25.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 170/115


UREDBA (EU) 2019/1010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 5. lipnja 2019.

o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114., članak 192. stavak 1. i članak 207.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon slanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Kako bi se riješila potreba za informacijama o provedbi i usklađenosti, trebalo bi izmijeniti nekoliko zakonodavnih akata Unije povezanih s okolišem, uzimajući u obzir rezultate Izvješća Komisije od 9. lipnja 2017. o mjerama za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu i priložene mu Provjere prikladnosti praćenja i izvještavanja o politici okoliša EU-a od 9. lipnja 2017. (zajedno „Provjera prikladnosti izvješćivanja”).

(2)

Ovom Uredbom nastoji se modernizirati upravljanje informacijama i zajamčiti dosljedniji pristup zakonodavnim aktima u okviru njezina područja primjene pojednostavnjenjem izvješćivanja kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, unaprjeđenjem baze podataka za buduće evaluacije te povećanjem transparentnosti u korist javnosti, svaki put u skladu s okolnostima.

(3)

Nužno je da se dostupnošću podataka osigura da administrativno opterećenje za sve subjekte ostane ograničeno u najvećoj mogućoj mjeri, posebno za nevladine subjekte kao što su mala i srednja poduzeća (MSP-ovi). Ta dostupnost zahtijeva aktivno širenje informacija na nacionalnoj razini u skladu s direktivama 2003/4/EZ (3) i 2007/2/EZ (4) Europskog parlamenta i Vijeća te pripadajućim provedbenim pravilima kako bi se osigurala primjerena infrastruktura za javni pristup, izvješćivanje i razmjenu podataka među javnim tijelima.

(4)

Podaci i postupak sveobuhvatnog i pravodobnog izvješćivanja država članica neophodni su Komisiji za praćenje, preispitivanje i ocjenjivanje učinkovitosti zakonodavstva u odnosu na željene ciljeve kako bi se prikupile informacije za buduće evaluacije zakonodavstva u skladu sa stavkom 22. Međuinstitucijskog sporazuma od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva (5) Primjereno je dodati odredbe u nekoliko zakonodavnih akata u sektoru okoliša u svrhu njihove buduće evaluacije, na temelju podataka prikupljenih tijekom provedbe, koji su po mogućnosti dopunjeni dodatnim znanstvenim i analitičkim podacima. U tom kontekstu postoji potreba za relevantnim podacima koji će omogućiti bolju procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti i dosljednosti zakonodavstva Unije te njegove dodane vrijednosti, pa je stoga nužno osigurati prikladne mehanizme izvješćivanja koji mogu i oblikovateljima odluka i općoj javnosti ujedno služiti kao pokazatelji za tu svrhu.

(5)

Potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene člancima 10. i 17. Direktive Vijeća 86/278/EEZ (6). Trebalo bi pojednostavniti obvezu izvješćivanja Komisije te bi istodobno od država članica trebalo zahtijevati da osiguraju veću razinu transparentnosti, čime će potrebne informacije biti stavljene na raspolaganje na lako dostupan način elektroničkim sredstvima i u skladu s direktivama 2003/4/EZ i 2007/2/EZ, posebno u pogledu javnog pristupa, usluga i dijeljenja podataka. S obzirom na to da je prije svega najvažnije građanima Unije omogućiti da brzo pristupe informacijama o okolišu, ključno je da države članice javno objave podatke čim to postane tehnički izvedivo s ciljem osiguravanja dostupnosti informacija u roku od tri mjeseca nakon kraja godine.

(6)

U skladu s evaluacijom od 13. prosinca 2016. Direktive 2002/49/EZ (7) Europskog parlamenta i Vijeća potrebno je racionalizirati rokove izvješćivanja u pogledu karata buke i akcijskih planova kako bi se ostavilo dovoljno vremena za javno savjetovanje o akcijskim planovima. U tu bi svrhu rok za preispitivanje ili reviziju akcijskih planova trebalo produljiti za jednu godinu, i to samo jedanput, tako da rok za četvrtu seriju akcijskih planova ne bi bio 18. srpnja 2023. nego 18. srpnja 2024. Stoga će nakon četvrte serije države članice imati otprilike dvije godine, umjesto jedne godine kao što je trenutačno slučaj, da nakon izrade karata buke završe preispitivanje ili reviziju akcijskih planova. Kod sljedećih serija akcijskih planova preispitivanje ili revizija ponovno će se provoditi u petogodišnjim ciklusima. Osim toga, kako bi se bolje ispunili ciljevi Direktive 2002/49/EZ te osigurala osnova za izradu mjera na razini Unije, države članice trebale bi izvješćivati elektroničkim putem. Potrebno je i povećati sudjelovanje javnosti zahtijevanjem da sveobuhvatne, točne i usporedive informacije budu javno dostupne, uz istodobno usklađivanje te obveze s ostalim zakonodavnim aktima Unije, kao što je Direktiva 2007/2/EZ, bez udvostručavanja praktičnih zahtjeva.

(7)

Unija je predana transparentnom jačanju baze dokaza iz Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), u skladu s nastojanjima Komisijine Stručne skupine za tu direktivu. Kako bi se olakšali usporedivi dokazi, Komisija bi trebala izraditi smjernice kojima se osigurava zajedničko razumijevanje „štete u okolišu” kako je definirana u članku 2. Direktive 2004/35/EZ.

(8)

Na temelju izvješća Komisije od 20. srpnja 2016. o provedbi Direktive 2007/2/EZ i pripadajuće evaluacije od 10. kolovoza 2016., a radi pojednostavnjenja provedbe te Direktive i smanjenja administrativnog opterećenja povezanoga s praćenjem koje provode države članice, primjereno je ne zahtijevati više od država članica da Komisiji šalju trogodišnja izvješća te ne zahtijevati više od Komisije da podnosi sažeto izvješće Europskom parlamentu i Vijeću jer je Provjerom prikladnosti izvješćivanja potvrđeno da takva izvješća imaju ograničenu primjenu. Komisija bi ipak trebala nastaviti svakih pet godina provoditi evaluaciju Direktive 2007/2/EZ i učiniti je javno dostupnom.

(9)

U Komisijinoj provjeri prikladnosti od 16. prosinca 2016. zakonodavstva EU-a o prirodi (direktive o pticama i staništima), odnosno Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Direktive Vijeća 92/43/EEZ (10) zaključeno je da je Direktivom 2009/147/EZ propisan trogodišnji ciklus izvješćivanja. Međutim, u praksi se već primjenjivao šestogodišnji ciklus izvješćivanja za Direktivu 2009/147/EZ, kao prema Direktivi 92/43/EEZ, sa sličnim primarnim ciljem pružanja ažuriranih informacija o stanju i trendovima u pogledu vrsta. Potreba za racionaliziranom provedbom direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ opravdava potrebu za prilagođavanjem zakonodavstva zajedničkoj praksi osiguravanjem provođenja provjera stanja svakih šest godina, potvrđujući pritom da države članice i dalje trebaju provoditi potrebne aktivnosti praćenja za određene osjetljive vrste. Tom bi se zajedničkom praksom trebala olakšati i priprema izvješća svakih šest godina o primjeni tih direktiva koje države članice trebaju podnijeti Komisiji. Kako bi se osigurala procjena napretka politike, od država članica trebalo bi zahtijevati da dostavljaju informacije, posebno o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama očuvanja te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva Direktive 2009/147/EZ.

(10)

S ciljem poboljšanja transparentnosti i smanjenja administrativnog opterećenja, potrebno je izmijeniti obveze izvješćivanja utvrđene u člancima 43., 54. i 57. Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11). Potrebno je uspostaviti središnju pretraživu bazu podataka za netehničke sažetke projekata i s njima povezane retroaktivne ocjene koja ima otvoren pristup i dodijeliti provedbene ovlasti Komisiji. Te provedbene ovlasti obuhvaćaju utvrđivanje zajedničkog formata za dostavljanje netehničkih sažetaka projekata i s njima povezanih retroaktivnih ocjena, kao i zajedničkog formata i sadržaja informacija za podnošenje informacija o provedbi te statističkih informacija. Također je potrebno zamijeniti statističko izvješćivanje koje provodi Komisija svake tri godine, zahtjevom Komisiji da uspostavi i održava dinamičku središnju bazu podataka te da odašilje statističke informacije na godišnjoj osnovi.

(11)

U skladu s nalazima evaluacije Komisije od 13. prosinca 2017. Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (12) provedene u okviru programa REFIT, potrebno je izmijeniti ili ukinuti obveze izvješćivanja utvrđene u toj Uredbi. Radi povećanja usklađenosti s izvješćivanjem na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (13) Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje vrste, formata i učestalosti informacija koje se trebaju staviti na raspolaganje na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 te ukinuti format za izvješćivanje koji je trenutačno utvrđen tom Uredbom. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (14). S obzirom na to da je prije svega najvažnije građanima Unije omogućiti da brzo pristupe informacijama o okolišu, ključno je da države članice i Komisija javno objave podatke čim to postane tehnički izvedivo s ciljem osiguravanja dostupnosti informacija u roku od tri mjeseca nakon kraja godine, među ostalim približavajući se tom cilju putem provedbenog akta na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006. Isto je tako potrebno izmijeniti članak 11. Uredbe (EZ) br. 166/2006 o povjerljivosti kako bi se osigurala veća transparentnost izvješćivanja Komisiji. Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica i Komisije, potrebno je ukinuti i obveze izvješćivanja utvrđene člancima 16. i 17. te uredbe jer se tim obvezama zahtijevaju informacije koje su ograničene vrijednosti ili ne odgovaraju potrebama politike.

(12)

Kako bi se poboljšao i olakšao pristup javnosti informacijama o provedbi Uredbe (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (15), podatke o provedbi te Uredbe koje dostave države članice Komisija bi trebala učiniti javno dostupnima putem pregleda tih podataka na razini Unije; kako bi se povećala dosljednost informacija te olakšalo praćenje funkcioniranja te Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje formata i postupka koji države članice trebaju primijeniti za stavljanje informacija na raspolaganje, a učestalost i razdoblje pružanja informacija trebalo bi uskladiti s učestalošću i razdobljem utvrđenima Uredbom Vijeća (EZ) br. 2173/2005 (16). Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

(13)

Kako bi se poboljšao i olakšao pristup javnosti informacijama o provedbi Uredbe (EZ) br. 2173/2005, podatke o provedbi te Uredbe koje dostave države članice Komisija bi trebala učiniti javno dostupnima putem pregleda tih podataka na razini Unije. Odredbe Uredbe (EZ) br. 2173/2005 koje se odnose na izvješćivanje treba ažurirati na temelju iskustva koje su Komisija i države članice stekle u prvoj godini primjene sustava izdavanja dozvola za provedbu zakona, upravljanje i trgovinu u području šuma. Komisiji bi, u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti za utvrđivanje formata i postupka koji države članice trebaju primijeniti za pružanje informacija, trebao pomagati odbor uspostavljen člankom 11. te Uredbe. Nadalje, odredbe o evaluaciji te Uredbe potrebno je ažurirati.

(14)

Izvješćivanje na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (17) potrebno je pojednostavniti i uskladiti sa zahtjevima u pogledu izvješćivanja na temelju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) od 3. ožujka 1973. i čije su stranke Unija i države članice. Zahtjevi u pogledu izvješćivanja na temelju CITES-a izmijenjeni su na 17. konferenciji stranaka CITES-a održanoj 2016. kako bi se uskladila učestalost izvješćivanja o mjerama za provedbu CITES-a i uspostavio novi mehanizam izvješćivanja o nezakonitoj trgovini vrstama navedenima u CITES-u. Te bi promjene trebalo uzeti u obzir u Uredbi (EZ) br. 338/97.

(15)

Europska agencija za okoliš već obavlja važne zadaće u pogledu praćenja zakonodavstva Unije o okolišu i izvješćivanja o njemu i te bi zadaće trebalo izričito navesti u relevantnom zakonodavstvu. Kad je riječ o drugim zakonodavnim aktima u području okoliša, pitanje uloge i resursa Europske agencije za okoliš u vezi s davanjem potpore Komisiji u pogledu izvješćivanja o okolišu bit će riješeno nakon završetka evaluacije koja je u tijeku.

(16)

Uredbe (EZ) br. 166/2006, (EU) br. 995/2010, (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te direktive 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ, 2010/63/EU i 86/278/EEZ trebalo bi stoga izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Direktive Vijeća 86/278/EEZ

Direktiva 86/278/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaju se sljedeće točke:

„(e)

‚usluge prostornih podataka’ znači usluge prostornih podataka kako su definirane u članku 3. točki 4. Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(f)

‚skup prostornih podataka’ znači skup prostornih podataka kako je definiran u članku 3. stavku 3. Direktive 2007/2/EZ.

(*1)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”;"

2.

članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Države članice osiguravaju vođenje ažuriranih evidencija te osiguravaju da se u tim evidencijama bilježe:

(a)

količine proizvedenog mulja i količine mulja otpremljenog za upotrebu u poljoprivredi;

(b)

sastav i svojstva mulja u odnosu na parametre iz Priloga II.A;

(c)

način obrade, kako je definirano u članku 2. točki (b);

(d)

imena i adrese korisnika mulja i mjesta na kojima će se mulj upotrebljavati;

(e)

sve ostale informacije u pogledu prijenosa i provedbe ove Direktive koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 17.

Usluge prostornih podataka upotrebljavaju se za predstavljanje skupova prostornih podataka sadržanih u informacijama zabilježenima u tim evidencijama.

2.   Evidencije iz stavka 1. ovog članka stavljaju se na raspolaganje javnosti za svaku kalendarsku godinu u roku od osam mjeseci od isteka relevantne kalendarske godine u konsolidiranom formatu kako je utvrđen u Prilogu Odluci Komisije 94/741/EZ (*2) ili drugom konsolidiranom formatu osiguranom u skladu s člankom 17. ove Direktive te su lako dostupne.

Države članice Komisiji elektroničkim putem dostavljaju informacije iz prvog podstavka ovog stavka.

3.   Podaci o metodama obrade i rezultatima analiza objavljuju se nadležnim tijelima.

(*2)  Odluka Komisije (94/741/EZ) od 24. listopada 1994. o upitnicima za izradu izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u sektoru otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ) (SL L 296, 17.11.1994., str. 42.).”;"

3.

članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Komisija je ovlaštena utvrditi, putem provedbenih akata, format u skladu s kojim države članice trebaju pružati informacije o provedbi ove Direktive kako je propisano člankom 10. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 15. stavka 2.

Na temelju podataka koje države članice stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 10. i ovim člankom službe Komisije objavljuju pregled na razini Unije koji sadržava i karte.”.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva 2002/49/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(w)

‚repozitorij podataka’ znači informacijski sustav kojim upravlja Europska agencija za okoliš i koji sadržava informacije i podatke o buci iz okoliša koji su stavljeni na raspolaganje preko nacionalnih čvorišta za izvješćivanje i razmjenu podataka koji su pod nadzorom država članica.”;

2.

u članku 8. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Akcijski planovi preispituju se i, prema potrebi, revidiraju u slučaju veće promjene koja utječe na postojeće stanje buke, a najmanje svakih pet godina nakon datuma odobrenja tih planova.

Preispitivanja i revizije koji bi se u skladu s prvim podstavkom morali provesti 2023. odgađaju se, s tim da se moraju provesti najkasnije 18. srpnja 2024.”;

3.

u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da strateške karte buke koje su izradile i, prema potrebi, donijele, kao i akcijski planovi koje su izradile, budu dostupni i objavljeni javnosti u skladu s relevantnim zakonodavnim aktima Unije, posebice s Direktivama 2003/4/EZ (*3) i 2007/2/EZ (*4) Europskog parlamenta i Vijeća, te u skladu s prilozima IV. i V. ovoj Direktivi, među ostalim i s pomoću dostupnih informacijskih tehnologija.;

(*3)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.)."

(*4)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).”;"

4.

u članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Države članice osiguravaju da informacije iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u Prilogu VI., budu poslane Komisiji u roku od šest mjeseci od datuma utvrđenih u članku 7. odnosno članku 8. U tu svrhu države članice informacije dostavljaju samo elektroničkim putem u obvezni repozitorij podataka koji Komisija treba uspostaviti provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. U slučaju da država članica želi ažurirati informacije, prilikom dostavljanja ažuriranih informacija u repozitorij podataka ona opisuje razlike između ažuriranih i izvornih informacija te razloge za ažuriranje.”;

5.

u Prilogu VI. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Mehanizam za razmjenu informacija

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš i putem provedbenih akata razvija obvezni mehanizam za digitalnu razmjenu informacija radi dijeljenja informacija iz strateških karata buke i sažetaka akcijskih planova, kako je navedeno u članku 10. stavku 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.”.

Članak 3.

Izmjene Direktive 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva 2004/35/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 14. stavak 2. briše se;

2.

članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Informacije o provedbi i baza dokaza

1.   Komisija od država članica prikuplja informacije, koje su bile predmetom širenja u skladu s Direktivom 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*5), te u mjeri u kojoj je to moguće, o iskustvu stečenome u primjeni ove Direktive. Te informacije obuhvaćaju podatke utvrđene u Prilogu VI. ovoj Direktivi i prikupljaju se do 30. travnja 2022. te svakih pet godina nakon toga.

2.   Na temelju tih informacija iz stavka 1. Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i objavljuje je do 30. travnja 2023. te svakih pet godina nakon toga.

3.   Do 31. prosinca 2020. Komisija izrađuje smjernice kojima se osigurava zajedničko razumijevanje pojma „štete u okolišu” kako je definiran u članku 2.

(*5)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).”."

3.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

INFORMACIJE I PODACI IZ ČLANKA 18. STAVKA 1.

Informacije iz članka 18. stavka 1. odnose se na slučajeve štete u okolišu na temelju ove Direktive, a za svaki od slučajeva navode se sljedeće informacije i podaci:

1.

Vrsta štete u okolišu, datum nastanka i/ili otkrivanja štete. Vrsta štete u okolišu razvrstava se kao šteta nanesena zaštićenim vrstama i prirodnim staništima, vodi i zemlji kako je navedeno u članku 2. točki 1.

2.

Opis aktivnosti u skladu s Prilogom III.

Države članice uključuju sve ostale relevantne informacije o iskustvu stečenome u provedbi ove Direktive.”.

Članak 4.

Izmjene Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva 2007/2/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svake godine najkasnije do 31. ožujka države članice ažuriraju i prema potrebi objavljuju sažeto izvješće. Ta izvješća, koja službe Komisije uz pomoć Europske agencije za okoliš stavljaju na raspolaganje javnosti, sadržavaju sažeti prikaz:”;

(b)

stavak 3. briše se;

2.

članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Europska agencija za okoliš svake godine objavljuje i ažurira pregled na razini Unije na temelju metapodataka i podataka koje su države članice stavile na raspolaganje putem svojih mrežnih usluga u skladu s člankom 21. Pregled na razini Unije uključuje, prema potrebi, pokazatelje učinaka, rezultata i utjecaja ove Direktive, kartografske preglede na razini Unije i sažeta izvješća po državama članicama.

Najkasnije 1. siječnja 2022. i najmanje svakih pet godina nakon toga Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i njezine provedbe te je javno objavljuje. Ta se evaluacija, među ostalim, temelji i na sljedećim elementima:

(a)

iskustvu stečenome u provedbi ove Direktive;

(b)

informacijama koje su države članice prikupile u skladu s člankom 21. i pregledima na razini Unije koje izrađuje Europska agencija za okoliš;

(c)

relevantnim znanstvenim i analitičkim podacima;

(d)

drugim informacijama, uključujući relevantne znanstvene i analitičke podatke koji se zahtijevaju na temelju smjernica za bolju regulativu, posebice oslanjajući se na učinkovite i djelotvorne procese upravljanja informacijama.”.

Članak 5.

Izmjene Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva 2009/147/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice svakih šest godina, a iste godine kao i izvješće izrađeno u skladu s člankom 17. stavkom 1. Direktive Vijeća 92/43/EEZ (*6), prosljeđuju Komisiji izvješće o provedbi mjera koje se poduzimaju na temelju ove Direktive te o glavnim učincima tih mjera. To izvješće dostupno je javnosti i posebno sadržava informacije o stanju i trendovima u pogledu vrsta divljih ptica zaštićenih ovom Direktivom, opasnostima koje im prijete i pritiscima na njih, poduzetim mjerama za njihovo očuvanje te doprinosu mreže posebnih zaštićenih područja ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 2. ove Direktive.

Komisija putem provedbenih akata utvrđuje format izvješća iz prvog podstavka ovog stavka. Format tog izvješća u skladu je s formatom izvješća iz članka 17. stavka 1. Direktive Vijeća 92/43/EEZ. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u članku 16.a stavku 2. ove Direktive.

(*6)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).”;"

(b)

u stavku 2. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš svakih šest godina sastavlja i objavljuje skupno izvješće na temelju informacija iz stavka 1.”;

2.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (*7).

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne dostavi nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

(*7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”."

Članak 6.

Izmjene Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća

Direktiva 2010/63/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 43. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Države članice mogu zahtijevati da se u netehničkom sažetku projekta navede mora li se projekt podvrgnuti retroaktivnoj procjeni i, ako to jest slučaj, odrediti rok. U tom slučaju, počevši od 1. siječnja 2021., države članice osiguravaju da se u roku od šest mjeseci od završetka retroaktivne ocjene netehnički sažetak projekta ažurira rezultatima te procjene.

3.   Do 31. prosinca 2020. države članice objavljuju netehničke sažetke odobrenih projekata i njihova moguća ažuriranja. Od 1. siječnja 2021. države članice elektroničkim prijenosom Komisiji na objavu dostavljaju netehničke sažetke projekata najkasnije u roku od šest mjeseci od njihova odobrenja, kao i njihova moguća ažuriranja.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1. i 2. ovog stavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 3. Službe Komisije uspostavljaju i održavaju pretraživu bazu podataka za netehničke sažetke projekata i njihova moguća ažuriranja koja ima otvoren pristup.”;

2.

članak 54. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov te stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„INFORMACIJE O PROVEDBI I PRUŽANJE STATISTIČKIH PODATAKA

1.   Države članice do 10. studenoga 2023., i svakih pet godina nakon toga, Komisiji šalju informacije o provedbi ove Direktive, a posebno njezina članka 10. stavka 1. te članaka 26., 28., 34., 38., 39., 43. i 46.

Države članice dostavljaju i objavljuju te podatke elektroničkim prijenosom u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Najkasnije šest mjeseci nakon što države članice dostave podatke navedene u drugom podstavku, službe Komisije objavljuju i redovno ažuriraju pregled na razini Unije na temelju tih podataka.

2.   Države članice na godišnjoj osnovi prikupljaju i objavljuju statističke podatke o korištenju životinjama u postupcima, uključujući informacije o stvarnoj težini postupaka te o podrijetlu i vrstama primata osim čovjeka korištenih u postupcima.

Države članice dostavljaju te statističke informacije Komisiji najkasnije do 10. studenoga sljedeće godine, i to elektroničkim prijenosom, u nesažetom formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 4.

Komisija uspostavlja i održava pretraživu bazu podataka koja sadržava te statističke informacije i ima otvoren pristup. Službe Komisije svake godine stavljaju javnosti na raspolaganje statističke informacije koje su dostavile države članice u skladu s ovim stavkom te njihovo sažeto izvješće.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje zajednički format za dostavljanje informacija iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka te sadržaj tih informacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 3.”;

3.

članak 57. briše se.

Članak 7.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba (EZ) br. 166/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 5. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Operater svakog postrojenja u kojemu se provodi jedna ili više aktivnosti navedenih u Prilogu I., a kojima se premašuju primjenjivi pragovi kapaciteta utvrđeni u tom Prilogu, elektroničkim putem dostavlja svojem nadležnom tijelu informacije za identifikaciju postrojenja u skladu s formatom iz članka 7. stavka 2., osim ako su te informacije već na raspolaganju nadležnom tijelu.”;

2.

u članku 7. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Države članice svake godine elektroničkim prijenosom dostavljaju Komisiji izvješće koje sadrži sve podatke iz članka 5. stavaka 1. i 2., u formatu i do datuma koje Komisija utvrđuje provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 19. stavka 2. Datum izvješćivanja u svakom je slučaju najkasnije 11 mjeseci nakon isteka izvještajne godine.

3.   Službe Komisije uz pomoć Europske agencije za okoliš uključuju informacije koje dostave države članice u Europski PRTR u roku od jednog mjeseca od završetka izvješćivanja država članica u skladu sa stavkom 2.”;

3.

članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Povjerljivost

Kad god država članica smatra da su određene informacije povjerljive u skladu s člankom 4. Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*8), u izvješću iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe za dotičnu izvještajnu godinu mora se navesti, i to za zasebno za svako postrojenje, koje se informacije ne mogu objaviti te za to navodi razloge.

(*8)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).”;"

4.

članci 16. i 17. brišu se;

5.

Prilog III. briše se.

Članak 8.

Izmjene Uredbe (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

U članku 20. Uredbe (EU) br. 995/2010 naslov i stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

Praćenje provedbe i pristup informacijama

1.   Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine. Komisija provedbenim aktima utvrđuje format i postupak u skladu s kojima države članice stavljaju takve informacije na raspolaganje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2.

2.   Na temelju informacija iz stavka 1. službe Komisije svake godine stavljaju javnosti na raspolaganje pregled na razini Unije koji se temelji na podacima koje su dostavile države članice. Pri izradi tog pregleda službe Komisije uzimaju u obzir napredak postignut u sklapanju i primjeni dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu FLEGT u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 i njihov doprinos smanjivanju prisutnosti na unutarnjem tržištu nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva.

3.   Komisija do 3. prosinca 2021. i svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija, posebno onih navedenih u stavku 1., i iskustva u primjeni ove Uredbe, među ostalim i u odnosu na sprečavanje stavljanja na tržište nezakonito posječenog drva i proizvoda od drva dobivenih iz takvog drva. Ona posebno uzima u obzir administrativne posljedice za mala i srednja poduzeća te proizvode na koje se Uredba odnosi. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja te prema potrebi tim izvješćima prilaže odgovarajuće zakonodavne prijedloge.”.

Članak 9.

Izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2173/2005

Uredba (EZ) br. 2173/2005 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Države članice svake godine najkasnije do 30. travnja stavljaju na raspolaganje javnosti i Komisiji informacije o primjeni ove Uredbe tijekom prethodne kalendarske godine.

2.   Komisija provedbenim aktima utvrđuje format i postupak u skladu s kojima države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3.

3.   Na temelju informacija iz stavka 1. službe Komisije svake godine stavljaju javnosti na raspolaganje pregled na razini Unije koji se temelji na podacima koje su dostavile države članice.”.

2.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Komisija do prosinca 2021. te svakih pet godina nakon toga preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe na temelju informacija, posebno onih navedenih u članku 8. stavku 1., i iskustva u primjeni ove Uredbe. Pri tome uzima u obzir napredak u provođenju dobrovoljnih sporazuma o partnerstvu. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima preispitivanja svakih pet godina te prema potrebi tim izvješćima prilaže prijedloge za poboljšanje FLEGT sustava za izdavanje dozvola.”.

Članak 10.

Izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97

U članku 15. Uredbe (EZ) br. 338/97 stavak 4. mijenja se kako slijedi:

1.

točke (b), (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(b)

Na temelju informacija iz točke (a) koje su dostavile države članice, službe Komisije svake godine do 31. listopada stavljaju javnosti na raspolaganje pregled podataka na razini Unije o unošenju primjeraka vrsta na koje se primjenjuje ova Uredba u Uniju te njihovu izvozu i ponovnom izvozu iz Unije, a Tajništvu Konvencije prosljeđuju informacije o vrstama na koje se Konvencija primjenjuje.

(c)

Ne dovodeći u pitanje članak 20. ove Uredbe, upravna tijela država članica jednu godinu prije svakog zasjedanja Konferencije stranaka Konvencije dostavljaju Komisiji sve informacije koje se odnose na relevantno prethodno razdoblje, a koje su potrebne za sastavljanje izvješća iz članka VIII. stavka 7. točke (b) Konvencije i jednakovrijedne informacije o odredbama ove Uredbe koje su izvan područja primjene Konvencije. Komisija provedbenim aktima utvrđuje format za njihovo predstavljanje. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 18. stavka 2. ove Uredbe.

(d)

Na temelju informacija iz točke (c) koje su dostavile države članice, Komisija stavlja javnosti na raspolaganje pregled na razini Unije o provedbi i izvršavanju ove Uredbe.”;

2.

dodaje se sljedeća točka:

„e)

Upravna tijela država članica dostavljaju Komisiji svake godine do 15. lipnja sve informacije koje se odnose na prethodnu godinu, a koje su potrebne za izradu godišnjeg izvješća o nezakonitoj trgovini iz Rezolucije Konferencije CITES-a 11.17 (rev. CoP17).”.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje se od datuma stupanja na snagu. Međutim, članak 7. točke 2. i 5. te članci 8., 9. i 10. primjenjuju se od 1. siječnja 2020., a članak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 110, 22.3.2019., str. 99.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 21. svibnja 2019.

(3)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).

(4)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(5)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(6)  Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.).

(7)  Direktiva 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (SL L 189, 18.7.2002., str. 5.).

(8)  Direktiva 2004/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o odgovornosti za okoliš u pogledu sprečavanja i otklanjanja štete u okolišu (SL L 143, 30.4.2004., str. 56.).

(9)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(10)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(11)  Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010., str. 33.).

(12)  Uredba (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i o izmjeni i dopuni direktiva Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (SL L 33, 4.2.2006., str. 1.).

(13)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(14)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(15)  Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.).

(16)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (SL L 347, 30.12.2005., str. 1.).

(17)  Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 61, 3.3.1997., str. 1.).