17.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/70


UREDBA (EU) 2019/2155 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. prosinca 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1163/2014 o naknadama za nadzor (ESB/2019/37)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 30. i članak 33. stavak 2. podstavak 2.,

uzimajući u obzir javno savjetovanje i analizu provedenu u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/41) (2) utvrđuje mehanizme za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe; metodologiju i kriterije za izračun godišnje naknade koju snosi svaki nadzirani subjekt i svaka nadzirana grupa; i postupak za ubiranje godišnjih naknada za nadzor od strane ESB-a.

budući da:

(1)

Članak 17. stavak 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) određuje obvezu ESB-a da preispita tu uredbu do 2017., a osobito u odnosu na metodologiju i kriterije za izračun godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru od svakog nadziranog subjekta i grupe.

(2)

ESB je 2. lipnja 2017. proveo otvoreno javno savjetovanje s ciljem prikupljanja primjedbi od zainteresiranih strana s ciljem ocjene mogućih poboljšanja Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41). Javno savjetovanje je završilo 20. srpnja 2017.

(3)

Uzimajući u obzir primljene odgovore, ESB je preispitao Uredbu (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) i zaključio da je Uredbu potrebno izmijeniti.

(4)

Posebno, ESB je odlučio da više neće zahtijevati plaćanje unaprijed godišnjih naknada za nadzor. Naknade se trebaju ubirati tek nakon kraja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada nakon utvrđivanja stvarnih godišnjih troškova. Referentni datum za faktore naknade trebao bi u pravilu ostati 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada kako bi se ostavilo dovoljno vremena za potvrdu faktora za naknade.

(5)

Za veliku većinu obveznika naknade ESB već prima informacije o ukupnoj imovini i ukupnoj izloženosti riziku u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (3) i Uredbom (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ESB/2015/13) (4). Ove su informacije su odmah dostupne za uporabu u izračunu njihovih godišnjih naknada za nadzor. Posebno ubiranje faktora naknade za te obveznike naknade treba stoga prestati.

(6)

Nadalje, ESB je odlučio smanjiti naknade za nadzor koje trebaju platiti manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 1 milijarde eura ili manje. S tim ciljem, najniži sastavni dio naknade za te nadzirane subjekte i nadzirane grupe potrebno je prepoloviti.

(7)

Osim toga, iskustvo stečeno primjenom Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) od 2014. pokazalo je da su neka pojašnjenja i tehničke izmjene Uredbe prikladne.

(8)

Potrebno je odrediti prijelazna uređenja u odnosu na razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, budući da će ta godina biti prvo razdoblje za koje se plaća naknada za koju ESB više neće zahtijevati plaćanje unaprijed godišnje naknade za nadzor. Ova bi uredba stoga trebala stupiti na snagu početkom 2020. godine.

(9)

Uredbu (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41) mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 9. briše se;

(b)

točke 12. i 13. zamjenjuju se sljedećim:

„12.

,ukupna imovina/obveze’ znači:

a)

Za nadziranu grupu, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), isključujući imovinu društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa ne odluči drugačije u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b)

za podružnicu koja plaća naknadu, ukupni iznos imovine o kojemu se izvješćuje za bonitetne potrebe. Ako se ukupna vrijednost imovine ne treba dostavljati za bonitetne potrebe, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena na temelju posljednjih revidiranih godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (IFRS), primjenjivim unutar Unije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), a ako ti godišnji izvještaji nisu dostupni, na temelju godišnjih izvještaja izrađenih u skladu s primjenjivim nacionalnim računovodstvenim propisima. Za podružnice koje plaćaju naknadu, a koje ne pripremaju godišnje račune, ukupna imovina znači ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

c)

za dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu a smatraju se jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3., zbroj ukupne vrijednosti imovine kako je utvrđen za svaku podružnicu koja plaća naknadu;

d)

u svim drugim slučajevima, ukupna vrijednost imovine kako je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17);

13

.,ukupna izloženost riziku’ znači:

a)

za nadziranu grupu, iznos utvrđen na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama i izračunan primjenom članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2), isključujući iznos izloženosti riziku društava kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama, osim ako nadzirana grupa nije drugačije odredila u skladu s člankom 10. stavkom 3. točkom (c);

b)

nula za podružnicu koja plaća naknadu i za dvije ili više podružnica koja plaćaju naknadu, a koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3;

c)

U svim drugim slučajevima iznos izračunan u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih standarda izvješćivanja (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)."

(*2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).”;"

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

utvrđeni u skladu s odredbama stavka 2., ako se radi o grupi subjekata koji plaćaju naknadu.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Neovisno o sporazumima unutar grupe subjekata koji plaćaju naknadu s obzirom na raspodjelu troškova, s grupom subjekata koji plaćaju naknadu postupa se kao s jednom jedinicom. Svaka grupa subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za cijelu grupu i obavještava ESB o identitetu obveznika naknade. Obveznik naknade mora imati sjedište u državi članici sudionici. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

(a)

ako je u njoj naveden naziv grupe obuhvaćene obaviješću;

(b)

ako je potpisana od strane obveznika naknade u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe;

(c)

ako je dostavljena ESB-u najkasnije do 30. rujna svake godine, kako bi se mogla uzeti u obzir za izdavanje obavijesti o naknadi u odnosu na sljedeće razdoblje za plaćanje naknade.

Ako se ESB-u pravovremeno dostavi više od jedne obavijesti po grupi subjekata koji plaćaju naknadu, prednost ima najkasnija obavijest koju ESB primi do 30. rujna. Ako nadzirani subjekt postane dio nadzirane grupe nakon što je ESB preispitao važeću obavijest obveznika naknade, smatra se da je i ta obavijest potpisana u njegovo ime, osim ako je ESB pisanim putem primio drugačiju obavijest.”;

3.

Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. druga rečenica briše se;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.

U roku od četiri mjeseca od kraja svakog razdoblja za koje se plaća naknada, ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa za to razdoblje za koje se plaća naknada objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a”;

4.

Članak 6. briše se.

5.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

Novi nadzirani subjekti, subjekti koji se više ne nadziru ili promjena statusa”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Ako nakon odgovarajuće odluke ESB-a, ESB preuzme izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), ili izravni nadzor nadziranog subjekta ili nadzirane grupe od strane ESB-a završi u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17), godišnja naknada za nadzor izračunava se na temelju broja mjeseci za vrijeme kojih su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa posljednjeg dana u mjesecu bili pod izravnim ili neizravnim nadzorom ESB-a.”;

6.

Članak 9. briše se;

7.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Faktori naknade, koji se koriste radi određivanja godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju iznos:

i.

ukupne imovine na referentni datum; i

ii.

ukupne izloženosti riziku na referentni datum.”;

(b)

u stavku 3., točka (b) se briše i umeću se sljedeće točke (ba), (bb), (bc) i (bd):

„(ba)

Faktori naknade se određuju za svako razdoblje za koje se plaća naknada na temelju podataka koje dostavljaju nadzirani subjekti za bonitetne potrebe s referentnim datumom 31. prosinca prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada.

(bb)

Kada nadzirani subjekt priprema godišnje račune, uključujući konsolidirana godišnja izvješća, na temelju računovodstvene godine koja odstupa od kalendarske godine, referentni datum za ukupnu imovinu je kraj računovodstvene godine koji odgovara prethodnom razdoblju za koje se plaća naknada.

(bc)

Kada su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa osnovani nakon odgovarajućeg referentnog datuma određenog u točkama (ba) ili (bb), ali prije 1. listopada razdoblja za koje se plaća naknada za koje se utvrđuje naknada i shodno tome, ne postoje faktori naknade s tim referentnim datumom, referentni datum za faktore naknade jest kraj tromjesečja koje je najbliže odgovarajućem referentnom datumu određenom u točkama (ba) ili (bb).

(bd)

Za nadzirane subjekte i nadzirane grupe koji nisu obvezni dostavljati izvješća za bonitetne potrebe, ili nadzirane grupe koje isključuju imovinu i/ili iznos izloženosti riziku društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama u skladu s točkom (c), faktori naknade utvrđuju se na temelju informacija koje su dostavile posebno za potrebe izračuna naknade za nadzor. Faktori naknade dostavljaju se dotičnom nacionalnom nadležnom tijelu s referentnim datumom utvrđenim u točkama (ba), (bb) ili (bc) u skladu s odlukom ESB-a.”;

(c)

u stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Za potrebe izračunavanja faktora naknade, nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koje imaju sjedište u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Nadzirane grupe mogu odlučiti da neće isključiti takvu imovinu i/ili iznos izloženosti riziku radi utvrđivanja faktora naknade.”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4

. Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj ukupne izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuje se na mrežnoj stranici ESB-a.”;

(e)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

U slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će utvrditi faktore naknade u skladu s odlukom ESB-a.”;

(f)

u stavku 6., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Najniži sastavni dio naknade računa se kao fiksni postotak ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, kako je utvrđeno u skladu s člankom 8.

i.

Za kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 10 milijardi eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.

ii.

Za kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 1 milijarde eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen.”;

(g)

u stavku 6., točki (c), riječi „Članci 8. i 9.” zamjenjuju se s „Članak 8.”;

(h)

u stavku 6. zadnji podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Na temelju izračuna izvršenog u skladu s ovim stavkom i na temelju faktora naknade dostavljenih u skladu s ovim člankom, ESB odlučuje o godišnjoj naknadi za nadzor koju svaki obveznik naknade treba platiti. Obavijest o godišnjoj naknadi za nadzor koja se treba platiti priopćava se obvezniku naknade putem obavijesti o naknadi.”;

8.

Članak 12. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi svakom obvezniku naknade u roku od šest mjeseci nakon početka sljedećeg razdoblja za koje se plaća naknada.”;

9.

U članku 13. stavku 1. druga rečenica briše se;

10.

Članak 16. briše se;

11.

Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Izvješćivanje”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim;

„2.

U roku od četiri mjeseca od početka svakog razdoblja za koje se plaća naknada, procijenjeni iznos godišnjih troškova za to razdoblje za koje se plaća naknada, objavljuje se na mrežnim stranicama ESB-a.”;

12.

umeće se sljedeći članak 17.a:

„Članak 17.a

Prijelazna uređenja za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu

1.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu, određuje se u obavijesti o naknadi koja se izdaje odgovarajućem obvezniku naknade tijekom 2021. godine.

2.   Svaki višak ili manjak iz razdoblja za koje se plaća naknada za 2019. godinu koji je utvrđen oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nastalih u vezi s razdobljem za koje se plaća naknada od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za to razdoblje za koje se plaća naknada, uzima se u obzir kod utvrđivanja godišnjih troškova za razdoblje za koje se plaća naknada za 2020. godinu.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 5. prosinca 2019.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (SL L 311, 31.10.2014., str. 23.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).