25.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 198/88


UREDBA (EU) 2019/1240 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o uspostavi europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju

(preinačena)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 74. i članak 79. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 (2) značajno je izmijenjena. S obzirom na daljnje izmjene tu bi uredbu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

Zbog naglog porasta mješovitih migracijskih tokova 2015. i 2016. sustavi za migracije, azil i upravljanje granicama bili su pod pritiskom. To se pokazalo kao izazov za Uniju i države članice te je na vidjelo izašla potreba za jačanjem politike Unije u području migracija kako bi se osigurao koordiniran i djelotvoran europski odgovor.

(3)

Cilj je politike Unije u području migracije zamijeniti nezakonite i nekontrolirane migracijske tokove sigurnim i dobro kontroliranim putovima pomoću sveobuhvatnog pristupa koji je usmjeren na to da se u svim fazama osigura učinkovito upravljanje migracijskim tokovima u skladu s poglavljem 2. glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(4)

Poštovanje ljudskih prava jedno je od temeljnih načela Unije. Unija je predana zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda svih migranata bez obzira na njihov migracijski status, uz potpuno poštovanje međunarodnog prava. Stoga bi se mjerama koje poduzimaju časnici za vezu zaduženi za imigraciju pri provedbi ove Uredbe, posebno u slučajevima koji uključuju ranjive osobe, trebala poštovati temeljna prava u skladu s relevantnim međunarodnim pravom i pravom Unije, uključujući članke 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Povelju Europske unije o temeljnim pravima.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovita provedba svih aspekata politika Unije o imigraciji, trebalo bi voditi dosljedan dijalog i suradnju s ključnim trećim zemljama podrijetla i tranzita migranata i podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Takvom bi se suradnjom u skladu sa sveobuhvatnim pristupom utvrđenim u Europskom migracijskom programu trebalo omogućiti bolje upravljanje imigracijom, uključujući odlaske i vraćanja, podupirati kapacitete za prikupljanje i dijeljenje informacija, među ostalim i u pogledu pristupa podnositelja zahtjeva međunarodnoj zaštiti te, ako je to moguće i relevantno, u pogledu reintegracije, i spriječiti odnosno suzbiti nezakonitu imigraciju, krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima.

(6)

Instrumenti zaštite uključuju mjere sadržane u globalnom pristupu migraciji i mobilnosti (GAMM). Strategije i kanali za zakonitu imigraciju između Unije i trećih zemalja također bi trebali uključivati migracije radne snage, vize za studente i spajanje obitelji, ne dovodeći u pitanje nacionalne nadležnosti država članica.

(7)

Imajući na umu povećanu potražnju za analizom i informacijama potrebnima za donošenje politika na temelju dokaza i operativne odgovore, potrebno je da časnici za vezu zaduženi za imigraciju osiguraju da njihovi uvidi i znanje u potpunosti doprinesu izradi sveobuhvatne slike stanja u trećim zemljama.

(8)

Informacije o sastavu migracijskih tokova trebale bi, ako je to moguće i relevantno, uključivati informacije o navedenoj dobi migranata, njihovu rodnom profilu i članovima obitelji te o maloljetnicima bez pratnje.

(9)

Raspoređivanje postojećih europskih časnika za vezu zaduženih za migracije u ključne treće zemlje podrijetla i tranzita, koje je zatraženo u zaključcima posebnog sastanka šefova država i vlada 23. travnja 2015., bilo je prvi korak ka povećanju sudjelovanja trećih zemalja u pitanjima povezanima s migracijama i poboljšanju suradnje s časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koje su rasporedile države članice. Na temelju tog iskustva trebalo bi predvidjeti dugoročnije raspoređivanje od strane Komisije časnika za vezu zaduženih za imigraciju u treće zemlje kako bi se podupirale izrada i provedba djelovanja Unije u području migracija i maksimizirao njihov učinak.

(10)

Cilj je ove Uredbe osigurati bolju koordinaciju i optimizirati upotrebu mreže časnika za vezu koje su nadležna tijela država članica, uključujući, ako je primjereno, tijela za izvršavanje zakonodavstva te Komisija i agencije Unije rasporedili u treće zemlje s ciljem učinkovitijeg odgovora na prioritete Unije, konkretno na sprečavanje i suzbijanje nezakonite imigracije te povezanog prekograničnog kriminala, poput krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima, olakšavanje dostojanstvenog i djelotvornog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime će se doprinijeti integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije te poduprijeti upravljanje zakonitom imigracijom, uključujući u području međunarodne zaštite, preseljenjem i mjerama integracije prije odlaska koje poduzimaju države članice i Unija. Takva bi koordinacija trebala biti u potpunosti usklađena s postojećim zapovjednim lancem i linijama odgovornosti između časnika za vezu zaduženih za imigraciju i tijela koja su nadležna za njihovo raspoređivanje, kao i među samim časnicima za vezu zaduženima za imigraciju.

(11)

Nadovezujući se na Uredbu (EZ) br. 377/2004, ovom se Uredbom želi osigurati da časnici za vezu zaduženi za imigraciju bolje doprinose funkcioniranju europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, ponajprije uspostavom mehanizma pomoću kojeg države članice, Komisija i agencije Unije mogu sustavnije koordinirati zadaće i uloge svojih časnika za vezu koji su raspoređeni u trećim zemljama.

(12)

S obzirom na to da časnike za vezu koji se bave pitanjima povezanima s migracijama raspoređuju različita nadležna tijela i da se njihove ovlasti i zadaće mogu preklapati, trebalo bi uložiti napor kako bi se ojačala suradnja časnika koji djeluju u istoj trećoj zemlji ili regiji. Ako Komisija ili agencije Unije raspoređuju časnike za vezu zadužene za imigraciju u diplomatske misije Unije u trećoj zemlji, oni bi trebali olakšavati i podupirati rad mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju u toj trećoj zemlji. Ako je primjereno, takve se mreže mogu proširiti na časnike za vezu koje su rasporedile zemlje koje nisu države članice.

(13)

Uspostava pouzdanog mehanizma kojim se osigurava bolja koordinacija i suradnja svih časnika za vezu koji se bave pitanjima imigracije u okviru svojih dužnosti ključna je za minimiziranje nedostatka informacija i udvostručavanja rada te maksimiziranje operativnih sposobnosti i učinkovitosti. Upravljački odbor trebao bi davati smjernice u skladu s prioritetima politika Unije, uzimajući u obzir vanjske odnose Unije, trebao bi imati potrebne ovlasti, posebice za donošenje dvogodišnjih programa rada s aktivnostima mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, za dogovaranje o ad hoc djelovanjima za časnike za vezu zadužene za imigraciju koja su prilagođena rješavanju prioritetnih pitanja i novonastalih potreba, a koja nisu obuhvaćena dvogodišnjim programom rada, i za raspodjelu resursa za dogovorene aktivnosti, te bi trebao biti odgovoran za njihovo izvršenje. Niti zadaće upravljačkog odbora niti one subjekata koji olakšavaju rad mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju ne bi trebale imati utjecaja na nadležnost tijela koja raspoređuju časnike u pogledu davanja zadaća njihovim časnicima za vezu zaduženima za imigraciju. Pri obavljanju svojih zadaća upravljački odbor trebao bi uzeti u obzir raznolikost mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, kao i stajališta država članica koje imaju najveći interes s obzirom na veze s pojedinim trećim zemljama.

(14)

Upravljački odbor bi trebao izraditi i redovito ažurirati popis časnika za vezu zaduženih za imigraciju raspoređenih u treće zemlje. Taj bi popis trebao obuhvaćati informacije o lokaciji, sastavu i aktivnostima različitih mreža, uključujući podatke za kontakt i sažetak dužnosti raspoređenih časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

(15)

Trebalo bi promicati zajedničko raspoređivanje časnika za vezu s ciljem poboljšanja operativne suradnje i razmjene informacija među državama članicama te zadovoljavanja potreba na razini Unije kako ih je definirao upravljački odbor. Zajedničko raspoređivanje koje provode najmanje dvije države članice trebalo bi podupirati sredstvima Unije kako bi se poticalo sudjelovanje i pružila dodatna vrijednost svim državama članicama.

(16)

Potrebno je utvrditi posebne odredbe za opsežniju akciju Unije za izgradnju kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju. Takva bi izgradnja kapaciteta trebala uključivati razvoj zajedničkih temeljnih kurikula i tečajeva za osposobljavanje prije raspoređivanja, među ostalim i u pogledu temeljnih prava, u suradnji s relevantnim agencijama Unije, te jačanje operativnog kapaciteta mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju. Takvi kurikuli trebali bi biti neobvezni i trebali bi služiti kao dopuna nacionalnim kurikulima koje su uspostavila tijela nadležna za raspoređivanje.

(17)

Mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju trebale bi izbjegavati udvostručavanje rada agencija Unije i drugih instrumenata ili struktura Unije, uključujući rad skupina za lokalnu schengensku suradnju, i ostvariti dodanu vrijednost svojih postignuća u smislu prikupljanja i razmjene informacija u području imigracije, posebice s naglaskom na operativne aspekte. Te mreže trebale bi djelovati kao posrednici i izvori informacija iz trećih zemalja za potporu agencijama Unije u izvršavanju njihovih funkcija i zadaća, posebice ako agencije Unije još nisu uspostavile odnose suradnje s trećim zemljama. S tim ciljem trebalo bi uspostaviti bližu suradnju između mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju i relevantnih agencija Unije. Časnici za vezu zaduženi za imigraciju u svakom bi trenutku trebali biti svjesni da bi njihove radnje mogle imati operativne ili reputacijske posljedice za lokalne i regionalne mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju. Pri izvršavanju svojih zadaća oni bi trebali djelovati u skladu s time.

(18)

Tijela država članica trebala bi osigurati, ako je primjereno i u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, da informacije koje prikupe časnici za vezu raspoređeni u drugim državama članicama te strateški i operativni analitički proizvodi agencija Unije u vezi s nezakonitom imigracijom, dostojanstvenim i djelotvornim vraćanjem i reintegracijom, prekograničnim kriminalom ili međunarodnom zaštitom i preseljenjem budu učinkovito isporučeni časnicima za vezu zaduženima za imigraciju u trećim zemljama te osigurati da informacije koje pružaju časnici za vezu zaduženi za imigraciju budu podijeljene s relevantnim agencijama Unije, posebice s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i Europskim potpornim uredom za azil (EASO) u sklopu njihovih pravnih okvira.

(19)

Kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost upotrebe informacija koje su prikupile mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju, te bi informacije trebale biti dostupne putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom u području zaštite podataka.

(20)

Informacije koje prikupe časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebale bi podupirati provedbu tehničkog i operativnog europskog integriranog upravljanja granicama iz Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i doprinijeti razvoju i održavanju nacionalnih sustava nadzora granica u skladu s Uredbom (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(21)

Trebalo bi omogućiti upotrebu raspoloživih sredstava na temelju Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5) za potporu aktivnostima europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju i za zajedničko raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju od strane država članica.

(22)

Svaka obrada, uključujući prijenos, osobnih podataka koju provode države članice u okviru ove Uredbe trebala bi se obavljati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Pri obradi osobnih podataka Komisija i agencije Unije trebale bi primjenjivati Uredbu (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(23)

Svrha obrade osobnih podataka u okviru ove Uredbe trebala bi biti pružanje pomoći pri vraćanju državljana trećih zemalja, olakšavanje preseljenja osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te provedba mjera Unije i nacionalnih mjera u pogledu prihvata s ciljem legalne migracije te sprečavanja i suzbijanja nezakonite imigracije, krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima. Stoga je potreban pravni okvir kojim se priznaje uloga časnika za vezu zaduženih za imigraciju u tom kontekstu.

(24)

Časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebaju obrađivati osobne podatke kako bi olakšali pravilnu provedbu postupaka vraćanja, uspješno izvršavanje odluka o vraćanju te, ako je to relevantno i moguće, reintegraciju. Treće zemlje vraćanja često ne podliježu odlukama o primjerenosti koje Komisija donosi u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) 2016/679 te često nisu sklopile ili ne namjeravaju sklopiti sporazum o ponovnom prihvatu s Unijom ili na drugi način osigurati odgovarajuće zaštitne mjere u smislu članka 46. Uredbe (EU) 2016/679. Unatoč opsežnim nastojanjima Unije u suradnji s glavnim zemljama podrijetla državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom koji podliježu obvezi vraćanja, nije uvijek moguće osigurati da te treće zemlje sustavno ispunjavaju obvezu ponovnog prihvata vlastitih državljana utvrđenu međunarodnim pravom. Stoga je sporazumima o ponovnom prihvatu koje su sklopile ili o kojima pregovaraju Unija ili države članice i kojima se osiguravaju odgovarajuće zaštite mjere za prijenos podataka trećim zemljama u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2016/679 obuhvaćen ograničen broj takvih trećih zemalja. Ako takvi sporazumi ne postoje, časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali bi prenositi osobne podatke za potrebe provedbe Unijinih operacija vraćanja u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 49. Uredbe (EU) 2016/679.

(25)

Kao iznimka od zahtjeva za postojanjem odluke o primjerenosti ili odgovarajućih zaštitnih mjera, prijenos osobnih podataka tijelima trećih zemalja u skladu s ovom Uredbom trebao bi biti dopušten za provedbu politike vraćanja Unije. Stoga bi za potrebe ove Uredbe časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali moći primijeniti odstupanje iz članka 49. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) 2016/679, podložno uvjetima utvrđenima u tom članku, konkretno za dostojanstveno i djelotvorno vraćanje državljana trećih zemalja koji ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište u državama članicama, u skladu s Direktivom 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(26)

U interesu dotičnih osoba, časnici za vezu zaduženi za imigraciju trebali bi moći obrađivati osobne podatke osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita obuhvaćenih preseljenjem i osoba koje žele zakonito migrirati u Uniju, kako bi potvrdili njihov identitet i državljanstvo. Časnici za vezu zaduženi za imigraciju rade u kontekstu u kojem je vjerojatno da će steći opsežan uvid u aktivnosti zločinačkih organizacija uključenih u krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima. Stoga bi oni trebali moći razmjenjivati osobne podatke obrađene u okviru njihovih dužnosti s tijelima za izvršavanje zakonodavstva i u okviru mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju, pod uvjetom da su dotični osobni podaci potrebni bilo za sprečavanje i suzbijanje nezakonitih migracija, bilo za sprečavanje, istragu, otkrivanje i progon krijumčarenja migranata ili trgovanja ljudima.

(27)

Ovom se Uredbom nastoji optimizirati upotreba mreže časnika za vezu koje su države članice, Komisija i agencije Unije rasporedile u treće zemlje s ciljem učinkovitije provedbe prioriteta Unije, uz istodobno poštovanje nacionalnih nadležnosti država članica. Takvi prioriteti Unije uključuju osiguravanje boljeg upravljanja migracijama kako bi se nezakoniti tokovi zamijenili sigurnim i dobro upravljanim kanalima s pomoću sveobuhvatnog pristupa kojim se vodi računa o svim aspektima imigracije, uključujući sprečavanje i suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima te nezakonite imigracije. Daljnji prioriteti Unije su olakšavanje dostojanstvenog i djelotvornog vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije, čime se doprinosi integriranom upravljanju vanjskim granicama Unije, te podupiranje upravljanja zakonitom imigracijom ili programima međunarodne zaštite. S obzirom na to da cilj ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihova velikog opsega i učinaka u cijeloj Uniji on na bolji način može ostvariti koordinacijom na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(28)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i E Odluke Vijeća 1999/437/EZ (10).

(29)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (11), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i E Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/149/PUP (12).

(30)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (13), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i E Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (14).

(31)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje. S obzirom na to da ova Uredba predstavlja daljnji razvoj schengenske pravne stečevine, Danska, u skladu s člankom 4. navedenog protokola, u roku od šest mjeseci nakon što Vijeće odluči o ovoj Uredbi odlučuje hoće li je provesti u svojem nacionalnom pravu.

(32)

Ujedinjena Kraljevina je 1. listopada 2018. u skladu s člankom 5. stavkom 2. Protokola br. 19 o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, koji je priložen UEU-u i UFEU-u, obavijestila Vijeće o tome da ne želi sudjelovati u donošenju ove Uredbe. U skladu s člankom 5. stavkom 3. navedenog protokola Komisija je 31. siječnja 2019. predstavila Prijedlog odluke Vijeća o obavijesti Ujedinjene Kraljevine o njezinoj želji da više ne sudjeluje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine koje su sadržane u Uredbi (EZ) br. 377/2004. Na temelju toga Vijeće je 18. veljače 2019. (15) odlučilo da se od dana stupanja na snagu ove Uredbe Odluka Vijeća 2000/365/EZ (16) i točka 6. Priloga I. Odluci Vijeća 2004/926/EZ (17) prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu u pogledu Uredbe (EZ) br. 377/2004 i svih njezinih daljnjih izmjena.

(33)

Irska sudjeluje u ovoj Uredbi u skladu s člankom 5. stavkom 1. Protokola br. 19 i člankom 6. stavkom 2. Odluke Vijeća 2002/192/EZ (18).

(34)

Sudjelovanje Irske u ovoj Uredbi u skladu s člankom 6. stavkom 2. Odluke 2002/192/EZ odnosi se na nadležnosti Unije za poduzimanje mjera za razvoj odredaba schengenske pravne stečevine radi borbe protiv organizacije nezakonite imigracije, u kojima sudjeluje Irska.

(35)

Ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan, u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005. odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za unaprjeđenje suradnje i koordinacije među časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koje države članice, Komisija i agencije Unije raspoređuju u treće zemlje uspostavom europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

2.   Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje nadležnost tijela država članica, Komisije i agencija Unije za određivanje opsega i dodjeljivanja zadaća te linija odgovornosti njihovih časnika za vezu zaduženih za imigraciju niti se dovode u pitanje zadaće časnika za vezu zaduženih za imigraciju u okviru njihovih nadležnosti na temelju prava, politika ili postupaka Unije i nacionalnog prava, politika ili postupaka, ili na temelju posebnih sporazuma sklopljenih sa zemljom domaćinom ili s međunarodnim organizacijama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„časnik za vezu zadužen za imigraciju” znači časnik za vezu kojeg su imenovala i rasporedila na rad u inozemstvo nadležna tijela države članice, Komisija ili agencija Unije, u skladu s pripadajućom pravnom osnovom, i koji se bavi pitanjima povezanima s imigracijom, čak i kada je to samo dio njihovih dužnosti;

2.

„raspoređen na rad u inozemstvo” znači raspoređen u treću zemlju na razumno razdoblje koje utvrđuje nadležno tijelo, na rad u jedno od sljedećeg:

(a)

u diplomatsku misiju države članice;

(b)

u nadležno tijelo treće zemlje;

(c)

u međunarodnu organizaciju;

(d)

u diplomatsku misiju Unije;

3.

„osobni podaci” znači osobni podaci kako su definirani u članku 4. točki 1. Uredbe (EU) 2016/679;

4.

„vraćanje” znači vraćanje kako je definirano u članku 3. točki 3. Direktive 2008/115/EZ.

Članak 3.

Zadaće časnika za vezu zaduženih za imigraciju

1.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju obavljaju svoje zadaće u okviru svojih nadležnosti koje određuju nadležna tijela koja ih raspoređuju te u skladu s odredbama, uključujući odredbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka, utvrđenima pravom Unije i nacionalnim pravom te svim sporazumima ili dogovorima sklopljenima s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

2.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju obavljaju svoje zadaće u skladu s temeljnim pravima kao općim načelima prava Unije kao i međunarodnog prava, uključujući obveze u pogledu ljudskih prava. Oni posvećuju posebnu pažnju ranjivim osobama i uzimaju u obzir rodnu dimenziju migracijskih tokova.

3.   Svako tijelo zaduženo za raspoređivanje osigurava da časnici za vezu zaduženi za imigraciju uspostavljaju i održavaju izravne kontakte s nadležnim tijelima trećih zemalja, uključujući, kada je to primjereno, s lokalnim tijelima, te sa svim relevantnim organizacijama koje djeluju u trećoj zemlji, uključujući međunarodne organizacije, posebno s ciljem provedbe ove Uredbe.

4.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prikupljaju informacije koje se koriste na operativnoj ili na strateškoj razini ili pak na objema razinama. Informacije prikupljene u skladu s ovim stavkom prikupljaju u skladu s člankom 1. stavkom 2. i ne sadržavaju osobne podatke, ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 2. Takve informacije posebno obuhvaćaju informacije u odnosu na sljedeća pitanja:

(a)

europsko integrirano upravljanje vanjskim granicama, s ciljem učinkovitog upravljanja migracijama;

(b)

migracijske tokove iz treće zemlje ili u tranzitu kroz treću zemlju, uključujući, ako je to moguće i relevantno, sastav migracijskih tokova i predviđeno odredište migranata;

(c)

putove kojima se koriste migracijski tokovi iz treće zemlje ili u tranzitu kroz treću zemlju prema državnim područjima država članica;

(d)

postojanje, djelatnosti i načine rada zločinačkih organizacija uključenih u krijumčarenje migranata i trgovanje ljudima duž migracijskih ruta;

(e)

incidente i događaje koji bi mogli biti ili postati uzrok promjena u migracijskim tokovima;

(f)

metode koje se koriste za krivotvorenje osobnih i putnih isprava;

(g)

načine i sredstva za pomaganje tijelima trećih zemalja pri sprečavanju nezakonitih imigracijskih tokova iz njih ili onih koji su u tranzitu kroz njihova državna područja,

(h)

mjere prije odlaska dostupne imigrantima u zemlji podrijetla ili trećim zemljama domaćinima kojima se podupire uspješna integracija nakon zakonitog dolaska u države članice;

(i)

načine i sredstva za olakšavanje vraćanja, ponovnog prihvata i reintegracije;

(j)

djelotvoran pristup zaštiti koju je uspostavila treća zemlja, među ostalim i u korist ranjivih osoba;

(k)

postojeće i moguće buduće strategije i kanale za zakonitu imigraciju između Unije i trećih zemalja, uzimajući u obzir potrebe u području vještina i tržišta rada u državama članicama, kao i instrumente za preseljenje i druge instrumente zaštite;

(l)

kapacitete, sposobnosti, političke strategije, zakonodavstvo i pravnu praksu trećih zemalja i dionika, uključujući, ako je to moguće i relevantno, one o centrima za prihvat i zadržavanje i uvjetima u njima, koji se odnose na problematiku iz točaka od (a) do (k).

5.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju međusobno i s relevantnim dionicima koordiniraju pružanje aktivnosti izgradnje kapaciteta tijelima i drugim dionicima u trećim zemljama.

6.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju mogu s obzirom na svoju stručnost i osposobljavanje pružati pomoć pri:

(a)

utvrđivanju identiteta i državljanstva državljana trećih zemalja i olakšavanju njihova vraćanja u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, kao i pri njihovoj integraciji, ako je to relevantno i moguće;

(b)

potvrđivanju identiteta osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita radi olakšavanja njihova preseljenja u Uniju, među ostalim i tako da im, ako je to moguće, pruže odgovarajuće informacije i potporu prije odlaska;

(c)

potvrđivanju identiteta i olakšavanju provedbe mjera Unije i nacionalnih mjera u pogledu prihvata zakonitih imigranata.

(d)

dijeljenju informacija dobivenih tijekom obavljanja dužnosti u mrežama časnika za vezu zaduženih za imigraciju i s nadležnim tijelima država članica, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva, s ciljem sprečavanja i otkrivanja nezakonite imigracije te suzbijanja krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima.

Članak 4.

Obavijest o raspoređivanju časnika za vezu zaduženih za imigraciju

1.   Države članice, Komisija i agencije Unije obavješćuju upravljački odbor osnovan člankom 7. o svojim planovima za raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju i o njihovom stvarnom raspoređivanju, uz opis njihovih dužnosti i trajanja njihova raspoređivanja.

Izvješća o aktivnostima iz članka 8. stavka 2. točke (c) uključuju pregled raspoređivanja časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

2.   Informacije iz stavka 1. objavljuju se na sigurnoj internetskoj platformi za razmjenu informacija iz članka 9.

Članak 5.

Stvaranje lokalnih ili regionalnih mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju

1.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju raspoređeni u iste zemlje ili regije uspostavljaju lokalne ili regionalne mreže za suradnju te, ako i kada je to primjereno, surađuju s časnicima za vezu zaduženima za imigraciju koje su rasporedile zemlje koje nisu države članice. U okviru takvih mreža časnici za vezu zaduženi za imigraciju, u skladu s člankom 1. stavkom 2., posebno:

(a)

redovito i uvijek kada je to potrebno održavaju sastanke;

(b)

razmjenjuju informacije i praktična iskustva, posebno na sastancima i preko sigurne internetske platforme za razmjenu informacija iz članka 9.;

(c)

razmjenjuju informacije, ako je to primjereno, o iskustvima u vezi s pristupom međunarodnoj zaštiti;

(d)

koordiniraju stajališta koja zauzimaju u odnosu prema komercijalnim prijevoznicima, ako je to primjereno;

(e)

pohađaju zajedničke specijalističke tečajeve za osposobljavanje, kada je to primjereno, među ostalim i u području temeljnih prava, trgovanja ljudima, krijumčarenja migranata, krivotvorenja isprava ili pristupa međunarodnoj zaštiti u trećim zemljama;

(f)

organiziraju informativne sastanke i tečajeve za osposobljavanje za diplomatsko i konzularno osoblje misija država članica u trećoj zemlji, kada je to primjereno;

(g)

utvrđuju zajedničke pristupe s obzirom na načine prikupljanja strateški važnih informacija i izvješćivanja o njima, uključujući i analize rizika;

(h)

uspostavljaju redovite kontakte sa sličnim mrežama u trećoj zemlji i u susjednim trećim zemljama, ako je to primjereno.

2.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju koje raspoređuje Komisija olakšavaju i podupiru rad mreža iz stavka 1. Na lokacijama gdje Komisija nije rasporedila časnike za vezu zadužene za imigraciju, časnici za vezu zaduženi za imigraciju koje su rasporedile agencije Unije olakšavaju i podupiru rad mreža iz stavka 1. Na lokacijama na kojima ni Komisija ni agencije Unije nisu rasporedile časnike za vezu zadužene za imigraciju rad mreže olakšava časnik za vezu zadužen za imigraciju odabran dogovorom članova mreže.

3.   Upravljački odbor obavješćuje se bez nepotrebne odgode o imenovanju odabranog subjekta za olakšavanje rada mreže ili ako takav subjekt nije imenovan.

Članak 6.

Zajedničko raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju

1.   Države članice mogu, na bilateralnoj ili multilateralnoj razini, dogovoriti da časnici za vezu zaduženi za imigraciju koje je neka država članica rasporedila u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju također štite interese jedne ili više drugih država članica.

2.   Države članice mogu dogovoriti i da njihovi časnici za vezu zaduženi za imigraciju međusobno podijele određene zadaće, u skladu s njihovim kompetencijama i osposobljavanjem.

3.   Ako dvije ili više država članica zajednički raspoređuju časnika za vezu zaduženog za imigraciju, one mogu dobiti financijsku potporu Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014.

Članak 7.

Upravljački odbor

1.   Uspostavlja se upravljački odbor europske mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

2.   Upravljački odbor sastoji se od po jednog predstavnika svake države članice, dvaju predstavnika Komisije, jednog predstavnika Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, jednog predstavnika Europola i jednog predstavnika EASO-a. U tu svrhu svaka država članica imenuje po jednog člana upravljačkog odbora i njegova zamjenika koji će predstavljati tog člana u njegovoj odsutnosti. Članovi upravljačkog odbora imenuju se osobito na temelju njihova relevantnog iskustva i stručnog znanja u području upravljanja mrežama časnika za vezu.

3.   Zemlje povezane s provedbom, primjenom i razvojem schengenske pravne stečevine sudjeluju u upravljačkom odboru i imenuju po jednog predstavnika kao člana bez prava glasa. Oni smiju izražavati stajališta o svim pitanjima o kojima raspravlja i odlukama koje donosi upravljački odbor.

Pri donošenju odluka o pitanjima koja su relevantna za časnike za vezu zadužene za imigraciju koje raspoređuju zemlje povezane s provedbom, primjenom i razvojem schengenske pravne stečevine upravljački odbor na odgovarajući način uzima u obzir stajališta predstavnika tih zemalja.

4.   Upravljački odbor može pozvati stručnjake i predstavnike nacionalnih tijela, međunarodnih organizacija i relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija Unije koji nisu članovi upravljačkog odbora da sudjeluju na njegovim sastancima kao promatrači.

5.   Upravljački odbor može organizirati zajedničke sastanke s drugim mrežama ili organizacijama.

6.   Kao predsjedatelj upravljačkog odbora djeluje predstavnik Komisije. Predsjedatelj:

(a)

osigurava kontinuitet i organizira rad upravljačkog odbora, uključujući potporu za izradu dvogodišnjeg programa rada i dvogodišnjeg izvješća o aktivnostima;

(b)

savjetuje upravljački odbor pri osiguravanju toga da su dogovorene zajedničke aktivnosti dosljedne i koordinirane s relevantnim instrumentima i strukturama Unije te da se u njima odražavaju prioriteti Unije u području migracija;

(c)

saziva sastanke upravljačkog odbora.

Kako bi se ostvarili ciljevi upravljačkog odbora, predsjedatelju pomaže tajništvo.

7.   Upravljački odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje.

8.   Upravljački odbor odluke donosi apsolutnom većinom glasova svojih članova koji imaju pravo glasa.

9.   Odluke koje donosi upravljački odbor relevantnim časnicima za vezu nadležnima za imigraciju priopćuju odgovarajuća tijela nadležna za raspoređivanje.

Članak 8.

Zadaće upravljačkog odbora

1.   Upravljački odbor utvrđuje svoj poslovnik na temelju prijedloga predsjedatelja u roku od tri mjeseca od prvog sastanka. Poslovnikom se utvrđuju detaljna pravila glasovanja. Poslovnik osobito uključuje uvjete pod kojima jedan član može djelovati u ime drugog člana i sve zahtjeve u pogledu kvoruma.

2.   Imajući na umu prioritete Unije u području imigracije te u okviru zadaća časnika za vezu zaduženih za imigraciju kako su definirane u ovoj Uredbi i u skladu s člankom 1. stavkom 2., upravljački odbor obavlja sljedeće aktivnosti na temelju sveobuhvatne slike stanja i analiza koje su provele odgovarajuće agencije Unije:

(a)

utvrđuje prioritete i planira aktivnosti donošenjem dvogodišnjeg programa rada u kojem navodi resurse potrebne za taj rad;

(b)

redovito kontrolira provedbu svojih aktivnosti s ciljem predlaganja izmjena dvogodišnjeg programa rada, prema potrebi, te s obzirom na imenovanje subjekata za olakšavanje rada mreža i napredak suradnje mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju s nadležnim tijelima u trećim zemljama;

(c)

donosi dvogodišnje izvješće o aktivnostima, uključujući pregled iz članka 4. stavka 1. drugog podstavka, koje priprema predsjedatelj upravljačkog odbora;

(d)

ažurira popis raspoređivanjâ časnika za vezu zaduženih za imigraciju prije svakog sastanka upravljačkog odbora;

(e)

utvrđuje nedostatke u raspoređivanju i predlaže mogućnosti za raspoređivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju.

Upravljački odbor dokumente iz prvog podstavka točaka (a) i (c) ovog stavka prosljeđuje Europskom parlamentu.

3.   Imajući na umu operativne potrebe Unije u području imigracije te u okviru zadaća časnika za vezu zaduženih za imigraciju kako su definirane u ovoj Uredbi i u skladu s člankom 1. stavkom 2., upravljački odbor obavlja sljedeće aktivnosti:

(a)

dogovara ad hoc djelovanja mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju;

(b)

prati raspoloživost informacija između časnika za vezu zaduženih za imigraciju i agencija Unije te prema potrebi daje preporuke za potrebne mjere;

(c)

podupire razvoj sposobnosti časnika za vezu zaduženih za imigraciju, među ostalim i putem izrade dodatnih i neobveznih zajedničkih temeljnih kurikula, osposobljavanjem prije raspoređivanja, smjernicama o poštovanju temeljnih prava pri obavljanju aktivnosti s posebnim naglaskom na ranjivim osobama i organizacijom zajedničkih seminara o temama iz članka 3. stavka 4., vodeći računa o alatima za osposobljavanje koje su razvile relevantne agencije Unije ili druge međunarodne organizacije;

(d)

osigurava da se informacije razmjenjuju putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija iz članka 9.

4.   Za izvršenje aktivnosti iz stavaka 2. i 3. države članice mogu dobiti financijsku potporu Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 515/2014.

Članak 9.

Platforma za razmjenu informacija

1.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju, članovi upravljačkog odbora i subjekti za olakšavanje rada mreže u svrhu obavljanja svojih zadaća osiguravaju da se sve relevantne informacije i statistički podaci učitavaju na sigurnu internetsku platformu za razmjenu informacija te da se putem nje razmjenjuju. Tu platformu uspostavlja Komisija u dogovoru s upravljačkim odborom te ju održava Komisija.

Strogo povjerljive operativne informacije u području izvršavanja zakonodavstva ne razmjenjuju se putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija.

2.   Informacije koje se razmjenjuju putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija uključuju najmanje sljedeće elemente:

(a)

relevantne dokumente, izvješća i analitičke proizvode, kako je dogovoreno u upravljačkom odboru u skladu s člankom 8. stavcima 2. i 3.;

(b)

dvogodišnje programe rada, dvogodišnja izvješća o aktivnostima te rezultate aktivnosti i ad hoc zadaća mreža časnika za vezu zaduženih za imigraciju kako je navedeno u članku 8. stavcima 2. i 3.;

(c)

ažurirani popis članova upravljačkog odbora;

(d)

ažurirani popis podataka za kontakt časnika za vezu zaduženih za imigraciju raspoređenih u treće zemlje, uključujući njihova imena, lokacije na koje su raspoređeni te regiju za koju su nadležni, brojeve telefona i adrese e-pošte;

(e)

druge relevantne dokumente povezane s aktivnostima i odlukama upravljačkog odbora.

3.   Uz iznimku podataka iz stavka 2. točaka (c) i (d), informacije koje se razmjenjuju putem sigurne internetske platforme za razmjenu informacija ne sadržavaju osobne podatke ni poveznice pomoću kojih bi takvi osobni podaci bili izravno ili neizravno dostupni. Podacima iz stavka 2. točaka (c) i (d) mogu pristupiti samo časnici za vezu zaduženi za imigraciju, članovi upravljačkog odbora i propisno ovlašteno osoblje za potrebe provedbe ove Uredbe.

4.   Europskom parlamentu omogućuje se pristup određenim dijelovima sigurne internetske platforme za razmjenu informacija, kako ih je utvrdio upravljački odbor u svojem poslovniku i u skladu s primjenjivim pravilima i zakonodavstvom Unije i država članica.

Članak 10.

Obrada osobnih podataka

1.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju obavljaju svoje zadaće u skladu s pravilima Unije i nacionalnim pravilima o zaštiti osobnih podataka te takvim pravilima sadržanima u međunarodnim sporazumima sklopljenima s trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

2.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju mogu obrađivati osobne podatke za potrebe zadaća iz članka 3. stavka 6. Ti se osobni podaci brišu kada više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

3.   Osobni podaci obrađeni u skladu sa stavkom 2. mogu obuhvaćati:

(a)

biometrijske ili biografske podatke, ako su potrebni za potvrđivanje identiteta i državljanstva državljana trećih zemalja za potrebe vraćanja, uključujući sve vrste isprava koji se mogu smatrati dokazom ili dokazom prima facie o državljanstvu;

(b)

popise putnika za povratne letove i druge načine prijevoza u treće zemlje;

(c)

biometrijske ili biografske podatke za potvrđivanje identiteta i državljanstva državljana trećih zemalja za potrebe prihvata zakonitih migranata;

(d)

biometrijske ili biografske podatke za potvrđivanje identiteta i državljanstva državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita za potrebe preseljenja;

(e)

biometrijske ili biografske podatke te druge osobne podatke potrebne za utvrđivanje identiteta pojedinaca te za sprečavanje i suzbijanje krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima, kao i osobne podatke povezane s načinom rada kriminalnih mreža, upotrijebljenim prijevoznim sredstvima, uključivanjem posrednika i financijskim tokovima.

Podaci iz prvog podstavka točke (e) ovog stavka mogu se obrađivati samo za potrebe izvršenja zadaća iz članka 3. stavka 6. točke (d).

4.   Svaka razmjena osobnih podataka strogo je ograničena na ono što je nužno za potrebe ove Uredbe.

5.   Časnici za vezu zaduženi za imigraciju prenose osobne podatke u okviru ovog članka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu s poglavljem V. Uredbe (EU) 2016/679.

Članak 11.

Konzularna suradnja

Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje odredbe o konzularnoj suradnji na lokalnoj razini, sadržane u Uredbi (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (19).

Članak 12.

Izvješće

1.   Pet godina od datuma donošenja ove Uredbe Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe Europskom parlamentu i Vijeću.

2.   Države članice i relevantne agencije Unije dostavljaju Komisiji potrebne informacije za izradu izvješća o primjeni ove Uredbe.

Članak 13.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 377/2004 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. lipnja 2019.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004 od 19. veljače 2004. o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 64, 2.3.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ, (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o uspostavi Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR) (SL L 295, 6.11.2013., str. 11.).

(5)  Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(8)  Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).

(9)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(10)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(11)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(12)  Odluka Vijeća 2008/149/PUP od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 50.).

(13)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(14)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

(15)  Odluka Vijeća (EU) 2019/304 od 18. veljače 2019. o obavijesti Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o njezinoj želji da više ne sudjeluje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine koje su sadržane u Uredbi Vijeća (EZ) br. 377/2004 o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (SL L 51, 22.2.2019., str. 7.).

(16)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(17)  Odluka Vijeća 2004/926/EZ od 22. prosinca 2004. o provedbi dijelova schengenske pravne stečevine od strane Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (SL L 395, 31.12.2004., str. 70.).

(18)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ o d 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(19)  Uredba (EZ) br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15.9.2009., str. 1.).


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage i njezina izmjena

Uredba Vijeća (EZ) br. 377/2004

(SL L 64, 2.3.2004., str. 1.)

Uredba (EU) br. 493/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 141, 27.5.2011., str. 13.)


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 377/2004

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 2. uvodni tekst

Članak 1. stavak 1.

Članak 2. točka 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. točka 1. završni dio

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. točka 2.

Članak 1. stavak 4.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 3. stavak 3.

Članak 2. stavak 2. uvodni tekst

Članak 3. stavak 4. uvodni tekst

Članak 2. stavak 2. prva alineja

Članak 3. stavak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 2. druga alineja

Članak 3. stavak 4. točka (c)

Članak 3. stavak 1.

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak

Članak 4. stavak 1.

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavci 1. i 2.

Članak 6. stavci 1. i 2.

Članak 7.

Članak 11.

Prilog I.

Prilog II.