12.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 321/111


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2127

оd 10. listopada 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 91/496/EEZ, 97/78/EZ i 2000/29/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (1), a posebno njezin članak 149. stavak 2. i članak 165. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavlja se okvir za službene kontrole i druge službene aktivnosti namijenjene verifikaciji pravilne primjene zakonodavstva Unije u području hrane i hrane za životinje. Taj okvir uključuje službene kontrole životinja i robe koji ulaze u Uniju iz trećih zemalja.

(2)

Uredbom (EU) 2017/625 stavljaju se izvan snage direktive Vijeća 91/496/EEZ (2) i 97/78/EZ (3) s učinkom od 14. prosinca 2019. Osim toga, njome se izmjenjuje Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (4) kako bi se stavila izvan snage Direktiva Vijeća 2000/29/EZ (5).

(3)

Kako bi se izbjegle eventualne zakonodavne praznine do donošenja provedbenih i delegiranih akata koji se odnose na pitanja iz članka 47. stavka 2., članka 48., članka 51. stavka 1. točaka (b), (c) i (d), članka 53. stavka 1. točke (a), članka 54. stavaka 1. i 3. te članka 58. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625, Uredbom (EU) 2017/625 utvrđuje se da se relevantne odredbe direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ te Direktive 2000/29/EZ trebaju nastaviti primjenjivati do 14. prosinca 2022. ili do ranijeg datuma koji će odrediti Komisija. Kada je riječ o Direktivi 2000/29/EZ, takav raniji datum mora biti nakon datuma početka primjene Uredbe (EU) 2017/625.

(4)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 donesen je delegirani akt kojim se uređuju službene kontrole na kontrolnim točkama koje nisu granične kontrolne postaje. Taj će se akt primjenjivati od 14. prosinca 2019. Međutim, kada je riječ o kategorijama pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz članka 47. stavka 1. točke (c) te uredbe, taj će se akt primjenjivati tek od 14. prosinca 2020. Stoga bi odgovarajuće odredbe Direktive 2000/29/EZ trebale ostati na snazi do 13. prosinca 2020.

(5)

U skladu s člankom 54. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/625 donesen je provedbeni akt kojim se uređuje učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe pri ulasku u Uniju. Taj će se akt primjenjivati od 14. prosinca 2019. Međutim, kada je riječ o kategorijama pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz članka 47. stavka 1. točke (c) te uredbe, taj će se akt primjenjivati tek od 14. prosinca 2022. Stoga bi odgovarajuće odredbe Direktive 2000/29/EZ trebale ostati na snazi do 13. prosinca 2022.

(6)

Osim toga, u skladu s člankom 47. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 donesen je provedbeni akt kojim se utvrđuje popis životinja i robe koji podliježu sustavnim službenim kontrolama pri ulasku u Uniju. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/478 (6) mješoviti proizvodi dodani su kategorijama koje se uvrštavaju na popis. Međutim, zahtjevi koji se primjenjuju na ulazak u Uniju takvih proizvoda utvrđeni u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/625 (7) primjenjivat će se tek od 21. travnja 2021. Postojeći zahtjevi za mješovite proizvode ostat će na snazi do 20. travnja 2021. Stoga su potrebne prijelazne mjere u pogledu odredaba Direktive 97/78/EZ kojima se uređuju pitanja iz članka 47. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/625 povezana s mješovitim proizvodima.

(7)

U skladu s člankom 47. stavkom 2. točkom (b) i člankom 58. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 doneseni su provedbeni akti kojima se uređuje izrada popisa robe koja pri ulasku u Uniju podliježe privremenom povećanju službenih kontrola, odnosno format zajedničkog zdravstvenog ulaznog dokumenta (ZZUD). Ti će se akti primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) 2017/625.

(8)

U skladu s člankom 48. i člankom 51. stavkom 1. točkama (b), (c) i (d) Uredbe (EU) 2017/625 doneseni su delegirani akti kojima se uređuju izuzeća od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i uspostava posebnih pravila o provozu i pretovaru. Ti će se akti primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) 2017/625.

(9)

Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Uredbu (EU) 2017/625.

(10)

Budući da su pravila utvrđena u ovom aktu međusobno povezana i da će se primjenjivati zajedno, primjereno ih je utvrditi u jedinstvenom aktu umjesto u različitim aktima, u kojima postoji mnogo unakrsnih upućivanja i rizik od preklapanja.

(11)

Budući da se Uredba (EU) 2017/625 i prethodno navedene delegirane uredbe i provedbene uredbe primjenjuje od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EU) 2017/625

Uredba (EU) 2017/625 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 149. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Relevantne odredbe direktiva 91/496/EEZ i 97/78/EZ kojima se uređuju pitanja iz članka 47. stavka 2. točke (b), članka 48., članka 51. stavka 1. točaka (b), (c) i (d), članka 53. stavka 1. točke (a), članka 54. stavaka 1. i 3. te članka 58. točke (a) ove Uredbe primjenjuju se umjesto odgovarajućih odredaba ove Uredbe do 13. prosinca 2019.

 

Relevantne odredbe direktive 97/78/EZ kojima se uređuju pitanja iz članka 47. stavka 2. točke (a) ove Uredbe koja se odnose na mješovite proizvode nastavljaju se primjenjivati umjesto te odgovarajuće odredbe do 20. travnja 2021.”

2.

članak 165. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

„U odnosu na pitanja uređena Direktivom 2000/29/EZ, od 15. prosinca 2019. umjesto relevantnih odredbi te direktive, koje se tog datuma prestaju primjenjivati, primjenjuju se članak 47. stavak 2., članak 48., članak 51. stavak 1. točke (b), (c) i (d) i članak 58. točka (a) ove Uredbe.

 

Relevantne odredbe Direktive 2000/29/EZ nastavljaju se primjenjivati u odnosu na pitanja uređena člankom 53. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe umjesto tih potonjih odredaba do 13. prosinca 2020.

 

Relevantne odredbe Direktive 2000/29/EZ nastavljaju se primjenjivati u odnosu na pitanja uređena člankom 54. stavcima 1. i 3. ove Uredbe umjesto tih potonjih odredaba do 13. prosinca 2022.”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena ove Uredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24.9.1991., str. 56.).

(3)  Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30.1.1998., str. 9.).

(4)  Uredba (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23.11.2016., str. 4.).

(5)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/478 оd 14. siječnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kategorija pošiljki koje podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama (SL L 82, 25.3.2019., str. 4.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).