8.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/50


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1873

оd 7. studenoga 2019.

o postupcima koje provode nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama radi koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 65. stavak 6.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 određene se kategorije životinja i robe podvrgavaju sustavnim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama prije njihova ulaska u Uniju.

(2)

Iz članka 65. stavka 4. Uredbe (EU) 2017/625 proizlazi da bi u slučaju sumnje na prijevarne ili obmanjujuće postupke subjekta ili u slučaju teških ili ponovljenih kršenja pravila iz članka 1. stavka 2. te uredbe, trebalo pojačati službene kontrole pošiljaka iste namjene ili podrijetla koje provode nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama. U skladu s člankom 65. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625 o odluci nadležnih tijela o provođenju tih pojačanih kontrola obavještavaju se Komisija i države članice putem sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC) iz članka 131. te uredbe.

(3)

Da bi pristup koordiniranoj provedbi pojačanih službenih kontrola određenih proizvoda koji ulaze u Uniju bio usklađen, treba detaljno utvrditi postupak koordinirane provedbe tih kontrola, uključujući pravila o ulozi sustava IMSOC. Zbog praktičnih razloga, koordinirana provedba pojačanih kontrola na granicama trebala bi biti ograničena na one kategorije pošiljaka za koje postoji prepoznatljiv objekt podrijetla koji je na popisu, tj. na pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda.

(4)

Pri primitku obavijesti od nadležnih tijela u skladu s člankom 65. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625, Komisija bi trebala posebno procijeniti temelji li se neusklađenost na sumnji na prijevarne ili obmanjujuće postupke ili na potencijalnu tešku ili ponovljenu povredu pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625, na primjer stavljanjem na tržište proizvoda životinjskog podrijetla koji sadržavaju kontaminante ili ostatke veterinarskomedicinskih proizvoda u količinama koje premašuju najveće dopuštene količine rezidua ili proizvoda koji nisu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 (2).

(5)

Kako bi se smanjio rizik od prijevarnih ili obmanjujućih postupaka slanjem malih pošiljki na službene kontrole, ukupna težina usklađenih pošiljki potrebna za okončanje koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola trebala bi biti najmanje deset puta veća od težine pošiljke zbog koje je mjera aktivirana. Međutim, kako bi se izbjeglo neprihvatljivo administrativno i financijsko opterećenje nadležnih tijela i subjekata, trebalo bi utvrditi i najveću ukupnu težinu usklađenih pošiljaka potrebnu za okončanje koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola.

(6)

Ako se tijekom koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola na tri pošiljke koje ulaze u Uniju utvrdi ista vrsta povrede navedena u obavijesti u skladu s člankom 65. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625, koordiniranu provedbu pojačanih službenih kontrola treba nastaviti sve dok njihovi rezultati i postupci nadležnih tijela dotičnih trećih zemalja ne postanu zadovoljavajući. U tom bi slučaju Komisija trebala zatražiti od nadležnih tijela trećih zemalja da provedu nužne ispitne postupke i mjere radi popravljanja stanja u objektu podrijetla i o tome izvijeste Komisiju.

(7)

Da bi sustav kontrole bio učinkovitiji, države članice trebale bi moći iz koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola isključiti određene pošiljke kojima će ulazak u Uniju biti zabranjen zbog razloga koji nisu povezani s povredom zbog koje se provode pojačane službene kontrole.

(8)

Budući da se Uredba (EU) 2017/625 primjenjuje od 14. prosinca 2019., i ova bi se Uredba trebala primjenjivati od tog datuma.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o postupcima koje nadležna tijela provode na graničnim kontrolnim postajama radi koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda koji ulaze u Uniju da bi bili stavljeni na tržište.

Članak 2.

Definicija

U ovoj Uredbi „objekt podrijetla” znači objekt podrijetla u trećoj zemlji, uključujući plovila trećih zemalja, koji se nalazi na popisima sastavljenima radi izvoza proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda u Uniju u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije.

Članak 3.

Aktiviranje koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola

1.   U obavijesti Komisiji i drugim državama članicama o odluci u skladu s člankom 65. stavkom 5. Uredbe (EU) 2017/625 putem sustava IMSOC, nadležna tijela dužna su navesti objekt podrijetla, kategoriju robe, uključujući opis i oznaku iz kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3), kao i povredu zbog koje koordinirano provode pojačane službene kontrole.

2.   Nakon primitka obavijesti iz stavka 1. Komisija je dužna procijeniti jesu li ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

obavijest se temelji na sumnji na prijevarne ili obmanjujuće postupke ili na potencijalnu tešku ili ponovljenu povredu pravila iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

obavijest se odnosi na postupak ili propust za koji je odgovoran objekt podrijetla te pošiljke;

(c)

ta pošiljka nije već podvrgnuta koordiniranoj provedbi pojačanih službenih kontrola u skladu s ovom Uredbom; a da

(d)

ta pošiljka ne podliježe hitnim mjerama donesenima u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4) ili člankom 261. Uredbe (EU) 2016/429 (5) ni posebnim mjerama donesenima u skladu s člankom 128. Uredbe (EU) 2017/625, za istu povredu koja je navedena u obavijesti iz stavka 1.

3.   Ishod procjene iz stavka 2. Komisija je dužna unijeti u sustav IMSOC.

4.   Ako ishod procjene iz stavka 2. pokaže da su zadani uvjeti ispunjeni, nadležna tijela u graničnim kontrolnim postajama svih država članica dužna su provesti koordinirane pojačane službene kontrole.

Članak 4.

Upute za koordiniranu provedbu pojačanih službenih kontrola

1.   Provjerom identiteta i fizičkim provjerom iz članka 49. Uredbe (EU) 2017/625 nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama svih država članica dužna su provjeriti svaku pošiljku koja dolazi iz istog objekta podrijetla i koja sadržava istu kategoriju robe, da ustanove postoji li ista vrsta povrede, kao što je navedeno u sustavu IMSOC u skladu s člankom 3. stavkom 1.

2.   Za kontrole iz stavka 1. pošiljke se biraju na temelju oznaka iz kombinirane nomenklature navedenih u sustavu IMSOC u skladu s člankom 3. stavkom 1.

3.   Ako te oznake nisu dovoljno konkretne za točno utvrđivanje kategorije robe, nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama smiju podvrgnuti koordiniranoj provedbi pojačanih službenih kontrola samo pošiljke odabrane na temelju tih oznaka ako odgovaraju opisu robe navedenom u skladu s člankom 3. stavkom 1.

4.   Nadležna tijela dužna su u sustav IMSOC unijeti razloge zbog kojih odabrane pošiljke nisu podvrgnute koordiniranoj provedbi pojačanih službenih kontrola u skladu sa stavkom 3.

Članak 5.

Obvezne provjere

1.   Ako se tijekom koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola na tri pošiljke koje ulaze u Uniju otkrije ista povreda navedena u obavijesti iz članka 3. stavka 1., Komisija je dužna od nadležnog tijela treće zemlje, u kojoj je objekt podrijetla nesukladnih pošiljaka, zatražiti:

(a)

da provede nužne ispitne postupke radi otkrivanja razloga za povrede („obvezne provjere”);

(b)

da donese akcijski plan u odnosu na objekt podrijetla radi stvarnog rješavanja te situacije; i

(c)

da je obavijesti o poduzetim mjerama iz točaka (a) i (b), te o rezultatima akcijskog plana.

2.   Komisija je dužna pomno pratiti rezultate obveznih provjera i akcijskog plana te poduzeti daljnje mjere, među ostalima mjere u skladu s člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i člankom 127. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/625, ako

(a)

nadležno tijelo treće zemlje ne poduzme odgovarajuće mjere da bi stvarno riješilo tu situaciju; ili

(b)

ako je nadležna tijela država članica i dalje obavještavaju o nezadovoljavajućim rezultatima koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola.

Članak 6.

Prestanak koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola

1.   Koordinirana provedba pojačanih službenih kontrola mora prestati u sljedećim slučajevima:

(a)

ako nadležno tijelo odluči povući svoju obavijest iz članka 3. stavka 1. i o tome putem sustava IMSOC obavijesti Komisiju i druge države članice, navodeći razloge koji opravdavaju tu odluku; ili

(b)

ako se ispune sljedeći uvjeti:

i.

nadležna tijela graničnih kontrolnih postaja država članica u sustavu IMSOC zabilježila su neprekinuti niz od najmanje 10 zadovoljavajućih rezultata koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola; a

ii.

ukupna težina pošiljaka iz točke i. dosegnula je težinu najmanje deset puta veću od težine pošiljke na koju se odnosi obavijest iz članka 3. stavka 1. ili neto težinu od 300 tona.

2.   Međutim, ako je Komisija zatražila obvezne provjere u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a), koordinirana provedba pojačanih službenih kontrola mora završiti kada:

(a)

nadležna tijela graničnih kontrolnih postaja država članica u sustavu IMSOC zabilježe neprekinuti niz od najmanje 30 zadovoljavajućih rezultata koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola; a

(b)

nadležno tijelo treće zemlje donijelo je zadovoljavajući akcijski plan u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b).

Članak 7.

Troškovi koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola

Troškove koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola podmiruje subjekt odgovoran za pošiljke koje podliježu tim kontrolama.

Članak 8.

Pošiljke isključene iz koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola

1.   Nadležna tijela mogu iz koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola isključiti pošiljku kojoj će ulazak u Uniju biti zabranjen u skladu s člankom 66. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625 zbog razloga koji nisu povezani s povredom zbog koje se provode koordinirane pojačane službene kontrole.

2.   Nadležna tijela dužna su u sustav IMSOC unijeti razloge za isključenje pošiljke iz koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola u skladu sa stavkom 1.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i oZajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1).

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).