29.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/58


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1978

оd 26. studenoga 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice (1), a posebno njezin članak 113.,

nakon savjetovanja s Upravnim vijećem Ureda Zajednice za biljnu raznolikost,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1238/95 (2) predviđeno je da predsjednik Ureda Zajednice za biljnu raznolikost („Ured”) može dopustiti dodatne oblike plaćanja pristojbi i dodatnih naknada te sastavlja popis tih dodatnih oblika. Kako bi se povećala fleksibilnost i pojednostavnili postupci, primjereno je takav popis alternativnih oblika plaćanja uključiti u pravila o načinu rada koja je utvrdilo Upravno vijeće Ureda na temelju članka 36. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 2100/94.

(2)

Člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđuje se datum koji se smatra datumom zaprimanja uplate. Na temelju iskustva u obradi plaćanja, potrebno je pojasniti da se puni iznos uplaćuje na bankovni račun Ureda kako bi se osiguralo da ne postoje nikakve tekuće obveze prema Uredu.

(3)

Člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1238/95 zahtijeva se da osoba koja vrši uplatu Uredu uplaćuje pristojbe ili dodatne naknade navede svoje ime i svrhu uplate u pisanom obliku. Ako ne može utvrditi svrhu plaćanja, Ured u roku od dva mjeseca šalje podsjetnik. Kako bi se povećala učinkovitost obrade plaćanja, taj bi rok trebalo skratiti s dva mjeseca na mjesec dana.

(4)

Člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđena je pristojba za prijavu. Kako bi se potaknula uporaba sustava Ureda za elektroničku prijavu, pristojba za prijavu na druge načine, primjerice prijavu u papirnatom obliku, trebala bi se povećati sa 650 EUR na 800 EUR. Nadalje, praktično iskustvo pokazalo je da bi upotreba sustava za elektroničku prijavu postala učinkovitija ako bi se upotpunila obveznom uporabom elektroničke komunikacijske platforme Ureda za svu daljnju korespondenciju s Uredom.

(5)

U skladu s člankom 7. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 1238/95 Ured zadržava 150 EUR pristojbe za prijavu ako prijava nije valjana u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 2100/94. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, trebalo bi vratiti cjelokupnu pristojbu za prijavu.

(6)

U vezi s godišnjom pristojbom, člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1238/95 utvrđeno je da Ured ne vraća uplate koje su izvršene kako bi se na snazi zadržalo oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice. Iskustvo je pokazalo da je, u cilju poboljšanja transparentnosti, moguće predvidjeti povrat ako Ured zaprimi izjavu o odustajanju u razdoblju od datuma plaćanja do godine dana od datuma dodjele prava.

(7)

Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1238/95 utvrđena je razina pristojbi za organizaciju i provedbu tehničkog ispitivanja sorte koja je predmet prijave za dodjelu oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice („pristojba za ispitivanje”) koja se plaća Uredu.

(8)

Upravno vijeće Ureda odlučilo je poštovati načelo stopostotnog povrata troškova tako da se uredima za ispitivanje nadoknađuju troškovi na temelju prosječnih stvarnih troškova ispitivanja.

(9)

Nadalje, iskustvo u tehničkom ispitivanju upućuje na to da se pristojbe za ispitivanje za određene cjenovne skupine mogu s vremenom promijeniti. Pristojbe koje naplaćuje Ured trebale bi stoga odražavati ukupni iznos pristojbi za predmetne cjenovne skupine koje Ured plaća Uredima za ispitivanje. Stoga bi pristojbe za sve relevantne cjenovne skupine iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1238/95 trebalo izmijeniti.

(10)

Uredbu (EZ) br. 1238/95 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. travnja 2020. kako bi se Uredu i dionicima dalo dovoljno vremena za prilagodbu tim izmjenama.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za oplemenjivačka prava na biljnu sortu Zajednice,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1238/95 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Predsjednik Ureda može dopustiti dodatne oblike plaćanja u skladu s pravilima o načinu rada koja se utvrđuju u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94.”

(2)

U članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Datum koji se smatra datumom zaprimanja uplate pristojbi i dodatnih naknada od strane Ureda je datum kada je ukupan iznos iz članka 3. stavka 1. zaprimljen na bankovni račun Ureda.”

(3)

U članku 5. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako Ured ne može utvrditi svrhu plaćanja, od osobe koja je izvršila uplatu traži da ga o tome obavijesti u pisanom obliku u roku od mjesec dana. Ako u tom roku ne navede svrhu, smatra se da plaćanje nije izvršeno i vraća se osobi koja ga je izvršila.”

(4)

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Podnositelj prijave za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice (podnositelj prijave) plaća pristojbu u iznosu od 450 EUR za obradu elektronički podnesene prijave s pomoću web-obrasca putem elektroničkog sustava prijave Ureda.

Podnositelj prijave prihvaća uvjete korištenja sigurne elektroničke komunikacijske platforme Ureda i koristi se njome za podnošenje prijave iz prvog podstavka te drugih dokumenata, za primanje obavijesti i dokumenata koje šalje Ured te za odgovaranje na te obavijesti i za ostale radnje.

Podnositelj prijave plaća pristojbu u iznosu od 800 EUR za obradu prijave podnesene na drugi način osim putem elektroničkog sustava prijave Ureda.”

(b)

Stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ako je pristojba za prijavu zaprimljena, ali prijava nije važeća u skladu s člankom 50. osnovne uredbe, Ured vraća pristojbu za prijavu nakon što podnositelja prijave obavijesti o nedostacima uočenima u prijavi.”

(5)

U članku 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Ured ne vraća uplate za godišnju pristojbu koje su izvršene kako bi se na snazi zadržalo oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice, osim ako je zaprimio izjavu o odricanju od oplemenjivačkih prava Zajednice od datuma plaćanja do godine dana od datuma dodjele prava, kako je navedeno u stavku 2. točki (b). Izjava o odricanju zaprimljena nakon godine dana od datuma dodjele prava ne uzima se u obzir za takva plaćanja.”

(6)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 227, 1.9.1994., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1238/95 od 31. svibnja 1995. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost (SL L 121, 1.6.1995., str. 31.).


PRILOG

„PRILOG I.

Pristojbe za tehničko ispitivanje iz članka 8.

Pristojba koja se plaća za tehničko ispitivanje sorte sukladno članku 8. određuje se u skladu s tablicom:

(u EUR)

 

Cjenovna skupina

Pristojba

Skupina usjeva

1

Krumpir

2 050

2

Uljana repica

2 150

3

Trave

2 920

4

Ostali usjevi

1 900

Skupina voća

5

Jabuka

3 665

6

Jagoda

3 400

7

Ostale voćne vrste

3 460

Skupina ukrasnih vrsta

8

Ukrasne vrste sa živom referentnom zbirkom, testiranja u stakleniku

2 425

9

Ukrasne vrste sa živom referentnom zbirkom, testiranja na otvorenom

2 420

10

Ukrasne vrste bez žive referentne zbirke, testiranja u stakleniku

2 400

11

Ukrasne vrste bez žive referentne zbirke, testiranja na otvorenom

2 200

12

Ukrasne vrste, posebni fitosanitarni uvjeti

3 900

Skupina povrća

13

Povrtne vrste, testiranja u stakleniku

2 920

14

Povrtne vrste, testiranja na otvorenom

2 660 ”