25.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/105


UREDBA (EU) 2019/1241 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 2019/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuje se zajednička ribarstvena politika (ZRP) za očuvanje i održivo iskorištavanje ribolovnih resursa.

(2)

Tehničke su mjere alati za pružanje potpore provedbi ZRP-a. Međutim, evaluacija postojeće regulatorne strukture u odnosu na tehničke mjere pokazala je da se njome vjerojatno neće ostvariti ciljevi ZRP-a i da bi trebalo zauzeti nov pristup radi povećanja učinkovitosti tehničkih mjera, s naglaskom na prilagodbu strukture upravljanja.

(3)

Postoji potreba za razvojem okvira za reguliranje tehničkih mjera. Tim bi okvirom trebalo, s jedne strane, utvrditi opća pravila koja se trebaju primjenjivati u svim vodama Unije i, s druge strane, osigurati donošenje tehničkih mjera kojima se uzimaju u obzir regionalne posebnosti ribarstva u procesu regionalizacije koji je uveden Uredbom (EU) br. 1380/2013.

(4)

Okvirom bi trebalo obuhvatiti lov i iskrcavanje ribolovnih resursa te uporabu ribolovnih alata i međudjelovanje između ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava.

(5)

Ova Uredba trebala bi se primjenjivati na ribolovne operacije koje u vodama Unije obavljaju ribarska plovila Unije i ribarska plovila trećih zemalja te državljani država članica – ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave – te na ribarska plovila Unije koja djeluju u vodama Unije u najudaljenijim regijama iz članka 349. prvog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). U odnosu na ribarska plovila Unije i državljane država članica trebala bi se primjenjivati i u vodama izvan Unije, na tehničke mjere donesene za regulatorno područje Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) i područje primjene Sporazuma o Općoj komisiji za ribarstvo Sredozemlja (GFCM).

(6)

Prema potrebi, tehničke mjere trebale bi se primjenjivati na rekreacijski ribolov, koji može imati znatan učinak na stokove riba i školjaka.

(7)

Tehničkim mjerama trebalo bi doprinijeti ostvarivanju ciljeva ZRP-a u pogledu obavljanja ribolova na razinama najvećeg održivog prinosa, smanjenja neželjenog ulova i uklanjanja odbačenog ulova te doprinijeti postizanju dobrog stanja okoliša utvrđenog u Direktivi 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

Tehničkim mjerama trebalo bi posebno doprinijeti zaštiti nedorasle ribe i agregacija ribe u mrijestu uporabom selektivnog ribolovnog alata i mjera za izbjegavanje neželjenog ulova. Tehničkim mjerama trebalo bi također na najmanju moguću mjeru svesti učinke ribolovnog alata na morski ekosustav, a posebno na osjetljive vrste i staništa, među ostalim, prema potrebi, s pomoću poticaja. Njima bi se trebalo doprinijeti i uvođenju mjera upravljanja u svrhu usklađivanja s obvezama iz Direktive Vijeća 92/43/EEZ (6), Direktive 2008/56/EZ i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(9)

Radi evaluacije učinkovitosti tehničkih mjera, trebalo bi utvrditi ciljane vrijednosti koje se odnose na razine neželjenog ulova, a posebno ulova morskih vrsta koje su manje od minimalnih referentnih veličina, na razinu slučajnog ulova osjetljivih vrsta i na opseg u kojem su staništa na morskom dnu izložena štetnom djelovanju ribolova. Te ciljane vrijednosti trebale bi odražavati ciljeve ZRP-a, zakonodavstva Unije u području okoliša, a posebno Direktive 92/43/EEZ i Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), i međunarodnu najbolju praksu.

(10)

Kako bi se osigurala ujednačenost u pogledu tumačenja i provedbe tehničkih pravila, trebalo bi ažurirati i objediniti definicije ribolovnog alata i ribolovnih operacija sadržane u postojećim uredbama o tehničkim mjerama.

(11)

Trebalo bi zabraniti određeni destruktivni ribolovni alat ili metode u kojima se rabe eksplozivi, otrovi, omamljujuće tvari, električna struja, pneumatski čekići ili drugi udarni instrumenti, povlačne naprave i trgajuće ribolovne alate za skupljanje crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i koraljima sličnih vrsta te određene podvodne puške. Ne bi trebala biti dopuštena prodaja, izlaganje ili nuđenje na prodaju bilo kojih morskih vrsta ulovljenih uporabom takvog alata ili takvih metoda ako su oni zabranjeni na temelju ove Uredbe.

(12)

Tijekom prijelaznog razdoblja do 30. lipnja 2021. i pod određenim strogim uvjetima trebala bi i dalje biti moguća uporaba povlačne mreže (koća) s električnim impulsima.

(13)

S obzirom na savjete Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (STECF), trebalo bi uspostaviti određena zajednička pravila kojima se utvrđuju ograničenja uporabe povlačnog ribolovnog alata i konstrukcije vreća (saka) kako bi se spriječile loše prakse koja dovode do neselektivnog ribolova.

(14)

Kako bi se ograničila uporaba lebdećih (plovućih) mreža koje mogu loviti na velikim područjima i dovesti do znatnog ulova osjetljivih vrsta, trebalo bi objediniti postojeća ograničenja uporabe takvog ribolovnog alata.

(15)

S obzirom na savjete STECF-a, ribolov mrežama stajaćicama u zonama ICES-a 3.a, 6.a, 6.b, 7.b, 7.c, 7.j i 7.k i potpodručjima ICES-a 8., 9., 10. i 12.. istočno od 27° Z u vodama s ucrtanom dubinom većom od 200 m i dalje bi trebao biti zabranjen radi zaštite osjetljivih dubokomorskih vrsta, podložno određenim odstupanjima.

(16)

Za određene rijetke riblje vrste, poput pojedinih vrsta morskih pasa i raža, čak bi i ograničena ribolovna aktivnost mogla dovesti do ozbiljnog rizika za njihovo očuvanje. Radi zaštite tih vrsta trebalo bi uvesti opću zabranu njihova ribolova.

(17)

Kako bi se pružila stroga zaštita osjetljivim morskim vrstama, poput morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova, predviđena u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, države članice trebale bi uvesti mjere ublažavanja kako bi na najmanju moguću mjeru svele, i ako je moguće uklonile, ulov takvih vrsta ribolovnim alatom.

(18)

Kako bi se osigurala kontinuirana zaštita osjetljivih morskih staništa koja se nalaze uz obale Irske, Ujedinjene Kraljevine i oko Azora, Madeire i Kanarskih otoka, kao i na regulatornom području NEAFC-a, trebalo bi zadržati postojeća ograničenja uporabe pridnenog ribolovnog alata.

(19)

Ako se na temelju znanstvenih savjeta utvrde druga takva staništa, trebala bi postojati mogućnost uvođenja sličnih ograničenja radi zaštite tih staništa.

(20)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi minimalne referentne veličine za očuvanje kako bi se osigurala zaštita nedoraslih morskih vrsta i kako bi se uspostavila područja za oporavak ribljih stokova kao i odredile minimalne tržišne veličine.

(21)

Trebalo bi utvrditi način na koji se treba mjeriti veličina morskih vrsta.

(22)

Države članice trebale bi imati mogućnost provedbe pilot-projekata s ciljem istraživanja mogućnosti za izbjegavanje, svođenje na najmanju moguću mjeru i uklanjanje neželjenog ulova. Ako rezultati tih projekata ili znanstveni savjeti upućuju na to da postoji znatni neželjeni ulov, države članice trebale bi nastojati utvrditi tehničke mjere za smanjenje takvog ulova.

(23)

Ovom Uredbom trebalo bi uspostaviti osnovne standarde za svaki morski bazen. Ti osnovni standardi proizlaze iz postojećih tehničkih mjera pri čemu se u obzir uzimaju savjeti STECF-a i mišljenja dionika. Ti osnovni standardi trebali bi obuhvaćati osnovne veličine oka mrežnog tega za povlačni ribolovni alat i mreže stajaćice, minimalne referentne veličine za očuvanje, zabranjena ili ograničena područja kao i mjere očuvanja prirode radi ublažavanja ulova osjetljivih vrsta na određenim područjima i sve postojeće regionalno specifične tehničke mjere.

(24)

Države članice trebale bi biti imati mogućnost izraditi zajedničke preporuke za odgovarajuće tehničke mjere koje odstupaju od tih osnovnih standarda u skladu s procesom regionalizacije utvrđenim u Uredbi (EU) br. 1380/2013, na temelju znanstvenih dokaza.

(25)

Takvim regionalnim tehničkim mjerama trebale bi se omogućiti najmanje onakve koristi za očuvanje morskih bioloških resursa koje su barem jednake onima koje se osiguravaju osnovnim standardima, posebno u pogledu načina iskorištavanja i razine zaštite koja se pruža osjetljivim vrstama i staništima.

(26)

Pri izradi zajedničkih preporuka u pogledu karakteristika ribolovnog alata koje se odnose na veličinu i vrstu i čija se veličina oka mrežnog tega razlikuje od one predviđene osnovnim standardima regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se takvim mjerama ostvaruju najmanje slične ili poboljšane karakteristike selektivnosti kao osnovnim ribolovnim alatima.

(27)

Pri izradi zajedničkih preporuka u pogledu ograničenih područja radi zaštite agregacija nedorasle ribe i ribe u mrijestu, regionalne skupine država članica trebale bi u svojim zajedničkim preporukama utvrditi ciljeve, zemljopisni opseg i trajanje zabrana ribolova kao i ograničenja ribolovnog alata te mehanizme za kontrolu i praćenje.

(28)

Pri izradi zajedničkih preporuka u pogledu minimalnih referentnih veličina za očuvanje regionalne skupine država članica trebale bi osigurati da se poštuje cilj ZRP-a koji se sastoji od osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta, istodobno osiguravajući da ne dođe do uvođenja poremećaja na tržište i da ne nastane tržište za ribe manje od minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(29)

Kao mogućnost koju treba razviti u okviru regionalizacije trebalo bi dopustiti uvođenje zabrana ribolova u stvarnom vremenu zajedno s odredbama o izmjeni mjesta ribolova kao dodatnom mjerom radi zaštite osjetljivih vrsta, nedorasle ribe ili agregacija ribe u mrijestu. U odgovarajućim zajedničkim preporukama trebalo bi utvrditi uvjete za uspostavu takvih područja, uključujući zemljopisni opseg i trajanje zabrana ribolova, kao i mehanizme za kontrolu i praćenje.

(30)

Na temelju procjene učinka inovativnog ribolovnog alata uporaba ili proširenje uporabe takvog inovativnog ribolovnog alata mogli bi se uvrstiti kao mogućnost u zajedničke preporuke regionalnih skupina država članica. Uporaba inovativnog ribolovnog alata ne bi se trebala dopustiti ako znanstvena procjena pokaže da bi njegova uporaba dovela do znatnih negativnih učinaka na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

(31)

Pri izradi zajedničkih preporuka u pogledu zašite osjetljivih vrsta i staništa regionalnim skupinama država članica trebalo bi dopustiti izradu dodatnih mjera ublažavanja za smanjenje učinka ribolova na takve vrste i staništa. Ako znanstveni dokazi pokažu da postoji ozbiljna prijetnja stanju očuvanosti takvih vrsta i staništa, države članice trebale bi uvesti dodatna ograničenja u vezi s konstrukcijom i uporabom određenog ribolovnog alata ili čak uvesti potpunu zabranu njegove uporabe na određenom području. Konkretno, takva ograničenja mogla bi se primijeniti na uporabu lebdećih (plovućih) mreža, što je na određenim područjima dovelo do znatnog ulova osjetljivih vrsta.

(32)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 omogućuje se uspostava privremenih planova za odbačeni ulov radi provedbe obveze iskrcavanja u slučajevima u kojima za dotični ribolov nije uspostavljen višegodišnji plan. U okviru takvih planova trebalo bi omogućiti utvrđivanje tehničkih mjera koje su usko povezane s provedbom obveze iskrcavanja i čiji je cilj povećanje selektivnosti i najveće moguće smanjenje neželjenog ulova.

(33)

Trebala bi postojati mogućnost provedbe pilot projekata u pogledu potpunog dokumentiranja ulova i odbačenog ulova. Takvi projekti mogli bi uključivati odstupanja od pravila o veličinama oka mrežnog tega utvrđenih u ovoj Uredbi u mjeri u kojoj doprinose ostvarenju ciljeva i ciljanih vrijednosti ove Uredbe.

(34)

U ovu Uredbu trebalo bi uključiti određene odredbe o tehničkim mjerama koje je donio NEAFC.

(35)

Kako se ne bi ometala znanstvena istraživanja ili neposredno poribljavanje i premještanje, tehničke mjere predviđene u ovoj Uredbi ne bi se trebale primjenjivati na operacije koje bi mogle biti potrebne za obavljanje tih aktivnosti. Osobito, ako se ribolovnim operacijama u svrhe znanstvenih istraživanja zahtijeva takvo odstupanje od tehničkih mjera iz ove Uredbe, one bi trebale podlijegati odgovarajućim uvjetima.

(36)

Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU- u vezi s donošenjem određenih mjera u pogledu rekreacijskog ribolova, ograničenja povezanih s povlačnim ribolovnim alatima, osjetljivih vrsta i staništa, popisa riba i školjaka za koje je zabranjen usmjeren ribolov, definicije usmjerenog ribolova, pilot-projekata u pogledu potpunog dokumentiranja ulova i odbačenog ulova i tehničkih mjera u okviru privremenih planova za odbačeni ulov te u pogledu minimalnih referentnih veličina za očuvanje, veličina oka mrežnog tega, zabranjenih područja i drugih tehničkih mjera u određenim morskim bazenima, mjera ublažavanja za osjetljive vrste i popisa vrsta iz stokova koji čine ključne pokazatelje. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (9) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(37)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu odredaba ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji u vezi s utvrđivanjem specifikacije uređaja za smanjenje trošenja i habanja povlačnog ribolovnog alata i za njegovo jačanje ili ograničavanje bijega ulova u prednjem dijelu povlačnog ribolovnog alata; utvrđivanjem specifikacije selektivnih uređaja pričvršćenih na definirani osnovni ribolovni alat; utvrđivanjem specifikacije za povlačnu mrežu (koću) s električnim impulsima; utvrđivanjem ograničenja konstrukcije ribolovnog alata te mjera kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave; i utvrđivanjem pravila o mjerama kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave pri uporabi mirujućeg ribolovnog alata na dubinama od 200 do 600 m, o mjerama kontrole i praćenja koje treba donijeti za određena zabranjena ili ograničena područja te o karakteristikama signala i primjene uređaja koji se upotrebljavaju za odvraćanje kitova od mreža stajaćica i metodama za svođenje slučajnog ulova morskih ptica, morskih gmazova i morskih kornjača na najmanju moguću mjeru. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(38)

Do 31. prosinca 2020. i svake treće godine nakon toga Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe na temelju informacija koje su dostavile države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća te nakon evaluacije od strane STECF-a. U tom bi se izvješću trebalo procijeniti u kojoj mjeri su tehničke mjere, i na regionalnoj razini i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva i postizanju ciljanih vrijednosti ove Uredbe.

(39)

Za potrebe tog izvješća mogli bi se upotrebljavati odgovarajući pokazatelji selektivnosti, kao što je znanstveni koncept duljine optimalne selektivnosti (Lopt), kao referentni alati za praćenje napretka tijekom vremena prema ostvarivanju cilja ZRP-a koji se sastoji od svođenja neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru. U tom smislu ti pokazatelji nisu obvezujuće ciljane vrijednosti, već alati za praćenje koji mogu biti temelj za rasprave ili odluke na regionalnoj razini. Od odgovarajućih znanstvenih tijela trebalo bi tražiti pokazatelje i vrijednosti koje se upotrebljavaju za njihovu primjenu za niz stokova koji čine ključne pokazatelje i čime bi se također u obzir uzeli mješoviti ribolov i porast regrutacije. Komisija bi te pokazatelje mogla uključiti u izvješće o provedbi ove Uredbe. Popis stokova koji čine ključne pokazatelje trebao bi uključivati pridnene vrste koje podliježu ograničenjima ulova, uzimajući u obzir relativnu važnost iskrcavanja, odbačenog ulov i značaj ribolova za svaki morski bazen.

(40)

Izvješće Komisije trebalo bi također upućivati na savjet ICES-a o napretku ili učinku inovativnog ribolovnog alata. U izvješću bi se trebali donijeti zaključci o koristima za morske ekosustave, osjetljiva staništa i selektivnost, te o negativnim učincima na njih.

(41)

Na temelju izvješća Komisije, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni, države članice u toj regiji trebale bi dostaviti plan u kojem bi bile navedene korektivne mjere koje treba poduzeti kako bi se osiguralo ispunjavanje tih ciljeva i ciljanih vrijednosti. Komisija bi na temelju tog izvješća Europskom parlamentu i Vijeću također trebala predložiti sve potrebne izmjene ove Uredbe.

(42)

Zbog broja i važnosti izmjena koje treba provesti, uredbe Vijeća (EZ) br. 894/97 (11), (EZ) br. 850/98 (12), (EZ) br. 2549/2000 (13), (EZ) br. 254/2002 (14), (EZ) br. 812/2004 (15) i (EZ) br. 2187/2005 (16) trebalo bi staviti izvan snage.

(43)

Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (17) i (EZ) br. 1224/2009 (18) te Uredbu (EU) br. 1380/2013 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(44)

Komisija je trenutačno ovlaštena za donošenje i izmjene tehničkih mjera na regionalnoj razini u okviru uredaba (EU) 2016/1139 (19), (EU) 2018/973 (20), (EU) 2019/472 (21) i (EU) 2019/1022 (22) Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjih planova za Baltičko more, Sjeverno more, zapadne vode i zapadno Sredozemlje. Kako bi se pojasnilo područje primjene odgovarajućih ovlaštenja i kako bi se utvrdilo da delegirani akti doneseni na temelju ovlaštenja predviđenih u tim uredbama moraju biti u skladu s određenim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, te bi uredbe trebalo izmijeniti u interesu pravne sigurnosti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju tehničke mjere u vezi s:

(a)

lovom i iskrcavanjem morskih bioloških resursa;

(b)

uporabom ribolovnog alata; i

(c)

međudjelovanjem između ribolovnih aktivnosti i morskih ekosustava.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije i državljani država članica, ne dovodeći u pitanje primarnu odgovornost države zastave, u ribolovnim zonama iz članka 5. te na ribarska plovila koja plove pod zastavom trećih zemalja i koja su registrirana u trećim zemljama kada obavljaju ribolov u vodama Unije.

2.   Članci 7., 10., 11. i 12. primjenjuju se i na rekreacijski ribolov. U slučajevima u kojima rekreacijski ribolov ima znatan učinak u određenoj regiji, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kako bi izmijenila ovu Uredbu propisujući da se relevantne odredbe članka 13. ili dijelovi A ili C priloga od V. do X. također primjenjuju na rekreacijski ribolov.

3.   Podložno uvjetima utvrđenima u člancima 25. i 26., tehničke mjere utvrđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode isključivo u svrhu:

(a)

znanstvenih istraživanja; i

(b)

neposrednog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta.

Članak 3.

Ciljevi

1.   Kao alati za potporu provedbi ZRP-a tehničke mjere doprinose ciljevima ZRP-a utvrđenima u primjenjivim odredbama članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Tehničkim se mjerama posebno doprinosi ostvarivanju sljedećih ciljeva:

(a)

optimiziranju modela iskorištavanja radi zaštite nedoraslih morskih bioloških resursa i agregacija morskih bioloških resursa u mrijestu;

(b)

osiguravanju toga da se slučajni ulov osjetljivih morskih vrsta, uključujući one navedene u direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ, koji proizlazi iz ribolova svede na najmanju moguću mjeru i, ako je to moguće, ukloni tako da ne predstavlja prijetnju stanju očuvanosti tih vrsta;

(c)

osiguravanju toga da se negativni okolišni učinci ribarstva na morska staništa svedu na najmanju moguću mjeru, među ostalim s pomoću odgovarajućih poticaja;

(d)

uvođenju mjera upravljanja ribarstvom u svrhe usklađenosti s direktivama 92/43/EEZ, 2000/60/EZ i 2008/56/EZ, posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša u skladu s člankom 9. stavkom 1 Direktive 2008/56/EZ, i s Direktivom 2009/147/EZ.

Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.   Tehničkim mjerama želi se osigurati:

(a)

da se ulov morskih vrsta koje su manje od minimalne referentne veličine za očuvanje smanji što je više moguće u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

da slučajni ulov morskih sisavaca, morskih gmazova, morskih ptica i drugih vrsta koje se ne iskorištavaju u komercijalne svrhe ne prelazi razine predviđene u zakonodavstvu Unije i međunarodnim sporazumima koji su obvezujući za Uniju;

(c)

da su okolišni učinci koje ribolovne aktivnosti imaju na staništa na morskom dnu u skladu s člankom 2. stavkom 5. točkom (j) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   U okviru procesa izvješćivanja utvrđenog u članku 31. preispituje se koliki je napredak postignut prema ostvarivanju tih ciljanih vrijednosti.

Članak 5.

Određivanje ribolovnih zona

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće zemljopisne definicije ribolovnih zona:

(a)

„Sjeverno more” znači vode Unije u zonama ICES-a (23) 2.a i 3.a te potpodručje ICES-a 4.;

(b)

„Baltičko more” znači vode Unije u zonama ICES-a 3.b, 3.c i 3.d;

(c)

„sjeverozapadne vode” znači vode Unije u potpodručjima ICES-a 5., 6. i 7.;

(d)

„jugozapadne vode” znači potpodručja ICES-a 8., 9. i 10. (vode Unije) i zone CECAF-a (24)34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 (vode Unije);

(e)

„Sredozemno more” znači pomorske vode Sredozemnog mora istočno od crte 5° 36′Z;

(f)

„Crno more” znači vode zemljopisnog potpodručja 29. GFCM-a, kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (25);

(g)

„vode Unije u Indijskom oceanu i zapadnom Atlantiku” znači vode oko Guadeloupea, Francuske Gvajane, Martiniquea, Mayottea, Réuniona i Saint-Martina pod suverenošću ili jurisdikcijom države članice;

(h)

„regulatorno područje NEAFC-a” znači vode na području primjene Konvencije NEAFC-a koje leže izvan voda pod ribolovnom jurisdikcijom ugovornih stranaka, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (26);

i.

„područje primjene Sporazuma o GFCM-u” znači Sredozemno more, Crno more i susjedne vode, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1343/2011.

Članak 6.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, uz definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„način iskorištavanja” znači način na koji je ribolovna smrtnost raspoređena prema profilima stoka koji se odnose na dob i veličinu;

2.

„selektivnost” znači količinski izraz predstavljen kao vjerojatnost ulova morskih bioloških resursa određene veličine i/ili vrste;

3.

„usmjereni ribolov” znači ribolovni napor usmjeren na određene vrste ili skupine vrsta koji se može dodatno odrediti na regionalnoj razini u delegiranim aktima donesenima na temelju članka 27. stavka 7. ove Uredbe;

4.

„dobro stanje okoliša” znači stanje okoliša morskih voda kako je definirano u članku 3. točki 5. Direktive 2008/56/EZ;

5.

„stanje očuvanosti vrste” znači sveukupnost utjecaja na dotične vrste koji mogu imati dugoročne posljedice na njihovu rasprostranjenost i brojnost njihove populacije;

6.

„stanje očuvanosti staništa” znači sveukupnost utjecaja na prirodno stanište i njegove uobičajene vrste koji mogu imati dugoročne posljedice na njegovu prirodnu rasprostranjenost, strukturu i funkcije te na dugoročni opstanak njegovih uobičajenih vrsta;

7.

„osjetljivo stanište” znači stanište na čije stanje očuvanosti, uključujući njegov opseg i stanje (struktura i funkcija) njegovih biotičkih i abiotičkih komponenata, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljiva staništa posebno obuhvaćaju tipove staništa navedene u Prilogu I. i staništa vrsta navedenih u Prilogu II. Direktivi 92/43 EEZ, staništa vrsta navedenih u Prilogu I. Direktivi 2009/147/EZ, staništa čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ i osjetljive morske ekosustave kako su definirani u članku 2. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 734/2008 (27);

8.

„osjetljiva vrsta” znači vrsta na čije stanje očuvanosti, uključujući njezino stanište, distribuciju, veličinu populacije ili stanje populacije, štetno utječu pritisci koji proizlaze iz ljudskih aktivnosti, uključujući ribolovne aktivnosti. Osjetljive vrste posebno obuhvaćaju vrste navedene u prilozima II. i IV. Direktivi 92/43/EEZ, vrste obuhvaćene Direktivom 2009/147/EZ i vrste čija je zaštita potrebna za postizanje dobrog stanja okoliša u skladu s Direktivom 2008/56/EZ;

9.

„male pelagijske vrste” znači vrste poput skuše, haringe, šaruna, inćuna, srdele, ugotice pučinke, srebrnjaka, papaline i kljunčice;

10.

„savjetodavna vijeća” znači skupine dionika uspostavljene u skladu s člankom 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

11.

„povlačna mreža (koća)” znači ribolovni alat koji aktivno povlače jedno ili više ribarskih plovila, a sastoji se od mreže sa stražnje strane zatvorene vrećom (sakom);

12.

„povlačni ribolovni alat” znači sve povlačne mreže (koće), danske potegače, dredže i slični ribolovni alat koji aktivno u vodi pokreću jedno ili više ribarskih plovila ili bilo kakav drugi mehanizirani sustav;

13.

„pridnena povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad na morskom dnu ili blizu njega;

14.

„pridnena povlačna mreža (koća) kojom se upravlja s pomoću dvaju plovila” znači pridnena povlačna mreža (koća) koju istodobno vuku dva broda, pri čemu svaki povlači jednu stranu povlačne mreže (koće). Vodoravni otvor povlačne mreže (koće) održava se razmakom između dvaju plovila koja vuku ribolovni alat;

15.

„pelagijska povlačna mreža (koća)” znači povlačna mreža (koća) oblikovana i opremljena za rad u srednjem sloju vode;

16.

„povlačna mreža (koća) s gredom” znači ribolovni alat kod kojega su usta mreže vodoravno otvorena s pomoću grede, krila ili slične naprave;

17.

„povlačna mreža (koća) s električnim impulsima” znači povlačna mreža (koća) u kojoj se za lov morskih bioloških resursa upotrebljava električna struja;

18.

„danska potegača” ili „škotska potegača” znači okružujući ili povlačni ribolovni alat kojim se s broda upravlja s pomoću dva duga konopa (povlačni konopi) oblikovana tako da usmjeravaju ribu prema otvoru mreže potegače. Ribolovni alat sastavljen je od mreže koja je po konstrukciji slična pridnenoj povlačnoj mreži (koći);

19.

„obalne mreže potegače” znači okružujuće mreže i povlačne okružujuće mreže koje se postavljaju s broda i povlače prema obali jer se njima rukuje s obale ili s plovila povezanog ili usidrenog pokraj obale;

20.

„okružujuće mreže” znači mreže kojima se pri ribolovu riba okružuje sa strana i odozdo. Mogu ili ne moraju biti opremljene stezačem (imbrojem);

21.

„okružujuća mreža plivarica” ili „plivarica s prstenima” znači svaka okružujuća mreža čije se dno steže s pomoću užeta na dnu mreže koje prolazi kroz niz prstena na donjem rubu, što omogućuje da se mreža stisne i zatvori;

22.

„dredže” znači ribolovni alati koji se aktivno povlače glavnim brodskim motorom (dredža koja se povlači brodom) ili se vuku motornim vitlom s usidrenog plovila (mehanička dredža) radi lova školjkaša, puževa ili spužvi i koji su sastavljeni od mrežne vreće ili metalne košare namještene na tvrdom okviru ili štapu varijabilne veličine i oblika, čiji donji dio može imati dodatke za struganje koji mogu biti zaobljeni, oštri ili nazubljeni te mogu, ali ne moraju biti opremljeni klizačima i daskama depresorima. Neke su dredže opremljene hidrauličnom opremom (hidraulične dredže). Dredže koje se potežu ručno ili ručnim vitlima u plitkoj vodi s brodom ili bez njega radi lova školjkaša, puževa ili spužvi (ručne dredže) ne smatraju se povlačnim ribolovnim alatima za potrebe ove Uredbe;

23.

„mreže stajaćice” znači sve vrste jednostruke mreže stajaćice, zaplećuće mreže ili trostruke mreže stajaćice pričvršćene za morsko dno kako bi riba u nju doplivala te se u njoj zapetljala ili zaglavila;

24.

„lebdeća (plovuća) mreža” znači svaka mreža koja se drži na površini mora ili na određenoj udaljenosti ispod površine mora s pomoću plutajućih naprava te koja pluta nošena strujom, samostalno ili s brodom za koji može biti pričvršćena. Može biti opremljena dodacima koji je stabiliziraju ili ograničavaju njezino plutanje;

25.

„jednostruka mreža stajaćica” znači mreža stajaćica sastavljena od jednog komada mrežnog tega koju u vodi uspravno rastegnutu drže plovci i utezi;

26.

„zaplećuća mreža” znači mreža stajačica koja se sastoji od komada mrežnog tega namještenog tako da je mrežni teg obješen na užadi kako bi se napravilo više labavog mrežnog tega nego kod jednostruke mreže stajaćice;

27.

„trostruka mreža stajaćica” znači mreža stajaćica sastavljena od nekoliko slojeva mrežnog tega s dva vanjska sloja velike veličine oka mrežnog tega između kojih se nalazi okvir manje veličine oka mrežnog tega;

28.

„kombinirana jednostruka i trostruka mreža stajaćica” znači svaka pridnena jednostruka mreža stajaćica u kombinaciji s trostrukom mrežom stajaćicom koja čini donji dio;

29.

„parangal” znači ribolovni alat koji se sastoji od glavne uzice (osnova) varijabilne duljine, na koju se u razmacima određenima prema ciljanoj vrsti pričvršćuju bočne uzice (pioke ili prame) s udicama. Glavna uzica (osnova) postavlja se vodoravno ili blizu dna, okomito ili tako da pluta na površini;

30.

„vrše i košare” znači zamke u obliku kaveza ili košara, koje imaju jedan ili više ulaza, namijenjene lovu rakova, mekušaca ili ribe, postavljene na morsko dno ili iznad njega;

31.

„ručni povraz” znači jednostruki ručni povraz s jednim ili više mamaca ili udica s mamcima;

32.

„križ Sv. Andrije” znači strugač koji na način slično škarama skuplja primjerice školjkaše ili crvene koralje s morskog dna;

33.

„vreća (saka)” znači stražnji dio povlačne mreže (koće), koji je valjkastog oblika, a opseg mu je u svim dijelovima isti, ili stožastog oblika. Može se sastojati od jedne ili više ploča (komada mrežnog tega) koje su pričvršćene jedna za drugu uzduž njihovih strana te može imati i produžetak koji se sastoji od jedne ili više ploča smještenih točno ispred vreće (saka) u užem smislu;

34.

„veličina oka mrežnog tega” znači:

i.

za uzlovni mrežni teg: najveća udaljenost između dva suprotna uzla u istom mrežnom tegu kada je potpuno raširen;

ii.

za bezuzlovni mrežni teg: unutarnja udaljenost između suprotnih spojnica u istom mrežnom tegu kada je potpuno raširen uzduž svoje najduže moguće osi;

35.

„kvadratno mrežno oko” znači četverokutno oko koje se sastoji od dva skupa usporednih stranica oka iste nominalne duljine pri čemu je jedan niz usporedan s uzdužnom osi mreže, a drugi je pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu os mreže;

36.

„romboidno mrežno oko” znači mrežno oko koje se sastoji od četiri stranice oka iste duljine pri čemu su dvije dijagonale oka okomite na uzdužnu os mreže, a jedna dijagonala je usporedna s njome;

37.

„T90” znači povlačne mreže (koće), danske potegače ili slični povlačni ribolovni alati koji imaju vreću (saku) i umetak uzlovnog mrežnog tega s romboidnim mrežnim okom okrenutim na 90° tako da je glavni smjer mrežnog tega usporedan u odnosu na smjer povlačenja;

38.

„izlazno okno Bacoma” znači izlazna ploha napravljena u bezuzlovnom mrežnom tegu kvadratnog mrežnog oka, umetnuta u gornju plohu vreće (sake) s donjim rubom koji se nalazi najviše četiri oka mrežnog tega od užeta za zatvaranje vreće (sake);

39.

„sito mreže” znači komad mrežnog tega pričvršćen na cijeli opseg povlačne mreže (koće) za lov kozica ispred vreće (saka) ili produžetka koji se sužava u vrh gdje se pričvršćuje na dno okvira povlačne mreže (koće) za lov kozica. Izlazna rupa odrezana je na mjestu spoja sita mreže i vreće (sake), čime se vrstama ili jedinkama koje su prevelike da prođu kroz sito omogućuje da pobjegnu, dok kozice mogu proći kroz sito i ući u vreću (saku);

40.

„visina” znači zbroj visine oka mrežnog tega (uključujući uzlove) mreže kad je mokra i rastegnuta okomito u odnosu na plutnju;

41.

„vrijeme potapanja” ili „vrijeme u vodi” znači razdoblje od trenutka kada je ribolovni alat prvi put stavljen u vodu do trenutka kada je ribolovni alat potpuno izvučen na ribarsko plovilo;

42.

„senzori za praćenje ribolovnog alata” znači daljinski elektronski senzori koji se postavljaju na ribolovni alat radi praćenja ključnih parametara uspješnosti, poput udaljenosti između širilica povlačne mreže (koće) ili količine ulova;

43.

„konop s utezima” znači uzica s udicama s mamcem i utegom, zbog kojeg brže tone te je time vrijeme izloženosti morskim pticama kraće;

44.

„akustični uređaji za odvraćanje” znači uređaji namijenjeni udaljavanju vrsta poput morskih sisavaca od ribolovnog alata emitiranjem zvučnih signala;

45.

„konopi za zastrašivanje ptica” (koji se nazivaju i tori konopi) znači konopi s vrpcama koji se povlače s visoke točke u blizini krme ribarskog plovila pri postavljanju udica s mamcima kako bi uplašili morske ptice držeći ih podalje od udica;

46.

„neposredno poribljavanje” znači aktivnost puštanja živih divljih jedinki određenih vrsta u vode u kojima se one prirodno pojavljuju kako bi se prirodna produkcija vodenog okoliša iskoristila za povećanje broja jedinki raspoloživih za ribolov i/ili za povećanje prirodne regrutacije;

47.

„premještanje” znači proces kojim čovjek namjerno premješta i pušta određenu vrstu na području s utvrđenim populacijama te vrste;

48.

„pokazatelj uspješnosti selektivnosti” znači referentni alat za praćenje napretka tijekom vremena usmjerenoga prema ostvarivanju cilja ZRP-a koji se sastoji od svođenja neželjenog ulova na najmanju moguću mjeru;

49.

„podvodna puška” znači pneumatska ili mehanička ručna puška kojom se ispaljuje strijela u svrhu podvodnog ribolova;

50.

„duljina optimalne selektivnosti (Lopt)” znači prosječna duljina ulova utemeljena na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima kojom se optimizira rast jedinki u stoku.

POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKE TEHNIČKE MJERE

ODJELJAK 1.

Zabranjeni ribolovni alati i uporabe

Članak 7.

Zabranjeni ribolovni alati i metode

1.   Zabranjuje se loviti ili skupljati morske vrste sljedećim metodama:

(a)

toksičnim, omamljujućim ili nagrizajućim tvarima;

(b)

električnom strujom, osim povlačnom mrežom (koćom) s električnim impulsima, koja je dozvoljena samo u skladu s posebnim odredbama dijela D Priloga V.;

(c)

eksplozivima;

(d)

pneumatskim čekićima ili drugim udarnim napravama;

(e)

povlačnim napravama za skupljanje crvenog koralja ili drugih vrsta koralja ili koraljima sličnih organizama;

(f)

križem Sv. Andrije i sličnim trgajućim alatima za skupljanje u prvom redu crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i koraljima sličnih vrsta;

(g)

svim vrstama projektila, uz iznimku onih koji se upotrebljavaju za usmrćivanje tune u kavezima ili tune ulovljene zamkama tunarama te harpuna i podvodnih pušaka koji se upotrebljavaju u rekreacijskom ribolovu bez akvalunga od izlaska do zalaska sunca;

2.   Neovisno o članku 2., ovaj se članak primjenjuje na plovila Unije u međunarodnim vodama i vodama trećih zemalja, osim u slučajevima u kojima se izričito propisuje drukčije pravilima koje su donijele multilateralne organizacije za ribarstvo, pravilima donesenima na temelju bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili pravilima koja je donijela treća zemlja.

ODJELJAK 2.

Opća ograničenja u vezi s ribolovnim alatima i uvjeti za njihovu uporabu

Članak 8.

Opća ograničenja uporabe povlačnog ribolovnog alata

1.   Za potrebe priloga od V. do XI. veličina oka mrežnog tega povlačnog ribolovnog alata kako je utvrđena u tim prilozima znači minimalna veličina bilo kojeg oka mrežnog tega svih vreća (sakova) i bilo kojeg produžetka koji se nalaze na ribarskom plovilu i koji su pričvršćeni ili se mogu pričvrstiti na bilo koju povlačnu mrežu. Ovaj se stavak ne primjenjuje na mrežne uređaje koji se rabe za pričvršćivanje senzora za praćenje ribolovnih alata ili kada se upotrebljavaju zajedno s uređajima kojima se ribama i kornjačama omogućuje izlazak iz mreže. Dodatna odstupanja za poboljšanje selektivnosti veličine ili vrste za morske vrste mogu se predvidjeti u delegiranom aktu donesenom u skladu s člankom 15.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na dredže. Međutim, tijekom svih izlazaka na more kada su dredže na brodu primjenjuje se sljedeće:

(a)

zabranjeno je prekrcavanje morskih organizama;

(b)

na Baltičkome moru zabranjeno je zadržavanje na plovilu ili iskrcavanje bilo koje količine morskih organizama osim ako se najmanje 85 % njihove žive mase sastoji od mekušaca i/ili Furcellaria lumbricalis;

(c)

drugdje, uz iznimku Sredozemnog mora, kada se primjenjuje članak 13. Uredbe (EZ) br. 1967/2006, zabranjeno je zadržavanje na plovilu ili iskrcavanje bilo koje količine morskih organizama osim ako se najmanje 95 % njihove mase sastoji od školjkaša, puževa i spužvi.

Točke (b) i (c) ovog stavka ne primjenjuju se na nenamjerni ulov vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Taj nenamjerni ulov iskrcava se i oduzima od kvota.

3.   Kada jedno ili više ribarskih plovila istodobno povlače više od jedne mreže, svaka mreža mora imati istu nominalnu veličinu oka mrežnog tega. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kojima se odstupa od ovog stavka ako se uporabom nekoliko mreža različite veličine oka mrežnog tega ostvaruju takve koristi za očuvanje morskih bioloških resursa koje su barem ekvivalentne koristima postojećih ribolovnih metoda.

4.   Zabranjuje se uporaba svih uređaja kojima se blokira ili na drugi način stvarno smanjuje veličina oka mrežnog tega vreće (sake) ili bilo kojeg dijela povlačnog ribolovnog alata, kao i držanje na brodu svih takvih uređaja koji su posebno namijenjeni toj svrsi. Ovim stavkom ne isključuje se uporaba specificiranih uređaja koji se rabe za smanjenje trošenja i habanja povlačnog ribolovnog alata i za njegovo jačanje ili ograničavanje bijega ulova u prednjem dijelu povlačnih ribolovnih alata.

5.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se uspostavljaju detaljna pravila za specifikaciju vreća (saka) i uređaja iz stavka 4. Ti provedbeni akti temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim i tehničkim savjetima i njima se mogu odrediti:

(a)

ograničenja debljine konca;

(b)

ograničenja opsega vreće (sake);

(c)

ograničenja uporabe mrežnih materijala;

(d)

struktura i pričvršćivanje vreća (saka);

(e)

dopušteni uređaji za smanjenje trošenja i habanja; i

(f)

dopušteni uređaji za ograničavanje bijega ulova.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 30. stavka 2.

Članak 9.

Opća ograničenja uporabe mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža

1.   Zabranjuje se držanje na plovilu ili uporaba jedne ili više lebdećih (plovućih) mreža čija je pojedinačna ili ukupna duljina veća od 2,5 km.

2.   Zabranjuje se uporaba lebdećih (plovućih) mreža za lov vrsta navedenih u Prilogu III.

3.   Neovisno o stavku 1., zabranjuje se držanje na plovilu ili uporaba lebdećih (plovućih) mreža u Baltičkome moru.

4.   Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica za ulov sljedećih vrsta:

(a)

tunja dugokrilca (Thunnus alalunga);

(b)

plavoperajne tune (Thunnus thynnus);

(c)

grboglavke (Brama brama);

(d)

igluna (Xiphias gladius);

(e)

morskih pasa koji pripadaju sljedećim vrstama ili porodicama: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus, svim vrstama Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.

5.   Odstupajući od stavka 4., na Sredozemnom moru smije se na plovilu zadržati ili iskrcati slučajni ulov najviše triju primjeraka vrsta morskih pasa iz tog stavka, pod uvjetom da se ne radi o zaštićenim vrstama na temelju prava Unije.

6.   Zabranjuje se uporaba svih pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 m.

7.   Neovisno o stavku 6. ovog članka:

(a)

posebna odstupanja utvrđena u točki 6.1. dijelu C Priloga V., točki 9.1. dijelu C Priloga VI. i točki 4.1. dijelu C Priloga VII. primjenjuju se ako je ucrtana dubina od 200 do 600 m;

(b)

u Sredozemnome moru dopušteno je postavljanje pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica na svim položajima u kojima je ucrtana dubina veća od 200 m.

ODJELJAK 3.

Zaštita osjetljivih vrsta i staništa

Članak 10.

Zabranjene vrste riba i školjaka

1.   Zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje vrsta riba ili školjaka iz Priloga IV. Direktivi 92/43/EEZ, osim ako su odobrena odstupanja u skladu s člankom 16. te direktive.

2.   Uz vrste iz stavka 1., plovilima Unije zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, pohrana, prodaja, izlaganje ili nuđenje na prodaju vrsta navedenih u Prilogu I. ili vrsta čiji je lov zabranjen na temelju drugih pravnih akta Unije.

3.   Ako se slučajno ulove, vrste iz stavaka 1. i 2. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti u more, osim kako bi se omogućilo znanstveno istraživanje slučajno ubijenih primjeraka u skladu s primjenjivim pravom Unije.

4.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. radi izmjene popisa utvrđenog u Prilogu I. ako najbolji dostupni znanstveni savjeti upućuju na to da je potrebna izmjena tog popisa.

5.   Mjere donesene na temelju stavka 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (b) te se njima mogu uzeti u obzir međunarodni sporazumi o zaštiti osjetljivih vrsta.

Članak 11.

Ulov morskih sisavaca, morskih ptica i morskih gmazova

1.   Zabranjuje se ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje morskih sisavaca ili morskih gmazova iz priloga II. i IV. Direktivi 92/43/EEZ i vrsta morskih ptica obuhvaćenih Direktivom 2009/147/EZ.

2.   Kada se ulove, vrste iz stavka 1. ne smiju se ozlijediti i primjerci se moraju odmah pustiti.

3.   Neovisno o stavcima 1. i 2., zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje primjeraka morskih vrsta iz stavka 1. koji su slučajno ulovljeni dopušta se u mjeri u kojoj je ta aktivnost potrebna kako bi se osigurala pomoć za oporavak jedinki i omogućilo znanstveno istraživanje slučajno ubijenih primjeraka, pod uvjetom da su dotična nadležna nacionalna tijela o tome u potpunosti i unaprijed obaviještena što je prije moguće nakon ulova i u skladu s primjenjivim pravom Unije.

4.   Na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta država članica može za plovila koja plove pod njezinom zastavom uvesti mjere ublažavanja ili ograničenja uporabe određenog ribolovnog alata. Takvim se mjerama ulov vrsta iz stavka 1. ovog članka svodi na najmanju moguću mjeru i ako je moguće uklanja te takve mjere moraju biti u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i moraju biti barem jednako stroge kao tehničke mjere koje se primjenjuju u okviru prava Unije.

5.   Mjere donesene na temelju stavka 4. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (b). Države članice u svrhu kontrole obavješćuju druge države članice na koje se to odnosi o odredbama donesenima u skladu sa stavkom 4. ovog članka. One također objavljuju primjerene informacije o takvim mjerama.

Članak 12.

Zaštita osjetljivih staništa, uključujući osjetljive morske ekosustave

1.   Zabranjuje se uporaba ribolovnog alata navedenog u Prilogu II. na odgovarajućim područjima navedenima u tom prilogu.

2.   Ako se najboljim dostupnim znanstvenim savjetima preporučuje izmjena popisa područja navedenog u Prilogu II., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i na temelju postupka utvrđenog u članku 11. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi izmjene Priloga II. na odgovarajući način. Pri donošenju takvih izmjena Komisija posvećuje posebnu pozornost ublažavanju štetnih učinaka premještanja ribolovne aktivnosti na druga osjetljiva područja.

3.   Ako se staništa iz stavka 1. ili druga osjetljiva staništa, uključujući osjetljive morske ekosustave, nalaze u vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom države članice, ta država članica može uspostaviti zabranjena područja ili druge mjere očuvanja radi zaštite takvih staništa, na temelju postupka utvrđenog u članku 11. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Takve mjere moraju biti u skladu s ciljevima iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i moraju biti barem jednako stroge kao mjere na temelju prava Unije.

4.   Mjere donesene na temelju stavaka 2. i 3. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljane vrijednosti utvrđene u članku 4. stavku 1. točki (c).

ODJELJAK 4.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Članak 13.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

1.   Minimalne referentne veličine za očuvanje morskih vrsta navedene u dijelu A priloga od V. do X. ove Uredbe primjenjuju se u svrhu:

(a)

osiguravanja zaštite nedoraslih morskih vrsta na temelju članka 15. stavka 11. i 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

uspostave područja za oporavak ribljih stokova na temelju članka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

određivanja minimalnih tržišnih veličina na temelju članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (28).

2.   Veličina morskih vrsta mjeri se u skladu s Prilogom IV.

3.   Ako je predviđeno više metoda mjerenja veličine morskih vrsta, primjerak se ne smatra manjim od minimalne referentne veličine za očuvanje ako je njegova veličina izmjerena bilo kojom od tih metoda jednaka minimalnoj referentnoj veličini za očuvanje ili veća od nje.

4.   Jastozi, škampi, školjke i puževi koji pripadaju onim vrstama za koje je u prilozima V., VI. ili VII. utvrđena minimalna referentna veličina za očuvanje smiju se zadržati na plovilu i iskrcati samo ako su cijeli.

ODJELJAK 5.

Mjere za smanjenje količine odbačenog ulova

Članak 14.

Pilot-projekti za izbjegavanje neželjenog ulova

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 14. Uredbe (EU) br. 1380/2013, države članice mogu provoditi pilot-projekte s ciljem istraživanja metoda za izbjegavanje, svođenje na najmanju moguću mjeru i uklanjanje neželjenog ulova. U tim pilot-projektima uzimaju se u obzir mišljenja odgovarajućih savjetodavnih vijeća te se oni temelje se na najboljim dostupnim znanstvenim savjetima.

2.   Ako rezultati tih pilot-studija ili drugih znanstvenih savjeta upućuju na to da je neželjeni ulov znatan, dotične države članice nastoje uvesti tehničke mjere za smanjenje tog neželjenog ulova u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

POGLAVLJE III.

REGIONALIZACIJA

Članak 15.

Regionalne tehničke mjere

1.   Tehničke mjere uvedene na regionalnoj razini navedene su u sljedećim prilozima:

(a)

u Prilogu V. za Sjeverno more;

(b)

u Prilogu VI. za sjeverozapadne vode;

(c)

u Prilogu VII. za jugozapadne vode;

(d)

u Prilogu VIII. za Baltičko more;

(e)

u Prilogu IX. za Sredozemno more;

(f)

u Prilogu X. za Crno more;

(g)

u Prilogu XI. za vode Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku;

(h)

u Prilogu XIII. za osjetljive vrste.

2.   Kako bi se uzele u obzir regionalne posebnosti relevantnog ribolova, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi izmjena, dopuna, stavljanja izvan snage ili odstupanja od tehničkih mjera utvrđenih u prilozima iz stavka 1. ovog članka, među ostalim pri provedbi obveze iskrcavanja u kontekstu članka 15. stavaka 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Komisija donosi takve delegirane akte na osnovi zajedničke preporuke podnesene u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i u skladu s odgovarajućim člancima poglavlja III. ove Uredbe.

3.   Za potrebe donošenja takvih delegiranih akata države članice koje imaju izravan upravljački interes mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije 24 mjeseca i potom 18 mjeseci nakon svakog podnošenja izvješća iz članka 31. stavka 1. ove Uredbe. Mogu podnijeti takve preporuke i kada smatraju da je to potrebno.

4.   Tehničke mjere donesene na temelju stavka 2. ovog članka:

(a)

usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i ciljanih vrijednosti utvrđenih u člancima 3. i 4. ove Uredbe;

(b)

usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i usklađivanje s uvjetima utvrđenima u drugim relevantnim aktima Unije donesenima u području ZRP-a, osobito višegodišnjim planovima iz članaka 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

rukovode se načelima dobrog upravljanja utvrđenima u članku 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d)

omogućuju najmanje takve koristi za očuvanje morskih bioloških resursa koje su barem jednake mjerama iz stavka 1., posebno u odnosu na način iskorištavanja i razinu zaštite koja se pruža osjetljivim vrstama i staništima. Uzima se u obzir i potencijalni učinak ribolovnih aktivnosti na morski ekosustav.

5.   Primjena uvjeta koji se odnose na specifikacije veličina oka mrežnog tega utvrđenih u članku 27. i u dijelu B priloga od V. do XI. ne smije dovesti do narušavanja standarda selektivnosti, a posebno u odnosu na povećanje ulova nedoraslih vrsta koje postoji na dan 14. kolovoza 2019., te se njome moraju nastojati ostvariti ciljevi i ciljane vrijednosti utvrđene u člancima 3. i 4.

6.   U zajedničkim preporukama podnesenima u svrhu donošenja mjera iz stavka 2. države članice pružaju znanstvene dokaze kojima se podupire donošenje tih mjera.

7.   Komisija može od STECF-a zatražiti procjenu zajedničkih preporuka iz stavka 2.

Članak 16.

Selektivnost ribolovnih alata s obzirom na vrstu i veličinu

U zajedničkoj preporuci podnesenoj u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s karakteristikama ribolovnog alata koje se odnose na selekciju veličine i vrste pružaju se znanstveni dokazi kojima se pokazuje da iz tih mjera proizlaze karakteristike selektivnosti za određene vrste ili kombinaciju vrsta koje su barem jednake karakteristikama selektivnosti ribolovnog alata utvrđenima u dijelu B priloga od V. do X. i u dijelu A priloga XI.

Članak 17.

Zabranjena ili ograničena područja radi zaštite agregacija nedoraslih riba i riba u mrijestu

U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s dijelom C priloga od V. do VIII. i X. i dijelom B Priloga XI. ili radi uspostave novih zabranjenih ili ograničenih područja uključeni su sljedeći elementi u vezi s takvim zabranjenim ili ograničenim područjima:

(a)

cilj zabrane ribolova;

(b)

zemljopisni opseg i trajanje zabrane ribolova;

(c)

ograničenja određenih ribolovnih alata; i

(d)

mehanizmi za kontrolu i praćenje.

Članak 18.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Zajedničkom preporukom podnesenom u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s dijelom A priloga od V. do X. poštuje se cilj osiguranja zaštite nedoraslih morskih vrsta.

Članak 19.

Zabrana ribolova u stvarnom vremenu i odredbe o promjeni mjesta ribolova

1.   U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s uvođenjem zabrane ribolova s ciljem osiguranja zaštite osjetljivih vrsta ili agregacija nedorasle ribe, ribe u mrijestu ili vrsta školjaka, uključeni su sljedeći elementi:

(a)

zemljopisni opseg i trajanje zabrane ribolova;

(b)

vrste i razine praga koji dovode do zabrane ribolova;

(c)

uporaba vrlo selektivnih ribolovnih alata kako bi se odobrio pristup inače zabranjenim područjima; i

(d)

mehanizmi za kontrolu i praćenje.

2.   U zajedničku preporuku podnesenu u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s odredbama o izmjeni mjesta ribolova uključeni su:

(a)

vrste i razine praga koji dovode do obveze promjene mjesta ribolova;

(b)

udaljenost na koju se plovilo mora udaljiti od svojeg prethodnog ribolovnog položaja.

Članak 20.

Inovativni ribolovi alat

1.   Zajednička preporuka podnesena u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi s uporabom inovativnog ribolovnog alat unutar određenog morskog bazena sadržava procjenu mogućih učinaka uporabe takvog ribolovnog alata na ciljane vrste i na osjetljive vrste i staništa. Dotične države članice prikupljaju odgovarajuće podatke potrebne za takvu procjenu.

2.   Uporaba inovativnog ribolovnog alata ne dopušta se ako procjene iz stavka 1. ukazuju na to da će njegova uporaba dovesti do znatnih negativnih učinaka na osjetljiva staništa i neciljane vrste.

Članak 21.

Mjere očuvanja prirode

Zajedničkom preporukom podnesenom u svrhu donošenja mjera iz članka 15. stavka 2. u vezi sa zaštitom osjetljivih vrsta i staništa može se posebno:

(a)

izraditi popis osjetljivih vrsta i staništa koji su najugroženiji ribolovnim aktivnostima unutar odgovarajuće regije na temelju najboljih dostupnih znanstvenih savjeta;

(b)

predvidjeti primjena mjera koje se primjenjuju dodatno uz mjere iz Priloga XIII. ili koje se primjenjuju kao alternativa mjerama iz Priloga XIII. kako bi se slučajni ulov vrsta iz članka 11. sveo na najmanju moguću mjeru;

(c)

dostaviti informacije o učinkovitosti postojećih mjera ublažavanja i mehanizama za praćenje;

(d)

predvidjeti mjere kojima bi se učinak ribolovnih alata na osjetljiva staništa sveo na najmanju moguću mjeru;

(e)

predvidjeti ograničenja u vezi s uporabom određenog ribolovnog alata ili uvesti potpuna zabrana uporabe određenog ribolovnog alata unutar onog područja na kojem je takav ribolovni alat prijetnja stanju očuvanosti vrsta na tom području, kako je navedeno u člancima 10. i 11., ili drugim osjetljivim staništima.

Članak 22.

Regionalne mjere u okviru privremenih planova za odbačeni ulov

1.   Kada države članice podnose zajedničke preporuke radi uvođenja tehničkih mjera u privremenim planovima za odbačeni ulov iz članka 15. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te preporuke mogu sadržavati, između ostalog, sljedeće elemente:

(a)

specifikacije ribolovnog alata i pravila kojima se uređuje njegova uporaba;

(b)

specifikacije preinaka ribolovnog alata ili uporabu selektivnih uređaja radi poboljšanja selektivnosti s obzirom na veličinu ili vrstu;

(c)

ograničenja ili zabrane uporabe određenog ribolovnog alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili tijekom određenih razdoblja;

(d)

minimalne referentne veličine za očuvanje;

(e)

odstupanja donesena na temelju članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Mjere iz stavka 1. ovog članka usmjerene su na ostvarivanje ciljeva utvrđenih u članku 3., a posebno na zaštitu nedorasle ribe ili agregacija ribe u mrijestu ili vrsta školjaka.

Članak 23.

Pilot-projekti za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova

1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem pilot-projekata za izradu sustava potpunog dokumentiranja ulova i odbačenog ulova koji se temelji na mjerljivim ciljevima i ciljanim vrijednostima, za potrebe upravljanja ribarstvom na temelju rezultata.

2.   Pilot-projekti iz stavka 1. smiju odstupati od mjera iz dijela B priloga od V. do XI. za određeno područje i najdulje godinu dana, pod uvjetom da se može dokazati da se takvim pilot-projektima doprinosi ostvarivanju ciljeva i ciljanih vrijednosti iz članaka 3. i 4., te da su posebno usmjereni na poboljšanje selektivnosti dotičnog ribolovnog alata ili dotične prakse ili da na drugi način smanjuju njihov učinak na okoliš. To jednogodišnje razdoblje može se pod istim uvjetima produljiti za još godinu dana. Ograničeno je na najviše 5 % plovila koja se bave konkretnom ribolovnom aktivnošću po državi članici.

3.   Kada države članice podnose zajedničke preporuke za utvrđivanje pilot-projekata iz stavka 1., pružaju znanstvene dokaze kojima se podupire njihovo donošenje. STEFC ocjenjuje te zajedničke preporuke i objavljuje tu procjenu. U roku od šest mjeseci od zaključenja projekta države članice dostavljaju Komisiji izvješće u kojem se navode rezultati, uključujući detaljnu procjenu promjena selektivnosti i drugih učinaka na okoliš.

4.   STECF ocjenjuje izvješće iz stavka 3. U slučaju pozitivne procjene doprinosa novog ribolovnog alata ili prakse cilju iz stavka 2. Komisija može podnijeti prijedlog u skladu s UFEU-om kako bi se omogućila opća uporaba tog ribolovnog alata ili te prakse. Ocjena STECF-a objavljuje se.

5.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 29. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem tehničkih specifikacija sustava za potpuno dokumentiranje ulova i odbačenog ulova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 24.

Provedbeni akti

1.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuje sljedeće:

(a)

specifikacije selektivnih uređaja pričvršćenih na ribolovne alate iz dijela B priloga od V. do IX.;

(b)

detaljna pravila o specifikacijama ribolovnih alata opisanih u dijelu D Priloga V. koja se odnose na ograničenja konstrukcije ribolovnih alata i mjere kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave;

(c)

detaljna pravila o mjerama kontrole i praćenja koje treba donijeti država članica zastave pri uporabi ribolovnog alata iz točke 6. dijela C Priloga V., točke 9. dijela C Priloga VI. i točke 4. dijela C Priloga VII.;

(d)

detaljna pravila o mjerama kontrole i praćenja koja treba donijeti za zabranjena ili ograničena područja iz točke 2. dijela C Priloga V. te točaka 6. i 7. dijela C Priloga VI.;

(e)

detaljna pravila o karakteristikama signala i primjeni akustičkih uređaja za odvraćanje iz Dijela A Priloga XIII.;

(f)

detaljna pravila o obliku i uporabi konopa za zastrašivanje ptica i konopa s utezima iz Dijela B Priloga XIII;

(g)

detaljna pravila o specifikacijama za uređaj kojim se kornjačama omogućuje izlazak iz mreže iz dijela C Priloga XIII.

2.   Provedbeni akti iz stavka 1. donose se u skladu s člankom 30. stavkom 2.

POGLAVLJE IV.

ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA, NEPOSREDNO PORIBLJAVANJE I PREMJEŠTANJE

Članak 25.

Znanstvena istraživanja

1.   Tehničke mjere predviđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se provode u svrhu znanstvenih istraživanja, pod sljedećim uvjetima:

(a)

ribolovne operacije obavljaju se uz dozvolu i pod nadzorom države članice zastave;

(b)

Komisija i država članica koja ima suverenitet ili jurisdikciju nad vodama u kojima se obavljaju ribolovne operacije („obalna država članica”) najmanje dva tjedna unaprijed dobivaju obavijest o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija uz navođenje plovila koja u njima sudjeluju i znanstvenih istraživanja koja će se poduzeti;

(c)

plovilo ili plovila koja obavljaju ribolovne operacije imaju važeće odobrenje za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(d)

ako obalna država članica to zatraži od države članice zastave, zapovjednik plovila dužan je na plovilo primiti promatrača iz obalne države članice tijekom ribolovnih operacija osim ako je to nemoguće zbog sigurnosnih razloga;

(e)

ribolovne operacije koje se provode plovilima za komercijalnu uporabu u svrhu znanstvenih istraživanja moraju biti vremenski ograničene. Ako ribolovne operacije koje se provode plovilima za komercijalnu uporabu za određeno istraživanje uključuju više od šest plovila za komercijalnu uporabu, država članica zastave najmanje tri mjeseca unaprijed o tome obavješćuje Komisiju i, prema potrebi, traži savjet STECF-a kako bi potvrdio da je ta razina sudjelovanja iz znanstvenih razloga opravdana; ako se razina sudjelovanja prema savjetu STECF-a ne smatra opravdanom, dotična država članica na odgovarajući način mijenja uvjete znanstvenog istraživanja;

(f)

u slučaju povlačne mreže (koće) s električnim impulsima, plovila koja provode znanstvena istraživanja moraju poštovati određeni znanstveni protokol kao dio plana znanstvenih istraživanja koji preispituje ili potvrđuje ICES ili STECF, kao i sustav za praćenje, kontrolu i evaluaciju.

2.   Morske vrste ulovljene za potrebe iz stavka 1. ovog članka smiju se prodati, pohraniti, izložiti ili ponuditi na prodaju, pod uvjetom da se oduzmu od kvota u skladu s člankom 33. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, ako je to primjenjivo, i:

(a)

da ispunjavaju minimalne referentne veličine za očuvanje navedene u prilozima od IV. do X. ovoj Uredbi; ili

(b)

da se prodaju u svrhe koje nisu izravna ljudska konzumacija.

Članak 26.

Neposredno poribljavanje i premještanje

1.   Tehničke mjere predviđene u ovoj Uredbi ne primjenjuju se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu neposrednog poribljavanja ili premještanja morskih vrsta, pod uvjetom da se te operacije obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom države članice ili država članica koje imaju izravan upravljački interes.

2.   Ako se neposredno poribljavanje ili premještanje obavlja u vodama druge države članice ili drugih država članica, Komisiju i sve te države članice obavješćuje se o namjeri obavljanja takvih ribolovnih operacija najmanje 20 kalendarskih dana unaprijed.

POGLAVLJE V.

UVJETI POVEZANI SA SPECIFIKACIJAMA VELIČINE OKA MREŽNOG TEGA

Članak 27.

Uvjeti povezani sa specifikacijama veličine oka mrežnog tega

1.   Postoci ulova iz priloga od V. do VIII. znače maksimalan postotak vrsta koji je dopušten kako bi se ispunio uvjet za specifične veličine oka mrežnog tega utvrđene u tim prilozima. Takvim se postocima ne dovodi u pitanje obveza iskrcavanja ulova iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Postoci ulova izračunavaju se kao udio u živoj masi svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.

3.   Postoci ulova iz stavka 2. mogu se izračunati na osnovi jednog ili više reprezentativnih uzoraka.

4.   Za potrebe ovog članka ekvivalent mase cijelih škampa dobije se tako da se težina repova škampa pomnoži s tri.

5.   Države članice mogu izdati odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njihovom zastavom kada obavljaju ribolovne aktivnosti koristeći se specifičnim veličinama oka mrežnog tega predviđenima u prilozima od V. do XI. Takva odobrenja mogu se suspendirati ili povući ako se utvrdi da pojedino plovilo ne poštuje utvrđene postotke ulova predviđene u prilozima od V. do VIII.

6.   Ovim člankom ne dovodi se u pitanje Uredba (EZ) br. 1224/2009.

7.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. kako bi dodatno definirala pojam „neposredni ribolov” za relevantne vrste iz dijela B priloga od V. do X. i dijela A Priloga XI. U tu svrhu države članice koje imaju izravni upravljački interes u dotičnom ribolovu podnose eventualne zajedničke preporuke prvi put najkasnije 15. kolovoza 2020.

POGLAVLJE VI.

TEHNIČKE MJERE NA REGULATORNOM PODRUČJU NEAFC-a

Članak 28.

Tehničke mjere na regulatornom području NEAFC-a

Tehničke mjere koje su primjenjive na regulatorom području NEAFC-a utvrđene su u Prilogu XII.

POGLAVLJE VII.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 29.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina, počevši od 14. kolovoza 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 8. stavka 3., članka 10. stavka 4., članka 12. stavka 2., članka 15. stavka 2., članka 23. stavaka 1. i 5., članka 27. stavka 7. i članka 31. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 30.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu osnovan člankom 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Preispitivanje i izvješćivanje

1.   Do 31. prosinca 2020. i svake treće godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe na temelju informacija koje su dostavile države članice i odgovarajuća savjetodavna vijeća i nakon evaluacije koju je proveo STECF. U tom se izvješću procjenjuje u kojoj su mjeri tehničke mjere, i na regionalnoj razni i na razini Unije, doprinijele ostvarivanju ciljeva utvrđenih u članku 3. i postizanju ciljanih vrijednosti utvrđenih u članku 4. U izvješću se upućuje i na savjet ICES-a o napretku koji je ostvaren u pogledu inovativnih ribolovnih alata ili učinku tih ribolovnih alata. U izvješću se donose zaključci o koristima za morske ekosustave, osjetljiva staništa i selektivnost te o negativnim učincima na njih.

2.   Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadržava, između ostalog, procjenu doprinosa tehničkih mjera optimizaciji načinâ iskorištavanja, kako je predviđeno u članku 3. stavku 2. točki (a). U tu svrhu izvješće može uključivati, između ostalog, kao pokazatelj uspješnosti selektivnosti za stokove koji čine ključne pokazatelje za vrste navedene u Prilogu XIV. duljinu optimalne selektivnosti (Lopt) u usporedbi s prosječnom duljinom ulovljene ribe za svaku obuhvaćenu godinu.

3.   Na temelju tog izvješća, ako na regionalnoj razini postoje dokazi da ciljevi i ciljane vrijednosti nisu ispunjeni, države članice u toj regiji, u roku od 12 mjeseci nakon podnošenja izvješća iz stavka 1., podnose plan kojim se utvrđuju mjere koje treba poduzeti kako bi se doprinijelo ostvarivanju tih ciljeva i ciljanih vrijednosti.

4.   Na temelju tog izvješća Komisija također može Europskom parlamentu i Vijeću predložiti sve potrebne izmjene ove Uredbe. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata na temelju članka 15. i u skladu s člankom 29. radi izmjene popisa vrsta navedenog u Prilogu XIV.

Članak 32.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1967/2006

Uredba (EZ) br. 1967/2006 mijenja se kako slijedi:

(a)

članci 3., od 8. do 12., 14., 15., 16. i 25. brišu se;

(b)

prilozi II., III. i IV. brišu se.

Upućivanja na izbrisane članke i priloge smatraju se upućivanjima na odgovarajuće odredbe ove Uredbe.

Članak 33.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1224/2009

U poglavlju IV. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, glava IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 3. briše se;

(b)

dodaje se sljedeći odjeljak 4:

Odjeljak 4.

Prerada na plovilu i ribolov pelagijskih vrsta

Članak 54.a

Prerada na plovilu

1.   Na ribarskom plovilu zabranjuje se obavljanje svake fizičke ili kemijske prerade ribe za proizvodnju ribljeg brašna, ribljeg ulja ili sličnih proizvoda ili prekrcavanje ulova ribe u te svrhe.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

preradu ili prekrcaj iznutrica; ili

(b)

proizvodnju surimija na ribarskom plovilu.

Članak 54.b

Ograničenja u odnosu na postupanje s ulovom i istovar na plovilima za pelagijski ribolov

1.   Najveći razmak između prečaka u separatoru vode na plovilima za pelagijski ribolov koja love skušu, haringu i šaruna i obavljaju ribolov na području primjene Konvencije NEAFC-a, kako je utvrđeno u članku 3. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1236/2010, iznosi 10 mm.

Prečke su zavarene. Ako se umjesto prečaka u separatoru vode koriste kružni otvori, najveći promjer otvora ne prelazi 10 mm. Otvori u žlijebu ispred separatora vode imaju promjer od najviše 15 mm.

2.   Plovilima za pelagijski ribolov koja obavljaju ribolov na području primjene Konvencije NEAFC-a, zabranjeno je iskrcavanje ribe ispod vodene linije od međuspremnika ili rashladnih spremnika s morskom vodom.

3.   Zapovjednik plovila nadležnim ribarstvenim tijelima države članice zastave dostavlja planove koje su ovjerila nadležna tijela države članice zastave, zajedno sa svim pripadajućim izmjenama, a koji se odnose na postupanje s ulovom i iskrcajne mogućnosti plovila za pelagijski ribolov koja love skušu, haringu i šaruna na području primjene Konvencije NEAFC-a. Nadležna tijela države članice zastave plovila provode periodične provjere točnosti dostavljenih planova. Preslike planova stalno se čuvaju na plovilu.

Članak 54.c

Ograničenja uporabe opreme za automatsko sortiranje

1.   Zabranjeno je držati ili upotrebljavati na ribarskom plovilu opremu kojom se haringu ili skušu ili šaruna može automatski sortirati po veličini ili spolu.

2.   Međutim, držanje i uporaba takve opreme dopušta se uz sljedeće uvjete:

(a)

na plovilu se istodobno ne drži niti rabi povlačni ribolovni alat s veličinom oka mrežnog tega manjom od 70 mm ili jedna ili više okružujućih mreža plivarica ili sličan ribolovni alat; ili

(b)

sav ulov koji se može zakonito zadržati na plovilu:

i.

pohranjen je u smrznutom stanju;

ii.

sortirana riba zamrznuta je odmah nakon sortiranja te nijedna sortirana riba nije vraćena u more; i

iii.

oprema je ugrađena i smještena na plovilu tako da se omogući neposredno zamrzavanje i ne dopusti vraćanje morskih vrsta u more.

3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, sva plovila s odobrenjem za ribolov u Baltičkome moru, Malom i Velikom Beltu i Øresundu mogu imati opremu za automatsko sortiranje u Kattegatu, pod uvjetom da je odobrenje za ribolov izdano u skladu s člankom 7. U odobrenju za ribolov utvrđuju se vrste, područja, razdoblja i svi drugi propisani uvjeti koji se primjenjuju na uporabu i držanje opreme za sortiranje na plovilu.

4.   Ovaj članak ne primjenjuje se u Baltičkome moru.”.

Članak 34.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1380/2013

U članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.   Za vrste koje ne podliježu obvezi iskrcavanja kako je određeno u stavku 1. ulov vrsta manjih od minimalne referentne veličine za očuvanje ne zadržava se na plovilu već se odmah vraća u more, osim ako se rabi kao živi mamac.”.

Članak 35.

Izmjena Uredbe (EU) 2016/1139

U Uredbi (EU) 2016/1139, članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (*1):

(*1)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105).”"

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjerama iz stavka 1. ovog članka doprinosi se ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 36.

Izmjena Uredbe (EU) 2018/973

U Uredbi (EU) 2018/973, članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (*2):

(*2)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).”;"

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 37.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/472

U Uredbi (EU) 2019/472, članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (*3):

(*3)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).”;"

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose postizanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241.”.

Članak 38.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/1022

U Uredbi (EU) 2019/1022, članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama ako one nisu obuhvaćene Uredbom (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća (*4):

(*4)  Uredba (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera, o izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1224/2009 i uredbi (EU) br. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 i (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 (SL L 198, 25.7.2019, str. 105.).”;"

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Mjere iz stavka 1. ovog članka pridonose ostvarivanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe i u skladu su s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1241”.

Članak 39.

Stavljanja izvan snage

Uredbe (EZ) br. 894/97, (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2549/2000, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 812/2004 i (EZ) br. 2187/2005 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 40.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 389, 21.10.2016., str. 67.

(2)  SL C 185, 9.6.2017., str. 82.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. lipnja 2019.

(4)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(5)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

(6)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(7)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(8)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(9)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(10)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 894/97 od 29. travnja 1997. o utvrđivanju određenih tehničkih mjera za očuvanje ribolovnih resursa (SL L 132, 23.5.1997., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2549/2000 od 17. studenoga 2000. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka bakalara u Irskom moru (područje ICES-a VII.a) (SL L 292, 21.11.2000., str. 5.).

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 254/2002 od 12. veljače 2002. o uvođenju mjera koje se primjenjuju tijekom 2002. radi oporavka stoka bakalara u Irskome moru (zona ICES-a VII.a) (SL L 41, 13.2.2002., str. 1.).

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 812/2004 od 26. travnja 2004. o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 88/98 (EZ) (SL L 150, 30.4.2004., str. 12.).

(16)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2187/2005 od 21. prosinca 2005. o tehničkim mjerama za očuvanje ribolovnih resursa u vodama Baltičkog mora, Malog i Velikog Belta i Øresunda, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1434/98 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 88/98 (SL L 349, 31.12.2005., str. 1.).

(17)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(18)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(19)  Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

(20)  Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.).

(21)  Uredba (EU) 2019/472 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (SL L 83, 25.3.2019., str. 1.).

(22)  Uredba (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru i izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 (SL L 172, 26.6.2019., str. 1.).

(23)  Zone ICES-a (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) zone su kako su definirane u Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(24)  Zone CECAF-a (istočni srednji Atlantik ili veća ribolovna zona FAO-a 34) zone su kako su definirane u Uredbi (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).

(25)  Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).

(26)  Uredba (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o sustavu kontrole i izvršenja primjenjivom na području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2791/1999 (SL L 348, 31.12.2010., str. 17.).

(27)  Uredba Vijeća (EZ) br. 734/2008 od 15. srpnja 2008. o zaštiti osjetljivih morskih ekosustava na otvorenome moru od štetnih utjecaja alata za pridneni ribolov (SL L 201, 30.7.2008., str. 8.).

(28)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).


PRILOG I.

ZABRANJENE VRSTE

Vrste u odnosu na koje postoji zabrana ulova, zadržavanja na plovilu, prekrcavanja, iskrcavanja, pohrane, prodaje, izlaganja ili nuđenja na prodaju kako je navedeno u članku 10. stavku 2.:

(a)

sljedeće vrste iz porodice pilašica u svim vodama Unije:

i.

Anoxypristis cuspidata;

ii.

Pristis clavata;

iii.

Pristis pectinata;

iv.

Pristis pristis;

v.

Pristis zijsron;

(b)

psina golema (Cetorhinus maximus) i velika bijela psina (Carcharodon carcharias) u svim vodama;

(c)

glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u zoni ICES-a 2.a i na potpodručju IV. te u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1., 5., 6., 7., 8., 12. i 14.;

(d)

grebenska manta (Manta alfredi) u svim vodama Unije;

(e)

divovska manta (Manta birostris) u svim vodama Unije;

(f)

sljedeće vrste raža roda Mobula u svim vodama Unije:

i.

golub uhan (Mobula mobular);

ii.

Mobula rochebrunei;

iii.

Mobula japanica;

iv.

Mobula thurstoni;

v.

Mobula eregoodootenkee;

vi.

Mobula munkiana;

vii.

Mobula tarapacana;

viii.

Mobula kuhlii;

ix.

Mobula hypostoma;

(g)

norveška raža (Raja (Dipturus) nidarosiensis) u vodama Unije u zonama ICES-a 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 7.e, 7.f, 7.g, 7.h i 7.k;

(h)

raža balavica (Raja alba) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 6.–10.;

(i)

ražopsi (Rhinobatidae) u vodama Unije na potpodručjima ICES-a 1.–10. i 12.;

(j)

sklat sivac (Squatina squatina) u svim vodama Unije;

(k)

losos (Salmo salar) i morska pastrva (Salmo trutta) pri ribolovu svim povlačnim mrežama u vodama izvan granice od šest milja mjereno od polaznih crta država članica na potpodručjima ICES-a 1., 2. i 4.–10. (vode Unije);

(l)

nosata ozimica (Coregonus oxyrinchus) u zoni ICES-a 4.b (vode Unije);

(m)

jadranska jesetra (Acipenser naccarii) i atlantska jesetra (Acipenser sturio) u vodama Unije;

(n)

ženka jastoga (Palinurus spp.) i ženka hlapa (Homarus gammarus) u Sredozemnome moru osim ako se rabe u svrhe neposrednog poribljavanja ili premještanja;

(o)

prstac (Lithophaga lithophaga), plemenita periska (Pinna nobilis) i kamotočac (Pholas dactylus) u vodama Unije Sredozemnog mora;

(p)

igličasti ježinac (Centrostephanus longispinus).


PRILOG II.

ZABRANJENA PODRUČJA RADI ZAŠTITE OSJETLJIVIH STANIŠTA

Za potrebe članka 12., sljedeća ograničenja ribolovnih aktivnosti primjenjuju se na područjima omeđenima loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

DIO A

Sjeverozapadne vode

1.

Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih mreža, pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica i stajaćih parangala na sljedećim područjima:

 

Belgica Mound Province:

51° 29,4′ S, 11° 51,6′ Z

51° 32,4′ S, 11° 41,4′ Z

51° 15,6′ S, 11° 33,0′ Z

51° 13,8′ S, 11° 44,4′ Z

51° 29,4′ S, 11° 51,6′ Z

 

Hovland Mound Province:

52° 16,2′ S, 13° 12,6′ Z

52° 24,0′ S, 12° 58,2′ Z

52° 16,8′ S, 12° 54,0′ Z

52° 16,8′ S, 12° 29,4′ Z

52° 04,2′ S, 12° 29,4′ Z

52° 04,2′ S, 12° 52,8′ Z

52° 09,0′ S, 12° 56,4′ Z

52° 09,0′ S, 13° 10,8′ Z

52° 16,2′ S, 13° 12,6′ Z

 

Porcupine Bank, sjeverozapadni dio, područje I.:

53° 30,6′ S, 14° 32,4′ Z

53° 35,4′ S, 14° 27,6′ Z

53° 40,8′ S, 14° 15,6′ Z

53° 34,2′ S, 14° 11,4′ Z

53° 31,8′ S, 14° 14,4′ Z

53° 24,0′ S, 14° 28,8′ Z

53° 30,6′ S, 14° 32,4′ Z

 

Porcupine Bank, sjeverozapadni dio, područje II.:

53° 43,2′ S, 14° 10,8′ Z

53° 51,6′ S, 13° 53,4′ Z

53° 45,6′ S, 13° 49,8′ Z

53° 36,6′ S, 14° 07,2′ Z

53° 43,2′ S, 14° 10,8′ Z

 

Porcupine Bank, jugozapadni dio:

51° 54,6′ S, 15° 07,2′ Z

51° 54,6′ S, 14° 55,2′ Z

51° 42,0′ S, 14° 55,2′ Z

51° 42,0′ S, 15° 10,2′ Z

51° 49,2′ S, 15° 06,0′ Z

51° 54,6′ S, 15° 07,2′ Z

2.

Sva plovila za pelagijski ribolov koja love na područjima opisanima u točki 1.:

nalaze se na popisu plovila s odobrenjem za ribolov i imaju odobrenje za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

drže na plovilu isključivo ribolovne alate za ulov pelagijskih vrsta;

četiri sata unaprijed obavješćuju irski centar za praćenje ribarstva (FMC) o namjeri ulaska na područje zaštite osjetljivih dubokomorskih staništa, kako je utvrđeno u članku 4. točki 15. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 te istodobno obavješćuju o količinama ribe zadržane na plovilu;

kad su prisutne na bilo kojem od područja iz točke 1. imaju operativan i potpuno funkcionalan siguran sustav za praćenje plovila (VMS), koji je u potpunosti u skladu s odgovarajućim propisima;

podnose VMS izvješća svakih sat vremena;

obavješćuju irski FMC o odlasku iz tog područja i istodobno obavješćuju o količinama ribe zadržane na plovilu i

imaju na plovilu povlačne mreže (koće) s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) od 16 do 79 mm.

3.

Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih mreža na sljedećim područjima:

Darwinovi brežuljci

59° 54′ S, 6° 55′ Z

59° 47′ S, 6° 47′ Z

59° 37′ S, 6° 47′ Z

59° 37′ S, 7° 39′ Z

59° 45′ S, 7° 39′ Z

59° 54′ S, 7° 25′ Z

DIO B

Jugozapadne vode

1.   El Cachucho

1.1.

Zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća), pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica i stajaćih parangala na sljedećim područjima:

44° 12′ S, 5° 16′ Z

44° 12′ S, 4° 26′ Z

43° 53′ S, 4° 26′ Z

43° 53′ S, 5° 16′ Z

44° 12′ S, 5° 16′ Z

1.2.

Plovila koja su obavljala usmjereni ribolov tabinje bjelice (Phycis blennoides) stajaćim parangalima 2006., 2007. i 2008. mogu nastaviti s ribolovom na području južno od 44° 00,00′ S pod uvjetom da imaju odobrenje za ribolov izdano u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

1.3.

Pri obavljanju ribolova na području opisanom u točki 1.1. sva plovila koja su dobila takvo odobrenje za ribolov, bez obzira na njihovu duljinu preko svega, moraju imati operativan i potpuno funkcionalan siguran VMS koji je u potpunosti u skladu s odgovarajućim pravilima.

2.   Madeira i Kanarski otoci

Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica u dubinama većima od 200 m ili pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih ribolovnih alata na sljedećim područjima:

27° 00′ S, 19° 00′ Z

26° 00′ S, 15° 00′ Z

29° 00′ S, 13° 00′ Z

36° 00′ S, 13° 00′ Z

36° 00′ S, 19° 00′ Z

3.   Azori

Zabranjuje se uporaba pridnenih mreža stajaćica, zaplećućih mreža i trostrukih mreža stajaćica u dubinama većima od 200 m ili pridnenih povlačnih mreža (koća) ili sličnih povlačnih ribolovnih alata na sljedećim područjima:

36° 00′ S, 23° 00′ Z

39° 00′ S, 23° 00′ Z

42° 00′ S, 26° 00′ Z

42° 00′ S, 31° 00′ Z

39° 00′ S, 34° 00′ Z

36° 00′ S, 34° 00′ Z


PRILOG III.

POPIS VRSTA ZABRANJENIH ZA LOV LEBDEĆIM (PLOVUĆIM) MREŽAMA

tunj dugokrilac: Thunnus alalunga

plavoperajna tuna: Thunnus thynnus

velikooka tuna: Thunnus obesus

tunj prugavac: Katsuwonus pelamis

palamida: Sarda sarda

žutoperajna tuna: Thunnus albacares

tunj crnoperajni: Thunnus atlanticus

mala tuna: Euthynnus spp.

južni plavoperajni tunj: Thunnus maccoyii

rumbac: Auxis spp.

grboglavke: Brama rayi

iglani: Tetrapturus spp., Makaira spp.

jedrani: Istiophorus spp.

iglun: Xiphias gladius

proskoci: Scomberesox spp., Cololabis spp.

zlatoskuše: Coryphœna spp.

morski psi: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

glavonošci: sve vrste


PRILOG IV.

MJERENJE VELIČINE MORSKOG ORGANIZMA

1.

Veličina svih riba mjeri se kako je prikazano na slici 1. od vrha usta do kraja repne peraje.

2.

Veličina škampa (Nephrops norvegicus) mjeri se kako je prikazano na slici 2.:

kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od stražnje očne šupljine do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa ili

kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela telzona, bez ticala.

Kada se radi o odvojenim repovima škampa: od prednjeg ruba prvog postojećeg članka repa do zadnjeg dijela telzona, bez ticala. Rep se mjeri ravan, nerastegnut i s leđne strane.

3.

Veličina hlapa (Homarus gammarus) iz Sjevernog mora, izuzev Skagerraka ili Kattegata, mjeri se kako je prikazano na slici 3., i to kao duljina oklopa usporedno sa središnjom crtom, od stražnje strane jedne od očnih šupljina do distalnog ruba oklopa.

4.

Veličina hlapa (Homarus gammarus) iz Skagerraka ili Kattegata mjeri se kako je prikazano na slici 3.:

kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od stražnje očne šupljine do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa ili

kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela telzona, bez ticala.

5.

Veličina jastoga (Palinurus spp.) mjeri se kako je prikazano na slici 4., kao duljina oklopa, usporedno sa središnjom crtom, od vrha šiljka (rostrum) do središnje točke distalnog leđnog ruba oklopa.

6.

Veličina školjkaša mjeri se kako je prikazano na slici 5., preko najduljeg dijela školjke.

7.

Veličina rakovice (Maja squinado) mjeri se kako je prikazano na slici 6., kao duljina oklopa duž središnje crte, od ruba oklopa između rostruma do stražnjeg ruba oklopa.

8.

Veličina bramburače (Cancer pagurus)mjeri se kako je prikazano na slici 7., kao najveća širina oklopa mjerena okomito na središnju crtu oklopa koja se pruža od glave do zatka.

9.

Veličina valovitog rogaša (Buccinum spp.) mjeri se kako je prikazano na slici 8., kao duljina školjke.

10.

Veličina igluna (Xiphias gladius) mjeri se kako je prikazano na slici 9., kao duljina donje čeljusti.

Slika 1. Riblje vrste

Image 1

Slika 2. Škamp

(Nephrops norvegicus)

Image 2

Slika 3. Hlap

(Homarus gammarus)

Image 3

Slika 4. Jastog

(Palinurus spp.)

Image 4

Slika 5. Školjkaši

Image 5

Slika 6. Rakovice

(Maja squinado)

Image 6

Slika 7. Bramburača

(Cancer pagurus)

Image 7

Slika 8. Morski puž

(Buccinum spp)

Image 8

Slika 9. Iglun

(Xiphias gladius)

Image 9

PRILOG V.

SJEVERNO MORE (1)

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Sjeverno more

Bakalar (Gadus morhua)

35 cm

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Ugljenar (Pollachius virens)

35 cm

Kolja (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslić (Merluccius merluccius)

27 cm

Patarače (Lepidorhombus spp.)

20 cm

List (Solea spp.)

24 cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

27 cm

Pišmolj (Merlangius merlangus)

27 cm

Manjić (Molva molva)

63 cm

Manjić morski (Molva dipterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

Ukupna duljina 85 mm Duljina oklopa 25 mm Repovi škampa 46 mm

Skuše (Scomber spp.)

30 cm (5)

Haringa (Clupea harengus)

20 cm (5)

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kg (5)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm (5)

Hlap (Homarus gammarus)

87 mm (duljina oklopa)

Rakovica (Maja squinado)

120 mm

Kapice (Chlamys spp.)

40 mm

Kućica (Ruditapes decussatus)

40 mm

Mediteranska rebrasta vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Filipinska kućica (Venerupis philippinarum)

35 mm

Prnjavica (Venus verrucosa)

40 mm

Rumenka (Callista chione)

6 cm

Šljanci (Ensis spp.)

10 cm

Koritasti školjkaš (Spisula solida)

25 mm

Školjke roda Donaks (Donax spp.)

25 mm

Kapalunga (Pharus legumen)

65 mm

Morski puž (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g

Jastozi (Palinurus spp.)

95 mm (duljina oklopa)

Dubinska kozica (Parapenaeus longirostris)

22 mm (duljina oklopa)

Bramburača (Cancer pagurus)

140 mm (2)  (3)  (4)

Velika kapica (Pecten maximus)

100 mm

Bakalar (Gadus morhua)

30 cm

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

27 cm

Ugljenar (Pollachius virens)

30 cm

Kolja (Pollachius pollachius)

Oslić (Merluccius merluccius)

30 cm

Patarače (Lepidorhombus spp.)

25 cm

List (Solea spp.)

24 cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

27 cm

Pišmolj (Merlangius merlangus)

23 cm

Manjić (Molva molva)

Manjić morski (Molva dipterygia)

Škamp (Nephrops norvegicus)

Ukupna duljina 105 mm

Repovi škampa 59 mm

Duljina oklopa 32 mm

Skuše (Scomber spp.)

20 cm (5)

Haringa (Clupea harengus)

18 cm (5)

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm (5)

Hlap (Homarus gammarus)

Ukupna duljina 220 mm

Duljina oklopa 78 mm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.1

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm ili od najmanje 90 mm u Skagerraku i Kattegatu (6).

1.2

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 1.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za Sjeverno more, Skagerrak i Kattegat pod uvjetom da se:

i.

poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara, koljaka i ugljenara ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov ili

ii.

rabe druge modifikacije selektivnosti koje je STECF ocijenio na zahtjev jedne ili više država članica te koje je odobrila Komisija. Posljedica tih modifikacija selektivnosti jesu jednaka ili poboljšana obilježja selektivnosti za bakalar, koljak i ugljenara kao ona koja se ostvaruje veličinom oka mrežnog tega od 120 mm.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 100 mm (7)

Sjeverno more južno od 57° 30′ S

Usmjereni ribolov iverka zlatopjega i lista povlačnim mrežama (koćama) sa širilicama, povlačnim mrežama (koćama) s gredom i potegačama. Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 90 mm.

Najmanje 80 mm (7)

Zone ICES-a 4.b i 4.c

Usmjereni ribolov lista povlačnim mrežama (koćama) s gredom. Ploha veličine oka mrežnog tega od najmanje 180 mm ugrađuje se u gornju polovicu prednjeg dijela mreže.

Usmjereni ribolov pišmolja, skuše i vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova pridnenim povlačnim mrežama (koćama). Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 80 mm.

Najmanje 80 mm

Sjeverno more

Usmjereni ribolov škampa (Nephrops norvegicus). Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 120 mm ili odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 35 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Usmjereni ribolov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova i koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici. Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 80 mm.

Usmjereni ribolov voline i raže.

Najmanje 80 mm

Zona ICES-a 4.c

Usmjereni ribolov lista povlačnim mrežama (koćama) sa širilicama. Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 80 mm.

Najmanje 70 mm (kvadratno mrežno oko) ili 90 mm (romboidno mrežno oko)

Skagerrak i Kattegat

Usmjereni ribolov škampa (Nephrops norvegicus). Ugrađuje se odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 35 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov lignje (Loliginidae, Ommastrephidae)

Najmanje 35 mm

Skagerrak i Kattegat

Usmjereni ribolov sjeverne kozice (Pandalus borealis). Ugrađuje se odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 19 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Najmanje 32 mm

Cijelo područje, uz iznimku Skagerraka i Kattegata

Usmjereni ribolov sjeverne kozice (Pandalus borealis). Ugrađuje se odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 19 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici.

Usmjereni ribolov norveške ugotice. Za ribolov norveške ugotice ugrađuje se odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 35 mm.

Usmjereni ribolov kozice pjeskulje i kozice vrste Pandalus montagui. Odvajajuća povlačna mreža (koća) ili odvajajuća rešetka mora se ugraditi u skladu s pravilima utvrđenima na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

Manje od 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov hujice

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža

2.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm.

2.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 2.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za Sjeverno more, Skagerrak i Kattegat, pod uvjetom da se poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara, koljaka i ugljenara ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 100 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov koljaka, pišmolja, iverka i lubina

Najmanje 90 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov plosnatica ili vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

DIO C

Zabranjena ili ograničena područja

1.   Zatvaranje područja radi zaštite hujice u zonama ICES-a 4.a i 4.b

1.1.

Zabranjuje se ribolov hujice svim povlačnim ribolovnim alatom s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 32 mm na zemljopisnom području koje graniči s istočnom obalom Engleske i Škotske i omeđeno je loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

točka na istočnoj obali Engleske koja se nalazi na 55° 30′ S

55° 30′ S, 01° 00′ Z

58° 00′ S, 01° 00′ Z

58° 00′ S, 02° 00′ Z

točka na istočnoj obali Škotske koja se nalazi na 02°00′ Z.

1.2.

Ribarstvo za znanstvena istraživanja dopušteno je u svrhu praćenja stoka hujice na tom području i učinaka zabrane ribolova.

2.   Zatvaranje područja radi zaštite nedoraslog iverka zlatopjega na potpodručju ICES-a 4.

2.1.

Plovilima čija duljina preko svega premašuje 8 m zabranjuje se uporaba svih pridnenih povlačnih mreža (koća), povlačnih mreža (koća) s gredom, danskih potegača ili sličnih povlačnih ribolovnih alata na zemljopisnim područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

(a)

područje u pojasu od 12 nautičkih milja uz obale Francuske sjeverno od 51° 00′ S, obale Belgije i Nizozemske do 53° 00′ S, mjereno od polaznih crta;

(b)

područje omeđeno crtom koja povezuje sljedeće koordinate:

točka na zapadnoj obali Danske koja se nalazi na 57° 00′ S,

57° 00′ S, 7° 15′ I

55° 00′ S, 7° 15′ I

55° 00′ S, 7° 00′ I

54° 30′ S, 7° 00′ I

54° 30′ S, 7° 30′ I

54° 00′ S, 7° 30′ I

54° 00′ S, 6° 00′ I

53° 50′ S, 6° 00′ I

53° 50′ S, 5° 00′ I

53° 30′ S, 5° 00′ I

53° 30′ S, 4° 15′ I

53° 00′ S, 4° 15′ I

točka na zapadnoj obali Nizozemske koja se nalazi na 53° 00′ S

područje u pojasu od 12 nautičkih milja od zapadne obale Danske, od 57° 00′ S prema sjeveru sve do svjetionika Hirtshals, mjereno od polaznih crta.

2.2.

Na području iz točke 2.1. dopušta se ribolov sljedećim plovilima:

(a)

plovilima čija snaga motora ne prelazi 221 kW i koja rabe pridnene povlačne mreže (koće) ili danske potegače;

(b)

plovilima u paru čija zajednička snaga motora ne prelazi 221 kW ni u kojem trenutku i koja rabe pridnene povlačne mreže (koće) kojima se upravlja s pomoću dvaju plovila;

(c)

plovilima čija snaga motora prelazi 221 kW dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) ili danskih potegača, a plovilima u paru čija zajednička snaga motora prelazi 221 kW dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) kojima se upravlja s pomoću dvaju plovila, pod uvjetom da takva plovila ne obavljaju usmjereni ribolov iverka zlatopjega i lista te da poštuju relevantna pravila o veličini oka mrežnog tega sadržana u dijelu B ovog Priloga.

2.3.

Ako se plovila iz točke 2.2. podtočke (a) koriste povlačnim mrežama (koćama) s gredom, duljina grede ili agregirana duljina zajedničkih povlačnih mreža mjerena kao zbroj duljina svake grede ne smije biti veća od devet metara ili se one ne smiju moći izvući do duljine veće od 9 m, osim ako se upravlja ribolovnim alatom čija je veličina oka mrežnog tega između 16 i 31 mm. Ribarskim plovilima čija je primarna aktivnost ribolov kozica (Crangon crangon) dopušteno je rabiti povlačne mreže (koće) s gredom čija je agregirana duljina greda, mjerena kao zbroj duljina svake grede, veća od 9 m kada upravljaju ribolovnim alatom čija je veličina oka mrežnog tega između 80 i 99 mm ako je tim plovilima izdano dodatno odobrenje za ribolov.

2.4.

Plovila s odobrenjem za ribolov na području iz točke 2.1. uvrštavaju se na popis koji svaka država članica dostavlja Komisiji. Ukupna snaga motora plovila iz točke 2.2. podtočke (a) na popisu ne smije prelaziti ukupnu snagu motora utvrđenu za svaku državu članicu na dan 1. siječnja 1998. Odobrena ribarska plovila moraju imati odobrenje za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

3.   Ograničenja uporabe povlačnih mreža (koća) s gredom u pojasu od 12 nautičkih milja uz obalu Ujedinjene Kraljevine

3.1.

Plovilima se zabranjuje uporaba povlačnih mreža (koća) s gredom u pojasu od 12 nautičkih milja uz obalu Ujedinjene Kraljevine, izmjereno od polaznih crta teritorijalnih voda.

3.2.

Odstupajući od točke 3.1. dopušta se ribolov povlačnim mrežama (koćama) s gredom na utvrđenom području, pod uvjetom da:

snaga motora plovila ne prelazi 221 kW i da njihova duljina preko svega ne prelazi 24 m; i

duljina grede ili agregirana duljina greda, mjerena kao zbroj svih greda, ne prelazi 9 m niti se može produljiti na duljinu veću od 9 m, osim kad se radi o usmjerenom ribolovu kozica (Crangon crangon) minimalnom veličinom oka mrežnog tega manjom od 31 mm.

4.   Ograničenja ribolova papaline radi zaštite haringe u zoni ICES-a 4.b

Zabranjuje se ribolov svim povlačnim ribolovnim alatima s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 32 mm ili mrežama stajaćicama s veličinom oka mrežnog tega manjom od 30 mm na zemljopisnim područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere mjere prema sustavu WGS84, i tijekom sljedećih navedenih razdoblja:

od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. listopada do 31. prosinca, na statističkom području ICES-a 39E8. Za potrebe ove Uredbe, to područje ICES-a je područje omeđeno crtom koja se proteže od istočne obale Ujedinjene Kraljevine duž 55° 00′ S ravno na istok do točke na 1° 00′ Z, potom ravno na sjever do točke na 55° 30′ S te odatle ravno na zapad do obale Ujedinjene Kraljevine,

od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. listopada do 31. prosinca, u unutarnjim vodama Moray Firtha zapadno od 3° 30′ Z te u unutarnjim vodama Firth of Fortha zapadno od 3° 00′ Z,

od 1. srpnja do 31. listopada na zemljopisnom području omeđenom sljedećim koordinatama:

točkom na zapadnoj obali Danske na 55° 30′ S

55° 30′ S, 7° 00′ I

57° 00′ S, 7° 00′ I

točkom na zapadnoj obali Danske na 57° 00′ S.

5.   Posebne odredbe koje se odnose na Skagerrak i Kattegat u zoni ICES-a 3.a

5.1.

Zabranjuje se ribolov povlačnim mrežama (koćama) s gredom u Kattegatu.

5.2.

Plovilima Unije zabranjuje se lov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, skladištenje, prodaja, izlaganje ili nuđenje na prodaju lososa i morske pastrve.

5.3.

Zabranjuje se uporaba povlačnih ribolovnih alata s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 32 mm od 1. srpnja do 15. rujna u vodama koje se nalaze u pojasu od tri nautičke milje od polaznih crta u Skagerraku i Kattegatu, osim za usmjereni ribolov sjeverne kozice (Pandalus borealis). Za usmjereni ribolov živorodca (Zoarces viviparus), glavoča (Gobiidae) ili peša (Cottus spp.) za mamce mogu se rabiti mreže bilo koje veličine oka mrežnog tega.

6.   Uporaba mreža stajaćica u zonama ICES-a 3.a i 4.a

6.1.

U skladu s člankom 9. stavkom 7. točkom (a) te odstupajući od dijela B točke 2. ovog Priloga, u vodama s ucrtanom dubinom manjom od 600 m dopušta se uporaba sljedećih ribolovnih alata:

pridnenih mreža stajaćica koje se rabe za usmjeren ribolov oslića s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 100 mm i dubinom od najviše 100 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 25 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 24 sata,

zaplećućih mreža koje se rabe za usmjereni ribolov grdobine s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 250 mm i dubinom od najviše 15 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 100 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 72 sata.

6.2.

Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 Europskog parlamenta i Vijeća (8) u ucrtanim dubinama manjima od 600 m. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi klasificirani kao zabranjeni u ovoj Uredbi i drugom zakonodavstvu Unije bilježe se, ne ozljeđuju u mjeri u kojoj je to moguće i odmah puštaju u more. Dubokomorski psi koji podliježu ograničenjima ulova zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i oduzima od kvota. U slučajevima kada kvota nije dostupna ili nije dostupna u dovoljnoj mjeri dotičnoj državi članici, Komisija može pribjeći članku 105. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države članice prelazi 10 tona, tada ta plovila više ne smiju koristiti odstupanja iz točke 6.1.

DIO D

Uporaba povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima u zonama ICES-a 4.b i 4.c

1.

Ribolov povlačnim mrežama (koćama) s električnim impulsima zabranjuje se u svim vodama Unije od 1. srpnja 2021.

2.

Tijekom prijelaznog razdoblja koje istječe 30. lipnja 2021. ribolov povlačnim mrežama (koćama) s električnim impulsima u zonama ICES-a 4.b i 4.c i dalje je dopušten pod uvjetima utvrđenima u ovome dijelu i svim uvjetima utvrđenima u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe s obzirom na obilježja rabljenih impulsa i mjere za kontrolu i praćenje koje su na snazi južno od loksodrome kojom se povezuju sljedeće točke, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

točka na istočnoj obali Ujedinjene Kraljevine koja se nalazi na 55° S

istočno do zemljopisne širine 55° S, zemljopisne dužine 5° I

sjeverno do zemljopisne širine 56° S

istočno do točke na zapadnoj obali Danske na zemljopisnoj širini 56° S.

Primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

najviše 5 % flote koćarica s gredom po državi članici rabi povlačnu mrežu (koću) s električnim impulsima;

(b)

najveća snaga električne energije izražena u kW za svaku povlačnu mrežu (koću) s gredom nije veća od duljine grede u metrima pomnoženo s 1,25;

(c)

efektivni napon između elektroda nije viši od 15 V;

(d)

plovilo opremljeno automatskim računalnim sustavom za upravljanje koji bilježi najveću uporabljenu snagu po gredi i efektivni napon između elektroda za najmanje 100 povlačenja mreže. Neovlaštene osobe ne mogu izmijeniti taj automatski računalni upravljački sustav;

(e)

zabranjena je uporaba jednog ili više lanaca strugača ispred porubnika.

3.

Tijekom tog razdoblja plovilima se ne izdaju nova odobrenja.

4.

U vodama do 12 nautičkih milja od polaznih crta koje potpadaju pod njihov suverenitet ili jurisdikciju, države članice do 30. lipnja 2021. mogu poduzeti nediskriminirajuće mjere za ograničavanje ili zabranu uporabe povlačnih mreža (koća) s električnim impulsima. Države članice obavješćuju Komisiju i dotične države članice o mjerama uvedenima na temelju ove točke.

5.

Ako obalna država članica to zatraži od države članice zastave, zapovjednik plovila koje rabi povlačne mreže (koće) s električnim impulsima tijekom ribolovnih operacija uzima na plovilo promatrača iz obalne države članice, u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

(1)  Za potrebe ovog Priloga:

Kattegat je na sjeveru ograničen crtom koja se proteže od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna te odatle do najbliže točke na švedskoj obali, a na jugu crtom koja se proteže od rta Hasenøre do rta Gniben, od Korshagea do Spodsbjerga te od rta Gilbjerg do Kullena;

Skagerrak je na zapadu ograničen crtom koja se proteže od svjetionika Hanstholm do svjetionika Lindesnes, a na jugu crtom koja se proteže od svjetionika Skagen do svjetionika Tistlarna te odatle do najbliže točke na švedskoj obali;

Sjeverno more obuhvaća potpodručje ICES-a 4., susjedni dio zone ICES-a 2.a koji leži južno od 64° S te onaj dio zone ICES-a 3.a koji nije obuhvaćen definicijom Skagerraka iz druge alineje.

(2)  U vodama Unije u zoni ICES-a 4.a. U zonama ICES-a 4.b i 4.c. primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 130 mm.

(3)  Na području u zonama ICES-a 4.b i 4.c koje je ograničeno točkom na 53° 28′ 22″ S, 0° 09′ 24″ I na obali Engleske, ravnom crtom koja tu točku povezuje s točkom na 53° 28′ 22″ S, 0° 22′ 24″ I, granicom Ujedinjene Kraljevine od 6 milja i ravnom crtom koja točku koja se nalazi na 51° 54′ 06″ S, 1° 30′ 30″ I povezuje s točkom na obali Engleske, koja se nalazi na 51° 55′ 48″ S, 1° 17′ 00″ I, primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 115 mm.

(4)  Za bramburače uhvaćene vršama ili košarama, najviše se 1 % mase ukupnog ulova bramburača može sastojati od odvojenih kliješta. Za bramburače uhvaćene svim drugim ribolovnim alatom, smije se iskrcati najviše 75 kg odvojenih kliješta rakova.

(5)  Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, minimalne referentne veličine za očuvanje srdele, inćuna, haringe, šaruna i skuše ne primjenjuju se unutar ograničenja od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

Postotak srdela, inćuna, haringa, šaruna ili skuša koje su manje od minimalne referentne veličine za očuvanje izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

Postotak se može izračunati na temelju jednog ili više reprezentativnih uzoraka. Ograničenje od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

(6)  U podzonama Skagerrak i Kattegat ugrađuje se gornja ploha romboidnog mrežnog oka od najmanje 270 mm veličine oka mrežnog tega ili gornja ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 140 mm veličine oka mrežnog tega. U podzoni Kattegat može se ugraditi mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 120 mm (na povlačne mreže (koće) u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca i na potegače u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada).

(7)  Plovilima se zabranjuje uporaba svih povlačnih mreža (koća) s gredom veličine oka mrežnog tega između 32 i 99 mm sjeverno od crte kojom se povezuju sljedeće točke: točka na 55° S na istočnoj obali Ujedinjene Kraljevine, potom istočno do 55° S, 5° I, potom sjeverno do 56° S i istočno do točke na 56° S na zapadnoj obali Danske. Zabranjena je uporaba povlačnih mreža (koća) s gredom veličine oka mrežnog tega od 32 do 119 mm unutar zone ICES-a 2.a i dijela potpodručja ICES-a 4. koji se nalazi sjeverno od 56 00′ S.

(8)  Uredba (EU) 2016/2336 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (SL L 354, 23.12.2016., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 (SL L 157, 20.6.2017., str. 1.).


PRILOG VI.

SJEVEROZAPADNE VODE

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Cijelo područje

Bakalar (Gadus morhua)

35 cm

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Ugljenar (Pollachius virens)

35 cm

Kolja (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslić (Merluccius merluccius)

27 cm

Patarače (Lepidorhombus spp.)

20 cm

List (Solea spp.)

24 cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

27 cm

Pišmolj (Merlangius merlangus)

27 cm

Manjić (Molva molva)

63 cm

Manjić morski (Molva dipterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus) Repovi škampa

Ukupna duljina 85 mm Duljina oklopa 25 mm (1) 46 mm (2)

Skuše (Scomber spp.)

20 cm (6)

Haringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm (6)

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kg (6)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

42 cm

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Hlap (Homarus gammarus)

87 mm

Rakovica (Maja squinado)

120 mm

Kapice (Chalamys spp.)

40 mm

Kućica (Ruditapes decussatus)

40 mm

Mediteranska rebrasta vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Filipinska kućica (Venerupis philippinarum)

35 mm

Prnjavica (Venus verrucosa)

40 mm

Rumenka (Callista chione)

6 cm

Šljanci (Ensis spp.)

10 cm

Koritasti školjkaš (Spisula solida)

25 mm

Školjke roda Donaks (Donax spp.)

25 mm

Kapalunga (Pharus legumen)

65 mm

Morski puž (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g

Jastozi (Palinurus spp.)

95 mm

Dubinska kozica (Parapenaeus longirostris)

22 mm (duljina oklopa)

Bramburača (Cancer pagurus)

140 mm (3)  (4)

Velika kapica (Pecten maximus)

100 mm (5)

Postotak srdela, inćuna, haringa, šaruna ili skuša koje su manje od referentne veličine za očuvanje izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

Postotak se može izračunati na temelju jednog ili više reprezentativnih uzoraka. Ograničenje od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm (7) ili od najmanje 100 mm u potpodručju ICES-a 7.b-7.k.

1.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 1.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za sjeverozapadne vode pod uvjetom da se:

i.

poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara, koljaka i ugljenara ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov ili

ii.

rabe druge modifikacije selektivnosti koje je STECF ocijenio na zahtjev jedne ili više država članica te koje je odobrila Komisija. Te modifikacije selektivnosti imaju za posljedicu ista ili bolja obilježja selektivnosti za bakalar, koljak i ugljenara u odnosu na 120 mm odnosno 100 mm u potpodručju ICES-a 7.b-7.k.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 80 mm (8)

Potpodručje ICES-a 7.

Usmjereni ribolov oslića, patarača i grdobine ili usmjereni ribolov pišmolja, skuše i vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici uporabom pridnenih povlačnih mreža (koća). Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka veličine od najmanje 120 mm (11)  (14).

Usmjereni ribolov lista i vrsta koje nisu obuhvaćene ograničenjima ulova povlačnim mrežama (koćama) sa širilicama. Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 80 mm (11).

Najmanje 80 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov vrste škampa (Nephrops Norvegicus) (10). Ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 120 mm ili odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 35 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj.

Najmanje 80 mm

Zone ICES-a 7.a, 7.b, 7.d, 7.e, 7.f, 7.g, 7.h i 7.j

Usmjereni ribolov lista povlačnim mrežama (koćama) s gredom. Ploha veličine oka mrežnog tega od najmanje 180 mm (13) ugrađuje se u gornju polovicu prednjeg dijela mreže.

Najmanje 80 mm

Zone ICES-a 7.d i 7.e

Usmjereni ribolov pišmolja, skuše i vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova i koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici uporabom pridnenih povlačnih mreža (koća).

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov lignje (Lolignidae, Ommastrephidae)

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici.

Usmjereni ribolov kozice pjeskulje i kozice vrste Pandalus montagui. Odvajajuća povlačna mreža (koća) ili odvajajuća rešetka mora se ugraditi u skladu s pravilima utvrđenima na nacionalnoj razini

Manje od 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov hujice

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža

2.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm (15).

2.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 2.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za sjeverozapadne vode, pod uvjetom da se poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara, koljaka i ugljenara ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 100 mm (16)

Cijelo područje

Usmjereni ribolov plosnatica ili vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Usmjereni ribolov pišmolja, iverka i lubina

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Usmjereni ribolov vrste trlja roda Mullus

3.

Ovim dijelom ne dovodi se u pitanje Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 (17), za ribolov obuhvaćen tom delegiranom uredbom.

DIO C

Zabranjena ili ograničena područja

1.   Zabranjena područja radi očuvanja bakalara u zoni ICES-a 6.a

Od 1. siječnja do 31. ožujka te od 1. listopada do 31. prosinca zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti uporabom svih povlačnih ribolovnih alata ili mreža stajaćica na području omeđenom loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

55° 25′ S, 7° 07′ Z.

55° 25′ S, 7° 00′ Z.

55° 18′ S, 6° 50′ Z.

55° 17′ S, 6° 50′ Z

55° 17′ S, 6° 52′ Z

55° 25′ S, 7° 07′ Z.

2.   Zabranjena područja radi očuvanja bakalara u zonama ICES-a 7.f i 7.g

2.1.

Od 1. veljače do 31. ožujka svake godine zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti u sljedećim statističkim pravokutnicima ICES-a: 30E4, 31E4, 32E3. Ta se zabrana ne primjenjuje u pojasu od šest nautičkih milja od polazne crte.

2.2.

Dopušta se obavljanje ribolovnih aktivnosti vršama i košarama na određenim područjima i u određenim razdobljima, pod uvjetom:

i.

da se na plovilu ne drži niti jedan ribolovni alat osim vrša i košara te

ii.

da se usputni ulov vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja iskrcava i oduzima odkvota.

2.3.

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta povlačnim ribolovnim alatima s veličinom oka mrežnog tega manjom od 55 mm dopušta se pod uvjetom:

i.

da se na plovilu ne drži mreža s veličinom oka mrežnog tega 55 mm ili većom i

ii.

da se usputni ulov vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja iskrcava i oduzima odkvota.

3.   Zabranjena područja radi očuvanja bakalara u zoni ICES-a 7.a

3.1.

U razdoblju od 14. veljače do 30. travnja svake godine zabranjuje se uporaba svih pridnenih povlačnih mreža (koća), potegača ili sličnih povlačnih mreža, svih jednostrukih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica ili drugog ribolovnog alata s udicama u dijelu zone ICES-a 7.a omeđenom istočnom obalom Irske i istočnom obalom Sjeverne Irske i ravnim crtama kojima se uzastopno povezuju sljedeće geografske koordinate, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

točka na istočnoj obali poluotoka Ards u Sjevernoj Irskoj koja se nalazi na 54° 30′ S

54° 30 S, 04° 50′ Z

53° 15 S, 04° 50′ Z

točka na istočnoj obali Irske koja se nalazi na 53° 15′ S.

3.2.

Odstupajući od točke 1. dopušta se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća) na području i u razdoblju iz te točke, pod uvjetom da su takve povlačne mreže (koće) opremljene selektivnim uređajima koje je ocijenio STECF.

4.   Koljak s područja Rockalla na potpodručju ICES-a 6.

Sve vrste ribolova, osim ribolova parangalom, zabranjene su na područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

57° 00′ S, 15° 00′ Z.

57° 00′ S, 14° 00′ Z.

56° 30′ S, 14° 00′ Z.

56° 30′ S, 15° 00′ Z.

57° 00′ S, 15° 00′ Z.

5.   Zabranjena područja radi očuvanja škampa u zonama ICES-a 7.c i 7.k

5.1.

Zabranjuje se usmjereni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) i povezanih vrsta (to jest bakalara, patarača, grdobine, koljaka, pišmolja, oslića, iverka zlatopjega, kolje, ugljenara, volina i raža, lista običnog, ribe vrste Brosme brosme, manjića morskog, manjića i kostelja) od 1. svibnja do 31. svibnja svake godine na zemljopisnom području omeđenom loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

52° 27′ S, 12° 19′ Z.

52° 40′ S, 12° 30′ Z

52° 47′ S, 12° 39,60′ Z

52° 47′ S, 12° 56′ Z

52° 13,5′ S, 13° 53,83′ Z

51° 22′ S, 14° 24′ Z

51° 22′ S, 14° 03′ Z

52° 10′ S, 13° 25′ Z

52°32′ S, 13° 07,50′ Z

52° 43′ S, 12° 55′ Z

52° 43′ S, 12° 43′ Z

52° 38,80′ S, 12° 37′ Z

52° 27′ S, 12° 23′ Z

52° 27′ S, 12° 19′ Z.

5.2.

Dopušta se provoz kroz Porcupine Bank, iako se na plovilu nalaze vrste iz točke 5.1., u skladu s člankom 50. stavcima 3., 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

6.   Posebna pravila za zaštitu manjića morskog u zoni ICES-a 6.a

6.1.

Od 1. ožujka do 31. svibnja svake godine zabranjuje se usmjereni ribolov manjića morskog na područjima zone ICES-a 6.a omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

rub škotskog epikontinentalnog pojasa

59° 58′ S, 07° 00′ Z.

59° 55′ S, 06° 47′ Z.

59° 51′ S, 06° 28′ Z.

59° 45′ S, 06° 38′ Z.

59° 27′ S, 06° 42′ Z.

59° 22′ S, 06° 47′ Z.

59° 15′ S, 07° 15′ Z.

59° 07′ S, 07° 31′ Z.

58° 52′ S, 07° 44′ Z.

58° 44′ S, 08° 11′ Z.

58° 43′ S, 08° 27′ Z.

58° 28′ S, 09° 16′ Z.

58° 15′ S, 09° 32′ Z.

58° 15′ S, 09° 45′ Z.

58° 30′ S, 09° 45′ Z.

59° 30′ S, 07° 00′ Z.

59° 58′ S, 07° 00′ Z.

rub Rosemary Bank

60° 00′ S, 11° 00′ Z.

59° 00′ S, 11° 00′ Z

59° 00′ S, 09° 00′ Z

59° 30′ S, 09° 00′ Z

59° 30′ S, 10° 00′ Z

60° 00′ S, 10° 00′ Z

60° 00′ S, 11° 00′ Z.

Nije uključeno područje omeđeno loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

59° 15′ S, 10° 24′ Z.

59° 10′ S, 10° 22′ Z.

59° 08′ S, 10° 07′ Z.

59° 11′ S, 09° 59′ Z.

59° 15′ S, 09° 58′ Z.

59° 22′ S, 10° 02′ Z.

59° 23′ S, 10° 11′ Z.

59° 20′ S, 10° 19′ Z.

59° 15′ S, 10° 24′ Z.

6.2.

Usputni ulov manjića morskog do praga od šest tona smije se zadržati na plovilu i iskrcati. Kad plovilo dosegne taj prag od šest tona manjića morskog:

(a)

odmah obustavlja ribolov i izlazi iz područja na kojemu se nalazi;

(b)

ne smije ponovno ući ni u jedno od dva područja sve dok ne iskrca svoj ulov;

(c)

ne smije vratiti nikakvu količinu manjića morskog u more.

6.3.

Od 15. veljače do 15. travnja svake godine zabranjuje se uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća), parangala i mreža stajaćica na području omeđenom loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

60° 58,76′ S, 27° 27,32′ Z.

60° 56,02′ S, 27° 31,16′ Z.

60° 59,76′ S, 27° 43,48′ Z.

61° 03,00′ S, 27° 39,41′ Z.

60° 58,76′ S, 27° 27,32′ Z.

7.   Ograničenja ribolova skuše u zonama ICES-a 7.e, 7.f, 7.g i 7.h

7.1.

Usmjereni ribolov skuše povlačnim ribolovnim alatima s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 80 mm ili okružujućim mrežama plivaricama zabranjuje se, osim ako težina skuše ne premašuje 15 % žive mase ukupnih količina skuše i drugih ulovljenih morskih organizama na plovilu, na području omeđenom loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

točka na južnoj obali Ujedinjene Kraljevine koja se nalazi na 02° 00′ Z

49° 30′ S, 2° 00′ Z

49° 30′ S, 7° 00′ Z

52° 00′ S, 7° 00′ Z

točka na zapadnoj obali Ujedinjene Kraljevine koja se nalazi na 52° 00′ S.

7.2.

Na području utvrđenom u točki 7.1. dopušta se ribolov:

mrežama stajaćicama i/ili ručnim povrazima;

pridnenim povlačnim mrežama (koćama), danskim potegačama ili sličnim povlačnim mrežama s veličinom oka mrežnog tega većom od 80 mm.

7.3.

Plovila koja nisu opremljena za ribolov i na koja se skuša prekrcava dopuštena su na području utvrđenom u točki 7.1.

8.   Ograničenja uporabe povlačnih mreža (koća) s gredom u pojasu od 12 nautičkih milja uz obale Ujedinjene Kraljevine i Irske

8.1.

Zabranjuje se uporaba svih povlačnih mreža (koća) s gredom veličine oka mrežnog tega manje od 100 mm u zoni ICES-a 5.b i potpodručju ICES-a 6. sjeverno od 56° S.

8.2.

Plovilima se zabranjuje uporaba povlačnih mreža (koća) s gredom u pojasu od 12 nautičkih milja uz obale Ujedinjene Kraljevine i Irske, računajući od polaznih crta od kojih se mjere teritorijalne vode.

8.3.

Dopušta se ribolov povlačnim mrežama (koćama) s gredom na utvrđenom području, pod uvjetom da:

snaga motora plovila ne prelazi 221 kW i da duljina ne prelazi 24 m; i

duljina grede ili agregirana duljina greda, mjerena kao zbroj svih greda, ne prelazi 9 m niti se može produljiti na duljinu veću od 9 m, osim kad se radi o usmjerenom ribolovu vrste kozica (Crangon crangon) s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) manjom od 31 mm.

9.   Uporaba mreža stajaćica u zonama ICES-a 5.b, 6.a, 6.b, 7.b, 7.c, 7.h, 7.j i 7.k

9.1.

U skladu s člankom 9. stavkom 7. točkom (a) te odstupajući od dijela B točke 2. ovog Priloga, u vodama s ucrtanom dubinom manjom od 600 m dopušta se uporaba sljedećih ribolovnih alata:

pridnenih mreža stajaćica koje se rabe za usmjeren ribolov oslića s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 100 mm i dubinom od najviše 100 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 25 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 24 sata;

zaplećućih mreža koje se rabe za usmjeren ribolov grdobine s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 250 mm i dubinom od najviše 15 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 100 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 72 sata.

9.2.

Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 u ucrtanim dubinama manjima od 600 m. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi klasificirani kao zabranjeni u ovoj Uredbi i drugom zakonodavstvu Unije bilježe se, ne ozljeđuju u mjeri u kojoj je to moguće i odmah puštaju u more. Dubokomorski psi koji podliježu ograničenjima ulova zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i oduzima od kvota. U slučajevima kada kvota nije dostupna ili nije dostupna u dovoljnoj mjeri dotičnoj državi članici, Komisija može pribjeći članku 105. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države članice prelazi 10 tona, tada se ta plovila više ne smiju koristiti odstupanjima navedenima u točki 9.1.

(1)  U zonama ICES-a 6.a i 7.a primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 70 mm ukupne duljine i 20 mm duljine oklopa.

(2)  U zonama ICES-a 6.a i 7.a primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 37 mm.

(3)  U vodama Unije na potpodručjima ICES-a, 5., 6. južno od 56° S i 7., osim zona ICES-a 7.d, 7.e, i 7.f primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 130 mm.

(4)  Za bramburače uhvaćene vršama i košarama, najviše se 1 % mase ukupnog ulova bramburača može sastojati od odvojenih kliješta. Za bramburače uhvaćene svim drugim ribolovnim alatom, smije se iskrcati najviše 75 kg odvojenih kliješta rakova.

(5)  U zoni ICES-a 7.a sjeverno od 52° 30′ S i zoni ICES-a 7.d primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 110 mm.

(6)  Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, minimalne referentne veličine za očuvanje srdele, inćuna, haringe, šaruna i skuše ne primjenjuju se unutar ograničenja od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

(7)  Uvodi se postupno tijekom dvogodišnjeg razdoblja od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(8)  Time se ne dovodi u pitanje članak 5. Uredbe Komisije (EZ) br. 494/2002 (9).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 494/2002 od 19. ožujka 2002. o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a III., IV., V., VI. i VII. te zonama ICES-a VIII. a, b, d, e (SL L 77, 20.3.2002., str. 8.).

(10)  U zoni ICES-a 7.a za plovila s jednostrukom opremom primjenjuje se veličina oka mrežnog tega od najmanje 70 mm.

(11)  Time se ne dovodi u pitanje članak 2. stavak 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 737/2012 (12).

(12)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 737/2012 od 14. kolovoza 2012. o zaštiti određenih stokova u Keltskom moru (SL L 218, 15.8.2012., str. 8.).

(13)  Ta se odredba ne primjenjuje na zonu ICES-a 7.d.

(14)  Ta se odredba ne primjenjuje pri usmjerenom ribolovu pišmolja, skuše i vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova u zonama ICES-a 7.d i 7.e.

(15)  Za ribolov grdobine rabi se veličina oka mrežnog tega od najmanje 220 mm. Za usmjereni ribolov kolja i oslića u zonama ICES-a VII.d i VII.e rabi se veličina oka mrežnog tega od najmanje 110 mm.

(16)  U zoni 7.d primjenjuje se veličina od najmanje 90 mm.

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2034 оd 18. listopada 2018. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021 (SL L 327, 21.12.2018., str. 8.).


PRILOG VII.

JUGOZAPADNE VODE

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Cijelo područje

Bakalar (Gadus morhua)

35 cm

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Ugljenar (Pollachius virens)

35 cm

Kolja (Pollachius pollachius)

30 cm

Oslić (Merluccius merluccius)

27 cm

Patarače (Lepidorhombus spp.)

20 cm

List (Solea spp.)

24 cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

27 cm

Pišmolj (Merlangius merlangus)

27 cm

Manjić (Molva molva)

63 cm

Manjić morski (Molva dypterygia)

70 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

Ukupna duljina 70 mm,

Duljina oklopa 20 mm

Repovi škampa

37 mm

Skuše (Scomber spp.)

20 cm (6)

Haringa (Clupea harengus)

20 cm (6)

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm (1)  (6)  (7)

Inćun (Engraulis encrasicolus)

12 cm ili 90 jedinki po kg (2)  (6)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

36 cm

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm (6)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Hlap (Homarus gammarus)

87 mm

Rakovica (Maja squinado)

120 mm

Kapice (Chalamys spp.)

40 mm

Kućica (Ruditapes decussatus)

40 mm

Mediteranska rebrasta vongola (Venerupis pullastra)

38 mm

Filipinska kućica (Venerupis philippinarum)

35 mm

Prnjavica (Venus verrucosa)

40 mm

Rumenka (Callista chione)

6 cm

Šljanci (Ensis spp.)

10 cm

Koritasti školjkaš (Spisula solida)

25 mm

Školjke roda Donaks (Donax spp.)

25 mm

Kapalunga (Pharus legumen)

65 mm

Morski puž (Buccinum undatum)

45 mm

Hobotnica (Octopus vulgaris)

750 g (3)

Jastozi (Palinurus spp.)

95 mm

Dubinska kozica (Parapenaeus longirostris)

22 mm (duljina oklopa)

Bramburača (Cancer pagurus)

140 mm (4)  (5)

Velika kapica (Pecten maximus)

100 mm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.1

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 70 mm (8)(9) ili od najmanje 55 mm u zoni ICES-a 9.a istočno od zemljopisne dužine 7° 23′ 48″ Z.

1.2

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 2.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za jugozapadne vode pod uvjetom da se:

i.

poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov oslića ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov ili

ii.

rabe druge modifikacije selektivnosti koje je STECF ocijenio na zahtjev jedne ili više država članica te koje je odobrila Komisija. Posljedica tih modifikacija selektivnosti jest jednaka ili poboljšana selektivnost za oslića kao ona koja se ostvaruje veličinom oka mrežnog tega od 70 mm odnosno od 55 mm u zoni ICES-a 9.a istočno od zemljopisne dužine 7° 23′ 48″ Z.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 55 mm

Cijelo područje, uz iznimku zone ICES-a 9.a istočno od zemljopisne dužine 7°23′48″ Z

Usmjereni ribolov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Usmjereni ribolov rumenca okana

Usmjereni ribolov skuše, šaruna i ugotice pučinke pridnenim povlačnim mrežama (koćama)

Najmanje 35 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov klinastog lista

Najmanje 55 mm

Zona ICES-a 9.a zapadno od zemljopisne dužine 7° 23′ 48″ Z

Usmjereni ribolov rakova

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Usmjereni ribolov kozica (Palaemon serratus, Crangon crangon) i rakova (Polybius henslowii)

Manje od 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov hujice

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica i lebdećih (plovućih) mreža

2.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 100mm (10), ili od najmanje 80 mm u zoni ICES-a 8.c i potpodručju 9.

2.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 2.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za jugozapadne vode, pod uvjetom da se poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov oslića ne premašuje 20 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 80 mm

Cijelo područje, uz iznimku zone ICES-a 8.c i potpodručja ICES-a 9.

Usmjereni ribolov lubina, pišmolja, oblića, iverka i kolja

Najmanje 60 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Najmanje 50 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta (11) koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov trlja roda Mullus, kozica (Penaeus spp), vabića, klinastog lista i usnjače

DIO C

Zabranjena ili ograničena područja

1.   Zabranjena područja radi očuvanja oslića u zoni ICES-a 9.a

Zabranjuje se ribolov svim povlačnim mrežama (koćama), danskim potegačama i sličnim povlačnim mrežama na zemljopisnim područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

(a)

od 1. listopada do 31. siječnja sljedeće godine:

43° 46,5′ S, 07° 54,4′ Z

44° 01,5′ S, 07° 54,4′ Z

43° 25,0′ S, 09° 12,0′ Z

43° 10,0′ S, 09° 12,0′ Z;

(b)

od 1. prosinca do zadnjega dana u veljači sljedeće godine:

točka na zapadnoj obali Portugala koja se nalazi na 37° 50′ S

37°50′ S, 09° 08′ Z

37° 00′ S, 09° 07′ Z

točka na zapadnoj obali Portugala koja se nalazi na 37° 00′ S.

2.   Zabranjena područja radi očuvanja škampa u zoni ICES-a 9.a

2.1.

Zabranjuje se ribolov škampa (Nephrops norvegicus) svim pridnenim povlačnim mrežama (koćama), danskim potegačama ili sličnim povlačnim mrežama ili košarama na zemljopisnim područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere izmjerene prema sustavu WGS84:

(a)

od 1. lipnja do 31. kolovoza:

42° 23′ S, 08° 57′ Z;

42° 00′ S, 08° 57′ Z

42° 00′ S, 09° 14′ Z

42° 04′ S, 09° 14′ Z

42° 09′ S, 09° 09′ Z

42° 12′ S, 09° 09′ Z

42° 23′ S, 09° 15′ Z

42° 23′ S, 08° 57′ Z;

(b)

od 1. svibnja do 31. kolovoza:

37° 45′ S, 09° 00′ Z

38° 10′ S, 09° 00′ Z

38° 10′ S, 09° 15′ Z

37° 45′ S, 09° 20′ Z.

2.2.

Dopušta se ribolov pridnenim povlačnim mrežama (koćama) ili sličnim povlačnim mrežama ili košarama na zemljopisnim područjima i tijekom razdoblja iz točke 2.1. podtočke (b), pod uvjetom da se sav usputni ulov škampa (Nephrops norvegicus) iskrca i oduzima od kvote.

2.3.

Zabranjuje se usmjereni ribolov škampa (Nephrops norvegicus) na zemljopisnim područjima i izvan razdoblja iz točke 2.1. Usputni ulov škampa (Nephrops norvegicus) iskrcava se i oduzima od kvote.

3.   Ograničenja usmjerenog ribolova inćuna u zoni ICES-a 8.c

3.1.

Zabranjuje se usmjeren ribolov inćuna pelagijskim povlačnim mrežama u zoni ICES-a 8.c.

3.2.

Zabranjuje se istodobno držati na plovilu pelagijske povlačne mreže i okružujuće mreže plivarice unutar zone ICES-a 8.c.

4.   Uporaba mreža stajaćica na potpodručjima ICES-a 8., 9., 10. i 12. istočno od 27° Z

4.1.

U skladu s člankom 9. stavkom 7. točkom (a) te odstupajući od dijela B točke 2. ovog Priloga, u vodama s ucrtanom dubinom manjom od 600 m dopušta se uporaba sljedećih ribolovnih alata:

pridnenih mreža stajaćica koje se rabe za usmjereni ribolov oslića veličine oka mrežnog tega od najmanje 80 mm u zoni ICES-a 8.c i potpodručju 9. i 100 mm u svim ostalim područjima te dubinom od najviše 100 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 25 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 24 sata;

zaplećućih mreža koje se rabe za usmjeren ribolov grdobine s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 250 mm i dubinom od najviše 15 oka, pri čemu ukupna duljina svih uporabljenih mreža ne prelazi 100 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 72 sata;

trostrukih mreža stajaćica koje se rabe na potpodručju ICES-a 9. za usmjeren ribolov grdobine s veličinom oka mrežnog tega od najmanje 220 mm i dubinom od najviše 30 oka, pri čemu ukupna duljina uporabljenih mreža ne prelazi 20 km po plovilu, a najdulje vrijeme u moru iznosi 72 sata.

4.2.

Zabranjuje se usmjeren ribolov dubokomorskih pasa navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/2336 u ucrtanim dubinama manjima od 600 m. Ako se ulove kao slučajni ulov, dubokomorski psi klasificirani kao zabranjeni u ovoj Uredbi i drugom zakonodavstvu Unije bilježe se, ne ozljeđuju u mjeri u kojoj je to moguće i odmah puštaju u more. Dubokomorski psi koji podliježu ograničenjima ulova zadržavaju se na plovilu. Taj se ulov iskrcava i oduzima od kvota. U slučajevima kada kvota nije dostupna ili nije dostupna u dovoljnoj mjeri dotičnoj državi članici, Komisija može pribjeći članku 105. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Ako slučajni ulov dubokomorskih pasa koji su ulovila plovila bilo koje države članice prelazi 10 tona, tada se ta plovila više ne smiju koristiti odstupanjima navedenima u točki 4.1.

4.3.

Uvjeti ribolova uporabom određenih povlačnih ribolovnih alata dopuštenih u Biskajskom zaljevu.

Odstupajući od odredaba utvrđenih u članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 494/2002 o utvrđivanju dodatnih tehničkih mjera za obnavljanje stoka oslića u potpodručjima ICES-a 3.–7. te zonama ICES-a 8.a, 8.b, 8.d i 8.e dopušta se obavljanje ribolovnih aktivnosti povlačnim mrežama (koćama), danskim potegačama i sličnim ribolovnim alatom, uz iznimku povlačnih mreža (koća) s gredom, veličine oka mrežnog tega između 70 i 99 mm na području definiranom u članku 5. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) 494/2002, ako je na ribolovni alat ugrađena mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od 100 mm.


(1)  Minimalna referentna veličina za očuvanje ne primjenjuje se na šarune (Trachurus picturatus) ulovljene u vodama koje graniče s Azorima i vodama pod suverenitetom ili jurisdikcijom Portugala.

(2)  Na potpodručju ICES-a 9. i području CECAF-a 34.1.2 primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 9 cm.

(3)  U svim vodama u tom dijelu istočnog srednjeg Atlantika koje obuhvaćaju zone 34.1.1, 34.1.2 i 34.1.3 i potpodručje 34.2.0 ribolovne zone 34. regije CECAF-a primjenjuje se težina bez utrobe od 450 g.

(4)  U vodama Unije i na potpodručjima ICES-a 8. i 9. primjenjuje se minimalna referentna veličina za očuvanje od 130 mm.

(5)  Za bramburače uhvaćene vršama ili košarama, najviše se 1 % mase ukupnog ulova bramburača može sastojati od odvojenih kliješta. Za bramburače uhvaćene svim drugim ribolovnim alatom, smije se iskrcati najviše 75 kg odvojenih kliješta rakova.

(6)  Odstupajući od članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, minimalne referentne veličine za očuvanje srdele, inćuna, haringe, šaruna i skuše ne primjenjuju se unutar ograničenja od 10 % žive mase ukupnog ulova svake od tih vrsta zadržanog na plovilu.

Postotak srdela, inćuna, haringa, šaruna ili skuša koje su manje od minimalne referentne veličine za očuvanje izračunava se kao udio u živoj masi svih morskih organizama na plovilu nakon sortiranja ili pri iskrcaju.

Postotak se može izračunati na temelju jednog ili više reprezentativnih uzoraka. Ograničenje od 10 % ne smije se prekoračiti tijekom prekrcaja, iskrcaja, prijevoza, skladištenja, izlaganja ili prodaje.

(7)  Najviše 5 % može se odnositi na šaruna veličine između 12 i 15 cm. U svrhu kontrole te količine primjenjuje se konverzijski faktor od 1,20 na težinu ulova. Te se odredbe ne primjenjuju na ulov podložan obvezi iskrcavanja.

(8)  Ovom odredbom ne dovodi se u pitanje članak 2. Uredbe (EZ) br. 494/2002.

(9)  Za usmjereni ribolov vrste škampa (Nephrops norvegicus) ugrađuje se mrežna ploha kvadratnog mrežnog oka od najmanje 100 mm ili ekvivalentan selektivni uređaj pri ribolovu u zonama ICES-a 8.a, 8.b, 8.d i 8.e. Za usmjereni ribolov lista povlačnim mrežama (koćama) s gredom ugrađuje se u gornju polovicu prednjeg dijela mreže ploha veličine oka mrežnog tega od najmanje 180 mm.

(10)  Za usmjereni ribolov grdobine rabi se veličina oka mrežnog tega od najmanje 220 mm.

(11)  Za srdele se može rabiti veličina oka mrežnog tega manja od 40 mm.


PRILOG VIII.

BALTIČKO MORE

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Zemljopisna područja

Minimalna referentna veličina za očuvanje

Bakalar (Gadus morhua)

Podzone 22. – 32.

35cm

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

Podzone 22. – 32.

25 cm

Losos (Salmo salar)

Podzone 22. – 30. i 32.

60 cm

Podzona 31.

50 cm

Iverak (Platichthys flesus)

Podzone 22. – 25.

23 cm

Podzone 26., 27. i 28.

21 cm

Podzone 29. – 32., južno od 59°

18 cm

Oblić (Psetta maxima)

Podzone 22. – 32.

30 cm

Romb (Scophthalmus rhombus)

Podzone 22. – 32.

30 cm

Jegulja (Anguilla anguilla)

Podzone 22. – 32.

35 cm

Morska pastrva (Salmo trutta)

Podzone 22. – 25. i 29. – 32.

40 cm

Podzone 26., 27. i 28.

50 cm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

1.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 120 mm izrađenog od T90 ili od najmanje 105 mm s ugrađenim izlaznim okom BACOMA od 120 mm.

1.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 1.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za Baltičko more, pod uvjetom da se:

i.

poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara ne premašuje 10 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov ili

ii.

rabe druge modifikacije selektivnosti koje je STECF ocijenio na zahtjev jedne ili više država članica te koje je odobrila Komisija. Posljedica tih modifikacija selektivnosti jest jednaka ili poboljšana selektivnost za bakalara kao ona koja se ostvaruje veličinom oka mrežnog tega od 120 mm T90 odnosno od 105 mm s ugrađenim izlaznim okom BACOMA od 120 mm.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 90 mm

U podzonama 22. i 23.

Usmjereni ribolov plosnatica (1)

Usmjereni ribolov pišmolja

Najmanje 32 mm

Podzone 22. – 27.

Usmjereni ribolov haringe, skuše, šaruna i ugotice pučinke

Najmanje 16 mm

Podzone 22. – 27.

Usmjereni ribolov papalina (2)

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov vrsta koje nisu plosnatice i koje ne podliježu ograničenjima ulova te nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Najmanje 16 mm

U podzonama 28. – 32.

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta koje nisu obuhvaćene drugdje u tablici

Manje od 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov hujice

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica

2.1.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, plovila rabe veličinu oka mrežnog tega od najmanje 110 mm odnosno od 157 mm pri ribolovu lososa.

2.2.

Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja te neovisno o točki 2.1., plovila mogu rabiti manje veličine oka mrežnog tega kako je navedeno u sljedećoj tablici za Baltičko more, pod uvjetom da se poštuju povezani uvjeti utvrđeni u toj tablici te usputni ulov bakalara ne premašuje 10 % ukupnog ulova žive mase svih morskih bioloških resursa iskrcanih nakon svakog izlaska u ribolov ili pet jedinki lososa.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti (3)

Najmanje 90 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov vrsta plosnatica

Manje od 90 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov malih pelagijskih vrsta

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov vrsta koje ne podliježu ograničenjima ulova te nisu obuhvaćene drugdje u tablici

DIO C

Zabranjena ili ograničena područja

1.

Ograničenja ribolova uporabom povlačnih ribolovnih alata

Zabranjuje se ribolov tijekom cijele godine svim povlačnim ribolovnim alatima na zemljopisnom području omeđenom loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

54° 23′ S, 14° 35′ I

54° 21′ S, 14° 40′ I

54° 17′ S, 14° 33′ I

54° 07′ S, 14° 25′ I

54° 10′ S, 14° 21′ I

54° 14′ S, 14° 25′ I

54° 17′ S, 14° 17′ I

54° 24′ S, 14° 11′ I

54° 27′ S, 14° 25′ I

54° 23′ S, 14° 35′ I

2.   Ograničenja ribolova lososa i morske pastrve

2.1.

Zabranjuje se usmjereni ribolov lososa (Salmo salar) ili morske pastrve (Salmo trutta):

(a)

od 1. lipnja do 15. rujna svake godine u vodama u podzonama 22. – 31.;

(b)

od 15. lipnja do 30. rujna svake godine u vodama u podzoni 32.

2.2.

Područje zabrane tijekom razdoblja zabrane ribolova nalazi se izvan četiri nautičke milje od polaznih crta.

2.3.

Dopušta se zadržavanje na plovilu lososa (Salmo salar) ili morske pastrve (Salmo trutta) ulovljenih mrežnim klopkama.

3.   Posebne mjere zaštite za Riški zaljev

3.1.

Kako bi mogao obavljati ribolov u podzoni 28-1 plovila moraju imati odobrenje za ribolov izdano u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

3.2.

Države članice osiguravaju da su plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov iz točke 3.1. uvrštena u popis koji sadržava njihova imena i interni registracijski broj i koji je javno dostupan na web-mjestu čiju adresu svaka država članica dostavlja Komisiji i državama članicama.

3.3.

Plovila uvrštena u popis moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

(a)

ukupna snaga motora (kW) plovila navedenih u popisima ne smije prelaziti onu koja je za svaku državu članicu utvrđena u godinama 2000. i 2001. u podzoni 28-1 i

(b)

snaga motora plovila ni u jednom trenutku ne smije prijeći 221 kW.

3.4.

Svako pojedino plovilo s popisa iz točke 3.2. može se zamijeniti drugim plovilom ili plovilima pod uvjetom da:

(a)

takva zamjena ne dovodi do povećanja ukupne snage motora navedene u točki 3.3. podtočki (a) za dotičnu državu članicu i

(b)

snaga motora zamjenskog plovila ni u jednom trenutku ne prelazi 221 kW.

3.5.

Motor svakog pojedinog plovila uvrštenog u popis iz točke 3.2. može se zamijeniti pod uvjetom da:

(a)

zamjena motora ni u jednom trenutku ne dovede do takve snage motora plovila koja bi bila veća od 221 kW i

(b)

snaga zamjenskog motora nije takva da bi zamjena dovela do povećanja ukupne snage motora navedene u točki 3.3. podtočki (a) za dotičnu državu članicu.

3.6.

U podzoni 28-1 zabranjuje se ribolov povlačnim mrežama (koćama) u vodama plićima od 20 m.

4.   Prostorna ograničenja ribolova

4.1.

Od 1. svibnja do 31. listopada svake godine zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti na zemljopisnim područjima omeđenima loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema koordinatnom sustavu WGS84:

(a)

područje 1.:

55° 45′ S, 15° 30′ I;

55° 45′ S, 16° 30′ I;

55° 00′ S, 16° 30′ I

55° 00′ S, 16° 00′ I

55° 15′ S, 16° 00′ I

55° 15′ S, 15° 30′ I

55° 45′ S, 15° 30′ I;

(b)

područje 2.:

55° 00′ S, 19° 14′ I;

54° 48′ S, 19° 20′ I

54° 45′ S, 19° 19′ I

54° 45′ S, 18° 55′ I

55° 00′ S, 19° 14′ I;

(c)

područje 3.:

56° 13′ S, 18° 27′ I.

56° 13′ S, 19° 31′ I

55° 59′ S, 19° 13′ I

56° 03′ S, 19° 06′ I

56° 00′ S, 18° 51′ I

55° 47′ S, 18°57′ I

55° 30′ S, 18° 34′ I

56° 13′ S, 18° 27′ I.

4.2.

Dopušta se usmjeren ribolov lososa jednostrukim mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama ili trostrukim mrežama stajaćicama s veličinom oka mrežnog tega 157 mm ili većom ili plutajućim parangalima. Na plovilu se ne smije držati nikakav drugi ribolovni alat.

4.3.

Zabranjuje se usmjereni ribolov bakalara ribolovnim alatom navedenim u točki 5.2.

5.   Ograničenja ribolova iverka i oblića

5.1.

Zabranjuje se zadržavanje na plovilu sljedećih vrsta ribe, ako su ulovljene na zemljopisnim područjima i tijekom razdoblja navedenih u nastavku:

Vrsta

Zemljopisna područja

Razdoblje

Iverak

Podzone 26.–29. južno od 59° 30′ S

15. veljače – 15. svibnja

Podzona 32.

15. veljače – 31. svibnja

Oblić

Podzone 25., 26. i 28. južno od 56° 50′ S

1. lipnja – 31. Srpnja

5.2

Zabranjuje se usmjeren ribolov povlačnim mrežama (koćama), danskim potegačama ili sličnim ribolovnim alatima s veličinom oka mrežnog tega vreće (sake) od 90 mm ili većom ili jednostrukim mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama ili trostrukim mreža stajaćicama s veličinom oka mrežnog tega od 90 mm ili većom. Usputni ulov iverka i oblića može se zadržati na plovilu i iskrcati do granice od 10 % žive mase ukupnog ulova zadržanog na plovilu tijekom razdobljâ iz točke 6.1.

6.   Ograničenja ribolova jegulje

Zabranjuje se zadržavanje na plovilu jegulje ulovljene bilo kojim aktivnim ribolovnim alatom. Ako se ulovi kao slučajni ulov, jegulja se ne smije ozlijediti i mora se odmah pustiti u more.


(1)  Ne dopušta se uporaba povlačne mreže (koće) s gredom.

(2)  Ulov se može sastojati od najviše 45 % žive mase haringe.

(3)  Zabranjuje se uporaba jednostrukih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica duljih od 9 km plovilima duljine preko svega manje od 12 m i duljih od 21 km plovilima duljine preko svega veće od 12 m. Najdulje vrijeme potapanja za takve ribolovne alate jest 48 sati, uz iznimku ribolova ispod leda.


PRILOG IX.

SREDOZEMNO MORE

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Cijelo područje

Lubin (Dicentrarchus labrax)

25 cm

Špar (Diplodus annularis)

12 cm

Pic (Diplodus puntazzo)

18 cm

Šarag (Diplodus sargus)

23 cm

Fratar (Diplodus vulgaris)

18 cm

Inćun (Engraulis encrasicolus)

9 cm (1)

Kirnje (Epinephelus spp.)

45 cm

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

20 cm

Oslić (Merluccius merluccius)

20 cm

Trlje roda Mullus (Mullus spp.)

11 cm

Batoglavac (Pagellus acarne)

17 cm

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

33 cm

Arbun (Pagellus erythrinus)

15 cm

Pagar (Pagrus pagrus)

18 cm

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

45 cm

Srdela (Sardina pilchardus)

11 cm (2), (4)

Skuše(Scomber spp.)

18 cm

List obični (Solea vulgaris)

20 cm

Komarča (Sparus aurata)

20 cm

Šaruni (Trachurus spp.)

15 cm

Škamp (Nephrops norvegicus)

20 mm DO (3)

70 mm UD (3)

Hlap (Homarus gammarus)

105 mm DO (3)

300 mm UD (3)

Jastog (Palinuridae)

90 mm DO (3)

Dubokomorska kozica (Parapenaeus longirostris)

20 mm DO (3)

Jakovljeva kapica (Pecten jacobeus)

10 cm

Kućice (Venerupis spp.)

25 mm

Prnjavice (Venus spp.)

25 mm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.

Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

U Sredozemnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega.

Veličina oka mrežnog tega (5)

Zemljopisna područja

Uvjeti

Vreća (saka) kvadratnog mrežnog oka od najmanje 40 mm (6)

Cijelo područje

Vreća (saka) romboidnog mrežnog oka od 50 mm 2 može se rabiti kao alternativni alat za vreću (saku) kvadratnog mrežnog oka od 40 mm na propisno opravdan zahtjev vlasnika plovila

Najmanje 20 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov srdele i inćuna

2.

Osnovne veličine oka mrežnog tega okružujućih mreža

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 14 mm

Cijelo područje

Nijedan

3.

Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica

U Sredozemnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega pridnenih mreža stajaćica.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Nijedan

4.

Postojeća odstupanja od odredaba utvrđenih u točkama 1., 2. i 3. za potegače s broda i potegače s obale na koje se odnosi plan upravljanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1967/2006 koji je izdan u okviru članka 9. te uredbe i dalje se primjenjuju osim ako je člankom 15. ove Uredbe određeno drugačije.

DIO C

Ograničenja uporabe ribolovnih alata

1.   Ograničenja uporabe dredža

Najveća širina dredža je 3 m, osim dredža koje se rabe za usmjereni ribolov spužvi.

2.   Ograničenja uporabe okružujućih mreža plivarica

Duljina okružujućih mreža plivarica i mreža bez stezača (imbroja) ograničena je na 800 m s dubinom od 120 m, osim u slučaju okružujućih mreža plivarica koje se rabe za usmjereni ribolov tune.

3.   Ograničenja uporabe mreža stajaćica

3.1.

Zabranjuje se uporaba sljedećih mreža stajaćica:

(a)

trostruke mreže stajaćice s dubinom većom od 4 m;

(b)

pridnene mreže stajaćice ili kombinirane trostruke i jednostruke mreže stajaćice s dubinom većom od 10 m, osim ako su takve mreže kraće od 500 m kad se dopušta dubina od najviše 30 m.

3.2.

Zabranjuje se uporaba svih jednostrukih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica izrađenih od konca debljine veće od 0,5 mm.

3.3.

Zabranjuje se držanje na plovilu ili postavljanje više od 2 500 m kombiniranih jednostrukih i trostrukih mreža stajaćica te 6 000 m svih jednostrukih mreža stajaćica, zaplećućih mreža ili trostrukih mreža stajaćica.

4.

Ograničenja uporabe parangala

4.1.

Držanje na plovilu ili uporaba više od 5 000 udica zabranjuje se plovilima koja love stajaćim parangalima, uz iznimku plovila čiji izlazak u ribolov traje dulje od tri dana i koja mogu držati na plovilu ili rabiti najviše 7 000 udica.

4.2.

Plovilima koja love plutajućim parangalima zabranjuje se držanje na plovilu ili uporaba više od sljedećeg broja udica po plovilu:

(a)

2 500 udica pri usmjerenom ribolovu igluna i

(b)

5 000 udica pri usmjerenom ribolovu tunja dugokrilca.

4.3.

Plovilo čiji izlazak u ribolov traje dulje od dva dana može imati na plovilu ekvivalentan broj rezervnih udica.

5.

Ograničenja uporabe vrša i košara

Zabranjuje se držanje na plovilu ili postavljanje više od 250 vrša ili košara po plovilu za ulov dubokomorskih rakova.

6.

Ograničenja u vezi s umjerenim ribolovom rumenca okana

Zabranjuje se usmjeren ribolov rumenca okana (Pagellus bogaraveo) sljedećim alatima:

jednostrukim mrežama stajaćicama, zaplećućim mrežama ili trostrukim mrežama stajaćicama čija je veličina oka mrežnog tega manja od 100 mm,

parangalima s udicama ukupne duljine manje od 3,95 cm i širine manje od 1,65 cm.

7.

Ograničenja ribolova uporabom podvodnih pušaka

Zabranjuje se ribolov podvodnim puškama ako se rabe zajedno s uređajima za autonomno ronjenje (akvalung) ili noću od zalaska do izlaska sunca.


(1)  Države članice mogu pretvoriti minimalnu referentnu veličinu za očuvanje u 110 primjeraka po kilogramu.

(2)  Države članice mogu pretvoriti minimalnu referentnu veličinu za očuvanje u 55 primjeraka po kilogramu.

(3)  DO – duljina oklopa; UD – ukupna duljina.

(4)  Ta minimalna referentna veličina za očuvanje ne primjenjuje se na mlađ srdele koja je iskrcana za ljudsku konzumaciju ako je uhvaćena potegačama s broda ili obale i odobrena u skladu s nacionalnim odredbama utvrđenima u planu upravljanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1967/2006, pod uvjetom da je dotični stok srdele unutar sigurnih bioloških granica.

(5)  Zabranjuje se uporaba mreže debljine konca veće od 3 mm ili s višestrukim koncima ili mreže debljine konca veće od 6 mm u svim dijelovima pridnene povlačne mreže (koće).

(6)  Samo jedna vrsta mreže smije se držati na plovilu ili rabiti (mreža kvadratnog mrežnog oka veličine 40 mm ili mreža romboidnog mrežnog oka veličine 50 mm).


PRILOG X.

CRNO MORE

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

Minimalna referentna veličina za očuvanje

Oblić (Psetta maxima)

45 cm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata za pridnene stokove

U Crnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega:

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 40 mm

Cijelo područje

Vreća (saka) romboidnog mrežnog oka od 50 mm (1) može se rabiti kao alternativni alat za vreću (saku) kvadratnog mrežnog oka od 40 mm na propisno opravdan zahtjev vlasnika plovila

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica

U Crnome moru primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica:

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 400 mm

Cijelo područje

Pridnene mreže stajaćice kad se rabe za ulov oblića

3.   Ograničenja uporabe povlačnih mreža (koća) i dredža

Zabranjuje se uporaba povlačnih mreža (koća) ili dredža u dubinama preko 1 000 m.


(1)  Samo jedna vrsta mreže smije se držati na plovilu ili rabiti (mreža kvadratnog mrežnog oka veličine 40 mm ili mreža romboidnog mrežnog oka veličine 50 mm).


PRILOG XI.

VODE UNIJE U INDIJSKOM OCEANU I U ZAPADNOM ATLANTIKU

DIO A

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

U vodama Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 100 mm

Sve vode uz obale francuskog departmana Gvajana koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Francuske

Nijedan

Najmanje 45 mm

Sve vode uz obale francuskog departmana Gvajana koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Francuske

Usmjereni ribolov kozica (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri).

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega okružujućih mreža

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 14 mm

Cijelo područje

Nijedan

DIO B

Zabranjena ili ograničena područja

Ograničenja ribolovnih aktivnosti u zoni od 24 milje oko Mayottea

Plovilima se zabranjuje uporaba okružujućih mreža plivarica za ulov jata tune i tuni sličnih riba u pojasu od 24 nautičke milje uz obale Mayottea, računajući od polaznih crta od kojih se mjere teritorijalne vode.


PRILOG XII.

REGULATORNO PODRUČJE NEAFC-A

DIO A

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Vrsta

NEAFC

Koljak (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Manjić (Molva molva)

63 cm

Manjić morski (Molva dipterygia)

70 cm

Skuše (Scomber spp.)

30 cm

Haringa (Clupea harengus)

20 cm

DIO B

Veličine oka mrežnog tega

1.   Osnovne veličine oka mrežnog tega povlačnih ribolovnih alata

Na regulatornom području NEAFC-a primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega vreće (sake):

Veličina oka mrežnog tega vreće (sake)

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 100 mm

Cijelo područje

Nijedan

Najmanje 35 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov ugotice pučinke

Najmanje 32 mm

ICES Potpodručja 1. i 2.

Usmjereni ribolov sjeverne kozice (Pandalus borealis)

Ugrađuje se odvajajuća rešetka s najvećim razmakom prečke od 22 mm

Najmanje 16 mm

Cijelo područje

Usmjereni ribolov skuše, kapelana i srebrnjaka

2.   Osnovne veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica

Na regulatornom području NEAFC-a primjenjuju se sljedeće veličine oka mrežnog tega mreža stajaćica.

Veličina oka mrežnog tega

Zemljopisna područja

Uvjeti

Najmanje 220 mm

Cijelo područje

Nijedan

DIO C

Zabranjena ili ograničena područja

1.   Mjere za ribolov škarpine u Irmingerovu moru i susjednim vodama

1.1.

Zabranjen je ribolov škarpine u međunarodnim vodama potpodručja ICES-a 5. i u vodama Unije potpodručja ICES-a 12. i 14.

Odstupajući od prvog podstavka, ribolov škarpine dozvoljen je od 11. svibnja do 31. prosinca na području koje je omeđeno loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84 („područje za očuvanje škarpine”):

64° 45′ S, 28° 30′ Z

62° 50′ S, 25° 45′ Z

61° 55′ S, 26° 45′ Z

61° 00′ S, 26° 30′ Z

59° 00′ S, 30° 00′ Z

59° 00′ S, 34° 00′ Z

61° 30′ S, 34° 00′ Z

62° 50′ S, 36° 00′ Z

64° 45′ S, 28° 30′ Z.

1.2.

Neovisno o točki 1.1, ribolov škarpine može se dozvoliti na temelju pravnog akta Unije izvan područja za očuvanje škarpine u Irmingerovu moru i susjednim vodama od 11. svibnja do 31. prosinca svake godine na temelju znanstvenog savjeta i pod uvjetom da je NEAFC uspostavio plan oporavka škarpine u tom zemljopisnom području. U takvom ribolovu sudjeluju isključivo plovila Unije koje je njihova država članica propisno ovlastila i o tome je obaviještena Komisija na temelju članka 5. Uredbe (EU) br. 1236/2010.

1.3.

Zabranjena je uporaba povlačnih mreža (koća) s veličinom oka mrežnog tega manjom od 100 mm.

1.4.

Konverzijski faktor koji se primjenjuje na prezentaciju škarpine ulovljene u toj vrsti ribolova, očišćene i bez glave, uključujući japanski način rezanja i prezentacije, iznosi 1,70.

1.5.

Nakon završetka ribolovnih operacija za taj kalendarski dan, zapovjednici ribarskih plovila koja se nalaze u ribolovu izvan područja za očuvanje škarpine, svakodnevno dostavljaju izvješće o ulovu koje je predviđeno u članku 9. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1236/2010. U izvješću se navodi ulov koji je izvučen na plovilo od posljednjeg izvješća o ulovu.

1.6.

Pored članka 5. Uredbe (EU) br. 1236/2010, odobrenje za ribolov škarpine valjano je isključivo ako su izvješća koja dostave plovila u skladu s člankom 9. stavkom 1. te uredbe i ako su evidentirana u skladu s njezinim člankom 9. stavkom 3.

1.7.

Izvješća iz točke 1.6. sastavljaju se u skladu s odgovarajućim pravilima.

2.   Posebna pravila za zaštitu manjića morskog

2.1.

Od 1. ožujka do 31. svibnja svake godine zabranjuje se zadržavanje na plovilu bilo koje količine manjića morskog koja prelazi 6 tona po pojedinom izlasku u ribolov na područjima zone ICES-a 6.a omeđene loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

(a)

rub škotskog epikontinentalnog pojasa

59° 58′ S, 07° 00′ Z

59° 55′ S, 06° 47′ Z

59° 51′ S, 06° 28′ Z

59° 45′ S, 06° 38′ Z

59° 27′ S, 06° 42′ Z

59° 22′ S, 06° 47′ Z

59° 15′ S, 07° 15′ Z

59° 07′ S, 07° 31′ Z

58° 52′ S, 07° 44′ Z

58° 44′ S, 08° 11′ Z

58° 43′ S, 08° 27′ Z

58° 28′ S, 09° 16′ Z

58° 15′ S, 09° 32′ Z

58° 15′ S, 09° 45′ Z

58° 30′ S, 09° 45′ Z

59° 30′ S, 07° 00′ Z

59° 58′ S, 07° 00′ Z;

(b)

rub Rosemary banka

60° 00′ S, 11° 00′ Z

59° 00′ S, 11° 00′ Z

59° 00′ S, 09° 00′ Z

59° 30′ S, 09° 00′ Z

59° 30′ S, 10° 00′ Z

60° 00′ S, 10° 00′ Z

60° 00′ S, 11° 00′ Z

Nije uključeno područje omeđeno loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

59° 15′ S, 10° 24′ Z

59° 10′ S, 10° 22′ Z

59° 08′ S, 10° 07′ Z

59° 11′ S, 09° 59′ Z

59° 15′ S, 09° 58′ Z

59° 22′ S, 10° 02′ Z

59° 23′ S, 10° 11′ Z

59° 20′ S, 10° 19′ Z

59° 15′ S, 10° 24′ Z.

2.2.

Ako manjić morski podliježe obvezi iskrcavanja utvrđenoj u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ne primjenjuje se točka 2.1..

Zabranjen je ribolov manjića morskog uporabom bilo kojeg ribolovnog alata u razdoblju i na područjima iz točke 2.1.

2.3.

Pri ulasku u područja i izlasku iz područja iz točke 2.1., zapovjednik ribarskog plovila evidentira u brodskom dnevniku datum, vrijeme i mjesto ulaska i izlaska.

2.4.

U bilo kojem od dva područja iz točke 2.1., u slučaju da plovilo dosegne 6 tona ulovljenog manjića morskog:

(a)

odmah obustavlja ribolov i izlazi iz područja na kojemu se nalazi;

(b)

ne smije ponovno ući ni u jedno od dva područja sve dok ne iskrca svoj ulov;

(c)

ne smije vratiti nikakvu količinu manjića morskog u more.

2.5.

Promatrači iz članka 16. Uredbe (EU) 2016/2336 koji su raspoređeni na ribarska plovila koja se nalaze u jednom od područja iz točke 1. mjere, za prikladne uzorke ulova manjića morskog, ribu u uzorcima i određuju stupanj spolne zrelosti ribe u poduzorku. Na osnovu mišljenja STECF-a, države članice uspostavljaju detaljne protokole uzorkovanja i uspoređivanje rezultata.

2.6.

Od 15. veljače do 15. travnja svake godine zabranjena je uporaba pridnenih povlačnih mreža (koća), parangala i jednostrukih mreža stajaćica unutar područja omeđenog loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

60° 58,76′ S, 27° 27,32′ Z

60° 56,02′ S, 27° 31,16′ Z

60° 59,76′ S, 27° 43,48′ Z

61° 03,00′ S, 27° 39,41′ Z

60° 58,76′ S, 27° 27,32′ Z.

3.   Mjere za ribolov škarpine u međunarodnim vodama potpodručja ICES-a 1. i 2.

3.1.

Usmjereni ribolov škarpine u međunarodnim vodama potpodručja ICES-a 1. i 2. dopušten je isključivo u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca svake godine plovilima koja su se i prije bavila ribolovom škarpine na regulatornom području NEAFC-a.

3.2.

Plovila ograničavaju svoje usputne ulove škarpine u drugim vrstama ribolova na najviše 1 % ukupnog ulova koji se zadržava na plovilu.

3.3.

Konverzijski faktor koji se primjenjuje na prezentaciju škarpine ulovljene u toj vrsti ribolova, očišćene i bez glave, uključujući japanski način rezanja i prezentacije, iznosi 1,70.

3.4.

Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1236/2010, zapovjednici ribarskih plovila koja se bave ovom vrstom ribolova svakodnevno prijavljuju svoje ulove.

3.5.

Pored članka 5. Uredbe (EU) br. 1236/2010, odobrenje za ribolov škarpine valjano je isključivo ako su izvješća koja dostave plovila u skladu s člankom 9. stavkom 1. te uredbe i ako su evidentirana u skladu s njezinim člankom 9. stavkom 3.

3.6.

Države članice osiguravaju da znanstvene informacije prikupljaju znanstveni promatrači koji se nalaze na plovilima koja plove pod njihovom zastavom. Prikupljene informacije obuhvaćaju barem reprezentativne podatke o strukturi prema spolu, starosti i duljini s obzirom na dubinu gdje su ribe ulovljene. Ove informacije ICES-u prijavljuju nadležna tijela država članica.

3.7.

Komisija obavješćuje države članice o datumu kada Tajništvo NEAFC-a izvješćuje ugovorne stranke NEAFC-a da je ukupan dopušteni ulov (TAC) u potpunosti iskorišten. Od tog dana države članice zabranjuju usmjereni ribolov škarpine za plovila koja plove pod njihovom zastavom.

4.   Koljak s područja Rockalla na potpodručju ICES-a 6.

Sav ribolov, uz iznimku ribolova parangalom, zabranjen je na područjima koja su omeđena loksodromama kojima se uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

57° 00′ S, 15° 00′ Z

57° 00′ S, 14° 00′ Z

56° 30′ S, 14° 00′ Z

56° 30′ S, 15° 00′ Z

57° 00′ S, 15° 00′ Z.

DIO D

Zabranjena područja radi zaštite osjetljivih staništa

1.

Zabranjuje se ribolov pridnenim povlačnim alatima i ribolov stajaćim ribolovnim alatom, uključujući pridnene mreže stajaćice i stajaće parangale, unutar sljedećih područja koja su omeđena loksodromama koje uzastopno povezuju sljedeće koordinate, koje se mjere prema sustavu WGS84:

dio podmorskog planinskog lanca Reykjanes:

55° 04,5327′ S, 36° 49,0135′ Z

55° 05,4804′ S, 35° 58,9784′ Z

54° 58,9914′ S, 34° 41,3634′ Z

54° 41,1841′ S, 34° 00,0514′ Z

54° 00′ S, 34° 00′ Z

53° 54,6406′ S, 34° 49,9842′ Z

53° 58,9668′ S, 36° 39,1260′ Z

55° 04,5327′ S, 36° 49,0135′ Z

područje sjevernog Srednjeatlantskog grebena:

59° 45′ S, 33° 30′ Z

57° 30′ S, 27° 30′ Z

56° 45′ S, 28° 30′ Z

59° 15′ S, 34° 30′ Z

59° 45′ S, 33° 30′ Z

područje srednjeg Srednjeatlantskog grebena (zona prijeloma Charlie-Gibbs i subpolarno frontalno područje):

53° 30′ S, 38° 00′ Z

53° 30′ S, 36° 49′ Z

55° 04,5327′ S, 36° 49′ Z

54° 58,9914′ S, 34° 41,3634′ Z

54° 41,1841′ S, 34° 00′ Z

53° 30′ S, 30° 00′ Z

51° 30′ S, 28° 00′ Z

49° 00′ S, 26° 30′ Z

49° 00′ S, 30° 30′ Z

51° 30′ S, 32° 00′ Z

51° 30′ S, 38° 00′ Z

53° 30′ S, 38° 00′ Z

područje južnog Srednjeatlantskog grebena:

44° 30′ S, 30° 30′ Z

44° 30′ S, 27° 00′ Z

43° 15′ S, 27° 15′ Z

43° 15′ S, 31° 00′ Z

44° 30′ S, 30° 30′ Z

podmorski planinski lanac Altair:

45° 00′ S, 34° 35′ Z

45° 00′ S, 33° 45′ Z

44° 25′ S, 33° 45′ Z

44° 25′ S, 34° 35′ Z

45° 00′ S, 34° 35′ Z

podmorski planinski lanac Antialtair:

43° 45′ S, 22° 50′ Z

43° 45′ S, 22° 05′ Z

43° 25′ S, 22° 05′ Z

43° 25′ S, 22° 50′ Z

43° 45′ S, 22° 50′ Z

Hatton Bank:

59° 26′ S, 14° 30′ Z

59° 12′ S, 15° 08′ Z

59° 01′ S, 17° 00′ Z

58° 50′ S, 17° 38′ Z

58° 30′ S, 17° 52′ Z

58° 30′ S, 18° 22′ Z

58° 03′ S, 18° 22′ Z

58° 03′ S, 17° 30′ Z

57° 55′ S, 17° 30′ Z

57° 45′ S, 19° 15′ Z

58° 11,15′ S, 18° 57,51′ Z

58° 11,57′ S, 19° 11,97′ Z

58° 27,75′ S, 19° 11,65′ Z

58° 39,09′ S, 19° 14,28′ Z

58° 38,11′ S, 19° 01,29′ Z

58° 53,14′ S, 18° 43,54′ Z

59° 00,29′ S, 18° 01,31′ Z

59° 08,01′ S, 17° 49,31′ Z

59° 08,75′ S, 18° 01,47′ Z

59° 15,16′ S, 18° 01,56′ Z

59° 24,17′ S, 17° 31,22′ Z

59° 21,77′ S, 17° 15,36′ Z

59° 26,91′ S, 17° 01,66′ Z

59° 42,69′ S, 16° 45,96′ Z

59° 20,97′ S, 15° 44,75′ Z

59° 21′ S, 15° 40′ Z

59° 26′ S, 14° 30′ Z

sjeverozapadni Rockall:

57° 00′ S, 14° 53′ Z

57° 37′ S, 14° 42′ Z

57° 55′ S, 14° 24′ Z

58° 15′ S, 13° 50′ Z

57° 57′ S, 13° 09′ Z

57° 50′ S, 13° 14′ Z

57° 57′ S, 13° 45′ Z

57° 49′ S, 14° 06′ Z

57° 29′ S, 14° 19′ Z

57° 22′ S, 14° 19′ Z

57° 00′ S, 14° 34′ Z

56° 56′ S, 14° 36′ Z

56° 56′ S, 14° 51′ Z

57° 00′ S, 14° 53′ Z

jugozapadni Rockall (Empress of Britain Bank):

Područje 1

56°24′ S, 15°37′ Z

56°21′ S, 14°58′ Z

56°04′ S, 15°10′ Z

55°51′ S, 15°37′ Z

56°10′ S, 15°52′ Z

56°24′ S, 15°37′ Z

Područje 2.

55° 56,90 S – 16° 11,30 Z

55° 58,20 S – 16° 11,30 Z

55° 58,30 S – 16° 02,80 Z

55° 56,90 S – 16° 02,80 Z

55° 56,90 S – 16° 11,30 Z

Područje 3.

55° 49,90 S– 15° 56,00 Z

55° 48,50 S – 15° 56,00 Z

55° 48,30 S– 15° 50,60 Z

55° 49,60 S– 15° 50,60 Z

55° 49,90 S– 15° 56,00 Z

Edora’s bank

56° 26,00 S– 22° 26,00 Z

56° 28,00 S– 22° 04,00 Z

56° 16,00 S– 21° 42,00 Z

56° 05,00 S– 21° 40,00 Z

55° 55,00 S– 21° 47,00 Z

55° 45,00 S– 22° 00,00 Z

55° 43,00 S– 23° 14,00 Z

55° 50,00 S– 23° 16,00 Z

56° 05,00 S– 23° 06,00 Z

56° 18,00 S– 22° 43,00 Z

56° 26,00 S– 22° 26,00 Z

Jugozapadni Rockall Bank

Područje 1.

55° 58,16 S– 16° 13,18 Z

55° 58,24 S– 16° 02,56 Z

55° 54,86 S– 16° 05,55 Z

55° 58,16 S– 16° 13,18 Z

Područje 2.

55° 55,86 S– 15° 40,84 Z

55° 51,00 S– 15° 37,00 Z

55° 47,86 S– 15° 53,81 Z

55° 49,29 S– 15° 56,39 Z

55° 55,86 S– 15° 40,84 Z

Hatton-Rockall Basin

Područje 1.

58° 00,15 S– 15° 27,23 Z

58° 00,15 S– 15° 38,26 Z

57° 54,19 S– 15° 38,26 Z

57° 54,19 S– 15° 27,23 Z

58° 00,15 S – 15° 27,23 Z

Područje 2.

58° 06,46 S– 16° 37,15 Z

58° 15,93 S– 16° 28,46 Z

58° 06,77 S– 16° 10,40 Z

58° 03,43 S– 16° 10,43 Z

58° 01,49 S– 16° 25,19 Z

58° 02,62 S– 16° 36,96 Z

58° 06,46 S– 16° 37,15 Z

Hatton Bank 2

Područje 1.

57° 51,76 S– 18° 05,87 Z

57° 55,00 S– 17° 30,00 Z

58° 03,00 S– 17° 30,00 Z

57° 53,10 S– 16° 56,33 Z

57° 35,11 S – 18° 02,01 Z

57° 51,76 S– 18° 05,87 Z

Područje 2.

57° 59,96 S– 19° 05,05 Z

57° 45,00 S– 19° 15,00 Z

57° 50,07 S – 18° 23,82 Z

57° 31,13 S– 18° 21,28 Z

57° 14,09 S– 19° 28,43 Z

57° 02,21 S– 19° 27,53 Z

56° 53,12 S– 19° 28,97 Z

56° 50,22 S– 19° 33,62 Z

56° 46,68 S– 19° 53,72 Z

57° 00,04 S– 20° 04,22 Z

57° 10,31 S– 19° 55,24 Z

57° 32,67 S– 19° 52,64 Z

57° 46,68 S– 19° 37,86 Z

57° 59,96 S– 19° 05,05 Z

Logachev Mound:

55° 17′ S, 16° 10′ Z

55° 34′ S, 15° 07′ Z

55° 50′ S, 15° 15′ Z

55° 33′ S, 16° 16′ Z

55° 17′ S, 16° 10′ Z

zapadni Rockall Mound:

57° 20′ S, 16° 30′ Z

57° 05′ S, 15° 58′ Z

56° 21′ S, 17° 17′ Z

56° 40′ S, 17° 50′ Z

57° 20′ S, 16° 30′ Z.

2.

Ako za vrijeme ribolovnih operacija u novim i postojećim područjima pridnenog ribolova unutar regulatornog područja NEAFC-a količina živih koralja ili žive spužve koja se ulovi po kompletu ribolovnog alata prelazi 60 kg živih koralja i/ili 800 kg žive spužve, plovilo o tome obavješćuje svoju državu zastave, obustavlja ribolov i udaljuje se najmanje 2 nautičke milje od položaja za koji dokazi upućuju da je najbliži točnoj lokaciji gdje je ostvaren ulov.

PRILOG XIII.

MJERE UBLAŽAVANJA ZA SMANJENJE SLUČAJNOG ULOVA OSJETLJIVIH VRSTA

Primjenjuju se sljedeće mjere za praćenje i smanjenje slučajnog ulova osjetljivih vrsta:

1.

Mjere navedene u dijelovima A, B i C.

2.

Države članice poduzimaju potrebne korake za prikupljanje znanstvenih podataka o slučajnom ulovu osjetljivih vrsta.

3.

Kao rezultat znanstvenih dokaza, koje je potvrdio ICES, STECF ili su potvrđeni u okviru GFCM-a, o negativnim učincima ribolovnih alata na osjetljive vrste, države članice podnose zajedničke preporuke za dodatne mjere ublažavanja za smanjenje slučajnog ulova dotičnih vrsta ili na dotičnom području na temelju članka 15. ove Uredbe.

4.

Države članice prate i procjenjuju učinkovitost mjera ublažavanja uspostavljenih na temelju ovog Priloga.

DIO A

Kitovi

1.   Ribarstvo u kojem je obvezna uporaba akustičnih uređaja za odvraćanje

1.1.

Plovilima duljine preko svega 12 m ili više zabranjuje se uporaba ribolovnog alata u posebnim područjima kako je utvrđeno u nastavku bez istodobne uporabe aktivnih akustičnih uređaja za odvraćanje.

Područje

Ribolovni alat

Područje Baltičkog mora ograničeno crtom od švedske obale na točki 13° I, potom južno do točke 55° S i nakon toga istočno do točke 14° I te odatle sjeverno do obale Švedske i područje ograničeno crtom od istočne obale Švedske na točki 55° 30′ S, potom istočno do točke 15° I, nakon toga sjeverno do točke 56° S pa istočno do točke 16° I te odatle sjeverno do obale Švedske

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže

Baltičko more, potpodručje 24. (osim za gore navedeno područje)

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže

Potpodručje ICES-a 4. i zona ICES-a 3.a (samo od 1. kolovoza do 31. listopada)

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže odnosno kombinacija tih mreža čija ukupna duljina ne premašuje 400 m

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže ≥ 220 mm

Zone ICES-a 7.e, 7.f, 7.g, 7.h i 7.j

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže

Zona ICES-a 7.d

Sve pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže

1.2.

Točka 1.1. ne primjenjuje se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja, koja se provode uz odobrenje i pod nadležnošću dotične države članice ili dotičnih država članica, a usmjerena su na izradu novih tehničkih mjera za smanjenje slučajnog ulova ili ubijanja kitova.

1.3.

U okviru znanstvenih studija ili pilot-projekata, države članice poduzimaju potrebne korake za praćenje i procjenu učinka akustičnih uređaja za odvraćanje u dotičnom ribarstvu i na dotičnim područjima.

2.   Ribarstva koja treba pratiti

2.1.

Sustavi praćenja moraju se provoditi svake godine i uspostaviti za plovila duljine preko svega 15 m ili više koja plove pod njihovom zastavom kako bi se pratili usputni ulovi kitova za dolje navedena ribarstva i pod uvjetima utvrđenima u nastavku.

Područje

Ribolovni alat

Potpodručja ICES-a 6., 7. i 8.

Pelagijske povlačne mreže (jednostruke i dvostruke)

Sredozemno more (istočno od crte 5° 36′ zapadno

Pelagijske povlačne mreže (jednostruke i dvostruke)

Zone ICES-a 6.a, 7.a i 7.b, 8.a, 8.b i 8.c te 9.a

Pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi 80 mm ili više

Potpodručje ICES-a 4., zona ICES-a 6.a i potpodručje ICES-a 7. s iznimkom zona ICES-a 7.c i 7.k

Lebdeće (plovuće) mreže

Zone ICES-a 3.a, 3.b, 3.c, 3.d južno od 59° S 3.d sjeverno od 59° (samo od 1. lipnja do 30. rujna), i potpodručja ICES-a 4. i 9.

Pelagijske povlačne mreže (jednostruke i dvostruke)

Potpodručja ICES-a 6., 7. i 8. te 9.

Povlačne mreže (koće) s velikim otvorom

Zone ICES-a 3.b, 3.c i 3.d

Pridnene mreže stajaćice ili zaplećuće mreže kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi 80 mm ili više

2.2.

Točka 2.1. ne primjenjuje se na ribolovne operacije koje se obavljaju isključivo u svrhu znanstvenih istraživanja koja se provode uz odobrenje i pod nadležnošću dotične države članice ili dotičnih država članica, a usmjerena su na izradu novih tehničkih mjera za smanjenje slučajnog ulova ili ubijanja kitova.

DIO B

Morske ptice

Ako podaci iz točke 2. uvodnog stavka ovog Priloga ukazuju na razinu slučajnog ulova morskih ptica u okviru posebnih vrsta ribolova koja predstavlja ozbiljnu prijetnju stanju očuvanosti tih morskih ptica, države članice rabe konope za zastrašivanje ptica i/ili konope s utezima ako je znanstveno dokazano da se takvom uporabom doprinosi očuvanju na tom području te, kada je to praktično i korisno, stavljaju parangale tijekom mraka s minimalnim osvjetljenjem na palubi radi sigurnosti.

DIO C

Morske kornjače

1.   Ribarstvo u okviru kojeg je obvezna uporaba uređaja kojim se kornjačama omogućuje izlazak iz mreže.

1.1.

Plovilima se zabranjuje uporaba niže navedenog ribolovnog alata u posebnim područjima kako je utvrđeno u nastavku teksta bez istodobne uporabe uređaja kojim se kornjačama omogućuje izlazak iz mreže.

Područje

Vrsta

Ribolovni alat

Vode Unije u Indijskom oceanu i u zapadnom Atlantiku

Kozice (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri)

Svaka povlačna mreža (koća) za ulov kozica

1.2.

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se uspostavljaju podrobna pravila za specifikacije uređaja iz točke 1.1.

PRILOG XIV.

VRSTE ZA POKAZATELJE USPJEŠNOSTI SELEKTIVNOSTI

Sjeverno more

Sjeverozapadne vode

Jugozapadne vode

Baltičko more

Sredozemno more

bakalar

bakalar

oslić

bakalar

oslić

koljak

koljak

pišmolj

iverak zlatopjeg

trlja

ugljenar

ugljenar

patarače

 

 

pišmolj

pišmolj

 

 

 

iverak zlatopjeg

iverak zlatopjeg