5.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 315/102


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2016

оd 11. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1060/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2017. o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU (1), a posebno njezin članak 11. stavak 5. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/1369 Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u pogledu označivanja ili promjene vrijednosti pri označivanju skupina proizvoda koje imaju znatan potencijal za uštedu energije i, prema potrebi, drugih resursa.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti rashladnih uređaja utvrđene su Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1060/2010 (2).

(3)

Komunikacijom Komisije COM(2016) 773 (3) (plan rada za ekološki dizajn), koju je Komisija donijela na temelju primjene članka 16. stavka 1. Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), utvrđuju se prioriteti rada u skladu s okvirom za ekološki dizajn i okvirom za označivanje energetske učinkovitosti za razdoblje od 2016. do 2019. U planu rada za ekološki dizajn navode se skupine proizvoda koji koriste energiju koje su prioritetne za provođenje pripremnih studija i moguće donošenje provedbenih mjera te se navodi preispitivanje Uredbe Komisije (EZ) br. 643/2009 (5) i Delegirane uredbe (EU) br. 1060/2010.

(4)

Procjenjuje se da bi se mjerama iz plana rada za ekološki dizajn 2030. moglo uštedjeti ukupno više od 260 TWh krajnje energije godišnje, što odgovara godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova za približno 100 milijuna tona 2030. Rashladni uređaji jedna su od skupina proizvoda navedenih u planu rada za ekološki dizajn s uštedom krajnje energije godišnje procijenjenom na 10 TWh 2030.

(5)

Osim toga, kućanski rashladni uređaji jedna su od skupina proizvoda navedenih u članku 11. stavku 5. točki (b) Uredbe (EU) 2017/1369, za koju bi Komisija trebala donijeti delegirani akt o uvođenju ljestvice od A do G.

(6)

Na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 1060/2010 Komisija je obvezna redovito preispitivati Uredbu s obzirom na tehnološki napredak.

(7)

Komisija je preispitala Delegiranu uredbu (EU) br. 1060/2010 u skladu s njezinim člankom 7. i analizirala tehničke, ekološke i ekonomske aspekte rashladnih uređaja, kao i ponašanje korisnika u stvarnim uvjetima. Preispitivanje je provedeno u bliskoj suradnji s dionicima i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja. Rezultati preispitivanja javno su objavljeni i predstavljeni Savjetodavnom forumu osnovanom člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(8)

Tijekom preispitivanja zaključeno je da treba uvesti revidirane zahtjeve u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja.

(9)

Tijekom preispitivanja zaključeno je da se potrošnja električne energije proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba može dodatno znatno smanjiti provedbom mjera za označivanje energetske učinkovitosti usmjerenih na rashladne uređaje.

(10)

Na rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje trebala bi se primjenjivati zasebna uredba o označivanju energetske učinkovitosti.

(11)

Škrinje za zamrzavanje, uključujući profesionalne škrinje za zamrzavanje, trebalo bi uključiti u područje primjene ove Uredbe jer su izvan područja primjene Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1094 (6) i mogu se upotrebljavati i u okruženjima koja nisu profesionalna.

(12)

Uređaji za čuvanje vina i tihi rashladni uređaji (kao što su minibarovi), uključujući i oni s prozirnim vratima, nemaju funkciju za izravnu prodaju. Uređaji za čuvanje vina najčešće se upotrebljavaju u kućanstvima ili u restoranima, a minibarovi u hotelskim sobama. Stoga bi uređaje za čuvanje vina i minibarove, uključujući i one s prozirnim vratima, trebalo obuhvatiti ovom Uredbom.

(13)

Na rashladnim uređajima koji se prikazuju na sajmovima trebala bi se nalaziti oznaka energetske učinkovitosti ako je prva jedinica modela već stavljena na tržište ili je stavljena na tržište na sajmu.

(14)

Električna energija koju troše kućanski rashladni uređaji čini značajan udio u ukupnim potrebama kućanstava za električnom energijom u Uniji. Osim već postignutih poboljšanja energetske učinkovitosti, kod kućanskih rashladnih uređaja postoje velike mogućnosti za daljnje smanjivanje potrošnje energije.

(15)

Preispitivanjem se pokazalo da se potrošnja električne energije proizvoda na koje se primjenjuje ova Uredba može dodatno znatno smanjiti provedbom mjera za označivanje energetske učinkovitosti usmjerenih na energetsku učinkovitost i godišnju potrošnju energije. Kako bi krajnji korisnici mogli donijeti informiranu odluku, potrebno je uključiti i informacije o buci koja se prenosi zrakom i tipovima odjeljaka.

(16)

Relevantni parametri za proizvode trebali bi se mjeriti pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama. Tim metodama trebale bi uzeti u obzir priznate suvremene metode mjerenja, uključujući, ako su dostupne, usklađene norme koje su donijele europske organizacije za normizaciju, kako su navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(17)

Kako bi se poboljšala djelotvornost ove Uredbe, trebalo bi zabraniti proizvode koji radi poboljšanja deklariranih parametara automatski mijenjaju učinkovitost u ispitnim uvjetima.

(18)

S obzirom na to da se proizvodi koji koriste energiju sve više kupuju na platformama za smještaj informacija na poslužitelju, a ne izravno na internetskim stranicama dobavljača, trebalo bi pojasniti da bi te platforme trebale biti odgovorne za to da se u blizini cijene proizvoda omogući prikazivanje oznake koju je dostavio dobavljač. Trebale bi obavijestiti dobavljača o toj obvezi, ali ne bi trebale biti odgovorne za točnost ili sadržaj oznake i priloženog informacijskog lista proizvoda. Međutim, na temelju primjene članka 14. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), te platforme za smještaj informacija na poslužitelju trebale bi djelovati brzo i ukloniti ili onemogućiti pristup informacijama o predmetnom proizvodu ako su upoznate s nesukladnostima (npr. oznaka ili informacijski list proizvoda nedostaje, nepotpun je ili netočan), primjerice ako ih o tome obavijesti tijelo za nadzor tržišta. Dobavljač koji na vlastitoj internetskoj stranici prodaje izravno krajnjim korisnicima podliježe obvezama distributera za prodaju na daljinu iz članka 5. Uredbe (EU) 2017/1369.

(19)

Savjetodavni forum i stručnjaci iz država članica raspravljali su o mjerama predviđenima ovom Uredbom u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2017/1369.

(20)

Delegiranu uredbu (EU) br. 1060/2010 trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za označivanje rashladnih uređaja s napajanjem iz električne mreže zapremnine iznad 10 litara i do najviše 1 500 litara, te zahtjevi u pogledu pružanja dodatnih informacija o tim proizvodima.

2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

profesionalne rashladne ormare i brze rashlađivače, uz iznimku profesionalnih škrinja za zamrzavanje;

(b)

rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje;

(c)

mobilne rashladne uređaje;

(d)

uređaje čija primarna funkcija nije čuvanje prehrambenih proizvoda postupkom hlađenja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„električna mreža” znači opskrba električnom energijom iz mreže izmjeničnog napona od 230 (± 10 %) volti na 50 Hz;

(2)

„rashladni uređaj” znači izolirani ormar s jednim ili više odjeljaka čija se temperatura održava na zadanim vrijednostima, a koji se hlade prirodnom ili prisilnom konvekcijom pri čemu se hlađenje postiže na jedan ili više načina koji troše energiju;

(3)

„odjeljak” znači zatvoreni prostor unutar rashladnog uređaja, odvojen od drugih odjeljaka pregradom, spremnikom ili sličnim elementom, kojemu se može izravno pristupiti kroz jedna ili više vanjskih vrata i koji se može podijeliti na više pododjeljaka. Za potrebe ove Uredbe, osim ako je određeno drugačije, odjeljak se odnosi na odjeljke i pododjeljke;

(4)

„vanjska vrata” znači dio ormara koji je pomičan ili uklonjiv kako bi se omogućilo barem vađenje sadržaja iz ormara ili stavljanje sadržaja u ormar;

(5)

„pododjeljak” znači zatvoreni prostor u odjeljku čiji se raspon radnih temperatura razlikuje od odjeljka u kojemu se nalazi;

(6)

„ukupna zapremnina” (V) znači obujam prostora unutar rashladnog uređaja jednak zbroju zapremnina odjeljaka u dm3 ili litrama;

(7)

„zapremnina odjeljka” (Vc ) znači obujam prostora unutar odjeljka u dm3 ili litrama;

(8)

„profesionalni rashladni ormar” znači izolirani rashladni uređaj sastavljen od jednog ili više odjeljaka dostupnih kroz jedna ili više vrata ili ladica, koji može neprekidno održavati temperaturu hrane u propisanim granicama pri radnoj temperaturi hlađenja ili zamrzavanja, rabeći ciklus stlačivanja para, koji se upotrebljava za čuvanje prehrambenih proizvoda u nekućanskim uvjetima, no ne izlaže se kupcima ili njihovu pristupu, kako je utvrđeno Uredbom Komisije (EU) 2015/1095 (9);

(9)

„brzi rashlađivač” znači izolirani rashladni uređaj prvenstveno namijenjen brzom hlađenju vrućih prehrambenih proizvoda na manje od 10 °C u slučaju hlađenja i na manje od –18 °C u slučaju zamrzavanja, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) 2015/1095;

(10)

„profesionalna škrinja za zamrzavanje” znači zamrzivač u kojem se jednom ili više odjeljaka pristupa s gornje strane uređaja ili koji ima odjeljke koji se otvaraju s gornje strane i odjeljke uspravnog tipa, ali kod kojeg je bruto zapremnina odjeljaka koji se otvaraju s gornje strane veća od 75 % ukupne bruto zapremnine uređaja, koji se upotrebljava za čuvanje prehrambenih proizvoda u nekućanskim uvjetima;

(11)

„zamrzivač” znači rashladni uređaj samo s odjeljcima s četiri zvjezdice;

(12)

„odjeljak za zamrzavanje” ili „odjeljak s četiri zvjezdice” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od – 18 °C koji ispunjava zahtjeve za kapacitet zamrzavanja;

(13)

„zamrznuti odjeljak” znači tip odjeljka s ciljnom temperaturom jednakom ili manjom od 0 °C, tj. odjeljak s nula, jednom, dvije, tri ili četiri zvjezdice, kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(14)

„tip odjeljka” znači deklarirani tip odjeljka u skladu s parametrima učinkovitosti hlađenja Tmin, Tmax, Tc i drugim parametrima, kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(15)

„ciljna temperatura” (Tc) znači referentna temperatura unutar odjeljka tijekom ispitivanja, kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV., i odnosi se na temperaturu za ispitivanje potrošnje energije izraženu kao prosjek u određenom razdoblju te za skup senzora;

(16)

„minimalna temperatura” (Tmin) znači minimalna temperatura unutar odjeljka tijekom ispitivanja uređaja, kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(17)

„maksimalna temperatura” (Tmin) znači maksimalna temperatura unutar odjeljka tijekom ispitivanja uređaja, kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(18)

„odjeljak s nula zvjezdica” i „odjeljak za pravljenje leda” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od 0 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(19)

„odjeljak s jednom zvjezdicom” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od –6 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(20)

„odjeljak s dvije zvjezdice” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od –12 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(21)

„odjeljak s tri zvjezdice” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od –18 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(22)

„rashladni uređaj s funkcijom izravne prodaje” znači rashladni uređaj koji se upotrebljava za izlaganje i prodaju proizvoda korisnicima, koji se čuvaju na određenim temperaturama ispod temperature okoline i koji su izravno dostupni kroz otvore ili jedna ili više vrata ili ladice ili oboje, uključujući također ormare s prostorima koji se upotrebljavaju za čuvanje ili pomoć pri posluživanju predmeta koji nisu dostupni korisnicima, ali isključujući minibarove i uređaje za čuvanje vina, kako je definirano u Uredbi Komisije (EU) 2019/2024 (10);

(23)

„minibar” znači rashladni uređaj ukupne zapremnine od najviše 60 litara koji je prvenstveno namijenjen za čuvanje i prodaju prehrambenih proizvoda u hotelskim sobama i sličnim prostorima;

(24)

„uređaj za čuvanje vina” znači namjenski rashladni uređaj za čuvanje vina s preciznim uređajem za upravljanje uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom za odjeljak za vino, kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV., opremljen mjerama za sprečavanje vibracija;

(25)

„namjenski rashladni uređaj” znači rashladni uređaj sa samo jednim tipom odjeljka;

(26)

„odjeljak za vino” znači nezamrznuti odjeljak s ciljnom temperaturom od 12 °C, rasponom unutarnje vlažnosti od 50 % do 80 % i uvjetima čuvanja od 5 °C do 20 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(27)

„nezamrznuti odjeljak” znači tip odjeljka s ciljnom temperaturom jednakom ili manjom od 4 °C; tj. odjeljak s uvjetima ostave, odjeljak za vino, odjeljak s podrumskim uvjetima ili odjeljak za čuvanje svježe hrane s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom navedenima u tablici 3. Priloga IV.;

(28)

„odjeljak s uvjetima ostave” znači nezamrznuti odjeljak s ciljnom temperaturom od 17 °C i uvjetima čuvanja od 14 °C do 20 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(29)

„odjeljak s podrumskim uvjetima” znači nezamrznuti odjeljak s ciljnom temperaturom od 12 °C i uvjetima čuvanja od 2 °C do 14 °C kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(30)

„odjeljak za čuvanje svježe hrane” znači nezamrznuti odjeljak s ciljnom temperaturom od 4 °C i uvjetima čuvanja od 0 °C do 8 °C kako je navedeno u tablici 3. Priloga IV.;

(31)

„pokretni rashladni uređaj” znači rashladni uređaj koji se može upotrebljavati kad nema pristupa električnoj mreži i koji kao izvor energije upotrebljava struju posebno niskog napona (< 120 V DC) ili fosilno gorivo ili oboje, uključujući rashladni uređaj koji kao izvor energije uz struju posebno niskog napona ili fosilno gorivo ili oboje može upotrebljavati i električnu mrežu. Uređaj koji se stavlja na tržište s ispravljačem izmjenične struje u istosmjernu nije pokretni rashladni uređaj;

(32)

„prehrambeni proizvodi” znači hrana, sastojci, pića, uključujući vino, i ostali artikli koji se prvenstveno upotrebljavaju za potrošnju te koje je potrebno hladiti na određenim temperaturama;

(33)

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su rashladni uređaji izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene;

(34)

„ugradbeni uređaj” znači rashladni uređaj koji je projektiran, ispitivan i stavljen na tržište isključivo:

(a)

za ugradnju u ormare ili oblaganje pločama (s donje i gornje strane te bočnih strana);

(b)

za sigurno pričvršćivanje na bočne, gornje ili donje plohe ormara ili ploča; i

(c)

za opremanje tvornički dovršenim prednjim elementima ili prilagođenom prednjom pločom;

(35)

„indeks energetske učinkovitosti” (EEI) znači indeks relativne energetske učinkovitosti rashladnog uređaja izražen kao postotak kako je navedeno u točki 5. Priloga IV.

Za potrebe prilogâ dodatne definicije određene su u Prilogu I.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljači osiguravaju:

(a)

da je svaki rashladni uređaj označen tiskanom oznakom čiji je format naveden u Prilogu III.;

(b)

da su parametri na informacijskom listu proizvoda, kako su utvrđeni u Prilogu V., uneseni u bazu podataka o proizvodima;

(c)

ako to izričito zatraži distributer, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku;

(d)

da su parametri na informacijskom listu proizvoda, kako su navedeni u Prilogu VI., uneseni u bazu podataka o proizvodima;

(e)

da svaki vizualni oglas za određeni model rashladnog uređaja na oznaci sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII. i Prilogom VIII.;

(f)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model rashladnih uređaja, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, na oznaci sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII.

(g)

da je elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III., dostupna distributerima za svaki model rashladnog uređaja;

(h)

da je elektronički informacijski list proizvoda, kako je utvrđen u Prilogu V., dostupan distributerima za svaki model rashladnog uređaja.

2.   Razred energetske učinkovitosti temelji se na indeksu energetske učinkovitosti koji se izračunava u skladu s Prilogom II.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributeri osiguravaju:

(a)

da svaki rashladni uređaj na prodajnom mjestu, uključujući na sajmovima, ima oznaku koju osigurava dobavljač u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (a), za ugradbene uređaje tako da je jasno vidljiva, a za sve druge rashladne uređaje tako da je jasno vidljiva na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani rashladnog uređaja;

(b)

da se u slučaju prodaje na daljinu oznaka i informacijski list proizvoda dostavljaju u skladu s prilozima VII. i VIII.;

(c)

da svaki vizualni oglas za određeni model rashladnog uređaja, uključujući oglase na internetu, na oznaci sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII.;

(d)

da svaki tehnički promidžbeni materijal za određeni model rashladnog uređaja, uključujući tehničke promidžbene materijale objavljene na internetu, u kojem se navode specifični tehnički parametri, na oznaci sadržava razred energetske učinkovitosti i raspon dostupnih razreda energetske učinkovitosti u skladu s Prilogom VII.

Članak 5.

Obveze platformi za smještaj informacija na poslužitelju

Ako pružatelj usluga pohrane informacija na poslužitelju iz članka 14. Direktive 2000/31/EZ dopušta izravnu prodaju rashladnih uređaja putem svoje internetske stranice, pružatelj usluga omogućuje prikaz elektroničke oznake i elektroničkog informacijskog lista proizvoda koji je dostavio distributer na sredstvu prikaza u skladu s odredbama Priloga VIII. i dužan je obavijestiti distributera o obvezi njihova prikaza.

Članak 6.

Metode mjerenja

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. moraju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna kojima se uzimaju u obzir priznate najsuvremenije metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Članak 7.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Kad provode provjere u okviru nadzora tržišta iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) 2017/1369, države članice primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IX.

Članak 8.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i dostavlja rezultate te procjene uključujući, prema potrebi, nacrt prijedloga za reviziju, Savjetodavnom forumu najkasnije do 25. prosinca 2025. Tim se preispitivanjem, među ostalim, procjenjuje mogućnost:

(a)

obuhvaćanja aspekata kružnog gospodarstva;

(b)

uvođenja ikona za odjeljke koje bi mogle pomoći u smanjenju rasipanja hrane; i

(c)

uvođenja ikona za godišnju potrošnju energije.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Delegirana uredba (EU) br. 1060/2010 stavlja se izvan snage 1. ožujka 2021.

Članak 10.

Prijelazne mjere

Od 25. prosinca 2019. do 28. veljače 2021. informacijski list proizvoda koji se zahtijeva u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1060/2010 može se staviti na raspolaganje u bazi podataka o proizvodima umjesto da se dostavi u tiskanom obliku s proizvodom. U tom će slučaju dobavljač osigurati, ako to distributer izričito zatraži, da se informacijski list proizvoda stavi na raspolaganje u tiskanom obliku.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. ožujka 2021. Međutim, članak 10. primjenjuje se od 25. prosinca 2019., a članak 3. točka 1. podtočke (a), (b) i (c) primjenjuju se od 1. studenoga 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 198, 28.7.2017., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (SL L 314, 30.11.2010., str. 17.).

(3)  Komunikacija Komisije. Plan rada za ekološki dizajn 2016.–2019., COM (2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 643/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn kućanskih rashladnih uređaja (SL L 191, 23.7.2009., str. 53.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1094 od 5. svibnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara (SL L 177, 8.7.2015., str. 2.).

(7)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

(8)  Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 оd 5. svibnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn profesionalnih rashladnih ormara, brzih rashlađivača ili zamrzivača, kondenzacijskih uređaja i procesnih rashladnih uređaja (SL L 177, 8.7.2015., str. 19.).

(10)  Uredba Komisije (EU) 2019/2024 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (vidjeti stranicu 313 ovoga Službenog lista).


PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju za priloge

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„QR kod” znači matrični crtični kod na oznaci energetske učinkovitosti modela proizvoda koji služi kao poveznica za informacije o tom modelu u javno dostupnom dijelu baze podataka o proizvodima;

(2)

„godišnja potrošnja energije” (AE) znači prosječna dnevna potrošnja energije pomnožena s 365 (broj dana u godini), izražena u kilovatsatima godišnje (kWh/god) i izračunana u skladu s točkom 3. Priloga IV.;

(3)

„dnevna potrošnja energije” (Edail y) znači električna energija koju rashladni uređaj potroši u 24 sata u referentnim uvjetima, izražena u kilovatsatima u 24 sata (kWh/24 h) i izračunana u skladu s točkom 3. Priloga IV.;

(4)

„kapacitet zamrzavanja” znači količina svježih prehrambenih proizvoda koji se mogu zamrznuti u odjeljku za zamrzavanje u 24 sata; ne smije biti manja od 4,5 kg po 100 litara zapremnine zamrzivača u 24 sata, s minimalno 2,0 kg/24 h;

(5)

„odjeljak svježe zone” znači odjeljak koji može upravljati vlastitom prosječnom temperaturom unutar određenog raspona bez intervencije korisnika, s ciljnom temperaturom od 2 °C i uvjetima čuvanja od –3 °C do 3 °C kako je utvrđeno u tablici 3. Priloga IV.;

(6)

„emisija buke koja se prenosi zrakom” znači razina zvučne snage rashladnog uređaja izražena u dB(A) 1 pW (A-vrednovano);

(7)

„grijač za sprečavanje kondenzacije” znači grijač koji sprečava kondenzaciju u rashladnom uređaju;

(8)

„antikondenzacijski grijač upravljan uvjetima u okolini” znači antikondenzacijski grijač čiji kapacitet grijanja ovisi o temperaturi okoline ili vlažnosti okoline ili oboje;

(9)

„pomoćna energija” (Eaux ) znači energija koju upotrebljava antikondenzacijski grijač upravljan uvjetima u okolini, izražena u kilovatsatima godišnje (kWh/god);

(10)

„dispenzer” znači uređaj koji iz rashladnog uređaja na zahtjev isporučuje rashlađeni ili zamrznuti sadržaj, a primjeri takvih uređaja su ledomat i slavina za točenje hladne vode;

(11)

„odjeljak s promjenjivom temperaturom” znači odjeljak namijenjen za uporabu kao najmanje dva različita tipa odjeljka (na primjer, odjeljak koji može biti odjeljak za čuvanje svježe hrane ili odjeljak za zamrzavanje) i čiji raspon radne temperature korisnik može promijeniti u skladu sa svakim deklariranim tipom odjeljka. Odjeljak namijenjen za uporabu kao tip odjeljka koji ispunjava uvjete čuvanja za druge tipove odjeljaka (npr. odjeljak svježe zone koji također ispunjava zahtjeve za odjeljak s 0 zvjezdica) nije odjeljak s promjenjivom temperaturom;

(12)

„mreža” znači komunikacijska infrastruktura koju čine topologija poveznica, arhitektura, među ostalim fizički sastavni dijelovi, organizacijska načela, komunikacijski postupci i komunikacijski formati (protokoli);

(13)

„prostor s dvije zvjezdice” znači dio odjeljka s tri ili četiri zvjezdice bez vlastitih pristupnih vrata ili poklopca s ciljnom temperaturom i uvjetima čuvanja od – 12 °C;

(14)

„klimatski razred” znači raspon temperatura okoline, kako je utvrđeno u točki 1. podtočki (j) Priloga IV., za koje su rashladni uređaji namijenjeni i za koje su istodobno u svim odjeljcima ispunjeni uvjeti čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;

(15)

„razdoblje odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu” znači razdoblje od početka ciklusa odleđivanja do ponovne uspostave stabilnih uvjeta rada;

(16)

„automatsko odleđivanje” znači funkcija za odleđivanje odjeljaka bez korisničke intervencije radi uklanjanja nakupina leda na svim postavkama regulacije temperature ili radi povratka u uobičajen način rada, uz automatsko ispuštanje vode nastale odleđivanjem;

(17)

„tip odleđivanja” znači metoda za uklanjanje nakupina leda na isparivačima rashladnog uređaja, to jest automatsko ili ručno odleđivanje;

(18)

„ručno odleđivanje” znači da uređaj nema funkciju automatskog odleđivanja;

(19)

„tihi rashladni uređaj” znači rashladni uređaj bez stlačivanja para s emisijom buke koja se prenosi zrakom nižom od 27 dB(A) odnosno 1 pikovat (dB(A) re 1 pW);

(20)

„potrošnja energije u stabilnom stanju” (P ss) znači prosječna potrošnja energije u stabilnim uvjetima izražena u vatima (W);

(21)

„dodatna potrošnja energije zbog odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu” (ΔΕ d-f ) znači dodatna prosječna potrošnja energije radi odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu izražena u vatsatima (Wh);

(22)

„razdoblje odleđivanja” (td-f ) znači reprezentativno prosječno razdoblje izraženo u satima (h) između dva trenutka aktivacije grijača u dva uzastopna ciklusa odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu; ili, ako ne postoji grijač za odleđivanje, dva trenutka deaktivacije kompresora u dva uzastopna ciklusa odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu;

(23)

„faktor opterećenja” (L) znači faktor kojim se uzima u obzir dodatno opterećenje pri hlađenju nastalo unošenjem toplih prehrambenih proizvoda (koje nadmašuje vrijednosti već predviđene višom prosječnom temperaturom okoline za ispitivanje), s vrijednostima kako su navedene u točki 3. podtočki (a) Priloga IV.;

(24)

„standardna godišnja potrošnja energije” (SAE) znači referentna godišnja potrošnja energije rashladnog uređaja izražena u kilovatsatima godišnje (kWh/god) i izračunana u skladu s točkom 4. Priloga IV.;

(25)

„kombinirani parametar” (C) znači parametar modeliranja koji uzima u obzir sinergijski učinak kad se različiti tipovi odjeljaka nalaze u jednom uređaju, s vrijednostima kako su navedene u tablici 4. Priloga IV.;

(26)

„faktor gubitka topline na vratima” (D) znači kompenzacijski faktor za kombinirane uređaje u skladu s brojem odjeljaka različite temperature ili brojem vanjskih vrata, ovisno kojih je manje, te kako je navedeno u tablici 5. Priloga IV. Za taj faktor „odjeljak” se ne odnosi na pododjeljak;

(27)

„kombinirani uređaj” znači rashladni uređaj s više tipova odjeljaka od kojih je barem jedan nezamrznuti odjeljak;

(28)

„faktor odleđivanja” (Ac ) znači kompenzacijski faktor koji uzima u obzir ima li uređaj automatsko ili ručno odleđivanje s vrijednostima kako su navedene u tablici 5. Priloga IV.;

(29)

„faktor načina ugradnje” (Bc ) znači kompenzacijski faktor koji uzima u obzir je li uređaj ugradbeni ili samostojeći s vrijednostima kako su navedene u tablici 5. Priloga IV.;

(30)

„samostojeći uređaj” znači rashladni uređaj koji nije ugradbeni uređaj;

(31)

„Mc” i „Nc” znači parametri modeliranja kojima se uzima u obzir ovisnost potrošnje energije o zapremnini, s vrijednostima kako su navedene u tablici 4. Priloga IV.;

(32)

„termodinamički parametar” (rc ) znači parametar modeliranja kojim se standardna godišnja potrošnja energije korigira na temperaturu okoline od 24 °C, s vrijednostima kako su navedene u tablici 4. Priloga IV.;

(33)

„ukupne dimenzije” znači prostor koji zauzima rashladni uređaj (visina, širina i dubina) sa zatvorenim vratima ili poklopcima, izražen u milimetrima (mm);

(34)

„vrijeme porasta temperature” znači vrijeme potrebno, nakon prekida rada rashladnog sustava, da temperatura u odjeljku s tri ili četiri zvjezdice poraste s – 18 na – 9 °C izraženo u satima (h);

(35)

„postavka za zimski način rada” znači kontrolna značajka kombiniranog uređaja s jednim kompresorom i jednim termostatom koja se prema uputama dobavljača može upotrebljavati na temperaturama okoline ispod +16 °C, koja se sastoji od preklopnog uređaja ili funkcije koja jamči da kompresor održava odgovarajuću temperaturu uređaja u odjeljcima bez termostata čak i ako to nije potrebno za odjeljak s termostatom;

(36)

„brzo zamrzavanje” znači funkcija koju krajnji korisnik može aktivirati prema uputama dobavljača, a kojom se temperatura čuvanja u odjeljcima za zamrzavanje snižava kako bi se nezamrznuti prehrambeni proizvodi brže zamrznuli;

(37)

„odjeljak za zamrzavanje” ili „odjeljak s četiri zvjezdice” znači zamrznuti odjeljak s uvjetima čuvanja i ciljnom temperaturom od – 18 °C koji ispunjava zahtjeve za kapacitet zamrzavanja;

(38)

„sredstvo prikaza” znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(39)

„zaslon na dodir” znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(40)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem na druge skupove slika ili podataka, pomicanjem miša preko tih skupova ili širenjem tih skupova na zaslonu na dodir;

(41)

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu iscrtati grafičke elemente ili služi za pristupačnost, npr. kao ulazni podatak u aplikacijama za sintezu glasa.


PRILOG II.

Razredi energetske učinkovitosti i razredi emisije buke koja se prenosi zrakom

Razred energetske učinkovitosti rashladnih uređaja utvrđuje se na temelju indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđeno u tablici 1.

Tablica 1

Razredi energetske učinkovitosti rashladnih uređaja

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

A

EEI < 41

B

41 ≤ EEI < 51

C

51 ≤ EEI < 64

D

64 ≤ EEI < 80

E

80 ≤ EEI < 100

F

100 ≤ EEI < 125

G

EEI > 125

Indeks energetske učinkovitosti rashladnog uređaja izračunava se u skladu s točkom 5. Priloga IV.

Tablica 2.

Razredi emisije buke koja se prenosi zrakom

Emisije buke koja se prenosi zrakom

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom

< 30 dB(A) re 1 pW

A

≥ 30 dB(A) re 1 pW i < 36 dB(A) re 1 pW

B

≥ 36 dB(A) re 1 pW i < 42 dB(A) re 1 pW

C

≥ 42 dB(A) re 1 pW

D


PRILOG III.

Oznaka za rashladne uređaje

1.   OZNAKA ZA RASHLADNE UREĐAJE, OSIM ZA UREĐAJE ZA ČUVANJE VINA

1.1   Oznaka:

Image 1

1.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I.

QR kod;

II.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

IV.

ljestvicu razreda energetske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI.

godišnju potrošnju energije (AE), izraženu u kWh godišnje i zaokruženu na najbliži cijeli broj;

VII.

 

zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka, izražen u litrama i zaokružen na najbliži cijeli broj;

ako rashladni uređaj ne sadržava zamrznute odjeljke, izostavlja se piktogram i vrijednost u litrama navedena u podtočki VII.;

VIII.

 

zbroj zapremnina odjeljaka svježe zone i nezamrznutih odjeljaka, izražen u litrama i zaokružen na najbliži cijeli broj;

ako rashladni uređaj ne sadržava nezamrznute odjeljke i odjeljke svježe zone, izostavlja se piktogram i vrijednost u litrama navedena u podtočki VIII.;

IX.

emisiju buke koja se prenosi zrakom, izraženu u dB(A) re 1 pW i zaokruženu na najbliži cijeli broj. Razred emisije buke koja se prenosi zrakom kako je navedeno u tablici 2;

X.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2016”.

2.   OZNAKA ZA UREĐAJE ZA ČUVANJE VINA

2.1   Oznaka:

Image 2

2.2   Oznaka sadržava sljedeće informacije:

I.

QR kod;

II.

ime ili zaštitni znak dobavljača;

III.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

IV.

ljestvicu razreda energetske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II.;

VI.

AE, izražen u kWh godišnje i zaokružen na najbliži cijeli broj;

VII.

broj standardnih boca vina koje se mogu čuvati u uređaju za čuvanje vina;

VIII.

emisiju buke koja se prenosi zrakom, izraženu u dB(A) re 1 pW i zaokruženu na najbliži cijeli broj. Razred emisije buke koja se prenosi zrakom kako je navedeno u tablici 2;

IX.

broj ove Uredbe, to jest „2019/2016”.

3.   IZGLEDI OZNAKE

3.1   Izgled oznake za rashladne uređaje, osim za uređaje za čuvanje vina

Image 3

3.2   Izgled oznake za uređaje za čuvanje vina

Image 4

3.3   Pri čemu:

(a)

Oznake moraju biti barem 96 mm široke i 192 mm visoke. Ako se oznaka tiska u većem formatu, njezin sadržaj svejedno mora ostati proporcionalan gornjim specifikacijama.

(b)

Pozadina oznake je 100 % bijela.

(c)

Fontovi su Verdana i Calibri.

(d)

Dimenzije i specifikacije elemenata koji čine oznaku odgovaraju opisanima u izgledu oznake za rashladne uređaje i uređaje za čuvanje vina.

(e)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u sljedećem primjeru: 0,70,100,0: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(f)

Oznaka mora ispunjavati sve sljedeće zahtjeve (brojke se odnose na brojeve na prethodnoj slici):

Image 5

boje logotipa EU-a su:

pozadina: 100,80,0,0;

zvijezde: 0,0,100,0;

Image 6

boja logotipa energije je: 100,80,0,0;

Image 7

QR kod je 100 % crne boje;

Image 8

ime dobavljača je 100 % crne boje, u podebljanom fontu Verdana veličine 9 pt;

Image 9

identifikacijska oznaka modela je 100 % crne boje, fonta Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt;

Image 10

ljestvica od A do G je kako slijedi:

slova ljestvice energetske učinkovitosti su 100 % bijele boje, fonta Calibri podebljanog i veličine 19 pt; slova su centrirana na osi 4,5 mm od lijeve strane strelica;

boje strelica ljestvice od A do G su sljedeće:

Razred A: 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0,

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0,100,100,0;

Image 11

debljina unutarnje razdjelne crte je 0,5 pt, a njezina boja je 100 % crna;

Image 12

slovo razreda energetske učinkovitosti je 100 % bijele boje, fonta Calibri podebljanog i veličine 33 pt. Strelica razreda energetske učinkovitosti i odgovarajuća strelica ljestvice od A do G postavljene su tako da su njihovi vrhovi poravnati. Slovo u strelici razreda energetske učinkovitosti postavljeno je u središte pravokutnog dijela strelice, koja je 100 % crne boje:

Image 13

vrijednost godišnje potrošnje energije je u podebljanom fontu Verdana veličine 28 pt; „kWh/god” je u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 18 pt. Tekst je centriran i 100 % crne boje;

Image 14

piktogrami su prikazani kao na izgledima oznaka i kako slijedi:

linije piktograma su debljine 1,2 pt i one su, kao i tekst (brojevi i jedinice), 100 % crne boje;

tekst ispod piktograma u fontu Verdana podebljanog i veličine 16 pt, pri čemu je jedinica u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 12 pt, te je centriran ispod piktograma;

rashladni uređaji, osim uređaja za čuvanje vina: ako uređaj sadržava samo zamrznute odjeljke ili samo nezamrznute odjeljke prikazuju se samo relevantni piktogrami u gornjem retku centrirani između dvije vertikalne granice oznake energetske učinkovitosti kako je opisano u točki 1.2 podtočkama VII. i VIII.;

piktogram emisije buke koja se prenosi zrakom: broj decibela u zvučniku je u podebljanom fontu Verdana veličine 12 pt, a jedinica „dB” u u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 9 pt; raspon razreda buke (od A do D) je centriran ispod piktograma, pri čemu je slovo primjenjivog razreda buke u podebljanom fontu Verdana veličine 16 pt, a ostala slova razreda buke u fontu Verdana uobičajene debljine i veličine 10 pt;

Image 15

broj uredbe je 100 % crne boje, fonta Verdana uobičajene debljine i veličine 6 pt.


PRILOG IV.

Metode mjerenja i izračuni

Za potrebe sukladnosti i provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni provode se upotrebom usklađenih normi ili korištenjem drugih pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda kojima se uzimaju u obzir općeprihvaćene najsuvremenije metode i koje su u skladu s odredbama navedenima u nastavku. Referentni brojevi tih usklađenih normi u tu su svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije:

1.   Opći uvjeti ispitivanja:

(a)

za rashladne uređaje s grijačima za sprečavanje kondenzacije koje krajnji korisnik može uključiti i isključiti ti grijači moraju biti uključeni i, ako su podesivi, postavljeni na maksimalno zagrijavanje i uključeni u godišnju potrošnju energije (AE) kao dnevna potrošnja energije (Edaily );

(b)

za rashladne uređaje s antikondenzacijskim grijačima upravljanima uvjetima u okolini ti grijači moraju pri mjerenju potrošnje energije biti isključeni ili na neki drugi način onemogućeni, ako je to moguće.

(c)

za rashladne uređaje s dispenzerima koje krajnji korisnik može uključiti i isključiti, dispenzeri tijekom ispitivanja potrošnje energije moraju biti uključeni, ali ne smiju raditi;

(d)

za mjerenje potrošnje energije odjeljci s promjenjivom temperaturom moraju raditi na najnižoj temperaturi koju korisnik može postaviti radi kontinuiranog održavanja raspona temperature za tip odjeljka koji ima najnižu temperaturu, kako je navedeno u tablici 3.;

(e)

za rashladne uređaje koji se mogu povezati na mrežu modul za komunikaciju mora biti aktiviran, ali tijekom ispitivanja potrošnje energije nije potrebna posebna vrsta komunikacije, razmjena podataka niti oboje. Tijekom ispitivanja potrošnje energije uređaj mora biti povezan na mrežu;

(f)

za učinkovitost odjeljaka svježe zone:

(1)

za odjeljak s promjenjivom temperaturom označen kao odjeljak za čuvanje svježe hrane i/ili odjeljak svježe zone indeks energetske učinkovitosti izračunava se za sve temperaturne uvjete, a primjenjuje se najveća vrijednost;

(2)

odjeljak svježe zone mora imati mogućnost upravljanja vlastitom prosječnom temperaturom unutar određenog raspona bez intervencije korisnika, a to se može provjeriti pri ispitivanju potrošnje energije na temperaturama okoline od 16 °C i 32 °C;

(g)

za odjeljke podesive zapremnine kada krajnji korisnik može podesiti zapremninu svakog odjeljka u međusobnom odnosu, potrošnja energije i zapremnina mjere se kada je zapremnina odjeljka s višom ciljnom temperaturom podešena na minimalnu;

(h)

specifičan kapacitet zamrzavanja izračunava se kao 12 puta masa lakog punjenja podijeljena s vremenom zamrzavanja potrebnim da se temperatura lakog punjenja spusti s +25 na – 18 °C na temperaturi okoline od 25 °C, izražava u kg/12 sati i zaokružuje na jednu decimalu; masa lakog punjenja jednaka je 3,5 kg po 100 litara zapremnine odjeljaka za zamrzavanje, a trebala bi iznositi barem 2,0 kg;

(i)

za odjeljke s četiri zvjezdice specifičan kapacitet zamrzavanja mora biti takav da je vrijeme zamrzavanja potrebno za spuštanje temperature lakog punjenja (3,5 kg/100 l) s +25 na – 18 °C na temperaturi okoline od +25 °C manje od ili jednako 18,5 sati;

(j)

pokrata raspona temperature okoline za utvrđivanje klimatskog razreda je SN, N, ST ili T:

(1)

prošireni umjereni razred (SN) ima raspon temperature od 10 °C do 32 °C;

(2)

umjereni razred (N) ima raspon temperature od 16 °C do 32 °C;

(3)

suptropski razred (ST) ima raspon temperature od 16 °C do 38 °C; a

(4)

tropski razred (T) ima raspon temperature od 16 °C do 43 °C.

2.   Uvjeti čuvanja i ciljne temperature po tipu odjeljka:

U tablici 3. navedeni su uvjeti čuvanja i ciljne temperature po tipu odjeljka.

3.   Određivanje AE-a:

(a)

Za sve rashladne uređaje osim tihih rashladnih uređaja:

Potrošnja energije određuje se ispitivanjem na temperaturama okoline od 16 °C i 32 °C.

Za određivanje potrošnje energije prosječna temperatura zraka u svakom odjeljku mora biti jednaka ili ispod ciljnih temperatura navedenih u tablici 3. za svaki tip odjeljka koji proizvođač navede. Vrijednosti iznad i ispod ciljnih temperatura mogu se, prema potrebi, upotrijebiti za interpolacijsku procjenu potrošnje energije na ciljnoj temperaturi za svaki relevantni odjeljak.

Glavne sastavnice potrošnje energije koje se moraju utvrditi su:

skup vrijednosti potrošnje energije u stabilnom stanju (Pss ), čije su vrijednosti izražene u W i zaokružene na jedno decimalno mjesto, od kojih se svaka odnosi na određenu temperaturu okoline i niz temperatura odjeljaka koje nisu nužno jednake ciljnim temperaturama,

reprezentativna potrošnja dodatne energije uslijed odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu (ΔΕ d-f ) izražena u Wh i zaokružena na jedno decimalno mjesto, za proizvode s jednim ili više sustava automatskog odleđivanja (svaki sa svojim upravljačkim ciklusom odleđivanja) i izmjerena na temperaturi okoline od 16 °C (ΔΕ d-f16 ) i 32 °C (ΔΕ d-f32 ),

razdoblje odleđivanja (td-f ) izraženo u satima i zaokruženo na tri decimalna mjesta, za proizvode s jednim ili više sustava odleđivanja (svaki sa svojim upravljačkim ciklusom odleđivanja) i izmjereno na temperaturi okoline od 16 °C (td-f16 ) i 32 °C (td-f32 ), td-f određuje se za svaki sustav pri određenom nizu uvjeta,

za svako provedeno ispitivanje zbrajaju se Pss i ΔΕ d-f čime se dobiva dnevna potrošnja energije pri određenoj temperaturi okoline ET = 0,001 × 24 × (Pss + ΔΕ d-f /td-f ), izražena u kWh/24 h, specifična za primijenjene postavke,

Eaux, izraženo u kWh/god i zaokruženo na tri decimalna mjesta. Eaux utvrđuje se samo za antikondenzacijski grijač upravljan uvjetima u okolini i određuje na temelju potrošnje energije grijača te niza vrijednosti temperature okoline i uvjeta vlažnosti, pomnoženo vjerojatnošću da će se ta temperatura i uvjeti pojaviti te zbrojeno. Rezultat se nakon toga množi s faktorom gubitka kako bi se u obzir uzelo propuštanje topline u odjeljak te njezino uklanjanje radom sustava za hlađenje.

Tablica 3.

Uvjeti čuvanja i ciljna temperatura po tipu odjeljka

Skupina

Tip odjeljka

Napomena

Uvjeti čuvanja

Tc

Tmin

Tmax

Naziv

Naziv

br.

°C

°C

°C

Nezamrznuti odjeljci

Odjeljak s uvjetima ostave

 (1)

+14

+20

+17

Odjeljak za čuvanje vina

 (2)  (6)

+5

+20

+12

Odjeljak s podrumskim uvjetima

 (1)

+2

+14

+12

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

 (1)

0

+8

+4

Odjeljak svježe zone

Odjeljak svježe zone

 (3)

-3

+3

+2

Zamrznuti odjeljci

Odjeljak s nula zvjezdica i odjeljak za pravljenje leda

 (4)

n. p.

0

0

Odjeljak s jednom zvjezdicom

 (4)

n. p.

-6

-6

Odjeljak s dvije zvjezdice

 (4)  (5)

n. p.

-12

-12

Odjeljak s tri zvjezdice

 (4)  (5)

n. p.

-18

-18

Odjeljak za zamrzavanje (četiri zvjezdice)

 (4)  (5)

n. p.

-18

-18

n.p. = nije primjenjivo

Svaki od tih parametara određuje se zasebnim ispitivanjem ili nizom ispitivanja. U sklopu ispitnog razdoblja dobiva se prosjek mjernih podataka zabilježenih nakon što je uređaj bio u funkciji određeno vremensko razdoblje. Da bi se poboljšala učinkovitost i točnost ispitivanja, duljina ispitnog razdoblja nije zadana. Uređaj tijekom tog razdoblja ispitivanja mora biti u stabilnom stanju. To se potvrđuje usporedbom svih podataka unutar tog ispitnog razdoblja s nizom kriterija za stabilnost te provjerom je li prikupljeno dovoljno podataka u stabilnom stanju.

AE izražen u kWh/god i zaokružen na dva decimalna mjesta izračunava se na sljedeći način:

AE = 365 × Edaily /L + Eaux

pri čemu je

faktor opterećenja L = 0,9 za rashladne uređaje samo s odjeljcima za zamrzavanje, a L = 1,0 za sve druge uređaje; i

Edaily izražen u kWh/24 h, zaokružen na tri decimalna mjesta i izračunan na temelju ET na temperaturi okoline od 16 °C (E16 ) i na temperaturi okoline od 32 °C (E32 ) na sljedeći način:

Edaily = 0,5 × (E16 + E32 )

pri čemu su E16 i E32 dobiveni interpolacijom ispitivanja energije na ciljnim temperaturama navedenima u tablici 3.

(b)

Za tihe rashladne uređaje:

Potrošnja energije utvrđuje se kako je predviđeno u točki 3. podtočki (a), ali na temperaturi okoline od 25 °C umjesto 16 °C i 32 °C.

Edaily izražen u kWh/24 h i zaokružen na tri decimalna mjesta za izračun AE potom je sljedeći:

Edaily = E25

pri čemu jeE25 jednak vrijednosti ET na temperaturi okoline od 25 °C i dobiven interpolacijom ispitivanja energije na ciljnim temperaturama navedenima u tablici 3.

4.   Utvrđivanje standardne godišnje potrošnje energije (SAE):

(a)

Za sve rashladne uređaje:

SAE izražen u kWh/god i zaokružen na dva decimalna mjesta izračunava se na sljedeći način:

Formula

pri čemu:

c je indeksni broj za tip odjeljka u rasponu od 1 do n, gdje je n ukupan broj tipova odjeljaka,

Vc je izražen u dm3 ili litrama, zaokružen na prvu decimalu zapremnina je odjeljka,

V je zapremnina izražena u dm3 ili litrama i zaokružena na najbliži cijeli broj zapremnina, pri čemu vrijedi Formula,

rc, Nc, Mc i C parametri su modeliranja specifični za svaki odjeljak s vrijednostima navedenima u tablici 4., i

Ac, Bc i D su kompenzacijski faktori s vrijednostima navedenima u tablici 5.

Za odjeljke s promjenjivom temperaturom pri navedenim se izračunima odabire tip odjeljka s najnižom ciljnom temperaturom za koju je deklariran kao prikladan.

(b)

Parametri modeliranja po tipu odjeljka za izračun SAE-a:

Parametri modeliranja navedeni su u tablici 4.

Tablica 4.

Vrijednosti parametra modeliranja po tipu odjeljka

Tip odjeljka

rc  (1)

Nc

Mc

C

Odjeljak s uvjetima ostave

0,35

75

0,12

između 1,15 i 1,56 za kombinirani uređaji s odjeljcima s tri ili četiri zvjezdice (2), 1,15 za ostale kombinirane uređaje, 1,00 za ostale rashladne uređaje

Odjeljak za čuvanje vina

0,60

Odjeljak s podrumskim uvjetima

0,60

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

1,00

Odjeljak svježe zone

1,10

138

0,12

Odjeljak s nula zvjezdica i odjeljak za pravljenje leda

1,20

138

0,15

Odjeljak s jednom zvjezdicom

1,50

Odjeljak s dvije zvjezdice

1,80

Odjeljak s tri zvjezdice

2,10

Odjeljak za zamrzavanje (četiri zvjezdice)

2,10

(c)

Kompenzacijski faktori po tipu odjeljka za izračun SAE-a:

Kompenzacijski faktori navedeni su u tablici 5.

Tablica 5.

Vrijednosti kompenzacijskih faktora po tipu odjeljka

Tip odjeljka

Ac

Bc

D

 

Ručno odleđivanje

Automatsko odleđivanje

Samostojeći uređaj

Ugradbeni uređaj

≤ 2 (3)

3 (3)

4 (3)

> 4 (3)

Odjeljak s uvjetima ostave

1,00

1,00

1,02

1,00

1,02

1,035

1,05

Odjeljak za čuvanje vina

Odjeljak s podrumskim uvjetima

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

Odjeljak svježe zone

1,03

Odjeljak s nula zvjezdica i odjeljak za pravljenje leda

1,00

1,10

1,05

Odjeljak s jednom zvjezdicom

Odjeljak s dvije zvjezdice

Odjeljak s tri zvjezdice

Odjeljak za zamrzavanje (četiri zvjezdice)

5.   Određivanje indeksa energetske učinkovitosti:

indeks energetske učinkovitosti izražen je u %, zaokružuje se na prvu decimalu i izračunava kako slijedi:

EEI = AE/SAE.


(1)   Tmin i Tmax prosječne su vrijednosti izmjerene tijekom ispitnog razdoblja (prosjek u određenom razdoblju za skup senzora).

(2)  Promjena prosječne temperature tijekom ispitnog razdoblja za svaki senzor ne smije biti veća od ± 0,5 K. Tijekom razdoblja odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu prosjek na svim senzorima ne smije porasti za više od 1,5 K iznad prosječne vrijednosti za odjeljak.

(3)   Tmin i Tmax trenutačne su vrijednosti izmjerene tijekom ispitnog razdoblja.

(4)   Tmax maksimalna je vrijednost izmjerena tijekom ispitnog razdoblja (maksimum u određenom razdoblju te za skup senzora).

(5)  Ako odjeljak ima automatsko odleđivanje, nije dopušten porast temperature (definirana kao maksimum na svim senzorima) za više od 3 K tijekom razdoblja odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu.

(6)   Tmin i Tmax prosječne su vrijednosti izmjerene tijekom ispitnog razdoblja (prosjek u određenom razdoblju za svaki senzor) i definiraju najveći dopušteni raspon temperatura.

(1)  rc = (Ta-Tc)/20; pri čemu su Ta = 24 °C i Tc jednaki vrijednostima kako su navedene u tablici 3.

(2)  C za kombinirane uređaje s tri i četiri zvjezdice određuje se na sljedeći način:

pri čemu je frzf udio zapremnine odjeljka s tri ili četiri zvjezdice Vfreezer u zapremnini V, odnosno frzf = Vfr/V:

ako je frzf ≤ 0,3 vrijedi C =1,3 + 0,87 × frzf;

ako vrijedi 0,3 < frzf < 0,7, onda je C = 1,87 – 1,0275 × frzf;

u suprotnom je C = 1,15.

(3)  broj vanjskih vrata ili odjeljaka, ovisno kojih je manje.


PRILOG V.

Informacijski list proizvoda

U skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) dobavljač u bazu podataka o proizvodima unosi informacije utvrđene u tablici 6. Ako rashladni uređaj sadržava više odjeljaka istog tipa, ponavljaju se unosi za te odjeljke. Ako nema određenog tipa odjeljka, parametri i vrijednosti odjeljka su „–”.

Tablica 6

Informacijski list proizvoda

Ime ili zaštitni znak dobavljača:

Adresa dobavljača  (2) :

Identifikacijska oznaka modela:

Tip rashladnog uređaja:

Tihi rashladni uređaj:

[da/ne]

Tip dizajna:

[ugrađeni/samostojeći]

Uređaj za čuvanje vina:

[da/ne]

Drugi rashladni uređaj:

[da/ne]

Opći parametri proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Ukupne dimenzije (mm)

Visina

x

Ukupna zapremnina (dm3 ili l)

x

Širina

x

Dubina

x

EEI

x

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emisija buke koja se prenosi zrakom (dB(A) re 1 pW)

x

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom

[A/B/C/D] (3)

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

Klimatski razred:

[prošireni umjereni/umjereni/suptropski/tropski]

Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan

x (3)

Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan

x (3)

Postavka za zimski način rada

[da/ne]

 

Parametri odjeljka:

Tip odjeljka

Parametri i vrijednosti odjeljka

Zapremnina odjeljka (dm3 ili l)

Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C)

Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.;

Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h);

Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)

Odjeljak s uvjetima ostave

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak za čuvanje vina

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s podrumskim uvjetima

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak svježe zone

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s jednom zvjezdicom

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s dvije zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s tri zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s četiri zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

x,xx

[A/M]

Prostor s dvije zvjezdice

[da/ne]

x,x

x

[A/M]

Odjeljak s promjenjivom temperaturom

tipovi odjeljaka

x,x

x

x,xx (za odjeljke s četiri zvjezdice) ili –

[A/M]

Za odjeljke s četiri zvjezdice

Funkcija brzog zamrzavanja

[da/ne]

Parametri izvora svjetlosti  (1)  (2):

Vrsta izvora svjetlosti

[tip]

Razred energetske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G]

Minimalno trajanje jamstva koje nudi proizvođač  (2):

Dodatne informacije:

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 4. podtočki (a) Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2019 (4)  (2):


(1)  kako je utvrđeno u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2019/2015 (1).

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 оd 11. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012 (vidjeti stranicu 68 ovoga Službenog lista).

(2)  izmjene tih stavki ne smatraju se relevantnima za potrebe članka 4. točke 4. Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  ako baza podataka o proizvodima automatski generira sadržaj ove ćelije, dobavljač ne unosi te podatke.

(4)  Uredba Komisije (EU) 2019/2019 оd 1. listopada 2019. o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn rashladnih uređaja u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 643/2009 (vidjeti stranicu 187 ovoga Službenog lista).


PRILOG VI.

Tehnička dokumentacija

1.   

Tehnička dokumentacija iz članka 3. točke 1. podtočke (d) uključuje sljedeće:

(a)

informacije kako su utvrđene u Prilogu V.;

(b)

informacije kako su utvrđene u tablici 7. Ako rashladni uređaj sadržava više odjeljaka istog tipa, ponavljaju se unosi za te odjeljke. Ako nema određenog tipa odjeljka, parametri i vrijednosti odjeljka su „–”. Ako parametar nije primjenjiv, vrijednosti tog parametra su „–”.

Tablica 7

Dodatne informacije koje se uvrštavaju u tehničku dokumentaciju

Opći opis modela rashladnog uređaja dovoljan za njegovu nedvosmislenu i jednostavnu identifikaciju:

Specifikacija proizvoda

Opće specifikacije proizvoda:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x

Pomoćna energija (kWh/god)

x

Standardna godišnja potrošnja energije (kWh/god)

x,xx

EEI (%)

x

Vrijeme porasta temperature (h)

x,xx

Kombinirani parametar

x,xx

Faktor gubitka topline na vratima

x,xxx

Faktor opterećenja

x,x

Grijač za sprečavanje kondenzacije

[ručno uključivanje i isključivanje/upravljan uvjetima u okolini/ostalo/bez]

 

 

Dodatne specifikacije rashladnih uređaja osim tihih rashladnih uređaja:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Dnevna potrošnja energije na 16 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Dnevna potrošnja energije na 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Potrošnja dodatne energije uslijed odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu (1) na 16 °C (Wh)

x,x

Potrošnja dodatne energije uslijed odleđivanja i vraćanja na radnu temperaturu (1) na 32 °C (Wh)

x,x

Razdoblje odleđivanja (1) na 16 °C (h)

x,x

Razdoblje odleđivanja (1) na 32 °C (h)

x,x

Dodatne specifikacije tihih rashladnih uređaja:

Parametar

Vrijednost

Parametar

Vrijednost

Dnevna potrošnja energije na 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Razdoblje odleđivanja (1) na 25 °C (h)

x,x

Specifikacije odjeljka:

Tip odjeljka

Parametri i vrijednosti odjeljka

Ciljna temperatura (°C)

Termodinamički parametar (rc )

Nc

M c

Faktor odleđivanja (Ac )

Faktor načina ugradnje (Bc )

Odjeljak s uvjetima ostave

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak za čuvanje vina

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s podrumskim uvjetima

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak za čuvanje svježe hrane

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak svježe zone

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s nula zvjezdica ili odjeljak za pravljenje leda

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s jednom zvjezdicom

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s dvije zvjezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s tri zvjezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s četiri zvjezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Prostor s dvije zvjezdice

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Odjeljak s promjenjivom temperaturom

x

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Dodatne informacije:

Referentni brojevi usklađenih normi ili druge pouzdane, točne i ponovljive metode koje se primjenjuju:

Popis svih ekvivalentnih modela, uključujući identifikacijske oznake modela:

2.   

Ako su informacije uvrštene u tehničku dokumentaciju za određeni model dobivene:

(a)

od modela koji ima iste tehničke karakteristike relevantne za tehničke informacije koje treba pružiti, ali ga je proizveo drugi proizvođač; ili

(b)

izračunom na temelju dizajna ili ekstrapolacije povezanih s drugim modelom istog ili drugog proizvođača ili oboje.

Tehnička dokumentacija uključuje pojedinosti takvog izračuna, procjenu koju je proizvođač proveo kako bi provjerio točnost izračuna i, prema potrebi, izjavu o istovjetnosti modela različitih proizvođača.


(1)  samo za proizvode s jednim ili više sustava automatskog odleđivanja


PRILOG VII.

Informacije koje se navode u vizualnim oglasima, tehničkim promidžbenim materijalima, pri prodaji na daljinu, osim pri prodaji na internetu

1.   

U vizualnim oglasima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (e) i članka 4. točke 1. podtočke (c), razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

2.   

U tehničkim promidžbenim materijalima, za potrebe osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz članka 3. točke 1. podtočke (f) i članka 4. točke 1. podtočke (d), razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci prikazuju se kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

3.   

Pri svakoj prodaji na daljinu u papirnatom obliku moraju se navesti razred energetske učinkovitosti i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti na oznaci kako je navedeno u točki 4. ovog Priloga.

4.   

Razred energetske učinkovitosti i raspon razreda energetske učinkovitosti prikazuju se kako je prikazano na slici 1.:

(a)

strelica koja sadržava slovo razreda energetske učinkovitosti, u 100 % bijeloj boji i podebljanom fontu Calibri veličine koja je barem jednaka veličini cijene, ako je cijena prikazana;

(b)

bojom strelice koja odgovara boji razreda energetske učinkovitosti;

(c)

rasponom raspoloživih razreda energetske učinkovitosti u 100 % crnoj boji; i

(d)

strelicom koja je dovoljno velika da se može jasno vidjeti i pročitati. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice te i slovo i strelica moraju biti obruba debljine 0,5 pt u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti.

Odstupajući od uobičajenih odredbi, ako se vizualni oglas, tehnički promidžbeni materijal ili materijal za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku tiska u crnoj i bijeloj boji, boja strelice može biti crna i bijela u tom vizualnom oglasu, tehničkom promidžbenom materijalu ili materijalu za potrebe prodaje na daljinu u papirnatom obliku.

Slika 1

Primjer lijeve/desne crno-bijele strelice/strelice u boji, s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 16

5.   

Pri prodaji na daljinu u obliku telemarketinga kupac mora biti obaviješten o razredu energetske učinkovitosti proizvoda i o raspoloživom rasponu razreda energetske učinkovitosti na oznaci te kupac mora imati pristup punoj oznaci i informacijskom listu proizvoda putem poveznice na internetsku stranicu baze podataka o proizvodima, ili na temelju zahtjeva za tiskani primjerak.

6.   

U svim situacijama iz točaka od 1. do 3. te točke 5. kupcu se mora na njegov zahtjev omogućiti pribavljanje tiskanog primjerka oznake i informacijskog lista proizvoda.


PRILOG VIII.

Informacije koje se navode pri prodaji na daljinu putem interneta

1.   

Odgovarajuća oznaka koju dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva te mora biti razmjerna veličini navedenoj u točki 3. podtočkama 1. i 2. Priloga III. za rashladne uređaje. Oznaka se može navesti s pomoću ugniježđenog prikaza i u takvom slučaju slika koja se upotrebljava za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem slike na zaslonu na dodir.

2.   

Slika koja se upotrebljava za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza, kako je navedeno na slici 2.:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici se navodi razred energetske učinkovitosti proizvoda u 100 % bijeloj boji, u podebljanom fontu Calibri i veličine koja je jednaka veličini slova kojima je navedena cijena;

(c)

raspon raspoloživih razreda učinkovitosti je u 100 % crnoj boji; i

(d)

mora biti postavljena na jedan od sljedeća dva načina i veličine takve da je strelica jasno vidljiva i čitljiva. Slovo unutar strelice razreda energetske učinkovitosti mora biti u središtu pravokutnog dijela strelice te i slovo i strelica moraju imati obrub u 100 % crnoj boji oko strelice i slova razreda energetske učinkovitosti:

Slika 2

Primjer lijeve/desne strelice u boji s navedenim rasponom razreda energetske učinkovitosti

Image 17

3.   

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slika iz točke 2. ovog Priloga prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika sadržava poveznicu na oznaku iz Priloga III.;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša preko oznake ili širenja zaslona na dodir na sliku;

(d)

oznaka se prikazuje u skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir primjenjuju se uvriježeni načini koji se na uređajima primjenjuju za uvećavanje dodirom;

(f)

za prestanak prikazivanja oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

4.   

Elektronički informacijski list proizvoda koji dobavljači stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 3. točkom 1. podtočkom (b) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Njegova veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list proizvoda može se prikazati upotrebom ugniježđenog prikaza ili upućivanjem na bazu podataka o proizvodu i u tom se slučaju na poveznici koja se upotrebljava za pristup informacijskom listu proizvoda jasno i čitljivo navodi „Informacijski list proizvoda”. Ako se upotrebljava ugniježđeni prikaz, informacijski list proizvoda pojavljuje se prvim klikom mišem na poveznicu, pomicanjem miša preko nje ili širenjem te poveznice na zaslonu na dodir.


PRILOG IX.

Postupak provjere za potrebe nadzora tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru deklariranih parametara koju provode tijela države članice i dobavljač ih ne smije upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za utvrđivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi navedeni na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.

Ako je model projektiran tako da može detektirati kad je podvrgnut ispitivanju (npr. prepoznavanjem ispitnih uvjeta ili ciklusa) pa reagirati automatskim mijenjanjem svojeg rada tijekom ispitivanja kako bi postigao povoljnije vrijednosti za bilo koji od parametara utvrđenih u ovoj Uredbi ili koje je proizvođač ili uvoznik deklarirao u tehničkoj dokumentaciji ili bilo kojoj priloženoj dokumentaciji, ni model ni ekvivalentni modeli ne smatraju se sukladnima.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak:

(1)

tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

(2)

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima:

(a)

ako vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2017/1369 (deklarirane vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za dobavljača od odgovarajućih vrijednosti navedenih u izvješćima o ispitivanju; i

(b)

ako vrijednosti navedene na oznaci i informacijskom listu proizvoda nisu povoljnije za dobavljača od deklariranih vrijednosti i navedeni razred energetske učinkovitosti te razred emisije buke koja se prenosi zrakom nisu povoljniji za dobavljača od razreda utvrđenog na temelju prijavljenih vrijednosti; i

(c)

kad tijela države članice ispitaju jedinicu modela, utvrđene vrijednosti (tj. vrijednosti relevantnih parametara izmjerene u ispitivanju i vrijednosti izračunane na temelju tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri iz tablice 8;

(3)

ako rezultati iz točke 2. podtočke (a) i (b) nisu postignuti, smatra se da ni model ni svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

(4)

ako se ne postigne rezultat iz točke 2. podtočke (c), tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Alternativno, tri dodatne izabrane jedinice mogu pripadati jednom modelu ili više ekvivalentnih modela;

(5)

smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je, za te tri jedinice, aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim odstupanjima navedenima u tablici 8.;

(6)

ako se ne postigne rezultat iz točke 5., smatra se da ni model ni ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom;

(7)

nakon donošenja odluke o nesukladnosti modela u skladu s točkama 3. i 6., tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu IV.

Kad je riječ o zahtjevima iz ovog Priloga, tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri koja su utvrđena u tablici 8. i samo postupak opisan u točkama od 1 do 7. Za parametre iz tablice 8. ne smiju se primjenjivati nikakva druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja.

Tablica 8.

Dopuštena odstupanja pri provjeri za izmjerene parametre

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Ukupna zapremnina i zapremnina odjeljka

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti više od 3 % ili 1 litre manja od deklarirane vrijednosti, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća.

Kapacitet zamrzavanja

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti niža od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

E16, E32

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

Eaux

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

Godišnja potrošnja energije

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 10 %.

Unutarnja vlažnost uređaja za čuvanje vina (%)

Utvrđena vrijednost (1) ne smije za više od 10 % odstupati od deklarirane vrijednosti.

Emisija buke koja se prenosi zrakom

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 2 dB(A) re 1 pW.

Vrijeme porasta temperature

Utvrđena vrijednost (1) ne smije biti viša od deklarirane vrijednosti za više od 15 %.


(1)  U slučaju da se ispituju tri dodatne jedinice kako je propisano u točki 4., utvrđena vrijednost znači aritmetički prosjek vrijednosti izračunanih za te tri dodatne jedinice.