18.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 161/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/981

оd 8. ožujka 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 35. stavak 9., točku (a), članak 50. stavak 1., članak 56., članak 86. stavak 1. točke (a) i (b), članak 97. stavak 1., članak 111. stavak 1. točke (a), (b), (c), (e), (f), (fa), (i), (j), (k) i (l), članak 211. stavak 2. i članak 234.,

budući da:

(1)

Znanja koja su društva za osiguranje i društva za reosiguranje stekla tijekom prvih godina primjene Direktive 2009/138/EZ trebala bi se iskoristiti za preispitivanje metoda, pretpostavki i standardnih parametara pri izračunu potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom.

(2)

U Komisijinu prijedlogu nove Uredbe o uspostavi programa InvestEU (2) naglasak se stavlja na uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja na razini Unije. Taj prijedlog uključuje osnivanje savjetodavnog centra InvestEU koji bi trebao podupirati razvoj stabilnog portfelja projekata ulaganja i kreiranje portala InvestEU koji bi ulagateljima trebao omogućiti jednostavan pristup bazi podataka o projektima ulaganja koja je prilagođena korisnicima. Program InvestEU podupirat će ulaganja u financiranje malih i srednjih poduzeća u obliku obveznica, kredita ili privatnog vlasničkog kapitala te drugih dugoročnih ulaganja u vlasnički kapital. U okviru standardne formule za izračun potrebnog solventnog kapitala nisu predviđena posebna pravila za ulaganja u privatno plasirane dužničke instrumente, privatni vlasnički kapital i dugoročna ulaganja u vlasnički kapital. Imajući u vidu očekivano poboljšanje dostupnosti takvih ulaganja zahvaljujući portalu InvestEU, trebalo bi uvesti takva posebna pravila. Osim toga, u svjetlu Akcijskog plana o izgradnji unije tržišta kapitala od 30. rujna 2015. trebalo bi potaknuti više ulaganja u Europi i olakšati pristup financiranju vlasničkog kapitala i dužničkih instrumenata za europska mala i srednja poduzeća. Trebalo bi stoga izmijeniti bonitetni tretman privatnog vlasničkog kapitala i privatno plasiranih dužničkih instrumenata kako bi se uklonile neopravdane prepreke ulaganjima u tim kategorijama imovine.

(3)

Kako bi se jamčili jednaki uvjeti tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima u sektoru osiguranja i gospodarskim subjektima u drugim financijskim sektorima, neke odredbe koje se primjenjuju na društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebalo bi uskladiti s odredbama koje se primjenjuju na kreditne i financijske institucije, u mjeri u kojoj je takvo usklađivanje primjereno različitim poslovnim modelima.

(4)

Izloženosti transakcija prema kvalificiranim središnjim drugim ugovornim stranama imaju koristi od mehanizma multilateralnog netiranja i podjele gubitka koji osiguravaju kvalificirane središnje druge ugovorne strane. Te izloženosti transakcija imaju manji kreditni rizik druge ugovorne strane te bi se stoga na njih trebali primjenjivati blaži kapitalni zahtjevi nego na izloženosti drugim ugovornim stranama koje nemaju koristi od mehanizama koje osiguravaju središnje druge ugovorne strane. U skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (fa) Direktive 2009/138/EZ pri izračunu rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane u skladu sa standardnom formulom izloženosti transakcija prema kvalificiranim središnjim drugim ugovornim stranama trebalo bi tretirati na način koji je u skladu s kapitalnim zahtjevima za te izloženosti koji se primjenjuju na kreditne institucije i financijske institucije.

(5)

Kako bi se pridonijelo ostvarenju cilja Unije o dugoročnom održivom rastu, osiguravateljima bi trebalo olakšati ulaganje u privatno plasirane dužničke instrumente. U tu svrhu trebalo bi odrediti kriterije na temelju kojih se obveznicama i kreditima za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika dodjeljuje 2. ili 3. stupanj kreditne kvalitete na temelju vlastite unutarnje procjene kreditnog rizika društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(6)

Bitne promjene podataka koji se upotrebljavaju za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa mogu dovesti do situacije u kojoj izvori podataka koji su se prethodno upotrebljavali nisu više dostupni. Nadalje, tehnike koje se upotrebljavaju za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa mogu postati zastarjele zbog bolje dostupnosti podataka. Bitna promjena tržišnih uvjeta može dovesti do toga da je potrebna ponovna procjena parametara, uključujući zadnju terminsku stopu, početnu točku za ekstrapolaciju nerizičnih kamatnih stopa ili razdoblje konvergencije prema zadnjoj terminskoj stopi. Stoga bi trebalo odrediti uvjete na temelju kojih bi se procijenilo jesu li eventualne promjene podataka i tehnika za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnoj vremenskoj strukturi nerizičnih kamatnih stopa razmjerne ciljevima transparentnosti, razboritosti, pouzdanosti i dosljednosti metoda za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa tijekom vremena. EIOPA bi Komisiji u tu svrhu trebala dostaviti procjenu učinka izmijenjenih tehnika, specifikacija podataka ili parametara i proporcionalnosti izmjene u odnosu na bitnu promjenu podataka.

(7)

Cilj transparentnih, razboritih, pouzdanih i dosljednih metoda za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnim vremenskim strukturama nerizičnih kamatnih stopa tijekom vremena trebao bi se primjenjivati i na razini komponenti, a posebno prilagodbe zbog volatilnosti. Kako bi se osigurala transparentnost, razboritost, pouzdanost i dosljednost tijekom vremena, metodu za utvrđivanje tehničkih informacija o prilagodbi zbog volatilnosti koju primjenjuje Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a posebno aktivaciju komponente države kako je utvrđeno u članku 77.d stavku 4. Direktive 2009/138/EZ, trebalo bi preispitati kada dokazi upućuju na to da metoda ne ispunjava ciljeve te u okviru Komisijina preispitivanja na temelju članka 77.f stavka 3. Direktive 2009/138/EZ.

(8)

Stavke vlastitih sredstava u obliku uplaćenih podređenih računa članova uzajamnih društava, uplaćenih povlaštenih dionica i povezanih premija na emitirane dionice te uplaćenih podređenih obveza mogu biti osnova za mehanizam djelomičnog pokrivanja gubitaka glavnice u slučajevima u kojima se zahtjev za potrebni solventni kapital nije ispunio tijekom tri uzastopna mjeseca. Trebalo bi odrediti kriterije na temelju kojih se određuje u kojoj mjeri takve stavke ispunjavaju uvjete za klasifikaciju u stavke vlastitih sredstava kategorije 1.

(9)

Trebalo bi izbjegavati gubitke osnovnih vlastitih sredstava zbog poreznih učinaka kada se aktivira mehanizam za pokrivanje gubitaka glavnice. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi stoga moći zatražiti izuzeće od primjene tog mehanizma. Međutim, nadzorna tijela trebala bi, prije nego što odobre izuzeće, procijeniti postoji li velika i izvjesna vjerojatnost da bi porezni učinci tog mehanizma mogli značajno pogoršati solventnost društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(10)

Trebalo bi jamčiti jednake uvjete tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima u sektoru osiguranja i u drugim financijskim sektorima. Stoga bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala imati mogućnost, koja ovisi o prethodnom odobrenju nadzornog tijela, otplate ili otkupa stavke vlastitih sredstava u roku od prvih pet godina od datuma njezina izdavanja u slučaju da dođe do neočekivane promjene u regulatornoj klasifikaciji stavke vlastitih sredstava koja bi vjerojatno rezultirala njezinim isključenjem iz vlastitih sredstava ili u slučaju da dođe do neočekivane promjene u primjenjivom poreznom tretmanu te stavke.

(11)

Transparentni pristup trebao bi osigurati da su rizici kojima je izloženo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje uzeti u obzir na primjeren način, neovisno o investicijskoj strukturi društva. Taj pristup trebao bi se stoga primjenjivati na društva koja su povezana s tim društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje čiji je glavni cilj držati ili upravljati imovinom u ime tog društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(12)

Ako se transparentni pristup ne može primijeniti na subjekte za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, društvima za osiguranje ili društvima za reosiguranje trebalo bi omogućiti primjenu pojednostavljenog pristupa koji se temelji na zadnjoj iskazanoj alokaciji imovine subjekta za zajednička ulaganja ili fonda, pod uvjetom da je taj pojednostavljeni pristup razmjeran prirodi, opsegu i složenosti rizika o kojima je riječ.

(13)

Za podmodule rizika isteka potrebni su složeni izračuni na razini pojedinačnih polica osiguranja. Ako takva složenost nije razmjerna prirodi, opsegu i složenosti rizika obuhvaćenih tim podmodulima, trebalo bi biti moguće temeljiti izračune tih podmodula na grupi polica osiguranja, a ne na pojedinačnim policama osiguranja, osim ako bi te grupe dovele do značajne pogreške.

(14)

Pri izračunu rizika prirodne katastrofe u skladu sa standardnom formulom trebalo bi uzeti u obzir prirodu, opseg i složenost izloženosti društava za osiguranje ili društava za reosiguranje tom riziku. Za izračun rizika prirodne katastrofe u skladu sa standardnom formulom potrebno je da društva za osiguranje i društva za reosiguranje rasporede svoje osigurane iznose u zone rizika. Ne raspolažu sva društva za osiguranje i društva za reosiguranje u svojim internim sustavima informacijama o zonama rizika koje su potrebne za taj izračun te bi tim društvima priprema tih informacija mogla biti skupa. Ta društva trebala bi stoga moći temeljiti svoj izračun na grupama zona rizika ako je takvo grupiranje dobro utemeljeno i proporcionalno izloženosti.

(15)

Za izračun potrebnog kapitala za podmodul rizika požara u skladu sa standardnom formulom potrebno je da društva za osiguranje i društva za reosiguranje utvrde najveću koncentraciju rizika požara. Kako bi se ograničio teret koji nastaje zbog izračuna, društva za osiguranje ili društva za reosiguranje trebala bi moći ograničiti proces utvrđivanja najveće koncentracije rizika požara na opseg svojih najvećih izloženosti riziku požara, pod uvjetom da je taj pristup proporcionalan prirodi, opsegu i složenosti izloženosti društava za osiguranje ili društava za reosiguranje riziku požara.

(16)

Trebalo bi izmijeniti pojednostavljene izračune potrebnog kapitala za podmodule rizika smrtnosti zdravstvenog osiguranja i životnog osiguranja u skladu sa standardnom formulom kako bi se uzelo u obzir da se kapital izložen riziku polica osiguranja može mijenjati tijekom vremena.

(17)

Troškovi dobivanja rejtinga za izračun potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom trebali bi biti proporcionalni prirodi, opsegu i složenosti rizika dotične imovine. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja su odabrala vanjsku agenciju za kreditni rejting trebalo bi stoga omogućiti primjenu pojednostavljenog izračuna za one dijelove portfelja dužničkih instrumenata za koje ta vanjska agencija za kreditni rejting ne izdaje vanjske rejtinge.

(18)

Za izračun potrebnog solventnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane u skladu sa standardnom formulom potrebno je da društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzmu u obzir udio imovine druge ugovorne strane koja podliježe ugovorima o kolateralu. Trebalo bi izbjeći da zbog izračuna u skladu sa standardnom formulom nastane nerazmjerno opterećenje. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja primjenjuju standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane trebalo bi stoga omogućiti da potrebni solventni kapital za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane izračunaju na temelju pretpostavke da više od 60 % imovine druge ugovorne strane podliježe ugovorima o kolateralu.

(19)

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje koja primjenjuju standardnu formulu za izračun potrebnog solventnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane moraju koristiti posebnu formulu za izračun potrebnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane za izloženosti vrste 1 ako je standardno odstupanje raspodjele gubitka za izloženosti vrste 1 manje od 7 %. Trebalo bi izbjeći da pri izračunu tog zahtjeva nastane nerazmjerno opterećenje. Društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala bi stoga moći izračunati potrebni kapital za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane za izloženosti vrste 1 primjenom iste formule koja se primjenjuje ako je standardno odstupanje raspodjele gubitka za izloženosti vrste 1 od 7 % do 20 %.

(20)

Izračun učinka smanjenja rizika za preuzeti rizik složen je te može predstavljati nerazmjeran teret društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje koja se bave djelatnostima neživotnog osiguranja. Stoga bi bilo prikladno društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje omogućiti da primjenjuju pojednostavljenu formulu, pod uvjetom da je primjena te pojednostavljene formule proporcionalna prirodi, opsegu i složenosti profila rizika druge ugovorne strane tih društava.

(21)

Kapitalni zahtjev za premijski rizik koji se odnosi na buduće ugovore ne bi trebao biti neopravdano nepovoljan za ugovore čije je početno trajanje dulje od godinu dana kako bi se uzeo u obzir manji rizik povezan s budućim premijama od ugovora s duljim trajanjem. Stoga kad je riječ o budućim ugovorima čije je trajanje dulje od godinu dana, mjera opsega premijskog rizika i rizika pričuva neživotnog osiguranja i NSLT zdravstvenog osiguranja trebala bi uključivati samo 30 % budućih premija.

(22)

Izračun potrebnog solventnog kapitala društva u skladu sa standardnom formulom trebao bi odražavati stvarnu izloženost društva riziku prirodne katastrofe. Pri izračunu potrebnog solventnog kapitala za rizik prirodne katastrofe u skladu sa standardnom formulom trebalo bi stoga uzeti u obzir ugovorna ograničenja naknade štete za prirodne katastrofe.

(23)

U izračunu potrebnog solventnog kapitala za rizik katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem trebalo bi uzeti u obzir rizike kojima su izložena društva za osiguranje i društva za reosiguranje. Izračuni potrebnog kapitala za rizik pomorskog osiguranja, rizik zrakoplovnog osiguranja i rizik požara utemeljeni na scenarijima trebali bi se stoga temeljiti na najvećim izloženostima nakon što se odbiju iznosi koji se mogu naplatiti iz reosiguranja ili od subjekata posebne namjene.

(24)

Nije prikladno primjenjivati scenarij sudara tankera iz podmodula rizika pomorskog osiguranja na plovila za rekreaciju ili brodove na napuhavanje. Taj bi se scenarij stoga jedino trebao primjenjivati na plovila s minimalnim osiguranim iznosom od najmanje 250 000 EUR.

(25)

Izravna ulaganja osiguravatelja u neuvrštene vlasničke vrijednosne papire mogu pridonijeti ostvarenju cilja Unije o dugoročno održivom rastu. Stoga bi ta ulaganja trebalo poticati. Trebalo bi stoga omogućiti da se pri izračunu potrebnog kapitala za rizik vlasničkih vrijednosnih papira u skladu sa standardnom formulom na portfelje ulaganja u visokokvalitetne neuvrštene vlasničke vrijednosne papire primjenjuje isti tretman kao na vlasničke vrijednosne papire koji su uvršteni na uređenim tržištima. Trebalo bi odrediti kriterije kojima bi se omogućilo da portfelj visokokvalitetnih neuvrštenih vlasničkih vrijednosnih papira predstavlja dovoljno nizak sistemski rizik.

(26)

Osiguravatelji imaju važnu ulogu kao dugoročni ulagatelji i ulaganja u vlasničke vrijednosne papire važna su za financiranje realnog gospodarstva. Stoga bi trebalo potaknuti dugoročna vlasnička ulaganja društava za osiguranje i društava za reosiguranje usklađivanjem tretmana dugoročnih vlasničkih ulaganja i strateških vlasničkih ulaganja pri izračunu potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom, uključujući korelacijske tablice. Kako bi se osigurala dugoročnost ulaganja, u podmodul rizika vlasničkih vrijednosnih papira trebalo bi uključiti portfelj dugoročnih vlasničkih ulaganja i druge imovine koji odgovara portfelju jasno utvrđenih obveza osiguranja ili reosiguranja. Kako bi se izbjegla regulatorna arbitraža, portfelj imovine i portfelj obveza trebali bi imati slične vrijednosti i svaki od njih ne bi smio činiti više od polovine ukupne vrijednosti bilance društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(27)

Pojedini vlasnički vrijednosni papiri uvršteni u EGP-u i ulaganja putem određenih vrsta fondova trebali se tretirati na isti način. Stoga bi društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo omogućiti da primjenjuju pravila koja se primjenjuju na dugoročna ulaganja na razini kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji ne koriste financijsku polugu ili europskih fondova za dugoročna ulaganja, pod uvjetom da je upravitelj fonda dobio odobrenje za rad u EGP-u.

(28)

Izračun potrebnog kapitala za podmodul rizika raspona u skladu sa standardnom formulom ne bi smio spriječiti društva za osiguranje ili društva za reosiguranje da ulažu u visokokvalitetne privatne plasmane koji su često bez rejtinga. Društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može sklopiti ugovor s kreditnom institucijom ili investicijskim društvom o zajedničkom ulaganju u obveznice i kredite za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika. U tom slučaju društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje trebalo bi dopustiti da za izračun potrebnog solventnog kapitala koristi rezultate odobrenog pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima koji primjenjuje ta kreditna institucija ili investicijsko društvo, pod uvjetom da ta kreditna institucija ili investicijsko društvo ima sjedište u Europskom gospodarskom prostoru. Isto bi se trebalo primjenjivati i u slučaju kada društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje sklopi ugovor s drugim društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje koje upotrebljava odobreni unutarnji model u skladu s člankom 100. Direktive 2009/138/EZ.

(29)

Zakonodavstvo koje se odnosi na financijski sektor trebalo bi biti dosljedno te bi se pritom trebale uzimati u obzir razlike u poslovnim modelima sektora, različiti elementi u određivanju kapitalnih zahtjeva ili drugi čimbenici. Stoga bi pravila koja se primjenjuju na društva za osiguranje i društva za reosiguranje u vezi s priznavanjem jamstava koja izdaju regionalna i lokalna tijela vlasti trebala biti usklađena s pravilima koja se odnose na kreditne institucije i investicijska društva.

(30)

Izvedenice, neovisno o tome drže li se u svrhu zaštite od rizika ili u špekulativne svrhe, izlažu društva za osiguranje i društva za reosiguranje riziku neispunjenja obveza druge ugovorne strane. Stoga bi sve izvedenice trebalo tretirati kao izloženosti vrste 1 u modulu rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane u skladu sa standardnom formulom.

(31)

Trebalo bi izbjegavati nepodudarnosti u redoslijedu izračuna potrebnog kapitala za koncentracije tržišnog rizika u skladu sa standardnom formulom. Pojedinačne izloženosti trebalo bi stoga prvo rasporediti u stupnjeve kreditne kvalitete i odgovarajuće pragove viška izloženosti, dok bi čimbenike rizika trebalo naknadno primijeniti na razini pojedinačnih izloženosti.

(32)

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje ne bi smjela primjenjivati pretjerano optimistične pretpostavke za projekciju buduće oporezive dobiti nakon scenarija izvanrednih gubitaka. Stoga bi pri izračunu sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke u skladu sa standardnom formulom društva za osiguranje i društva za reosiguranje trebala uzeti u obzir svoje financijsko stanje i solventnost nakon trenutačnih gubitaka te veću neizvjesnost projekcija buduće oporezive dobiti. Nadalje, pretpostavke koje se primjenjuju na projekcije buduće oporezive dobiti nakon trenutačnih gubitaka, uključujući pretpostavljene stope povrata na ulaganja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, ne bi trebale biti povoljnije od pretpostavki koje se primjenjuju na vrednovanje odgođenih poreza u bilanci te predviđeni ukupni iznos novih ugovora ne bi trebao biti veći od iznosa predviđenog u planiranju poslovanja. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo bi dopustiti da računaju na povrate koji su veći od onih koji proizlaze iz relevantne vremenske strukture kamatnih stopa samo ako mogu dokazati da će se ti povrati ostvariti nakon trenutačnih gubitaka.

(33)

Pri izračunu potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom trebalo bi uzeti u obzir razvoj praksi upravljanja rizicima, posebno upotrebu tehnika smanjenja rizika. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo bi stoga omogućiti da uzmu u obzir učinak tehnika smanjenja rizika, među ostalim i u situacijama kada se te tehnike zamjenjuju sličnim aranžmanima nakon prestanka njihova važenja ili kada se one prilagođavaju kako bi se uzele u obzir promjene u pokrivenoj izloženosti, pod uvjetom da se zamjena ili prilagodba provodi samo jedanput tjedno. Standardna formula trebala bi omogućiti i primjenu sporazuma o netiranju između izvedenica i strategija zaštite od rizika u slučajevima kada nekoliko ugovornih aranžmana zajedno ima učinak tehnike smanjenja rizika. U unutarnju procjenu rizika i solventnosti društava trebalo bi uključiti moguće nepodudarnosti između učinka smanjenja rizika uzetog u obzir u standardnoj formuli s jedne strane i stvarnog učinka smanjenja rizika s druge strane kao i procjenu temeljnog rizika.

(34)

Društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ne bi trebalo nerazmjerno sankcionirati ako druga ugovorna strana iz ugovora o reosiguranju prestane ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapitala, ali još uvijek ispunjava zahtjev za minimalni potrebni kapital. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo bi stoga dopustiti da u razdoblju od najviše šest mjeseci djelomično uzmu u obzir učinak smanjenja rizika ugovora o reosiguranju koje su sklopili s tom drugom ugovornom stranom iz ugovora o reosiguranju. Ako druga ugovorna strana iz ugovora o reosiguranju prestane ispunjavati zahtjev za minimalni potrebni kapital, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ne bi više smjelo uzimati u obzir učinak smanjenja rizika iz ugovora o reosiguranju koje je sklopilo s tom drugom ugovornom stranom iz ugovora o reosiguranju.

(35)

Na ugovore o reosiguranju tehničkog rezultata trebao bi se primjenjivati sličan tretman kao i na ugovore o reosiguranju viška gubitka pri izračunu potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom. Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebalo bi stoga omogućiti da uzmu u obzir smanjenje rizika koje proizlazi iz ugovora o reosiguranju tehničkog rezultata pri izračunu potrebnog solventnog kapitala u skladu sa standardnom formulom na temelju parametara specifičnih za određeno društvo na način da se definira standardna metoda za izračun parametra specifičnog za određeno društvo kojim se zamjenjuje standardni parametar za neproporcionalno reosiguranje.

(36)

Sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke ima značajan učinak na solventnost društava za osiguranje i društava za reosiguranje. Administrativno, upravljačko ili nadzorno tijelo društva za osiguranje ili društva za reosiguranje trebalo bi stoga donijeti politiku upravljanja rizicima koja se odnosi na odgođene poreze i u kojoj se uzima u obzir sposobnost tih odgođenih poreza da pokriju gubitke. Konkretno, u toj bi se politici trebale definirati odgovornosti za procjenu temeljnih pretpostavki koje se primjenjuju na projekciju buduće oporezive dobiti.

(37)

Izračun potrebnog solventnog kapitala trebao bi biti usklađen na razini pojedinačnog društva i na razini grupe. Ako se transparentni pristup primjenjuje na pojedinačnoj razini na subjekte za zajednička ulaganja ili na ulaganja u obliku fondova koji su povezana društva sudjelujućeg društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, transparentni pristup trebao bi se primjenjivati i na razini grupe. Ako su ti subjekti za zajednička ulaganja ili fondovi društva kćeri grupa za osiguranje ili reosiguranje, izračun potrebnog solventnog kapitala trebao bi se temeljiti na pretpostavci o potpunoj diversifikaciji s ostalom konsolidiranom imovinom i obvezama.

(38)

U izračunu potrebnog kapitala za valutni rizik koji se primjenjuje na grupu trebalo bi uzeti u obzir specifičnu ekonomsku situaciju te grupe, posebno u slučajevima kada su djelatnosti osiguranja ili reosiguranja denominirane u različitim valutama. Upravo bi zbog toga sudjelujuća društva za osiguranje i društva za reosiguranje, osiguravateljni holdinzi ili mješoviti financijski holdinzi trebali moći odabrati referentnu valutu koja nije valuta koja se koristi za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja ako se za izračun konsolidiranog potrebnog solventnog kapitala grupe valutni rizik izračunava na temelju standardne formule. Taj odabir trebao bi se temeljiti na objektivnim kriterijima, kao što je valuta u kojoj je denominiran bitan iznos tehničkih pričuva ili vlastitih sredstava grupe.

(39)

Izračun u skladu sa standardnom formulom za podmodul premijskog rizika i rizika pričuva neživotnog osiguranja, podmodul premijskog rizika i rizika pričuva zdravstvenog osiguranja i podmodul rizika prirodnih katastrofa trebao bi se izmijeniti kako bi se u obzir uzeli najnoviji empirijski dokazi o pričuvama premija i pričuvama za neisplaćene odštetne zahtjeve.

(40)

Složenost izračuna potrebnog kapitala za rizik masovnih nesreća i rizik koncentracije nesreća trebala bi biti proporcionalna prirodi, opsegu i složenosti rizika kojem su izložena društva koja nude zdravstveno osiguranje. Stoga bi se iz tog izračuna trebala isključiti vrsta događaja koja se odnosi na invalidnost u trajanju od 10 godina uzrokovanu nesrećom.

(41)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 (3) sadržava određeni broj tipografskih pogrešaka, primjerice pogrešnih upućivanja unutar akta, koje bi trebalo ispraviti.

(42)

Kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu neživotnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, posebno za društva za osiguranje i društva za reosiguranje čija djelatnost uključuje samo jednu vrstu osiguranja, društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje trebao bi se osigurati dovoljan rok da se pripreme za promjene u izračunu premijskog rizika i rizika pričuva neživotnog osiguranja i premijskog rizika i rizika pričuva zdravstvenog osiguranja. Te promjene ne bi se stoga trebale početi primjenjivati prije 1. siječnja 2020.

(43)

Delegiranu uredbu (EU) 2015/35 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) 2015/35

Delegirana uredba (EU) 2015/35 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. dodaju se sljedeće točke od 59. do 63.:

„59.

„središnja druga ugovorna strana” znači središnja druga ugovorna strana kako je definirano u članku 2. točki 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

60.

„ne ulazi u stečajnu masu” u odnosu na imovinu klijenta znači da postoje učinkoviti aranžmani kojima se osigurava da ta imovina neće biti dostupna vjerovnicima središnje druge ugovorne strane ili člana sustava poravnanja u slučaju nesolventnosti te središnje druge ugovorne strane ili člana sustava poravnanja ili da ta imovina neće biti dostupna članu sustava poravnanja za pokrivanje gubitaka koji su mu nastali nakon nastanka statusa neispunjavanja obveza klijenta ili klijenata koji nisu oni koji su osigurali tu imovinu;

61.

„klijent” znači klijent kako je definirano u članku 2. točki 15. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili društvo koje je sklopilo sporazum o neizravnom poravnanju s članom sustava poravnanja u skladu s člankom 4. stavkom 3. te Uredbe;

62.

„član sustava poravnanja” znači član sustava poravnanja kako je definirano u članku 2. točki 14. Uredbe (EU) br. 648/2012;

63.

„transakcija povezana sa središnjom drugom ugovornom stranom” znači ugovor ili transakcija iz članka 301. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 između klijenta i člana sustava poravnanja koja je izravno povezana s ugovorom ili transakcijom iz tog stavka između tog člana sustava poravnanja i središnje druge ugovorne strane.

(*1)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).”;"

(2)

članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 5. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Obveze koje se ne odnose na već isplaćene premije ne pripadaju ugovoru o osiguranju ili ugovoru o reosiguranju ako su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi:

(a)

ugovor ne predviđa naknadu štete za određeni neizvjesni događaj koji negativno utječe na osiguranu osobu;

(b)

ugovor ne uključuje financijsko jamstvo naknada;

(c)

društvo ne može prisiliti ugovaratelja osiguranja na plaćanje buduće premije za te obveze.”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Ako se ugovor o osiguranju ili ugovor o reosiguranju može razdvojiti na dva dijela i ako jedan od tih dijelova ispunjava zahtjeve iz stavka 5. točaka (a), (b) i (c), sve obveze koje se ne odnose na premije iz tog dijela i koje nisu već isplaćene ne pripadaju ugovoru.”;

(3)

članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 43.

Opće odredbe

1.   Stope osnovne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

(a)

društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu u praksi obračunavati stope na nerizičan način;

(b)

stope se pouzdano određuju na temelju financijskih instrumenata kojima se trguje na dubokom, likvidnom i transparentnom financijskom tržištu.

Stope odgovarajuće vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa računaju se zasebno za svaku valutu i dospijeće na temelju svih informacija i podataka relevantnih za tu valutu i to dospijeće.

2.   Tehnike, specifikacije podataka i parametri koji se koriste za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnoj vremenskoj strukturi nerizičnih kamatnih stopa iz članka 77.e stavka 1. Direktive 2009/138/EZ, uključujući posljednju terminsku stopu, posljednje dospijeće za koje se relevantna vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa ne ekstrapolira i trajanje njezine konvergencije prema usklađenosti s posljednjom terminskom stopom, transparentni su, razboriti, pouzdani objektivni i dosljedni.

3.   EIOPA obavješćuje Komisiju o svim bitnim promjenama podataka koji se koriste za utvrđivanje tehničkih informacija o relevantnoj vremenskoj strukturi nerizičnih kamatnih stopa. Bitna promjena znači svaka promjena zbog koje tehnike, specifikacije podataka ili parametri postaju nevaljani, uključujući posljednju terminsku stopu, posljednje dospijeće za koje se osnovna vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa ne ekstrapolira i trajanje njezine konvergencije prema usklađenosti s posljednjom terminskom stopom.

4.   U slučaju bitne promjene podataka iz stavka 3. EIOPA može Komisiji dostaviti prijedlog koji sadržava te izmjene tehnika, specifikacija podataka ili parametara koje su potrebne da se ta nevaljanost ispravi i koje su razmjerne toj bitnoj promjeni. Uz taj prijedlog prilaže se i procjena primjerenosti i učinka tih predloženih izmjena.

5.   Na zahtjev Komisije EIOPA izmjenjuje tehniku, specifikacije podataka ili parametre, uključujući posljednju terminsku stopu, zadnje dospijeće za koje se osnovna vremenska struktura nerizičnih kamatnih stopa ne ekstrapolira i trajanje njezine konvergencije prema usklađenosti s posljednjom terminskom stopom, kako bi se osiguralo da se stope relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa određuju na transparentan, razborit, pouzdan i objektivan način koji je dosljedan tijekom vremena.”;

(4)

članak 71. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točki (e) podtočke i. i ii. zamjenjuju se sljedećim:

„i.

nominalni iznos ili iznos glavnice stavke osnovnih vlastitih sredstava otpisan je u skladu sa stavcima 5. i 5.a;

ii.

stavka osnovnih vlastitih sredstava automatski se konvertira u stavku osnovnih vlastitih sredstava iz članka 69. točke (a) podtočaka i. i ii. u skladu sa stavcima 6. i 6.a ovog članka;”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 5.a:

„5.a   Za potrebe stavka 1. točke (e) podtočke i. u odredbama o otpisu nominalnog iznosa ili iznosa glavnice stavke osnovnih vlastitih sredstava propisuje se sve navedeno u nastavku:

(a)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (c) drugog podstavka tog stavka i djelomičan otpis bio bi dovoljan za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital, nominalni iznos ili iznos glavnice djelomično se otpisuje u iznosu koji je dovoljan barem za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital;

(b)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (c) drugog podstavka tog stavka i djelomičan otpis ne bi bio dovoljan za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital, nominalni iznos ili iznos glavnice, kako je određen u trenutku izvornog izdavanja stavke osnovnih vlastitih sredstava, otpisuje se barem na linearnoj osnovi na način kojim se osigurava da će se potpuni otpis provesti kada se ostvari pokrivenost potrebnim solventnim kapitalom od 75 % ili prije toga;

(c)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (a) ili točki (b) drugog podstavka tog stavka, nominalni iznos ili iznos glavnice otpisuje se u cijelosti;

(d)

nakon otpisa u skladu s točkom (b) ovog stavka („početni otpis”):

i.

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo kasnije u okolnostima opisanima u točki (a) ili točki (b) drugog podstavka tog stavka, nominalni iznos ili iznos glavnice otpisuje se u cijelosti;

ii.

ako do kraja razdoblja od tri mjeseca od datuma događaja koji je pokretač koji je doveo do početnog otpisa nije došlo do nijednog događaja koji je pokretač u okolnostima opisanima u točki (a) ili (b) drugog podstavka stavka 8., ali se koeficijent solventnosti dodatno pogoršao, nominalni ili iznos glavnice, kako je utvrđen u trenutku izvornog izdavanja stavke osnovnih vlastitih sredstava, dodatno se otpisuje u skladu s točkom (b) ovog stavka, kako bi se uzelo u obzir to dodatno pogoršanje koeficijenta solventnosti;

iii.

dodatan otpis u skladu s točkom ii. za svako naknadno pogoršanje koeficijenta solventnosti na kraju svakog sljedećeg razdoblja od tri mjeseca sve dok društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ponovno ne počne ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital.

Za potrebe ovog stavka „koeficijent solventnosti” znači omjer prihvatljivog iznosa vlastitih sredstava za pokrivanje potrebnog solventnog kapitala i potrebnog solventnog kapitala na temelju najnovijih dostupnih vrijednosti.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 6.a:

„6.a   Za potrebe stavka 1. točke (e) podtočke ii. odredbama o konverziji u stavke osnovnih vlastitih sredstava iz članka 69. točke (a) podtočaka i. i ii. propisuje se sve navedeno u nastavku:

(a)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (c) drugog podstavka tog stavka i djelomična konverzija bila bi dovoljna za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital, stavka se djelomično konvertira u iznosu koji je barem dovoljan za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital;

(b)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (c) drugog podstavka tog stavka i djelomična konverzija ne bi bila dovoljna za ponovnu usklađenost sa zahtjevom za potrebni solventni kapital, stavka se konvertira tako da se preostali nominalni iznos ili iznos glavnice stavke smanjuje barem na linearnoj osnovi, čime se osigurava da će doći do potpune konverzije kada se ostvari pokrivenost potrebnim solventnim kapitalom od 75 % ili prije toga;

(c)

ako je do događaja koji je pokretač određenog u stavku 8. došlo u okolnostima opisanima u točki (a) ili točki (b) drugog podstavka tog stavka, ta stavka konvertira se u cijelosti;

(d)

nakon konverzije u skladu s točkom (b) ovog stavka („početna konverzija”):

i.

ako događaj koji je pokretač određen u stavku 8. nastane naknadno u okolnostima opisanima u točki (a) ili točki (b) drugog podstavka tog stavka, ta stavka konvertira se u cijelosti;

ii.

ako do kraja razdoblja od tri mjeseca od datuma događaja koji je pokretač koji je doveo do početne konverzije nije došlo do nijednog događaja koji je pokretač u okolnostima opisanima u točki (a) ili (b) drugog podstavka stavka 8., ali se koeficijent solventnosti dodatno pogoršao, stavka se dodatno konvertira u skladu s točkom (b) ovog stavka kako bi se uzelo u obzir dodatno pogoršanje koeficijenta solventnosti;

iii.

dodatna konverzija provodi se u skladu s točkom ii. za svako naknadno pogoršanje koeficijenta solventnosti na kraju svakog sljedećeg razdoblja od tri mjeseca, sve dok društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ponovno ne počne ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital.

Za potrebe ovog stavka „koeficijent solventnosti” ima isto značenje kao i za potrebe stavka 5.a.”;

(d)

dodaju se sljedeći stavci 10. i 11.:

„10.   Neovisno o zahtjevu iz stavka 1. točke (e) za aktiviranje mehanizma pokrivanja gubitka glavnice koji se aktivira u slučaju događaja određenog u stavku 8., stavka osnovnih vlastitih sredstava može omogućiti da se mehanizam pokrivanja gubitka glavnice ne aktivira pri tom događaju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

događaj koji je pokretač nastaje u okolnostima opisanima u točki (c) drugog podstavka stavka 8.;

(b)

nije bilo prethodnih događaja koji su pokretači u okolnostima opisanima u točki (a) ili (b) drugog podstavka tog stavka;

(c)

nadzorno tijelo iznimno pristaje odustati od aktivacije mehanizma za pokrivanje gubitka glavnice na temelju sljedećih informacija:

i.

projekcije koje je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje dostavilo nadzornom tijelu kada je to društvo dostavilo plan oporavka iz članka 138. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ kojima se dokazuje da bi aktivacija mehanizma pokrivanja gubitka glavnice u tom slučaju vrlo vjerojatno mogla dovesti do nastanka porezne obveze koja bi imala značajan negativan učinak na solventnost društva;

ii.

potvrda koju su izdali ovlašteni revizori društva u kojoj se potvrđuje da su sve pretpostavke korištene u projekcijama realne.

11.   Neovisno o zahtjevu iz stavka 1. točke (f) podtočke ii. stavka osnovnih vlastitih sredstava može omogućiti otplatu ili otkup stavke prije tog razdoblja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

potrebni solventni kapital društva nakon otplate ili otkupa premašit će u odgovarajućoj mjeri, uzimajući u obzir stanje solventnosti društva, uključujući srednjoročni plan upravljanja kapitalom društva;

(b)

okolnosti su jednake onima opisanima u podtočki i. ili podtočki ii.:

i.

došlo je do promjene u regulatornoj klasifikaciji stavke osnovnih vlastitih sredstava koja bi vjerojatno rezultirala njezinim isključenjem iz vlastitih sredstava ili reklasifikacijom u nižu kategoriju vlastitih sredstava i ispunjena su oba sljedeća uvjeta:

nadzorno tijelo smatra da je takva promjena u dovoljnoj mjeri izgledna;

društvo je dokazalo nadzornom tijelu da se regulatorna reklasifikacija stavke osnovnih vlastitih sredstava nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;

ii.

došlo je do promjene u primjenjivom poreznom tretmanu stavke osnovnih vlastitih sredstava u vezi s kojom je društvo dokazalo nadzornom tijelu da je ona značajna i da se nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;”

(5)

u članku 73. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Neovisno o zahtjevu iz stavka 1. točke (c) stavka osnovnih vlastitih sredstava može omogućiti otplatu ili otkup stavke prije nego što prođe 5 godina ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

potrebni solventni kapital društva nakon otplate ili otkupa premašit će u odgovarajućoj mjeri, uzimajući u obzir stanje solventnosti društva, uključujući srednjoročni plan upravljanja kapitalom društva;

(b)

okolnosti su jednake onima opisanima u podtočki i. ili podtočki ii.:

i.

došlo je do promjene u regulatornoj klasifikaciji stavke osnovnih vlastitih sredstava koja bi vjerojatno rezultirala njezinim isključenjem iz vlastitih sredstava ili reklasifikacijom u nižu kategoriju vlastitih sredstava i ispunjena su oba sljedeća uvjeta:

nadzorno tijelo smatra da je takva promjena u dovoljnoj mjeri izgledna;

društvo je dokazalo nadzornom tijelu da se regulatorna reklasifikacija stavke osnovnih vlastitih sredstava nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;

ii.

došlo je do promjene u primjenjivom poreznom tretmanu stavke osnovnih vlastitih sredstava u vezi s kojom je društvo dokazalo nadzornom tijelu da je ona značajna i da se nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;”

(6)

u članku 77. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Neovisno o zahtjevu iz stavka 1. točke (c) stavka osnovnih vlastitih sredstava može omogućiti otplatu ili otkup stavke prije nego što prođe 5 godina od datuma izdavanja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

potrebni solventni kapital društva nakon otplate ili otkupa premašit će u odgovarajućoj mjeri, uzimajući u obzir stanje solventnosti društva, uključujući srednjoročni plan upravljanja kapitalom društva;

(b)

okolnosti su jednake onima opisanima u podtočki i. ili podtočki ii.:

i.

došlo je do promjene u regulatornoj klasifikaciji stavke osnovnih vlastitih sredstava koja bi vjerojatno rezultirala njezinim isključenjem iz vlastitih sredstava i ispunjena su oba sljedeća uvjeta:

nadzorno tijelo smatra da je takva promjena u dovoljnoj mjeri izgledna;

društvo je dokazalo nadzornom tijelu da se regulatorna reklasifikacija stavke osnovnih vlastitih sredstava nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;

ii.

došlo je do promjene u primjenjivom poreznom tretmanu stavke osnovnih vlastitih sredstava u vezi s kojom je društvo dokazalo nadzornom tijelu da je ona značajna i da se nije mogla razumno predvidjeti u trenutku njezina izdavanja;”

(7)

članak 84. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88. i ako se transparentni pristup ne može primijeniti na subjekte za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, potrebni solventni kapital može se izračunati na temelju ciljane alokacije odnosne imovine subjekta za zajednička ulaganja ili fonda ili, ako ciljana alokacija odnosne imovine nije dostupna subjektu, na temelju zadnje iskazane alokacije imovine, pod uvjetom da se, u svakom slučaju, tom odnosnom imovinom upravlja u skladu s tom ciljanom alokacijom ili zadnjom iskazanom alokacijom imovine, ovisno o tome što je primjenjivo, i da se ne očekuje da će izloženosti i rizici značajno varirati u kratkom vremenskom razdoblju.

Za potrebe tog izračuna mogu se upotrijebiti grupirani podaci, pod uvjetom da omogućuju da se svi relevantni podmoduli i scenariji standardne formule izračunavaju na razborit način te da se primjenjuju na najviše 20 % ukupne vrijednosti imovine društva za osiguranje ili društava za reosiguranje.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Za potrebe određivanja postotka imovine u slučajevima kada se upotrebljavaju grupirani podaci iz stavka 2., društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ne uzima u obzir odnosnu imovinu subjekta za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova, kojima se pokrivaju obveze povezane s udjelima u investicijskim fondovima ili indeksom za koje ugovaratelj osiguranja preuzima tržišni rizik.”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na ulaganja u povezana društva, osim na ulaganja za koja su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

glavni cilj povezanog društva jest držanje i upravljanje imovinom u ime sudjelujućeg društva;

(b)

povezano društvo podupire poslovanje sudjelujućeg društva u vezi s investicijskim aktivnostima, pri čemu poštuje specifičan i dokumentiran mandat ulaganja;

(c)

povezano društvo ne obavlja nikakve značajne djelatnosti u korist sudjelujućeg društva osim ulaganja.

Za potrebe ovog stavka „povezano društvo” i „sudjelujuće društvo” imaju značenje iz članka 212. stavaka 1. i 2. Direktive 2009/138/EZ.”;

(8)

članak 88. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe članka 109. Direktive 2009/138/EZ društva za osiguranje i društva za reosiguranje utvrđuju je li pojednostavljeni izračun razmjeran prirodi, opsegu i složenosti rizika na način da provode procjenu koja uključuje sve sljedeće stavke:”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Pojednostavljeni izračun ne smatra se razmjernim prirodi, opsegu i složenosti rizika ako pogreška iz stavka 1. točke (b) dovodi do pogrešnog prikazivanja potrebnog solventnog kapitala koje bi moglo utjecati na odluku ili prosudbu korisnika te informacije u odnosu na potrebni solventni kapital, osim ako se na temelju pojednostavljenog izračuna dobiva potrebni solventni kapital koji je veći od potrebnog solventnog kapitala koji se dobiva standardnim izračunom.”;

(9)

umeću se sljedeći članci 90.a, 90.b i 90.c:

„Članak 90.a

Pojednostavljeni izračun za raskid polica osiguranja u podmodulu rizika isteka neživotnog osiguranja

Za potrebe članka 118. stavka 1. točke (a), ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu utvrditi police osiguranja čiji bi raskid uzrokovao povećanje tehničkih pričuva bez dodatka na rizik na temelju grupa polica, pod uvjetom da je grupiranje u skladu sa zahtjevima iz članka 35. točaka (a), (b) i (c).

Članak 90.b

Pojednostavljeni izračun osiguranog iznosa za rizik prirodnih katastrofa

1.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati osigurani iznos za rizik oluje iz članka 121. stavka 6. točke (b) i stavka 7. na temelju grupa zona rizika. Svaka od tih zona rizika unutar grupe nalazi se unutar iste određene regije iz Priloga V. Ako se osigurani iznos za rizik oluje iz članka 121. stavka 6. točke (b) izračunava na temelju grupe zona rizika, ponder rizika za rizik oluje iz članka 121. stavka 6. točke (a) jest ponder rizika za rizik oluje u zoni rizika unutar te grupe s najvećim ponderom rizika za rizik oluje iz Priloga X.

2.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati osigurani iznos za rizik potresa iz članka 122. stavka 3. točke (b) i stavka 4. na temelju grupa zona rizika. Svaka zona rizika unutar grupe mora se nalaziti unutar iste određene regije iz Priloga VI. Ako se osigurani iznos za rizik potresa iz članka 122. stavka 3. točke (b) izračunava na temelju grupe zona rizika, ponder rizika za rizik potresa iz članka 122. stavka 3. točke (a) jest ponder rizika za rizik potresa u zoni rizika unutar te grupe s najvećim ponderom rizika za rizik potresa kako je utvrđen u Prilogu X.

3.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati osigurani iznos za rizik poplave iz članka 123. stavka 6. točke (b) i stavka 7. na temelju grupa zona rizika. Svaka zona rizika unutar grupe mora se nalaziti unutar iste određene regije iz Priloga VII. Ako se osigurani iznos za rizik poplave iz članka 123. stavka 6. točke (b) izračunava na temelju grupe zona rizika, ponder rizika za rizik poplave iz članka 123. stavka 6. točke (a) jest ponder rizika za rizik poplave u zoni rizika unutar te grupe s najvećim ponderom rizika za rizik poplave kako je utvrđen u Prilogu X.

4.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati osigurani iznos za rizik tuče iz članka 124. stavka 6. točke (b) i stavka 7. na temelju grupa zona rizika. Svaka zona rizika unutar grupe mora se nalaziti unutar iste određene regije iz Priloga VIII. Ako se osigurani iznos za rizik tuče iz članka 124. stavka 6. točke (b) izračunava na temelju grupe zona rizika, ponder rizika za rizik tuče iz članka 124. stavka 6. točke (a) jest ponder rizika za rizik tuče u zoni rizika unutar te grupe s najvećim ponderom rizika za rizik tuče kako je utvrđen u Prilogu X.

5.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati ponderirani osigurani iznos za rizik slijeganja tla iz članka 125. stavka 2. na temelju grupa zona rizika. Ako se ponderirani osigurani iznos iz članka 125. stavka 2. izračunava na temelju grupe zona rizika, ponder rizika za rizik slijeganja tla iz članka 125. stavka 2. točke (a) jest ponder rizika za rizik slijeganja tla u zoni rizika unutar te grupe s najvećim ponderom rizika za rizik slijeganja tla kako je utvrđen u Prilogu X.

Članak 90.c

Pojednostavljeni izračun potrebnog kapitala za rizik požara

1.   Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje ili društva za reosiguranje mogu izračunati potrebni kapital za rizik požara iz članka 132. stavka 1. prema sljedećoj formuli:

 

SCRfire = max(SCRfirei ; SCRfirec ; SCRfirer )

pri čemu:

(a)

SCRfirei označava najveću koncentraciju industrijskog rizika požara;

(b)

SCRfirec označava najveću koncentraciju komercijalnog rizika požara;

(c)

SCRfirer označava najveću koncentraciju rezidencijalnog rizika požara;

2.   Najveća koncentracija industrijskog rizika požara društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

SCRfirei = max(E 1,i ; E 2,i ; E 3,i ; E 4,i ; E 5,i )

pri čemu Ek,i označava ukupnu izloženost unutar opsega najveće izloženosti industrijskom riziku požara k-th.

3.   Najveća koncentracija komercijalnog rizika požara društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

SCRfirec = max(E 1,c ; E 2,c ; E 3,c ; E 4,c ; E 5,c )

pri čemu Ek,c označava ukupnu izloženost unutar opsega najveće izloženosti komercijalnom riziku požara k-th.

4.   Najveća koncentracija rezidencijalnog rizika požara društva za osiguranje ili društva za reosiguranje izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

SCRfirer = max(E 1,r ; E 2,r ; E 3,r ; E 4,r ; E 5,r ; θ)

pri čemu:

(a)

Ek,r označava ukupnu izloženost unutar opsega najveće izloženosti rezidencijalnom riziku požara k-th.

(b)

θ označava izloženost rezidencijalnom riziku požara na temelju tržišnog udjela.

5.   Za potrebe stavaka 2., 3., i 4. ukupna izloženost unutar opsega najveće izloženosti industrijskom, komercijalnom ili rezidencijalnom riziku požara k-th društva za osiguranje ili društva za reosiguranje jednaka je osiguranom iznosu društva za osiguranje ili društva za osiguranje u odnosu na skup zgrada koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima u vezi sa svakom zgradom obveze osiguranja u sklopu vrsta osiguranja 7 i 19 iz Priloga I., koje pokrivaju štetu nastalu zbog požara ili eksplozije, uključujući štetu nastalu zbog terorističkih napada;

(b)

svaka se zgrada djelomično ili u cijelosti nalazi u radijusu od 200 metara od industrijske, komercijalne ili rezidencijalne zgrade s najvećim osiguranim iznosom k-th nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene.

Za potrebe određivanja osiguranog iznosa za zgrade, društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir sve ugovore o reosiguranju i subjekte posebne namjene u okviru kojih bi se izvršila isplata u slučaju odštetnih zahtjeva koji se odnose na tu zgradu. Ne uzimaju se u obzir ugovori o reosiguranju i subjekti posebne namjene na koje se primjenjuju uvjeti koji se ne odnose na tu zgradu.

6.   Izloženost rezidencijalnom riziku požara na temelju tržišnog udjela izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

θ = SIav · 500 · max(0,05; maxc(marketSharec ))

pri čemu:

(a)

SIav je prosječan iznos koji društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osigurava u vezi sa stambenim nekretninama;

(b)

c označava sve zemlje u kojima društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima obveze za vrste osiguranja 7 i 19 iz Priloga I. koji pokrivaju stambene nekretnine;

(c)

marketSharec jest tržišni udio društva za osiguranje ili društva za reosiguranje u zemlji c u kojoj ima obveze za te vrste osiguranja koje obuhvaćaju stambene nekretnine.”;

(10)

članak 91. mijenja se kako slijedi:

(a)

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

CARk označava ukupni kapital izložen riziku u godini k, tj. za sve ugovore iznos nula ili razliku, za svaki ugovor, sljedećih iznosa, ovisno o tome što je veće:

i.

zbroj:

iznosa koji bi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje platilo u godini k u slučaju smrti osobe koja je osigurana pod tim ugovorom nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;

očekivane trenutačne vrijednosti iznosa koji nisu obuhvaćeni prethodnom točkom, i koje bi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje platilo nakon godine k u slučaju trenutačne smrti osobe koja je osigurana pod tim ugovorom nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;

ii.

najbolje procjene odgovarajućih obveza u godini k nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;”;

(c)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

q označava očekivanu prosječnu stopu smrtnosti svih osiguranih osoba tijekom svih budućih godina ponderiranu osiguranim iznosom.”;

(11)

umeće se sljedeći članak 95.a:

„Članak 95.a

Pojednostavljeni izračun potrebnog kapitala za rizike u podmodulu rizika isteka životnog osiguranja

Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati svaki potrebni kapital naveden u nastavku na temelju grupa polica, pod uvjetom da je grupiranje u skladu sa zahtjevima iz članka 35. točaka (a), (b) i (c):

(a)

potrebni kapital za rizik trajnog povećanja stopa isteka iz članka 142. stavka 2.;

(b)

potrebni kapital za rizik trajnog smanjenja stopa isteka iz članka 142. stavka 3.;

(c)

potrebni kapital za rizik masovnog isteka iz članka 142. stavka 6.”;

(12)

umeće se sljedeći članak 96.a:

„Članak 96.a

Pojednostavljeni izračun za raskid polica osiguranja u podmodulu rizika isteka NSLT zdravstvenog osiguranja

Za potrebe članka 150. stavka 1. točke (a), ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu utvrditi police osiguranja čiji bi raskid uzrokovao povećanje tehničkih pričuva bez dodatka na rizik na temelju grupa polica, pod uvjetom da je grupiranje u skladu sa zahtjevima iz članka 35. točaka (a), (b) i (c).”;

(13)

članak 97. mijenja se kako slijedi:

(a)

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

CARk označava ukupni kapital izložen riziku u godini k, tj. za sve ugovore iznos nula ili razliku, za svaki ugovor, sljedećih iznosa, ovisno o tome što je veće:

i.

zbroj:

iznosa koji bi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje platilo u godini k u slučaju smrti osobe koja je osigurana pod tim ugovorom nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;

očekivane trenutačne vrijednosti iznosa koji nisu obuhvaćeni prethodnom točkom, i koje bi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje platilo nakon godine k u slučaju trenutačne smrti osobe koja je osigurana pod tim ugovorom nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;

ii.

najbolje procjene odgovarajućih obveza u godini k nakon odbitka iznosa koji bi se naplatili na temelju ugovora o reosiguranju ili od subjekata posebne namjene;”;

(c)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

q označava očekivanu prosječnu stopu smrtnosti svih osiguranih osoba tijekom svih budućih godina ponderiranu osiguranim iznosom.”;

(14)

umeće se sljedeći članak 102.a:

„Članak 102.a

Pojednostavljeni izračun potrebnog kapitala za rizike u podmodulu rizika isteka SLT zdravstvenog osiguranja

Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati svaki potrebni kapital naveden u nastavku na temelju grupa polica, uz uvjet da je grupiranje u skladu sa zahtjevima iz članka 35. točaka (a), (b) i (c):

(a)

potrebni kapital za rizik trajnog povećanja stopa isteka SLT zdravstvenog osiguranja iz članka 159. stavka 2.;

(b)

potrebni kapital za rizik trajnog smanjenja stopa isteka SLT zdravstvenog osiguranja iz članka 159. stavka 3.;

(c)

potrebni kapital za rizik masovnog isteka SLT zdravstvenog osiguranja iz članka 159. stavka 6.”;

(15)

umeće se sljedeći članak 105.a:

„Članak 105.a

Pojednostavljeni izračun čimbenika rizika u podmodulu rizika prinosa i podmodulu koncentracije tržišnog rizika

Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu obveznici koja nije među onima koje treba uključiti u izračune na temelju članka 180.a stavaka od 2. do 16. dodijeliti čimbenik rizika stressi koji odgovara 3. stupnju kreditne kvalitete za potrebe članka 176. stavka 3. te mogu tu obveznicu rasporediti u 3. stupanj kreditne kvalitete za potrebe izračuna ponderiranog prosječnog stupnja kreditne kvalitete u skladu s člankom 182. stavkom 4., pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

za najmanje 80 % ukupne vrijednosti obveznica koje nisu među onima koje treba uključiti u izračune na temelju članka 180. stavaka od 2. do 16. dostupne su procjene kreditne kvalitete odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika (ECAI);

(b)

za dotičnu obveznicu nije dostupna procjena kreditne kvalitete odabrane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika (ECAI);

(c)

za dotičnu obveznicu otplaćuje se fiksni iznos glavnice na datum dospijeća ili prije tog datuma, uz plaćanje redovnih kamata po fiksnoj ili promjenjivoj kamatnoj stopi;

(d)

dotična obveznica nije strukturirani dužnički instrument ili osigurani vrijednosni papir iz Priloga VI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2450 (*2);

(e)

dotičnom obveznicom ne jamči se za obveze kojima se osiguravaju aranžmani sudjelovanja u dobiti ni za obveze povezane s udjelima u investicijskim fondovima ili indeksom ni za obveze na koje se primjenjuje uravnotežena prilagodba.

(*2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2450 od 2. prosinca 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s predlošcima za podnošenje informacija nadzornim tijelima u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347/1, 2.12.2015., str. 1214.).”;"

(16)

u članku 107. stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se ispune uvjeti iz članka 88. i ako nije negativna najbolja procjena iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju ili sekuritizacije te od odgovarajućih dužnika, društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati učinak smanjenja rizika na preuzeti rizik tog ugovora o reosiguranju ili sekuritizacije iz članka 196. na sljedeći način:”;

(17)

u članku 108. stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se ispune uvjeti iz članka 88. i ako nije negativna najbolja procjena iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o proporcionalnom reosiguranju i od odgovarajućih dužnika druge ugovorne strane i, društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati učinak smanjenja rizika na preuzeti rizik j ugovora o proporcionalnom reosiguranju druge ugovorne strane i iz članka 196. na sljedeći način:”;

(18)

članak 110. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 110.

Pojednostavljeni izračun – grupiranje pojedinačnih izloženosti

Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati gubitak nastao zbog neispunjenja obveze iz članka 192., uključujući učinak smanjenja rizika na preuzeti rizik i tržišne rizike te vrijednost kolaterala prilagođenu riziku za grupu pojedinačnih izloženosti. U tom se slučaju grupi pojedinačnih izloženosti dodjeljuje najveća vjerojatnost neispunjenja obveza dodijeljena pojedinačnim izloženostima u grupi u skladu s člankom 199.”;

(19)

u članku 111. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

zbroja pretpostavljenog potrebnog kapitala za podmodule modula preuzetog rizika i modula tržišnog rizika društva za osiguranje ili društva za reosiguranje na koje utječe tehnika smanjenja rizika, izračunanog u skladu s ovim odjeljkom i odjeljcima od 2. do 5. ovog poglavlja, kao da ne postoji ugovor o reosiguranju, sekuritizacija ili izvedenica;”;

(20)

umeće se sljedeći članak 111.a:

„Članak 111.a

Pojednostavljeni izračun učinka smanjenja rizika na preuzeti rizik osiguranja

Za potrebe članka 196., ako se ispune uvjeti iz članka 88. te se ugovorom o reosiguranju, sekuritizacijom ili izvedenicom jamči za obveze iz samo jednog od segmenata (segment s) navedenih u Prilogu II. ili, ako je primjenjivo, Prilogu XIV., društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati učinak smanjenja rizika tog ugovora o reosiguranju, sekuritizacije ili izvedenice na njihov preuzeti rizik osiguranja kako slijedi:

Formula

pri čemu:

(a)

SCRCAT hyp označava pretpostavljeni potrebni kapital za modul preuzetog rizika katastrofe neživotnog osiguranja iz članka 119. stavka 2. ili, ako je primjenjivo, pretpostavljeni potrebni kapital za podmodul rizika zdravstvene katastrofe iz članka 160., koji bi se primjenjivao da ne postoji ugovor o reosiguranju, sekuritizacija ili izvedenica;

(b)

SCRCAT without označava potrebni kapital za modul preuzetog rizika katastrofe neživotnog osiguranja iz članka 119. stavka 2. ili, ako je primjenjivo, potrebni kapital za podmodul rizika zdravstvene katastrofe iz članka 160.;

(c)

σs označava standardno odstupanje premijskog rizika neživotnog osiguranja segmenta s utvrđenog u skladu s člankom 117. stavkom 3. ili, ako je primjenjivo, standardno odstupanje premijskog rizika NSLT zdravstvenog osiguranja segmenta s utvrđenog u skladu s člankom 148. stavkom 3.;

(d)

Ps hyp označava pretpostavljenu mjeru opsega premijskog rizika segmenta s utvrđenog u skladu s člankom 116. stavkom 3. ili 4. ili, ako je primjenjivo, člankom 147. stavkom 3. ili 4., koja bi se primjenjivala da ne postoji ugovor o reosiguranju, sekuritizacija ili izvedenica;

(e)

Ps without označava mjeru opsega premijskog rizika segmenta s utvrđenog u skladu s člankom 116. stavkom 3. ili 4. ili, ako je primjenjivo, člankom 147. stavkom 3. ili 4.;

(f)

Recoverables označava najbolju procjenu iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju, sekuritizacije ili izvedenice te od odgovarajućih dužnika;”;

(21)

umeću se sljedeći članci 112.a i 112.b:

„Članak 112.a

Pojednostavljeni izračun gubitka nastalog zbog neispunjenja obveza reosiguranja

Ako se ispune uvjeti iz članka 88., društva za osiguranje ili društva za reosiguranje mogu izračunati gubitak nastao zbog neispunjenja obveza po ugovoru o reosiguranju ili sekuritizaciji osiguranja iz članka 192. stavka 2. prvog podstavka kako slijedi:

 

LGD = max[90 % · (Recoverables + 50 % · RM re ) – F · Collateral; 0]

pri čemu:

(a)

Recoverables označava najbolju procjenu iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju ili sekuritizacije osiguranja te od odgovarajućih dužnika;

(b)

RMre označava učinak smanjenja rizika na preuzeti rizik ugovora o reosiguranju ili sekuritizacije;

(c)

Collateral označava vrijednost kolaterala prilagođenu riziku u odnosu na ugovor o reosiguranju ili sekuritizaciju;

(d)

F označava čimbenik kojim se uzima u obzir ekonomski učinak ugovora o kolateralu u odnosu na ugovor o reosiguranju ili sekuritizaciju u slučaju bilo kojeg kreditnog događaja povezanog s drugom ugovornom stranom.

Članak 112.b

Pojednostavljeni izračun potrebnog kapitala za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane za izloženosti vrste 1

Ako se ispune uvjeti iz članka 88. i standardno odstupanje raspodjele gubitka za izloženosti vrste 1, kako je određeno u skladu s člankom 200. stavkom 4., manje je od ili jednako 20 % ukupnih gubitaka nastalih zbog neispunjenja obveza za sve izloženosti vrste 1, društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu izračunati potrebni kapital za rizik neispunjenja obveza druge ugovorne strane iz članka 200. stavka 1. kako slijedi:

 

SCR def,1 = 5 · σ

pri čemu σ označava standardno odstupanje raspodjele gubitka za izloženosti vrste 1, kako je utvrđeno u skladu s člankom 200. stavkom 4.”;

(22)

u članku 116. stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

FP(future,s) označava sljedeći iznos za ugovore u kojima datum prvog priznavanja pada u sljedećih 12 mjeseci:

i.

za sve takve ugovore čije je početno trajanje kraće od godinu dana ili jednako godini dana, očekivana sadašnja vrijednost premija koje će društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje zaraditi u segmentu s, ali isključujući premije koje će se zaraditi u razdoblju od 12 mjeseci nakon datuma prvog priznavanja;

ii.

za sve takve ugovore čije je početno trajanje dulje od jedne godine, iznos jednak 30 % očekivane sadašnje vrijednosti premija koje će društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje zaraditi u segmentu s nakon sljedećih 12 mjeseci.”;

(23)

članak 121. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

ii.

točka (a) briše se;

(b)

stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

WSI (windstorm,r,i) = Q (windstorm,r) · W (windstorm,r,i) · SI (windstorm,r,i)”;

ii.

dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Q(windstorm,r) označava čimbenik rizika oluje za regiju r kako je utvrđeno u Prilogu V.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je iznos utvrđen za određenu zonu rizika u skladu s prvim podstavkom veći od iznosa (koji se u ovom podstavku zove „nižim iznosom”) koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak zbroju mogućih gubitaka koje društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje mogu nastati zbog rizika oluje u toj zoni rizika, uzimajući u obzir uvjete njihovih specifičnih polica osiguranja, uključujući sva ugovorna ograničenja plaćanja, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može, na temelju alternativnog izračuna, odrediti ponderirani iznos osiguran za rizik oluje u toj zoni rizika kao niži iznos.”;

(24)

članak 122. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za sve regije iz Priloga VI. potrebni kapital za rizik potresa u određenoj regiji r jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava društava za osiguranje ili društava za reosiguranje koji bi nastao zbog trenutačnoga gubitka iznosa koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak sljedećem iznosu:”;

ii.

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

iii.

točka (a) briše se;

(b)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

WSI (earthquake,r,i) = Q (earthquake,r) · W (earthquake,r,i) · SI (earthquake,r,i)”;

ii.

dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Q(earthquake,r) označava čimbenik rizika potresa za regiju r kako je utvrđeno u Prilogu VI.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je iznos utvrđen za određenu zonu rizika u skladu s prvim podstavkom veći od iznosa (koji se u ovom podstavku zove „nižim iznosom”) koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak zbroju mogućih gubitaka koje društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje mogu nastati zbog rizika potresa u toj zoni rizika, uzimajući u obzir uvjete njihovih specifičnih polica osiguranja, uključujući sva ugovorna ograničenja plaćanja, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može, na temelju alternativnog izračuna, odrediti ponderirani iznos osiguran za rizik potresa u toj zoni rizika kao niži iznos.”;

(25)

članak 123. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

ii.

točka (a) briše se;

(b)

stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

WSI (flood,r,i) = Q (flood,r) · W (flood,r,i) · SI (flood,r,i)”;

ii.

dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Q(flood,r) označava čimbenik rizika poplave r kako je utvrđeno u Prilogu VII.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je iznos utvrđen za određenu zonu rizika u skladu s prvim podstavkom veći od iznosa (koji se u ovom podstavku zove „nižim iznosom”) koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak zbroju mogućih gubitaka koje društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje mogu nastati zbog rizika poplave u toj zoni rizika, uzimajući u obzir uvjete njihovih specifičnih polica osiguranja, uključujući sva ugovorna ograničenja plaćanja, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može, na temelju alternativnog izračuna, odrediti ponderirani iznos osiguran za rizik poplave u toj zoni rizika kao niži iznos.”;

(c)

u stavku 7. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Za sve regije iz Priloga VII. i sve zone rizika tih regija iz Priloga IX. osigurani iznos za rizik poplave u određenoj zoni poplava i određene regije r jednak je sljedećemu:”;

(26)

članak 124. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

ii.

točka (a) briše se;

(b)

stavak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

WSI (hail,r,i) = Q (hail,r) · W (hail,r,i) · SI (hail,r,i)”;

ii.

dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

Q(hail,r) označava čimbenik rizika tuče za regiju r kako je utvrđeno u Prilogu VIII.”;

iii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je iznos utvrđen za određenu zonu rizika u skladu s prvim podstavkom veći od iznosa (koji se u ovom podstavku zove „nižim iznosom”) koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak zbroju mogućih gubitaka koje društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje mogu nastati zbog rizika tuče u toj zoni rizika, uzimajući u obzir uvjete njihovih specifičnih polica osiguranja, uključujući sva ugovorna ograničenja plaćanja, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može, na temelju alternativnog izračuna, odrediti ponderirani iznos osiguran za rizik tuče u toj zoni rizika kao niži iznos.”;

(27)

članak 125. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. formula se zamjenjuje sljedećim:

Formula”;

(b)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

formula se zamjenjuje sljedećim:

WSI (subsidence,i) = 0,0005 · W (subsidence,i) · SI (subsidence,i)”;

ii.

dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je iznos utvrđen za određenu zonu rizika u skladu s prvim podstavkom veći od iznosa (koji se u ovom podstavku zove „nižim iznosom”) koji je, bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, jednak zbroju mogućih gubitaka koje društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje mogu nastati zbog rizika slijeganja tla u toj zoni rizika, uzimajući u obzir uvjete njihovih specifičnih polica osiguranja, uključujući sva ugovorna ograničenja plaćanja, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može, na temelju alternativnog izračuna, odrediti ponderirani iznos osiguran za rizik slijeganja tla u toj zoni rizika kao niži iznos.”;

(28)

članak 130. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 130.

Podmodul pomorskog rizika

1.   Potrebni kapital za pomorski rizik izračunava se prema formuli:

Formula

pri čemu:

(a)

SCRvessel označava potrebni kapital za rizik sudara plovila;

(b)

SCRplatform označava potrebni kapital za rizik eksplozije platforme.

2.   Potrebni kapital za rizik sudara plovila jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava društva za osiguranje i društva za reosiguranje koji bi nastao zbog trenutačnoga gubitka iznosa jednakog sljedećemu:

 

L vessel = max v (SI (hull,v) + SI (liab,v)+ SI (pollution,v))

pri čemu:

(a)

najviši se iznos odnosi na sva morska, jezerska, riječna plovila i plovila za plovidbu kanalima koje je osiguralo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje u vezi sa sudarom plovila u sklopu vrste osiguranja 6, 18 i 27 iz Priloga I. ako je osigurana vrijednost plovila najmanje 250 000 EUR;

(b)

SI(hull,v) je iznos koji je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osiguralo, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, za osiguranje i reosiguranje trupova pomorskih brodova u vezi s plovilom v;

(c)

SI(liab,v) je iznos koji je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osiguralo, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, za osiguranje i reosiguranje od pomorske odgovornosti u vezi s plovilom v;

(d)

SI(pollution,v) je iznos koji je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osiguralo, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, za osiguranje i reosiguranje od onečišćenja naftom u vezi s plovilom v;

Za potrebe određivanja SI(hull,v) , SI(liab,v) i SI(pollution,v) društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir samo ugovore o reosiguranju i subjekte posebne namjene na temelju kojih bi se izvršila isplata u slučaju odštetnih zahtjeva koji se odnose na plovilo v. Ne uzimaju se u obzir ugovori o reosiguranju i subjekti posebne namjene na temelju kojih isplata ovisi o odštetnim zahtjevima koji se ne odnose na plovilo v.

Ako zbog odbitka iznosa koji se mogu naplatiti potrebni kapital za rizik sudara plovila ne bi u dovoljnoj mjeri pokrivao rizik sudara plovila kojem je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izloženo, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izračunava SI(hull,v) , SI(liab,v) ili SI(pollution,v) bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti.

3.   Potrebni kapital za rizik eksplozije platforme jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava društva za osiguranje i društva za reosiguranje koji bi nastao zbog trenutačnoga gubitka iznosa jednakog sljedećemu:

 

L platform = max p (SI p )

pri čemu:

(a)

najviši se iznos odnosi na sve odobalne naftne i plinske platforme koje je osiguralo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje u vezi s eksplozijom platforme u sklopu vrste osiguranja 6, 18 i 27 iz Priloga I.;

(b)

SIp je ukupni iznos koji je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osiguralo, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, za sljedeće obveze osiguranja i reosiguranja u vezi s platformom p:

i.

obveza isplate odštete za oštećenu imovinu;

ii.

obveza isplate odštete za troškove uklanjanja olupine;

iii.

obveza isplate odštete za gubitak prihoda od proizvodnje;

iv.

obveza isplate odštete za troškove zatvaranja ili osiguranja izvora;

v.

obveza osiguranja ili reosiguranja od odgovornosti.

Za potrebe određivanja SIp , društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir samo ugovore o reosiguranju i subjekte posebne namjene u okviru kojih bi se izvršila isplata u slučaju odštetnih zahtjeva koji se odnose na platformu p. Ne uzimaju se u obzir ugovori o reosiguranju i subjekti posebne namjene na temelju kojih isplata ovisi o odštetnim zahtjevima koji se ne odnose na platformu p.

Ako zbog odbitka iznosa koji se mogu naplatiti potrebni kapital za rizik eksplozije platforme ne bi u dovoljnoj mjeri pokrivao rizik eksplozije platforme kojem je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izloženo, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izračunava SI p bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti.”;

(29)

članak 131. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Potrebni kapital za zrakoplovni rizik jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava društva za osiguranje i društva za reosiguranje koji bi nastao zbog trenutačnoga gubitka iznosa jednakog sljedećemu:”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

SIa je iznos koji je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osiguralo, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, za osiguranje i reosiguranje trupova letjelica te osiguranje i reosiguranje od zrakoplovne odgovornosti u vezi s letjelicom a.

Za potrebe ovog članka društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir samo ugovore o reosiguranju i subjekte posebne namjene na temelju kojih bi se izvršila isplata u slučaju odštetnih zahtjeva koji se odnose na letjelicu a. Ne uzimaju se u obzir ugovori o reosiguranju i subjekti posebne namjene na temelju kojih isplata ovisi o odštetnim zahtjevima koji se ne odnose na letjelicu a.

Ako zbog odbitka iznosa koji se mogu naplatiti potrebni kapital za zrakoplovni rizik ne bi u dovoljnoj mjeri pokrivao zrakoplovni rizik kojem je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izloženo, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izračunava SIa bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti.”;

(30)

u članku 132. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Potrebni kapital za rizik požara jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava društava za osiguranje ili društava za reosiguranje koji bi nastao zbog trenutačnog gubitka iznosa jednakog iznosu koji društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osigurava u vezi s najvećom koncentracijom rizika požara.

2.   Najveća koncentracija rizika požara za društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje jest skupina zgrada s najvećim osiguranim iznosom, nakon odbitka iznosa koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može naplatiti na temelju ugovora o reosiguranju i od subjekata posebne namjene, koja ispunjava sve sljedeće uvjete:

(a)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima obveze osiguranja ili reosiguranja u sklopu vrsta osiguranja 7 i 19 iz Priloga I. u vezi sa svakom zgradom, koja pokrivaju štetu nastalu zbog požara ili eksplozije, uključujući štetu nastalu zbog terorističkih napada;

(b)

sve su zgrade djelomično ili u cijelosti smještene u radijusu od 200 metara.

Pri određivanju osiguranog iznosa za skup zgrada, društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir samo ugovore o reosiguranju i subjekte posebne namjene u okviru kojih bi se izvršila isplata u slučaju odštetnih zahtjeva koji se odnose na taj skup zgrada. Ne uzimaju se u obzir ugovori o reosiguranju i subjekti posebne namjene na temelju kojih isplata ovisi o odštetnim zahtjevima koji se ne odnose na tu skupinu zgrada.

Ako zbog odbitka iznosa koji se mogu naplatiti potrebni kapital za rizik požara ne bi u dovoljnoj mjeri pokrivao rizik požara kojem je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izloženo, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izračunava osigurani iznos za skupinu zgrada bez odbitka iznosa koji se mogu naplatiti.”;

(31)

u članku 147. stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

FP(future,s) označava sljedeći iznos za ugovore u kojima datum prvog priznavanja pada u sljedećih 12 mjeseci:

i.

za sve takve ugovore čije je početno trajanje kraće od godinu dana ili jednako godini dana, očekivana sadašnja vrijednost premija koje će društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje zaraditi u segmentu s, ali isključujući premije koje će se zaraditi u razdoblju od 12 mjeseci nakon datuma prvog priznavanja;

ii.

za sve takve ugovore čije je početno trajanje dulje od jedne godine, iznos jednak 30 % očekivane sadašnje vrijednosti premija koje će društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje zaraditi u segmentu s nakon sljedećih 12 mjeseci.”;

(32)

u članku 168. stavak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (c) uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„s obzirom na zatvorene alternativne investicijske fondove koji imaju poslovni nastan u Uniji ili, ako nemaju poslovni nastan u Uniji, koji trguju u Uniji u skladu s člankom 35. ili 40. Direktive 2011/61/EU i koji, u oba slučaja, ne koriste financijsku polugu u skladu s metodom preuzetih obveza iz članka 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 231/2013 (*3):

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 231/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor (SL L 83, 22.3.2013., str. 1.).”;"

(b)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

prihvatljivi portfelji neuvrštenih vlasničkih vrijednosnih papira kako su definirani u članku 168.a.”;

(33)

umeće se sljedeći članak 168.a:

„Članak 168.a

Prihvatljivi portfelji neuvrštenih vlasničkih vrijednosnih papira

1.   Za potrebe članka 168. stavka 6. točke (e) prihvatljivi portfelj neuvrštenih vlasničkih vrijednosnih papira skup je ulaganja u vlasničke vrijednosne papire koji ispunjuje sve sljedeće zahtjeve:

(a)

skup ulaganja sastoji se isključivo od ulaganja u redovne dionice društva;

(b)

redovne dionice svakog dotičnog društva nisu uvrštene na bilo kojem uređenom tržištu;

(c)

svako društvo ima sjedište u zemlji koja je članica EGP-a;

(d)

više od 50 % godišnjih prihoda svakog društva denominirano je u valutama zemalja koje su članice EGP-a ili OECD-a;

(e)

više od 50 % osoblja svakog društva ima glavno mjesto rada u zemljama koje su članice EGP-a;

(f)

svako društvo ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta za svaku od posljednje tri financijske godine koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital:

i.

godišnji promet društva veći je od 10 000 000 EUR;

ii.

ukupna bilanca društva veća je od 10 000 000 EUR;

iii.

broj zaposlenika društva veći je od 50;

(g)

vrijednost ulaganja u svako društvo ne čini više od 10 % ukupne vrijednosti skupa ulaganja;

(h)

nijedno društvo nije društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje, kreditna institucija, investicijsko društvo, financijska institucija, upravitelj alternativnih investicijskih fondova, društvo za upravljanje UCITS-ima, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili neregulirano društvo koje obavlja financijske djelatnosti;

(i)

beta koeficijent skupa ulaganja nije viši od 0,796.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (i) beta koeficijent skupa ulaganja prosjek je beta koeficijenata za svako ulaganje u taj skup ulaganja, ponderiran knjigovodstvenim vrijednostima tih ulaganja. Beta koeficijent ulaganja u društvo određuje se kako slijedi:

Formula

pri čemu:

(a)

β je beta koeficijent ulaganja u vlasničke vrijednosne papire društva;

(b)

GM je prosječna bruto marža društva tijekom posljednjih pet financijskih godina koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital;

(c)

Debt je ukupni dug društva na kraju posljednje financijske godine za koju su dostupni podaci;

(d)

CFO je prosječni neto novčani tok društva od poslovanja tijekom posljednjih pet financijskih godina koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital;

(e)

ROCE je prosječni povrat na osnovni kapital društva tijekom posljednjih pet financijskih godina koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital. Osnovni kapital znači kapital i rezerve iz Priloga III. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*4) isključujući povlaštene dionice i povezane premije na emitirane dionice.

(*4)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).”;"

(34)

članak 169. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 169.

Podmodul standardnog rizika vlasničkih vrijednosnih papira

1.   Potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire vrste 1 iz članka 168. ove Uredbe jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog sljedećih trenutačnih smanjenja:

(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papira vrste 1 povezanih društava u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i članka 212. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(b)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire vrste 1 koja se tretiraju kao dugoročna vlasnička ulaganja u skladu s člankom 171.a;

(c)

trenutačnog smanjenja vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira vrste 1, osim onih iz točaka (a) i (b), koje je jednako zbroju 39 % te vrijednosti i simetrične prilagodbe iz članka 172. ove Uredbe.

2.   Potrebni kapital za vlasničke vrijednosne papire vrste 2 iz članka 168. ove Uredbe jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog sljedećih trenutačnih smanjenja:

(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire vrste 2 povezanih društava u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i članka 212. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(b)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u vlasničke vrijednosne papire vrste 2 koja se tretiraju kao dugoročna vlasnička ulaganja u skladu s člankom 171.a;

(c)

trenutačnog smanjenja vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira vrste 2, osim onih iz točaka (a) i (b), koje je jednako zbroju 49 % te vrijednosti i simetrične prilagodbe iz članka 172. ove Uredbe.

3.   Potrebni kapital za prihvatljive vlasničke vrijednosne papire za financiranje infrastrukture iz članka 168. ove Uredbe jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog sljedećih trenutačnih smanjenja:

(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u prihvatljive vlasničke vrijednosne papire za financiranje infrastrukture povezanih društava u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i članka 212. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(b)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u prihvatljive vlasničke vrijednosne papire za financiranje infrastrukture koja se tretiraju kao dugoročna vlasnička ulaganja u skladu s člankom 171.a;

(c)

trenutačnog smanjenja vrijednosti ulaganja u prihvatljive vlasničke vrijednosne papire za financiranje infrastrukture, osim onih iz točaka (a) i (b), koje je jednako zbroju 30 % te vrijednosti i 77 % simetrične prilagodbe iz članka 172. ove Uredbe.”;

4.   Potrebni kapital za prihvatljive vlasničke vrijednosne papire infrastrukturnih poduzeća iz članka 168. ove Uredbe jednak je gubitku osnovnih vlastitih sredstava koji bi nastao zbog sljedećih trenutačnih smanjenja:

(a)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u prihvatljive vlasničke vrijednosne papire infrastrukturnih poduzeća povezanih društava u smislu članka 212. stavka 1. točke (b) i članka 212. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ ako su ta ulaganja strateške prirode;

(b)

trenutačnog smanjenja koje iznosi 22 % vrijednosti ulaganja u prihvatljive vlasničke vrijednosne papire infrastrukturnih poduzeća koja se tretiraju kao dugoročna vlasnička ulaganja u skladu s člankom 171.a.;

(c)

trenutačnog smanjenja vrijednosti prihvatljivih vlasničkih vrijednosnih papira infrastrukturnih poduzeća, osim onih iz točaka (a) i (b), koje je jednako zbroju 36 % te vrijednosti i 92 % simetrične prilagodbe iz članka 172. ove Uredbe.”;

(35)

umeće se sljedeći članak 171.a:

„Članak 171.a

Dugoročna vlasnička ulaganja

1.   Za potrebe ove Uredbe podskup vlasničkih ulaganja može se tretirati kao dugoročna vlasnička ulaganja ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje dokaže nadzornom tijelu da su ispunjeni svi ovi uvjeti:

(a)

podskup vlasničkih ulaganja i vrijeme držanja svakog vlasničkog ulaganja u podskupu jasno su određeni;

(b)

podskup vlasničkih ulaganja uključen je u portfelj imovine koji je namijenjen za pokriće najbolje procjene portfelja obveza osiguranja ili obveza reosiguranja koje se odnose na jednu ili više jasno određenih vrsta osiguranja i društvo ga drži za tu namjenu za vrijeme trajanja tih obveza;

(c)

portfelj obveza osiguranja ili obveza reosiguranja i namjenski portfelj imovine iz točke (b) određeni su, njima se upravlja i organizirani su neovisno o drugim aktivnostima društva, a namjenski portfelj imovine ne može se koristiti za pokrivanje gubitaka koji proizlaze iz drugih aktivnosti društva;

(d)

tehničke pričuve u portfelju obveza osiguranja ili obveza reosiguranja iz točke (b) čine samo dio ukupnih tehničkih pričuva društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

(e)

prosječno vrijeme držanja vlasničkih ulaganja u podskupu dulje je od 5 godina ili, ako je prosječno vrijeme držanja podskupa kraće od 5 godina, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ne prodaje vlasnička ulaganja u tom podskupu dok prosječno vrijeme držanja ne premaši 5 godina;

(f)

podskup vlasničkih ulaganja sastoji se samo od vlasničkih vrijednosnih papira koji su uvršteni u EGP-u ili od neuvrštenih vlasničkih vrijednosnih papira društava koja imaju sjedište u zemljama koje su članice EGP-a;

(g)

solventnost i likvidnost društva za osiguranje ili društva za reosiguranje te strategije, procesi i postupci izvješćivanja koji se odnose na upravljanje imovinom i obvezama takvi su da osiguravaju, na kontinuiranoj osnovi i u stresnim uvjetima, da je ono sposobno izbjeći prisilnu prodaju svih vlasničkih ulaganja u podskupu tijekom najmanje 10 godina;

(h)

politika upravljanja rizicima, politika upravljanja imovinom i obvezama i politika ulaganja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje odražavaju namjeru društva da podskup vlasničkih ulaganja drži u razdoblju koje je usklađeno sa zahtjevom iz točke (e) i njegovu sposobnost da ispuni zahtjev iz točke (g).

2.   Ako se vlasnički vrijednosni papiri drže u subjektima za zajednička ulaganja ili u alternativnim investicijskim fondovima iz članka 168. stavka 6. točaka od (a) do (d), uvjeti iz stavka 1. ovog članka mogu se procijeniti na razini fondova, a ne na razini odnosne imovine koja se drži u tim fondovima.

3.   Društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koja podskup vlasničkih ulaganja tretiraju kao dugoročna vlasnička ulaganja u skladu sa stavkom 1. ne smiju početi ponovno primjenjivati pristup koji ne uključuje dugoročna vlasnička ulaganja. Ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje podskup vlasničkih ulaganja tretira kao dugoročna vlasnička ulaganja više ne može ispuniti uvjete iz stavka 1., ono o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo i prestaje primjenjivati članak 169. stavak 1. točku (b), članak 169. stavak 2. točku (b), članak 169. stavak 3. točku (b) i članak 169. stavak 4. točku (b) na sva svoja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire tijekom 36 mjeseci.”;

(36)

u članku 176. umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a   Neovisno o stavku 4., obveznicama i kreditima kojima je dodijeljen stupanj kreditne kvalitete u skladu s člankom 176.a stavkom 1. ili 2. ili člankom 176.c stavkom 1. dodjeljuje se čimbenik rizika stressi ovisno o stupnju kreditne kvalitete i promijenjenom trajanju duri obveznice ili kredita i dodijeljenom u skladu s tablicom iz stavka 3. ovog članka.”;

(37)

umeću se sljedeći članci od 176.a do 176.c:

„Članak 176.a

Unutarnja procjena stupnjeva kreditne kvalitete obveznica i kredita

(1)   Obveznicama i kreditima za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika i za koje dužnici nisu položili kolateral koji ispunjava kriterije iz članka 214. može se dodijeliti 2. stupanj kreditne kvalitete ako su u pogledu obveznice ili kredita ispunjeni svi kriteriji iz stavaka 3. i 4.

(2)   Obveznicama i kreditima za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika i za koje dužnici nisu položili kolateral koji ispunjava kriterije iz članka 214., osim obveznica i kredita kojima je dodijeljen 2. stupanj kreditne kvalitete u skladu sa stavkom 1., može se dodijeliti 3. stupanj kreditne kvalitete ako su u pogledu obveznice ili kredita ispunjeni svi kriteriji iz stavaka 3. i 5.

(3)   Kriteriji iz ovog stavka su sljedeći:

(a)

vlastita unutarnja procjena kreditnog rizika obveznice ili kredita koju je izradilo društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ispunjava zahtjeve iz članka 176.b;

(b)

obveznicu ili kredit izdalo je društvo koje ne pripada korporativnoj grupi kojoj pripada društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje;

(c)

obveznicu ili kredit nije izdalo društvo koje je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje, infrastrukturni subjekt, kreditna institucija, investicijsko društvo, financijska institucija, UAIF, društvo za upravljanje UCITS-ima, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili neregulirano društvo koje obavlja financijske djelatnosti;

(d)

nijedno potraživanje prema društvu koje je izdalo obveznicu ili kredit nije nadređeno obveznici odnosno kreditu, osim sljedećih potraživanja:

i.

zakonska potraživanja i potraživanja ponuditelja likvidnosnih zajmova, pod uvjetom da ukupni iznos tih zakonskih potraživanja i potraživanja ponuditelja likvidnosnih zajmova nije značajan u odnosu na sveukupni nadređeni dug društva izdavatelja;

ii.

potraživanja skrbnika;

iii.

potraživanja na temelju izvedenica drugih ugovornih strana;

(e)

za obveznicu ili kredit otplaćuje se fiksni iznos glavnice na datum dospijeća ili prije tog datuma, uz plaćanje redovnih kamata po fiksnoj ili promjenjivoj kamatnoj stopi;

(f)

ugovornim uvjetima obveznice ili kredita predviđa se sljedeće:

i.

dužnik je obvezan najmanje jedanput godišnje vjerovniku dostaviti revidirane financijske podatke;

ii.

dužnik je obvezan vjerovnika obavijestiti o svim događajima koji bi mogli značajno utjecati na kreditni rizik obveznice ili kredita;

iii.

dužnik nema pravo jednostrano mijenjati uvjete obveznice ili kredita niti uvoditi druge promjene u svoje poslovanje koje bi značajno utjecale na kreditni rizik obveznice ili kredita;

iv.

izdavatelj ne smije izdavati nove dužničke instrumente bez prethodne suglasnosti društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

v.

definicija događaja neispunjavanja obveza specifična je za izdanje i za izdavatelja;

vi.

što se događa nakon promjene kontrole;

(g)

obveznicu ili kredit izdalo je društvo koje ispunjava sve sljedeće kriterije:

i.

društvo je društvo s ograničenom odgovornosti;

ii.

društvo ima sjedište u zemlji koja je članica EGP-a;

iii.

više od 50 % godišnjih prihoda društva denominirano je u valutama zemalja koje su članice EGP-a ili OECD-a;

iv.

društvo je najmanje deset posljednjih godina poslovalo bez kreditnog događaja;

v.

za svaku od posljednje tri financijske godine koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital ispunjen je najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

godišnji promet društva veći je od 10 000 000 EUR;

ukupna bilanca društva veća je od 10 000 000 EUR;

broj zaposlenika društva veći je od 50;

vi.

zbroj godišnje dobiti društva prije kamata, poreza i amortizacije („EBITDA”) tijekom posljednjih pet financijskih godina veći je od 0;

vii.

ukupni dug društva na kraju posljednje financijske godine za koju su dostupni podaci najviše je 6,5 puta veći od prosjeka godišnjih slobodnih novčanih tokova društva tijekom posljednjih pet financijskih godina;

viii.

prosjek EBITDA-e društva tijekom posljednjih pet financijskih godina najmanje je 6,5 puta veći od kamatnih rashoda društva za posljednju financijsku godinu za koju su dostupni podaci;

ix.

neto dug društva na kraju posljednje financijske godine za koju su dostupni podaci najviše je 1,5 puta veći od ukupnog vlasničkog kapitala društva na kraju te financijske godine;

(4)   Prinos obveznice ili kredita i prinos bilo koje obveznice i kredita sa sličnim ugovornim uvjetima koje je izdalo isto društvo u prethodne tri financijske godine nije veći od veće vrijednosti od sljedećih vrijednosti:

(a)

prosjek prinosa dvaju indeksa utvrđenih u skladu sa stavkom 6.;

(b)

zbroj 0,5 % i prinosa indeksa koji ispunjava zahtjev iz točke (d) tog stavka.

(5)   Prinos obveznice ili kredita i prinos obveznica i kredita sa sličnim ugovornim uvjetima koje je izdalo isto društvo u prethodne tri financijske godine nije veći od veće vrijednosti od sljedećih vrijednosti:

(a)

prosjek prinosa dvaju indeksa utvrđenih u skladu sa stavkom 7.;

(b)

zbroj 0,5 % i prinosa indeksa koji ispunjava zahtjev iz točke (b) tog stavka;

(6)   Za potrebe stavka 4. društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje za obveznicu ili kredit iz stavka 1. utvrđuje prinos dvaju indeksa u vrijeme izdavanja te obveznice ili kredita, koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

oba indeksa su široki indeksi obveznica kojima se trguje za koje je dostupna vanjska procjena kreditnog rizika;

(b)

obveznice kojima se trguje koje su uključene u ta dva indeksa denominirane su u istoj valuti kao obveznica ili kredit;

(c)

obveznice kojima se trguje koje su uključene u ta dva indeksa imaju sličan datum dospijeća kao obveznica ili kredit;

(d)

jedan od dvaju indeksa sastoji se od obveznica kojima se trguje 2. stupnja kreditne kvalitete;

(e)

jedan od dvaju indeksa sastoji se od obveznica kojima se trguje 4. stupnja kreditne kvalitete.

(7)   Za potrebe stavka 5. društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje za obveznicu ili kredit iz stavka 2. utvrđuje prinos dvaju indeksa u vrijeme izdavanja te obveznice ili kredita, koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

oba indeksa ispunjavaju zahtjeve iz stavka 6. točaka (a), (b) i (c);

(b)

jedan od dvaju indeksa sastoji se od obveznica kojima se trguje 3. stupnja kreditne kvalitete;

(c)

jedan od dvaju indeksa sastoji se od obveznica kojima se trguje 4. stupnja kreditne kvalitete.

(8)   Za potrebe stavka 4. ako obveznica ili kredit iz stavka 1. ima značajke, osim onih koje su povezane s kreditnim rizikom ili nelikvidnosti, koje se značajno razlikuju od značajki obveznica kojima se trguje koje su uključene u dva indeksa u skladu sa stavkom 6., društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prilagođava prinos obveznice ili kredita uzimajući u obzir te razlike.

(9)   Za potrebe stavka 5. ako obveznica ili kredit iz stavka 2. ima značajke, osim onih koje su povezane s kreditnim rizikom ili nelikvidnosti, koje se značajno razlikuju od značajki obveznica kojima se trguje koje su uključene u dva indeksa u skladu sa stavkom 7., društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prilagođava prinos obveznice ili kredita uzimajući u obzir te razlike.

Članak 176.b

Zahtjevi za vlastitu unutarnju procjenu kreditnog rizika obveznice ili kredita

Za potrebe članka 176.a stavka 3. točke (a), pri izradi vlastite unutarnje procjene kreditnog rizika obveznice ili kredita koju izrađuje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje moraju se ispuniti sljedeći uvjeti:

(a)

obveznici ili kreditu dodjeljuje se na temelju vlastite unutarnje procjene kreditnog rizika stupanj kreditne kvalitete;

(b)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može na zadovoljavajući način dokazati nadzornom tijelu da su vlastita unutarnja procjena kreditnog rizika i dodjela stupnja kreditne kvalitete obveznici ili kreditu na temelju te procjene pouzdani te na primjeren način odražavaju rizik prinosa obveznice ili kredita sadržan u podmodulu iz članka 105. stavka 5. drugog podstavka točke (d) Direktive 2009/138/EZ;

(c)

u vlastitoj unutarnjoj procjeni kreditnog rizika uzimaju se u obzir svi čimbenici koji bi mogli imati značajan učinak na kreditni rizik obveznice ili kredita, uključujući sljedeće čimbenike:

i.

konkurentnost izdavatelja;

ii.

kvaliteta uprave izdavatelja;

iii.

financijske politike izdavatelja;

iv.

rizik zemlje;

v.

učinak mogućih ugovornih odredbi koje su na snazi;

vi.

raniji financijski rezultati izdavatelja, uključujući podatak o tome koliko dugo posluje;

vii.

veličina izdavatelja i stupanj diversifikacije djelatnosti;

viii.

kvantitativni učinak izdavanja obveznice ili kredita na profil rizičnosti i financijske omjere izdavatelja;

ix.

vlasnička struktura izdavatelja;

x.

složenost poslovnog modela izdavatelja;

(d)

u vlastitoj unutarnjoj procjeni kreditnog rizika koriste se sve relevantne kvantitativne i kvalitativne informacije;

(e)

u vlastitoj unutarnjoj procjeni kreditnog rizika dokumentirana je dodjela stupnja kreditne kvalitete na temelju te procjene i informacije na kojima se temelji vlastita unutarnja procjena kreditnog rizika;

(f)

u vlastitoj unutarnjoj procjeni kreditnog rizika uzimaju se u obzir svojstva usporedive imovine za koju je dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika;

(g)

u vlastitoj unutarnjoj procjeni kreditnog rizika uzimaju se u obzir kretanja financijskog rezultata izdavatelja;

(h)

postupak vlastite unutarnje procjene kreditnog rizika neovisan je o donošenju odluke o preuzimanju rizika;

(i)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje redovito preispituje vlastitu unutarnju procjenu kreditnog rizika.

Članak 176.c

Procjena stupnjeva kreditne kvalitete obveznica i kredita na temelju odobrenog unutarnjeg modela

(1)   Ovaj se članak primjenjuje u sljedećim okolnostima:

(a)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje sklopilo je sporazum („sporazum o zajedničkom ulaganju”) s ciljem zajedničkog ulaganja u obveznice i kredite s drugim subjektom;

(b)

taj drugi subjekt („suulagatelj”) jedan je od sljedećih subjekata:

i.

institucija prema definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 3. Uredbe (EU) No 575/2013 koja koristi pristup zasnovan na internim rejting-sustavima iz članka 143. stavka 1. te uredbe;

ii.

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje koristi unutarnji model u skladu s člankom 100. Direktive 2009/138/EZ;

(c)

u skladu sa sporazumom o zajedničkom ulaganju društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje i suulagatelj zajedno ulažu u obveznice i kredite za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika i za koje dužnici nisu položili kolateral koji ispunjava kriterije iz članka 214.;

(d)

u sporazumu o zajedničkom ulaganju predviđeno je da suulagatelj s društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje dijeli vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveze utvrđene primjenom njegova pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima ili, ovisno o slučaju, stupnjeve kreditne kvalitete utvrđene primjenom njegova unutarnjeg modela za obveznice ili kredite iz točke (c) za potrebe korištenja tih informacija za izračun potrebnog solventnog kapitala društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.

(2)   Ako su ispunjeni svi kriteriji iz stavaka od 3. do 6., obveznicama i kreditima iz stavka 1. točke (c) dodjeljuju se stupnjevi kreditne kvalitete utvrđeni kako slijedi:

(a)

ako se na suulagatelja primjenjuje stavak 1. točka (b) podtočka i., stupanj kreditne kvalitete utvrđuje se na temelju najnovijih vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveza utvrđenih primjenom pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima;

(b)

ako se na suulagatelja primjenjuje stavak 1. točka (b) podtočka ii., stupanj kreditne kvalitete je stupanj kreditne kvalitete utvrđen primjenom unutarnjeg modela.

(3)   Kriteriji iz ovog stavka su sljedeći:

(a)

izdavatelj pojedine obveznice ili kredita ne pripada istoj korporativnoj grupi kojoj pripada društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje;

(b)

izdavatelj nije društvo koje je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje, infrastrukturni subjekt, kreditna institucija, investicijsko društvo, financijska institucija, UAIF, društvo za upravljanje UCITS-ima, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili neregulirano društvo koje obavlja financijske djelatnosti;

(c)

izdavatelj ima sjedište u zemlji koja je članica EGP-a;

(d)

više od 50 % godišnjih prihoda izdavatelja denominirano je u valutama zemalja koje su članice EGP-a ili OECD-a;

(e)

za svaku od posljednje tri financijske godine koje završavaju prije datuma na koji se izračunava potrebni solventni kapital ispunjen je najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

godišnji promet izdavatelja veći je od 10 000 000 EUR;

ukupna bilanca izdavatelja veća je od 10 000 000 EUR;

broj zaposlenika izdavatelja veći je od 50.

(4)   Kriteriji iz ovog stavka su sljedeći:

(a)

u sporazumu o zajedničkom ulaganju definirane su vrste obveznica i kredita koje se preuzimaju te primjenjivi kriteriji procjene;

(b)

suulagatelj društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje dostavlja dovoljno detaljne informacije o postupku preuzimanja rizika, uključujući primijenjene kriterije, organizacijsku strukturu suulagatelja i kontrole koje on provodi;

(c)

suulagatelj društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje dostavlja podatke o svim zahtjevima za preuzimanje obveznica i kredita;

(d)

suulagatelj društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje dostavlja pojedinosti svih odluka o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za preuzimanje obveznica i kredita;

(e)

suulagatelj zadržava izloženost od najmanje 20 % nominalne vrijednosti svake obveznice i kredita;

(f)

postupak preuzimanja rizika isti je kao postupak preuzimanja rizika koji suulagatelj primjenjuje na druga ulaganja u usporedive obveznice i kredite;

(g)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ulaže u sve obveznice i kredite koji pripadaju vrsti iz točke (a) za koje suulagatelj odluči odobriti zahtjev za obveznicu ili kredit;

(h)

suulagatelj društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje dostavlja informacije koje mu omogućuju da razumije pristup zasnovan na internim rejting-sustavima ili, ovisno o slučaju, unutarnji model i njegova ograničenja te njegovu prikladnost i primjerenost, odnosno:

i.

opis pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima ili, ovisno o slučaju, unutarnjeg modela, uključujući ulazne parametre i čimbenike rizika, kvantifikaciju parametara rizika i temeljne metode te primijenjenu opću metodologiju;

ii.

opis područja primjene pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima ili, ovisno o slučaju, unutarnjeg modela;

iii.

opis postupka validacije modela i drugih postupaka koji omogućuju praćenje rezultata modela, preispitivanje primjerenosti njegovih specifikacija tijekom vremena i testiranje rezultata pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima ili, ovisno o slučaju, unutarnjeg modela u odnosu na iskustvo.

(5)   Ako se na suulagatelja primjenjuje stavak 1. točka (b) podtočka i.:

(a)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje jasno dokumentira na koji se stupanj kreditne kvalitete odnosi vjerojatnost nastanka statusa neispunjenja obveze utvrđena primjenom pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima institucije;

(b)

raspoređivanjem vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveze u stupnjeve kreditne kvalitete koje provodi društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje osigurava se da je za dotičnu obveznicu ili kredit razina kapitalnog zahtjeva za podmodul rizika prinosa iz članka 105. stavka 5. drugog podstavka točke (d) Direktive 2009/138/EZ primjerena;

(c)

raspoređivanje se temelji na tablici 1. iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1799 (*5);

(d)

prije nego što se provede raspoređivanje vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveze prilagođavaju se na razborit način, uzimajući u obzir kvalitativne čimbenike iz članka 7. Provedbene uredbe (EU) 2016/1799;

(e)

prilagodba vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveza provodi se u sljedećim situacijama:

i.

ako se razdoblje obuhvaćeno pristupom zasnovanim na internim rejting-sustavima znatno razlikuje od trogodišnjeg razdoblja utvrđenog u članku 4. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/1799;

ii.

ako se definicija nastanka statusa neispunjavanja obveza koja se primjenjuje u okviru pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima znatno razlikuje od definicije utvrđene u članku 4. stavku 4. te provedbene uredbe.

(6)   Ako se na suulagatelja primjenjuje stavak 1. točka (b) podtočka ii., unutarnjim modelom osigurava se da je za dotičnu obveznicu ili kredit razina kapitalnog zahtjeva za podmodul rizika prinosa iz članka 105. stavka 5. drugog podstavka točke (d) Direktive 2009/138/EZ primjerena;

(*5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 od 7. listopada 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s raspoređivanjem procjena kreditnog rizika vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika u skladu s člankom 136. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 275, 12.10.2016., str. 3.)”;"

(38)

članak 180. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe prvog podstavka točke (b) izloženosti u obliku obveznica i kredita za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamče tijela regionalne i lokalne vlasti iz članka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2011 (*6) tretiraju se kao izloženosti prema središnjoj državi pod uvjetom da to jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. te uredbe.

(*6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 295, 12.11.2015., str. 3).”;"

(b)

umeću se sljedeći stavci 3.a i 3.b:

„3.a   Izloženostima u obliku obveznica i kredita prema tijelima regionalne i lokalne vlasti država članica koja nisu navedena u članku 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2011 dodjeljuje se čimbenik rizika stressi iz tablice u stavku 3. koji odgovara 2. stupnju kreditne kvalitete.

3.b   Izloženostima u obliku obveznica i kredita za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči tijelo regionalne ili lokalne vlasti države članice koje nije navedeno u članku 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2011 dodjeljuje se čimbenik rizika stressi iz tablice u stavku 3. koji odgovara 2. stupnju kredite kvalitete, pod uvjetom da to jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. te uredbe.”

(39)

članak 182. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 5. zadnja rečenica briše se;

(b)

dodaju se sljedeći stavci od 6. do 11.:

„6.   Za potrebe stavka 4. izloženostima prema društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika, a društvo ispunjava zahtjev za minimalni potrebni kapital, dodjeljuje se stupanj kreditne kvalitete ovisno o koeficijentu solventnosti društva, u skladu sa sljedećim raspoređivanjem koeficijenata solventnosti i stupnjeva kreditne kvalitete:

Koeficijent solventnosti

196 %

175 %

122 %

100 %

95 %

Stupanj kreditne kvalitete

1

2

3

3,82

5

Ako je koeficijent solventnosti između koeficijenata solventnosti navedenih u gornjoj tablici, stupanj kreditne kvalitete linearno se interpolira iz najbližih stupnjeva kreditne kvalitete koji odgovaraju najbližim koeficijentima solventnosti navedenima u gornjoj tablici. Ako je koeficijent solventnosti manji od 95 %, dodjeljuje se 5. stupanj kreditne kvalitete. Ako je koeficijent solventnosti veći od 196 %, dodjeljuje se 1. stupanj kreditne kvalitete.

Za potrebe ovog stavka, „koeficijent solventnosti” označava omjer prihvatljivog iznosa vlastitih sredstava za pokrivanje potrebnog solventnog kapitala i potrebnog solventnog kapitala na temelju najnovijih dostupnih vrijednosti.

7.   Za potrebe stavka 4. izloženostima prema društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika, a društvo ne ispunjava zahtjev za minimalni potrebni kapital, dodjeljuje se 6. stupanj kreditne kvalitete.

8.   Stavci 6. i 7. ovog članka primjenjuju se tek od prvog dana nakon što društvo koje odgovara izloženosti javno objavi izvješće o svojoj solventnosti i financijskom stanju iz članka 51. Direktive 2009/138/EZ. Prije tog datuma izloženostima se dodjeljuje stupanj kreditne kvalitete 3,82.

9.   Za potrebe stavka 4. izloženostima prema društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje iz treće zemlje za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika, koje se nalazi u zemlji čiji se regulatorni sustav solventnosti smatra istovjetnim onom koji je propisan Direktivom 2009/138/EZ u skladu s člankom 227. te direktive, i koje ispunjava zahtjeve te treće zemlje koji se odnose na solventnost dodjeljuje se stupanj kreditne kvalitete 3,82.

10.   Za potrebe stavka 4. izloženostima prema kreditnim institucijama i financijskim institucijama u smislu članka 4. stavka 1. točaka 1. i 26. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje ispunjavaju zahtjeve koji se odnose na solventnost iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013, a za koje nije dostupna procjena kreditnog rizika imenovane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika, dodjeljuje se stupanj kreditne kvalitete 3,82.

11.   Izloženostima osim onih kojima se dodjeljuje stupanj kreditne kvalitete na temelju stavaka od 5. do 10. dodjeljuje se 5. stupanj kreditne kvalitete za potrebe stavka 4.”;

(40)

u članku 184. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Izloženost po neispunjenju obveza za pojedinačnu izloženost i umanjuje se za iznos izloženosti po neispunjenju obveza prema drugim ugovornim stranama koje pripadaju toj pojedinačnoj izloženosti i za koje čimbenik rizika za koncentraciju tržišnog rizika iz članaka 186. i 187. iznosi 0 %.”;

(41)

u članku 186. stavci od 2. do 6. brišu se;

(42)

članak 187. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe točke (b) izloženosti za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamče tijela regionalne i lokalne vlasti iz članka 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2011 tretiraju se kao izloženosti prema središnjoj državi, pod uvjetom da to jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. te uredbe.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci 4.a i 4.b:

„4.a   Izloženostima prema tijelima regionalne i lokalne vlasti država članica koja nisu navedena u članku 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2011 dodjeljuje se čimbenik rizika gi za koncentraciju tržišnog rizika koji odgovara ponderiranom prosječnom stupnju kreditne kvalitete 2 u skladu sa stavkom 4.

4.b   Izloženostima za koje u cijelosti, bezuvjetno i neopozivo jamči tijelo regionalne ili lokalne vlasti države članice koje nije navedeno u članku 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/2011 dodjeljuje se čimbenik rizika gi za koncentraciju tržišnog rizika koji odgovara ponderiranom prosječnom stupnju kreditne kvalitete 2 u skladu sa stavkom 4., pod uvjetom da to jamstvo ispunjava zahtjeve iz članka 215. te uredbe.”;

(43)

članak 189. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ugovore o smanjenju rizika, uključujući ugovore o reosiguranju, subjekte posebne namjene i sekuritizacije osiguranja;”;

ii.

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

izvedenice, osim kreditnih izvedenica obuhvaćenih podmodulom rizika prinosa.”;

(b)

u stavku 6. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

kreditni rizik imovine koja je dana kao kolateral središnjoj drugoj ugovornoj strani ili članu sustava poravnanja i koja ne ulazi u stečajnu masu.”;

(44)

članak 192. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako su društva za osiguranje i društva za reosiguranje sklopila sporazume o netiranju koji obuhvaćaju više izvedenica koje predstavljaju kreditnu izloženost prema istoj drugoj ugovornoj strani, ona mogu izračunavati gubitak zbog neispunjenja obveze za te izvedenice, kako je utvrđeno u stavcima od 3. do 3.c, na temelju kombiniranog ekonomskog učinka svih tih izvedenica koje su obuhvaćene istim sporazumom o netiranju, pod uvjetom da se poštuju članci 209. i 210. u pogledu netiranja.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Gubitak zbog neispunjenja obveze za izvedenicu na koju se primjenjuje članak 192.a stavak 1. izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

LGD = max(18 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′ · Value; 0)

pri čemu:

(a)

Derivative označava vrijednost izvedenice utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

RMfin označava učinak smanjenja rizika na tržišni rizik izvedenice;

(c)

Value označava vrijednost imovine koja se drži kao kolateral utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(d)

F′ označava čimbenik kojim se uzima u obzir ekonomski učinak ugovora o kolateralu u odnosu na izvedenicu u slučaju bilo kojeg kreditnog događaja povezanog s drugom ugovornom stranom.”;

(c)

umeću se sljedeći stavci od 3.a do 3.d:

„3.a   Neovisno o stavku 3., gubitak zbog neispunjenja obveze za izvedenicu na koju se primjenjuje članak 192.a stavak 2. izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

LGD = max(16 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′′ · Value; 0)

pri čemu:

(a)

Derivative označava vrijednost izvedenice u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

RMfin označava učinak smanjenja rizika na tržišni rizik izvedenice;

(c)

Value označava vrijednost imovine koja se drži kao kolateral u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(d)

F′′ označava čimbenik kojim se uzima u obzir ekonomski učinak ugovora o kolateralu u odnosu na izvedenicu u slučaju bilo kojeg kreditnog događaja povezanog s drugom ugovornom stranom.

3.b   Gubitak zbog neispunjenja obveze za izvedenice osim onih na koje se upućuje u stavcima 3. i 3.a izračunava se prema sljedećoj formuli, pod uvjetom da ugovor o izvedenicama ispunjava zahtjeve iz članka 11. Uredbe (EU) 648/2012:

 

LGD = max(90 % · (Derivative + 50 % · RM fin ) – 50 % · F′′′ · Value; 0)

pri čemu:

(a)

Derivative označava vrijednost izvedenice utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

RMfin označava učinak smanjenja rizika na tržišni rizik izvedenice;

(c)

Value označava vrijednost imovine koja se drži kao kolateral utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(d)

F′′′ označava čimbenik kojim se uzima u obzir ekonomski učinak ugovora o kolateralu u odnosu na izvedenicu u slučaju bilo kojeg kreditnog događaja povezanog s drugom ugovornom stranom.

3.c   Gubitak zbog neispunjenja obveze za izvedenice na koje se ne primjenjuju stavci 3., 3.a i 3.b izračunava se prema sljedećoj formuli:

 

LGD = max(90 % · (Derivative + RM fin ) – F′′′ · Collateral; 0)

pri čemu:

(a)

Derivative označava vrijednost izvedenice utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

RMfin označava učinak smanjenja rizika na tržišni rizik izvedenice;

(c)

Collateral označava vrijednost kolaterala prilagođenu riziku u odnosu na izvedenicu;

(d)

F′′′ označava čimbenik kojim se uzima u obzir ekonomski učinak ugovora o kolateralu u odnosu na izvedenicu u slučaju bilo kojeg kreditnog događaja povezanog s drugom ugovornom stranom.

3.d   Ako se gubitak zbog neispunjenja obveze za izvedenice izračunava na osnovi iz stavka 1. drugog podstavka, za potrebe stavaka od 3. do 3.c primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

vrijednost izvedenice jednaka je zbroju vrijednosti izvedenica obuhvaćenih sporazumom o netiranju;

(b)

učinak smanjenja rizika određuje se na razini kombinacije izvedenica obuhvaćenih sporazumom o netiranju;

(c)

vrijednost kolaterala prilagođena riziku određuje se na razini kombinacije izvedenica obuhvaćenih sporazumom o netiranju.”;

(d)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Gubitak nastao zbog neispunjenja obveze za hipotekarni kredit izračunava se prema formuli:

 

LGD= max(Loan – (80 % × Mortgage + Guarantee); 0)

pri čemu:

(a)

Loan označava vrijednost hipotekarnog kredita utvrđenu u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ;

(b)

Mortgage označava vrijednost hipoteke prilagođenu riziku;

(c)

Guarantee označava iznos koji bi jamac morao platiti društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje ako bi dužnik hipotekarnog kredita bio u statusu neispunjavanja obveza u trenutku kada vrijednost nekretnine koja se drži kao hipoteka iznosi 80 % vrijednosti hipoteke prilagođene riziku.

Za potrebe točke (c) jamstvo se priznaje samo ako ga pruža druga ugovorna strana navedena u točkama od (a) do (d) prvog podstavka stavka 2. članka 180. i ako ispunjava zahtjeve utvrđene u člancima 209. i 210. i točkama od (a) do (e) članka 215.”;

(45)

umeće se sljedeći članak 192.a:

„Članak 192.a

Izloženost prema članovima sustava poravnanja

1.   Za potrebe članka 192. stavka 3. ovaj stavak primjenjuje se na izvedenicu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

izvedenica je transakcija povezana sa središnjom drugom ugovornom stranom u kojoj je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje klijent;

(b)

pozicije i imovina društva za osiguranje ili društva za reosiguranje koji se odnose na tu transakciju razlikuju se i odvojeni su, i na razini člana sustava poravnanja i na razini središnje druge ugovorne strane, od pozicija i imovine člana sustava poravnanja i ostalih njegovih klijenata, a zbog navedenog razlikovanja i odvojenosti te pozicije i ta imovina ne ulaze u stečajnu masu u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza ili nesolventnosti člana sustava poravnanja ili jednog ili više njegovih ostalih klijenata;

(c)

zakoni, propisi, pravila i ugovori koji se primjenjuju na društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ili središnju drugu ugovornu stranu ili ih obvezuju, omogućuju da se u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza ili nesolventnosti izvornog člana sustava poravnanja, klijentove pozicije koje se odnose na tu transakciju te odgovarajući kolateral prenesu na drugog člana sustava poravnanja u odgovarajućem razdoblju marže za rizik; U takvim okolnostima klijentove pozicije i kolateral prenose se po tržišnoj vrijednosti, osim ako klijent zahtijeva da se pozicija zaključi po tržišnoj vrijednosti;

(d)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje raspolaže neovisnim i obrazloženim pravnim mišljenjem u pisanom obliku iz kojega proizlazi da bi, u slučaju pravnog osporavanja, relevantni sudovi i upravna tijela odlučili da klijent ne snosi gubitke nastale zbog nesolventnosti člana sustava poravnanja ili njegovih klijenata prema bilo kojem od sljedećih propisa:

i.

propisa jurisdikcije društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, njegova člana sustava poravnanja ili središnje druge ugovorne strane;

ii.

propisa kojima se uređuje transakcija;

iii.

propisa kojima se uređuje kolateral;

iv.

propisa kojima se uređuju svi ugovori ili sporazumi potrebni za ispunjavanje zahtjeva iz točke (b);

(e)

središnja druga ugovorna strana jest kvalificirana središnja druga ugovorna strana.

2.   Za potrebe članka 192. stavka 3.a na izvedenicu se primjenjuje ovaj stavak ako su ispunjeni zahtjevi iz stavka 1., uz iznimku da se od društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ne zahtijeva da budu zaštićeni od gubitaka u slučaju da član sustava poravnanja i drugi klijent člana sustava poravnanja zajedno prestanu ispunjavati obveze.”;

(46)

članak 196. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 196.

Učinak smanjenja rizika

Učinak smanjenja rizika na preuzete ili tržišne rizike ugovora o reosiguranju, sekuritizacije ili izvedenice jednak je nuli ili razlici između sljedećeg potrebnog kapitala, ovisno o tome što je veće:

(a)

pretpostavljeni potrebni kapital za preuzeti ili tržišni rizik društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, koji se izračunava u skladu s odjeljcima od 1. do 5. ovog poglavlja, koji bi se primjenjivao da ne postoji ugovor o reosiguranju, sekuritizacija ili izvedenica;

(b)

potrebni kapital za preuzeti ili tržišni rizik društva za osiguranje ili društva za reosiguranje.”;

(47)

članak 197. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. prva se rečenica zamjenjuje sljedećom:

„Ako su ispunjeni kriteriji iz članka 214. ove Uredbe, riziku prilagođena vrijednost kolaterala koji je osiguran vrijednosnim papirom, kako je utvrđeno člankom 1. stavkom 26. točkom (b), jednaka je razlici između vrijednosti imovine koja se drži kao kolateral, vrednovanoj u skladu s člankom 75. Direktive 2009/138/EZ, i prilagodbe za tržišni rizik iz stavka 5. ovog članka, ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:”;

(b)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ako se u slučaju nesolventnosti druge ugovorne strane pri određivanju proporcionalnog udjela društva za osiguranje ili društva za reosiguranje u stečajnoj masi druge ugovorne strane koji je veći od kolaterala ne uzme u obzir da društvo prima kolateral, čimbenici F, F′, F′′ i F′′′ iz članka 192. stavaka od 2. do 3.c iznose 100 %. U svim ostalim slučajevima ti čimbenici iznose 50 %, 18 %, 16 % odnosno 90 %.”;

(48)

u članku 199. dodaju se sljedeći stavci 12. i 13.:

„12.   Neovisno o stavcima od 2. do 11., izloženostima iz članka 192. stavka 3. dodjeljuje se vjerojatnost nastanka statusa neispunjenja obveza koja iznosi 0,002 %.

13.   Neovisno o stavcima od 2. do 12., izloženostima iz članka 192. stavka 3.a dodjeljuje se vjerojatnost nastanka statusa neispunjenja obveza koja iznosi 0,01 %.”;

(49)

u članku 201. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

„zbroj obuhvaća sve moguće kombinacije (j,k) vjerojatnosti nastanka statusa neispunjenja obveze za pojedinačne izloženosti u skladu s člankom 199.;”;

(50)

članak 207. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Za potrebe stavka 1. odgođeni porezi vrednuju se u skladu s člankom 15. stavcima 1. i 2., ne dovodeći u pitanje stavke 2.a, 2.b i 2.c ovog članka.”;

(b)

umeću se sljedeći stavci od 2.a do 2.d:

„2.a   Ako bi gubitak iz stavka 1. rezultirao povećanjem iznosa odgođene porezne imovine, društva za osiguranje i društva za reosiguranje ne smiju koristiti to povećanje za prilagodbu iz tog stavka, osim ako nadzornom tijelu mogu na zadovoljavajući način dokazati da postoji vjerojatnost da će se u budućnosti ostvariti oporeziva dobit na koju će se moći primijeniti to povećanje uzimajući u obzir sve navedeno u nastavku:

(a)

sve pravne ili regulatorne zahtjeve o vremenskim ograničenjima u vezi s prenošenjem neiskorištenih poreznih gubitaka ili prenošenjem neiskorištenih poreznih odbitaka;

(b)

veličinu gubitka iz stavka 1. i njegov učinak na postojeće i buduće financijsko stanje društva i na određivanje cijena proizvoda osiguranja, profitabilnost tržišta, potražnju za osiguranjem, reosigurateljno pokriće i druge makroekonomske varijable;

(c)

veću neizvjesnost o budućoj dobiti nakon gubitka iz stavka 1. te sve veću neizvjesnost o budućoj oporezivoj dobiti nakon tog gubitka, kako se razdoblje projekcije bude produljivalo.

2.b   Za potrebe dokazivanja da postoji vjerojatnost da će u budućnosti biti dostupna oporeziva dobit, društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ne smiju primjenjivati pretpostavke koje su povoljnije od onih koje se koriste za vrednovanje i korištenje odgođene porezne imovine u skladu s člankom 15.

2.c   Za potrebe dokazivanja da postoji vjerojatnost da će u budućnosti biti dostupna oporeziva dobit, pretpostavke koje primjenjuju društva za osiguranje ili društva za reosiguranje ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

ne pretpostavlja se da će prodaja novih ugovora biti veća od prodaje predviđene za potrebe poslovnog planiranja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

(b)

pretpostavka koja se odnosi na prodaju novih ugovora temelji se na razdoblju koje nije dulje od razdoblja poslovnog planiranja društva i koje nije dulje od pet godina;

(c)

pretpostavlja se da je stopa povrata na ulaganja društva za osiguranje ili društva za reosiguranje nakon gubitka iz stavka 1. jednaka implicitnim povratima na temelju terminskih stopa koje proizlaze iz relevantne vremenske strukture nerizičnih kamatnih stopa dobivene nakon tog gubitka, osim ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje može pružiti vjerodostojan dokaz da postoji vjerojatnost da će se ostvariti povrati koji su veći od tih implicitnih povrata;

(d)

ako, ne dovodeći u pitanje točku (a), društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje odredi razdoblje projekcije za dobit ostvarenu na temelju novih ugovora koje je dulje od razdoblja koje obuhvaća njegovo planiranje poslovanja, određuje se fiksno razdoblje projekcije i primjenjuju se odgovarajući korektivni faktori na dobit ostvarenu na temelju novih ugovora koja se predviđa nakon razdoblja koje obuhvaća planiranje poslovanja društva. Pretpostavlja se da se ti korektivni faktori povećavaju razmjerno produljenju razdoblja za koje se predviđa dobit.

2.d   Društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu pretpostaviti provedbu budućih mjera uprave nakon gubitka iz stavka 1. pod uvjetom da se poštuju odredbe iz članka 23.”;

(51)

u članku 208. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako društva za osiguranje ili društva za reosiguranje prenose preuzete rizike osiguranja primjenom ugovora o reosiguranju ograničenog rizika, kako je određeno u članku 210. stavku 3. Direktive 2009/138/EZ, koji ispunjavaju zahtjeve iz članaka 209., 211. i 213. ove Uredbe, ti se ugovori priznaju u izračunima utemeljenima na scenarijima iz glave I. poglavlja V. odjeljaka 2., 3. i 4. ove Uredbe samo u mjeri u kojoj se preuzeti rizik osiguranja prenosi na drugu ugovornu stranu ugovora. Neovisno o prethodnoj rečenici, reosiguranje ograničenog rizika ili slični aranžmani, u kojima je učinkoviti prijenos rizika usporediv s onim reosiguranja ograničenog rizika, ne uzimaju se u obzir za potrebe određivanja mjera koje se odnose na opseg rizika premije i rizika pričuva u skladu s člancima 116. i 147. ove Uredbe niti za potrebe izračuna parametara specifičnih za određeno društvo u skladu s odjeljkom 13. ovog poglavlja.”;

(52)

u članku 209. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako će ugovorni aranžmani kojima se uređuju tehnike smanjenja rizika biti na snazi kraće od sljedećih 12 mjeseci, a društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje namjerava tu tehniku smanjenja rizika nakon prestanka njezina važenja zamijeniti sličnim aranžmanom ili ako ta tehnika smanjenja rizika podliježe prilagodbi kako bi se uzele u obzir promjene u izloženosti koju pokriva, tehnika smanjenja rizika uzima se u cijelosti u obzir u osnovnom potrebnom solventnom kapitalu pod uvjetom da su ispunjeni svi sljedeći kvalitativni kriteriji:

(a)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje ima pisana pravila o zamjeni ili prilagodbi te tehnike smanjenja rizika koja se među ostalim odnose na situaciju kada društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koristi više ugovornih aranžmana u kombinaciji za prijenos rizika iz članka 210. stavka 5.;

(b)

zamjena ili prilagodba tehnike smanjenja rizika provodi se češće od jednom tjedno samo u slučajevima kada bi bez zamjene ili prilagodbe događaj imao nepovoljan značajni učinak na solventnost društva za osiguranje ili društva za reosiguranje;

(c)

zamjena ili prilagodba tehnike smanjenja rizika nije uvjetovana nikakvim budućim događajem koji je izvan kontrole društva za osiguranje ili društva za reosiguranje, a ako je zamjena ili prilagodba tehnike smanjenja rizika uvjetovana budućim događajem koji društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranjem može kontrolirati, uvjeti te zamjene ili prilagodbe jasno su dokumentirani u pisanim pravilima iz točke (a);

(d)

zamjena ili prilagodba tehnike smanjenja rizika realno je utemeljena na zamjenama i prilagodbama koje je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prethodno provelo te usklađena s postojećom poslovnom praksom i poslovnom strategijom društva;

(e)

ne postoji značajan rizik nemogućnosti zamjene ili prilagodbe tehnike smanjenja rizika zbog nedostatka likvidnosti na tržištu;

(f)

rizik povećanja troška zamjene ili prilagodbe tehnike smanjenja rizika tijekom sljedećih 12 mjeseci uzima se u obzir za izračun potrebnog solventnog kapitala;

(g)

zamjena ili prilagodba tehnike smanjenja rizika ne bi bila u suprotnosti sa zahtjevima koji se primjenjuju na buduće mjere uprave iz članka 23. stavka 5.;

(h)

početno ugovorno dospijeće nije kraće od mjesec dana u slučajevima kada društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prenosi rizike putem kupnje ili izdavanja financijskih instrumenata;

i.

početno ugovorno dospijeće nije kraće od tri mjeseca ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prenosi rizike primjenom ugovora o reosiguranju ili subjekata posebne namjene.”;

(53)

u članku 210. dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje kombinira više ugovornih aranžmana za prenošenje rizika, svaki od ugovornih aranžmana ispunjava zahtjeve iz stavaka od 1. do 4., dok ugovorni aranžmani u kombinaciji ispunjavaju zahtjeve iz stavaka 2. i 3.”;

(54)

članak 211. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje iz treće zemlje koje se ne nalazi u zemlji čiji se sustav solventnosti smatra istovjetnim ili privremeno istovjetnim u skladu s člankom 172. Direktive 2009/138/EZ, čija je kreditna kvaliteta, u skladu s odjeljkom 2. poglavljem I. ove glave, raspoređena u 3. stupanj kreditne kvalitete ili viši.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako je druga ugovorna strana u ugovoru o reosiguranju društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje je nakon sklapanja ugovora o reosiguranju prestalo ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital, zaštita koju nudi tehnika smanjenja rizika osiguranja može se djelomično priznati u razdoblju koje nije dulje od šest mjeseci nakon što je druga ugovorna strana prestala ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital. U tom slučaju učinak tehnike smanjenja rizika smanjuje se u postotku potrebnog solventnog kapitala koji se ne ispunjava. Čim druga ugovorna strana ponovno počne ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital, učinak tehnike smanjenja rizika više se ne smanjuje. Ako druga ugovorna strana u roku od šest mjeseci ne uspije ponovno ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital, učinak tehnike smanjenja rizika više se ne priznaje. Ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prije isteka razdoblja od šest mjeseci postane svjesno da druga ugovorna strana vjerojatno neće moći ponovno početi ispunjavati zahtjev za potrebni solventni kapital u tom roku, društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje više ne priznaje učinak tehnike smanjenja rizika u osnovnom potrebnom solventnom kapitalu.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Neovisno o stavku 3., ako je druga ugovorna strana u ugovoru o reosiguranju društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje je nakon sklapanja ugovora o reosiguranju prestalo ispunjavati zahtjev za minimalni potrebni kapital, učinak tehnike smanjenja rizika više se ne priznaje u osnovnom potrebnom solventnom kapitalu.”;

(55)

u članku 212. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje prenosi rizik kako bi se tehnika smanjenja rizika uzela u obzir za izračun osnovnog potrebnog solventnog kapitala, osim u slučajevima iz članka 211. stavka 1., uključujući prijenose putem kupnje ili izdavanja financijskih instrumenata, uz kvalitativne kriterije iz članaka 209. i 210. moraju biti ispunjeni i kvalitativni kriteriji iz stavaka od 2. do 5.”;

(56)

u članku 213. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju da nisu ispunjeni kvalitativni kriteriji iz članka 211. stavka 1. ili članka 212. stavaka 4. i 5., društva za osiguranje i društva za reosiguranje uzimaju u obzir tehnike smanjenja rizika pri izračunu osnovnog potrebnog solventnog kapitala samo ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

(a)

tehnika smanjenja rizika ispunjava kvalitativne kriterije iz članaka 209. i 210. te članka 212. stavaka 2. i 3. te postoje ugovori o kolateralu koji ispunjavaju kriterije iz članka 214.;

(b)

tehnika smanjenja rizika popraćena je drugom tehnikom smanjenja rizika koja u kombinaciji s prvom tehnikom ispunjava kvalitativne kriterije iz članaka 209. i 210. te članka 212. stavaka 2. i 3. i druge ugovorne strane te druge tehnike ispunjavaju kriterije iz članka 211. stavka 1. i članka 212. stavaka 4. i 5.”;

(57)

članak 218. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

čimbenika prilagodbe za neproporcionalno reosiguranje iz članka 117. stavka 3. ove Uredbe, pod uvjetom da za taj segment postoji prepoznatljivi ugovor o reosiguranju viška gubitka ili prepoznatljiv ugovor o reosiguranju tehničkog rezultata kako je navedeno u stavku 2. ovog članka;”;

ii.

u točki (c) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

čimbenika prilagodbe za neproporcionalno reosiguranje iz članka 148. stavka 3. ove Uredbe, pod uvjetom da za taj segment postoji prepoznatljivi ugovor o reosiguranju viška gubitka ili prepoznatljiv ugovor o reosiguranju tehničkog rezultata kako je navedeno u stavku 2. ovog članka;”;

(b)

u stavku 2. prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Ugovor o reosiguranju viška gubitka ili ugovor o reosiguranju tehničkog rezultata za segment smatra se prepoznatljivim ako ispunjava sljedeće uvjete:”;

ii.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako je riječ o ugovoru o reosiguranju viška gubitka, njime se osigurava potpuna nadoknada, do određene granice ili bez nje, gubitaka cedenta koji se odnose ili na pojedinačne odštetne zahtjeve ili na sve odštetne zahtjeve na temelju iste police osiguranja tijekom određenog razdoblja koji su veći od određenog zadržanog iznosa;”;

iii.

umeće se sljedeća točka (aa):

„(aa)

ako je riječ o ugovoru o reosiguranju tehničkog rezultata, njime se osigurava potpuna nadoknada, do određene granice ili bez nje, agregiranih gubitaka cedenta koji se odnose na sve odštetne zahtjeve u segmentu ili homogenim grupama rizika unutar segmenta tijekom određenog razdoblja koji su veći od određenog zadržanog iznosa;”;

(c)

u stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ovog članka „ugovor o reosiguranju viška gubitka” označava i aranžmane sa subjektima posebne namjene koji omogućuju prijenos rizika istovjetan prijenosu rizika ugovora o reosiguranju viška gubitka, dok „ugovor o reosiguranju tehničkog rezultata” označava i aranžmane sa subjektima posebne namjene koji omogućuju prijenos rizika istovjetan prijenosu rizika ugovora o reosiguranju tehničkog rezultata.”;

(d)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje sklopilo nekoliko ugovora o reosiguranju viška gubitka ili nekoliko ugovora o reosiguranju tehničkog rezultata od kojih svaki pojedinačno ispunjava zahtjeve iz stavka 2. točke (d) i koji u kombinaciji ispunjavaju zahtjeve iz točaka (a), (b) i (c) tog stavka, njihova se kombinacija smatra jednim prepoznatljivim ugovorom o reosiguranju viška gubitka ili, ovisno o tome što se primjenjuje, ugovorom o reosiguranju tehničkog rezultata.”;

(58)

u članku 220. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

ako postoji prepoznatljivi ugovor o reosiguranju viška gubitka, metoda neproporcionalnog reosiguranja 1, ili, ako postoji prepoznatljiv ugovor o reosiguranju tehničkog rezultata, metoda neproporcionalnog reosiguranja 2 za parametre specifične za određeno društvo koji zamjenjuju standardne parametre iz članka 218. stavka 1. točke (a) podtočke iii. i točke (c) podtočke iii.”

(59)

u članku 260. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (h):

„(h)

Odgođeni porezi:

i.

mjere povezane s odabirom metoda i pretpostavki koje društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje primjenjuje kako bi dokazalo iznos i mogućnost povrata sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke;

ii.

uključenost relevantnih ključnih funkcija u odabir i procjenu metoda i pretpostavki za dokazivanje iznosa i mogućnosti povrata sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke, način na koji se o rezultatu te procjene obavještava administrativno, upravljačko ili nadzorno tijelo, uključujući procjenu temeljnih pretpostavki koje su primijenjene za projekciju buduće oporezive dobiti za potrebe članaka 15. i 207. i objašnjenje svih pitanja o tim pretpostavkama, koje će u svakom slučaju provesti aktuarska funkcija ili funkcija upravljanja rizicima;

iii.

rizike kojima je društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir moguće buduće izmjene njegova profila rizičnosti zbog njegove poslovne strategije ili gospodarskog i financijskog okruženja, uključujući operativne rizike i potencijalne promjene u njegovoj sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke. U toj se procjeni uzima u obzir u kojoj mjeri solventnost i financijsko stanje općenito ovise o odgođenim porezima i njihova usklađenost s politikom upravljanja rizicima.”;

(60)

članak 297. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka i.:

„(i)

informacije o odgođenim porezima koje sadržavaju najmanje sve navedeno u nastavku:

i.

opis izračunatog iznosa odgođene porezne imovine bez procjene njezina vjerojatnog korištenja te opseg u kojem je ta odgođena porezna imovina priznata;

ii.

za odgođenu poreznu imovinu koja je priznata, opis imovine za koju je vjerojatno da će se koristiti s obzirom na vjerojatnu buduću oporezivu dobit i s obzirom na povrat odgođenih poreznih obveza koje se odnose na porez na dobit koji obračunava isto porezno tijelo;

iii.

u pogledu neto odgođene porezne imovine koja se izračunava kao razlika između iznosa odgođene porezne imovine koja je priznata i iznosa odgođenih poreznih obveza, sve sljedeće informacije:

potvrdu da je ta neto odgođena porezna imovina dostupna kao stavke osnovnih vlastitih sredstava razvrstane u kategoriju 3 u skladu s člankom 76. stavkom (a) točkom iii.;

opis iznosa te neto odgođene porezne imovine koja se priznaje kao prihvatljiva vlastita sredstva, uz primjenu ograničenja prihvatljivosti iz članka 82.;

ako je iznos odgođene porezne imovine značajan, opis temeljnih pretpostavki koje su korištene za projekciju vjerojatne buduće oporezive dobiti za potrebe članka 15.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka i.:

„(i)

informacije o sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke koje sadržavaju najmanje sve sljedeće informacije:

i.

iznos za koji je potrebni solventni kapital prilagođen kako bi se u obzir uzela sposobnost odgođenih poreza da pokriju gubitke te opis odgođenih poreznih obveza, prenošenja gubitaka ili dobiti u prethodno razdoblje i vjerojatne buduće oporezive dobiti upotrijebljene za dokazivanje vjerojatnog korištenja;

ii.

ako je iznos odgođene porezne imovine značajan, opis temeljnih pretpostavki upotrijebljenih za projekciju vjerojatne buduće oporezive dobiti za potrebe članka 207.”;

(61)

članak 311. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

informacije o odgođenim porezima koje sadržavaju najmanje sve navedeno u nastavku:

i.

opis izračunatog iznosa odgođene porezne imovine bez procjene njezina vjerojatnog korištenja te opseg u kojem je ta odgođena porezna imovina priznata;

ii.

za odgođenu poreznu imovinu koja je priznata, opis iznosa koji se priznaju kao vjerojatni da će se koristiti s obzirom na vjerojatnu buduću oporezivu dobit i s obzirom na povrat odgođenih poreznih obveza koje se odnose na porez na dobit koji obračunava isto porezno tijelo;

iii.

detaljan opis temeljnih pretpostavki koje su korištene za projekciju vjerojatne buduće oporezive dobiti za potrebe članka 15.

iv.

analiza osjetljivosti neto odgođene porezne imovine na promjene u temeljnim pretpostavkama iz točke iii.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

za buduću dobit predviđenu za potrebe sposobnosti odgođenih poreza da pokriju gubitke u skladu s člankom 207.:

i.

opis i relevantan iznos svake od komponenti upotrijebljenih da bi se potvrdila pozitivna vrijednost povećanja odgođene porezne imovine;

ii.

detaljan opis temeljnih pretpostavki koje su korištene za projekciju vjerojatne buduće oporezive dobiti za potrebe članka 207.;

iii.

analiza osjetljivosti vrijednosti prilagodbe na promjene u temeljnim pretpostavkama iz točke ii.”;

(62)

u članku 326. stavku 4. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

uplate se ne odnose na troškove koji su isključeni iz agregirane maksimalne izloženosti riziku kako je utvrđeno u članku 1. točki 44.”

(63)

članak 335. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

proporcionalni udio vlastitih sredstava društva izračunan u skladu s relevantnim sektorskim propisima, kako je definirano u članku 2. točki 7. Direktive 2002/87/EZ, u vezi s udjelima u povezanim društvima koja su kreditne institucije, investicijska društva i financijske institucije, upravitelji alternativnih investicijskih fondova, društva za upravljanje UCITS-ima i neregulirana društva koja obavljaju financijske aktivnosti, zajedno s proporcionalnim udjelom regulatornih vlastitih sredstava društava iz članka 17. Direktive 2003/41/EZ, u vezi s udjelima u povezanim društvima koja su institucije za strukovno mirovinsko osiguranje;”;

(b)

točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

u skladu s člankom 13. ove Uredbe, podaci svih povezanih društava, uključujući društva za pomoćne usluge, subjekte za zajednička ulaganja i ulaganja u obliku fondova osim onih iz točaka od (a) do (e) ovog stavka.”;

(64)

članak 336. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

potrebnog solventnog kapitala izračunatog na temelju konsolidiranih podataka iz članka 335. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), podataka subjekata za zajednička ulaganja i ulaganja u obliku fondova koja su podružnice matičnog društva, uz poštovanje pravila iz glave I. poglavlja VI. odjeljka 4. Direktive 2009/138/EZ;”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

za društva iz članka 335. stavka 1. točke (f) ove Uredbe, osim društava iz točke (e) ovog stavka, iznosa utvrđenog u skladu s člankom 13., člancima od 168. do 171.a, člancima od 182. do 187. te člankom 188. ove Uredbe;”;

(c)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

za povezane subjekte za zajednička ulaganja ili ulaganja u obliku fondova iz članka 335. stavka 1. točke (f) ove Uredbe koji nisu društva kćeri sudjelujućeg društva za osiguranje ili društva za reosiguranje i na koje se članak 84. stavak 1. ove Uredbe primjenjuje na pojedinačnoj razini, iznos utvrđen u skladu s glavom I. poglavljem V. i člankom 84. stavkom 1. ove Uredbe.”;

(65)

članak 337. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 337.

Metoda 1: određivanje lokalne valute za potrebe izračunavanja valutnog rizika

1.   Ako se konsolidirani potrebni solventni kapital grupe izračunava, u cijelosti ili djelomično, na temelju standardne formule, lokalna valuta iz prvog stavka članka 188. jest valuta koja se koristi za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja.

2.   Neovisno o stavku 1., ako je značajan iznos konsolidiranih tehničkih pričuva ili konsolidiranih vlastitih sredstava grupe denominiran u valuti koja nije valuta korištena za izradu konsolidiranih računa, ta valuta može se smatrati lokalnom valutom iz prvog stavka članka 188.”;

(66)

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

(67)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

(68)

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

(69)

Prilog VI. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi;

(70)

Prilog VII. mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

(71)

Prilog VIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi;

(72)

Prilog IX. mijenja se u skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi;

(73)

Prilog X. mijenja se u skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi;

(74)

Prilog XIV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IX. ovoj Uredbi;

(75)

Prilog XVI. mijenja se u skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi;

(76)

Prilog XVII. mijenja se u skladu s Prilogom XI. ovoj Uredbi;

(77)

Prilog XXI. mijenja se u skladu s Prilogom XII. ovoj Uredbi;

(78)

Prilog XXII. mijenja se u skladu s Prilogom XIII. ovoj Uredbi;

(79)

Prilog XXIII. mijenja se u skladu s Prilogom XIV. ovoj Uredbi;

(80)

Prilog XXIV. mijenja se u skladu s Prilogom XV. ovoj Uredbi;

(81)

Prilog XXV. mijenja se u skladu s Prilogom XVI. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 50., točke od 59. do 61. te točke 66. i 74. članka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  COM(2018) 439 final.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 оd 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).


PRILOG I.

„PRILOG II.

SEGMENTACIJA OBVEZA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA TE STANDARDNA ODSTUPANJA ZA PODMODUL PREMIJSKOG RIZIKA I RIZIKA PRIČUVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

 

Segment

Vrste osiguranja, kako su navedene u Prilogu I. od kojih se segment sastoji

Standardno odstupanje bruto premijskog rizika segmenta

Standardno odstupanje rizika pričuva segmenta

1

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

4 i 16

10 %

9 %

2

Ostalo osiguranje i proporcionalno reosiguranje za motorna vozila

5 i 17

8 %

8 %

3

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje i proporcionalno reosiguranje

6 i 18

15 %

11 %

4

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine i s njima povezano proporcionalno reosiguranje

7 i 19

8 %

10 %

5

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje od opće odgovornosti

8 i 20

14 %

11 %

6

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje kredita i jamstava

9 i 21

19 %

17,2 %

7

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje troškova pravne zaštite

10 i 22

8,3 %

5,5 %

8

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje pomoći (asistencija)

11 i 23

6,4 %

22 %

9

Osiguranje i proporcionalno reosiguranje raznih financijskih gubitaka

12 i 24

13 %

20 %

10

Neproporcionalno reosiguranje od nezgoda

26

17 %

20 %

11

Neproporcionalno pomorsko, zrakoplovno i transportno reosiguranje

27

17 %

20 %

12

Neproporcionalno reosiguranje imovine

28

17 %

20 %


PRILOG II.

Točka 8. iz Priloga III. mijenja se kako slijedi:

(1)

„Puerto Rico” briše se iz popisa teritorija od kojih se sastoji regija 16 (Jugoistok Sjedinjenih Američkih Država);

(2)

u popisu teritorija od kojih se sastoji regija 16 (Jugoistok Sjedinjenih Američkih Država) „Georgia” zamjenjuje se s „Georgia (SAD)”.


PRILOG III.

„PRILOG V.

PARAMETRI PODMODULA RIZIKA OLUJE

Regije i čimbenici rizika oluje

Kratica za regiju r

Regija r

Čimbenik rizika oluje Q(windstorm,r)

AT

Republika Austrija

0,06 %

BE

Kraljevina Belgija

0,16 %

CZ

Češka Republika

0,04 %

CH

Švicarska Konfederacija; Kneževina Lihtenštajn

0,09 %

DK

Kraljevina Danska

0,25 %

FI

Republika Finska

0,04 %

FR

Francuska Republika (1); Kneževina Monako; Kneževina Andora

0,12 %

DE

Savezna Republika Njemačka

0,07 %

HU

Republika Mađarska

0,02 %

IS

Republika Island

0,03 %

IE

Irska

0,22 %

LU

Veliko Vojvodstvo Luksemburg

0,12 %

NL

Kraljevina Nizozemska

0,18 %

NO

Kraljevina Norveška

0,08 %

PL

Republika Poljska

0,04 %

SI

Republika Slovenija

0,04 %

ES

Kraljevina Španjolska

0,01 %

SE

Kraljevina Švedska

0,085 %

UK

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

0,17 %

GU

Guadeloupe

2,74 %

MA

Martinique

3,19 %

SM

Zajednica Sveti Martin

5,16 %

RE

Reunion

2,50 %

KOEFICIJENTI KORELACIJE RIZIKA OLUJE ZA REGIJE

 

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

UK

HU

IE

IS

LU

NL

NO

PL

SE

SI

GU

MA

SM

RE

AT

1,00

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,25

1,00

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,75

0,75

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,50

0,25

1,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

0,25

0,25

0,25

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,25

0,50

0,25

0,25

1,00

0,50

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DK

0,00

0,25

0,00

0,00

0,50

1,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,25

0,50

0,50

0,25

0,50

0,25

0,25

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UK

0,00

0,50

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HU

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

IE

0,00

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,50

0,25

0,00

0,25

0,00

1,00

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

0,25

0,75

0,25

0,25

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,25

0,00

0,50

1,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

0,00

0,25

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

1,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

0,00

0,25

0,00

0,25

0,50

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

0,50

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

MA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

SM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

RE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00


(1)  Osim Guadeloupea, Martiniquea, Zajednice Sveti Martin i Reuniona.


PRILOG IV.

U Prilogu VI. odjeljak „Regije i čimbenik rizika potresa” zamjenjuje se sljedećim:

Regije i čimbenici rizika potresa

Kratica za regiju r

Regija r

Čimbenik rizika potresa Q ( earthquake , r )

AT

Republika Austrija

0,10 %

BE

Kraljevina Belgija

0,02 %

BG

Republika Bugarska

1,60 %

CR

Republika Hrvatska

1,60 %

CY

Republika Cipar

2,12 %

CZ

Češka Republika

0,10 %

CH

Švicarska Konfederacija; Kneževina Lihtenštajn

0,25 %

FR

Francuska Republika (1); Kneževina Monako; Kneževina Andora

0,06 %

DE

Savezna Republika Njemačka

0,10 %

HE

Helenska Republika

1,75 %

HU

Republika Mađarska

0,20 %

IT

Talijanska Republika; Republika San Marino; Država Vatikanskog Grada

0,77 %

MT

Republika Malta

1,00 %

PT

Portugalska Republika

1,20 %

RO

Rumunjska

1,70 %

SK

Slovačka Republika

0,16 %

SI

Republika Slovenija

1,00 %

GU

Guadeloupe

4,09 %

MA

Martinique

4,71 %

SM

Zajednica Sveti Martin

5,00 %


(1)  Osim Guadeloupea, Martiniquea, Zajednice Sveti Martin i Reuniona.”


PRILOG V.

U Prilogu VII. odjeljak „Regije i čimbenik rizika poplave” zamjenjuje se sljedećim:

Regije i čimbenici rizika poplave

Kratica za regiju r

Regija r

Čimbenik rizika poplave Q ( flood , r )

AT

Republika Austrija

0,13 %

BE

Kraljevina Belgija

0,10 %

BG

Republika Bugarska

0,15 %

CZ

Češka Republika

0,30 %

CH

Švicarska Konfederacija; Kneževina Lihtenštajn

0,30 %

FR

Francuska Republika (1); Kneževina Monako; Kneževina Andora

0,12 %

DE

Savezna Republika Njemačka

0,20 %

HU

Republika Mađarska

0,25 %

IT

Talijanska Republika; Republika San Marino; Država Vatikanskog Grada

0,15 %

PL

Republika Poljska

0,16 %

RO

Rumunjska

0,30 %

SK

Slovačka Republika

0,35 %

SI

Republika Slovenija

0,30 %

UK

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

0,12 %


(1)  Osim Guadeloupea, Martiniquea, Zajednice Sveti Martin i Reuniona.”


PRILOG VI.

„PRILOG VIII.

PARAMETRI PODMODULA RIZIKA TUČE

Regije i čimbenici rizika tuče

Kratica za regiju r

Regija r

Čimbenik rizika tuče Q ( hail , r )

AT

Republika Austrija

0,08 %

BE

Kraljevina Belgija

0,03 %

CZ

Češka Republika

0,045 %

CH

Švicarska Konfederacija; Kneževina Lihtenštajn

0,06 %

FR

Francuska Republika (1); Kneževina Monako; Kneževina Andora

0,01 %

DE

Savezna Republika Njemačka

0,02 %

IT

Talijanska Republika; Republika San Marino; Država Vatikanskog Grada

0,05 %

LU

Veliko Vojvodstvo Luksemburg

0,03 %

NL

Kraljevina Nizozemska

0,02 %

ES

Kraljevina Španjolska

0,01 %

SI

Republika Slovenija

0,08 %

Koeficijenti korelacije rizika tuče za regije

 

AT

BE

CZ

FR

DE

IT

LU

NL

CH

SI

ES

AT

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BE

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

CZ

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FR

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DE

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LU

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,25

0,00

0,00

0,00

NL

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1,00

0,00

0,00

0,00

CH

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

SI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00


(1)  Osim Guadeloupea, Martiniquea, Zajednice Sveti Martin i Reuniona.


PRILOG VII.

Prilog IX. mijenja se kako slijedi:

(1)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„GEOGRAFSKA PODJELA REGIJA IZ PRILOGA OD V. DO VIII. U ZONE RIZIKA”;

(2)

prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Zone rizika regija iz priloga od V. do VIII. kako je navedeno u prilozima od X. do XIII. odgovaraju područjima poštanskog broja ili administrativnim jedinicama u sljedećim tablicama.”;

(3)

točka 1. u odjeljku „Kartiranje zona rizika za regije u kojima se podjela na zone temelji na poštanskim brojevima” zamjenjuje se sljedećim:

„Kartiranje zona rizika za regije AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES i SK temelji se na prvim dvjema znamenkama poštanskog broja;”;

(4)

odjeljak „Kartiranje zona rizika za regije u kojima se podjela na zone temelji na administrativnim jedinicama – drugi dio” zamjenjuje se sljedećim:

Kartiranje zona rizika za regije u kojima se podjela na zone temelji na administrativnim jedinicama – drugi dio

Kartiranje zona rizika regije SE temelji se na brojevima dodijeljenima okruzima.

Regija/zona rizika

CH

CY

IE

NO

SE

1

1

1

CE

01

1

2

2

2

CK

02

3

3

3

3

CN

03

4

4

4

4

CW

04

5

5

5

5

DL

05

6

6

6

6

DN

06

7

7

7

 

GY

07

8

8

8

 

KE

08

9

9

9

 

KK

09

10

10

10

 

KY

10

12

11

11

 

LD

11

13

12

12

 

LH

12

14

13

13

 

LK

14

17

14

14

 

LM

15

18

15

15

 

LS

16

19

16

16

 

MH

17

20

17

17

 

MN

18

21

18

18

 

MO

19

22

19

19

 

OY

20

23

20

20

 

RN

 

24

21

21

 

SO

 

25

22

22

 

TY

 

 

23

23

 

WD

 

 

24

24

 

WH

 

 

25

25

 

WW

 

 

26

26

 

WX”

 

 

(5)

umeće se sljedeći odjeljak:

Kartiranje zona rizika u Republici Finskoj

Kartiranje zona rizika regije FI temelji se na prvim dvjema znamenkama poštanskog broja.

Zona rizika

Zona poštanskog broja

1

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2

20

21

23

24

25

 

 

 

 

 

 

3

26

27

28

29

32

38

 

 

 

 

 

4

11

12

13

14

30

31

 

 

 

 

 

5

33

34

35

36

37

39

 

 

 

 

 

6

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

7

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

8

53

54

55

56

59

 

 

 

 

 

 

9

50

51

52

57

58

76

 

 

 

 

 

10

70

71

72

73

74

77

78

79

 

 

 

11

75

80

81

82

83

 

 

 

 

 

 

12

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

 

13

60

61

62

63

 

 

 

 

 

 

 

14

64

65

66

68

 

 

 

 

 

 

 

15

67

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

84

85

86

90

91

92

93

 

 

 

 

17

87

88

89

 

 

 

 

 

 

 

 

18

94

95

96

97

98

99

 

 

 

 

 

19

22”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOG VIII.

Prilog X. mijenja se kako slijedi:

(1)

odjeljak „Ponderi rizika za rizik oluje” zamjenjuje se sljedećim:

Ponderi rizika za rizik oluje

Zona/regija

AT

BE

CH

CZ

DE

DK

ES

FI

FR

HU

IE

NL

NO

PL

SE

SI

UK

1

0,6

0,9

1,4

1,2

0,9

1,1

2,3

0,8

1,0

0,5

1,4

0,9

1,4

0,6

0,2

0,9

0,9

2

0,7

1,0

1,1

1,0

0,8

1,6

0,8

1,2

2,0

2,0

1,1

1,0

0,7

0,6

0,3

0,9

1,1

3

0,9

0,9

1,5

1,0

0,8

0,9

0,6

3,6

1,7

0,6

1,5

1,0

0,5

0,6

0,3

1,4

0,7

4

1,5

0,9

1,3

1,0

1,2

2,0

0,6

1,1

0,8

1,7

1,3

1,1

0,8

0,6

0,8

1,4

1,5

5

1,6

1,0

1,5

1,2

1,3

1,3

1,5

1,4

1,5

1,6

1,5

1,5

1,2

0,6

0,5

0,9

1,1

6

1,4

1,0

0,7

1,2

1,1

1,4

1,1

0,8

0,6

1,8

0,7

1,2

0,8

0,6

0,7

1,4

0,9

7

1,5

1,2

1,5

1,2

1,0

1,4

0,2

0,3

0,7

2,2

1,5

1,6

1,0

0,8

0,8

1,4

1,5

8

1,1

1,6

1,1

1,0

1,1

1,6

1,3

0,5

1,7

1,5

1,1

1,9

0,9

0,7

2,2

0,7

0,9

9

1,4

1,1

1,1

1,2

0,5

0,9

2,3

0,8

1,2

2,2

1,1

1,4

1,0

0,6

1,6

0,9

1,9

10

1,1

 

1,6

1,2

0,7

0,6

1,5

1,2

1,7

2,1

1,6

1,4

1,5

0,9

3,5

0,9

0,7

11

1,1

 

1,8

1,4

0,7

1,8

1,5

0,8

0,9

1,5

1,8

0,9

2,8

1,0

5,2

0,7

1,3

12

1,1

 

0,9

1,5

1,0

 

1,1

1,0

1,2

1,4

0,9

1,4

2,6

0,9

2,4

 

1,2

13

1,2

 

1,1

1,5

1,1

 

0,8

2,9

0,8

1,3

1,1

1,7

3,6

0,8

0,6

 

1,6

14

1,1

 

2,0

1,3

1,3

 

1,1

3,7

3,3

1,4

2,0

1,3

2,9

1,0

0,4

 

1,5

15

1,2

 

1,2

1,4

1,6

 

2,5

7,9

1,6

2,0

1,2

1,4

1,4

1,2

0,3

 

1,5

16

1,5

 

1,2

1,6

2,1

 

1,3

7,0

1,6

1,2

1,2

1,2

1,7

0,5

0,4

 

1,3

17

1,6

 

1,3

1,6

1,9

 

1,7

2,7

3,0

0,3

1,3

1,5

1,3

0,6

0,5

 

2,4

18

1,3

 

1,4

1,6

1,4

 

0,8

1,2

1,8

1,9

1,4

1,3

0,7

0,5

0,4

 

3,2

19

1,5

 

1,3

1,6

1,7

 

1,5

3,8

1,2

2,0

1,3

1,1

0,2

0,6

1,0

 

0,7

20

1,5

 

1,4

1,7

1,1

 

2,5

 

1,3

2,1

1,4

1,0

 

0,7

0,6

 

2,0

21

1,8

 

1,5

1,9

2,0

 

1,3

 

1,1

1,1

1,5

0,9

 

0,5

0,6

 

1,2

22

2,0

 

1,1

1,8

1,9

 

2,1

 

2,9

2,0

1,1

1,5

 

0,5

 

 

1,3

23

2,0

 

1,2

1,2

2,9

 

0,8

 

1,8

0,3

1,2

1,7

 

0,4

 

 

2,3

24

1,3

 

1,2

1,4

2,7

 

2,3

 

1,3

2,2

1,2

1,2

 

0,4

 

 

1,2

25

2,1

 

0,9

1,3

2,2

 

1,9

 

0,8

 

0,9

1,1

 

0,5

 

 

1,3

26

1,8

 

1,3

1,6

1,5

 

1,5

 

0,8

 

1,3

0,9

 

0,6

 

 

1,6

27

1,8

 

 

1,6

1,6

 

2,5

 

2,2

 

 

1,3

 

0,6

 

 

0,9

28

1,5

 

 

1,7

1,6

 

1,1

 

2,3

 

 

0,9

 

0,5

 

 

1,1

29

1,5

 

 

1,7

1,8

 

1,3

 

3,4

 

 

0,9

 

0,5

 

 

3,8

30

1,7

 

 

1,4

1,8

 

0,6

 

0,6

 

 

0,9

 

0,7

 

 

2,2

31

3,2

 

 

1,5

1,7

 

2,3

 

1,0

 

 

1,0

 

0,6

 

 

0,8

32

1,6

 

 

1,2

1,3

 

2,5

 

1,6

 

 

1,1

 

0,5

 

 

0,6

33

3,1

 

 

1,1

1,1

 

2,5

 

1,3

 

 

1,4

 

0,5

 

 

0,4

34

1,4

 

 

1,1

1,2

 

2,3

 

0,7

 

 

2,0

 

0,4

 

 

0,8

35

2,4

 

 

1,1

1,4

 

0,0

 

2,5

 

 

1,7

 

0,5

 

 

0,8

36

2,3

 

 

1,1

1,5

 

2,5

 

1,7

 

 

1,3

 

0,4

 

 

1,9

37

1,8

 

 

0,9

1,7

 

1,7

 

1,8

 

 

1,6

 

0,4

 

 

1,1

38

1,6

 

 

0,9

1,5

 

0,0

 

0,8

 

 

1,1

 

0,4

 

 

2,4

39

2,2

 

 

1,1

1,8

 

2,5

 

1,0

 

 

0,8

 

0,4

 

 

0,8

40

2,0

 

 

1,0

1,2

 

1,7

 

1,5

 

 

1,1

 

0,4

 

 

1,4

41

1,9

 

 

0,8

1,1

 

1,3

 

1,7

 

 

0,7

 

0,6

 

 

1,0

42

1,6

 

 

0,8

1,2

 

1,9

 

1,0

 

 

1,0

 

0,7

 

 

3,1

43

2,0

 

 

0,8

1,8

 

1,5

 

1,3

 

 

0,9

 

0,7

 

 

0,6

44

2,1

 

 

0,9

1,7

 

1,3

 

2,7

 

 

1,0

 

0,7

 

 

1,0

45

2,0

 

 

0,8

2,1

 

1,3

 

1,7

 

 

0,7

 

0,7

 

 

1,2

46

2,2

 

 

0,9

2,0

 

0,8

 

1,0

 

 

0,7

 

0,9

 

 

1,2

47

2,4

 

 

0,9

1,3

 

1,9

 

1,3

 

 

0,6

 

1,0

 

 

1,4

48

2,6

 

 

0,7

1,2

 

2,5

 

1,3

 

 

0,7

 

0,8

 

 

1,6

49

2,2

 

 

0,7

1,5

 

2,1

 

2,3

 

 

0,8

 

0,9

 

 

1,9

50

2,1