9.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 258/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1687

оd 8. listopada 2019.

o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2179 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1),

Uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/2179 оd 22. studenoga 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (2), a osobito njezin članak 2.,

budući da:

A.   MJERE NA SNAZI

(1)

Vijeće je 12. rujna 2011. Provedbenom uredbom (EU) br. 917/2011 (3) („početni ispitni postupak”) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz keramičkih pločica („predmetni proizvod”) podrijetlom iz Narodne Republike Kine („NRK”). S obzirom na velik broj proizvođača izvoznika u Kini koji surađuju tijekom početnog ispitnog postupka, odabran je uzorak kineskih proizvođača izvoznika i uvedene su pojedinačne pristojbe ad valorem u rasponu od 13,9 % (4) do 36,5 % za trgovačka društva uključena u uzorak, dok je ostalim trgovačkim društvima koja surađuju, a nisu uključena u uzorak, dodijeljena stopa pristojbe od 30,6 %. Preostala pristojba uvedena za kineske proizvođače izvoznike koji ne surađuju iznosila je 69,7 %.

(2)

Nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera Komisija je 22. studenoga 2017. Provedbenom uredbom (EU) 2017/2179 odlučila zadržati antidampinške pristojbe na snazi.

(3)

U skladu s člankom 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/2179, Komisija može izmijeniti Prilog I. te uredbe tako da se novom proizvođaču izvozniku odobri stopa pristojbe koja se primjenjuje na trgovačka društva koja surađuju, a koja nisu uključena u uzorak ili kojima nije odobren individualni tretman, odnosno ponderirana prosječna stopa pristojbe od 30,6 %, ako novi proizvođač izvoznik iz NRK-a dostavi dostatne dokaze Komisiji.

B.   ZAHTJEV ZA TRETMAN NOVOG PROIZVOĐAČA IZVOZNIKA

(4)

U listopadu 2018. trgovačko društvo Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd. („podnositelj zahtjeva”) javilo se nakon objave Provedbene uredbe (EU) 2017/2179 i podnijelo zahtjev za odobrenje tretmana novog proizvođača izvoznika, čime bi se na njega primjenjivala stopa pristojbe koja se primjenjuje na trgovačka društva u NRK-u koja surađuju, a nisu uključena u uzorak ili kojima nije odobren individualni tretman, odnosno 30,6 %. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da je ispunio sva tri kriterija iz članka 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/2179.

(5)

Kako bi utvrdila ispunjava li podnositelj zahtjeva te kriterije, Komisija je od podnositelja zahtjeva zatražila da ispuni upitnik. Nakon analize odgovora na upitnik Komisija je smatrala da je podnositelj zahtjeva dostavio dovoljno informacija i nije tražila dodatne dokaze.

(6)

Komisija je industriju Unije obavijestila o zahtjevu za tretman novog proizvođača izvoznika i dala joj priliku da se očituje. Komisija nije primila nikakve primjedbe.

C.   ANALIZA ZAHTJEVA

(7)

U pogledu uvjeta iz članka 2. točke (a) Provedbene uredbe (EU) 2017/2179, tj. prvog kriterija, Komisija je temeljito ispitala knjigu izlaznih računa podnositelja zahtjeva koja obuhvaća razdoblje ispitnog postupka. Knjiga izlaznih računa odražavala je isključivo domaću prodaju.

(8)

Daljnjom provjerom dodatnih podataka o prodaji, carinskih statističkih podataka EU-a i dokumentacije nisu pronađeni dokazi o tome da je podnositelj zahtjeva predmetni proizvod izvozio u Uniju prije ili tijekom razdoblja ispitnog postupka. Stoga je, s obzirom na dostupne informacije, Komisija zaključila da je podnositelj zahtjeva ispunio prvi kriterij.

(9)

Kad je riječ o uvjetima utvrđenima u članku 2. točki (b) Provedbene uredbe (EU) 2017/2179, tj. drugom kriteriju, Komisija je napomenula da se korporativna struktura podnositelja zahtjeva sastoji od deset povezanih društava. Dva od tih povezanih društava bila su uključena u proizvodnju predmetnog proizvoda tijekom razdoblja ispitnog postupka, ali poslovala su samo na domaćem tržištu. Na temelju dostavljenih dokaza nisu utvrđene daljnje komercijalne ili operativne veze s izvoznicima ili proizvođačima iz NRK-a na koje se primjenjuju antidampinške mjere na snazi. Pet od tih povezanih društava osnovano je nakon razdoblja ispitnog postupka, a preostala tri nisu sudjelovala ni u kakvoj komercijalnoj aktivnosti povezanoj s predmetnim proizvodom. Komisija je stoga zaključila da je podnositelj zahtjeva ispunio drugi kriterij.

(10)

Kad je riječ o uvjetima utvrđenima u članku 2. točki (c) Provedbene uredbe (EU) 2017/2179, trećem kriteriju, Komisija je na temelju dostavljene dokumentacije utvrdila da podnositelj zahtjeva nakon razdoblja ispitnog postupka nije izvozio predmetni proizvod u Uniju. Umjesto toga podnositelj zahtjeva dostavio je dokaze o neopozivoj ugovornoj obvezi prodaje značajnih količina predmetnog proizvoda u Uniji. Komisija je stoga zaključila da je podnositelj zahtjeva ispunio treći kriterij.

(11)

Industrija Unije nije dostavila dokaze/informacije o tome da podnositelj zahtjeva nije ispunio bilo koji od tih triju kriterija.

D.   ZAKLJUČAK

(12)

Komisija je zaključila da je podnositelj zahtjeva ispunio tri kriterija potrebna da bi mu se odobrio tretman novog proizvođača izvoznika. Stoga bi naziv podnositelja zahtjeva trebalo dodati na popis trgovačkih društava koja surađuju, a nisu uključena u uzorak ili kojima nije odobren individualni tretman iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2179.

E.   OBJAVA

(13)

Podnositelj zahtjeva i industrija Unije obaviješteni su o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se smatralo primjerenim trgovačkom društvu Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd odobriti stopu antidampinške pristojbe koja se primjenjuje na kineske proizvođače izvoznike koji surađuju, a nisu uključeni u uzorak.

(14)

Strankama je omogućeno podnošenje primjedbi te su one uzete u obzir ako su bile opravdane.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. osnovne uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sljedeće trgovačko društvo dodano je na popis kineskih proizvođača izvoznika koja surađuju, a nisu uključena u uzorak ili kojima nije odobren individualni tretman iz Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2017/2179;

Naziv

Dodatna oznaka TARIC

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 307, 23.11.2017., str. 25.

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 917/2011 od 12. rujna 2011. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz keramičkih pločica podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 238, 15.9.2011., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba (EU) br. 917/2011 naknadno je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/409 od 11. ožujka 2015.