18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/986

оd 7. ožujka 2019.

o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 8. stavak 9. drugi podstavak i članak 13. stavak 6. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Od 1. rujna 2019. sva laka vozila bit će obuhvaćena novim regulatornim ispitnim postupkom za mjerenje emisija CO2 i potrošnje goriva lakih vozila, Globalno usklađenim ispitnim postupkom za laka vozila (WLTP) utvrđenim u Uredbi Komisije (EU) 2017/1151 (2), koji zamjenjuje Novi europski vozni ciklus (NEDC) utvrđen u Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (3). Stoga bi trebalo utvrditi novu metodologiju za utvrđivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila kategorije N1 koja su homologirana višestupanjskim postupkom (dalje u tekstu „višestupanjska vozila”).

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 510/2011 specifične emisije CO2 višestupanjskog vozila dodjeljuju se proizvođaču osnovnog vozila. Kako bi se proizvođaču osnovnog vozila omogućilo da djelotvorno i s dostatnom sigurnošću planira usklađenost sa svojim ciljnim vrijednostima za specifične emisije, trebalo bi utvrditi metodologiju kojom se osigurava da su emisije CO2 i masa nepotpunih osnovnih vozila koji će biti dodijeljeni tom proizvođaču poznati u trenutku proizvodnje i prodaje nepotpunog osnovnog vozila, a ne samo u trenutku kad proizvođač završnog stupnja stavi na tržište dovršeno vozilo.

(3)

Za određivanje emisija CO2 nepotpunog osnovnog vozila primjereno je upotrijebiti metodu interpolacije propisanu u Uredbi (EU) 2017/1151, pri čemu bi specifične ulazne vrijednosti trebalo oblikovati tako da dobivene vrijednosti emisija CO2 i mase budu što reprezentativnije za vrijednosti koje će biti naknadno utvrđene za dovršeno vozilo. Kako bi se osigurala dosljednost, pri izračunu prosječnih specifičnih emisija proizvođača osnovnog vozila trebalo bi uzeti u obzir vrijednosti mase utvrđene za tu svrhu.

(4)

Proizvođač osnovnog vozila trebao bi Komisiji prijaviti ulazne vrijednosti korištene za metodu interpolacije, kao i vrijednosti emisija CO2 i mase nepotpunog osnovnog vozila. Istodobno, države članice trebale bi nastaviti prijavljivati Komisiji specifične emisije CO2 i mase dovršenih vozila.

(5)

Na temelju tih podataka Komisija bi trebala stalno ocjenjivati reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 osnovnog vozila i obavješćivati proizvođače o svim utvrđenim razlikama. U slučaju znatne i trajne razlike između prosječnih specifičnih emisija CO2 dovršenog vozila i prosjeka vrijednosti CO2 za praćenje utvrđenih za proizvođača osnovnog vozila, za potrebe utvrđivanja usklađenosti proizvođača s ciljnim vrijednostima specifičnih emisija trebale bi se koristiti vrijednosti emisija dovršenih vozila.

(6)

Priloge I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/1151 od 1. lipnja 2017. o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila, o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 i Uredbe Komisije (EU) br. 1230/2012 te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 692/2008 (SL L 175, 7.7.2017., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U točki 1. podtočki (c) Priloga I. dodaje se sljedeći odlomak:

„Kad je riječ o nepotpunim višestupanjskim vozilima iz točke 1.a dijela A Priloga II., masa za praćenje (Mmon) koristi se umjesto vrijednosti M. Masa za praćenje izračunava se u skladu sa sljedećom formulom:

 

Mmon = MRObase × B0

 

pri čemu su:

 

MRObase i B0 kako je definirano u točki 1.a.1. podtočki (a) dijela A Priloga II.”

2.

Dio A Priloga II. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.2 briše se s učinkom od 1. siječnja 2021.;

(b)

umeću se sljedeće točke 1.a, 1.a.1, 1.b i 1.c:

„1.a   Specifične emisije CO2 višestupanjskih vozila kategorije N1 utvrđene u skladu s Uredbom (EU) 2017/1151

Od 1. rujna 2019. proizvođači za svako nedovršeno osnovno vozilo kategorije N1 koje podliježe višestupanjskoj homologaciji tipa u skladu s Direktivom 2007/46/EZ utvrđuju i prijavljuju Komisiji specifične emisije CO2 tog osnovnog vozila, dalje u tekstu „emisije CO2 za praćenje”, u skladu s metodologijom utvrđenom u točki 1.a.1.

Komisija upotrebljava emisije CO2 za praćenje nepotpunog osnovnog vozila prijavljene u skladu s prvim stavkom za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača osnovnog vozila u kalendarskoj godini u kojoj je dovršeno višestupanjsko vozilo registrirano, osim ako su ispunjeni uvjeti iz točke 1.b.

Kad je riječ o potpunim osnovnim vozilima, za potrebe praćenja CO2 upotrebljavaju se emisije CO2 i masa u voznom stanju tog vozila.

1a.1.   Izračun specifičnih emisija CO2 nepotpunog osnovnog vozila

Proizvođač osnovnog vozila izračunava vrijednost CO2 za praćenje pojedinačnog nepotpunog osnovnog vozila u skladu s metodom interpolacije iz točke 3.2.3.2. ili 3.2.4. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 ovisno o metodologiji primijenjenoj za homologaciju osnovnog vozila s obzirom na emisije, pri čemu se upotrebljavaju reference definirane u odgovarajućoj točki uz sljedeće iznimke:

(a)

Masa pojedinačnog vozila

Vrijednost TMind iz točaka 3.2.3.2.2.1. i 3.2.4.1.1.1 Podpriloga 7 Priloga XXI Uredbi (EU) 2017/1151 zamjenjuje se zadanom masom osnovnog vozila DMbase ili, ako je primjenjivo, ispitnom masom vozila L TML ili ispitnom masom vozila H TMH.

DMbase određuje se u skladu sa sljedećom formulom:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

pri čemu je:

MRObase

masa u voznom stanju osnovnog vozila, kako je definirano u točki 3.2.5. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151

B0

vrijednost mase nadogradnje od 1,375

MVL

reprezentativna masa opterećenja vozila, odnosno 28 % maksimalnog opterećenja vozila, gdje je maksimalno opterećenje vozila definirano kao najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila umanjena za masu osnovnog vozila u voznom stanju pomnoženu s B0, umanjeno za 25 kg.

Vrijednost B0 izračunava se kao ponderirani prosjek omjera zbroja mase u voznom stanju nepotpunih osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini i standardne dodane mase izračunane u skladu s odjeljkom 5. Priloga XII Uredbi (EZ) br. 692/2008 te mase u voznom stanju osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana 2015., 2016. i 2017. kalendarske godine.

Vrijednost B0 prilagođava se do 31. listopada 2021. na temelju relevantnih vrijednosti mase višestupanjskih vozila registriranih 2018., 2019. i 2020. kalendarske godine izračunanih u skladu sa sljedećim formulama:

 

Formula 1.

Formula

pri čemu je:

Ay

ponderirani prosjek omjera Mfi i Mbi

Mfi

masa u voznom stanju osnovnog vozila uvećana za standardnu dodanu masu, kako je definirana u odjeljku 5. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008

Mbi

masa u voznom stanju osnovnog vozila

n

broj osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini

 

Formula 2.

Formula

pri čemu je:

Ai

ponderirani prosjek kako je izračunan u formuli 1.

ni

broj osnovnih vozila za sva višestupanjska vozila registrirana u kalendarskoj godini

Ako je standardna masa osnovnog vozila DMbase manja od ispitne mase vozila L TML interpolacijske porodice, TMind zamjenjuje TML.

Ako je standardna masa osnovnog vozila DMbase veća od ispitne mase vozila H TMH interpolacijske porodice, TMind zamjenjuje TMH.

(b)

Otpor kotrljanja pojedinačnog vozila

Otpor kotrljanja osnovnog vozila upotrebljava se za potrebe točke 3.2.3.2.2.2. ili 3.2.4.1.1.2. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151.

(c)

Čeona površina

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje pripada porodici po matrici cestovnog otpora, proizvođač utvrđuje vrijednost Af iz točke 3.2.3.2.2.3. Podpriloga 7. Priloga XXI. Uredbi (EU) 2017/1151 u skladu s jednom od sljedećih mogućnosti:

i.

čeona površina reprezentativnog vozila porodice po matrici cestovnog otpora u m2;

ii.

srednja vrijednost čeone površine vozila H i vozila L interpolacijske porodice u m2;

iii.

ako se ne koristi interpolacijska metoda, čeona površina vozila H interpolacijske porodice u m2.

Kad je riječ o nepotpunom osnovnom vozilu koje ne pripada porodici po matrici cestovnog otpora, upotrebljava se vrijednost čeone površine vozila H interpolacijske porodice.

1.b   Reprezentativnost vrijednosti CO2 za praćenje

Počevši od kalendarske godine 2020., Komisija svake godine ocjenjuje reprezentativnost prosječnih vrijednosti CO2 za praćenje koje je prijavio proizvođač osnovnog vozila u usporedbi s prosjekom specifičnih emisija CO2 dovršenih vozila registriranih u relevantnoj kalendarskoj godini i o tome obavješćuje proizvođača osnovnog vozila.

Ako se prilikom ocjenjivanja utvrdi razlika od 4 % ili više između prosjeka specifičnih emisija CO2 svih dovršenih vozila i prosjeka emisija CO2 za praćenje povezanih osnovnih vozila jednog proizvođača u dvije uzastopne kalendarske godine, Komisija naredne godine koristi prosjek specifičnih emisija CO2 dovršenih vozila za izračun prosječnih specifičnih emisija CO2 proizvođača osnovnog vozila ili udruženja proizvođača za tu godinu. U slučaju stalnih razlika izračun se ponavlja svake tri godine.

1.c   Podaci koje dostavljaju proizvođači osnovnih vozila

Do 28. veljače svake godine, za svako nepotpuno ili potpuno osnovno vozilo dostavljeno za višestupanjsku homologaciju i prodano u prethodnoj kalendarskoj godini u Uniji proizvođači osnovnih vozila dostavljaju Komisiji sljedeće podatke:

(a)

identifikacijski broj vozila;

(b)

identifikator interpolacijske porodice;

(c)

specifične emisije CO2 osnovnog vozila;

(d)

čeonu površinu (navesti primjenjivu mogućnost);

(e)

otpor kotrljanja osnovnog vozila;

(f)

masu za praćenje;

(g)

masu osnovnog vozila u voznom stanju;

(h)

reprezentativnu masu opterećenja vozila kako je definirana u točki 1.a.1. ovog Priloga.”;

(c)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Pojedinosti iz točke 1. uzimaju se iz certifikata o sukladnosti ili moraju biti u skladu s certifikatom o sukladnosti koji je izdao proizvođač relevantnog lakoga gospodarskog vozila. Druge pojedinosti uzimaju se iz homologacijske dokumentacije ili iz podataka koje je dostavio proizvođač osnovnog vozila u skladu s točkom 1.c. Države članice poduzimaju potrebne mjere za osiguravanje primjerene točnosti postupka praćenja. Ako su u certifikatu o sukladnosti navedena i minimalna i maksimalna masa lakoga gospodarskog vozila, za potrebe ove Uredbe države članice upotrebljavaju samo maksimalnu vrijednost. Kad je riječ o dvogorivnim vozilima (benzin/plin) za koje su u certifikatima o sukladnosti navedene specifične emisije CO2 za obje vrste goriva, države članice upotrebljavaju samo vrijednost koja je izmjerena za plin.”