanje promjenom radne frekvencije” (6.) znači svaka tehnika kojom se u pseudoproizvoljnom slijedu mijenja nosiva frekvencija impulsnog radarskog odašiljača između impulsa ili između skupina impulsa u iznosu jednakom širini pojasa impulsa ili većem od nje.

„Prošireni spektar radara” (6.) znači bilo koja tehnika modulacije za širenje energije koja potječe od signala s relativno uskim frekvencijskim područjem, kroz puno šire frekvencijsko područje, upotrebom nasumičnog ili pseudonasumičnog kodiranja.

„Osjetljivost na zračenje” (6.) jest osjetljivost na zračenje (mA/W) = 0,807 × (valna dužina u nm) × kvantna učinkovitost (QE).

Tehnička napomena:

Kvantna učinkovitost obično se izražava u postocima iako je u ovoj jednadžbi izražena kao decimalni broj manji od jedan, tj. 78 % = 0,78.

„Obrada u stvarnom vremenu” (6.) znači obrada podataka računalnim sustavom kojom se pruža potrebna razina usluge kao funkcija raspoloživih izvora unutar zajamčenog vremena odziva, bez obzira na opterećenje sustava, kada je stimulirana vanjskim događajem.

„Ponovljivost” (7.) znači stupanj usklađenosti među ponovljenim mjerenjima iste varijable u istim radnim uvjetima kada se između mjerenja pojave promjene uvjeta ili razdoblja mirovanja. (upućivanje na: IEEE STD 528-2001 (jedan sigma standardne devijacije))

„Potrebna” (NTO, 5., 6., 7., 9.), ako se primjenjuje na „tehnologiju” odnosi se samo na onaj dio „tehnologije” koji je osobito odgovoran za postizanje ili proširenje razina, značajki ili funkcija nadziranog izvođenja. Takvu „potrebnu”„tehnologiju” može dijeliti različita roba.

„Razlučivost” (2.) znači najmanji prirast na mjernom uređaju; kod digitalnih instrumenata, najmanji značajan bit (upućivanje na: ANSI B-89.1.12).

„Sredstvo za suzbijanje nereda” (1.) znači tvari koje u očekivanim uvjetima upotrebe u svrhu suzbijanja nereda kod ljudi uzrokuju senzorne smetnje ili fizičku nesposobnost u vrlo kratkom vremenskom razdoblju koji prestaju ubrzo nakon prekida izlaganja njima.

Tehnička napomena:

Suzavci su podskup „sredstava za suzbijanje nereda”.

„Robot” (2., 8.) znači mehanizam za manipulaciju koji može imati kontinuiranu putanju ili putanju od točke do točke, može upotrebljavati senzore i ima sve sljedeće značajke:

a.

multifunkcionalan je;

b.

može postavljati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili posebne uređaje promjenjivim pokretima u trodimenzionalnom prostoru;

c.

uključuje tri ili više servo uređaja sa zatvorenom ili otvorenom petljom koji mogu uključivati i koračne motore i

d.

ima „mogućnost korisničkog programiranja” s pomoću metode nauči/ponovi ili s pomoću elektroničkog računala koje može biti programibilan logički kontroler, tj. bez mehaničke intervencije.

VAŽNA NAPOMENA Navedena definicija ne uključuje sljedeće uređaje:

1.

mehanizmi za manipulaciju kojima se može upravljati samo ručno ili daljinski;

2.

mehanizmi za manipulaciju s fiksnim slijedom koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen fiksnim zaustavnicima kao što su klinovi ili zupci. Niz pokreta i odabir putanja ili kutova nisu varijabilni ili promjenjivi mehaničkim, elektroničkim ili električnim putem;

3.

mehanički upravljani mehanizmi za manipulaciju s promjenjivim slijedom koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen fiksnim, ali podesivim zaustavnicima kao što su klinovi ili zupci. Slijed pokreta i odabir putanja ili kutova promjenjiv je u okviru fiksnog uzorka programa. Varijacije ili izmjene uzorka programa (npr. promjene klinova ili zamjena zubaca) u jednoj ili više osi kretanja postižu se samo mehaničkim postupcima;

4.

Mehanizmi za manipulaciju s promjenjivim slijedom koji nisu servo upravljani i koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je varijabilan, ali se slijed nastavlja samo binarnim signalom iz mehanički fiksnih električnih binarnih uređaja ili podesivih zaustavnika;

5.

dizalice za slaganje u uspravnim redovima definirane kao sustav za koordinatnu manipulaciju u Kartezijevom sustavu izrađen kao sastavni dio vertikalnog niza posuda za skladištenje i oblikovan za pristup sadržajima tih posuda radi skladištenja ili dohvata.

„Roving” (1.) je snop (obično 12 – 120) približno usporednih ‚pramenova’.

VAŽNA NAPOMENA‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

„Radijalno zanošenje” (2.) (out-of-true running) znači radijalni pomak pri jednom okretu glavnog vretena mjereno u ravnini okomito na os vretena u točki izvan ili unutar površine koja se okreće i koju se ispituje (upućivanje na: ISO 230-1:1986, stavak 5.61.).

„Brzina uzorkovanja” (3.) za analogno-digitalni pretvarač (ADC) znači najveći broj uzoraka koji se mjere na analognom ulazu u vremenu od jedne sekunde, osim za pretjerano uzorkovanje ADC-ova. Za pretjerano uzorkovanje ADC-ova za „brzinu uzorkovanja” uzima se izlazna brzina riječi. „Brzina uzorkovanja” može se nazivati i učestalost uzorkovanja, obično navedena u megauzorcima u sekundi (MSPS) ili gigauzorcima u sekundi (GSPS) ili brzina pretvorbe, obično navedena u hercima (Hz).

„Sustav za satelitsku navigaciju” (5. 7.) znači sustav koji se sastoji od zemaljskih postaja, konstelacije satelita i prijamnika kojim se omogućuje izračun položaja prijamnikâ na temelju signala zaprimljenih od satelitâ. Obuhvaća globalne navigacijske satelitske sustave (GNSS) i regionalne navigacijske satelitske sustave (RNSS).

„Skalirajući faktor” (žiroskop ili akcelerometar) (7.) znači omjer promjene izlaznih podataka i promjene ulaznih podataka koji treba mjeriti. Skalirajući faktor općenito se procjenjuje kao nagib ravne linije koju se može postaviti metodom najmanjih kvadrata za ulazne-izlazne podatke dobivene cikličkim variranjem ulaznih podataka kroz cijelo područje ulaznih podataka.

„Analizatori signala” (3.) znači uređaji koji mogu mjeriti i prikazivati temeljne značajke jednofrekvencijskih komponenti višefrekvencijskih signala.

„Obrada signala” (3., 4., 5., 6.) znači obrada slika koje nose informacije dobivene izvana algoritmima kao što su vremenska kompresija, filtriranje, ekstrakcija, odabir, korelacija, konvolucija ili transformacija između domena (npr. brzi Fourierov transform ili Walsheva transformacija).

„Softver” (NSO, sve kategorije) znači skup jednog ili više „programa” ili ‚mikroprograma’ fiksiranih u bilo kojem opipljivom mediju izražavanja.

VAŽNA NAPOMENA‚Mikroprogram’ znači slijed elementarnih uputa koje se drže u posebnoj memoriji, čije izvršavanje započinje uvođenjem njegove referentne upute u registar uputa.

„Izvorni kod” (ili izvorni jezik) (6., 7., 9.) prikladan je izraz za jedan ili više procesa koji se s pomoću sustava programiranja mogu pretvoriti u izvršni oblik opreme („kod objekta” (ili objektni jezik)).

„Svemirska letjelica” (9.) znači aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

„Tijelo svemirske letjelice” (9.) znači oprema kojom se pruža potporna infrastruktura „svemirske letjelice” i mjesto za „teret svemirske letjelice”.

„Teret svemirske letjelice” (9.) znači oprema pričvršćena na „tijelo svemirske letjelice”, oblikovana za izvođenje misije u svemiru (npr. komunikacije, promatranje, znanost).

„Prikladni za upotrebu u svemiru” (3., 6., 7.) znači proizvodi oblikovani, proizvedeni ili potvrđeni na temelju uspješnog testiranja za rad na visinama većim od 100 km iznad površine Zemlje ili višima.

VAŽNA NAPOMENA Utvrđivanje da je određeni predmet „prikladan za upotrebu u svemiru” na temelju ispitivanja ne znači da su i drugi predmeti iz istog proizvodnog ciklusa ili serije modela „prikladni za upotrebu u svemiru” ako nisu pojedinačno ispitani.

„Posebni fisibilni materijal” (0.) znači plutonij-239, uranij-233, „uranij obogaćen izotopima 235 ili 233” i bilo koji drugi materijal koji sadržava navedeno.

„Specifični modul” (0., 1., 9.) jest Youngov modul u paskalima, jednak N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 ± 5) %.

„Specifična vlačna čvrstoća” (0., 1., 9.,) jest granična vlačna čvrstoća u paskalima, jednaka N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 ± 5) %.

„Žiroskopi s rotirajućom masom” (7.) znači žiroskopi koji upotrebljavaju stalno rotirajuću masu za registraciju kutnog pomaka.

„Prošireni spektar” (5.) znači tehnika kojom se energija u relativno uskom pojasu komunikacijskog kanala širi kroz mnogo širi spektar energije.

Radar „proširenog spektra” (6.) – vidjeti „prošireni spektar radara”.

„Stabilnost” (7.) znači standardno odstupanje (1 sigma) varijacije određenog parametra od njegove kalibrirane vrijednosti u stabilnim temperaturnim uvjetima. To se može izraziti i kao funkcija vremena.

„Države koje (ni)su potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” (1.) države su kod kojih Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja (ni)je stupila na snagu. (Vidjeti www.opcw.org)

„Stabilno stanje” (9.) znače uvjeti rada motora, ovisno o parametrima motora kao što su potisak/snaga, broj okretaja u minuti i drugi, pri kojima se ne opažaju značajnija odstupanja ako su temperatura okoline i potisak na ulazu motora konstantni.

„Podloga” (3.) znači ploča od temeljnog materijala s uzorkom ili bez uzorka za međusobno spajanje na koju ili unutar koje se mogu smjestiti ‚diskretne komponente’ ili integrirani sklopovi ili oboje.

Važna napomena 1.‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

Važna napomena 2.‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Sirovi supstrati” (3., 6.) znači monolitne smjese dimenzija pogodnih za proizvodnju optičkih elemenata kao što su zrcala ili optički prozori.

„Podjedinica toksina” (1.) strukturno je i funkcionalno zasebna komponenta cijelog „toksina”.

„Superslitine” (2., 9.) znači slitine na bazi nikla, kobalta ili željeza čija je čvrstoća bolja od čvrstoće bilo koje slitine u seriji AISI 300 pri temperaturama iznad 922 K (649 °C) u teškim okolišnim i radnim uvjetima.

„Supravodljiv” (1., 3., 5., 6., 8.) znači materijali, odnosno metali, slitine ili smjese koji mogu izgubiti sav električni otpor, odnosno koji mogu poprimiti beskonačnu električnu vodljivost i prenositi vrlo jake električne struje bez Jouleove topline.

VAŽNA NAPOMENA„Supravodljivo” stanje materijala individualno je karakterizirano „kritičnom temperaturom”, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature, i kritičnom gustoćom struje koja je, međutim, funkcija i magnetskog polja i temperature.

„Laser izuzetno velike snage” („SHPL”) (6.) znači „laser” koji može isporučiti (ukupno ili bilo koji dio) izlazne energije veće od 1 kJ tijekom 50 ms ili imati prosječnu snagu ili snagu kontinuiranog vala veću od 20 kW.

„Superplastično oblikovanje” (1., 2.) znači postupak deformiranja metala upotrebom topline koje obično karakteriziraju niske vrijednosti produljenja (manje od 20 %) u točki kidanja kako je utvrđeno na sobnoj temperaturi konvencionalnim ispitivanjem vlačne čvrstoće, kako bi se tijekom obrade postiglo produljenje koje je najmanje dvostruko veće od tih vrijednosti.

„Simetrični algoritam” (5.) znači kriptografski algoritam koji upotrebljava identičan ključ i za šifriranje i za dešifriranje.

VAŽNA NAPOMENA: Uobičajena je upotreba „simetričnih algoritama” za povjerljivost podataka.

„Vrpca” (1.) je materijal izrađen od isprepletenih ili jednosmjernih „monofilamenata”, ‚pramenova’, „rovinga”, „prediva”, ili „pređa” itd., obično predimpregniran smolom.

VAŽNA NAPOMENA‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

„Tehnologija” (NTO, NNT, sve kategorije) znači specifične informacije potrebne za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe. Te su informacije u obliku ‚tehničkih podataka’ ili ‚tehničke pomoći’.

Važna napomena 1.‚Tehnička pomoć’ može biti u oblicima kao što su upute, vještine, obuka, radno znanje i savjetodavne usluge i može uključivati prijenos ‚tehničkih podataka’.

Važna napomena 2.‚Tehnički podaci’ mogu biti u oblicima kao što su nacrti, planovi, dijagrami, modeli, formule, tablice, inženjerski nacrti i specifikacije, priručnici i upute napisani ili snimljeni na drugim medijima ili uređajima kao što su disk, vrpca, memorije samo za čitanje.

„Trodimenzionalni integrirani sklop” (3.) znači skup međusobno povezanih poluvodičkih čipova ili aktivnih slojeva uređaja, čiji TSV (through semiconductor via) priključci u potpunosti prolaze kroz interposer, podlogu, čip ili sloj kako bi se slojevi uređaja međusobno povezali. Interposer je sučelje koje omogućuje električna povezivanja.

„Nagibno vreteno” (2.) znači vreteno za držanje alata koje tijekom postupka strojne obrade mijenja kutni položaj svoje središnje linije u odnosu na bilo koju drugu os.

„Vremenska konstanta” (6.) vrijeme je uzeto od trenutka primjene svjetlosnog poticaja za prirast struje kako bi dosegla vrijednost od 1-1/e puta konačna vrijednost (tj. 63 % konačne vrijednosti).

„Registracija vremena do stabilnog stanja” (6.) (naziva se i trajanjem odziva gravimetra) jest vrijeme tijekom kojeg se smanjuju uznemirujući učinci ubrzanja induciranih platformom (šum visoke frekvencije).

„Obloga vrha lopatice” (9.) znači stacionarna prstenasta komponenta (čvrsta ili segmentirana), koja je pričvršćena za unutarnju površinu kućišta turbine ili se nalazi na vanjskom vrhu lopatice turbine, koja prvenstveno služi kao brtva za smanjivanje zračnosti između stacionarnih i rotacijskih komponenti.

„Potpuna kontrola leta” (7.) znači automatska kontrola varijabli stanja „zrakoplova” i putanje leta kako bi se ispunili ciljevi misije odgovaranjem na promjene podataka u stvarnom vremenu koje se odnose na ciljeve, opasnosti ili druge „zrakoplove”.

„Ukupna brzina digitalnog prijenosa” (5.) znači broj bitova, uključujući linijsko kodiranje, preopterećenje i slično u jedinici vremena koji je prenesen između odgovarajuće opreme u sustavu digitalnog prijenosa.

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i „brzina digitalnog prijenosa”.

„Predivo” (1.) je snop „monofilamenata” koji su obično približno usporedni.

„Toksini” (1., 2.) znače toksini u obliku ciljno izoliranih pripravaka ili mješavina, bez obzira na to kako su proizvedeni, osim toksina koji su prisutni kao kontaminanti drugih materijala kao što su patološki uzorci, usjevi, hrana ili sjeme „mikroorganizama”.

„Podesiv” (6.) znači sposobnost „lasera” da proizvede neprekinuti rezultat na svim valnim duljinama u rasponu od nekoliko „laserskih” prijelaza. „Laser” s odaberivim linijama proizvodi odvojene valne duljine unutar jednog prijelaza „lasera” i ne smatra ga se „podesivim”.

„Jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” (2.) znači manja od vrijednosti R↑ i R↓ (naprijed i natrag), kako je definirano pod 3.21. u normi ISO 230-2:2014 ili nacionalnim ekvivalentima za pojedinačnu os alatnog stroja.

„Bespilotna zračna letjelica” („UAV”) (9.) znači svaki zrakoplov koji može poletjeti i održati se u kontroliranom letu i navigaciji bez bilo kakve ljudske prisutnosti u njemu.

„Uranij obogaćen izotopima 235 ili 233” (0.) znači uranij koji sadržava izotope 235 ili 233, ili oba, u takvoj količini da je omjer viška zbroja tih izotopa prema izotopu 238 veći od omjera izotopa 235 prema izotopu 238 koji se pojavljuje u prirodi (izotopski omjer 0,71 %).

„Upotreba” (NTO, NNT, sve kategorije) znači upotreba, ugradnja (uključujući ugradnju na lokaciji), održavanje (provjera), popravak, remont i obnavljanje.

„Mogućnost korisničkog programiranja” (6.) znači mogućnost da korisnik umeće, mijenja ili zamjenjuje „programe” na način koji nije:

a.

fizička promjena ožičenja ili međusobnih veza ili

b.

podešavanje upravljačkih funkcija uključujući unošenje parametara.

„Cjepivo” (1.) je medicinski proizvod u farmaceutskoj formulaciji licenciran ili sa dozvolom za prodaju na tržištu ili odobren za kliničko ispitivanje od strane regulatornih tijela bilo zemlje koja ga je proizvela ili u kojoj se upotrebljava, koji je namijenjen stimuliranju zaštitnog imunološkog odgovora kod ljudi ili životinja kako bi se spriječila bolest kod onih na koje se primjenjuje.

„Vakuumski elektronički uređaji” (3.) znači elektronički uređaji koji se temelje na interakciji elektronskog snopa s elektromagnetskim valom koji se širi u vakuumskom sklopu ili je u interakciji s radiofrekvencijskim rezonatorima. „Vakuumski elektronički uređaji” uključuju klistrone, cijevi s putujućim valom i njihove izvedenice.

„Pređa” (1.) je snop zasukanih ‚pramenova’.

VAŽNA NAPOMENA‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

KATEGORIJA 0. – NUKLEARNI MATERIJALI, POSTROJENJA I OPREMA

0A   Sustavi, oprema i komponente

0A001

„Nuklearni reaktori” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente za njih, kako slijedi:

a.

„nuklearni reaktori”;

b.

metalne posude ili njihovi radionički pripremljeni glavni dijelovi, uključujući poklopac reaktorske tlačne posude, posebno oblikovani ili pripremljeni za smještanje jezgre „nuklearnog reaktora”;

c.

manipulativna oprema posebno oblikovana ili pripremljena za umetanje ili uklanjanje goriva u „nuklearnom reaktoru”;

d.

kontrolne šipke posebno oblikovane ili pripremljene za nadziranje procesa fisije u „nuklearnom reaktoru”, konstrukcije za njihovu potporu ili ovjes, pogonski mehanizmi šipki ili cijevi vodilice za šipke;

e.

tlačne cijevi posebno oblikovane ili pripremljene da prime gorivne elemente i primarno rashladno sredstvo u „nuklearnom reaktoru”;

f.

cijevi od metala cirkonija ili slitine cirkonija (ili sklopovi cijevi) posebno oblikovane ili pripremljene za upotrebu kao obloga gorivnog elementa u „nuklearnom reaktoru” u količinama većima od 10 kg;

VAŽNA NAPOMENA Za tlačne cijevi od cirkonija vidjeti 0A001.e., a za cijevi kalandrije vidjeti 0A001.h.

g.

pumpe za rashladno sredstvo ili cirkulacijske pumpe posebno oblikovane ili pripremljene za protok primarnog rashladnog sredstva „nuklearnih reaktora”;

h.

‚unutarnji dijelovi nuklearnog reaktora’ posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u „nuklearnom reaktoru”, uključujući potporne stupove za jezgru, kanale za gorivo, cijevi kalandrije, toplinske štitove, skretne pregrade, rešetkaste ploče jezgre i difuzorske ploče;

Tehnička napomena:

u 0A001.h. ‚unutarnji dijelovi nuklearnog reaktora’ znači svaka veća konstrukcija u reaktorskoj posudi koja ima jednu ili više funkcija, kao što je potpora za jezgru, održavanje centriranosti goriva, usmjeravanje protoka primarnog rashladnog sredstva, osiguravanje zaštite od radioaktivnog zračenja za reaktorske posude i upravljanje instrumentacijom u jezgri.

i.

izmjenjivači topline kako slijedi:

1.

parogeneratori posebno oblikovani ili pripremljeni za primarni ili srednji rashladni krug „nuklearnog reaktora”;

2.

drugi izmjenjivači topline posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u primarnom rashladnom krugu „nuklearnog reaktora”;

Napomena: 0A001.i. ne odnosi se na izmjenjivače topline za pomoćne sustave reaktora, npr. sustav za hitno hlađenje ili sustav za hlađenje topline nastale radioaktivnim raspadom.

j.

neutronski detektori posebno oblikovani ili pripremljeni za utvrđivanje razine neutronskog toka unutar jezgre „nuklearnog reaktora”;

k.

‚vanjski toplinski štitovi’ posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u „nuklearnom reaktoru” za smanjenje gubitka topline i za zaštitu zaštitne posude.

Tehnička napomena:

u 0A001.k. ‚vanjski toplinski štitovi’ znači veće konstrukcije postavljene preko reaktorske posude koje smanjuju gubitak topline iz reaktora i temperaturu unutar zaštitne posude.

0B   Oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

0B001

Postrojenje za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala” i njegova posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a.

postrojenje posebno oblikovano za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”, kako slijedi:

1.

postrojenje za odvajanje plinskom centrifugom;

2.

postrojenje za odvajanje plinskom difuzijom;

3.

postrojenje za aerodinamično odvajanje;

4.

postrojenje za odvajanje kemijskom izmjenom;

5.

postrojenje za odvajanje ionskom-izmjenom;

6.

postrojenje za odvajanje izotopa „laserom” u atomskim parama;

7.

postrojenje za molekularno „lasersko” odvajanje izotopa;

8.

postrojenje za odvajanje iz plazme;

9.

postrojenje za elektromagnetsko odvajanje;

b.

plinske centrifuge, sklopovi i komponente, posebno oblikovani ili pripremljeni za postupak odvajanja plinskim centrifugama, kako slijedi:

Tehnička napomena:

u 0B001.b. ‚materijal visokog omjera čvrstoće i gustoće’ znači bilo koje od sljedećeg:

1.

maraging čelik koji ima graničnu vlačnu čvrstoću od 1,95 GPa ili više;

2.

slitine aluminija koje imaju graničnu vlačnu čvrstoću od 0,46 GPa ili više ili

3.

„vlaknasti ili filamentni materijali” sa „specifičnim modulom” od više od 3,18 × 106 m i „specifične vlačne čvrstoće” veće od 7,62 × 104 m;

1.

plinske centrifuge;

2.

cjelokupni sklopovi rotora;

3.

cilindri cijevi rotora debljine stjenke 12 mm ili manje, promjera od 75 mm do 650 mm, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

4.

prstenovi ili mjehovi debljine stjenke 3 mm ili manje i promjera od 75 mm do 650 mm koji su oblikovani kao lokalna potpora cijevi rotora ili za njihovo spajanje, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

5.

skretne pregrade promjera od 75 mm do 650 mm koje se postavljaju unutar cijevi rotora, izrađene od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’.

6.

poklopci na vrhu ili dnu promjera od 75 mm do 650 mm koji se postavljaju na krajeve cijevi rotora, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

7.

magnetski viseći ležajevi kako slijedi:

a.

sklopovi ležajeva koji se sastoje od prstenastog magneta ovješenog unutar kućišta izrađenog od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićenog njima, koji sadržavaju medij za prigušivanje i imaju magnetsku spojnicu s polnim dijelom ili drugim magnetom pričvršćenim na gornji poklopac rotora;

b.

aktivni magnetski ležajevi posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u plinskim centrifugama.

0B001 b.
8.

posebno pripremljeni ležajevi koji se sastoje od okretnog polukružnog sklopa postavljenog na prigušivač;

9.

molekularne pumpe koje se sastoje od cilindara kojima su iznutra strojno obrađeni ili izdubljeni spiralni utori i iznutra strojno obrađeni provrti;

10.

prstenasti statori motora za motore višefazne histereze (ili otpora) izmjenične struje za sinkronizirani rad u vakuumu pri frekvenciji od 600 Hz ili više i snage 40 VA ili više;

11.

kućište centrifuge/prihvatne posude u kojima se nalazi cijevni sklop rotora plinske centrifuge, a sastoji se od krutog cilindra debljine stjenke do 30 mm s precizno strojno obrađenim krajevima koji su međusobno usporedni i okomiti na longitudinalnu os cilindra do 0,05 ° ili manje;

12.

lopatice koje se sastoje od posebno oblikovanih ili pripremljenih cijevi za izvlačenje plina UF6 iz cijevi rotora pomoću Pitotove cijevi, koje je moguće pričvrstiti na središnji sustav za izvlačenje plina;

13.

mjenjači frekvencija (konverteri ili invertori) posebno oblikovani ili pripremljeni za napajanje statora motora pri obogaćivanju u plinskoj centrifugi, koji imaju sve sljedeće značajke i za to posebno oblikovane komponente:

a.

višefazni frekvencijski izlaz od 600 Hz ili više i

b.

visoka stabilnost (s regulacijom frekvencije boljom od 0,2 %);

14.

zaporni i regulacijski ventili kako slijedi:

a.

zaporni ventili posebno oblikovani ili pripremljeni za rad na napajanju, proizvodu ili ostatcima plinovitih struja UF6 pojedinih plinskih centrifuga;

b.

ventili zabrtvljeni mijehom, zaporni ili regulacijski, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, unutarnjeg promjera od 10 mm do 160 mm, posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u glavnim ili pomoćnim sustavima postrojenja za obogaćivanje plinskom centrifugom;

c.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja plinskom difuzijom kako slijedi:

1.

barijere kod plinske difuzije izrađene od poroznih metalnih, polimernih ili keramičkih „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” veličine pora od 10 do 100 nm, debljine 5 mm ili manje, i, za cijevne oblike, promjera 25 mm ili manje;

2.

kućišta plinskog difuzora izrađena od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićena njima;

3.

kompresori ili plinska puhala s kapacitetom usisnog volumena 1 m3/min ili više plina UF6, ispusnim tlakom do 500 kPa i omjerom tlaka 10:1 ili manjim, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima;

4.

brtve rotorske osovine za kompresore ili puhala navedene u 0B001.c.3. i oblikovane za brzinu ukapavanja zaštitnog plina manju od 1 000 cm3/min;

5.

izmjenjivači topline izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, oblikovani za brzinu opadanja tlaka zbog curenja manju od 10 Pa na sat uz razliku tlaka od 100 kPa;

6.

ventili zabrtvljeni mijehom, ručni ili automatizirani, zaporni ili regulacijski, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima,

0B001
d.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak aerodinamičnog odvajanja kako slijedi:

1.

mlaznice za odvajanje koje se sastoje od zakrivljenih kanala s prorezima čiji je polumjer zakrivljenosti manji od 1 mm, otporne na korozivno djelovanje UF6 i koje u mlaznici imaju oštricu koja razdvaja plin koji teče kroz mlaznicu u dvije struje;

2.

cilindrične ili konične cijevi, (vrtložne cijevi), izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićene njima te s jednim ili više tangencijalnih ulaza;

3.

kompresori ili plinska puhala izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima i njihove brtve rotorske osovine;

4.

izmjenjivači topline izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima;

5.

kućišta elemenata za odvajanje, izrađena od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićena njima, koja sadržavaju vrtložne cijevi ili mlaznice za odvajanje;

6.

ventili zabrtvljeni mijehom, ručni ili automatizirani, zaporni ili regulacijski, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, promjera 40 mm ili većeg;

7.

procesni sustavi za odvajanje plina UF6 od nosećeg plina (vodik ili helij) za količinu plina UF6 od 1 ppm ili manje, uključujući:

a.

kriogene izmjenjivače topline i krioseparatore koji mogu postići temperature od 153 K (-120 °C) ili manje;

b.

kriogene jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (-120 °C) ili manje;

c.

mlaznice odvajanja ili jedinice vrtložnih cijevi za odvajanje plina UF6 od nosećeg plina;

d.

hladne stupice za UF6 koje mogu zamrznuti UF6;

e.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja kemijskom izmjenom kako slijedi:

1.

pulsirajuće kolone za brzu izmjenu tekućine tekućinom s kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 s ili manje, otporne na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađene od odgovarajućih plastičnih materijala kao što su fluorirani ugljikovodični polimeri ili staklo ili zaštićene njima);

2.

centrifugalni kontaktori za brzu izmjenu tekućine tekućinom s kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 s ili manje i otporni na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađeni od odgovarajućih plastičnih materijala kao što su fluorirani ugljikovodični polimeri ili staklo ili zaštićeni njima);

3.

redukcijske komore za elektrokemijsku redukciju otporne na otopine koncentrirane solne kiseline, za redukciju uranija iz stanja jedne valencije u drugo;

4.

oprema za napajanje redukcijskih komora za elektrokemijsku redukciju za izdvajanje U+4 iz organske struje kojima su, dijelovi koji su u dodiru s procesnom strujom, izrađeni od odgovarajućih materijala ili zaštićeni njima (npr. staklo, fluorougljični polimeri, polifenil sulfat, polieter sulfon i smolom impregnirani grafit);

5.

sustavi za pripremu napajanja za proizvodnju otopine uranijeva klorida visoke čistoće koji se sastoje od opreme za otapanje, ekstrakciju otapala i/ili ionsku izmjenu zbog pročišćavanja i od elektrolitičkih komora za redukciju uranija U+6 ili U+4 u U+3;

6.

sustavi za oksidaciju uranija za oksidaciju U+3 u U+4;

0B001
f.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja ionskom izmjenom kako slijedi:

1.

brzoreagirajuće ionsko-izmjenjivačke smole, opnaste ili porozne makromrežaste smole kod kojih su aktivne grupe za kemijsku izmjenu ograničene na premaz na površini neaktivne porozne potporne strukture i druge složene strukture u bilo kojem odgovarajućem obliku, uključujući čestice ili vlakna, promjera 0,2 mm ili manje, otporne na koncentriranu solnu kiselinu i oblikovane da imaju poluvrijeme brzine izmjene manje od 10 s, koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2.

kolone za ionsku izmjenu (cilindrične) promjera većeg od 1 000 mm, izrađene od materijala otpornih na koncentriranu solnu kiselinu ili zaštićene njima (npr. titanij ili fluorougljična plastika), koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i tlaku iznad 0,7 MPa;

3.

sustavi ionske izmjene povratnog toka (sustavi za kemijsku ili elektrokemijsku oksidaciju ili redukciju) za obnavljanje kemijskih redukcijskih ili oksidacijskih sredstava koja se koriste u kaskadama za obogaćivanje ionskom izmjenom;

g.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupke laserskog odvajanja izotopa u atomskim parama kako slijedi:

1.

sustavi za stvaranje para metala uranija oblikovani za postizanje isporučene snage na metu od 1 kW ili veće za upotrebu u laserskom obogaćivanju,

2.

sustavi za rukovanje tekućim metalom uranija ili parom metala uranija posebno oblikovani ili pripremljeni za rukovanje rastaljenim uranijem, rastaljenim slitinama uranija ili parom metala uranija za upotrebu u laserskom obogaćivanju i za to posebno pripremljene komponente;

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 2A225.

3.

kolektorski sklopovi za sakupljanje proizvoda metal uranij u tekućem ili krutom obliku i ostatke, izrađeni od materijala otpornih na toplinu i korozivno djelovanje plinovitog ili tekućeg metala uranija ili zaštićeni njima, kao što su itrijem obložen grafit ili tantal;

4.

kućišta modula separatora (cilindrične ili pravokutne posude) za držanje izvora para metala uranija, elektronskog topa i kolektora proizvoda i ostataka;

5.

„laseri” ili sustavi „lasera” posebno oblikovani ili pripremljeni za odvajanje izotopa uranija s pomoću stabilizacije frekvencije spektra za rad tijekom produženih vremenskih razdoblja;

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 6A005 I 6A205.

h.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupke molekularnog laserskog odvajanja izotopa kako slijedi:

1.

nadzvučne ekspanzijske mlaznice za hlađenje mješavina UF6 i nosećeg plina na 150 K (– 123 °C) ili manje izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6”;

2.

kolektorske komponente ili uređaji za proizvod ili ostatke posebno oblikovani ili pripremljeni za sakupljanje uranijeva materijala ili ostataka uranijeva materijala nakon osvjetljavanja laserskom svjetlosti, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6”;

3.

kompresori izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima i njihove brtve rotorske osovine;

4.

oprema za fluoriranje UF5 (krutina) u UF6 (plin);

0B001 h.
5.

procesni sustavi za odvajanje UF6 od nosećeg plina (npr. dušik, argon ili drugi plinovi) uključujući:

a.

kriogene izmjenjivače topline i krioseparatore koji mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

b.

kriogene jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

c.

hladne stupice za UF6 koje mogu zamrznuti UF6;

6.

„laseri” ili sustavi „lasera” posebno oblikovani ili pripremljeni za odvajanje izotopa uranija s pomoću stabilizacije frekvencije spektra za rad tijekom produženih vremenskih razdoblja;

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 6A005 I 6A205.

i.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja iz plazme kako slijedi:

1.

mikrovalni izvori snage i antene za proizvodnju ili ubrzavanje iona, izlazne frekvencije veće od 30 GHz i srednje izlazne snage veće od 50 kW;

2.

svitci za pobuđivanje iona radiofrekvencijom za frekvencije veće od 100 kHz koji se mogu upotrebljavati pri srednjoj snazi većoj od 40 kW;

3.

sustavi za stvaranje uranijeve plazme;

4.

ne upotrebljava se;

5.

kolektorski sklopovi za proizvod metal uranij u krutom stanju i ostatke, izrađeni od materijala otpornih na toplinu i korozivno djelovanje plinovitog uranija ili zaštićeni njima, kao što su itrijem obložen grafit ili tantal;

6.

kućišta modula separatora (cilindrična) za držanje izvora uranijeve plazme, električne zavojnice za pobudu radiofrekvencije i kolektora proizvoda i ostataka, izrađena od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. nehrđajući čelik);

j.

oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak elektromagnetskog odvajanja kako slijedi:

1.

ionski izvori, jednostruki ili višestruki, koji se sastoje od izvora para, ionizatora i ubrzivača snopa izrađenih od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. grafit, nehrđajući čelik ili bakar), koji mogu proizvesti ukupnu struju ionskog snopa od 50 mA ili veću;

2.

ionske kolektorske ploče za prikupljanje obogaćenih ili osiromašenih snopova iona uranija, koje se sastoje od dva ili više proreza i džepova i izrađene su od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. grafit ili nehrđajući čelik);

3.

vakuumska kućišta za elektromagnetske separatore uranija izrađena od nemagnetskih materijala (npr. nehrđajući čelik) i oblikovana za rad pri tlaku od 0,1 Pa ili nižem;

4.

dijelovi magnetskog pola promjera većeg od 2 m;

5.

visokonaponsko energetsko napajanje ionskih izvora koje ima sve navedene značajke:

a.

mogućnost neprekidnog rada;

b.

izlazni napon 20 000 V ili veći;

0B001 j. 5.
c.

izlazna struja 1 A ili veća i i

d.

stabilizacija napona bolja od 0,01 % tijekom razdoblja od 8 sati;

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 3A227.

6.

energetsko napajanje magneta (velika snaga, istosmjerna struja) koje ima sve navedene značajke:

a.

sposobnost neprekidnog rada s izlaznom strujom od 500 A ili većom pri naponu od 100 V ili većem i i

b.

stabilizacija struje ili napona bolja od 0,01 % tijekom razdoblja od 8 sati.

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 3A226.

0B002

Posebno oblikovani ili pripremljeni pomoćni sustavi, oprema i komponente za postrojenje za odvajanje izotopa navedeno u 0B001, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, kako slijedi:

a.

autoklavi, peći ili sustavi za napajanje koji se upotrebljavaju za dotok UF6 u postupak obogaćivanja;

b.

desublimatori ili hladne stupice koji se upotrebljavaju za izdvajanje UF6 iz postupka obogaćivanja za naknadni prijenos nakon grijanja;

c.

stanice za proizvod i ostatke za prijenos UF6 u spremnike;

d.

stanice za ukapljivanje ili skrućivanje koje se upotrebljavaju za izdvajanje UF6 iz postupka obogaćivanja stlačivanjem, hlađenjem i pretvaranjem UF6 u tekući ili kruti oblik;

e.

cjevovodni sustavi i sustavi cjevovodnih kolektora posebno oblikovani ili pripremljeni za rukovanje plinom UF6 unutar kaskada za plinsku difuziju, centrifugalnih ili aerodinamičkih kaskada;

f.

vakuumski sustavi i pumpe kako slijedi:

1.

vakuumski višepriključni cjevovodni razvodnici, vakuumski kolektori ili vakuumske pumpe usisnog kapaciteta od 5 m3/min ili više;

2.

vakuumske pumpe posebno oblikovane za upotrebu u atmosferama koje sadržavaju UF6 izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićene njima ili

3.

vakuumski sustavi koji se sastoje od višepriključnih cjevovodnih razvodnika, vakuumskih kolektora i vakuumskih pumpi, izrađenih za upotrebu u atmosferama koje sadržavaju UF6;

g.

maseni spektrometri/ionski izvori za UF6 koji mogu uzimati uzorke iz struja plina UF6„on-line” i imaju sve sljedeće značajke:

1.

mogućnost mjerenja iona od 320 jedinica atomske mase ili većih i razlučivost bolja od 1 u 320;

2.

ionski izvori izrađeni od nikla, slitina nikla i bakra s masenim udjelom nikla 60 % ili većim ili od slitina nikla i kroma ili zaštićeni njima;

3.

izvori elektrona za ionizaciju i

4.

kolektorski sustav prikladan za analizu izotopa.

0B003

Postrojenje za pretvorbu uranija i oprema posebno oblikovana ili pripremljena za to, kako slijedi:

a.

sustavi za pretvorbu koncentrata uranijeve rude u UO3;

b.

sustavi za pretvorbu UO3 u UF6;

c.

sustavi za pretvorbu UO3 u UO2;

d.

sustavi za pretvorbu UO2 u UF4;

e.

sustavi za pretvorbu UF4 to UF6;

f.

sustavi za pretvorbu UF4 u metal uranija;

g.

sustavi za pretvorbu UF6 u UO2;

h.

sustavi za pretvorbu UF6 u UF4;

i.

sustavi za pretvorbu UO2 u UCl4.

0B004

Postrojenje za proizvodnju ili koncentraciju teške vode, deuterija i deuterijevih spojeva i za to posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a.

postrojenje za proizvodnju teške vode, deuterija ili deuterijevih spojeva, kako slijedi:

1.

postrojenja za izmjenu vode-vodikovog sulfida;

2.

postrojenja za izmjenu amonijaka-vodika;

b.

oprema i komponente kako slijedi:

1.

izmjenjivački tornjevi voda-vodikov sulfid promjera 1,5 m ili većeg, koji mogu raditi pri tlakovima od 2 MPa ili većim;

2.

jednostupanjska, niskotlačna (tj. 0,2 MPa) centrifugalna puhala ili kompresori za cirkulaciju vodikovog sulfida (tj. plin koji sadržava više od 70 % H2S masenog udjela vodikovog sulfida) s propusnim kapacitetom od 56 m3/s ili većim pri radu pod usisnim tlakovima od 1,8 MPa ili većim i koji imaju brtve oblikovane za rad u vlažnoj atmosferi H2S;

3.

izmjenjivački tornjevi amonijak-vodik visine 35 m ili veće, promjera od 1,5 m do 2,5 m, koji mogu raditi pod tlakovima višim od 15 MPa;

4.

unutarnji dijelovi tornjeva, uključujući kaskadne kontaktore i kaskadne pumpe, uključujući i one uronjive, za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

5.

„drobilice” amonijaka s radnim tlakom od 3 MPa ili većim za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

6.

analizatori apsorpcije infracrvenih zraka sposobni za „on-line” analizu omjera vodik/deuterij kada su koncentracije deuterija 90 % ili veće po masi;

7.

katalitički plamenici za pretvaranje plina obogaćenog deuterija u tešku vodu upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

8.

cjelokupni sustavi za oplemenjivanje teške vode, ili njihove kolone, za oplemenjivanje teške vode do koncentracije deuterija za upotrebu u reaktoru;

9.

konverteri za sintezu amonijaka ili jedinice za sintezu amonijaka posebno oblikovani ili pripremljeni za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika.

0B005

Postrojenje posebno oblikovano za proizvodnju gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema za to.

Tehnička napomena:

Posebno oblikovana ili pripremljena oprema za proizvodnju gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” uključuje opremu koja:

1.

obično dolazi u izravan dodir s nuklearnim materijalima ili ih izravno prerađuje, ili kontrolira tok proizvodnje nuklearnih materijala;

2.

hermetički zatvara nuklearne materijale unutar košuljice;

3.

provjerava neoštećenost košuljice ili brtve;

4.

provjerava završnu obradu hermetički zatvorenog goriva ili

5.

upotrebljava se za sastavljanje elemenata reaktora.

0B006

Postrojenje za preradu ozračenih gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente za to.

Napomena: 0B006 uključuje:

a.

postrojenje za preradu ozračenih gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” uključujući opremu i komponente koje obično dolaze u izravan dodir s ozračenim gorivom, glavnim nuklearnim materijalom i fisijskim produktima i izravno upravljaju tokovima njihove prerade;

b.

strojeve za usitnjavanje ili sječenje gorivnog elementa, tj. opremu na daljinsko upravljanje za rezanje, sječenje ili sjeckanje sklopova, snopova ili šipki ozračenog goriva iz „nuklearnog reaktora”;

c.

posude za otapanje, kritično sigurne spremnike (npr. malog promjera, prstenasti ili pločasti spremnici) posebno oblikovane ili pripremljene za otapanje ozračenog goriva za „nuklearni reaktor”, koji mogu podnijeti vruće, visoko korozivne tekućine i koji mogu biti daljinski punjeni i održavani;

d.

ekstraktori otapala, kao što su punjene ili pulsirajuće kolone; taložne miješalice ili centrifugalni kontaktori, otporni na korozivne učinke dušične kiseline i posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u postrojenju za preradu ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”;

e.

posude za držanje ili skladištenje posebno oblikovane da budu kritično sigurne i otporne na korozivne učinke dušične kiseline;

Tehnička napomena:

Posude za držanje ili skladištenje mogu imati sljedeće značajke:

1.

stjenke ili unutarnje strukture s bor-ekvivalentom (izračunano za sve sastavne elemente kako je definirano u napomeni za 0C004) od najmanje 2 %;

2.

najveći promjer od 175 mm za cilindrične posude ili

3.

najveća širina od 75 mm za pločastu ili prstenastu posudu.

f.

Sustavi za mjerenje neutrona posebno oblikovani ili pripremljeni za integraciju i upotrebu u automatiziranim sustavima za kontrolu procesa u postrojenju za preradu ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”.

0B007

Postrojenje za pretvorbu plutonija i oprema posebno oblikovana ili pripremljena za to, kako slijedi:

a.

sustavi za pretvorbu plutonijeva nitrata u oksid;

b.

sustavi za proizvodnju metalnog plutonija.

0C   Materijali

0C001

„Prirodni uranij” ili „osiromašeni uranij” ili torij u obliku metala, slitine, kemijskog spoja ili koncentrata i svaki drugi materijal koji sadržava jedan ili više od prethodno navedenih sastojaka;

Napomena: 0C001 ne odnosi se na sljedeće:

a.

četiri grama ili manje „prirodnog uranija” ili „osiromašenog uranija” kad se nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima;

b.

„osiromašeni uranij” posebno proizveden za sljedeće civilne nenuklearne primjene:

1.

zaštitne strukture;

2.

pakiranje;

3.

balasti čija masa nije veća od 100 kg;

4.

protuutezi čija masa nije veća od 100 kg;

c.

slitine koje sadržavaju manje od 5 % torija;

d.

keramički proizvodi koji sadržavaju torij, proizvedeni za nenuklearnu upotrebu.

0C002

„Posebni fisibilni materijali”

Napomena: 0C002 ne odnosi se na četiri „efektivna grama” ili manje kad se oni nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima.

0C003

Deuterij, teška voda (deuterijev oksid) i ostali spojevi deuterija, i smjese i otopine koje sadržavaju deuterij, u kojima izotopski omjer deuterija i vodika premašuje 1:5 000.

0C004

Grafit čija je razina čistoće bolja od 5 dijelova na milijun ‚bor-ekvivalenta’ i gustoće veće od 1,50 g/cm3 za upotrebu u „nuklearnom reaktoru” u količinama većima od 1 kg.

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1C107

Napomena 1.: Za potrebe kontrole izvoza, nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan utvrdit će je li izvoz grafita koji odgovara prethodnim specifikacijama namijenjen za upotrebu u „nuklearnom reaktoru”.

Napomena 2.: U 0C004, ‚bor-ekvivalent’ (BE) definiran je kao zbroj BEz za nečistoće (isključujući BEugljik s obzirom na to da se ugljik ne smatra nečistoćom) uključujući bor, pri čemu vrijedi:

BEZ (ppm) = CF × koncentracija elementa Z u ppm;

Formula

a σB i σZ presjeci su za uhvat termalnih neutrona (u barnima) prirodnog bora i elementa Z; a AB i AZ su atomske mase prirodnog bora i elementa Z.

0C005

Posebno pripremljeni spojevi ili prašci za proizvodnju plinskih difuzijskih barijera, otporni na korozivno djelovanje UF6 (npr. nikal ili slitine s masenim udjelom nikla, aluminijeva oksida i u potpunosti fluoriranih ugljikovodičnih polimera 60 % masenog udjela ili većim), masenog udjela čistoće 99,9 % ili većim, s veličinom čestice manjom od 10 μm izmjerenom prema normi B330 Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM) i s visokim stupnjem ujednačenosti veličine čestica.

0D   Softver

0D001

„Softver” posebno oblikovan ili prilagođen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe navedene u ovoj kategoriji.

0E   Tehnologija

0E001

„Tehnologija” prema Napomeni o nuklearnoj tehnologiji za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe navedene u ovoj kategoriji.

KATEGORIJA 1. – POSEBNI MATERIJALI I SRODNA OPREMA

1A   Sustavi, oprema i komponente

1A001

Komponente od fluoriranih spojeva, kako slijedi:

a.

zaklopci, brtve, izolacijski slojevi ili mjehovi za gorivo posebno namijenjeni za upotrebu u „zrakoplovu” ili aviosvemirsku upotrebu, izrađeni od više od 50 % masenog udjela bilo kojeg od materijala navedenih u 1C009.b. ili 1C009.c.;

b.

ne upotrebljava se;

c.

ne upotrebljava se.

1A002

„Kompozitne” strukture ili laminati, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1A202, 9A010 i 9A110.

a.

izrađeni su od bilo čega od navedenoga:

1.

organskih „matrica” i „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010.c. ili 1C010.d.: ili

2.

preprega ili predoblika navedenih u 1C010.e;

b.

izrađeni su od metalne ili ugljikove „matrice” i od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1.

ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

a.

„specifični modul” veći od 10,15 x 106 m i

b.

„specifična vlačna čvrstoća” veća od 17,7 x 104 m ili

2.

materijali navedeni u 1C010.c.

Napomena 1.: 1A002 ne odnosi se na „kompozitne” strukture ili laminate izrađene od ugljikovih „vlaknastih ili filamentnih materijala” impregniranih epoksi smolom za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

a.

površina ne veća od 1 m2;

b.

dužina ne veća od 2,5 m i

c.

širina veća od 15 mm.

Napomena 2.: 1A002 ne odnosi se na poluproizvode posebno namijenjene za isključivo civilnu primjenu kako slijedi:

a.

sportski artikli;

b.

industrija proizvodnje automobila;

c.

industrija strojnih alata;

d.

primjena u medicini.

Napomena 3.: 1A002.b.1. ne odnosi se na poluproizvode koji imaju najviše dvije dimenzije prepletenih filamenata i koji su posebno izrađeni za sljedeće namjene:

a.

peći za temperiranje kovina;

b.

oprema za izradu silikonskih dijelova.

Napomena 4.: 1A002 ne odnosi se na konačne proizvode koji su posebno namijenjeni za određenu primjenu.

1A003

Proizvođači „netaljivih” aromatskih poliamida u obliku filma, ploča, vrpce ili trake koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

debljine su veće od 0,254 mm ili

b.

premazani su ili laminirani ugljikom, grafitom, metalima ili magnetskim tvarima.

Napomena: 1A003 ne odnosi se na proizvode ako su premazani ili laminirani bakrom i namijenjeni za proizvodnju elektroničkih tiskanih pločica.

VAŽNA NAPOMENA Za sve oblike „taljivih” aromatskih poliamida vidjeti 1C008.a.3.

1A004

Oprema i komponente za zaštitu i otkrivanje koje nisu posebno namijenjene za vojnu upotrebu, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE, 2B351 I 2B352.

a.

maske za cijelo lice, kanistri filtara i oprema za dekontaminaciju namijenjeni ili prilagođeni za zaštitu od bilo čega navedenog u nastavku i za njih posebno izrađene komponente:

Napomena: 1A004.a. obuhvaća aktivne maske za zaštitu dišnih putova koje pročišćuju zrak, namijenjene ili prilagođene za zaštitu od agensa ili materijala iz 1A004.a.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1A004.a.:

1.

maske za cijelo lice zovu se i plinske maske;

2.

kanistri filtara obuhvaćaju filtarske uloške.

1.

„biološki agensi”;

2.

‚radioaktivni materijali’;

3.

kemijska bojna sredstva (CW); ili

4.

„sredstva za suzbijanje nemira” uključujući:

a.

α-brombenzenacetonitril, (brombenzil cijanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-klorfenil) metilen] propandinitril, (o-klorbenzilidenemalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-klor-1-feniletanon, fenilacil klorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-klor-5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolin, (MPA) (CSA 5299-64-9);

b.

zaštitna odijela, rukavice i obuća posebno namijenjeni ili prilagođeni za obranu od bilo čega navedenog u nastavku:

1.

„biološki agensi”;

2.

‚radioaktivni materijali’ili

3.

kemijska bojna sredstva (CW);

c.

sustavi za otkrivanje, posebno namijenjeni ili prilagođeni za otkrivanje ili identifikaciju bilo čega navedenog u nastavku i za njih posebno izrađene komponente:

1.

„biološki agensi”;

2.

‚radioaktivni materijali’ili

3.

kemijska bojna sredstva (CW).

d.

elektronska oprema za automatsko otkrivanje ili identifikaciju prisutnosti ostataka „eksploziva” i upotrebu tehnike ‚otkrivanja tragova’ (npr. površinske akustične naprave, spektrometrija mobilnosti iona, diferencijska spektrometrija mobilnosti, masena spektrometrija).

Tehnička napomena:

‚Otkrivanje tragova’ definirano je kao sposobnost otkrivanja manje od 1 ppm pare ili 1 mg čvrste tvari ili tekućine.

Napomena 1.: 1A004.d. ne odnosi se na opremu posebno izrađenu za laboratorijsku upotrebu.

1A004 d.
Napomena 2.: 1A004.d. ne odnosi se na prolaz kroz sigurnosne točke bez kontakta.

Napomena: 1A004 ne odnosi se na sljedeće:

a.

osobni dozimetri za mjerenje zračenja;

b.

oprema za zdravlje i sigurnost na radu čija je konstrukcija ili funkcija ograničena na zaštitu od opasnosti karakterističnih za sigurnost u stambenim naseljima i za civilnu industriju uključujući sljedeće:

1.

rudarstvo;

2.

kamenolomstvo;

3.

poljoprivredu;

4.

farmaceutsku industriju;

5.

medicinu;

6.

veterinu;

7.

zaštitu okoliša;

8.

upravljanje otpadom;

9.

prehrambenu industriju.

Tehničke napomene:

1.

1A004 obuhvaća opremu i komponente (na kojima su uspješno provedena testiranja prema nacionalnim standardima ili su se na neki drugi način pokazale učinkovitima) namijenjene otkrivanju ‚radioaktivnih materijala’, „bioloških agensa”, kemijskih bojnih otrova, ‚simulanata’ ili „sredstava za suzbijanje nemira” ili za zaštitu pred tim sredstvima, čak i ako se takva oprema i komponente upotrebljavaju u civilnim industrijskim granama kao što su rudarstvo, kamenolomstvo, poljoprivreda, farmaceutska industrija, medicina, veterina, zaštita okoliša, upravljanje otpadom ili prehrambena industrija.

2.

‚Simulant’ je tvar ili materijal koji se upotrebljava pri obuci, istraživanju, testiranju ili evaluaciji umjesto (kemijskog ili biološkog) toksičnog agensa.

3.

Za potrebe 1A004, ‚radioaktivni materijali’ su oni selektirani ili izmijenjeni u cilju povećanja učinkovitosti u uzrokovanju ljudskih ili životinjskih žrtava, slabljenju opreme ili uništavanju usjeva ili okoliša.

1A005

Zaštitni prsluci i njihove komponente, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a.

meki zaštitni prsluci koji nisu proizvedeni u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama ili u skladu s ekvivalentnim normama i za njih posebno namijenjene komponente;

b.

tvrde ploče za zaštitne prsluke koje omogućuju balističku zaštitu razine IIIA ili manje (NIJ 0101.06, srpanj 2008.) ili u skladu s ekvivalentnim nacionalnim normama.

VAŽNA NAPOMENA Za „vlaknaste ili filamentne” materijale upotrijebljene u proizvodnji zaštitnih prsluka vidjeti 1C010.

Napomena 1.: 1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke ako ih korisnici upotrebljavaju za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 2.: 1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke koji su namijenjeni samo za pružanje frontalne zaštite od krhotina i tlaka uslijed eksplozije nevojnih eksplozivnih naprava.

Napomena 3.: 1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke namijenjene za zaštitu samo od noževa, oštrica, igala ili udaraca tupim predmetima.

1A006

Oprema posebno izrađena ili prilagođena za uništavanje improviziranih eksplozivnih naprava navedenih u nastavku, kao i komponente izrađene posebno za nju:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a.

vozila na daljinsko upravljanje;

b.

‚ometači’.

Tehnička napomena:

‚Ometači’ su naprave posebno izrađene za onesposobljavanje eksplozivnih naprava ispaljivanjem tekućeg, čvrstog ili rasprskavajućeg projektila.

Napomena: 1A006 ne odnosi se na opremu kada je ona uz operatora te opreme.

1A007

Oprema i uređaji posebno izrađeni za električno aktiviranje punjenja i uređaja koji sadržavaju „energetske materijale”, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE, 3A229 I 3A232.

a.

oprema za aktiviranje detonatora navedenih u 1A007.b.;

b.

električno aktivirani detonatori kako slijedi:

1.

eksplozivni most (EB);

2.

žica eksplozivnog mosta (EBW);

3.

trenutni upaljač (slapper);

4.

eksplozivni folijski inicijatori (EFI).

Tehničke napomene:

1.

Umjesto izraza detonator ponekad se upotrebljava izraz inicijator.

2.

U detonatorima navedenima u 1A007.b. upotrebljava se mali električni vodič (most, žica mosta ili folija) koji u eksploziji ispari kada kroz njega prođe visokonaponski električni impuls. U detonatorima koji nisu „slapper” tipa kemijsku detonaciju uzrokuje eksplozivni vodič kada dođe u kontakt s jakim eksplozivnim materijalom kao što je npr. PETN (pentaeritritol-tetranitrat). Kod „slapper” detonatora eksplozivno isparavanje električnog vodiča pokreće poseban udarač koji udara u eksploziv i time uzrokuje kemijsku detonaciju. U nekim slučajevima navedeni udarač pokreće magnetska sila. Izraz „eksplozivni folijski detonator” može se odnositi na eksplozivni most ili „slapper” tip detonatora.

1A008

Punjenja, naprave i komponente kako slijedi:

a.

‚oblikovana punjenja’ koja imaju sve sljedeće značajke:

1.

neto količina eksploziva veća od 90 g i

2.

vanjski promjer kućišta 75 mm ili veći;

b.

linearno oblikovana punjenja koja imaju sve sljedeće značajke te posebno izrađene komponente za njih:

1.

eksplozivno punjenje veće od 40 g/m i

2.

širina 10 mm ili veća;

c.

detonirajući štapin s eksplozivnom jezgrom većom od 64 g/m;

d.

sjekači, osim onih navedenih u 1A008.b., i alati za razdvajanje s neto količinom eksploziva većom od 3,5 kg.

1A008
Tehnička napomena:

‚Oblikovana punjenja’ eksplozivna su punjenja oblikovana tako da usmjeravaju učinak eksplozije.

1A102

Pirolizom ponovno zasićene komponente ugljik-ugljik namijenjene za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104.

1A202

Kompozitne strukture, osim onih koje su navedene u 1A002, u obliku cijevi i s objema značajkama u nastavku:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 9A010 I 9A110.

a.

unutarnji promjer između 75 mm i 400 mm i

b.

izrađene su od bilo kojih „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C210.a. ili od ugljikovih predimpregniranih materijala navedenih u 1C210.c.

1A225

Platinirani katalizatori posebno projektirani ili pripremljeni za pospješivanje reakcije izmjene vodikovog izotopa između vodika i vode za izdvajanje tricija iz teške vode ili za proizvodnju teške vode.

1A226

Posebna brtvila koja se mogu upotrebljavati za odvajanje teške vode od obične vode i koja imaju obje sljedeće značajke:

a.

izrađena su od fosforne brončane mreže kemijski obrađene kako bi se poboljšalo svojstvo vlažnosti i

b.

predviđena su za upotrebu u vakuumskim destilacijskim tornjevima.

1A227

Prozori sa zaštitom od radioaktivnog zračenja visoke gustoće (olovno staklo ili drugo) koji imaju sve sljedeće značajke i za njih posebno izrađeni okviri:

a.

‚hladna površina’ veća od 0,09 m2;

b.

gustoća veća od 3 g/cm3; i

c.

debljina 100 mm ili veća.

Tehnička napomena:

U 1A227 izraz ‚hladna površina’ označava površinu prozora kroz koju se gleda, koja je prema projektu izložena najnižoj razini radioaktivnog zračenja.

1B   Oprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

1B001

Oprema za proizvodnju ili pregled „kompozitnih” struktura ili laminata navedenih u 1A002 ili „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010 i za nju posebno izrađene komponente i pribor:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1B101 I 1B201.

a.

strojevi za namatanje filamenata čije je kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno i programirano u tri ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’, posebno izrađeni za proizvodnju „kompozitnih” struktura ili laminata od „vlaknastih ili filamentnih materijala”;

b.

‚strojevi za polaganje traka’ čije je kretanje za postavljanje i polaganje trake usklađeno i programirano u pet ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’, posebno izrađeni za proizvodnju „kompozita” letačkih okvira ili konstrukcija ‚projektila’;

Napomena: U 1B001.b. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.b. ‚strojevi za polaganje traka’ mogu položiti jednu ili više ‚filamentnih traka’ uz ograničenje na širine veće od 25,4 mm i manje ili jednake 304,8 mm te izrezati i započeti nove zasebne poteze ‚filamentnih traka’ tijekom procesa polaganja.

1B001
c.

strojevi za tkanje u više smjerova i više dimenzija ili strojevi za preplitanje, uključujući adaptere i opremu za prilagodbu, posebno izrađeni ili prilagođeni za tkanje, preplitanje ili opletanje vlakana za „kompozitne” strukture;

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.c. pletenje je obuhvaćeno tehnikom preplitanja.

d.

oprema koja je posebno izrađena ili prilagođena za proizvodnju ojačanih vlakana, kako slijedi:

1.

oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila, nasmoljena vlakna ili polikarbosilan) u ugljikova vlakna ili vlakna od silicijevog karbida, uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2.

oprema za taloženje kemijskih para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge kako bi se proizvela silicijeva karbidna vlakna;

3.

oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

4.

oprema za pretvaranje prekursora/preteča vlakana koja sadržavaju aluminij u aluminijska vlakna zagrijavanjem;

e.

oprema za proizvodnju predimpregniranih materijala navedenih u 1C010.e. metodom taljenja;

f.

oprema za nedestruktivan nadzor posebno izrađena za „kompozitne” materijale, kako slijedi:

1.

rendgenski tomografski sustavi za trodimenzionalni nadzor oštećenja;

2.

numerički upravljani strojevi za ultrazvučno testiranje čiji su pokreti za pozicioniranje predajnika i prijamnika istodobno koordinirani i programirani u četiri ili više osi kako bi slijedili trodimenzionalne oblike komponente koja se kontrolira;

g.

‚strojevi za namještanje prediva’ čije je gibanje radi pozicioniranja ili namještanja pređe koordinirano i programirano u dvije ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’ i koji su posebno izrađeni za proizvodnju „kompozitnih” avionskih struktura ili ‚projektila’.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.g. ‚strojevi za namještanje prediva’ mogu položiti jednu ili više ‚filamentnih traka’ širine 25,4 mm ili manje te izrezati i započeti nove zasebne poteze ‚filamentnih traka’ tijekom procesa polaganja.

Tehničke napomene:

1.

Za potrebe 1B001 osi ‚primarnog servo pozicioniranja’ s pomoću usmjeravanja računalnog programa nadziru položaj krajnje jedinice (tj. glave) u prostoru u odnosu na radni dio, u pravilnoj orijentaciji i smjeru, kako bi se postigao željeni proces.

2.

Za potrebe 1B001. ‚filamentna traka’ jedan je kontinuirani komad vrpce, prediva ili vlakana u potpunosti ili djelomično impregniran smolama. ‚Filamentne trake’ u cijelosti ili djelomično impregnirane smolama obuhvaćaju one premazane suhim praškom koji se učvršćuje nakon zagrijavanja.

1B002

Oprema za proizvodnju metalnih slitina, praha metalnih slitina ili legiranih materijala, posebno izrađenih kako bi se izbjegla kontaminacija i za upotrebu u jednom od postupaka navedenih u 1C002.c.2.

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1B102.

1B003

Alati, boje, kalupi ili ugrađeni uređaji za „superplastično oblikovanje” ili „difuzijsko spajanje” titanija, aluminija ili njihovih slitina, posebno projektirani za proizvodnju bilo čega od sljedećega:

a.

zrakoplovni okviri ili aviosvemirske konstrukcije;

b.

„zrakoplovni” ili aviosvemirski motori ili

c.

posebno oblikovane komponente za konstrukcije navedene u 1B003.a. ili motore navedene u 1B003.b.

1B101

Oprema, osim one navedene u 1B001, za „proizvodnju” strukturnih kompozita kako slijedi i za njih posebno izrađenih komponenata i pribora:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1B201.

Napomena: Komponente i pribor navedeni u 1B101 obuhvaćaju kalupe, osovine, okove, ugrađeni uređaji i alat za pretprešanje, vulkaniziranje, lijevanje, pečenje ili povezivanje kompozitnih struktura i laminata te njihovu proizvodnju.

a.

strojevi za namatanje filamenata ili strojevi za namještanje vlakana čije se kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana može uskladiti i programirati u tri ili više osi, posebno izrađeni za proizvodnju kompozitnih struktura ili laminata od „vlaknastih ili filamentnih materijala”, i instrumenti za usklađivanje i programiranje;

b.

strojevi za polaganje traka čije se kretanje za postavljanje i polaganje trake i ploča može uskladiti i programirati u dvije ili više osi, namijenjeni za proizvodnju kompozita okvira letjelica ili konstrukcije „projektila”;

c.

oprema namijenjena ili prilagođena za „proizvodnju”„vlaknastih ili filamentnih materijala” kako slijedi:

1.

oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila ili polikarbosilan), uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2.

oprema za taloženje para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge;

3.

oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

d.

oprema predviđena ili prilagođena za posebnu obradu površine vlakana ili za proizvodnju predimpregniranih materijala i predoblika navedena u 9C110.

Napomena: 1B101.d. obuhvaća valjke, opremu za razvlačenje, opremu za premazivanje, opremu za rezanje i šablone za izrezivanje oblika.

1B102

„Oprema za proizvodnju” metalnog praha, osim one navedene u 1B002, i komponente kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1B115.b.

a.

„oprema za proizvodnju” metalnog praha upotrebljiva za „proizvodnju” u kontroliranom mediju kuglastih, zaobljenih ili atomiziranih materijala navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ili u Popisu robe vojne namjene;

b.

komponente posebno predviđene za „opremu za proizvodnju” navedenu u 1B002 ili 1B102.a.

Napomena: 1B102 obuhvaća:

a.

generatore plazme (visokofrekventne lučne mlaznice) koji se mogu upotrijebiti za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

b.

opremu za električno raspršivanje koja se može upotrijebiti za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

c.

opremu koja se može upotrijebiti za „proizvodnju” kuglastih aluminijskih prahova raspršivanjem taline u inertnom mediju (npr. dušikovom).

1B115

Oprema, osim one navedene u 1B002 ili 1B102, za proizvodnju pogonskoga goriva i njegovih sastojaka, kako slijedi, i za nju posebno predviđene komponente:

a.

„oprema za proizvodnju” za „proizvodnju” ili ispitivanje prihvaćanja tekućih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka ili rukovanje njima navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene;

1B115
b.

„oprema za proizvodnju” za „proizvodnju”, rukovanje, miješanje, vulkaniziranje, lijevanje, prešanje, strojnu obradu, ekstrudiranje ili ispitivanje prihvaćanja čvrstih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene.

Napomena: 1B115.b ne odnosi se na serijske miješalice, kontinuirane mješalice ili mlinove na tekuću energiju. Za nadzor serijskih miješalica, kontinuiranih miješalica i mlinova na tekuću energiju vidjeti 1B117, 1B118 i 1B119.

Napomena 1.: Za opremu posebno namijenjenu za proizvodnju sredstava vojne namjene vidjeti Popis robe vojne namjene.

Napomena 2.: 1B115 ne odnosi se na opremu za „proizvodnju” i ispitivanje prihvaćanja borovog karbida te rukovanje njime.

1B116

Posebno projektirane mlaznice za proizvodnju materijala dobivenih pirolitičkim načinom koji su oblikovani na kalupu, škripcu ili nekoj drugoj podlozi od prethodnih plinova koji se raspadaju na rasponu temperatura od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.

1B117

Serijske miješalice koje imaju sve sljedeće značajke i posebno za njih izrađene komponente:

a.

Izrađene ili preinačene za miješanje u vakuumu u rasponu od nula do 13,326 kPa:

b.

Imaju mogućnost upravljanja temperaturom u komori za miješanje;

c.

ukupni prostorni kapacitet 110 litara ili više i

d.

najmanje jedna ‚osovina za miješanje/gnječenje’ izvan središta.

Napomena: U 1B117.d. izraz ‚osovina za miješanje/gnječenje’ ne odnosi se na deaglomeratore ni na rotirajuće oštrice.

1B118

Kontinuirane miješalice koje imaju sve sljedeće značajke i posebno za njih izrađene komponente:

a.

Izrađene ili preinačene za miješanje u vakuumu u rasponu od nula do 13,326 kPa;

b.

Imaju mogućnost upravljanja temperaturom u komori za miješanje;

c.

nešto od sljedećega:

1.

dvije ili više osovine za miješanje/gnječenje ili

2.

sve navedeno u nastavku:

a.

jednu rotirajuću i oscilirajuću osovinu s nazubljenjima/klinovima za gnječenje; i

b.

nazubljenja/klinove za gnječenje unutar kućišta komore za miješanje.

1B119

Mlinovi na tekuću energiju koji se upotrebljavaju za mrvljenje ili mljevenje tvari navedenih u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene i za njih posebno predviđene komponente.

1B201

Strojevi za namatanje filamenata, osim onih navedenih u 1B001 ili 1B101, i njihova oprema, kako slijedi:

a.

strojevi za namatanje filamenata koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

njihovo kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno je i programirano na dvije ili više osovina;

2.

posebno su projektirani za izradu kompozitnih struktura ili laminata iz „vlaknastih ili filamentnih materijala”i

3.

mogu namatati cilindrične rotore promjera između 75 i 650 mm te dužine 300 mm ili veće;

b.

usklađivanje i programiranje upravljanja strojevima za namatanje filamenata navedenih u 1B201.a.;

c.

precizni škripci za strojeve za namatanje filamenata navedenih u 1B201.a.

1B225

Elektrolitske ćelije za proizvodnju fluora izlaznog kapaciteta većeg od 250 g fluora na sat.

1B226

Elektromagnetski odvajači izotopa namijenjeni za jednostruke ili višestruke izvore iona ili opremljeni njima, koji mogu proizvesti ukupne struje ionskog snopa od 50 mA ili više.

Napomena: 1B226 obuhvaća odvajače:

a.

koji mogu obogatiti stabilne izotope;

b.

čiji se izvori iona i kolektori nalaze u magnetskom polju, a oni su takvih konfiguracija da se nalaze izvan polja.

1B228

Kolone za kriogenu destilaciju vodika koje imaju sve sljedeće značajke:

a.

namijenjene su za rad na vanjskoj temperaturi od 35 K (-238 °C) ili manje;

b.

namijenjene su za rad pri unutarnjem tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.

izrađene su od:

1.

nehrđajućeg čelika serije 300 društva Society of Automotive Engineers International (SAE) s niskim sadržajem sumpora i austenitskim ASTM (ili ekvivalentna norma) brojem veličine zrna 5 ili više; ili

2.

jednakih materijala koji su kriogenski i kompatibilni s vodikom (H2); i

d.

unutarnjih promjera 30 cm ili više i ‚stvarnih dužina’ 4 m ili više.

Tehnička napomena:

U 1B228 ‚stvarna dužina’ znači aktivna visina materijala za pakiranje u zapakiranoj koloni ili aktivna visina pločica unutarnjih razdjelnika u pločastoj koloni.

1B230

Pumpe koje mogu cirkulirati otopine koncentriranog ili razrijeđenog katalizatora kalijeva amida u tekućem amonijaku (KNH2/NH3), koje imaju sve sljedeće značajke:

a.

zračnonepropusne su (tj. hermetički zabrtvljene);

b.

kapaciteta su većeg od 8,5 m3/h; i

c.

imaju jednu od sljedećih značajki:

1.

za otopine koncentriranog kalijeva amida (1 % ili više) pogonski tlak od 1,5 do 60 MPa ili

2.

za otopine razrijeđenog kalijeva amida (manje od 1 %) pogonski tlak od 20 do 60 MPa.

1B231

Postrojenja ili oprema za tricij i njihova oprema, kako slijedi:

a.

uređaji ili postrojenja za proizvodnju, izdvajanje, ekstrakciju ili koncentraciju tricija ili rukovanje njime;

b.

oprema za uređaje ili postrojenja za tricij, kako slijedi:

1.

rashladne jedinice vodikom ili helijem koje mogu hladiti do 23 K (-250 °C) ili manje, kapaciteta za uklanjanje topline većeg od 150 W;

2.

skladište izotopa vodika ili sustav pročišćavanja u kojima se kao medij za skladištenje ili pročišćavanje upotrebljavaju metalni hidridi.

1B232

Turboekspanderi ili turboekspander-kompresorska postrojenja koji imaju obje sljedeće značajke:

a.

predviđeni su za rad s izlaznom temperaturom od 35 K (–238 °C) ili manje i

b.

predviđeni su za propusnu moć plinovitog vodika od 1 000 kg/h ili veću.

1B233

Postrojenja ili uređaji za odvajanje izotopa litija i sustavi i oprema za njih, kako slijedi:

a.

uređaji ili postrojenja za odvajanje izotopa litija;

b.

oprema za odvajanje izotopa litija na temelju procesa s amalgamom litija i žive, kako slijedi:

1.

brtvljene kolone za izmjenu tekućina – tekućina, posebno namijenjene za amalgame litija;

2.

pumpe za amalgame žive ili litija;

3.

ćelije za elektrolizu amalgama litija;

4.

isparivači za otopinu koncentriranog litijeva hidroksida;

c.

sustavi za izmjenu iona posebno namijenjeni za odvajanje izotopa litija i za njih posebno izrađene komponente;

d.

sustavi za kemijsku izmjenu (u kojima se upotrebljavaju krunasti eteri, kriptandi ili eteri s privjeskom) posebno namijenjeni za odvajanje izotopa litija i za njih posebno izrađene komponente.

1B234

Posude, komore, spremnici i drugi slični uređaji za držanje jakog eksploziva namijenjeni za testiranje jakih eksploziva ili eksplozivnih naprava koji imaju obje sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a.

namijenjeni su u potpunosti zadržati eksploziju jednaku eksploziji 2 kg trinitrotoluena (TNT) ili jaču; i

b.

imaju elemente ili značajke dizajna koje im omogućuju istovremeni ili odgođeni prijenos informacija o dijagnostici ili mjerenju.

1B235

Ciljni sklopovi i komponente za proizvodnju tricija, kako slijedi:

a.

Ciljni sklopovi izrađeni od litija obogaćenog izotopom litij-6 ili koji ga sadržavaju, posebno izrađeni za proizvodnju tricija zračenjem, uključujući umetanje u nuklearni reaktor;

b.

Komponente posebno izrađene za proizvodnju ciljnih sklopova navedenih u 1B235.a.

Tehnička napomena:

Komponente posebno izrađene za ciljne sklopove za proizvodnju tricija mogu sadržavati pelete od litija, getere od tricija i posebno presvučene obloge.

1C   Materijali

Tehnička napomena:

Metali i slitine:

Ako nije drukčije određeno, riječi ‚metali’ i ‚slitine’ u 1C001 do 1C012 odnose se na neobrađene i poluproizvedene oblike, kako slijedi:

neobrađeni oblici:

anode, kugle, šipke (uključujući nazubljene i žičane šipke), poluge, blokovi, briketi, pogače, katode, kristali, kocke, kockice, zrna, granule, grede, grude, kuglice, gredice, prah, rondele, sačma, pločice, zrna, spužva, štapići;

poluproizvedeni oblici (premazani, obloženi, izbušeni ili perforirani ili ne):

a.

kovani ili obrađeni materijali dobiveni valjanjem, vučenjem, ekstrudiranjem, kovanjem, ekstrudiranjem pobudom, prešanjem, mrvljenjem, atomiziranjem i mljevenjem, odnosno: kutovi, kanali, krugovi, diskovi, prašina, komadići, folije i list, kovani predmeti, ploča, prah, otisnuti i utisnuti predmeti, trake, prsteni, šipke (uključujući šipke za varenje, žičane šipke i valjanu žicu), dijelovi, oblici, listovi, trake, cjevovod i cijevi (uključujući krugove, četverokute i udubine cijevi), vučena ili ekstrudirana žica;

b.

lijevani materijal proizveden lijevanjem u pijesku, ulošku za prešanje, metalnim, gipsanim ili drugim vrstama kalupa, uključujući lijevanje pod visokim pritiskom, pečene oblike i oblike dobivene metalurgijom praha.

Predmetom nadzora trebaju ostati oblici koji nisu navedeni, a za koje se tvrdi da su dovršeni proizvodi iako stvarno predstavljaju neobrađene oblike ili poluproizvedene oblike.

1C001

Materijali posebno projektirani za apsorpciju elektromagnetskog zračenja ili u suštini vodljivi polimeri, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1C101.

a.

materijali za apsorpciju frekvencija koje premašuju 2 x 108 Hz, ali su manje od 3 x 1012 Hz;

Napomena 1.: 1C001.a. ne odnosi se na:

a.

apsorbere tipa kose, izrađene od prirodnih ili sintetičkih vlakana, s nemagnetskim opterećenjem koje služi za apsorpciju;

b.

apsorbere koji ne gube magnetsko svojstvo i za čiju se površinu podrazumijeva da je po obliku neplošna, uključujući piramide, stošce, klinove i zmijolike površine;

c.

plošne apsorbere koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

izrađeni su od bilo čega od navedenoga:

a.

plastični pjenasti materijali (fleksibilni ili kruti) s ugljičnim punjenjem ili organski materijali, uključujući veziva, koji daju više od 5 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ±15 % središnju frekvenciju incidentne energije, i koji ne mogu podnijeti temperature više od 450 K (177 °C) ili

b.

keramički materijali koji daju više od 20 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ±15 % središnju frekvenciju incidentne energije i koji ne mogu podnijeti temperature više od 800 K (527 °C);

Tehnička napomena:

Uzorci ispitivanja apsorpcije za 1C001.a. Napomena: 1.c.1. treba biti kvadrat čiju stranicu čini najmanje 5 valnih dužina središnje frekvencije i postavljen na udaljenom polju elementa koji zrači.

2.

vlačna čvrstoća manja od 7 x 106 N/m2; i

3.

granica čvrstoće pri stlačivanju manja od 14 x 106 N/m2;

d.

plošni apsorberi izrađeni od sinteriranog ferita koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

specifična težina veća od 4,4; i

2.

najviša radna temperatura od 548 K (275 °C);

e.

plošni apsorberi koji ne gube magnetsko svojstvo i koji su proizvedeni od materijala ‚pjene otvorenih ćelija’ gustoće 0,15 g/cm3 ili manje.

Tehnička napomena:

‚Pjene otvorenih ćelija’ fleksibilan su i porozan materijal čija je unutrašnja struktura otvorena prema atmosferi. ‚Pjene otvorenih ćelija’ poznate su i kao netopive pjene.

Napomena 2.: Ničim od navedenoga u Napomeni 1. uz stavku 1C001.a. ne sprečava se magnetske materijale da vrše apsorpciju kad su prevučeni bojom.

1C001
b.

Materijali kroz koje ne prolazi vidljiva svjetlost, posebno napravljeni za apsorpciju bliskog infracrvenog zračenja valne duljine veće od 810 nm, ali manje od 2 000 nm (frekvencije veće od 150 THz, ali manje od 370 THz);

Napomena: 1C001.b. ne odnosi se na materijale posebno namijenjene ili formulirane za bilo koju od sljedećih primjena:

a.

„lasersko” označavanje polimera; ili

b.

„lasersko” varenje polimera.

c.

u suštini vodljivi polimerni materijali s ‚velikom električnom provodljivošću’ koja premašuje 10 000 S/m (siemens na metar) ili ‚pločastim (površinskim) specifičnim otporom’ od manje od 100 om/kvadrat, koji se temelje na bilo kojem od navedenih polimera:

1.

polianilin;

2.

polipirol;

3.

politiofen;

4.

polifenilen-vinilen ili

5.

politienilen-vinilen.

Napomena: 1C001.c. ne odnosi se na materijale u tekućem stanju.

Tehnička napomena:

‚Veliku električnu provodljivost’ i ‚pločasti (površinski) specifični otpor’ potrebno je odrediti s pomoću norme ASTM D-257 ili nacionalnih ekvivalenata.

1C002

Metalne slitine, prah metalne slitine i materijali od slitina, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1C202.

Napomena: 1C002 ne odnosi se na metalne slitine, prah metalne slitine i materijale od slitina posebno namijenjene za potrebe premazivanja.

Tehničke napomene:

1.

Metalne slitine u 1C002 one su koje sadržavaju veći maseni udio navedenog metala nego bilo kojeg drugog elementa.

2.

‚Izdržljivost od loma na naprezanje’ potrebno je mjeriti u skladu s normom ASTM E-139 ili nacionalnim ekvivalentima.

3.

‚Izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ potrebno je mjeriti u skladu s normom ASTM E-606 ‚Preporučena praksa za ispitivanje niskocikličkog naprezanja s konstantnom amplitudom’ ili nacionalnim ekvivalentima. Ispitivanja je potrebno provesti osno s prosječnim odnosom naprezanja koji je jednak 1 i faktorom koncentracije naprezanja (Kt) koji je jednak 1. Prosječno naprezanje definira se kao najveće naprezanje minus najmanje naprezanje podijeljeno s najvećim naprezanjem.

a.

aluminidi, kako slijedi:

1.

aluminidi nikla s masenim udjelom aluminija najmanje 15 %, a najviše 38 % i s najmanje jednim dodatnim slitinskim elementom;

2.

aluminidi titanija s masenim udjelom aluminija 10 % ili većim i s najmanje jednim dodatnim slitinskim elementom;

b.

metalne slitine, kako slijedi, napravljene od praha ili materijala u česticama navedenog u 1C002.c.:

1.

slitine nikla s bilo kojom od sljedećih značajki:

a.

‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 923 K (650 °C) i naprezanju od 676 MPa ili

1C002 b. 1.
b.

‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 823 K (550 °C) i najvećem naprezanju od 1 095 MPa;

2.

slitine niobija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a.

‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 1 073 K (800 °C) i naprezanju od 400 MPa ili

b.

‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 973 K (700 °C) i najvećem naprezanju od 700 MPa;

3.

slitine titanija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a.

‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 723 K (450 °C) i naprezanju od 200 MPa ili

b.

‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 723 K (450 °C) i najvećem naprezanju od 400 MPa;

4.

slitine aluminija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a.

vlačna čvrstoća 240 MPa ili više pri 473 K (200 °C); ili

b.

vlačna čvrstoća 415 MPa ili više pri 298 K (25 °C);

5.

slitine magnezija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a.

vlačna čvrstoća 345 MPa ili više i

b.

brzina korozije manja od 1 mm/godina u 3-postotnoj vodenoj otopini natrijeva klorida mjerena u skladu s normom ASTM G-31 ili nacionalnim ekvivalentima;

c.

prah metalne slitine ili materijal u česticama koji ima sve sljedeće značajke:

1.

izrađen je od bilo kojeg od sljedećih složenih sustava:

Tehnička napomena:

U nastavku X je jednak jednom ili više slitinskih elemenata.

a.

slitine nikla (Ni-Al-X, Ni-X-Al) koje odgovaraju za dijelove ili komponente turbinskog motora, odnosno slitine s manje od tri nemetalne čestice (koje se uvode tijekom proizvodnog postupka) veće od 100 μm u 109 čestica slitine;

b.

slitine niobija (Nb-Al-X ili Nb-X-Al, Nb-Si-X ili Nb-X-Si, Nb-Ti-X ili Nb-X-Ti);

c.

slitine titanija (Ti-Al-X ili Ti-X-Al);

d.

slitine aluminija (Al-Mg-X ili Al-X-Mg, Al-Zn-X ili Al-X-Zn, Al-Fe-X ili Al-X-Fe); ili

e.

slitine magnezija (Mg-Al-X ili Mg-X-Al);

2.

izrađen je u kontroliranoj okolini bilo kojim od sljedećih postupaka:

a.

‚vakuumska atomizacija’;

b.

‚plinska atomizacija’;

c.

‚rotacijska atomizacija’;

d.

‚kaljenje pljuskanjem’;

e.

‚zavrtanje taline’ i ‚pretvaranje u prah’;

f.

‚ekstrakcija taline’ i ‚pretvaranje u prah’;

g.

‚mehaničko stvaranje slitine’; ili

h.

‚atomizacija plazme’; i

3.

može tvoriti materijale navedene u 1C002.a. ili 1C002.b.;

1C002
d.

slitinski materijali koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

izrađeni su od bilo kojeg od složenih sustava navedenih u 1C002.c.1.;

2.

u obliku su neuprašenih listića, traka ili tankih štapova; i

3.

proizvedeni su u kontroliranoj okolini na bilo koji od sljedećih načina:

a.

‚kaljenje pljuskanjem’;

b.

‚zavrtanje taline’; ili

c.

‚ekstrakcijom taljenjem’.

Tehničke napomene:

1.

‚Vakuumska atomizacija’ jest postupak raspršivanja toka rastaljenog metala u kapljice promjera 500 μm ili manje brzom evolucijom rastopljenog plina nakon izlaganja vakuumu.

2.

‚Plinska atomizacija’ jest postupak raspršivanja toka rastaljene metalne slitine u kapljice promjera 500 μm ili manje mlazom plina pod visokim tlakom.

3.

‚Rotacijska atomizacija’ jest postupak kojim se centrifugalnom silom usitnjava tok ili količina rastaljenog metala u kapljice promjera 500 μm ili manje.

4.

‚Kaljenje pljuskanjem’ jest postupak za ‚brzu solidifikaciju’ toka rastaljenog metala koji udara o rashlađeni blok tvoreći plosnat proizvod.

5.

‚Zavrtanje taline’ jest postupak ‚brze solidifikacije’ rastaljenog metalnog mlaza koji pada na rotirajući rashladni blok, čime se stvara lisnat, vrpčast ili štapićast proizvod.

6.

‚Pretvaranje u prah’ jest postupak usitnjavanja materijala do čestica drobljenjem ili mljevenjem.

7.

‚Ekstrakcija taline’ jest postupak ‚brze solidifikacije’ i izvlačenja proizvoda slitine u obliku vrpce ulaganjem kratkog segmenta rotirajućeg ohlađenog bloka u kupku rastaljene metalne slitine.

8.

‚Mehaničko stvaranje slitine’ jest postupak legiranja koji proizlazi iz vezanja, lomljenja i ponovnog vezanja elementarnih i glavnih prahova slitine mehaničkim djelovanjem. Nemetalne čestice mogu biti uključene u slitinu dodavanjem odgovarajućih prahova.

9.

‚Atomizacija plazmom’ jest postupak kojim se rastaljen mlaz ili kruti metal razbija u kapljice promjera 500 μm ili manje plazma plamenicima u okruženju inertnog plina.

10.

‚Brza solidifikacija’ jest postupak koji uključuje solidifikaciju rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja većima od 1 000 K/s.

1C003

Magnetski metali, svih vrsta i bilo kojeg oblika, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

početna relativna propusnost 120 000 ili više i debljina 0,05 mm ili manje;

Tehnička napomena:

Mjerenje početne relativne propusnosti mora se izvesti na materijalima koji su u potpunosti kaljeni.

b.

magnetski opredijeljene slitine koje imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

magnetski opredijeljena zasićenost veća od 5 x 10-4; ili

2.

magnetomehanički faktor spajanja (k) veći od 0,8; ili

1C003
c.

amorfne ili ‚nanokristalinske’ trake slitine koje imaju sve sljedeće značajke:

1.

spoj s masenim udjelom željeza, kobalta ili nikla 75 % ili više;

2.

magnetska indukcija zasićenosti (Bs) od 1,6 T ili više; i

3.

nešto od sljedećega:

a.

debljina trake 0,02 mm ili manje; ili

b.

električna otpornost 2 x 10-4 om cm ili više.

Tehnička napomena:

‚Nanokristalinski’ materijali u 1C003.c. oni su materijali čije je zrno kristala veličine 50 nm ili manje, kako se utvrdi difrakcijom X-zraka.

1C004

Slitine urana i titanija ili slitine volframa s „matricom” koja se temelji na željezu, niklu ili bakru koje imaju sve sljedeće značajke:

a.

gustoća veća od 17,5 g/cm3;

b.

granica elastičnosti veća od 880 MPa;

c.

granična vlačna čvrstoća veća od 1 270 MPa; i

d.

istezljivost veća od 8 %.

1C005

„Supravodljivi”„kompozitni” vodiči dužine veće od 100 m ili mase veće od 100 g, kako slijedi:

a.

„supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više filamenata od niobija i titanija, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

utisnuti su u „matricu” koja nije bakrena ili miješana „matrica” na bazi bakra; i

2.

imaju površinu presjeka manju od 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm u promjeru za kružne ‚filamente’);

b.

„supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supravodljivih”‚filamenata’, osim niobija i titanija, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

„kritična temperatura” koja je pri nula magnetske indukcije veća od 9,85 K (–263,31 °C); i

2.

koji ostaju u „supravodljivom” stanju pri temperaturi od 4,2 K (–268,96 °C) kad su izloženi magnetskom polju orijentiranom u bilo kojem smjeru okomitom na longitudinalnu os vodiča i koji odgovaraju magnetskoj indukciji od 12 T s kritičnom gustoćom struje većom od 1 750 A/mm2 po cijeloj površini vodiča;

c.

„supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supravodljivih” filamenata koji ostaju „supravodljivi” iznad 115 K (–158,16 °C).

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C005 ‚filamenti’ mogu biti u obliku niti, cilindra, folije, vrpce ili trake.

1C006

Tekućine i materijali za podmazivanje, kako slijedi:

a.

ne upotrebljava se;

b.

materijali za podmazivanje sadržavaju, kao glavni sastojak, bilo koji od navedenih spojeva ili materijala:

1.

fenilen ili alkilfenilen etere ili tio-etere ili njihove smjese, koji sadržavaju više od dvije funkcionalne skupine etera ili tio-etera ili njihove smjese; ili

2.

fluorirane silikonske tekućine kinematične viskoznosti manje od 5 000 mm2/s (5 000 centistoka) mjerene pri 298 K (25 °C);

1C006
c.

tekućine za prigušivanje ili plutanje koje imaju sve od sljedećih značajki:

1.

čistoća veća od 99,8 %;

2.

sadržavaju manje od 25 čestica od 200 μm ili veće po veličini na 100 ml; i

3.

proizvedene su od najmanje 85 % bilo kojeg od navedenih spojeva:

a.

dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

poliklortrifluoretilen (samo modifikacije ulja i voska); ili

c.

polibromtrifluoretilen;

d.

fluorugljikove elektronske rashladne tekućine koje imaju sve sljedeće značajke:

1.

sadržavaju 85 % ili više masenog udjela bilo čega od navedenoga ili njihovih mješavina:

a.

monomerski oblici perfluorpolialkileter-triazina ili perfluoralifatskih etera;

b.

perfluoralkilamini;

c.

perfluorcikloalkani; ili

d.

perfluoralkani;

2.

gustoća pri 298 K (25 °C) iznosi 1,5 g/ml ili više;

3.

u tekućem su stanju pri 273 K (0 °C); i

4.

sadržavaju 60 % ili više masenog udjela fluora.

Napomena: 1C006.d. ne odnosi se na materijale koji su navedeni i pakirani kao medicinski proizvodi.

1C007

Keramički prahovi, keramički „matrični”„kompozitni” materijali i ‚prekursori/materijali preteče’, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA: VIDJETI I 1C107.

a.

keramički prahovi od titanijeva diborida (TiB2) (CAS 12045-63-5) koji imaju ukupne metalne nečistoće, isključujući namjerne dodatke, manje od 5 000 ppm, prosječnu veličinu čestica 5 μm ili manju i ne više od 10 % čestica većih od 10 μm;

b.

ne upotrebljava se;

c.

keramički „matrični”„kompozitni” materijali, kako slijedi:

1.

keramički-keramički „kompozitni” materijali s „matricom” od stakla ili oksida i ojačani bilo kojim od sljedećih:

a.

kontinuiranim vlaknima izrađenim od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); ili

2.

Si-C-N; ili

Napomena: 1C007.c.1.a. ne odnosi se na „kompozite” koji sadržavaju vlakna vlačne čvrstoće manje od 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) ili otpor protiv plastičnog preoblikovanja vlačnom silom od više od 1 % naprezanja zbog klizanja pri 100 MPa opterećenja i 1 273 K (1 000 °C) za 100 sati.

b.

Vlakna su sve od navedenoga:

1.

izrađeni su od bilo kojeg od navedenih materijala:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

1C007 c. 1. b. 1.
c.

Si-Al-O-N; ili

d.

Si-O-N; i

2.

imaju „specifičnu vlačnu čvrstoću” veću od 12,7 x 103 m;

2.

keramički „matrični”„kompozitni” materijali, kod kojih „matricu” tvore karbidi ili nitridi silicija, cirkonija ili bora;

d.

ne upotrebljava se;

e.

‚prekursori/materijali preteče’ posebno izrađeni za „proizvodnju” materijala navedenih u 1C007.c., kako slijedi:

1.

polidiorganosilani;

2.

polisilazani;

3.

polikarbosilazani;

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C007, ‚prekursori/materijali preteče’ su polimerni ili metalnoorganski materijali za posebne namjene za „proizvodnju” silicijeva karbida, silicijeva nitrida ili keramike sa silicijem, ugljikom i dušikom.

f.

ne upotrebljava se.

1C008

Nefluorirane polimerske tvari, kako slijedi:

a.

imidi, kako slijedi:

1.

bismaleimidi;

2.

aromatski poliamid-imidi (PAI) s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C);

3.

aromatski poliimidi s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 505 K (232 °C);

4.

aromatski polieterimidi s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C);

Napomena: 1C008.a. odnosi se na tvari u tekućem ili krutom „taljivom” stanju, uključujući smole, praškove, kuglice, folije, listove, vrpce ili trake .

VAŽNA NAPOMENA Za „netaljive” aromatske poliamide u obliku folije, listova, vrpci ili traka vidjeti 1A003.

b.

ne upotrebljava se;

c.

ne upotrebljava se;

d.

poliaril ketoni;

e.

poliaril sulfidi, ako je arilna skupina bifenilna, trifenilna ili njihova kombinacija;

f.

polibifenilenetersulfon s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C).

Tehničke napomene:

1.

‚Temperatura prelaska u staklo (Tg)’ za termoplastične materijale u 1C008.a.2., materijale u 1C008.a.4. i materijale u 1C008.f. utvrđuje se metodom opisanom u normi ISO 11357-2 :1999 ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi.

2.

‚Temperatura prelaska u staklo (Tg)’ za duroplastične materijale u 1C008.a.2. i materijale u 1C008.a.3. utvrđena je metodom ispitivanja opterećenja u tri točke opisanom u normi ASTM D 7028-07 ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi. Ispitivanje je potrebno provesti na suhom testnom uzorku čiji je stupanj stvrdnjavanja najmanje 90 % kako je definirano normom ASTM E 2160-04 ili ekvivalentnom nacionalnom normom, koji je sušen kombinacijom standardnih postupaka i postupaka nakon sušenja s pomoću kojih se ostvaruje najviši Tg.

1C009

Neobrađeni spojevi s fluorom, kako slijedi:

a.

ne upotrebljava se;

b.

fluorirani poliimidi s masenim udjelom vezanog fluora 10 % ili većim;

c.

fluorinirani fosfazen elastomeri s masenim udjelom vezanog fluora 30 % ili većim.

1C010

„Vlaknasti ili filamentni materijali”, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1C210 I 9C110.

Tehničke napomene:

1.

Za potrebe izračuna „specifične vlačne čvrstoće”, „specifičnog modula” ili specifične težine „vlaknastih ili filamentnih materijala” u 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c ili 1C010.e.1.b. vlačnu čvrstoću i modul potrebno je utvrditi Metodom A opisanom u normi ISO 10618 :2004 ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi.

2.

Procjenjivanje „specifične vlačne čvrstoće”, „specifičnog modula” ili specifične težine nejednosmjernih „vlaknastih ili filamentnih materijala” (npr. tkanina, nasumičnih rogožina ili gajtana) u 1C010 mora se temeljiti na mehaničkim svojstvima sastavnih jednosmjernih monofilamenata (npr. monofilamenti, pređa, roving ili predivo) prije prerade u nejednosmjerne „vlaknaste ili filamentne materijale”.

a.

organski „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

„specifični modul” veći od 12,7 x 106 m i

2.

„specifična vlačna čvrstoća” veća od 23,5 x 104 m;

Napomena: 1C010.a. ne odnosi se na polietilen.

b.

ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

„specifični modul” veći od 14,65 x 106 m i

2.

„specifična vlačna čvrstoća” veća od 26,82 x 104 m;

Napomena: 1C010.b. ne odnosi se na:

a.

„vlaknaste ili filamentne materijale” za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

površina ne veća od 1 m2;

2.

dužina ne veća od 2,5 m i

3.

širina veća od 15 mm.

b.

mehanički sječeni, mljeveni ili rezani ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” dugi najviše 25,0 mm.

c.

anorganski „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

„specifični modul” veći od 2,54 x 106 m i

2.

točke taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije koje su više od 1 922 K (1 649 °C) u inertnoj okolini;

Napomena: 1C010.c. ne odnosi se na:

a.

diskontinuirana, višefazna, polikristalinična aluminijska vlakna u obliku rezanih vlakana ili nasumično čupava oblika, s masenim udjelom silicija 3 % ili većim, sa „specifičnim modulom” manjim od 10 x 106 m;

b.

molibden i vlakna slitine molibdena;

c.

vlakna od bora;

d.

diskontinuirana keramička vlakna s točkama taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije nižim od 2 043 K (1 770 °C) u inertnoj okolini.

1C010
d.

„vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

sastavljeni su od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a.

polieterimidi navedeni u 1C008.a.; ili

b.

materijali navedeni u 1C008.d. do 1C008.f.; ili

2.

sastavljeni su od materijala navedenih u 1C010.d.1.a. ili 1C010.d.1.b. i „izmiješano” s ostalim vlaknima navedenim u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.;

Tehnička napomena:

‚Izmiješano’ znači miješanje filamenata termoplastičnih vlakana i vlakana za ojačavanje da bi se dobila vlaknasto ojačana „matrična” mješavina u potpuno vlaknastom obliku.

e.

„Vlaknasti ili filamentni materijali’ potpuno ili djelomično impregnirani umjetnim ili prirodnim smolama (predimpregnirani materijali), „vlaknasti ili filamentni materijali” premazani metalom ili ugljikom (predoblici) ili ‚predoblici ugljičnih vlakana’ koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

anorganski „vlaknasti ili filamentni materijali” navedeni u 1C010.c.; ili

b.

organski ili ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

„specifični modul” veći od 10,15 x 106 m i

2.

„specifična vlačna čvrstoća” veća od 17,7 x 104 m i

2.

imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a.

umjetna ili prirodna smola navedena u 1C008 ili 1C009.b.;

b.

‚temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ 453 K (180 °C) ili viša uz fenolne smole; ili

c.

‚temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ 505°K (232 °C) ili viša uz umjetne ili prirodne smole koje nisu navedene u 1C008 ili 1C009.b. i koje nisu fenolne smole;

Napomena 1.:„Vlaknasti ili filamentni materijali” premazani metalom ili ugljikom (predoblici) ili ‚predoblici ugljičnih vlakana’, koji nisu impregnirani umjetnim ili prirodnim smolama, navedeni su u „vlaknastim ili filamentnim materijalima” u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.

Napomena 2.: 1C010.e. ne odnosi se na:

a.

ugljikove „vlaknaste ili filamentne materijale” (predimpregnirani materijali) impregnirane „matricom” epoksi smole za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

površina ne veća od 1 m2;

2.

dužina ne veća od 2,5 m i

3.

širina veća od 15 mm.

b.

ugljikove „vlaknaste ili filamentne materijale” potpuno ili djelomično impregnirane umjetnim ili prirodnim smolama, mehanički sječene, mljevene ili rezane, najveće duljine 25,0 mm, kada se upotrebljava umjetna ili prirodna smola koja nije navedena u 1C008 ili 1C009.b.

Tehničke napomene:

1.

‚Predoblici ugljičnih vlakana’ znači uređen raspored neobloženih ili obloženih vlakana namijenjen tome da čine okvir dijela prije uvođenja „matrice” kako bi se oblikovao „kompozit”.

2.

‚Temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ za materijale u 1C010.e. utvrđena je suhom metodom opisanom u normi ASTM D 7028-07 ili odgovarajućom nacionalnom normom. U slučaju duroplastičnih materijala stupanj stvrdnjavanja suhog testnog uzorka mora biti najmanje 90 %, kako je definirano normom ASTM E 2160-04 ili ekvivalentnom nacionalnom normom.

1C011

Metali i spojevi kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE i 1C111.

a.

metali u česticama veličine manje od 60 μm bilo da su kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene, proizvedeni od materijala koji sadržava 99 % ili više cirkonija, magnezija ili njihovih slitina;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (obično 2 % do 7 %) računa se zajedno s cirkonijem.

Napomena: Metali ili slitine navedeni u 1C011.a. nadziru se bez obzira na to jesu li metali ili slitine učahureni u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

b.

bor ili borove slitine čija je veličina čestica 60 μm ili manje, kako slijedi:

1.

bor čistoće 85 mas. % ili veće;

2.

borove slitine s masenim udjelom bora 85 % ili više;

Napomena: Metali ili slitine navedeni u 1C011.b. nadziru se bez obzira na to jesu li metali ili slitine učahureni u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

c.

gvanidin nitrat (CAS 506-93-4);

d.

nitrogvanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i popis robe vojne namjene za prahove promiješane s ostalim tvarima za vojne svrhe.

1C012

Materijali kako slijedi:

Tehnička napomena:

Ovi se materijali obično upotrebljavaju za izvore nuklearne topline.

a.

plutonij u bilo kojem obliku s analizom izotopa plutonija plutonij-238 od više od 50 % po težini;

Napomena: 1C012.a. ne odnosi se na:

a.

pošiljke sa sadržajem plutonija od 1 g ili manje;

b.

pošiljke od tri „efektivna grama” ili manje kad se nalaze u senzornoj komponenti instrumenata.

b.

„prethodno izdvojen” neptunij-237 u bilo kojem obliku.

Napomena: 1C012.b. ne odnosi se na pošiljke sa sadržajem neptunija-237 od 1 g ili manje.

1C101

Materijali i uređaji za smanjenje parametara uočljivosti, kao što su radarska odbojnost, ultraljubičaste/infracrvene oznake i akustične oznake, osim onih navedenih u 1C001, koji se upotrebljavaju za „projektile” i podsustave „projektila” ili bespilotne zračne letjelice navedene u 9A012 ili 9A112.a.

Napomena 1.: 1C101 obuhvaća:

a.

strukturne materijale i premaze posebno predviđene za smanjenu radarsku odbojnost;

b.

premaze, uključujući boje, posebno predviđene za smanjenu ili podešenu odbojnost ili sposobnost zračenja u mikrovalnom, infracrvenom ili ultraljubičastom području elektromagnetskog spektra.

Napomena 2.: 1C101 ne obuhvaća premaze kad se posebno upotrebljavaju za toplinsku kontrolu satelita.

Tehnička napomena:

U 1C101 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C102

Materijali ugljik-ugljik ponovno zasićeni pirolizom namijenjeni za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104.

1C107

Grafitni i keramički materijali, osim onih navedenih u 1C007, kako slijedi:

a.

sitnozrnati grafiti gustoće 1,72 g/cm3 ili veće, mjerene pri 288 K (15 °C), s česticama veličine 100 μm ili manje koji se upotrebljavaju za raketne mlaznice i vrhove nosova letjelica koje se vraćaju u atmosferu, koji se mogu strojno obrađivati u bilo koji od sljedećih proizvoda:

1.

cilindri promjera 120 mm ili više i dužine 50 mm ili veće;

2.

cijevi čiji je unutarnji promjer 65 mm ili veći, debljina stijenki 25 mm ili veća, a dužina 50 mm ili veća; ili

3.

blokovi veličine 120 mm × 120 mm × 50 mm ili veći;

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i 0C004

b.

pirolitički ili vlaknima ojačani grafiti koji se upotrebljavaju za raketne mlaznice i vrhove nosova letjelica koje se vraćaju u atmosferu i koji se upotrebljavaju za „projektile”, letjelice za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažne rakete iz 9A104;

VAŽNA NAPOMENA Vidjeti i 0C004

c.

keramički kompozitni materijali (dielektrične konstante manje od 6 pri bilo kojoj frekvenciji od 100 MHz do 100 GHz) koji se upotrebljavaju u radarskim kupolama za „projektile”, letjelice za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažne rakete iz 9A104;

d.

keramika ojačana silicij-ugljičnim vlaknima koja se upotrebljava u glavama „projektila”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažnim raketama iz 9A104;

e.

keramički kompozitni materijali ojačani silicij-ugljičnim vlaknima, koji se upotrebljavaju u glavama, letjelicama koje se vraćaju u atmosferu, zaklopcima mlaznica koji se upotrebljavaju u „projektilima”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažnim raketama iz 9A104.

f.

Strojno obradivi keramički kompozitni materijali koji se sastoje od matrice ‚keramike otporne na iznimno visoke temperature (UHTC)’ s točkom taljenja od 3 000 °C ili višom te ojačani vlaknima ili filamentima, koji se mogu upotrebljavati za komponente projektila (npr. vrhovi nosova, letjelice koje se vraćaju u atmosferu, vodeći rubovi, mlazne lopatice, kontrolne površine ili umeci grla raketnog motora) u „projektilima”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004, sondažnim raketama iz 9A104 ili ‚projektilima’.

Napomena: 1C107.f. se ne odnosi na materijale od ‚keramike otporne na iznimno visoke temperature (UHTC)’ u nekompozitnom obliku.

Tehnička napomena 1.:

U 1C107.f. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica čiji je domet veći od 300 km.

Tehnička napomena 2.:

‚Keramika otporna na iznimno visoke temperature (UHTC)’ obuhvaća:

1.

titanijev diborid (TiB2);

2.

cirkonijev diborid (ZrB2);

3.

niobijev diborid (NbB2);

4.

hafnijev diborid (HfB2);

5.

tantalov diborid (TaB2);

6.

titanijev karbid (TiC);

7.

cirkonijev karbid (ZrC);

1C107 f.
8.

niobijev karbid (NbC);

9.

hafnijev karbid (HfC);

10.

tantalov karbid (TaC).

1C111

Goriva i sastavne kemikalije goriva, osim onih navedenih u 1C011, kako slijedi:

a.

propulzivne tvari:

1.

kuglasti ili zaobljeni aluminijski prah, osim onog navedenog u Popisu robe vojne namjene, s česticama manjim od 200 μm i masenim udjelom aluminija 97 % ili većim, ako najmanje 10 % ukupne težine čine čestice manje od 63 μm, prema normi ISO 2591-1:1988 ili nacionalnim ekvivalentima;

Tehnička napomena:

Veličina čestice od 63 μm (ISO R-565) odgovara otvoru mreže 250 (Tyler) ili otvoru mreže 230 (norma ASTM E-11).

2.

metalni prahovi, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene, kako slijedi:

a.

metalni prahovi cirkonija, berilija ili magnezija ili slitina tih metala, ako najmanje 90 % ukupnog obujma ili mase čestica čine čestice manje od 60 μm (što se utvrđuje tehnikama mjerenja kao što su tehnike sa sitom, laserskom difrakcijom ili optičkim skeniranjem), neovisno o tome jesu li kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene, s masenim udjelom bilo kojeg od sljedećih metala 97 % ili većim:

1.

cirkonij;

2.

berilij ili

3.

magnezij;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (obično 2 % do 7 %) računa se zajedno s cirkonijem.

b.

metalni prahovi bora ili borovih slitina s masenim udjelom bora 85 % ili većim, ako najmanje 90 % ukupnog obujma ili mase čestica čine čestice manje od 60 μm (što se utvrđuje tehnikama mjerenja kao što su tehnike sa sitom, laserskom difrakcijom ili optičkim skeniranjem), neovisno o tome jesu li kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene;

Napomena: 1C111a.2.a. i 1C111a.2.b. odnosi se na mješavine praha s multimodalnom distribucijom čestica (npr. mješavine različitih veličina zrna) ako se jedan ili više modusa nadzire.

3.

oksidansi upotrebljivi kod raketnih motora na tekuće gorivo kako slijedi:

a.

didušikov trioksid (CAS 10544-73-7);

b.

dušikov dioksid (CAS 10102-44-0) / didušikov tetroksid (CAS 10544-72-6);

c.

didušikov pentoksid (CAS 10102-03-1);

d.

miješani oksidi dušika (MON);

Tehnička napomena:

Miješani oksidi dušika (MON) otopine su dušikova oksida (NO) u didušikovu tetroksidu /dušikovu dioksidu (N2O4/NO2) koje se mogu upotrebljavati za sustave projektila. Više je spojeva koji se mogu označavati kao MONi ili MONij, gdje su i i j cijeli brojevi koji predstavljaju postotak dušikova oksida u mješavini (npr. MON3 sadržava 3 % dušikova oksida, MON25 25 % dušikova oksida. Gornja je granica MON40, 40 % masenog udjela).

1C111 a. 3.
e.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za inhibiranu crveno pušeću dušikovu kiselinu (IRFNA);

f.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C238 ZA spojeve koji se sastoje od fluora i jednog ili više drugih halogena, kisika ili dušika.

4.

hidrazinski derivati kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA: VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a.

trimetilhidrazin (CAS 1741-01-1);

b.

tetrametilhidrazin (CAS 6415-12-9);

c.

N,N-dialilhidrazin (CAS 5164-11-4);

d.

alilhidrazin (CAS 7422-78-8);

e.

etilen dihidrazin (CAS 6068-98-0);

f.

monometilhidrazin dinitrat;

g.

nesimetrični dimetilhidrazin nitrat;

h.

hidrazinij azid (CAS 14546-44-2);

i.

1,1-dimetilhidrazinij azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilhidrazinij azid (CAS 299177-50-7);

j.

hidrazinij dinitrat (CAS 13464-98-7);

k.

diimido dihrazin oksalne kiseline (CAS 3457-37-2);

l.

2-hidroksietilhidrazin nitrat (HEHN);

m.

vidjeti Popis robe vojne namjene za hidrazinij perklorat;

n.

hidrazinij diperklorat (CAS 13812-39-0);

o.

metilhidrazin nitrat (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.

1,1-dietilhidrazin nitrat (DEHN) / 1,2-dietilhidrazin nitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q.

3,6-dihidrazino tetrazin nitrat (1,4-dihidrazin nitrat) (DHTN);

5.

materijali visoke energetske gustoće koji nisu navedeni u Popisu robe vojne namjene i koji se upotrebljavaju u ‚projektilima’ ili bespilotnim zračnim letjelicama iz 9A012 ili 9A112.a.;

a.

miješana goriva koja sadržavaju i kruta i tekuća goriva, kao što je borova smjesa, čija je gustoća energije na bazi mase 40 × 106 J/kg ili veća;

b.

druga goriva visoke energetske gustoće i dodaci za goriva (npr. kuban, ionske otopine, JP-10), čija je volumska gustoća energije 37,5 x 109 J/m3 ili veća, mjereno pri temperaturi od 20 °C i tlaku od 1 atmosfere (101,325 kPa);

Napomena: 1C111.a.5.b. ne odnosi se na fosilna rafinirana goriva i biogoriva proizvedena od povrća, uključujući gorivo za motore, certificirana za upotrebu u civilnom zrakoplovstvu, osim ako su posebno namijenjena za ‚projektile’ ili bespilotne zračne letjelice navedene u 9A012 ili 9A112.a.

Tehnička napomena:

U 1C111.a.5. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica čiji je domet veći od 300 km.

6.

hidrazinska zamjenska goriva, kako slijedi:

a.

2-dimetilaminoetilazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

1C111
b.

polimerne tvari:

1.

karboksi-terminirani polibutadien (uključujući karboksil-terminirani polibutadien) (CTPB);

2.

hidroksi-terminirani polibutadien (uključujući hidroksil-terminirani polibutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5), osim onoga navedenoga u Popisu robe vojne namjene;

3.

polibutadien-akrilna kiselina (PBAA);

4.

polibutadien-akrilna kiselina-akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.

politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Tehnička napomena:

Politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG) jest blok kopolimer poli 1,4-butandiola (CAS 110-63-4) i polietilen glikola (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

poliglicidilinitrat (PGN ili poli-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c.

ostali dodaci i agensi za goriva:

1.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za karborane, dekaborane, pentaborane i njihove derivate;

2.

trietilen glikol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4.

trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

dietilen glikol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

derivati ferocena kako slijedi:

a.

vidjeti Popis robe vojne namjene za katocen;

b.

vidjeti Popis robe vojne namjene za etil ferocen;

c.

vidjeti Popis robe vojne namjene za propil ferocen;

d.

vidjeti Popis robe vojne namjene za n-butil ferocen;

e.

vidjeti Popis robe vojne namjene za pentil ferocen;

f.

vidjeti Popis robe vojne namjene za diciklopentil ferocen;

g.

vidjeti Popis robe vojne namjene za dicikloheksil ferocen;

h.

vidjeti Popis robe vojne namjene za dietil ferocen;

i.

vidjeti Popis robe vojne namjene za dipropil ferocen;

j.

vidjeti Popis robe vojne namjene za dibutil ferocen;

k.

vidjeti Popis robe vojne namjene za diheksil ferocen;

l.

vidjeti Popis robe vojne namjene za acetil ferocen / 1,1’-diacetil ferocen;

m.

vidjeti Popis robe vojne namjene za ferocen karboksilne kiseline;

n.

vidjeti Popis robe vojne namjene za butacen;

o.

drugi derivati ferocena koji se mogu upotrebljavati kao modifikatori brzine izgaranja raketnih goriva, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene.

Napomena: 1C111.c.6.o. ne odnosi se na derivate ferocena koji sadržavaju aromatsku funkcionalnu skupinu sa šest atoma ugljika dodanu na molekulu ferocena.

1C111 c.
7.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), osim onoga navedenoga u Popisu robe vojne namjene.

d.

‚Gusta goriva’, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene, posebno namijenjena upotrebi u ‚projektilima’.

Tehničke napomene:

1.

U 1C111.d. ‚gusto gorivo’ je gorivo ili oksidantska formulacija u kojoj je upotrijebljeno sredstvo za geliranje, npr. silikati, kaolin (glina), ugljik ili bilo koje polimerno sredstvo za geliranje.

2.

U 1C111.d. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

Napomena: Za pogonska goriva i kemikalije sadržane u njima koji nisu navedeni u 1C111 vidjeti Popis robe vojne namjene.

1C116

Legirani čelici koji se upotrebljavaju za ‚projektile’ i imaju sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I 1C216.

a.

granična vlačna čvrstoća, mjerena pri 293 K (20 °C), jednaka ili veća od sljedećih vrijednosti:

1.

0,9 GPa u stanju kaljene otopine; ili

2.

1,5 GPa u stanju precipitacijske očvrsnutosti; i

b.

u bilo kojem od sljedećih oblika:

1.

u obliku lista, ploče ili cijevi s debljinom stijenke zida ili ploče 5,0 mm ili manjom;

2.

u cijevnom obliku s debljinom stijenke 50 mm ili manjom i s unutarnjim promjerom 270 mm ili većim.

Tehnička napomena 1.:

Legirani čelici slitine su željeza:

1.

koje generalno karakteriziraju visok postotak nikla, vrlo malen udio ugljika i upotreba zamjenskih elemenata ili usedlina za ojačavanje i očvršćivanje starenjem slitine i

2.

koji se podvrgavaju ciklusima toplinske obrade kako bi se olakšao postupak martenzitne pretvorbe (stanje kaljene otopine) i zatim se stvrdnjuju starenjem (stanje precipitacijske očvrsnutosti).

Tehnička napomena 2.:

U 1C116 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C117

Materijali za proizvodnju komponenata ‚projektila’ kako slijedi:

a.

volfram i slitine tog metala u obliku čestica s masenim udjelom volframa 97 % ili većim i veličinom čestica 50 x 10-6 m (50 μm) ili manjom;

b.

molibden i slitine tog metala u obliku čestica s masenim udjelom volframa 97 % ili većim i veličinom čestica 50 x 10-6 m (50 μm) ili manjom;

c.

materijali od volframa u krutom obliku, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.

imaju bilo koji od sljedećih sastava materijala:

a.

volfram i slitine s masenim udjelom volframa 97 % ili većim;

b.

slitina volframa s bakrom s masenim udjelom volframa 80 % ili većim; ili

c.

slitina volframa sa srebrom s masenim udjelom volframa 80 % ili većim; i

1C117 c.
2.

mogu se strojno obrađivati u bilo koji od sljedećih proizvoda:

a.

cilindri promjera 120 mm ili više i dužine 50 mm ili veće;

b.

cijevi čiji je unutarnji promjer 65 mm ili veći, debljina stijenki 25 mm ili veća, a dužina 50 mm ili veća; ili

c.

kocke veličine 120 mm × 120 mm × 50 mm ili veće.

Tehnička napomena:

U 1C117 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C118

Dvostruko nehrđajući čelik stabiliziran titanijem (Ti-DSS) koji ima sve od navedenoga:

a.

ima sve sljedeće značajke:

1.

maseni udio kroma od 17,0 % do 23,0 % i maseni udio nikla od 4,5 % do 7,0 %;

2.

maseni udio titanija veći od 0,10 %; i

3.

feritno-austenitsku mikrostrukturu (koja se također naziva dvofaznom mikrostrukturom) koju čini najmanje 10 % volumskog udjela (prema ASTM E-1181-87 ili jednakovrijednim nacionalnim normama) austenita; i

b.

u bilo kojem je od navedenih oblika:

1.

grede ili šipke veličine 100 mm ili više u svakoj dimenziji;

2.

listovi širine 600 mm ili više i debljine 3 mm ili manje; ili

3.

cijevi vanjskog promjera 600 mm ili većeg i debljine stijenke 3 mm ili manje.

1C202

Slitine, osim onih navedenih u 1C002.b.3. ili b.4., kako slijedi:

a.

slitine aluminija koje imaju obje sljedeće značajke:

1.

‚mogu podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 460 MPa ili više pri 293 K (20 °C); i

2.

nalaze se u cjevastim ili cilindričnim čvrstim oblicima (uključujući i kovane oblike) vanjskog promjera većeg od 75 mm;

b.

slitine titanija koje imaju obje sljedeće značajke:

1.

‚mogu podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 900 MPa ili više pri 293 K (20 °C); i

2.

nalaze se u cjevastim ili cilindričnim čvrstim oblicima (uključujući i kovane oblike) vanjskog promjera većeg od 75 mm.

Tehnička napomena:

Izraz slitine koje ‚mogu podnijeti’ obuhvaća slitine prije i nakon toplinske obrade.

1C210

‚Vlaknasti ili filamentni materijali’ ili predimpregnirani materijali, osim onih navedenih u 1C010.a., b. ili e., kako slijedi:

a.

ugljikovi ili aramidni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1.

„specifični modul” od 12,7 x 106 m ili veći ili

2.

„specifična vlačna čvrstoća” od 23,5 x 104 m ili veća;

Napomena: 1C210.a. ne odnosi se na aramidne ‚vlaknaste ili filamentne materijale’ s masenim udjelom modifikatora površine vlakna na bazi estera 0,25 % ili većim;

b.

stakleni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju obje sljedeće značajke:

1.

„specifični modul” od 3,18 x 106 m ili veći i

2.

„specifična vlačna čvrstoća” od 7,62 x 104 m ili veća;

1C210
c.

neprekinuta „pređa”, „roving”, „predivo” ili „vrpce” impregnirane termoaktivnom smolom širine 15 mm ili manje (predimpregnirani materijali), izrađeni od ugljičnih ili staklenih ‚vlaknastih ili filamentnih materijala’ navedenih u 1C210.a. ili b.

Tehnička napomena:

Smole tvore matricu smjese.

Napomena: U 1C210 ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ ograničeni su na neprekinute „monofilamente”, „pređu”, „roving”, „predivo” ili „vrpce”.

1C216

Legirani čelik, osim onog navedenoga u 1C116, koji ‚može podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 1 950 MPa ili više pri 293 K (20 °C).

Napomena: 1C216 ne odnosi se na oblike čije su sve linearne dimenzije 75 mm ili manje.

Tehnička napomena:

Izraz legirani čelik koji ‚može podnijeti’ obuhvaća legirani čelik prije ili nakon toplinske obrade.

1C225

Bor obogaćen izotopom bor-10 (10B) više od prirodne vrijednosti, kako slijedi: elementarni bor, spojevi, smjese koje sadržavaju bor, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari ili otpaci.

Napomena: U 1C225 smjese koje sadržavaju bor obuhvaćaju materijale koji sadržavaju bor.

Tehnička napomena:

Prirodne vrijednosti izotopa bor-10 približno su 18,5 % masenog udjela (20 postotaka atomskog udjela).

1C226

Volfram, volfram karbid i slitine koje sadržavaju više od 90 % masenog udjela volframa koji nisu navedeni u 1C117 i koji imaju obje sljedeće značajke:

a.

u oblicima sa šupljom cilindričnom simetrijom (uključujući segmente cilindra) unutarnjeg promjera između 100 mm i 300 mm; i

b.

mase su veće od 20 kg.

Napomena: 1C226 ne odnosi se na proizvode posebno izrađene za utege ili usmjerivače gama zraka.

1C227

Kalcij koji ima obje sljedeće značajke:

a.

sadržava manje od 1 000 dijelova na milijun po težini metalne nečistoće koja nije magnezij; i

b.

sadržava manje od 10 dijelova na milijun po težini bora.

1C228

Magnezij koji ima obje sljedeće značajke:

a.

sadržava manje od 200 dijelova na milijun po težini metalne nečistoće koja nije kalcij; i

b.

sadržava manje od 10 dijelova na milijun po težini bora.

1C229

Bizmut koji ima obje sljedeće značajke:

a.

čistoća 99,99 % ili veća po masi i

b.

sadržava manje od 10 dijelova na milijun po težini srebra.

1C230

Metalni berilij, slitine s masenim udjelom berilija većim od 50 %, spojevi berilija, njihovi proizvodi te otpadne tvari i otpaci navedenih materijala, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene.

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

1C230
Napomena: 1C230 ne odnosi se na sljedeće:

a.

metalni prozori za strojeve s X-zrakama ili za uređaje za bušenje;

b.

proizvedeni ili poluproizvedeni oksidni oblici posebno projektirani za dijelove elektroničkih komponenti ili kao podloga za elektroničke krugove;

c.

beril (silikat berilija i aluminija) u obliku smaragda ili akvamarina.

1C231

Metalni hafnij, slitine s masenim udjelom hafnija većim od 60 %, spojevi hafnija s masenim udjelom hafnija većim od 60 %, njihovi proizvodi te njihove otpadne tvari i otpaci.

1C232

Helij-3 (3He), smjese koje sadržavaju helij-3 i proizvodi ili uređaji koji sadržavaju bilo što od prethodno navedenoga.

Napomena: 1C232 ne odnosi se na proizvode ili uređaje koji sadržavaju manje od 1 g helija-3.

1C233

Litij obogaćen izotopom litij-6 (6Li) na vrijednost veću od prirodne i proizvodi ili uređaji koji sadržavaju obogaćen litij, kako slijedi: elementarni litij, slitine, spojevi, smjese koje sadržavaju litij, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari i otpaci.

Napomena: 1C233 ne odnosi se na termoluminescentne dozimetre.

Tehnička napomena:

Prirodne vrijednosti izotopa litij-6 približno su 6,5 postotaka masenog udjela (7,5 postotaka atomskog udjela).

1C234

Cirkonij sa sadržajem hafnija manjim od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini, kako slijedi: metal, slitine s masenim udjelom cirkonija većim od 50 %, spojevi, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari i otpaci, osim onih navedenih u 0A001.f.

Napomena: 1C234 ne odnosi se na cirkonij u obliku folije debljine od 0,10 mm ili manje.

1C235

Tricij, spojevi tricija, smjese koje sadržavaju tricij u kojima je odnos atoma tricija prema atomima vodika veći od 1 dijela na 1 000 te proizvodi i uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenoga.

Napomena: 1C235 ne odnosi se na proizvod ili uređaj koji sadržava manje od 1,48 x 103 GBq (40 Ci) tricija.

1C236

‚Radionuklidi’ pogodni za stvaranje izvora neutrona na temelju alfa-n reakcije, osim onih navedenih u 0C001 ili 1C012.a. u sljedećim oblicima:

a.

elementarni;

b.

spojevi koji imaju ukupnu aktivnost od 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ili veću;

c.

mješavine koje imaju ukupnu aktivnost od 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ili veću;

d.

proizvodi ili uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenoga.

Napomena: 1C236 ne odnosi se na nadzor proizvoda ili uređaja koji sadržavaju manje od 3,7 GBq (100 milikirija) aktivnosti.

Tehnička napomena:

U 1C236 ‚radionuklidi’ su bilo što od sljedećega:

aktinij-225 (225Ac)

aktinij-227 (227Ac)

kalifornij-253 (253Cf)

kurij-240 (240Cm)

1C236
kurij-241 (241Cm)

kurij-242 (242Cm)

kurij-243 (243Cm)

kurij-244 (244Cm)

einsteinij-253 (253Es)

einsteinij-254 (254Es)

gadolinij-148 (148Gd)

plutonij-236 (236Pu)

plutonij-238 (238Pu)

polonij-208 (208Po)

polonij-209 (209Po)

polonij-210 (210Po)

radij-223 (223Ra)

torij-227 (227Th)

torij-228 (228Th)

uranij-230 (230U)

uranij-232 (232U)

1C237

Radij-226 (226Ra), slitine radija-226, spojevi radija-226, smjese koje sadržavaju radij-226, njihovi proizvodi i proizvodi i uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenog.

Napomena: 1C237 ne odnosi se na sljedeće:

a.

medicinski aplikatori;

b.

proizvodi ili uređaji koji sadržavaju manje od 0,37 GBq (10 milikirija) radija-226.

1C238

Klorov trifluorid (ClF3).

1C239

Jaki eksplozivi, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene ili tvari ili smjese u kojima je njihov maseni udio veći od 2 %, s gustoćom kristala većom od 1,8 g/cm3 i brzinom detonacije većom od 8 000 m/s.

1C240

Prah nikla ili porozni metal nikla, osim onih navedenih u 0C005, kako slijedi:

a.

prah nikla koji ima obje sljedeće značajke:

1.

sadržaj čistoće nikla od 99,0 % ili veće po masi; i

2.

srednja veličina čestice manja je od 10 μm mjereno prema normi B330 Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM);

b.

porozni metal nikla proizveden od materijala navedenih u 1C240.a.

Napomena: 1C240 ne odnosi se na sljedeće:

a.

filamentni praškovi nikla;

b.

jednostruki porozni listovi nikla površine od 1 000 cm2 po listu ili manje.

Tehnička napomena:

1C240.b. odnosi se na porozni metal oblikovan tiješnjenjem i sinteriranjem materijala u 1C240.a. kako bi se oblikovao materijal sa svojstvima metala koji po cijeloj svojoj strukturi ima fine međusobno povezane pore.

1C241

Renij i slitine s masenim udjelom renija 90 % ili većim; i slitine renija i volframa s masenim udjelom 90 % ili većim bilo koje kombinacije renija i volframa, osim onih navedenih u 1C226, koja ima obje sljedeće značajke:

a.

u oblicima sa šupljom cilindričnom simetrijom (uključujući segmente cilindra) unutarnjeg promjera između 100 mm i 300 mm; i

b.

mase su veće od 20 kg.

1C350

Kemikalije koje se mogu upotrebljavati kao prekursori za toksične kemijske agense, kako slijedi, i „kemijske smjese” koje sadržavaju jedno ili više od navedenoga:

VAŽNA NAPOMENA VIDJETI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C450.

1.

tiodiglikol (CAS 111-48-8);

2.

fosforov oksiklorid (CAS 10025-87-3);

3.

dimetil metilfosfonat (CAS 756-79-6);

4.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za metil fosfonil difluorid (CAS 676-99-3);

5.

metil fosfonil diklorid (CAS 676-97-1);

6.

dimetil fosfit (DMP) (CAS 868-85-9);

7.

fosforov triklorid (CAS 7719-12-2);

8.

trimetil fosfit (CAS TMP) (121-45-9);

9.

tionil klorid (CAS 7719-09-7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidin (CAS 3554-74-3);

11.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid (CAS 96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetan tiol (CAS 5842-07-9);

13.

3-kvinuklidinol (CAS 1619-34-7);

14.

kalijev fluorid (CAS 7789-23-3);

15.

2-kloretanol (CAS 107-07-3);

16.

dimetilamin (CAS 124-40-3);

17.

dietil etilfosfonat (CAS 78-38-6);

18.

dietil-N,N-dimetilfosforamidat (CAS 2404-03-7);

19.

dietil fosfit (CAS 762-04-9);

20.

dimetilamin hidroklorid (CAS 506-59-2);

21.

etil fosfinil diklorid (CAS 1498-40-4);

22.

etil fosfonil diklorid (CAS 1066-50-8);

23.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA etil fosfonil difluorid (CAS 753-98-0);

24.

hidrogen fluorid (CAS 7664-39-3);

25.

metil benzilat (CAS 76-89-1);

26.

metil fosfinil diklorid (CAS 676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-(beta)-amino etanol (CAS 96-80-0);

28.

pinakolil alkohol (CAS 464-07-3);

29.

VIDJETI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA O-etil-O-2-diisopropilaminoetil metilfosfonit (QL) (CAS 57856-11-8);

1C350
30.

trietil fosfit (CAS 122-52-1);

31.

arsenov triklorid (CAS 7784-34-1);

32.

benzilna kiselina (CAS 76-93-7);

33.

dietil metilfosfonit (CAS 15715-41-0);

34.

dimetil etilfosfonat (CAS 6163-75-3);

35.

etil fosfinil difluorid (CAS 430-78-4);

36.

metil fosfinil difluorid (CAS 753-59-3);

37.

3-kvinuklidon (CAS 3731-38-2);

38.

fosforov pentaklorid (CAS 10026-13-8);

39.

pinakolon (CAS 75-97-8);

40.

kalijev cijanid (CAS 151-50-8);

41.

kalijev bifluorid (CAS 7789-29-9);

42.

amonijev vodikov fluorid ili amonijev bifluorid (CAS 1341-49-7);

43.

natrijev fluorid (CAS 7681-49-4);

44.

natrijev bifluorid (CAS 1333-83-1);

45.

natrijev cijanid (CAS 143-33-9);

46.

trietanolamin (CAS 102-71-6);

47.

fosforov pentasulfid (CAS 1314-80-3);

48.

diizopropilamin (CAS 108-18-9);

49.

dietilaminoetanol (CAS 100-37-8);

50.

natrijev sulfid (CAS 1313-82-2);

51.

sumporov monoklorid (CAS 10025-67-9);

52.

sumporov diklorid (CAS 10545-99-0);

53.

trietanolamin hidroklorid (CAS 637-39-8);

54.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid (CAS 4261-68-1);

55.

metilfosfonska kiselina (CAS 993-13-5);

56.

dietil metilfosfonat (CAS 683-08-9);

57.

N,N-dimetilaminofosforil diklorid (CAS 677-43-0);

58.

triizopropil fosfit (CAS 116-17-6);

59.

etildietanolamin (CAS 139-87-7);

60.

O,O-dietil fosforotioat (CAS 2465-65-8);

61.

O,O-dietil fosforoditioat (CAS 298-06-6);

62.

natrijev hesafluorsilikat (CAS 16893-85-9);

63.

metilfosfonotiojski diklorid (CAS 676-98-2);

64.

dietilamin (CAS 109-89-7);

65.

N,N-Diisopropilaminoetanetiol hidroklorid (CAS 41480-75-5).

1C350
Napomena 1.: Za izvoz u „države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.1.,.3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57., .63. i .65 u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 10 % masenog udjela smjese.

Napomena 2.: Za izvoz u „države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.1.,.3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57., .63. i .65. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 3.: 1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350. 2.,.6., .7., .8., .9., .10., .14., .15., .16., .19., .20., .24., .25., .30., .37., .38., .39., .40., .41., .42., .43., .44., .45., .46., .47., .48., .49., .50., .51., .52., .53., .58., .59., .60., .61.,62. i .64. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 4.: 1C350 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upo