25.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/45


UREDBA (EU) 2019/1021 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 20. lipnja 2019.

o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) značajno je izmijenjena nekoliko puta. S obzirom na potrebu daljnjih izmjena tu bi uredbu radi jasnoće trebalo preinačiti.

(2)

Uniju ozbiljno zabrinjava neprestano ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari u okoliš. Te kemijske tvari prenose se preko međunarodnih granica, daleko od svojih izvora i trajno ostaju u okolišu, bioakumuliraju se kroz prehrambenu mrežu i predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš. Stoga je potrebno poduzeti daljnje mjere kako bi se zdravlje ljudi i okoliš zaštitili od tih onečišćujućih tvari.

(3)

S obzirom na svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša Unija je 19. veljače 2004. odobrila Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (4) („Protokol”) uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., a 14. listopada 2004. odobrila je Stockholmsku konvenciju o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (5) („Konvencija”).

(4)

Radi osiguravanja dosljednog i djelotvornog ispunjavanja obveza Unije na temelju Protokola i Konvencije potrebno je uspostaviti zajednički pravni okvir unutar kojeg će se poduzimati mjere osmišljene posebno radi ukidanja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe namjerno proizvedenih postojanih organskih onečišćujućih tvari. Osim toga, svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari trebala bi se uzimati u obzir u okviru odgovarajućih Unijinih sustava ocjenjivanja i odobravanja.

(5)

Prilikom provedbe odredaba Konvencije na razini Unije potrebno je osigurati koordiniranost i dosljednost s odredbama Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemijske tvari i pesticide u međunarodnoj trgovini, koju je Unija odobrila 19. prosinca 2002. (6), i s odredbama Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, koju je Unija odobrila 1. veljače 1993. (7), te Minamatske konvencije o živi, koju je Unija odobrila 11. svibnja 2017. (8). Tu bi koordiniranost i dosljednost trebalo osigurati i u sudjelovanju u provedbi i daljnjem razvoju strateškog pristupa međunarodnom upravljanju kemikalijama (SAICM), koji je 6. veljače 2006. u Dubaiju donijela Prva međunarodna konferencija o upravljanju kemikalijama, te sigurnog upravljanja kemikalijama i otpadom nakon 2020. u okviru Ujedinjenih naroda.

(6)

Nadalje, uzimajući u obzir da se odredbe ove Uredbe temelje na načelu opreznosti koje je utvrđeno u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i imajući na umu predostrožni pristup u zaštiti okoliša utvrđen u načelu 15. Deklaracije iz Rija o okolišu i razvoju te s obzirom na cilj da se, ako je to izvedivo, ukine ispuštanje u okoliš postojanih organskih onečišćujućih tvari, u pojedinim slučajevima primjereno je odrediti strože kontrolne mjere od onih koje su predviđene Protokolom i Konvencijom.

(7)

U Uniji je već postupno ukinuto stavljanje na tržište i uporaba većine postojanih organskih onečišćujućih tvari navedenih u Protokolu ili Konvenciji kao rezultat zabrana utvrđenih, između ostalog, uredbama (EZ) br. 1907/2006 (9), (EZ) br. 1107/2009 (10) i (EU) br. 528/2012 (11) Europskog parlamenta i Vijeća. Međutim, radi ispunjavanja obveza Unije u skladu s Protokolom i Konvencijom i da bi se ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari svelo na minimum, isto tako je potrebno i prikladno zabraniti proizvodnju tih tvari i ograničiti izuzeća na minimum, tako da izuzeća vrijede samo u slučajevima kada pojedina tvar ima bitnu funkciju u pojedinoj specifičnoj primjeni.

(8)

Radi jasnoće i usklađenosti s ostalim relevantnim zakonodavnim aktima Unije trebalo bi preciznije navesti određene definicije i uskladiti terminologiju s terminologijom iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12).

(9)

Izvoz tvari na koje se odnosi Konvencija uređen je Uredbom (EU) br. 649/2012Europskog parlamenta i Vijeća (13) te ga stoga ne treba dodatno uređivati ovom Uredbom.

(10)

Zalihe postojanih organskih onečišćujućih tvari kojima je istekao rok ili kojima se nepažljivo gospodari mogu ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi kroz, na primjer, kontaminaciju tla i podzemnih voda. Zato je primjereno utvrditi stroža pravila o gospodarenju takvim zalihama od onih utvrđenih u Konvenciji. Zalihe zabranjenih tvari trebalo bi tretirati kao otpad dok bi zalihe tvari čija je proizvodnja ili uporaba još dozvoljena trebalo prijaviti tijelima te ih na odgovarajući način nadzirati. Osobito bi se s postojećim zalihama koje se sastoje od zabranjenih postojanih organskih onečišćujućih tvari ili ih sadržavaju trebalo u najkraćem mogućem roku početi gospodariti kao s otpadom. Ako se u budućnosti zabrane neke druge tvari, zalihe tih tvari također bi trebalo bez odgode uništiti, a nove se zalihe ne bi smjele stvarati.

(11)

U skladu s Protokolom i Konvencijom trebalo bi u najkraćem mogućem roku utvrditi i smanjiti ispuštanje postojanih organskih onečišćujućih tvari koje su nenamjerni nusproizvodi industrijskih procesa, s krajnjim ciljem potpunog ukidanja ako je to izvedivo. Trebalo bi što je prije moguće razviti, ažurirati i provesti, prema potrebi, odgovarajuće nacionalne akcijske planove koji obuhvaćaju sve izvore onečišćenja i mjere, uključujući one predviđene u postojećem zakonodavstvu Unije, kako bi se takva ispuštanja neprekidno i ekonomično smanjivala. U tu bi svrhu trebalo razviti odgovarajuće alate u okviru Konvencije.

(12)

Kada se razmatraju prijedlozi za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III. ovoj Uredbi, trebalo bi primjenjivati smjernice o najboljim raspoloživim tehnikama i privremene smjernice o najboljim okolišnim praksama u pogledu članka 5. i Priloga C Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koje su usvojene u skladu sa Stockholmskom konvencijom.

(13)

Trebalo bi uspostaviti ili provoditi, prema potrebi, odgovarajuće programe i mehanizme kojima se osiguravaju odgovarajući podatci o praćenju prisutnosti u okolišu tvari navedenih u dijelu A Priloga III. Međutim, potrebno je osigurati da odgovarajući alati budu na raspolaganju i da se koriste u gospodarski i tehnički održivim uvjetima.

(14)

Na temelju Konvencije sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari u otpadu mora se uništiti ili nepovratno pretvoriti u tvari koje nemaju slična svojstva osim ako su neki drugi postupci prihvatljiviji za okoliš. Kako bi se Unija pridržavala svojih obveza na temelju Konvencije, potrebno je utvrditi posebna pravila u pogledu tih tvari. Radi osiguravanja visoke razine zaštite trebalo bi utvrditi, pratiti i provoditi zajedničke granične vrijednosti koncentracije tih tvari u otpadu.

(15)

Kada je riječ o polibromiranim difenileterima (PBDE-ovi) navedenima u ovoj Uredbi, uključujući deka-BDE, granična vrijednost koncentracije za zbroj tih tvari u otpadu utvrđena je na 1 000 mg/kg. S obzirom na brzi znanstveni i tehnički napredak Komisija bi trebala preispitati tu graničnu vrijednost koncentracije i, prema potrebi, donijeti zakonodavni prijedlog radi smanjenja te vrijednosti na 500 mg/kg. Komisija bi trebala djelovati što je brže moguće, a u svakom slučaju najkasnije do 16. srpnja 2021.

(16)

Važno je identificirati i odvojiti otpad koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen postojanim organskim onečišćujućim tvarima na samom izvoru, kako bi se širenje tih kemikalija na drugi otpad svelo na minimum. Direktivom 2008/98/EZ utvrđena su pravila Unije o gospodarenju opasnim otpadom, kojima se države članice obvezuju na poduzimanje potrebnih mjera kojima će od poslovnih jedinica i poduzeća koji zbrinjavaju, oporabljuju, skupljaju ili prevoze opasni otpad zahtijevati da ne miješaju različite kategorije opasnog otpada ili da ne miješaju opasni otpad s neopasnim otpadom.

(17)

Kako bi se poticala sljedivost otpada koji sadržava postojane organske onečišćujuće tvari i osigurala kontrola, odredbe u vezi sa sustavom vođenja evidencije utvrđenim u skladu s člankom 17. Direktive 2008/98/EZ trebale bi se primjenjivati i na takav otpad koji sadržava postojane organske onečišćujuće tvari, a nije definiran kao opasni otpad prema Odluci Komisije 2014/955/EU (14).

(18)

Potrebno je osigurati djelotvornu koordinaciju i upravljanje tehničkim i administrativnim aspektima ove Uredbe na razini Unije. Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ima stručno znanje i iskustvo u provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama i međunarodnih sporazuma o kemikalijama. Države članice i Agencija trebale bi stoga obavljati zadaće povezane s administrativnim, tehničkim i znanstvenim aspektima provedbe ove Uredbe te razmjenom informacija. Uloga Agencije trebala bi obuhvaćati pripremu i pregled tehničke dokumentacije, uključujući savjetovanja s dionicima, te izradu mišljenja kojima bi se Komisija trebala koristiti kada razmatra treba li iznijeti prijedlog o uvrštavanju pojedine tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari u Konvenciji ili u Protokolu. Osim toga, Komisija, države članice i Agencija trebale bi surađivati radi djelotvorne provedbe međunarodnih obveza Unije na temelju Konvencije.

(19)

Konvencija utvrđuje da svaka stranka mora sastaviti plan ispunjavanja svojih obveza na temelju Konvencije te ga, prema potrebi, ažurirati i nastojati provesti. Države članice trebale bi javnosti pružiti mogućnost sudjelovanja u izradi, provedbi i ažuriranju njihovih provedbenih planova. S obzirom na to da Unija i države članice dijele nadležnost u tom pogledu, trebalo bi izraditi i ažurirati provedbene planove i na nacionalnoj razini i na razini Unije. Trebalo bi poticati suradnju i razmjenu informacija, uključujući o lokacijama kontaminiranima postojanim organskim onečišćujućim tvarima, između Komisije, Agencije i tijela država članica.

(20)

Tvari navedene u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi trebale bi se smjeti proizvoditi i upotrebljavati samo kao intermedijeri u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu ako je u odgovarajući prilog izričito unesena primjedba o tome i ako proizvođač dokaže predmetnoj državi članici da se ta tvar proizvodi i upotrebljava isključivo u strogo kontroliranim uvjetima.

(21)

U skladu s Konvencijom i Protokolom informacije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima trebalo bi dati ostalim strankama tih sporazuma. Trebalo bi poticati i razmjenu informacija s trećim zemljama koje nisu stranke tih sporazuma.

(22)

Budući da javnost često nije svjesna opasnosti koje postojane organske onečišćujuće tvari predstavljaju za zdravlje sadašnje generacije i budućih generacija kao i za okoliš, posebno u zemljama u razvoju, potrebno je informiranje na širokoj osnovi kako bi se povećala razina opreza i razumijevanje javnosti za razloge ograničenja i zabrana. U skladu s Konvencijom trebalo bi prema potrebi poticati i omogućavati provođenje programa za podizanje svijesti javnosti o tim tvarima kada je riječ o njihovim učincima na zdravlje i okoliš, posebno za najugroženije grupe, kao i osposobljavanje radnika, znanstvenika, predavača te tehničkog osoblja i upravljačkog osoblja. Unija bi trebala osigurati pristup informacijama, ne dovodeći pritom u pitanje uredbe (EZ) br. 1049/2001 (15) i (EZ) br. 1367/2006 (16) Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17).

(23)

Kako bi se potaknuo razvoj sveobuhvatne baze znanja o izloženosti kemikalijama i toksičnosti, u skladu s Općim programom djelovanja Unije za okoliš do 2020. – „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta” („sedmi EAP”) (18), Komisija je uspostavila Informacijsku platformu za praćenje kemikalija. Trebalo bi poticati uporabu te platforme kao sredstva s pomoću kojega se države članice pridržavaju svojih obveza izvješćivanja o prisutnosti kemikalija i kao načina pojednostavnjivanja i smanjivanja njihovih obveza izvješćivanja.

(24)

Na zahtjev i u okviru raspoloživih resursa, Komisija, Agencija i države članice trebale bi surađivati na osiguravanju odgovarajuće i pravovremene tehničke pomoći koja je posebno namijenjena jačanju sposobnosti zemalja u razvoju i zemalja čije je gospodarstvo u tranziciji za provedbu Konvencije. Tehnička pomoć trebala bi uključivati razvoj i primjenu odgovarajućih zamjenskih proizvoda, metoda i strategija, na temelju Konvencije, kako bi se osiguralo da se postojane organske onečišćujuće tvari nastavljaju upotrebljavati samo kada u predmetnoj zemlji ne postoje zamjenska rješenja koja su sigurna, djelotvorna i koja si ta zemlja može priuštiti.

(25)

Trebalo bi provoditi redovitu evaluaciju djelotvornosti poduzetih mjera za smanjivanje ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari. U tu svrhu države članice trebale bi redovito, u standardiziranom obliku, izvješćivati Agenciju, posebno s obzirom na inventare ispuštanja, prijavljene zalihe i proizvodnju i stavljanje na tržište tvari za koje vrijedi ograničenje.

(26)

Kako bi se ispunile potrebe za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi uvesti alternativni sustav prikupljanja i objavljivanja informacija, uzimajući u obzir rezultate izvješća Komisije o Mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu i s njime povezane provjere primjerenosti. Države članice posebice bi trebale učiniti dostupnima sve relevantne podatke. Time bi se trebalo osigurati da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane što je više moguće ograničeno. Za navedeno je potrebno da se aktivna distribucija na nacionalnoj razini provodi u skladu s direktivama 2003/4/EZ i 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (19) kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među javnim tijelima. U tom bi kontekstu države članice i Agencija trebale temeljiti specifikacije za prostorne podatke na provedbenim aktima donesenima na temelju Direktive 2007/2/EZ.

(27)

U Konvenciji i Protokolu predviđa se da njihove stranke mogu predložiti da dodatne tvari budu predmetom međunarodnog djelovanja i da se zbog toga u skladu s tim sporazumima na popis mogu uvrstiti dodatne tvari. U takvim bi slučajevima ovu Uredbu trebalo izmijeniti na odgovarajući način.

(28)

Kako bi se izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izmjenom ove Uredbe dopuštanjem, prema potrebi, proizvodnje i uporabe tvari navedenih u dijelu A Priloga I. ili dijelu A Priloga II. ovoj Uredbi kao intermedijera u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu, i u vezi s izmjenom rokova u primjedbi unesenoj u odgovarajući prilog u tu svrhu, izmjenom Priloga III. ovoj Uredbi radi premještanja tvari iz njegovog dijela B u dio A te izmjenom priloga I., II. i III. ovoj Uredbi kako bi ih se prilagodilo izmjenama popisa tvari utvrđenog u prilozima Konvenciji ili Protokolu i izmijenilo postojeće unose u prilozima I. i II. ovoj Uredbi ili odredbe tih priloga kako bi ih se prilagodilo znanstvenom i tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (20). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(29)

Kada se prilozi ovoj Uredbi izmjenjuju kako bi se na popis u Protokolu ili Konvenciji uvrstila neka dodatna, namjerno proizvedena postojana organska onečišćujuća tvar, uvrštavanje bi trebalo uključiti u Prilog II. umjesto u Prilog I. samo u iznimnim slučajevima i kada je to odgovarajuće opravdano.

(30)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje mjera o gospodarenju otpadom i minimalnim informacijama koje države članice trebaju pružiti pri praćenju provedbe ove Uredbe. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (21).

(31)

Radi osiguravanja transparentnosti, nepristranosti i dosljednosti na razini provedbenih aktivnosti, države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i osigurati njihovu provedbu. Te sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće jer nepridržavanje može izazvati štetu za zdravlje ljudi i okoliš. Kako bi se osigurala dosljedna i djelotvorna provedba ove Uredbe, države članice trebale bi koordinirati relevantne aktivnosti i razmjenjivati informacije u okviru Foruma za razmjenu informacija o provedbi uspostavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Kada je to primjereno, informacije o kršenju odredaba ove Uredbe trebalo bi objaviti.

(32)

Komisiji bi za potrebe ove Uredbe, osim za pitanja koja se odnose na otpad, trebao pomagati odbor osnovan Uredbom (EZ) br. 1907/2006 kako bi se osigurao dosljedan pristup u vezi sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.

(33)

Komisiji bi za potrebe ove Uredbe za pitanja koja se odnose na otpad trebao pomagati odbor osnovan Direktivom 2008/98/EZ kako bi se osigurao dosljedan pristup u vezi sa zakonodavstvom Unije o otpadu.

(34)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno zaštitu okoliša i zdravlja ljudi od postojanih organskih onečišćujućih tvari, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog prekograničnih učinaka tih onečišćujućih tvari on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj i predmet

Uzimajući posebice u obzir načelo predostrožnosti, cilj je ove Uredbe da se zdravlje ljudi i okoliš zaštite od postojanih organskih onečišćujućih tvari zabranjujući, postupno ukidajući u najkraćem mogućem roku ili ograničavajući proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu tvari koje podliježu Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, dalje u tekstu „Konvencija”, ili Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. dalje u tekstu „Protokol”, svodeći na minimum ispuštanje takvih tvari, s ciljem da se ako je to izvedivo ono što prije ukine, i donoseći odredbe o otpadu koji se sastoji od tih tvari, koji ih sadržava ili je onečišćen bilo kojom od tih tvari.

Prema potrebi, države članice mogu primijeniti strože zahtjeve od onih koji su utvrđeni u ovoj Uredbi, u skladu s UFEU-om.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„stavljanje na tržište” znači stavljanje na tržište kako je definirano u članku 3. točki 12. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

2.

„proizvod” znači proizvod kako je definirano u članku 3. točki 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

3.

„tvar” znači tvar kako je definirano u članku 3. točki 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

4.

„smjesa” znači smjesa kako je definirano u članku 3. točki 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

5.

„proizvodnja” znači proizvodnja kako je definirano u članku 3. točki 8. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

6.

„uporaba” znači uporaba kako je definirano u članku 3. točki 24. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

7.

„uvoz” znači uvoz kako je definirano u članku 3. točki 10. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

8.

„otpad” znači otpad kako je definirano u članku 3. točki 1. Direktive 2008/98/EZ;

9.

„zbrinjavanje” znači zbrinjavanje kako je definirano u članku 3. točki 19. Direktive 2008/98/EZ;

10.

„oporaba” znači oporaba kako je definirano u članku 3. točki 15. Direktive 2008/98/EZ;

11.

„intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu” znači tvar koja se proizvodi da bi se u kemijskoj preradi utrošila ili upotrijebila za pretvorbu u drugu tvar („sinteza”), pri čemu se proizvodnja intermedijera i sinteza jedne ili više drugih tvari od tog intermedijera odvija na istoj lokaciji, a te radnje provodi jedan ili više pravnih subjekata, pod strogo kontroliranim uvjetima pod kojima je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje;

12.

„nenamjerno prisutne onečišćujuće tvari u tragovima” znači razina tvari koja je nenamjerno prisutna u minimalnoj količini, ispod koje se tvar ne može smisleno iskoristiti, a iznad granice detekcije postojećim metodama otkrivanja u svrhu omogućavanja kontrole i provedbe;

13.

„zaliha” znači tvari, smjese ili proizvodi koje je akumulirao posjednik, a koji se sastoje od bilo koje tvari navedene u Prilogu I. ili Prilogu II. ili je sadržavaju.

Članak 3.

Kontrola proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe te uvrštavanje na popis

1.   Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari navedenih u Prilogu I., zasebno, u smjesama ili u proizvodima, podložno članku 4.

2.   Ograničava se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari navedenih u Prilogu II., zasebno, u smjesama ili u proizvodima, podložno članku 4.

3.   Države članice i Komisija, u okviru sustava ocjenjivanja i odobravanja za postojeće i nove tvari, u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, uzimaju u obzir kriterije navedene u stavku 1. Priloga D Konvenciji i poduzimaju odgovarajuće mjere s pomoću kojih se provodi kontrola postojećih tvari i sprečava proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba novih tvari koje pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari.

4.   Tijekom pripreme prijedloga za Vijeće u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a za uvrštavanje tvari na popis u skladu s odredbama Konvencije, Komisiji pomaže Europska agencija za kemikalije („Agencija”), uspostavljena Uredbom (EZ) br. 1907/2006, kako je navedeno u članku 8. stavku 1. točki (c). Nadležna tijela država članica mogu Komisiji proslijediti prijedloge za uvrštavanje na popis. U daljnjim fazama postupka uvrštavanja na popis Agencija pruža potporu Komisiji i nadležnim tijelima država članica kako je navedeno u članku 8. stavku 1. točki (e).

5.   Komisija i Agencija u svim fazama postupka iz stavaka 3. i 4. surađuju s nadležnim tijelima država članica i obavješćuju ih.

6.   Otpad koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u Prilogu IV. uređen je člankom 7.

Članak 4.

Izuzeća od kontrolnih mjera

1.   Članak 3. ne primjenjuje se na:

(a)

tvari koje se upotrebljavaju za laboratorijska istraživanja ili kao referentni standard;

(b)

tvari koje su prisutne u tvarima, smjesama ili proizvodima kao nenamjerno prisutne onečišćujuće tvari u tragovima, kako je navedeno u relevantnim unosima iz Priloga I. ili Priloga II.;

2.   Za tvar dodanu u Prilog I. ili Prilog II. nakon 15. srpnja 2019. članak 3. ne primjenjuje se tijekom razdoblja od šest mjeseci ako je ta tvar prisutna u proizvodima koji su proizvedeni prije datuma početka primjene ili na datum početka primjene ove Uredbe na tu tvar.

Članak 3. ne primjenjuje se na tvar koja je prisutna u proizvodima koji su se već počeli upotrebljavati prije datuma početka primjene ili na datum početka primjene ove Uredbe ili Uredbe (EZ) br. 850/2004 na tu tvar, ovisno o tome što nastupi ranije.

Čim otkrije proizvod naveden u prvom i drugom podstavku, država članica o tome obavješćuje Komisiju i Agenciju.

Kad god Komisija dobije takvu informaciju ili na drugi način sazna za takve proizvode, ona, ako je potrebno, o tome bez odgode obavješćuje Tajništvo Konvencije.

3.   Kada je pojedina tvar navedena u dijelu A Priloga I. ili u dijelu A Priloga II., država članica koja do roka koji je naveden u odgovarajućem prilogu želi dozvoliti proizvodnju i uporabu te tvari u svojstvu intermedijera u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu, to prijavljuje Tajništvu Konvencije.

Takva se prijava može provesti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ako je na zahtjev države članice ili na inicijativu Komisije u odgovarajući prilog delegiranim aktom donesenim na temelju četvrtog podstavka unesena primjedba;

(b)

ako proizvođač dokaže nadležnom tijelu države članice u kojoj proizvođač ima poslovni nastan da će se proizvodnim procesom ta tvar mijenjati u jednu ili više drugih tvari koje ne pokazuju svojstva postojane organske onečišćujuće tvari, pri čemu se osigurava da je tijekom čitavog životnog ciklusa tehničkim sredstvima onemogućeno njezino oslobađanje;

(c)

ako proizvođač dokaže nadležnom tijelu države članice u kojoj proizvođač ima poslovni nastan da je ta tvar intermedijer u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu te da se ne očekuje da će bilo ljudi bilo okoliš biti izloženi značajnijim količinama te tvari tijekom njezine proizvodnje i uporabe;

(d)

ako proizvođač obavijesti državu članicu o pojedinostima o stvarnoj ili procijenjenoj ukupnoj proizvodnji i uporabi predmetne tvari te o prirodi procesa u zatvorenom prostorno ograničenom sustavu, o točnim količinama netransformiranih postojanih organskih onečišćujućih tvari i o nenamjernom onečišćenju u tragovima tim tvarima iz početnog materijala u konačnoj tvari, smjesi ili proizvodu.

U roku od mjeseca dana od podnošenja prijave Tajništvu Konvencije, država članica tu prijavu dostavlja drugim državama članicama, Komisiji i Agenciji te pruža pojedinosti o stvarnoj ili procijenjenoj ukupnoj proizvodnji i uporabi predmetne tvari, o prirodi procesa u zatvorenom, prostorno ograničenom, sustavu o točnim količinama netransformiranih postojanih organskih onečišćujućih tvari i o nenamjernom onečišćenju u tragovima tim tvarima iz početnog materijala u konačnoj tvari, smjesi ili proizvodu.

Komisija je u skladu s člankom 18. ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga I. i Priloga II. izričitim unošenjem primjedbi kako bi se dozvolile proizvodnja i uporaba, kao intermedijera u zatvorenom, prostorno ograničenom sustavu, tvari navedene u dijelu A odgovarajućeg Priloga te radi izmjene rokova navedenih u tim primjedbama u slučajevima kada se, nakon što predmetna država članica ponovno pošalje prijavu Tajništvu Konvencije, izričito ili prešutno na temelju Konvencije da odobrenje za nastavak proizvodnje i uporabe te tvari za još jedno razdoblje.

4.   Otpad koji se sastoji od, sadržava ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u Prilogu IV. uređen je člankom 7.

Članak 5.

Zalihe

1.   Posjednik zalihe koja se sastoji od ili sadržava bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II., čija uporaba nije dozvoljena, mora tom zalihom upravljati kao da se radi o otpadu, u skladu s člankom 7.

2.   Posjednik zalihe koja premašuje 50 kg, koja se sastoji od ili sadržava bilo koju od tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II., a čija je uporaba dozvoljena, dostavlja nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi zaliha informacije o prirodi i veličini te zalihe. Takve se informacije dostavljaju u roku od 12 mjeseci od datuma kada se ova Uredba ili Uredba (EZ) br. 850/2004 počne primjenjivati na tu tvar, ovisno o tome što nastupi ranije za posjednika, i nakon relevantnih izmjena Priloga I. ili Priloga II., a zatim svake godine do isteka krajnjeg roka za ograničenu uporabu koji je naveden u Prilogu I. ili Prilogu II.

Posjednik mora tom zalihom upravljati na siguran i djelotvoran način koji je prihvatljiv za okoliš, u skladu s pragovima i zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća (22) te uz poduzimanje svih odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se zalihom upravlja na način kojim se štiti zdravlje ljudi i okoliš.

3.   Države članice prate uporabu prijavljenih zaliha i upravljanje njima.

Članak 6.

Ograničenje, smanjivanje na najmanju moguću mjeru i ukidanje ispuštanja

1.   U roku od dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe ili Uredbe (EZ) br. 850/2004, ovisno o tome što nastupi ranije, države članice sastavljaju inventare tvari navedenih u Prilogu III. ispuštenih u zrak, vodu i zemlju, u skladu s obvezama na temelju Konvencije i Protokola i nakon toga vode takve inventare.

2.   Države članice Komisiji, Agenciji i ostalim državama članicama dostavljaju svoje akcijske planove za mjere s pomoću kojih će utvrditi, prikazati i svesti na minimum sva ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III., kako su navedena u inventarima izrađenima u skladu s njihovim obvezama na temelju Konvencije kao dio njihovih nacionalnih provedbenih planova u skladu s člankom 9., s namjerom da, ako je to izvedivo, u najkraćem mogućem roku potpuno ukinu ta ispuštanja.

Takvi akcijski planovi obuhvaćaju mjere za poticanje razvoja te se njima, ako se to smatra primjerenim, zahtijeva uporaba zamjenskih ili izmijenjenih tvari, smjesa, proizvoda i procesa kako bi se spriječilo stvaranje i ispuštanje tvari navedenih u Prilogu III.

3.   Pri razmatranju prijedlogâ za izgradnju novih objekata ili za značajne izmjene postojećih objekata u kojima se primjenjuju procesi tijekom kojih se ispuštaju kemikalije navedene u Prilogu III., države članice daju prioritet zamjenskim procesima, tehnikama ili praksama koji su jednako upotrebljivi, ali kod kojih nema stvaranja ni ispuštanja tvari navedenih u Prilogu III., ne dovodeći u pitanje Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (23).

Članak 7.

Gospodarenje otpadom

1.   Proizvođači i posjednici otpada moraju učiniti sve što je u njihovoj moći da izbjegnu, ako je to izvedivo, onečišćenje tog otpada tvarima navedenima u Prilogu IV.

2.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 96/59/EZ (24), otpad koji se sastoji, sadržava ili je onečišćen bilo kojom od tvari navedenih u Prilogu IV. ovoj Uredbi mora se zbrinuti ili oporabiti bez odgode u skladu s dijelom 1. Priloga V. ovoj Uredbi, na način kojim se osigurava da se sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari uništi ili nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštanja ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari.

Pri provedbi takvog zbrinjavanja ili takve oporabe bilo koja tvar navedena u Prilogu IV. može se izdvojiti iz otpada, pod uvjetom da se ta tvar kasnije zbrine u skladu s prvim podstavkom.

3.   Zabranjuju se postupci zbrinjavanja ili oporabe koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne uporabe tvari navedenih u Prilogu IV. u samostalnom obliku.

4.   Odstupajući od stavka 2.:

(a)

otpad koji sadržava bilo koju tvar navedenu u Prilogu IV. ili je njome onečišćen, može se zbrinjavati ili oporabiti u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije pod uvjetom da je sadržaj navedenih tvari u otpadu ispod graničnih vrijednosti koncentracija navedenih u Prilogu IV.;

(b)

država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica može u iznimnim slučajevima dozvoliti da se otpad naveden u dijelu 2. Priloga V. koji sadržava ili je onečišćen tvari navedenom u Prilogu IV., do graničnih vrijednosti koncentracija navedenih u dijelu 2. Priloga V., obrađuje na neki drugi način koji je u skladu s jednom od metoda navedenih u dijelu 2. Priloga V., pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

dotični posjednik dokazao je, pruživši nadležnom tijelu predmetne države članice zadovoljavajuće dokaze, da uklanjanje onečišćenja otpada s obzirom na tvari navedene u Prilogu IV. nije bilo izvedivo i da uništavanje ili nepovratna transformacija sadržaja postojane organske onečišćujuće tvari, provedeno u skladu s najboljom okolišnom praksom ili najboljim raspoloživim tehnikama, ne predstavlja okolišno prihvatljivu opciju, a nadležno tijelo odobrilo je nakon toga zamjenski postupak;

ii.

dotični posjednik nadležnom tijelu dostavio je informacije o sadržaju postojane organske onečišćujuće tvari u otpadu;

iii.

postupak je u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije i uvjetima utvrđenima u odgovarajućim dodatnim mjerama iz stavka 5.;

iv.

predmetna država članica obavijestila je druge države članice, Agenciju i Komisiju o svojem odobrenju i obrazloženju odobrenja.

5.   Uzimajući u obzir tehnički razvoj, odgovarajuće međunarodne smjernice i odluke i sva odobrenja koja je dodijelila pojedina država članica ili nadležno tijelo koje je imenovala ta država članica u skladu sa stavkom 4. i Prilogom V., Komisija prema potrebi može donijeti provedbene akte koji se odnose na provedbu ovog članka. Komisija posebice može odrediti format informacija koje države članice trebaju dostaviti u skladu sa stavkom 4. točkom (b) podtočkom iv. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 20. stavka 3.

6.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi, u skladu s člankom 17. Direktive 2008/98/EZ, osigurale kontrolu i sljedivost otpada koji sadržava neku od tvari navedenih u Prilogu IV. ovoj Uredbi ili je njome onečišćen.

Članak 8.

Zadaće Agencije i Foruma

1.   Uz zadaće koje su joj dodijeljene u skladu s člancima 9., 10., 11., 13. i 17., Agencija obavlja sljedeće zadaće:

(a)

imenovanim nadležnim tijelima država članica i članovima Foruma za razmjenu informacija o provedbi, uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 1907/2006 („Forum”), kao i, prema potrebi, dionicima, uz odobrenje Komisije, pruža pomoć te tehničke i znanstvene smjernice kako bi se osigurala djelotvorna primjena ove Uredbe;

(b)

na zahtjev pruža Komisiji tehničke i znanstvene podatke te joj pomaže u osiguravanju djelotvorne provedbe ove Uredbe;

(c)

pruža tehničku i znanstvenu potporu i savjete Komisiji u pogledu tvari koje bi mogle ispunjavati kriterije za uvrštavanje na popis u Konvenciji ili Protokolu, uzimajući u obzir, prema potrebi, rezultate iz postojećih sustava ocjenjivanja iz članka 3. stavka 3.;

(d)

na svojim internetskim stranicama objavljuje obavijest da će Komisija izraditi prijedlog za uvrštavanje pojedine tvari na popis, poziva sve zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe u roku od osam tjedana i objavljuje te primjedbe na svojim internetskim stranicama;

(e)

Komisiji i državama članicama pruža tehničku i znanstvenu potporu u pripremi i preispitivanju profila rizika i evaluacije upravljanja rizikom za tvar koju se razmatra na temelju Konvencije, poziva sve zainteresirane strane da u roku od osam tjedana dostave primjedbe ili dodatne informacije, ili oboje, i objavljuje te primjedbe na svojoj internetskim stranicama;

(f)

na zahtjev pruža Komisiji tehničku i znanstvenu potporu u provedbi Konvencije i njezinu daljnjem razvoju, posebno u pogledu Povjerenstva za razmatranje postojanih organskih onečišćujućih tvari;

(g)

prikuplja, evidentira, obrađuje i stavlja na raspolaganje Komisiji i nadležnim tijelima država članica sve informacije primljene ili dostupne na temelju članka 4. stavaka 2. i 3., članka 7. stavka 4. točke (b) podtočke iv., članka 9. stavka 2. i članka 13. stavka 1. Ako takve informacije nisu povjerljive, Agencija ih objavljuje na svojim internetskim stranicama te olakšava razmjenu tih informacija s relevantnim informacijskim platformama, kao što su one iz članka 13. stavka 2.;

(h)

uspostavlja i vodi odjeljke na svojim internetskim stranicama za sva pitanja povezana s provedbom ove Uredbe.

2.   Forum se koristi za koordinaciju mreže tijela država članica odgovornih za provedbu ove Uredbe.

Članovi Foruma koje imenuju države članice osiguravaju primjerenu koordinaciju između zadaća Foruma i rada nadležnog tijela njihove države članice.

Kada se bavi pitanjima u vezi s otpadom, Forum uključuje provedbena tijela država članica nadležna za otpad.

3.   Tajništvo Agencije obavlja zadaće dodijeljene Agenciji na temelju ove Uredbe.

Članak 9.

Provedbeni planovi

1.   Pri pripremi i ažuriranju svojih nacionalnih provedbenih planova, države članice, u skladu sa svojim postupcima na nacionalnoj razini, javnosti pravovremeno i djelotvorno pružaju priliku da sudjeluje u tom procesu.

2.   Čim država članica donese svoj nacionalni provedbeni plan u skladu sa svojim obvezama na temelju Konvencije, ona ga objavljuje i o tome obavješćuje Komisiju, Agenciju i druge države članice.

3.   Kada države članice pripremaju i ažuriraju svoje provedbene planove, Komisija, uz pomoć Agencije, i države članice razmjenjuju informacije o njihovu sadržaju, između ostalog informacije o mjerama poduzetima na nacionalnoj razini radi utvrđivanja lokacija kontaminiranih postojanim organskim onečišćujućim tvarima i procjene tih lokacija.

4.   Komisija, uz pomoć Agencije, vodi plan provedbe obveza Unije na temelju Konvencije te ga objavljuje, preispituje i ažurira, prema potrebi.

Članak 10.

Praćenje stanja

1.   Komisija, uz pomoć Agencije, i države članice blisko surađuju pri uspostavi ili vođenju, prema potrebi, odgovarajućih programa i mehanizama u skladu s najnovijim dostignućima za redovito pružanje usporedivih podataka o praćenju prisutnosti u okolišu tvari navedenih u dijelu A Priloga III. Pri uspostavi ili vođenju takvih programa i mehanizama mora se uzeti u obzir razvoj u skladu s Protokolom i Konvencijom.

2.   Komisija redovito ocjenjuje moguću potrebu za obveznim praćenjem pojedine tvari navedene u dijelu B Priloga III. S obzirom na tu ocjenu i bilo kakve podatke koje joj dostave države članice, Komisija je u skladu s člankom 18. ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene Priloga III. kako bi, prema potrebi, pojedinu tvar iz dijela B Priloga III. premjestila u dio A Priloga III.

Članak 11.

Razmjena informacija

1.   Komisija, Agencija i države članice razmjenjuju i omogućuju, unutar Unije i s trećim zemljama, razmjenu informacija koje se odnose na ograničavanje, svođenje na najmanju moguću mjeru i, ako je to izvedivo, ukidanje proizvodnje, uporabe i ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari kao i na zamjenske tvari, navodeći rizike i utjecaj takvih zamjenskih tvari na gospodarstvo i društvo.

2.   S obzirom na postojane organske onečišćujuće tvari, Komisija, Agencija i države članice prema potrebi promiču i omogućavaju:

(a)

programe podizanja svijesti koji uključuju izvješćivanje o njihovim učincima na zdravlje i okoliš i o njihovim zamjenskim tvarima, te o ograničavanju ili ukidanju njihove proizvodnje, uporabe i ispuštanja, osobito za:

i.

oblikovatelje politika i donositelje odluka;

ii.

posebno osjetljive grupe;

(b)

pružanje javnih informacija;

(c)

osposobljavanje koje uključuje radnike, znanstvenike, predavače i tehničko osoblje te upravljačko osoblje.

3.   Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1049/2001 i (EZ) br. 1367/2006 te Direktivu 2003/4/EZ, informacije o zdravlju i sigurnosti ljudi i okolišu ne smatraju se povjerljivima. Komisija, Agencija i države članice koje razmjenjuju informacije s trećim zemljama dužne su štititi povjerljive informacije u skladu s pravom Unije.

Članak 12.

Tehnička pomoć

U skladu s člancima 12. i 13. Konvencije Komisija i države članice surađuju u pružanju odgovarajuće i pravovremene tehničke i financijske pomoći zemljama u razvoju i zemljama čije je gospodarstvo u tranziciji, kako bi im na zahtjev pomogle, u okviru raspoloživih resursa i uzimajući u obzir njihove posebne potrebe, da razviju i ojačaju svoju sposobnost potpunog ispunjavanja svojih obveza na temelju Konvencije. Takva se pomoć također može pružati kroz regionalne centre kako su utvrđeni u Konvenciji, nevladine organizacije ili Agenciju.

Članak 13.

Praćenje provedbe

1.   Ne dovodeći u pitanje direktive 2003/4/EZ i 2007/2/EZ, države članice sastavljaju i objavljuju izvješće koje sadržava:

(a)

informacije o primjeni ove Uredbe, uključujući informacije o provedbenim aktivnostima, kršenjima i sankcijama;

(b)

informacije prikupljene iz prijava primljenih u skladu s člankom 4. stavcima 2. i 3., člankom 5. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 4. točkom (b) podtočkom iv.;

(c)

informacije prikupljene iz inventara ispuštanja, sastavljenih u skladu s člankom 6. stavkom 1.;

(d)

informacije o provedbi u skladu s nacionalnim provedbenim planovima izrađenima u skladu s člankom 9. stavkom 2.;

(e)

informacije o prisutnosti u okolišu tvari navedenih u dijelu A Priloga III., prikupljene u skladu s člankom 10.;

(f)

godišnje podatke prikupljene praćenjem i statističke podatke o stvarnoj ili procijenjenoj ukupnoj proizvodnji i stavljanju na tržište svih tvari navedenih u Prilogu I. ili Prilogu II., uključujući relevantne pokazatelje, pregledne zemljovide i izvješća.

Države članice ažuriraju izvješće na godišnjoj osnovi ako su dostupni novi podatci ili informacije te ga i inače ažuriraju barem svake tri godine,

Države članice omogućuju Komisiji i Agenciji pristup informacijama navedenima u izvješćima.

2.   Ako država članica podijeli informacije iz stavka 1. točke (e) s Informacijskom platformom za praćenje kemikalija, država članica to naznačuje u svojem izvješću te se u tom slučaju smatra da je ta država članica ispunila svoje obveze izvješćivanja u skladu s tom točkom.

Ako se informacije iz stavka 1. točke (e) navode u izvješću koje je država članica podnijela Agenciji, Agencija upotrebljava Informacijsku platformu za praćenje kemikalija za prikupljanje, pohranjivanje i dijeljenje tih informacija.

3.   U pogledu tvari navedenih u Konvenciji Komisija uz pomoć Agencije, u vremenskim razmacima koje određuje Konferencija stranaka Konvencije, sastavlja izvješće na temelju informacija koje su države članice dostavile Agenciji u skladu sa stavkom 1. točkom (f) i šalje ga Tajništvu Konvencije.

4.   Agencija sastavlja i objavljuje izvješće o pregledu na razini Unije na temelju podataka iz stavaka 1. i 2. koje su objavile ili su joj priopćile države članice. Izvješće o pregledu na razini Unije uključuje, prema potrebi, pokazatelje o ishodima, rezultatima i učincima ove Uredbe, pregledne zemljovide na razini Unije te izvješća država članica. Agencija ažurira izvješće o pregledu na razini Unije barem svakih šest mjeseci ili nakon što primi zahtjev Komisije.

5.   Komisija može donijeti provedbene akte u vezi s minimalnim informacijama koje treba pružiti u skladu sa stavkom 1., uključujući definiciju relevantnih pokazatelja, preglednih zemljovida i izvješća iz stavka 1. točke (f). Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 20. stavka 3.

Članak 14.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenja ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere radi osiguranja njihove provedbe. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Ako države članice to već nisu učinile prije stupanja na snagu ove Uredbe, one obavješćuju Komisiju o tim pravilima i mjerama do 16. srpnja 2020. te je bez odgode obavješćuju o svim naknadnim izmjenama koje na njih utječu.

Članak 15.

Izmjena prilogâ

1.   Komisija je u skladu s člankom 18. ovlaštena za donošenje delegiranih akata radi izmjene priloga I., II. i III. ovoj Uredbi kako bi ih prilagodila izmjenama popisa tvari utvrđenog u prilozima Konvenciji ili Protokolu, na osnovi toga da je Unija poduprla dotičnu izmjenu putem odluke Vijeća donesene u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a ili radi izmjene postojećih unosa u prilozima I. i II. ovoj Uredbi ili odredaba tih priloga kako bih ih prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku.

Kad god Komisija izmijeni priloge I., II. ili III. ovoj Uredbi, ona donosi zaseban delegirani akt za svaku tvar.

2.   Komisija kontinuirano preispituje priloge IV. i V. i podnosi, prema potrebi, zakonodavne prijedloge radi izmjene tih priloga kako bi ih prilagodila izmjenama popisa tvari utvrđenog u prilozima Konvenciji ili Protokolu te radi izmjene postojećih unosa u prilozima ovoj Uredbi ili odredaba tih priloga kako bi ih prilagodila znanstvenom i tehničkom napretku.

Članak 16.

Proračun Agencije

1.   Za potrebe ove Uredbe prihode Agencije čine:

(a)

subvencije Unije, unesene u opći proračun Unije (dio koji se odnosi na Komisiju);

(b)

eventualni dobrovoljni doprinosi država članica.

2.   Prihodi i rashodi za aktivnosti na temelju ove Uredbe kombiniraju se s onima povezanima s aktivnostima na temelju Uredbe (EU) br. 649/2012 te se iskazuju u istom odjeljku proračuna Agencije. Prihodi Agencije iz stavka 1. upotrebljavaju se za obavljanje njezinih zadaća u okviru ove Uredbe.

Članak 17.

Formati i softver za objavljivanje ili priopćavanje informacija

Agencija u suradnji s državama članicama određuje formate i softver kojim se države članice koriste za objavljivanje ili priopćavanje podataka na temelju ove Uredbe te ih besplatno stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama. Kada je riječ o skupovima prostornih podataka i uslugama prostornih podataka, države članice i Agencija osmišljavaju formate u skladu sa zahtjevima iz Direktive 2007/2/EZ. Države članice i druge stranke koje podliježu ovoj Uredbi upotrebljavaju te formate i softver za upravljanje svojim podatcima ili razmjenu podataka s Agencijom.

Članak 18.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 3.,članka 10. stavka 2. i članka 15. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 15. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3., članka 10. stavka 2. i članka 15. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3., članka 10. stavka 2. i članka 15. stavka 1. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 19.

Nadležna tijela

Svaka država članica imenuje nadležno tijelo ili tijela odgovorna za administrativne zadaće i provedbu koji su potrebni u skladu s ovom Uredbom. Ona obavješćuje Komisiju o takvom imenovanju najkasnije tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe, osim ako je to već učinila prije stupanja na snagu ove Uredbe, te je također obavješćuje o svakoj promjeni u pogledu imenovanog nadležnog tijela.

Članak 20.

Postupak odbora

1.   Komisiji, osim u slučaju iz stavka 2., pomaže odbor osnovan člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kada je riječ o pitanjima u vezi s otpadom, Komisiji pomaže odbor osnovan člankom 39. Direktive 2008/98/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 21.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 850/2004 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VII.

Članak 22.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 367. 10.10.2018., str. 93.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 18. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. lipnja 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(4)  SL L 81, 19.3.2004., str. 37.

(5)  SL L 209, 31.7.2006., str. 3.

(6)  SL L 63, 6.3.2003., str. 29.

(7)  SL L 39, 16.2.1993., str. 3.

(8)  SL L 142, 2.6.2017., str. 4.

(9)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.)

(10)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(11)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(12)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(13)  Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(14)  Odluka Komisije 2014/955/EU оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44.).

(15)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(16)  Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).

(17)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

(18)  SL L 354, 28.12.2013., str. 171.

(19)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(20)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(21)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(22)  Direktiva 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (SL L 197, 24.7.2012., str. 1.).

(23)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(24)  Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31.).


PRILOG I.

Dio A

Tvari navedene u Konvenciji i u Protokolu kao i tvari navedene samo u Konvenciji

Tvar

CAS br.

EZ br.

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

Tetrabromodifenil eter

C12H6Br4O

40088-47-9 i ostali

254-787-2 i ostali

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije tetrabromo difenil etera, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima.

2.

Za potrebe unosa o tetra-, penta-, heksa-, hepta- i dekaBDE-u, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na zbroj koncentracije tih tvari do 500 mg/kg kada se nalaze u smjesama ili proizvodima, podložno preispitivanju i ocjeni Komisije do 16. srpnja 2021. U okviru tog preispitivanja ocjenjuju se, između ostalog, svi relevantni učinci u pogledu zdravlja i okoliša.

3.

Odstupajući od toga, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba

električne i elektroničke opreme u okviru područja primjene Direktive 2011/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1).

4.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju tetrabromodifenil eter, a već su bili u uporabi u Uniji prije 25. kolovoza 2010. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

Pentabromodifenil eter

C12H5Br5O

32534-81-9 i ostali

251-084-2 i ostali

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije pentabromodifenil etera, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima.

2.

Za potrebe unosa o tetra-, penta-, heksa-, hepta- i dekaBDE-u, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na zbroj koncentracije tih tvari do 500 mg/kg kada se nalaze u smjesama ili proizvodima, podložno preispitivanju i ocjeni Komisije do 16. srpnja 2021. U okviru tog preispitivanja ocjenjuju se, između ostalog, svi relevantni učinci u pogledu zdravlja i okoliša.

3.

Odstupajući od toga, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba

električne i elektroničke opreme unutar područja primjene Direktive 2011/65/EZ.

4.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju pentabromodifenil eter, a već su bili u uporabi u Uniji prije 25. kolovoza 2010. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

Heksabromodifenil eter

C12H4Br6O

36483-60-0 i ostali

253-058-6 i ostali

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije heksabromodifenil etera, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima.

2.

Za potrebe unosa o tetra-, penta-, heksa-, hepta- i dekaBDE-u, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na zbroj koncentracije tih tvari do 500 mg/kg kada se nalaze u smjesama ili proizvodima, podložno preispitivanju i ocjeni Komisije do 16. srpnja 2021. U okviru tog preispitivanja ocjenjuju se, između ostalog, svi relevantni učinci u pogledu zdravlja i okoliša.

3.

Odstupajući od toga, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba

električne i elektroničke opreme unutar područja primjene Direktive 2011/65/EZ.

4.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju heksabromodifenil eter, a već su bili u uporabi u Uniji prije 25. kolovoza 2010. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

Heptabromodifenil eter

C12H3Br7O

68928-80-3 i ostali

273-031-2 i ostali

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije heptabromodifenil etera, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima.

2.

Za potrebe unosa o tetra-, penta-, heksa-, hepta- i dekaBDE-u, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na zbroj koncentracije tih tvari do 500 mg/kg kada se nalaze u smjesama ili proizvodima, podložno preispitivanju i ocjeni Komisije do 16. srpnja 2021. U okviru tog preispitivanja ocjenjuju se, između ostalog, svi relevantni učinci u pogledu zdravlja i okoliša.

3.

Odstupajući od toga, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba

električne i elektroničke opreme unutar područja primjene Direktive 2011/65/EZ.

4.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju heptabromodifenil eter, a već su bili u uporabi u Uniji prije 25. kolovoza 2010. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenileter; dekaBDE))

1163-19-5

214-604-9

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se koncentracije dekaBDE-a, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima.

2.

Za potrebe unosa o tetra-, penta-, heksa-, hepta- i dekaBDE-u, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na zbroj koncentracije tih tvari do 500 mg/kg kada se nalaze u smjesama ili proizvodima, podložno preispitivanju i ocjeni Komisije do 16. srpnja 2021. U okviru tog preispitivanja ocjenjuju se, između ostalog, svi relevantni učinci u pogledu zdravlja i okoliša.

3.

Odstupajući od toga i pod uvjetom da države članice do prosinca 2019. podnesu izvješće Komisiji u skladu s Konvencijom, proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba dekaBDE-a dopuštaju se u sljedeće svrhe:

(a)

u proizvodnji zrakoplova, za koji se zahtjev za odobrenje tipa podnese prije 2. ožujka 2019., a odobri prije prosinca 2022., do 18. prosinca 2023. ili, u slučajevima kada je daljnja potreba opravdana, do 2. ožujka 2027.;

(b)

u proizvodnji rezervnih dijelova za jedno od sljedećeg:

(i)

zrakoplov za koji se zahtjev za odobrenje tipa podnese prije 2. ožujka 2019., a odobri prije prosinca 2022. te koji se proizvede prije 18. prosinca 2023., ili, u slučajevima kada je daljnja potreba opravdana, koji se proizvede prije 2. ožujka 2027., do kraja radnog vijeka tog zrakoplova;

(ii)

motorna vozila unutar područja primjene Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), koja se proizvedu prije 15. srpnja 2019., bilo do 2036. bilo do kraja životnog vijeka tih motornih vozila, ovisno o tome što nastupi ranije;

(c)

električnu i elektroničku opremu unutar područja primjene Direktive 2011/65/EZ.

4.

Posebna izuzeća za rezervne dijelove za uporabu u motornim vozilima iz stavka 2. točke (b) podtočke ii. primjenjuju se na proizvodnju i uporabu komercijalnog dekaBDE-a u jednoj ili više sljedećih kategorija:

(a)

primjene u pogonskom sklopu i ispod poklopca motora kao što su žice za uzemljenje akumulatora, žice za ožičenje akumulatora, cijevi kod prenosivih sustava za klimatizaciju, pogonski sklopovi, provodnice za kolektore ispušnih plinova, izolacija ispod poklopca motora, ožičenje i remenje ispod poklopca motora (ožičenje motora itd.), senzori brzine, crijeva, moduli za ventilaciju i senzori udarca;

(b)

primjene u sustavu za gorivo kao što su crijeva za gorivo, spremnici za gorivo i spremnici za gorivo u podvozju;

(c)

pirotehnička sredstva i primjene na koje utječu pirotehnička sredstva kao što su kablovi za aktivaciju zračnih jastuka, prekrivači/tkanine za sjedala (samo ako je to od važnosti za zračne jastuke) te zračni jastuci (prednji i bočni).

5.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju dekaBDE, a već su bili u uporabi u Uniji prije 15. srpnja 2019. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

6.

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih odredaba Unije o razvrstavanju, pakiranju i označivanju tvari i smjesa, proizvodi u kojemu se koristi dekaBDE moraju biti jasno označeni ili drugačije prepoznatljivi tijekom cijelog životnog vijeka.

7.

Stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju dekaBDE za potrebe posebnih izuzeća iz točke 2. dopušteni su do isteka tih izuzeća. Točka 6. primjenjuje se kao da su takvi proizvodi proizvedeni u skladu s izuzećem iz stavka 2. Takvi proizvodi koji su već u uporabi do datuma isteka relevantnog izuzeća mogu se i dalje upotrebljavati.

8.

Za potrebe ovog unosa „zrakoplov” znači sljedeće:

(a)

civilni zrakoplov proizveden u skladu s certifikatom tipa izdanim na temelju Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili s odobrenjem projekta izdanim u skladu s nacionalnim propisima države ugovornice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) ili za koji je svjedodžbu o plovidbenosti zrakoplova izdala neka država ugovornica ICAO-a na temelju Priloga 8. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu;

(b)

vojni zrakoplov

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 i drugi

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 i drugi

1.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se koncentracije PFOS-a, jednake ili niže od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) kada se nalazi u tvarima ili smjesama.

2.

Za potrebe ovog unosa, članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije PFOS-a u poluproizvodima ili proizvodima ili njihovim dijelovima ako je koncentracija PFOS-a niža od 0,1 % masenog udjela izračunatog s obzirom na masu strukturno ili mikrostrukturno različitih dijelova koji sadržavaju PFOS ili, kod tekstila ili drugih presvučenih materijala, ako je količina PFOS-a niža od 1 μg/m2 presvučenog materijala.

3.

Dopušta se uporaba proizvoda koji sadržavaju PFOS, a već su bili u uporabi u Uniji prije 25. kolovoza 2010. Na takve proizvode primjenjuje se članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak.

4.

Ako se količine koje se ispuštaju u okoliš svedu na minimum, proizvodnja i stavljanje na tržište dopuštaju se za sljedeće posebne primjene pod uvjetom da države članice Komisiju svake četiri godine izvješćuju o napretku u uklanjanju PFOS-a:

tvari za sprečavanje orošavanja nedekorativnih obloga od tvrdog kroma (VI) u zatvorenim sustavima.

Kad se to odstupanje odnosi na proizvodnju ili uporabu u postrojenjima u okviru područja primjene Direktive 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeć (4), primjenjuju se odgovarajuće najbolje raspoložive tehnike za sprečavanje emisija PFOS-a i njihovo svođenje na najmanju moguću mjeru, a koje su opisane u informativnim materijalima koje objavljuje Komisija u skladu s člankom 17. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2008/1/EZ.

Čim postanu raspoložive nove detaljne informacije o primjenama i sigurnijim zamjenskim tvarima ili tehnologijama, Komisija preispituje odstupanje navedeno u drugom podstavku radi:

(a)

primjene PFOS-a postupno će se ukinuti čim primjena sigurnijih zamjenskih tvari bude tehnički i gospodarski izvediva;

(b)

odstupanje se može nastaviti primjenjivati samo za bitne primjene za koje ne postoje sigurnije zamjenske tvari i ako postoje izvješća o nastojanjima da se pronađu sigurnije zamjenske tvari;

(c)

ispuštanja PFOS-a u okoliš svedena su na minimum primjenom najboljih raspoloživih tehnika.

5.

Čim se donesu, norme Europskog odbora za normizaciju (CEN) koriste se kao ispitne metode analize za dokazivanje sukladnosti tvari, smjesa i proizvoda s točkama 1. i 2. Sve ostale metode analize za koje korisnik može dokazati ekvivalentnu uspješnost mogu se koristiti kao alternativa za norme CEN

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

Kloridan

57-74-9

200-349-0

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

Dopušta se stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji su već bili u uporabi prije 10. srpnja 2012. ili na taj datum i koji sadržavaju endosulfan.

2.

Članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak primjenjuju se na proizvode iz točke 1.

Heksaklorobenzen

118-74-1

204-273-9

Klordekon

143-50-0

205-601-3

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Pentaklorobenzen

608-93-5

210-172-0

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1 i ostali

Ne dovodeći u pitanje Direktivu 96/59/EZ, dopušta se uporaba proizvoda koji su u vrijeme stupanja na snagu ove Uredbe već bili u uporabi.

Države članice utvrđuju i uklanjaju iz uporabe opremu (npr. transformatore, kondenzatore ili druge spremnike koji sadržavaju tekućine) koja sadržava više od 0,005 % PCB-ova i količine veće od 0,05 dm3, što je prije moguće, ali najkasnije do 31. prosinca 2025

Mireks

2385-85-5

219-196-6

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

1 Heksabromociklododekan

„Heksabromociklododekan” znači: heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Za potrebe ovog unosa članak 4. stavak 1. točka (b) primjenjuje se na koncentracije heksabromociklododekana, jednake ili niže od 100 mg/kg (0,01 % masenog udjela) ako se nalazi u tvarima, smjesama, proizvodima ili kao sastojak proizvoda za usporavanje gorenja, podložno preispitivanju Komisije do 22. ožujka 2019.

2.

Mogu se nastaviti upotrebljavati proizvodi od ekspandiranog polistirena koji sadržavaju heksabromociklododekan i koji su već bili u uporabi u zgradama do 21. veljače 2018. u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/293 (5) i Provedbenom odlukom Komisije br. 2016/C 12/06 (6) kao i proizvodi od ekstrudiranog polistirena koji sadržavaju heksabromociklododekan, a već su bili u uporabi u zgradama do 23. lipnja 2016. Članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak primjenjuju se na te proizvode.

3.

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih odredaba Unije o razvrstavanju, pakiranju i označivanju tvari i smjesa, ekspandirani polistiren, koji je stavljen na tržište nakon 23. ožujka 2016.,a u kojemu je upotrijebljen heksabromociklododekan mora biti jasno označen ili drugačije prepoznatljiv tijekom cijelog životnog vijeka

Heksaklorobutadien

87-68-3

201-765-5

1.

Dopušta se stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju heksaklorobutadien, a već su bili u uporabi prije 10. srpnja 2012. ili na taj datum.

2.

Članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak primjenjuju se na proizvode iz točke 1.

Pentaklorofenol te njegove soli i esteri

87-86-5 i ostali

201-778-6 i ostali

 

Poliklorirani naftaleni (7)

70776-03-3 i ostali

274-864-4 i ostali

1.

Dopušta se stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadržavaju poliklorirane naftalene, a već su bili u uporabi prije 10. srpnja 2012. ili na taj datum.

2.

Članak 4. stavak 2. treći i četvrti podstavak primjenjuju se na proizvode iz točke 1.

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

85535-84-8 i ostali

287-476-5

1.

Odstupajući od toga, dopušta se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba tvari ili smjesa koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama nižima od 1 % masenog udjela ili proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove u koncentracijama nižima od 0,15 % masenog udjela.

2.

Dopušta se uporaba:

(a)

transportnih traka u rudarskoj industriji i sredstava za brtvljenje brana koji sadržavaju SCCP-ove i koji su već bili u uporabi prije 4. prosinca 2015. ili na taj datum i

(b)

proizvoda koji sadržavaju SCCP-ove koji nisu navedeni u točki (a) i koji su već bili u uporabi prije 10. srpnja 2012. ili na taj datum.

3.

Treći i četvrti podstavak članka 4. stavka 2. primjenjuju se na proizvode iz točke 2..

Dio B

Tvari navedene samo u Protokolu

Tvar

CAS br.

EC br

Posebno izuzeće za uporabu tvari kao poluproizvoda ili druga specifikacija

 

 

 

 


(1)  Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 174, 1.7.2011., str. 88.).

(2)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (SL L 79, 19.3.2008., str.1).

(4)  Direktiva 2008/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (SL L 24, 29.1.2008., str. 8.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/293 od 1. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu Priloga I. (SL L 55, 2.3.2016., str. 4.).

(6)  SL C 10, 13.1.2016., str. 3.

(7)  „Poliklorirani naftaleni” znači kemijski spojevi temeljeni na sustavu naftalenskog prstena u kojem je jedan ili više vodikovih atoma zamijenjen atomima klora.


PRILOG II.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU OGRANIČENJIMA

Dio A

Tvari navedene u Konvenciji i u Protokolu

Tvar

CAS br

EZ br

Uvjeti ograničenja

 

 

 

 

Dio B

Tvari navedene samo u Protokolu

Tvar

CAS br

EZ br

Uvjeti ograničenja

 

 

 

 


PRILOG III.

POPIS TVARI KOJE PODLIJEŽU ODREDBAMA O OGRANIČENJU ISPUŠTANJA

DIO A

Tvar (CAS br.)

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

Poliklorirani bifenili (PCB)

DIO B

Heksaklorobenzen (HCB) (CAS br. 118-74-1)

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH-ovi) (1)

Pentaklorobenzen (CAS br. 608-93-5)

Heksaklorobutadien (CAS br. 87-68-3)

Poliklorirani naftaleni (CAS br. 70776-03-3 i drugi)


(1)  Za potrebe inventara emisija koriste se sljedeća četiri indikatora spojeva: benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten i indeno(1,2,3-cd)piren.


PRILOG IV.

Popis tvari koje podliježu odredbama o gospodarenju otpadom utvrđenima u članku 7.

Tvar

CAS br.

EZ br

Najviša granična vrijednost koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke (a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Heksaklorobutadien

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Poliklorirani naftaleni (1)

 

 

10 mg/kg

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9 i ostali

254-787-2 i ostali

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera, pentabromodifenil etera, heksabromodifenil etera, heptabromodifenil etera i dekabromodifenil etera: 1 000 mg/kg.

Komisija preispituje tu graničnu vrijednost koncentracije i, prema potrebi i u skladu s Ugovorima, donosi zakonodavni prijedlog radi smanjenja te vrijednosti na 500 mg/kg. Komisija provodi to preispitivanje čim prije, a u svakom slučaju najkasnije do 16. srpnja 2021.

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9 i ostali

251-084-2 i ostali

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60-0 i ostali

253-058-6 i ostali

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3 i ostali

273-031-2 i ostali

Dekabromodifenil eter C12Br10O

1163-19-5 i ostali

214-604-9 i ostali

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 i ostali

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 i ostali

50 mg/kg

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Klordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Heksaklorobenzen

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Klordekon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaklorobenzen

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Poliklorirani bifenili (PCB)

1336-36-3 i ostali

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mireks

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Heksabromobifenil

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Heksabromociklododekan (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, podložno preispitivanju Komisije do 20.4.2019.


(1)  „Poliklorirani naftaleni” znači kemijski spojevi temeljeni na sustavu naftalenskog prstena u kojem je jedan ili više vodikovih atoma zamijenjen atomima klora.

(2)  Granična vrijednost izračunava se kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovima):

PCDD

TEF

 

PCDF

TEF

 

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)  Primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.

(4)  „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan


PRILOG V.

GOSPODARENJE OTPADOM

Dio 1.

Zbrinjavanje i oporaba u skladu s člankom 7. stavkom 2.

Sljedeći postupci zbrinjavanja i oporabe, predviđeni u prilozima I. i II. Direktivi 2008/98/EZ, dopuštaju se za potrebe članka 7. stavka 2. kada se primjenjuju na način koji osigurava uništavanje ili nepovratnu transformaciju sadržaja postojanih organskih onečišćujućih tvari

D9

fizikalno-kemijska obrada..

D10

spaljivanje na kopnu.

R1

korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije, isključujući otpad koji sadržava PCB-ove

R4

recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala, pod sljedećim uvjetima: Postupci su ograničeni na ostatke iz procesa proizvodnje željeza i čelika kao što su prašina ili mulj iz procesa pročišćavanja plinova, ili valjaonički otpad (ogar), ili filtarski prah iz čeličana koji sadržava cink, prah iz sustava za pročišćavanje plinova u talionicama bakra i sličan otpad te ostaci od izluživanja koji sadržavaju olovo u proizvodnji obojenih metala. Otpad koji sadržava PCB-ove je isključen. Postupci su ograničeni na procese oporabe željeza i željeznih legura (visoke peći, osovinske peći i Siemens-Martinove peći) i obojenih metala (Waelzov postupak u rotacionoj peći, postupak taljenja u kadi za koji se koriste vertikalne ili horizontalne peći), pod uvjetom da postrojenja kao minimalni zahtjev zadovoljavaju granične vrijednosti emisija za PCDD-ove i PCDF-ove utvrđene u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1), bez obzira na to podliježu li ti procesi navedenoj Direktivi i ne dovodeći u pitanje njezine druge odredbe.

Postupak predobrade prije uništavanja ili nepovratne transformacije u skladu s ovim dijelom ovog Priloga može se provesti pod uvjetom da se tvari navedene u Prilogu IV., izolirane iz otpada tijekom predobrade, kasnije budu zbrinute u skladu s ovim dijelom ovog Priloga. Ako samo dio proizvoda ili otpada, kao što je otpadna oprema, sadržava ili je onečišćen postojanim organskim onečišćujućim tvarima, taj se dio odvaja i zatim zbrinjava u skladu sa zahtjevima ove Uredbe. Osim toga, postupci prepakiravanja i privremenog skladištenja mogu se provesti prije takve prethodne obrade ili prije uništavanja ili prije nepovratne transformacije u skladu s ovim dijelom ovog Priloga.

Dio 2.

Vrste otpada i postupci na koje se primjenjuje članak 7. stavak 4. točka (b)

Sljedeći su postupci dopušteni za potrebe članka 7. stavka 4. točke (b) za navedene vrste otpada koje su definirane šesteroznamenkastim ključnim brojem u skladu s klasifikacijom iz Odluke Komisije 2000/532/EZ (2).

Postupci predobrade prije trajnog skladištenja u skladu s ovim dijelom ovog Priloga mogu se provesti pod uvjetom da se tvari navedene u Prilogu IV., izolirane iz otpada tijekom predobrade, kasnije budu zbrinute u skladu s dijelom 1. ovog Priloga. Osim toga, postupci prepakiranja i privremenog skladištenja mogu se provesti prije takve predobrade ili prije trajnog skladištenja u skladu s ovim dijelom ovog Priloga.

Otpad kako je razvrstan u Odluci 2000/532/EZ

Najviše granične vrijednosti koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV (3)

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi) 10 000 mg/kg;

 

Aldrin: 5 000 mg/kg;

 

Klordan: 5 000 mg/kg;

 

Klordekon: 5 000 mg/kg;

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

 

Dieldrin: 5 000 mg/kg

 

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

 

Endrin: 5 000 mg/kg;

 

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

 

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

 

Heksabromociklododekan (5): 1 000 mg/kg;

 

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

 

Heksaklorobutadien: 1 000 mg/kg;

 

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan: 5 000 mg/kg;

 

Mireks: 5 000 mg/kg;

 

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

 

Perfluoroktan sulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere): 50 mg/kg;

 

Poliklorirani bifenili (PCB) (8): 50 mg/kg;

 

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani: 5 mg/kg;

 

Poliklorirani naftaleni (*): 1 000 mg/kg;

 

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil etera (C12H6Br4O), pentabromodifenil etera (C12H5Br5O), heksabromodifenil etera (C12H4Br6O) i heptabromodifenil etera (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

 

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno skladištenje dopušteno je samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(1)

otpad se skladišti na jednoj od sljedećih lokacija:

u sigurnoj formaciji stijena smještenih duboko pod zemljom,

u rudnicima soli,

na odlagalištu opasnog otpada, pod uvjetom da je otpad solidificiran ili djelomično stabiliziran ako je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za razvrstavanje otpada navedenima u potpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ;

(2)

poštovane su odredbe Direktive Vijeća 1999/31/EZ (6) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (7);

(3)

dokazano je da je odabrani postupak povoljniji za okoliš.

10 01

Otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za spaljivanje (osim kategorije 19)

10 01 14 * (4)

Pepeo s rešetke ložišta, troska i prašina iz kotla od suspaljivanja koji sadržavaju opasne tvari

10 01 16 *

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 *

Kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03

Otpad nastao termičkom obradom aluminija

10 03 04 *

Troska iz primarne proizvodnje

10 03 08 *

Troska iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09 *

Crna troska iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 21 *

Ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 29 *

Otpad od obrade troske koja sadržava soli i obrade crne troske koji sadržava opasne tvari

10 04

Otpad nastao termičkom obradom olova

10 04 01 *

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 *

Troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04 *

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 *

Ostale čestice i prašina

10 04 06 *

Kruti otpad od obrade plinova

10 05

Otpad nastao termičkom obradom cinka

10 05 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 *

Kruti otpad od obrade plinova

10 06

Otpad nastao termičkom obradom bakra

10 06 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 *

Kruti otpad od obrade plinova

10 08

Otpad nastao termičkom obradom ostalih obojenih metala

10 08 08 *

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 15 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09

Otpad nastao lijevanjem željeznih komada

10 09 09 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE NAVEDEN DRUGDJE NA POPISU

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 *

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika koji potječu iz metalurških procesa i sadržavaju opasne tvari

16 11 03 *

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji sadržavaju opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI ZEMLJU ISKOPANU S KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

17 01

Beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 06 *

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadržavaju opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući zemlju iskopanu s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03 *

Zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 02 *

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB, osim opreme koja sadržava PCB

17 09 03 *

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) koji sadržava opasne tvari

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, STANICA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVA NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 *

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 *

Pepeo s rešetke ložišta i troska koji sadržavaju opasne tvari

19 01 13 *

Lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 15 *

Prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 04

Vitrificirani otpad i otpad nastao vitrifikacijom

19 04 02 *

Lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03 *

Nevitrificirana čvrsta faza

Najviša granična vrijednost koncentracije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana (PCDD i PCDF) izračunava se u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(2)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o popisu opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(3)  Ove granične vrijednosti isključivo se primjenjuju na odlagalište opasnog otpada, a ne primjenjuju se na trajna podzemna skladišta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

(4)  Svaki otpad označen zvjezdicom „*” smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ i podliježe odredbama te direktive.

(5)  „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni diastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan

(6)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.);

(7)  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.).

(8)  Primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.


PRILOG VI.

Uredba stavljena izvan snage i popis njezinih naknadnih izmjena

Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 158, 30.4.2004., str. 7.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1195/2006

(SL L 217, 8.8.2006., str. 1.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007

(SL L 55, 23.2.2007., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 323/2007

(SL L 85, 27.3.2007., str. 3.)

 

Uredba (EZ) br. 219/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 87, 31.3.2009., str. 109.)

Samo točka 3.7. Priloga

Uredba Komisije (EZ) br. 304/2009

(SL L 96, 15.4.2009., str. 33.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 756/2010

(SL L 223, 25.8.2010., str. 20.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 757/2010

(SL L 223, 25.8.2010., str. 29.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 519/2012

(SL L 159, 20.6.2012., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EU) br. 1342/2014

(SL L 363, 18.12.2014., str. 67.)

 

Uredba Komisije (EU) 2015/2030

(SL L 298, 14.11.2015., str. 1.)

 

Uredba Komisije (EU) 2016/293

(SL L 55, 2.3.2016., str. 4.)

 

Uredba Komisije (EU) 2016/460

(SL L 80, 31.3.2016., str. 17.)

 


PRILOG VII.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 850/2004

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 1.

Članak 2. uvodni dio

Članak 2. uvodni dio

Članak 2. točke od (a) do (d)

Članak 2. točke od 1. do 4

Članak 2. točke od 5. do 7.

Članak 2. točka (e)

Članak 2. točka 8.

Članak 2. točka (f)

Članak 2. točka 9.

Članak 2. točka (g)

Članak 2. točka 10.

Članak 2. točke od 11. do 13.

Članak 3.

Članak 3. stavci od 1. do 3.

Članak 3. stavci 4. i 5.

Članak 1. stavak 2.

Članak 3. stavak 6.

Članak 4. stavci od 1. do 3.

Članak 4. stavci od 1. do 3.

Članak 4. stavak 3. točka (d)

Članak 1. stavak 2.

Članak 4. stavak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7. stavci od 1. do 4.

Članak 7. stavci od 1. do 4.

Članak 7. stavak 6.

Članak 7. stavak 5.

Članak 7. stavak 6.

Članak 7. stavak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12. stavak 1.

Članak 13. stavak 1. točka (a)

Članak 12. stavak 3. točka (a)

Članak 13. stavak 1. točka (b)

Članak 12. stavak 3. točka (b)

Članak 13. stavak 1. točka (c)

Članak 13. stavak 1. točka (d)

Članak 12. stavak 3. točka (c)

Članak 13. stavak 1. točka (e)

Članak 12. stavak 2.

Članak 13. stavak 1. točka (f)

Članak 13. stavak 2.

Članak 12. stavak 4.

Članak 12. stavak 5.

Članak 13. stavak 3.

Članak 12. stavak 6.

Članak 13. stavci 4. i 5.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15. stavak 1.

Članak 7. stavak 5.

Članak 15. stavak 2.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 15.

Članak 19.

Članci 16. i 17.

Članak 20.

Članak 18.

Članak 21.

Članak 19.

Članak 22.

Prilozi od I. do V.

Prilozi od I. do V.

Prilog VI.

Prilog VII.