9.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 317/1


UREDBA (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27.studenoga 2019.

o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Opća skupština UN-a donijela je 25. rujna 2015. novi globalni okvir za održivi razvoj, pod nazivom Program održivog razvoja do 2030., koji se temelji na ciljevima održivog razvoja. Komunikacijom Komisije od 22. studenoga 2016. o budućim koracima za održivu europsku budućnost ciljevi održivog razvoja povezuju se s političkim okvirom Unije kako bi se osiguralo da se ciljevi održivog razvoja otpočetka uzimaju u obzir u svim Unijinim mjerama i političkim inicijativama unutar Unije ili globalno. U svojim zaključcima od 20. lipnja 2017. Vijeće je potvrdilo predanost Unije i država članica potpunoj, usklađenoj, sveobuhvatnoj, integriranoj i učinkovitoj provedbi Programa održivog razvoja do 2030. u bliskoj suradnji s partnerima i drugim dionicima.

(2)

Prijelaz na niskougljično, održivije, resursno učinkovito i kružno gospodarstvo, u skladu s ciljevima održivog razvoja, ključan je za dugoročnu konkurentnost gospodarstva Unije. Pariškim sporazumom donesenim u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime („Pariški sporazum“), koji je Unija odobrila 5. listopada 2016. (3) i koji je stupio na snagu 4. studenoga 2016., nastoji se snažnije odgovoriti na klimatske promjene, među ostalim, usklađivanjem financijskih tokova s prijelazom na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

(3)

Kako bi se postigli ciljevi Pariškog sporazuma i znatno smanjili rizici i učinci klimatskih promjena, globalni cilj jest zadržati povećanje globalne prosječne temperature na razini koja je znatno niža od 2 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju i ulagati napore u ograničenje povišenja temperature na 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom razdoblju.

(4)

Zajednički je cilj direktiva 2009/65/EZ (4), 2009/138/EZ (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU (7), 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9), (EU) 2016/2341 (10) Europskog parlamenta i Vijeća, i uredaba (EU) br. 345/2013 (11), (EU) br. 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13) i (EU) 2019/1238 (14) Europskog parlamenta i Vijeća olakšati početak i nastavak obavljanja djelatnosti subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), kreditnih institucija, upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF-ovi) koji upravljaju ili trguju alternativnim investicijskim fondovima, uključujući europske fondove za dugoročna ulaganja (ELTIF-ove), društava za osiguranje, investicijskih društava, posrednika u osiguranju, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala (upravitelji EuVECA), upraviteljâ kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo (upravitelji EuSEF) i pružatelja paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP-ova). Tim se direktivama i uredbama osigurava ujednačenija zaštita krajnjih ulagatelja i olakšava im se upotreba brojnih financijskih proizvoda, a istodobno propisuju pravila koja omogućuju krajnjim ulagateljima donošenje informiranih odluka o ulaganjima.

(5)

Objave krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika održivosti, o uzimanju u obzir štetnih učinaka na održivost, o ciljevima održivog ulaganja ili o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja, u postupku odlučivanja o ulaganjima i u savjetodavnim procesima, nedovoljno su razvijene jer zahtjevi za takve objave još nisu usklađeni.

(6)

Izuzimanjem od ove Uredbe financijskih savjetnika koji zapošljavaju manje od tri osobe ne bi se smjela dovoditi u pitanje primjena odredaba nacionalnog prava kojima se prenose direktive 2014/65/EU i (EU) 2016/97, osobito pravila o investicijskom savjetovanju i savjetovanju o osiguranju. Stoga, premda takvi savjetnici nisu dužni pružati informacije u skladu s ovom Uredbom, dužni su u svojim savjetodavnim procesima razmatrati i uzeti u obzir rizike održivosti.

(7)

Subjekti obuhvaćeni ovom Uredbom, ovisno o prirodi svojih aktivnosti, trebali bi poštovati pravila o sudionicima na financijskim tržištima ako su proizvođači financijskih proizvoda i poštovati pravila o financijskim savjetnicima ako pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju. Stoga ako takvi subjekti usporedno provode aktivnosti i sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika, takve bi subjekte trebalo smatrati sudionicima na financijskim tržištima ako djeluju kao proizvođači financijskih proizvoda, uključujući upravljanje portfeljem, a financijskim savjetnicima ako pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju.

(8)

Budući da se Unija sve više suočava s katastrofalnim i nepredvidivim posljedicama klimatskih promjena, iscrpljivanja resursa i drugih pitanja povezanih s održivosti, potrebno je hitno djelovanje radi mobilizacije kapitala ne samo putem javnih politika, nego i sektora financijskih usluga. Stoga bi od sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika trebalo zahtijevati da objavljuju konkretne informacije o svojim pristupima uključivanju rizika održivosti i uzimanju u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti.

(9)

U nedostatku usklađenih pravila Unije o objavama krajnjim ulagateljima koje su povezane s održivosti vjerojatno će se na nacionalnoj razini i dalje donositi različite mjere i u različitim sektorima financijskih usluga i dalje primjenjivati različiti pristupi. Takve različite mjere i pristupi mogli bi i nadalje uzrokovati znatna narušavanja tržišnog natjecanja zbog znatnih razlika među standardima za objavljivanje podataka. Povrh toga, usporedan razvoj tržišnih praksi, koje se temelje na komercijalnim prioritetima i daju različite rezultate, trenutačno uzrokuje daljnju fragmentaciju tržišta i mogao bi dodatno pogoršati neučinkovitost u funkcioniranju unutarnjeg tržišta u budućnosti. Različiti standardi za objave podataka i različite tržišne prakse uvelike otežavaju usporedbe različitih financijskih proizvoda, stvaraju nejednake uvjete za takve financijske proizvode i za distribucijske kanale, te stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. Takve razlike ujedno mogu biti zbunjujuće za krajnje ulagatelje te mogu nepovoljno utjecati na njihove odluke o ulaganjima. Postoji opasnost da države članice, kako bi osigurale usklađenost s Pariškim sporazumom, donesu različite nacionalne mjere zbog kojih bi mogle nastati prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i štetni učinci za sudionike na financijskim tržištima i za financijske savjetnike. Povrh toga, nedostatak usklađenih pravila o transparentnosti krajnjim ulagateljima otežava učinkovitu usporedbu različitih financijskih proizvoda u različitim državama članicama u pogledu njihovih okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te ciljeva održivog ulaganja. Stoga je nužno pristupiti rješavanju postojećih prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta i povećati usporedivost financijskih proizvoda kako bi se izbjegle vjerojatne buduće prepreke.

(10)

Ovom se Uredbom asimetriju informacija u odnosu nalogodavac – nalogoprimatelj u pogledu uključivanja rizika održivosti, uzimanja u obzir štetnih učinaka na čimbenike održivosti, promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivog ulaganja nastoji smanjiti tako što se od sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika zahtijevaju predugovorne i redovite objave krajnjim ulagateljima kada oni djeluju kao nalogoprimatelji tih krajnjih ulagatelja (nalogodavci).

(11)

Ovom se Uredbom nadopunjuju zahtjevi za objavu utvrđeni u direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 i uredbama (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013, (EU) 2015/760 i (EU) 2019/1238, kao i u nacionalnom pravu kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi. Radi osiguravanja ispravnog i učinkovitog nadzora usklađenosti s ovom Uredbom države članice trebale bi se osloniti na nadležna tijela koja su već određena na temelju tih pravila.

(12)

Ovom se Uredbom za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike zadržavaju zahtjevi djelovanja u najboljem interesu krajnjih ulagatelja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zahtjev za provođenjem dužne pažnje prije ulaganja, kao što je predviđeno direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 i uredbama (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013, kao i nacionalnim pravom kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi. Kako bi ispunili svoje dužnosti na temelju tih pravila, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje bi procese, uključujući procese dužne pažnje, trebali uključiti ne samo sve relevantne financijske rizike, nego uključiti i sve relevantne rizike održivosti, koji bi mogli imati relevantan bitan negativan učinak na financijski povrat ulaganja ili savjetovanje te bi ih trebali kontinuirano ocjenjivati. Stoga bi sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali u svojim politikama pobliže odrediti kako će uključiti te rizike i objaviti te politike.

(13)

Ovom se Uredbom od sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika koji pružaju usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima zahtijeva da bez obzira na oblik financijskih proizvoda i ciljano tržište, objave pisane politike o uključivanju rizika održivosti te da osiguraju transparentnost takvog uključivanja.

(14)

Rizik održivosti znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji bi, ako do njega dođe, mogao uzrokovati negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja, kako je navedeno u sektorskom zakonodavstvu, osobito u direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/2341 ili delegiranim aktima i regulatornim tehničkim standardima koji su na temelju njih doneseni.

(15)

Ovom se Uredbom ne bi smjelo dovoditi u pitanje pravila o uključivanju rizika iz direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 i uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 kao ni iz nacionalnog prava kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, relevantne primjenjive kriterije proporcionalnosti kao što su veličina, unutarnje uređenje i priroda, opseg i složenost dotičnih aktivnosti. Ovom se Uredbom nastoji postići više transparentnosti u pogledu načina na koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici uključuju rizike održivosti u svoje odluke o ulaganjima i investicijske savjete ili savjete o osiguranju. Ako se na temelju procjene rizika održivosti može zaključiti da ne postoje rizici održivosti koji se smatraju relevantnima za financijski proizvod, trebalo bi objasniti razloge za to. Ako se na temelju procjene rizika održivosti može zaključiti da su ti rizici relevantni, trebalo bi u kvalitativnom ili kvantitativnom obliku objaviti podatke o mjeri u kojoj bi rizici održivosti mogli utjecati na uspješnost financijskog proizvoda. Procjene rizika održivosti i s time povezane predugovorne objave od strane sudionika na financijskim tržištima trebalo bi uključiti u predugovorne objave od strane financijskih savjetnika. Financijski savjetnici trebali bi prije pružanja usluga savjetovanja objaviti, na koji se način pri procesu odabira financijskog proizvoda koji se predstavlja krajnjim ulagateljima uzimaju u obzir rizici održivosti bez obzira na preferencije krajnjih ulagatelja u pogledu održivosti. Time se ne bi smjela dovoditi u pitanje primjena odredaba nacionalnog prava kojima se prenose direktive 2014/65/EU i (EU) 2016/97, a osobito obveze sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika u pogledu upravljanja proizvodima, procjena primjerenosti i prikladnosti te ispitivanja zahtjeva i potreba.

(16)

Odluke i savjeti o ulaganju mogli bi na čimbenike održivosti imati negativne učinke, ili učinke koji su bitni ili je vjerojatno da će biti bitni, ili bi im mogli doprinijeti ili biti u izravnoj vezi s njima.

(17)

Kako bi se osigurala usklađena i dosljedna primjena ove Uredbe potrebno je utvrditi usklađenu definiciju „održivih ulaganja”, kojom se predviđa da društva u koja je uloženo primjenjuju prakse dobrog upravljanja i da je osigurano načelo predostrožnosti „o nečinjenju bitne štete”, tako da se ne nanosi znatna šteta ni okolišnom ni socijalnom cilju.

(18)

Ako sudionici na financijskim tržištima, uvažavajući svoju veličinu, prirodu i opseg svojih aktivnosti i vrste financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje, uzimaju u obzir glavne štetne učinke, bilo da su bitni ili je vjerojatno da će biti bitni, odluka o ulaganju na čimbenike održivosti, u svoje bi procese, među ostalim postupke dužne pažnje, trebali uključiti postupke za uzimanja u obzir glavnih štetnih učinaka uz relevantne financijske rizike i relevantne rizike održivosti. U informacijama o takvim postupcima moglo bi se opisati na koji način sudionici na financijskim tržištima ispunjavaju svoje odgovornosti povezane s upravljanjem u području održivosti ili druge obveze prema dioničarima. Sudionici na financijskim tržištima trebali bi na svojim internetskim stranicama navesti informacije o tim postupcima i opise glavnih štetnih učinaka. U tom pogledu zajednički odbor Europskog nadzornog tijela za bankarstvo osnovanog Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (15) (EBA), Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje osnovanog Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (16) (EIOPA) i Europskog nadzornog tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovanog Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (17) (ESMA) („Zajednički odbor”) te sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi uzeti u obzir smjernice o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje koje je izradila Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Načela odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi.

(19)

Uzimanjem u obzir čimbenika održivosti u procesu odlučivanja o ulaganjima i savjetodavnom procesu može se ostvariti korist i izvan financijskih tržišta. Time se može povećati otpornost realnoga gospodarstva i stabilnost financijskog sustava. Na taj se način u konačnici može utjecati na omjer rizika i povrata financijskih proizvoda. Stoga je ključno da sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici pruže potrebne informacije kako bi omogućili da krajnji ulagatelji donose informirane odluke o ulaganjima.

(20)

Sudionici na financijskim tržištima koji uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti trebali bi u predugovornim informacijama za svaki financijski proizvod sažeto objaviti, u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu, na koji se način glavni štetni učinci uzimaju u obzir te izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti dostupne u okviru izrade kontinuiranih izvješća. Glavne štetne učinke trebalo bi tumačiti kao učinke odluka i savjeta o ulaganju koji rezultiraju negativnim učincima na čimbenike održivosti.

(21)

Dosad su razvijeni održivi proizvodi s različitim stupnjevima ambicioznosti. Stoga je za potrebe predugovornih objava i objava u periodičnim izvješćima potrebno napraviti razliku između zahtjeva za financijske proizvode kojima se promiču okolišna ili socijalna obilježja, i onih za financijske proizvode s pozitivnim učinkom na okoliš i društvo. Posljedično, u pogledu financijskih proizvoda s okolišnim ili socijalnim obilježjima, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti podatke o tome je li i na koji način određeni indeks, indeks održivosti ili standardni indeks, usklađen s tim obilježjima, a u slučajevima u kojima se ne upotrebljava referentna vrijednost, informacije o tome kako se ostvaruju obilježja financijskih proizvoda u pogledu održivosti. Što se tiče financijskih proizvoda koji imaju za cilj pozitivan utjecaj na okoliš i društvo, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti podatke o tome koju referentnu vrijednost održivosti upotrebljavaju za mjerenje održive uspješnosti, a u slučajevima u kojima se ne upotrebljava referentna vrijednost, objasniti na koji je način postignut cilj održivosti. Te bi objave trebale biti uključene u njihova godišnja izvješća.

(22)

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje pravila o isplaćivanju primitaka ili ocjeni rada osoblja sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika iz direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97, (EU) 2016/2341 i Uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013 odnosno provedbenih akata te nacionalnog prava kojim su uređeni osobni i pojedinačni mirovinski proizvodi, uključujući, ali ne ograničavajući se na, relevantne primjenjive kriterije proporcionalnosti kao što su veličina, unutarnje uređenje i priroda, opseg i složenost dotičnih aktivnosti. Međutim, primjereno je postići više transparentnosti, u kvalitativnom ili kvantitativnom smislu, u pogledu politika o isplaćivanju primitaka sudionicima na financijskim tržištima i financijskim savjetnicima, u vezi s njihovim uslugama savjetovanja o ulaganju ili osiguranju, kojima se promiče dobro i djelotvorno upravljanje rizicima s obzirom na rizike održivosti, pri čemu se strukturom za isplaćivanje primitaka ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika u pogledu održivosti te je povezana s djelovanjem koje je prilagođeno rizicima.

(23)

Kako bi se povećala transparentnost i informirali krajnji ulagatelji, trebalo bi regulirati pristup informacijama o tome kako sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici uključuju relevantne rizike održivosti, koji su bitni ili za koje je vjerojatno da će biti bitni, u svoje procese odlučivanja o ulaganjima, uključujući organizacijske aspekte, aspekte upravljanja rizikom i aspekte upravljanja u pogledu tih procesa, te u svoje savjetodavne procese, tako da se od tih subjekata zahtijeva da sažete informacije o tim politikama održavaju na svojim internetskim stranicama.

(24)

Postojećim zahtjevima za objavljivanje utvrđenima u pravu Unije ne zahtijeva se objavljivanje svih informacija potrebnih za ispravno informiranje krajnjih ulagatelja o učinku njihovih ulaganja povezanog s održivosti u financijskim proizvodima koji imaju okolišna ili socijalna obilježja ili financijskih proizvoda namijenjenima ostvarivanju ciljeva u vezi s održivosti. Stoga je primjereno utvrditi određenije i standardizirane zahtjeve za objavljivanje u pogledu takvih ulaganja. Na primjer, trebalo bi redovito izvješćivati o ukupnom učinku financijskih proizvoda povezanom s održivosti s pomoću pokazatelja relevantnih za mjerenje odabranog cilja održivih ulaganja. Ako je odgovarajući indeks određen kao referentna vrijednost, tu bi informaciju radi omogućivanja usporedbe trebalo objaviti i za određeni indeks, kao i za širi tržišni indeks. Ako upravitelji fondova EuSEF stavljaju na raspolaganje informacije o pozitivnom socijalnom učinku koji je cilj određenog fonda, ukupnom ostvarenom socijalnom rezultatu i povezanim metodama primijenjenima u skladu s Uredbom (EU) br. 346/2013, oni bi prema potrebi mogli te informacije iskoristiti za potrebe objava na temelju ove Uredbe.

(25)

Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (18) propisuju se obveze transparentnosti u pogledu okolišnih i socijalnih pitanja te aspekata korporativnog upravljanja u nefinancijskom izvješćivanju. Međutim, oblik i prikaz koji se zahtijevaju tim direktivama nisu uvijek prikladni za izravnu primjenu od strane sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika pri poslovanju s krajnjim ulagateljima. Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi, prema potrebi, moći upotrebljavati informacije iz izvješća poslovodstva i nefinancijskih izvještaja za potrebe ove Uredbe u skladu s tom Direktivom.

(26)

Kako bi se osigurala pouzdanost informacija objavljenih na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika, takve bi informacije trebalo ažurirati te bi svako preispitivanje ili izmjenu tih informacija trebalo jasno objasniti.

(27)

Premda se ovom Uredbom ne obuhvaćaju nacionalni sustavi socijalne sigurnosti obuhvaćeni uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009, s obzirom na to da države članice određene sastavnice u upravljanju obveznim mirovinskim programima unutar svojih sustava socijalne sigurnosti sve više otvaraju sudionicima na financijskim tržištima ili drugim subjektima uređenima privatnim pravom, te da su takvi programi također izloženi rizicima održivosti i da bi se u okviru njih moglo uzimati u obzir štetne učinke na održivost, promicati okolišna ili socijalna obilježja ili provoditi održivo ulaganje, države članice trebale bi imati mogućnost primjenjivati ovu Uredbu u pogledu takvih sustava kako bi se ublažila asimetrija informacija.

(28)

Ovom se Uredbom država članica ne bi smjela spriječiti da donese ili na snazi zadrži strože odredbe o objavi politika prilagodbe klimatskim promjenama i dodatnim objavama krajnjim ulagateljima u pogledu rizika održivosti pod uvjetom da sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici na koje se to odnosi imaju sjedište na njezinu državnom području. Međutim, tim odredbama ne bi se smjelo ometati djelotvornu primjenu ove Uredbe ili postizanje njezinih ciljeva.

(29)

Na temelju Direktive (EU) 2016/2341 od institucija za strukovno mirovinsko osiguranje već se zahtijeva primjena pravila o općem upravljanju i upravljanju rizikom na njihove odluke o ulaganjima i procjene rizika kako bi se osigurali kontinuitet i pravilnost. Odluke o ulaganjima i procjena relevantnih rizika, uključujući okolišne, socijalne i upravljačke rizike, trebale bi se donositi na način da se osigura usklađenost s interesima članova i korisnika institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. EIOPA bi trebala objavljivati smjernice u kojima bi se pobliže naveli načini na koji se u odlukama o ulaganjima i procjenama rizika koje donose institucije za strukovno mirovinsko osiguranje uzimaju u obzir okolišni, socijalni i upravljački rizici na temelju te direktive.

(30)

EBA-i, EIOPA-i i ESMA-i (zajedno: „europska nadzorna tijela”) trebalo bi preko Zajedničkog odbora naložiti da izrade nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju, metodologijama i prikazu informacija u vezi s pokazateljima u pogledu održivosti u području klime i drugih štetnih učinaka povezanih s okolišem, sa socijalnim pitanjima i pitanjima u vezi sa zaposlenicima, s poštovanjem ljudskih prava, s borbom protiv korupcije i podmićivanja, kao i odrediti pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija u pogledu promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja koje treba objaviti u predugovornim dokumentima, godišnjim izvješćima i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

(31)

Europskim nadzornim tijelima bi preko Zajedničkog odbora trebalo naložiti da izrade nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi utvrdile standardni prikaz informacija kojima se okolišna ili socijalna obilježja i održiva ulaganja promiču u promidžbenim materijalima. Komisija bi trebala biti ovlaštena prilagoditi te provedbene tehničke standarde putem provedbenog akta na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

(32)

Budući da se u godišnjim izvješćima u načelu sažimaju poslovni rezultati za dovršene kalendarske godine, odredbe ove Uredbe u pogledu zahtjeva za transparentnost u takvim izvješćima ne bi se trebale primjenjivati do 1. siječnja 2022.

(33)

Pravilima o objavljivanju iz ove Uredbe trebalo bi dopuniti odredbe direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/2341 te uredaba (EU) br. 345/2013, (EU) br. 346/2013, (EU) 2015/760 i (EU) 2019/1238.

(34)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(35)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito na jačanje zaštite krajnjih ulagatelja i poboljšanje objava tim ulagateljima, među ostalim u slučajevima prekograničnih kupnji od strane krajnjih ulagatelja, ne mogu dostatno ostvariti države članice nego se zbog potrebe utvrđivanja jedinstvenih zahtjeva za objavljivanje podataka na razini Unije oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike u pogledu uključivanja rizika održivosti i uzimanja u obzir štetnih učinaka na održivost u njihovim procesima i pružanja informacija povezanih s održivosti u vezi s financijskim proizvodima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„sudionik na financijskom tržištu” znači:

(a)

društvo za osiguranje koje nudi investicijski osigurateljni proizvod;

(b)

investicijsko društvo koje pruža usluge upravljanja portfeljem;

(c)

institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP);

(d)

proizvođač mirovinskog proizvoda;

(e)

upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF);

(f)

pružatelj paneuropskih osobnih mirovinskih proizvoda (PEPP);

(g)

upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(g)

upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(i)

društvo za upravljanje subjektom za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (društvo za upravljanje UCITS-ima); ili

(j)

kreditna institucija koja pruža usluge upravljanja portfeljem;

2.

„društvo za osiguranje” znači društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s člankom 18. Direktive 2009/138/EZ;

3.

„investicijski osigurateljni proizvod” znači:

(a)

investicijski osigurateljni proizvod kako je definiran u članku 4. točki 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (19) ; ili

(b)

proizvod osiguranja koji je dostupan profesionalnom ulagatelju i nudi vrijednost po dospijeću ili otkupnu vrijednost koja je u potpunosti ili djelomično izložena, izravno ili neizravno, fluktuacijama na tržištu;

4.

„upravitelj alternativnog investicijskog fonda” ili „UAIF” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU;

5.

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU;

6.

„upravljanje portfeljem” znači upravljanje portfeljem kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 8. Direktive 2014/65/EU;

7.

„institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” ili „IORP” znači institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koja ima odobrenje za rad ili je registrirana u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2016/2341, osim institucija u pogledu koje je država članica odlučila primijeniti članak 5. te direktive ili institucija koja upravlja mirovinskim programima koji ukupno imaju manje od 15 članova;

8.

„mirovinski proizvod” znači:

(a)

mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1286/2014; ili

(b)

pojedinačni mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

9.

„paneuropski osobni mirovinski proizvod” ili „PEPP” znači proizvod iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1238;

10.

„društvo za upravljanje UCITS-ima” znači:

(a)

društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ; ili

(b)

društvo za investicije s odobrenjem za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ koje za svoje upravljanje nije odredilo društvo za upravljanje s odobrenjem za rad na temelju te Direktive;

11.

„financijski savjetnik” znači:

(a)

posrednik u osiguranju koji pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima;

(b)

društvo za osiguranje koje pruža usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima;

(c)

kreditna institucija koja pruža usluge investicijskog savjetovanja;

(d)

investicijsko društvo koje pruža usluge investicijskog savjetovanja;

(e)

UAIF koji pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 4. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2011/61/EU; ili

(f)

društvo za upravljanje UCITS-ima koje pruža usluge investicijskog savjetovanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) pod točkom i. Direktive 2009/65/EZ;

12.

„financijski proizvod” znači:

(a)

portfelj kojim se upravlja u skladu s točkom 6. ovog članka;

(b)

alternativni investicijski fond (AIF);

(c)

investicijski osigurateljni proizvod;

(d)

mirovinski proizvod;

(e)

mirovinski program;

(f)

UCITS; ili

(g)

PEPP;

13.

„alternativni investicijski fondovi“ ili „AIF-i” znači AIF-i kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

14.

„mirovinski program” znači mirovinski program kako je definiran u članku 6. stavku 2. Direktive (EU) 2016/2341;

15.

„subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire” ili „UCITS” znači subjekt koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

16.

„investicijsko savjetovanje” znači investicijsko savjetovanje kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/65/EU;

17.

„održivo ulaganje” znači ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju okolišnih ciljeva, mjereno, primjerice, ključnim pokazateljima učinkovitosti resursa u pogledu upotrebe energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i zemljišta, u pogledu stvaranja otpada, emisija stakleničkih plinova ili u pogledu bioraznolikosti i kružnoga gospodarstva ili ulaganje u gospodarsku aktivnost kojom se doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganja kojima se doprinosi borbi protiv nejednakost ili, potiče socijalna kohezija, socijalna integracija i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili gospodarski ili socijalno ugrožene zajednice, pod uvjetom da se takvim ulaganjima ne nanosi bitna šteta bilo kojem od tih ciljeva i da društva u koja se ulaže slijede prakse dobrog upravljanja, a osobito u pogledu dobrih upravljačkih struktura, odnosa sa zaposlenicima, isplaćivanja naknada za osoblje i izvršavanje poreznih obveza;;

18.

„profesionalni ulagatelj” znači klijent koji ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu II. Direktivi 2014/65/EU;

19.

„mali ulagatelj” znači ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj;

20.

„posrednik u osiguranju” znači posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 3. Direktive (EU) 2016/97;

21.

„savjetovanje o osiguranju” znači savjetovanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 15. Direktive (EU) 2016/97;

22.

„rizik održivosti” znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja;

23.

„europski fond za dugoročna ulaganja” ili „ELTIF” znači fond koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2015/760;

24.

„čimbenici održivosti” znači okolišna i socijalna pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Članak 3.

Transparentnost politika u području rizika održivosti

1.   Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima.

2.   Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti u svoja investicijska savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju.

Članak 4.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini subjekata

1.   Sudionici na financijskim tržištima na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju:

(a)

ako uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih učinaka, pri čemu uvažavaju svoju veličinu, prirodu i opseg svojih aktivnosti te vrste financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje; ili

(b)

ako ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, jasne razloge zašto to ne čine uključujući, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li uzeti u obzir takve štetne učinke i kada to misle učiniti.

2.   Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje pružaju u skladu sa stavkom 1. točkom (a) uključuju najmanje sljedeće:

(a)

informacije o svojim politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost i pokazatelja održivosti, kao i određivanja prioriteta u vezi s tim učincima i pokazateljima;

(b)

opis glavnih štetnih učinaka na održivost i svih mjera poduzetih u vezi s time ili, ako je to relevantno, planiranih mjera;

(c)

ako je primjenjivo, kratke sažetke o politikama sudjelovanja u skladu s člankom 3.g Direktive 2007/36/EZ;

(d)

upućivanje na svoje poštovanje kodeksâ odgovornog poslovnog ponašanja i međunarodno priznatih standarda u vezi s dužnom pažnjom i izvješćivanjem te, ako je to relevantno, stupanj svoje usklađenosti s ciljevima Pariškog sporazuma.

3.   Odstupajući od stavka 1., sudionici na financijskim tržištima koji na datum bilance premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, od 30. lipnja 2021. na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju izjavu o svojim politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Ta izjava uključuje barem informacije iz stavka 2.

4.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, sudionici na financijskim tržištima koji su matična društva velike grupe iz članka 3. stavka 7. Direktive 2013/34/EU, koja na datum bilance grupe na konsolidiranoj osnovi premašuju kriterij prosječnog broja od 500 zaposlenika tijekom financijske godine, od 30. lipnja 2021. na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju izjavu o svojim politikama dužne pažnje u vezi s glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. Ta izjava uključuje barem informacije iz stavka 2.

5.   Financijski savjetnici na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju:

(a)

informacije o tome uzimaju li, vodeći računa o svojoj veličini, prirodi i opsegu svojih aktivnosti i vrstama financijskih proizvoda u vezi s kojima pružaju savjete, u svojem investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju, u obzir glavne štetne učinke na čimbenike održivosti; ili

(b)

informacije o tome zbog čega pri svome investicijskom savjetovanju ili savjetovanju o osiguranju ne uzimaju u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti te, ako je to relevantno, informacije o tome namjeravaju li uzeti u obzir takve štetne učinke i kada to misle učiniti.

6.   Europska nadzorna tijela do 30. prosinca 2020. u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 o sadržaju, metodologiji i prikazu informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka u pogledu pokazatelja održivosti povezanih s štetnim učincima u vezi s klimom, kao i drugim štetnim učincima u vezi s okolišem.

Europska nadzorna tijela, ako je to relevantno, traže doprinos Europske agencije za okoliš i Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

7.   Europska nadzorna tijela do 30. prosinca 2021. u okviru Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 o sadržaju, metodologiji i prikazu informacija iz stavaka od 1. do 5. ovog članka u pogledu pokazatelja održivosti povezanih sa štetnim učincima u području socijalnih pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 5.

Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizikâ održivosti

1.   Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici u svoje politike o isplaćivanju primitaka uključuju informacije o tome kako su te politike usklađene s uključivanjem rizikâ održivosti i objavljuju te informacije na svojim internetskim stranicama.

2.   Informacije iz stavka 1. uključuju se u politike o isplaćivanju primitaka koje sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici moraju uspostaviti i održavati u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice direktivama 2009/65/EZ, 2009/138/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 i (EU) 2016/2341.

Članak 6.

Transparentnost uključivanja rizikâ održivosti

1.   Sudionici na financijskim tržištima u predugovorne objave uključuju opise sljedećeg:

(a)

načina na koji su rizici održivosti uključeni u njihove odluke o ulaganjima; i

(b)

rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ održivosti na prinose financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje.

Ako sudionici na financijskim tržištima rizike održivosti ne smatraju relevantnima, opisi iz prvog podstavka moraju sadržavati jasno i sažeto objašnjenje razloga za to.

2.   Financijski savjetnici u predugovorne objave uključuju opise sljedećeg:

(a)

načina na koji su rizici održivosti uključeni u njihove usluge investicijskog savjetovanja ili savjetovanja o osiguranju; i

(b)

rezultata procjene vjerojatnih učinaka rizikâ održivosti na prinose financijskih proizvoda o kojima pružaju savjetovanje.

Ako financijski savjetnici rizike održivosti ne smatraju relevantnima, opisi iz prvog podstavka moraju sadržavati jasno i sažeto objašnjenje razloga za to.

3.   Informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka objavljuju se na sljedeći način:

(a)

za UAIF-ove, pri objavama za ulagatelje iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

(b)

za društva za osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 185. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ili, ako je to relevantno, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(c)

za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, pri pružanju informacija iz članka 41. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)

za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, pri pružanju informacija iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)

za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, pri pružanju informacija iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)

za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku i pravodobno prije nego što se mali ulagatelj ugovorno obveže u vezi s mirovinskim proizvodom;

(g)

za društva za upravljanje UCITS-ima, u prospektu iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)

za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(i)

za kreditne institucije koje pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU;

(j)

za posrednike u osiguranju i društva za osiguranje koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima i za posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s mirovinskim proizvodima izloženima fluktuacijama na tržištu, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97;

(k)

za UAIF-ove europskih fondova za dugoročna ulaganja, u prospektu iz članka 23. Uredbe (EU) 2015/760;

(l)

za pružatelje PEPP-ova, u dokumentu s ključnim informacijama o PEPP-u iz članka 26. Uredbe (EU) 2019/1238.

Članak 7.

Transparentnost štetnih učinaka na održivost na razini financijskih proizvoda

1.   Do 30. prosinca 2022., za svaki financijski proizvod, ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 4. stavak 1. točku (a), članak 4. stavak 3. ili članak 4. stavak 4., objave iz članka 6. stavka 3. uključuju sljedeće:

(a)

jasno i obrazloženo objašnjenje o tome uzimaju li se financijskim proizvodom u obzir glavni štetni učinci na čimbenike održivosti i, ako da, na koji način;

(b)

izjavu da su informacije o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti dostupne u okviru informacija koje treba objaviti na temelju članka 11. stavka 2.

Ako informacije iz članka 11. stavka 2. uključuju brojčani iskaz glavnih štetnih učinaka na čimbenike održivosti, te se informacije mogu temeljiti na odredbama regulatornih tehničkih standarda donesenih na temelju članka 4. stavaka 6. i 7.

2.   Ako sudionik na financijskom tržištu primjenjuje članak 4. stavak 1. točku (b), objave iz članka 6. stavka 3. uključuju, za svaki financijski proizvod, izjavu da sudionik na financijskom tržištu ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, kao i razloge za to.

Članak 8.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u predugovornim objavama

1.   Ako se financijskim proizvodom promiču, uz ostala obilježja, okolišna ili socijalna obilježja, ili kombinacije tih obilježja, pod uvjetom da društva u koja se ulaže primjenjuju prakse dobrog upravljanja, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju sljedeće:

(a)

informacije o tome kako se ostvaruju ta obilježja;

(b)

ako je indeks određen kao referentna vrijednost, informacije o tome je li i na koji je način taj indeks usklađen s tim obilježjima.

2.   Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju naznaku gdje se može pronaći metodologija upotrebljena za izračun indeksa iz stavka 1. ovog članka.

3.   Europska nadzorna tijela, u okviru Zajedničkog odbora, izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredilo pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija koje treba objaviti na temelju ovog članka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka, europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.

Transparentnost održivih ulaganja u predugovornim objavama

1.   Ako financijski proizvod ima za cilj održivo ulaganje te je utvrđen indeks kao referentna vrijednost, uz informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavka 1. i 3. prilaže se sljedeće:

(a)

informacije o tome na koji je način određeni indeks usklađen s tim ciljem;

(b)

objašnjenje o tome zašto i na koji način se utvrđeni indeks usklađen s tim ciljem razlikuje od šireg tržišnog indeksa.

2.   Ako financijski proizvod ima za cilj održivo ulaganje i nije određen indeks kao referentna vrijednost, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju objašnjenje načina na koji se taj cilj treba ostvariti.

3.   Ako financijski proizvod ima za cilj smanjenje emisija ugljika, informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju cilj u pogledu izloženosti niskim emisijama ugljika kako bi se ostvarili dugoročni ciljevi u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom.

Odstupajući od stavka 2. ovog članka, ako ne postoji referentna vrijednost EU-a za klimatsku tranziciju ili referentna vrijednost EU-a usklađena s Pariškim sporazumom u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća (20), informacije iz članka 6. uključuju podrobno objašnjenje o načinu osiguravanja trajnog napora u svrhu postizanja cilja smanjenja emisija ugljika radi postizanja dugoročnih ciljeva u vezi s globalnim zatopljenjem koji su utvrđeni Pariškim sporazumom.

4.   Sudionici na financijskim tržištima u informacije koje treba objaviti na temelju članka 6. stavaka 1. i 3. uključuju naznaku gdje se može pronaći metodologija upotrebljena za izračun indeksâ iz stavka 1. ovog članka i referentnih vrijednosti iz drugog podstavka stavka 3. ovog članka.

5.   Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi pobliže odredila pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija koje treba objaviti na temelju ovog članka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihove ciljeve kako je navedeno u stavcima 1., 2. i 3. i razlike među njima te cilj da objave budu točne, poštene, jasne, nedvosmislene, jednostavne i sažete.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 10.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja na internetskim stranicama

1.   Sudionici na financijskim tržištima, na svojim internetskim stranicama, objavljuju i ažuriraju sljedeće informacije za svaki financijski proizvod iz članka 8. stavka 1. i članka 9. stavaka 1., 2. i 3.:

(a)

opis okolišnih ili socijalnih obilježja ili cilja održivog ulaganja;

(b)

informacije o metodologijama upotrijebljenim za procjenu, mjerenje i praćenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili učinka održivih ulaganja odabranih za financijski proizvod, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu temeljne imovine te relevantne pokazatelje održivosti koji se upotrebljavaju za mjerenje okolišnih ili socijalnih obilježja ili ukupnog učinka financijskog proizvoda na održivost;

(c)

informacije iz članaka 8. i 9.;

(d)

informacije iz članka 11.

Informacije koje treba objaviti na temelju prvog podstavka moraju biti jasne, sažete i razumljive ulagateljima. Objavljuju se na točan, pošten, jasan, nedvosmislen, jednostavan i sažet način na istaknutom i lako dostupnom dijelu internetskih stranica.

2.   Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila pojedinosti o sadržaju informacija iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a) i (b) te zahtjeve u vezi s prikazom iz drugog podstavka tog stavka.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve iz stavka 1. i razlike među njima. Europska nadzorna tijela ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja u periodičnim izvješćima

1.   Ako sudionici na financijskim tržištima stavljaju na raspolaganje financijski proizvod kako je navedeno u članku 8. stavku 1. ili u članku 9. stavku 1., 2. ili 3., u periodična izvješća uključuju opis sljedećeg:

(a)

za financijski proizvod iz članka 8. stavka 1., opsega u kojem su ostvarena okolišna ili socijalna obilježja;

(b)

za financijski proizvod iz članka 9. stavka 1., 2. ili 3.:

i.

ukupnog učinka financijskog proizvoda u području održivosti na temelju relevantnih pokazatelja održivosti; ili

ii.

ako je indeks utvrđen kao referentna vrijednost, usporedbe između ukupnog učinka financijskog proizvoda koji je povezan s održivost s učinkom utvrđenog indeksa i šireg tržišnog indeksa na temelju pokazateljâ održivosti.

2.   Informacije iz stavka 1. ovog članka objavljuju se na sljedeći način:

(a)

za UAIF-ove, u godišnjem izvješću iz članka 22. Direktive 2011/61/EU;

(b)

za društva za osiguranje, svake godine u pisanom obliku u skladu s člankom 185. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ;

(c)

za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, u godišnjem izvješću iz članka 29. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)

za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, u godišnjem izvješću iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)

za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, u godišnjem izvješću iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)

za proizvođače mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku u godišnjem izvješću ili u izvješću u skladu s nacionalnim pravom;

(g)

za društva za upravljanje UCITS-ima, u godišnjem izvješću iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)

za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU;

(i)

za kreditne institucije koje pružaju uslugu upravljanja portfeljem, u periodičnom izvješću iz članka 25. stavka 6. Direktive 2014/65/EU,

(j)

za pružatelje PEPP-ova, u izvještaju o primanjima u okviru PEPP-a iz članka 36. Uredbe (EU) 2019/1238.

3.   Za potrebe stavka 1. ovog članka sudionici na financijskim tržištima mogu upotrebljavati informacije iz izvješćâ poslovodstva u skladu s člankom 19. Direktive 2013/34/EU ili informacije iz nefinancijskih izvješća u skladu s člankom 19.a te direktive, prema potrebi.

4.   Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi odredila pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 1.

Pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka europska nadzorna tijela uzimaju u obzir različite vrste financijskih proizvoda, njihova obilježja i ciljeve te razlike među njima. Europska nadzorna tijela ažuriraju regulatorne tehničke standarde s obzirom na regulatorni i tehnološki razvoj.

Europska nadzorna tijela Komisiji podnose nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 30. prosinca 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 12.

Preispitivanje objava

1.   Sudionici na financijskim tržištima osiguravaju redovito ažuriranje informacija objavljenih u skladu s člankom 3., 5. ili 10. Ako sudionik na financijskom tržištu izmijeni te informacije, na istim internetskim stranicama objavljuje se jasno objašnjenje takve izmjene.

2.   Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na financijske savjetnike u pogledu svih informacija objavljenih u skladu s člancima 3. i 5.

Članak 13.

Promidžbeni sadržaji

1.   Ne dovodeći u pitanje strože sektorsko zakonodavstvo, posebice direktive 2009/65/EZ, 2014/65/EU i (EU) 2016/97 te Uredbu (EU) br. 1286/2014, sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici osiguravaju da njihovi promidžbeni sadržaji nisu u suprotnosti s informacijama objavljenima na temelju ove Uredbe.

2.   Europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora mogu izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi utvrdila standardni prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i održivih ulaganja.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010.

Članak 14.

Nadležna tijela

1.   Države članice osiguravaju da nadležna tijela određena u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, posebice sektorsko zakonodavstvo iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe, i u skladu s Direktivom 2013/36/EU, prate usklađenost financijskih sudionika na tržištu i financijskih savjetnika sa zahtjevima iz ove Uredbe. Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

2.   Za potrebe ove Uredbe, nadležna tijela međusobno surađuju i, bez nepotrebne odgode, međusobno si dostavljaju informacije koje su relevantne za izvršavanje njihovih dužnosti na temelju ove Uredbe.

Članak 15.

Transparentnost institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i posrednika u osiguranju

1.   Institucije za strukovno mirovinsko osiguranje objavljuju i ažuriraju informacije iz članaka od 3. do 7. i članka 10. stavka 1. prvog podstavka ove Uredbe u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (f) Direktive (EU) 2016/2341.

2.   Posrednici u osiguranju priopćuju informacije iz članka 3., članka 4. stavka 5., članka 5., članka 6. i članka 10. stavka 1. prvog podstavka ove Uredbe u skladu s člankom 23. Direktive (EU) 2016/97.

Članak 16.

Mirovinski proizvodi obuhvaćeni uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009

1.   Države članice mogu odlučiti primijeniti ovu Uredbu na proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim sustavima socijalne sigurnosti obuhvaćenima uredbama (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009. U takvim slučajevima, proizvođači mirovinskih proizvoda iz članka 2. točke 1. podtočke (d) ove Uredbe uključuju proizvođače mirovinskih proizvoda koji upravljaju nacionalnim sustavima socijalne sigurnosti i mirovinskim proizvodima iz članka 2. točke 8. ove Uredbe. U takvom slučaju smatra se da definicija mirovinskih proizvoda iz članka 2. točke 8. ove Uredbe uključuje mirovinske proizvode iz prve rečenice.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju i europska nadzorna tijela o svim odlukama donesenim na temelju stavka 1.

Članak 17.

Izuzeća

1.   Ova se Uredba ne primjenjuje na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima ni na investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja koja su poduzeća bez obzira na njihov pravni oblik, uključujući fizičke osobe i samozaposlene osobe, pod uvjetom da zapošljavaju manje od tri osobe.

2.   Države članice mogu odlučiti ovu Uredbu primjenjivati na posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o osiguranju u vezi s investicijskim osigurateljnim proizvodima ili na investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja iz stavka 1.

3.   Države članice Komisiju i europska nadzorna tijela obavješćuju o svim odlukama donesenim na temelju stavka 2.

Članak 18.

Izvješće

Europska nadzorna tijela razmatraju opseg dobrovoljnih objava u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) i člankom 7. stavkom 1. točkom (a). Europska nadzorna tijela do 10. rujna 2022. i nakon toga svake godine Komisiji podnose izvješće o najboljim praksama te daju preporuke u vezi sa standardima za dobrovoljno izvješćivanje. U okviru tog godišnjeg izvješća uzimaju se u obzir posljedice praksi dužne pažnje u pogledu objava u skladu s ovom Uredbom te se o tome pružaju smjernice. To se izvješće objavljuje i prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 19.

Ocjenjivanje

1.   Komisija do 30. prosinca 2022. ocjenjuje primjenu ove Uredbe, a osobito razmatra:

(a)

bi li upućivanje na prosječan broj zaposlenika u članku 4. stavcima 3. i 4. trebalo zadržati, zamijeniti ili popratiti drugim kriterijima te razmatra koristi i razmjernost povezanog administrativnog opterećenja;

(b)

je li funkcioniranje ove Uredbe otežano zbog nedostatka ili nedostatne kvalitete podataka, među ostalim pokazatelja o štetnim učincima društava u koja se ulaže na čimbenike održivosti.

2.   Ocjeni iz stavka 1. prema potrebi se prilaže zakonodavni prijedlog.

Članak 20.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Ova Uredba primjenjuje se od 10. ožujka 2021.

3.   Odstupajući od stavka 2. ovog članka, članak 4. stavci 6. i 7., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 5., članak 10. stavak 2., članak 11. stavak 4. i članak 13. stavak 2. primjenjuju se od 29. prosinca 2019., a članak 11. stavci od 1. do 3. primjenjuju se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 27. studenoga 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL C 62, 15.2.2019., str. 97.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 8. studenoga 2019.

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.).

(4)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(5)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(7)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(8)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(9)  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

(10)  Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

(11)  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).

(12)  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

(13)  Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98.).

(14)  Uredba (EU) 2019/1238 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (SL L 198, 25.7.2019., str. 1.).

(15)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(16)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(17)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ(SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(18)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(19)  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

(20)  Uredba (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (SL L 171, 29.6.2016., str. 1.).