27.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 248/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1589

оd 26. rujna 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, piriproksifen, tiofanat-metil, triflusulfuron i tritosulfuron

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari beta-ciflutrin, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb i tiofanat-metil produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1262 (3) do 31. listopada 2019.

(3)

Rok važenja odobrenja aktivne tvari tritosulfuron produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1796 (4) do 30. studenoga 2019.

(4)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, bifenoks, klofentezin, dikamba, difenkonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram i piriproksifen produljen je Provedbenom uredbom (EU) 2018/1796 do 31. prosinca 2019.

(5)

Rok važenja odobrenja aktivne tvari triflusulfuron istječe 31. prosinca 2019.

(6)

Podneseni su zahtjevi za produljenje odobrenja tih tvari u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (5).

(7)

Budući da je ocjenjivanje tvari odgođeno zbog razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenja tih aktivnih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja.

(8)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobravanje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1262 оd 20. rujna 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari 1-metilciklopropen, beta-ciflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioksonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoksakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanat-metil i tribenuron (SL L 238, 21.9.2018., str. 62.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1796 оd 20. studenoga 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, bifenoks, klorpirifos, klorpirifos-metil, klofentezin, dikamba, difenkonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksistrobin, fenoksaprop-P, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamil, pikloram, piraklostrobin, piriproksifen i tritosulfuron (SL L 294, 21.11.2018., str. 15.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka produljenja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 40., deltametrin, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(2)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 48., beta-ciflutrin, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(3)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 65., flufenacet, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(4)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 69., fostiazat, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(5)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 102., klorotoluron, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(6)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 103., cipermetrin, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(7)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 104., daminozid, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(8)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 105., tiofanat-metil, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(9)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 107., MCPA, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(10)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 108., MCPB, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(11)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 119., indoksakarb, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(12)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 160., prosulfokarb, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(13)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 161., fludioksonil, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(14)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 162., klomazon, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2020.”;

(15)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 169., amidosulfuron, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(16)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 170., nikosulfuron, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(17)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 171., klofentezin, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(18)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 172., dikamba, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(19)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 173., difenokonazol, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(20)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 174., diflubenzuron, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(21)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 176., lenacil, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(22)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 178., pikloram, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(23)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 179., piriproksifen, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(24)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 180., bifenoks, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(25)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 181., diflufenikan, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(26)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 182., fenoksaprop-P, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(27)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 183., fenpropidin, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”;

(28)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 186., tritosulfuron, datum se zamjenjuje datumom „30. studenoga 2020.”.

(29)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 289., triflusulfuron, datum se zamjenjuje datumom „31. prosinca 2020.”.