26.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 246/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1582

оd 25. rujna 2019.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za imazalil u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za imazalil utvrđene su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) dostavila je za imazalil obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (2). Preporučila je da se MRO-i za krumpir, rajčicu, ječam u zrnu, zob u zrnu, raž u zrnu i pšenicu u zrnu snize. Za određene druge proizvode preporučila je da se postojeći MRO-i povise.

(3)

Agencija je zaključila da u pogledu nekih MRO-a određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Iz perspektive upravljanja rizikom primjereno je utvrditi MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju je Agencija odredila za agrume, jagode, kupine, maline, tikvice, lubenice te za mišićno i masno tkivo, jetra i bubrege svinja, goveda i kopitara te za mlijeko krava i konja budući da su za te proizvode bile dostupne ograničene informacije i Agencija je odredila MRO-e koji ne izazivaju zabrinutost u pogledu zaštite potrošača. Ti će se MRO-i preispitati; pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne u roku od dvije godine od objave ove Uredbe. Iz perspektive upravljanja rizikom primjereno je utvrditi MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj vrijednosti MRO-a utvrđenoj u članku 18. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005. za jezgričavo voće, kaki, banane i papriku, budući da za te proizvode nisu bile dostupne informacije na temelju kojih bi Agencija mogla odrediti MRO-e koji ne izazivaju zabrinutost u pogledu zaštite potrošača.

(4)

Agencija je navela da MRO-i utvrđeni za imazalil u grejpu, narančama, jabukama, kruškama, bananama, krumpiru i goveđoj jetri, kao i maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL) na kojima se temelji EU-ov MRO za mušmulu, mogu izazivati zabrinutost u pogledu zaštite potrošača. Uzimajući u obzir dodatne informacije dostupne za grejp, naranče i krumpir Agencija je odredila alternativne MRO-e za grejp, naranče, krumpir i goveđu jetru koji ne izazivaju takvu zabrinutost. Kad je riječ o MRO-ima za jabuke, kruške, mušmule i banane, Agencija je navela da bi upravitelji rizikom mogli razmotriti određivanje na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj vrijednosti MRO-a utvrđenoj u članku 18. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(5)

Agencija je predložila izmijenjene definicije ostataka. Primjereno je izmijeniti definicije ostataka u skladu s tim.

(6)

Neovisno o reviziji MRO-a provedenoj u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev u skladu s člankom 6. te uredbe za izmjenu postojećih MRO-a za imazalil u agrumima, jabukama, kruškama, bananama i krumpiru te u proizvodima životinjskog podrijetla.

(7)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 zainteresirana država članica ocijenila je taj zahtjev i Komisiji dostavila izvješće o ocjeni.

(8)

U skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 396/2005 Agencija je ocijenila zahtjev i izvješće o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, gdje je to relevantno, za životinje te je dala obrazloženo mišljenje (3) o predloženim MRO-ima. To je mišljenje dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ga je učinila dostupnim javnosti.

(9)

Agencija je u svojem obrazloženom mišljenju u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 396/2005 zaključila da se MRO-i za predviđene upotrebe ne mogu izmijeniti dok se ne dovrše procjene rizika u pogledu genotoksičnosti i opće toksičnosti za biljne metabolite R014821, FK-772 i FK-284. Nadalje je zaključila da su određene informacije, za koje je u reviziji MRO-a provedenoj u skladu s člankom 12. stavkom 1. te uredbe bilo utvrđeno da su nedostupne, u međuvremenu dostavljene uz zahtjev u skladu s člankom 6. te uredbe.

(10)

S obzirom na to da je obrazloženo mišljenje u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 396/2005 doneseno nakon donošenja obrazloženog mišljenja u skladu s člankom 12. stavkom 1. te uredbe te s obzirom na horizontalnu prirodu zabrinutosti u pogledu toksičnosti utvrđene za metabolite imazalila R014821, FK-772 i FK-284, Komisija je zatražila od Agencije da ažurira svoje obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ima za imazalil u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Agencija je dostavila obrazloženo mišljenje (4) kojim se ažurira revizija postojećih MRO-a za imazalil na temelju novih toksikoloških informacija.

(12)

U tom obrazloženom mišljenju Agencija je odredila iste MRO-e kao u svojem obrazloženom mišljenju u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, osim za agrume, dinje i proizvode životinjskog podrijetla. Za te proizvode Agencija nije predložila MRO-e jer nije mogla dovršiti ocjenu toksikoloških svojstava metabolita R014821.

(13)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 705/2011 (5) produljeno je odobrenje imazalila u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Dok je u procjeni rizika prije donošenja te uredbe Agencija utvrdila nesigurnosti u pogledu toksikoloških svojstava metabolita R014821 (7), uvjeti za odobrenje nisu ograničeni u vezi s tim u fazi upravljanja rizikom. Dodatne informacije o toksikološkim svojstvima metabolita R014821 podnesene uz zahtjev u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 396/2005 nisu potpuno odgovorile na te nesigurnosti ali nisu ni povećale zabrinutost. Iz perspektive upravljanja rizikom, dosljedno je i primjereno utvrditi MRO-e u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija za one proizvode za koje je Agencija u svojem obrazloženom mišljenju u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005 odredila MRO-e koji ne izazivaju zabrinutost u pogledu zaštite potrošača.

(14)

U obrazloženim mišljenjima Agencije uzeti su u obzir postojeći CXL-i. Za određivanje MRO-a razmotreni su CXL-i koji su sigurni za potrošače u Uniji.

(15)

Za proizvode za koje nije odobrena upotreba predmetnog sredstva za zaštitu bilja i za koje ne postoje uvozna odstupanja ili maksimalne razine ostataka iz Codexa (CXL), MRO-e bi trebalo utvrditi na posebnoj granici određivanja ili bi se trebala primjenjivati zadana vrijednost MRO-a utvrđena člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(16)

Komisija je u vezi s potrebom prilagođavanja određenih granica određivanja zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida. Ti su laboratoriji zaključili da je zbog tehnološkog razvoja za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(17)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(18)

Putem Svjetske trgovinske organizacije od trgovinskih partnera Unije zatraženo je mišljenje o novim MRO-ima te su njihove napomene uzete u obzir.

(19)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(20)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom Uredbom trebalo bi utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su proizvedeni prije izmjene MRO-a i za koje postoje informacije koje pokazuju da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(21)

Državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom trebalo bi ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-a kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih uvjeta koji proizlaze iz izmjene MRO-a.

(22)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su proizvedeni u Uniji ili uvezeni u Uniju prije 16. travnja 2020., osim za grejp, naranče, jabuke, kruške, mušmule, banane, krumpir i goveđu jetru.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 16. travnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Europska agencija za sigurnost hrane; „Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Preispitivanje postojećih maksimalnih razina ostataka za imazalil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005). EFSA Journal 2017.; 15(9):4977.

(3)  Europska agencija za sigurnost hrane; „Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities” (Izmjena postojećih maksimalnih razina ostataka za imazalil u raznim proizvodima). EFSA Journal 2018.;16(6):5329.

(4)  Europska agencija za sigurnost hrane; „Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information” (Obrazloženo mišljenje o ažuriranom preispitivanju postojećih maksimalnih razina ostataka za imazalil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005 a na temelju novih toksikoloških informacija). EFSA Journal 2018.;16(10):5453.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 705/2011 od 20. srpnja 2011. o odobravanju aktivne tvari imazalila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (SL L 190, 21.7.2011., str. 43.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil” (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari imazalil u pesticidima). EFSA Journal 2010.,8(3):1526.


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu II. stupac koji se odnosi na imazalil zamjenjuje se sljedećim:

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Imazalil (bilo koji omjer sastavnih izomera) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

0110000

Agrumi

 

0110010

Grejp

4 (+)

0110020

Naranča

4 (+)

0110030

Limun

5 (+)

0110040

Limeta

5 (+)

0110050

Mandarina

5 (+)

0110990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0120000

Orašasti plodovi

0,01 (*1)

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski oraščići

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0120060

Lješnjaci

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo (2)

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01 (*1)

0130010

Jabuka

 

0130020

Kruška

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0130990

Ostalo (2)

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01 (*1)

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

0140030

Breskva

 

0140040

Šljiva

 

0140990

Ostalo (2)

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

grožđe

0,01 (*1)

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

2

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

0153010

Kupine

2

0153020

Ostružnice

0,01 (*1)

0153030

Maline (crvene i žute)

2

0153990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01 (*1)

0154010

Borovnice

 

0154020

Brusnice

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0154080

Bobice bazge

 

0154990

Ostalo (2)

 

0160000

Razno voće

0,01 (*1)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

0161010

Datulja

 

0161020

Smokva

 

0161030

Stolna maslina

 

0161040

Kumkvat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

0161070

Jamun

 

0161990

Ostalo (2)

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

0162990

Ostalo (2)

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banana

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Nar/šipak

 

0163060

Tropska jabuka

 

0163070

Guava

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovac

 

0163100

Durian

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

0163990

Ostalo (2)

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava/manioka

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostalo (2)

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren

 

0213050

Čičoka

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkva

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo (2)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01 (*1)

0220010

Češnjak

 

0220020

Luk

 

0220030

Ljutika

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220990

Ostalo (2)

 

0230000

Plodovito povrće

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

0231010

Rajčica

0,3

0231020

Paprika

0,01 (*1)

0231030

Patlidžan

0,01 (*1)

0231040

Bamija

0,01 (*1)

0231990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

0,5

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

0,5

0232030

Tikvice

0,1 (+)

0232990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0233010

Dinja

2 (+)

0233020

Bundeva

0,01 (*1)

0233030

Lubenica

0,01 (*1)

0233990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01 (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo (2)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo (2)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo (2)

 

0244000

(d)

korabe

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,01 (*1)

0251010

Matovilac

 

0251020

Salata

 

0251030

Širokolisna endivija

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

0251990

Ostalo (2)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*1)

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo (2)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02 (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Vlasac

 

0256030

Lišće celera

 

0256040

Peršin

 

0256050

Kadulja

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

0256090

Lovor

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostalo (2)

 

0260000

Mahunarke

0,01 (*1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo (2)

 

0270000

Stabljičasto povrće

0,01 (*1)

0270010

Šparoge

 

0270020

Karda

 

0270030

Trakasti celer

 

0270040

Slatki komorač

 

0270050

Artičoka

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmine srčike

 

0270990

Ostalo (2)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

0280020

Divlje gljive

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01 (*1)

0300010

Grah

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo (2)

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,01 (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401120

Sjemenke borača

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo (2)

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo (2)

 

0500000

ŽITARICE

0,01 (*1)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Ostalo (2)

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05 (*1)

0610000

Čajevi

 

0620000

Zrna kave

 

0630000

Biljne infuzije

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo (2)

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos listovi

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo (2)

 

0633000

(c)

iz korijena

 

0633010

Odoljen

 

0633020

Korijen ginsenga

 

0633990

Ostalo (2)

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

0640000

Kakao u zrnu

 

0650000

Rogač

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

0800000

ZAČINI

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo (2)

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo (2)

 

0830000

Začini od kore

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo (2)

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (*1)

0840020

Đumbir (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

0840990

Ostalo (2)

0,05 (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*1)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo (2)

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (*1)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo (2)

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (*1)

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo (2)

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo (2)

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Proizvodi od

 

1011000

(a)

svinje

0,02 (*1)

1011010

Mišić

(+)

1011020

Masno tkivo

(+)

1011030

Jetra

(+)

1011040

Bubreg

(+)

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1011990

Ostalo (2)

 

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

0,02 (*1) (+)

1012020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

1012030

Jetra

0,03 (+)

1012040

Bubreg

0,02 (*1) (+)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02 (*1)

1012990

Ostalo (2)

0,02 (*1)

1013000

(c)

ovce

0,01 (*1)

1013010

Mišić

 

1013020

Masno tkivo

 

1013030

Jetra

 

1013040

Bubreg

 

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1013990

Ostalo (2)

 

1014000

(d)

koze

0,01 (*1)

1014010

Mišić

 

1014020

Masno tkivo

 

1014030

Jetra

 

1014040

Bubreg

 

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1014990

Ostalo (2)

 

1015000

(e)

konja

 

1015010

Mišić

0,02 (*1) (+)

1015020

Masno tkivo

0,02 (*1) (+)

1015030

Jetra

0,03 (+)

1015040

Bubreg

0,02 (*1) (+)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

0,02 (*1)

1015990

Ostalo (2)

0,02 (*1)

1016000

(f)

peradi

0,01 (*1)

1016010

Mišić

 

1016020

Masno tkivo

 

1016030

Jetra

 

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1016990

Ostalo (2)

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

0,01 (*1)

1017010

Mišić

 

1017020

Masno tkivo

 

1017030

Jetra

 

1017040

Bubreg

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1017990

Ostalo (2)

 

1020000

Mlijeko

 

1020010

Krava

0,02 (*1) (+)

1020020

Ovca

0,01 (*1)

1020030

Koza

0,01 (*1)

1020040

Kobila

0,02 (*1) (+)

1020990

Ostalo (2)

0,01 (*1)

1030000

Ptičja jaja

0,01 (*1)

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo (2)

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05 (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01 (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01 (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

(**)

Kombinacija pesticida i brojčane oznake na koju se primjenjuje MRO utvrđen u dijelu B Priloga III.

Imazalil (bilo koji omjer sastavnih izomera) (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčane oznake: imazalil – brojčana oznaka 1000000 osim 1040000 : zbroj imazalila i metabolita FK-772 (bilo koji omjer sastavnih izomera), izražen kao imazalil

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksičnosti metabolita nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 26. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0110010

Grejp

0110020

Naranča

0110030

Limun

0110040

Limeta

0110050

Mandarina

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 26. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0232030

Tikvica

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksičnosti metabolita nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 26. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0233010

Dinja

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksičnosti metabolita i stabilnosti pri skladištenju nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 26. rujna 2021. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

1011010

Mišić

1011020

Masno tkivo

1011030

Jetra

1011040

Bubreg

1012010

Mišić

1012020

Masno tkivo

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1015010

Mišić

1015020

Masno tkivo

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1020010

Krava

1020040

Kobila

2.

U dijelu B Priloga III. stupac koji se odnosi na imazalil briše se.


(*1)  Granica analitičkog određivanja

(1)  Cjeloviti popis proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla na koje se odnose MRO-i nalazi se u Prilogu I.