5.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/913

оd 29. svibnja 2019.

o produljenju odobrenja lantan karbonata oktahidrata kao dodatka hrani za mačke i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 163/2008 (nositelj odobrenja Bayer HealthCare AG)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđeno je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.

(2)

Lantan karbonat oktahidrat odobren je na deset godina kao dodatak hrani za mačke Uredbom Komisije (EZ) br. 163/2008 (2).

(3)

U skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 nositelj navedenog odobrenja podnio je zahtjev za produljenje odobrenja lantan karbonata oktahidrata kao dodatka hrani za mačke, u kojem se traži da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”. Uz taj su zahtjev priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 29. studenoga 2018. (3) zaključila da je podnositelj zahtjeva dostavio podatke kojima se dokazuje da dodatak ispunjava uvjete odobrenja.

(5)

Procjena lantan karbonata oktahidrata pokazala je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi produljiti odobrenje tog dodatka kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

S obzirom na produljenje odobrenja lantan karbonata oktahidrata kao dodatka hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi, Uredbu (EZ) br. 163/2008 trebalo bi staviti izvan snage.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje dodatka hrani za životinje navedenog u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „drugi zootehnički dodaci”, produljuje se podložno uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 163/2008 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 163/2008 od 22. veljače 2008. o odobrenju pripravka lantan karbonata oktahidrata (Lantharenol) kao dodatka hrani za životinje (SL L 50, 23.2.2008., str. 3.).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najmanja količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka važenja odobrenja

mg aditiva/kg potpune hrane za životinje s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka. Funkcionalna skupina: drugi zootehnički dodaci (smanjenje izlučivanja fosfora putem urina)

4d1

Bayer HealthCare AG

lantan karbonat oktahidrat

Sastav dodatka:

Pripravak lantan karbonat oktahidrat

Najmanje 85 % lantan karbonata oktahidrata kao aktivne tvari.

Karakteristike aktivne tvari:

lantan karbonat oktahidrat

La2(CO3)3*8H2O

CAS br. 6487-39-4

Analitička metoda  (1)

Za kvantifikaciju karbonata u dodatku hrani za životinje:

metoda Zajednice (Uredba (EZ) br. 152/2009 – Prilog III.-O

Za kvantifikaciju lantana u dodatku hrani za životinje i hrani za životinje:

atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES)

Mačke

1 500

7 500

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri toplinskoj obradi.

2.

Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.

3.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje potrebno je navesti sljedeće:

„Izbjegavati istodobnu uporabu hrane za životinje s visokom razinom fosfora.”.

25. lipnja 2029.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports