3.9.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 227/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1382

оd 2. rujna 2019.

o izmjeni određenih uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za određene proizvode od čelika koji podliježu zaštitnim mjerama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/477 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o mjerama koje Unija može poduzeti u vezi s kombiniranim učinkom antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama (1),

nakon savjetovanja s Odborom za zaštitne mjere,

budući da:

1.   KONTEKST I POSTUPAK

(1)

Komisija je Uredbom (EU) 2019/159 (2) uvela zaštitne mjere za određene proizvode od čelika na razdoblje od tri godine. Te su mjere carinske kvote koje se primjenjuju na određena razdoblja i na temelju njih se carinska pristojba iznad kvote treba platiti po stopi od 25 % ako uvoz prelazi određeni prag koji odgovara prosječnoj razini uvoza u razdoblju od 2015. do 2017.

(2)

Antidampinške i/ili kompenzacijske mjere trenutačno se primjenjuju na određene kategorije proizvoda obuhvaćene zaštitnim mjerama. Stoga bi se za te proizvode, nakon što se premaše carinske kvote uspostavljene u skladu sa zaštitnim mjerama, na isti uvoz naplaćivale carinska pristojba iznad kvote i antidampinška ili kompenzacijska pristojba. Kako je istaknuto u Uredbi (EU) 2019/159 (3), takvo kumuliranje antidampinških i/ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama koje su uvedene tom uredbom može imati veći učinak na trgovinu od poželjnog zbog čega bi trebalo pravodobno razmotriti to pitanje.

(3)

Komisija je stoga 24. travnja 2019. objavila Obavijest (4) o mogućim kombiniranim učincima antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama za određene zahvaćene kategorije proizvoda. Za lakše snalaženje te su kategorije proizvoda navedene u Prilogu 1.A. U svojoj Obavijesti od 24. travnja 2019. Komisija je potvrdila da postoje razlozi za zaključak da bi kombinacija tih mjera doista mogla imati veći učinak od namjeravanog ili poželjnog u smislu politike i ciljeva trgovinske zaštite Unije, kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2015/477, te da bi moglo biti prikladno izmijeniti postojeće antidampinške i antisubvencijske mjere kojima su obuhvaćene one kategorije proizvoda na koje se također primjenjuju zaštitne mjere kako bi se zajamčila proporcionalnost predmetnih mjera.

(4)

Komisija je u istoj Obavijesti pozvala zainteresirane strane da u pisanom obliku iznesu svoja stajališta o prethodno navedenom.

2.   PRIMJEDBE ZAINTERESIRANIH STRANA

(5)

Komisija je zaprimila primjedbe od 12 zainteresiranih strana te je uzela u obzir njihove argumente. Te je komentare dalo pet proizvođača izvoznika, jedna strana vlada, jedno europsko udruženje proizvođača čelika, četiri korisnika ili uvoznika čelika u EU-u te jedno udruženje korisnika čelika.

(6)

Većina zainteresiranih strana složila se da bi kombinacija antidampinških ili antisubvencijskih mjera sa zaštitnim mjerama primijenjena na iste proizvode mogla imati učinak veći od namjeravanog ili poželjnog u smislu politike i ciljeva trgovinske zaštite Unije. Neke su zainteresirane strane primijetile da bi takva kombinacija mjera mogla znatno opteretiti određene proizvođače izvoznike koji žele izvoziti u Uniju, što bi moglo dovesti do toga da im se onemogući pristup na tržište Unije.

(7)

Jedan uvoznik iz Litve složio se da kombinacija antidampinških/antisubvencijskih i zaštitnih mjera nije poželjna i zatražio retroaktivni ispravak kombiniranog učinka mjera tako da mu se vrati nepodmireni iznos plaćene pristojbe.

(8)

Komisija je u odgovoru na taj zahtjev navela da je u članku 2. Uredbe (EU) 2015/477 jasno ograničeno da početak primjene svake mjere donesene na temelju te Uredbe počinje od dana stupanja na snagu te mjere te da takva mjera ne može služiti kao osnova za povrat pristojba naplaćenih prije tog dana, osim ako Komisija ne odredi drukčije. S obzirom na to da su svi učinci ovog preispitivanja ograničeni na buduću primjenu predmetnih paralelnih mjera, taj je zahtjev proizvođača izvoznika odbijen.

(9)

Jedan proizvođač izvoznik iz Rusije tvrdio je da bi, kako bi se osigurala predvidivost i pravna sigurnost te kako bi se po svaku cijenu izbjegao kombinirani učinak antidampinških i/ili antisubvencijskih mjera i zaštitnih mjera, Komisija trebala odmah izmijeniti postojeće antidampinške mjere, bez obzira na to jesu li iscrpljene carinske kvote za proizvode obuhvaćene predmetnom zaštitnom mjerom.

(10)

Taj je proizvođač izvoznik izričito komentirao antidampinške pristojbe uvedene na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine koje su uvedene Uredbom Komisije (EU) 2017/1795 (5).

(11)

Komisija u tom pogledu podsjeća da učinak zaštitnih mjera nastaje tek nakon što se iscrpi odgovarajuća razina carinskih kvota (specifična ili erga omnes) i uvede primjenjiva carinska pristojba iznad kvote. Do tog trenutka Komisija smatra da je puna primjena postojećih antidampinških/antisubvencijskih mjera i dalje potrebna i opravdana za otklanjanje učinka nepravednog dampinškog/subvencioniranog uvoza. Stoga pitanje kombiniranog učinka postaje relevantno tek nakon što se iscrpi primjenjivi kvantitativni prag pa se primijene dodatne zaštitne pristojbe.

(12)

Komisija je dodala da je razina uvoza kategorija proizvoda koje je ruski proizvođač izvoznik dosad izvezao zasad bila ispod razine primjenjive carinske kvote. Ta je tvrdnja stoga odbačena.

(13)

Nekoliko zainteresiranih strana tvrdilo je da se na njih primjenjuju dvostruke mjere jer se za neke proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država primjenjuju i carinska pristojba iznad kvote i takozvane „mjere za ponovno uspostavljanje ravnoteže” uvedene u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/886 (6). Stoga su te zainteresirane strane tvrdile da bi Komisija ujedno trebala suspendirati mjere za ponovno uspostavljanje ravnoteže u području primjene ove Uredbe.

(14)

Komisija je istaknula da se „mjerama za ponovno uspostavljanje ravnoteže” i antidampinškim/antisubvencijskim mjerama nastoje ostvariti potpuno različiti ciljevi politike te da stoga potonje mjere nisu obuhvaćene preispitivanjem koje se provodi radi procjene proporcionalnosti antidampinških/antisubvencijskih mjera u kombinaciji sa zaštitnim mjerama uvedenima Uredbom (EU) 2019/159. U tom pogledu treba podsjetiti da se antidampinškim/antisubvencijskim mjerama nastoje suzbiti „nepoštene” trgovinske aktivnosti određenih gospodarskih subjekata ili zemalja. Za razliku od toga, „mjerama za ponovno uspostavljanje ravnoteže” nastoji se postići ravnoteža koncesija i obveza između Unije i druge članice WTO-a tako da se suspendiraju u bitnom istovjetne koncesije ili druge obveze (7) nakon jednostrane mjere koju je poduzela ta članica WTO-a, a kojom se narušava spomenuta ravnoteža između koncesija i obveza. To je vidljivo i iz toga što mjere za ponovno uspostavljanje ravnoteže imaju drugu pravnu osnovu, konkretno, Uredbu (EU) br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8). Međutim, odredbe Uredbe (EU) 2015/477, koja predstavlja pravnu osnovu ove Uredbe, isključivo se odnose samo na kombinirani učinak antidampinških i/ili antisubvencijskih mjera i zaštitnih mjera na iste kategorije proizvoda navedene u Prilogu 1.A. S obzirom na različite kontekste i svrhu tih različitih mjera, suspenzija mjera za ponovno uspostavljanje ravnoteže nije obuhvaćena ovim preispitivanjem. Kombinirani učinak zaštitnih mjera i mjera za ponovno uspostavljanje ravnoteže ne može se stoga rješavati u okviru posebnog pravnog okvira Uredbe (EU) 2015/477. Stoga je ta tvrdnja odbačena.

3.   ZAKLJUČCI

(15)

Na temelju navedenog nakon razmatranja svih podnesaka zainteresiranih strana Komisija je potvrdila da postoje dostatni razlozi za zaključak da bi kombinacija antidampinških i/ili antisubvencijskih mjera i zaštitnih mjera uvedenih Uredbom (EU) 2019/159 za kategorije proizvoda navedene u Prilogu 1.A doista imala učinak veći od namjeravanog ili poželjnog u smislu politike i ciljeva trgovinske zaštite Unije, kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2015/477. Komisija stoga smatra da je primjereno uvesti mjere za sprečavanje istodobne primjene antidampinških i/ili kompenzacijskih mjera navedenih u Prilogu 2. i carinske pristojbe iznad kvote za kategorije proizvoda od čelika navedene u Prilogu 1.A.

(16)

Stoga, ako se na kategorije proizvoda navedene u Prilogu 1.A počne primjenjivati stopa carinske pristojbe iznad kvote iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159 i ta stopa prekorači istovjetnu stopu više antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koja se primjenjuje na iste kategorije proizvoda, naplaćuje se samo carinska pristojba iznad kvote. Drugim riječima, ako je carinska pristojba iznad kvote 25 %, a istovjetna stopa antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe primjenjive na iste kategorije proizvoda 10 %, naplaćuje se samo carinska pristojba iznad kvote. U tim se okolnostima suspendira naplata primjenjive antidampinške i/ili antisubvencijske mjere tijekom razdoblja primjene prethodno navedene carinske pristojbe iznad kvote.

(17)

Ako se stopa carinske pristojbe iznad kvote iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159 počne primjenjivati na kategorije proizvoda navedene u Prilogu 1.A te ako je niža od istovjetne stope antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koja se primjenjuje na iste kategorije proizvoda, trebalo bi naplatiti punu carinsku pristojbu iznad kvote uvećanu za razliku između carinske pristojbe iznad kvote i razine više antidampinške/kompenzacijske pristojbe na snazi, kako je propisano u Prilogu 2. Drugim riječima, ako je carinska pristojba iznad kvote 25 %, a viša istovjetna stopa antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koja se primjenjuje na iste kategorije proizvoda 35 %, stopi carinske pristojbe iznad kvote od 25 % trebalo bi dodati razliku od 10 % između carinske pristojbe iznad kvote i istovjetne stope primjenjive antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe. U tim bi se okolnostima trebalo suspendirati naplatu dijela antidampinške i/ili antisubvencijske mjere koji nije primjenjiv tako da se osigura da kombinirani učinak dviju mjera ne prekorači višu razinu primjenjive antidampinške/antisubvencijske pristojbe.

(18)

Kako bi se izbjegle nedoumice, ako se zaštitna carinska pristojba iznad kvote prestane primjenjivati, odmah prestaje suspenzija naplate antidampinške/antisubvencijske mjere. Od tog trenutka primjenjive antidampinške/antisubvencijske mjere primjenjuju se kao i obično.

(19)

Ako se kombinirane antidampinške i antisubvencijske mjere primjenjuju na isti proizvod iz određenih zemalja, odgovarajućim propisima navedenima u Prilogu 1.B propisan je način njihove primjene kako bi se izbjeglo dvostruko računanje. Ako je carinska pristojba iznad kvote niža od kombinirane antidampinške i kompenzacijske pristojbe, primjena kombinirane pristojbe ili njezina dijela ima prednost u odnosu na carinsku pristojbu iznad kvote.

(20)

Za slučajeve kad se primjenjive antidampinške i/ili antisubvencijske mjere sastoje od fiksne pristojbe Komisija je te pristojbe preračunala u pristojbe ad valorem i usporedila dobivenu pristojbu ad valorem s carinskom pristojbom iznad kvote. Ako je dobivena pristojba ad valorem bila viša od carinske pristojbe iznad kvote, smanjena antidampinška i/ili antisubvencijska pristojba u skladu s uvodnom izjavom 16. ponovno se preračunala u fiksnu pristojbu.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za instrumente trgovinske zaštite,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ako se carinska pristojba iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159 počne primjenjivati na kategorije proizvoda iz Priloga 1. Uredbi (EU) 2019/159 i ako je viša od istovjetne ad valorem razine antidampinških/antisubvencijskih pristojbi navedenih u Prilogu 2., naplaćuje se samo carinska pristojba iznad kvote iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159.

2.   Tijekom razdoblja primjene stavka 1. suspendira se naplata carina koje su uvedene na temelju uredbi navedenih u Prilogu 1.B ovoj Uredbi.

3.   Ako se carinska pristojba iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159 počne primjenjivati na kategorije proizvoda iz Priloga 1. Uredbi (EU) 2019/159 i ako se postavi na razinu nižu od istovjetne ad valorem razine antidampinških/antisubvencijskih pristojbi navedenih u Prilogu 2., carinska pristojba iznad kvote iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159 naplaćuje se uvećana za razliku između te pristojbe i više istovjetne ad valorem razine antidampinških/antisubvencijskih pristojbi navedenih u Prilogu 2.

4.   Suspendira se dio iznosa antidampinških/antisubvencijskih pristojbi koje nisu prikupljene u skladu s stavkom 2.

5.   Suspenzije iz stavaka 2. i 4. vremenski su ograničene na razdoblje primjene carinske pristojbe iznad kvote iz članka 1. stavka 6. Uredbe (EU) 2019/159.

Članak 2.

Svaka mjera donesena u skladu s ovom Uredbom primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove Uredbe i nema retroaktivni učinak.

Svaka mjera donesena u skladu s ovom Uredbom ne služi kao osnova za povrat pristojbi naplaćenih prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. rujna 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 83, 27.3.2015., str. 11.

(2)  SL L 31, 1.2.2019., str. 27.

(3)  SL L 31, 1.2.2019., str. 53., uvodna izjava 186.

(4)  SL C 146, 26.4.2019., str. 5.

(5)  SL L 258, 6.10.2017., str. 24.

(6)  SL L 158, 21.6.2018., str. 5.

(7)  Uredbe Komisije (EU) 2018/724 (SL L 122, 17.5.2018., str. 14.) i (EU) 2018/886 (SL L 158, 21.6.2018., str. 5.).

(8)  SL L 189, 27.6.2014., str. 50.


PRILOG 1.A.

Popis kategorija proizvoda na koje se primjenjuju konačne zaštitne mjere

Broj proizvoda

Kategorija proizvoda

Oznaka KN

1.

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2.

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3.

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4.

Limovi s metalnom prevlakom

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5.

Limovi s organskom prevlakom

7210 70 80 , 7212 40 80

6.

Proizvodi od bijelog lima

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7.

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8.

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9.

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10.

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7219 21 10 , 7219 21 90

12.

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13.

Čelične šipke za armiranje betona

7214 20 00 , 7214 99 10

14.

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15.

Nehrđajuće žičane šipke

7221 00 10 , 7221 00 90

16.

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17.

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18.

Žmurje (talpe)

7301 10 00

19.

Materijal za željezničke pruge

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20.

Cijevi za plinovode

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21.

Šuplji profili

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22.

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24.

Ostale bešavne cijevi

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25.

Velike varene cijevi

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26.

Ostale varene cijevi

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27.

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28.

Nelegirana žica

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


PRILOG 1.B.

Popis uredbi o uvođenju antidampinških i antisubvencijskih mjera za proizvode koji podliježu zaštitnoj mjeri

1)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1795 оd 5. listopada 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine te o završetku ispitnog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Srbije, SL L 258, 6.10.2017., str. 24.

2)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/969 оd 8. lipnja 2017. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugoga legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/649 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugoga legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 146, 9.6.2017., str. 17.

3)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1328 od 29. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije, SL L 210, 4.8.2016., str. 1.

4)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/186 od 7. veljače 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih čelikâ otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 34, 8.2.2018., str. 16.

5)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/687 оd 2. svibnja 2019. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 116, 3.5.2019., str. 5.

6)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/688 оd 2. svibnja 2019. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 116, 3.5.2019., str. 39.

7)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/336 od 27. veljače 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih teških ploča od nelegiranog ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 50, 28.2.2017., str. 18.

8)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1429 оd 26. kolovoza 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajvana, SL L 224, 27.8.2015., str. 10.

9)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1246 od 28. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armirani beton podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 204, 29.7.2016., str. 70.

10)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1019 od 16. lipnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih šipki za armiranje betona podrijetlom iz Republike Bjelarusa, SL L 155, 17.6.2017., str. 6.

11)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1141 оd 27. lipnja 2017. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih šipki od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 165, 28.6.2017., str. 2.

12)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1846 od 14. listopada 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz žičanih šipki podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije nakon isteka mjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009, SL L 268, 15.10.2015., str. 9.

13)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/110 оd 26. siječnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Bjelarusa, Narodne Republike Kine i Rusije te o prekidu postupka u vezi s uvozom određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Ukrajine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009, SL L 20, 27.1.2015., str. 6.

14)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/330 оd 5. ožujka 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 63, 6.3.2018., str. 15.

15)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1469 оd 1. listopada 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 246, 2.10.2018., str. 20.

16)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/804 оd 11. svibnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 121, 12.5.2017., str. 3.

17)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/251 оd 12. veljače 2019. o konačnim antidampinškim pristojbama uvedenima na uvoz proizvoda društva Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2272 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Narodne Republike Kine, SL L 42, 13.2.2019., str. 25. i

18)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/865 оd 4. lipnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih žica i žica u strukovima od nelegiranog čelika za prednaprezanje i naknadno naprezanje (žice i žice u strukovima PSC) podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009, SL L 139, 5.6.2015., str. 12.


PRILOG 2.

Stope antidampinških i/ili kompenzacijskih pristojbi koje se primjenjuju sve dok se na isti proizvod primjenjuje zaštitna pristojba

PRILOG 2.1.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1795 оd 5. listopada 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine te o završetku ispitnog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Srbije (SL L 258, 6.10.2017., str. 24.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Konačna stopa pristojbe u eurima po toni neto

Istovjetna stopa u pristojbi ad valorem

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva u eurima po toni neto

Brazil

ArcelorMittal Brasil S.A.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazil

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazil

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazil

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazil

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazil

Sva ostala brazilska društva

C999

63

17,50 %

0,00

Iran

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Iran

Sva ostala iranska društva

C999

57,5

17,90 %

0,00

Rusija

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Rusija

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Rusija

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Rusija

Sva ostala ruska društva

C999

96,5

33 %

23,39

Ukrajina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukrajina

Sva ostala ukrajinska društva

C999

60,5

19,40 %

0,00

PRILOG 2.2.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/969 оd 8. lipnja 2017. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugoga legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/649 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugoga legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 146, 9.6.2017., str. 17.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna kompenzacijska pristojba

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Kompenzacijska pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Grupa Handan Iron & Steel, Han-Bao Co., Ltd., Handan

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Narodna Republika Kina

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

PRILOG 2.3.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1328 od 29. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih hladnovaljanih plosnatih čeličnih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Ruske Federacije (SL L 210, 4.8.2016., str. 1.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

22,10 %

0,00 %

Rusija

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Rusija

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Rusija

Sva ostala društva

C999

36,10 %

11,10 %

PRILOG 2.4.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/186 od 7. veljače 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih čelikâ otpornih na koroziju podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 34, 8.2.2018., str. 16.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Narodna Republika Kina

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Narodna Republika Kina

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Narodna Republika Kina

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Narodna Republika Kina

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Narodna Republika Kina

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

27,9 %

2,90 %

PRILOG 2.5.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/687 оd 2. svibnja 2019. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 116, 3.5.2019., str. 5.-38.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/688 оd 2. svibnja 2019. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih organski prevučenih proizvoda od čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća, SL L 116, 3.5.2019., str. 39.

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna kompenzacijska pristojba

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Kompenzacijska pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd and Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

PRILOG 2.6.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/336 od 27. veljače 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih teških ploča od nelegiranog ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 50, 28.2.2017., str. 18.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Narodna Republika Kina

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Narodna Republika Kina

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Narodna Republika Kina

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

73,7 %

48,70 %

PRILOG 2.7.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1429 оd 26. kolovoza 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz hladnovaljanih ravnih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajvana (SL L 224, 27.8.2015., str. 10.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

25,3 %

0,3 %

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taiwan

Sva ostala društva

C999

6,8 %

0,0 %

PRILOG 2.8.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1246 od 28. srpnja 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armirani beton podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 204, 29.7.2016., str. 70.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

C999

22,5 %

0,0 %

PRILOG 2.9.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1019 od 16. lipnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih šipki za armiranje betona podrijetlom iz Republike Bjelarusa (SL L 155, 17.6.2017., str. 6.)

Zemlja

Društvo

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Bjelarus

Sva društva

10,60 %

0,0 %

PRILOG 2.10.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1141 оd 27. lipnja 2017. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz određenih šipki od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 165, 28.6.2017., str. 2.)

Zemlja

Društvo

Grad

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna kompenzacijska pristojba

Kompenzacijska pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Indija

Chandan Steel Ltd., Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

Indija

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

Indija

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Indija

Ambica Steel Ltd.

New-Delhi

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

SKM Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

Indija

Sva ostala društva

 

B999

4,0 %

0,0 %

PRILOG 2.11.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1846 od 14. listopada 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz žičanih šipki podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije nakon isteka mjere u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 268, 15.10.2015., str. 9.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Grupa Valin

A930

7,9 %

0 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

A999

24,0 %

0 %

PRILOG 2.12.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/110 оd 26. siječnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Bjelarusa, Narodne Republike Kine i Rusije te o prekidu postupka u vezi s uvozom određenih zavarenih cijevi od željeza ili nelegiranog čelika podrijetlom iz Ukrajine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 20, 27.1.2015., str. 6.).

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Sva društva

90,60 %

65,6 %

Rusija

Grupacija TMK (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company i Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Rusija

Grupacija OMK (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works i Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Rusija

Sva ostala društva

A999

20,50 %

0,0 %

Bjelarus

Sva društva

38,10 %

13,1 %

PRILOG 2.13.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/330 оd 5. ožujka 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 63, 6.3.2018., str. 15.)

Zemlja

Društvo/društva

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Narodna Republika Kina

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Narodna Republika Kina

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B236

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B237

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B238

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B239

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B240

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B241

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B242

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B243

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B244

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B245

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B246

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B247

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B248

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B249

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B250

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B251

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B252

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B253

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B254

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B255

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B256

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B257

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B258

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B259

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B260

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B261

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B262

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B263

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B264

56,9 %

31,9 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

B999

71,9 %

46,9 %

PRILOG 2.14.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1469 оd 1. listopada 2018. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza ili čelika podrijetlom iz Rusije i Ukrajine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 246, 2.10.2018., str. 20.)

Zemlja

Društvo/društva

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Rusija

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant and Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Rusija

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Rusija

Sva ostala društva

A999

35,8 %

10,8 %

Ukrajina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukrajina

LLC Interpipe Niko Tube and OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukrajina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukrajina

Sva ostala društva

A999

25,7 %

0,7 %

PRILOG 2.15.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/804 оd 11. svibnja 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih bešavnih cijevi od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika (osim od nehrđajućeg čelika), kružnog poprečnog presjeka, vanjskog promjera većeg od 406,4 mm, podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 121, 12.5.2017., str. 3.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Narodna Republika Kina

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Narodna Republika Kina

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Narodna Republika Kina

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Narodna Republika Kina

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Narodna Republika Kina

Svi ostali proizvođači

C999

54,9 %

29,9 %

PRILOG 2.16.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/251 оd 12. veljače 2019. o konačnim antidampinškim pristojbama uvedenima na uvoz proizvoda društva Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd i izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2272 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenog željeznog ili čeličnog pribora za cijevi podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 42, 13.2.2019., str. 25.)

Zemlja

Društvo

Grad

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, NRK

 

A949

17,7 %

0,0 %

Narodna Republika Kina

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd.

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

 

A999

39,2 %

14,2 %

PRILOG 2.17.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/865 оd 4. lipnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih žica i žica u strukovima od nelegiranog čelika za prednaprezanje i naknadno naprezanje (žice i žice u strukovima PSC) podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 139, 5.6.2015., str. 12.)

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Izvorna konačna antidampinška pristojba

Antidampinška pristojba kad je zaštitna mjera primjenjiva

Narodna Republika Kina

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Narodna Republika Kina

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, i Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Narodna Republika Kina

Sva ostala društva

A999

46,20 %

21,20 %