5.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 146/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/912

оd 28. svibnja 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 650/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (1), a posebno njezin članak 143. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 650/2014 (2) određuju se format, struktura, popis sadržaja i datum godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s člankom 143. Direktive 2013/36/EU. Informacije koje nadležna tijela moraju objavljivati u skladu s ovom Provedbenom uredbom trebale bi se sada ažurirati radi usklađivanja s promjenama uvedenima u okvir za bonitetni nadzor institucija.

(2)

Važno je da su informacije koje objavljuju nadležna tijela visokokvalitetne i lako usporedive. Članak 5. Provedbene uredbe (EU) br. 650/2014 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se pojasnilo da bi nadležna tijela trebala prikupljati agregirane statističke podatke samo od institucija koje nadziru te kako bi se definiralo razdoblje za koje se informacije trebaju objaviti.

(3)

U Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) br. 650/2014 navode se obrasci za objavu informacija o zakonima i drugim propisima te općim smjernicama donesenima u svakoj državi članici. Taj bi se Prilog trebao izmijeniti kako bi sadržavao korisnije i relevantnije informacije o načinu na koji nadležna tijela provode nadzor u svojim jurisdikcijama.

(4)

U Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) br. 650/2014 navode se obrasci za objavu informacija o opcijama i diskrecijskim pravima utvrđenima u pravu Unije. Taj bi Prilog trebalo izmijeniti kako bi se mogao primjenjivati i na dodatne opcije i diskrecijska prava iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (3). Trebalo bi ga izmijeniti kako bi se omogućilo razlikovanje opcija i diskrecijskih prava primjenjivih u prijelaznom razdoblju i onih koji su trajno primjenjivi te razlikovanje primjene tih opcija i diskrecijska prava na kreditne institucije s jedne strane i na investicijska društva s druge strane.

(5)

Primjena EBA-inih Smjernica o postupku nadzorne provjere i ocjene (SREP) (4) trebala bi biti transparentnija. Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) br. 650/2014 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se uključio opis nadzornog pristupa postupku procjene adekvatnosti interne likvidnosti (ILAAP).

(6)

Trebalo bi izbjeći preklapanja i poboljšati usporedivost agregiranih statističkih podataka koje objavljuju nadležna tijela. Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 650/2014 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela razina bonitetne konsolidacije koju primjenjuju institucije u skladu s dijelom prvim glavom II. poglavljem 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(7)

Kako bi kvaliteta objavljenih informacija bila bolja i kako bi se omogućila smislenija usporedba tih informacija, obrasci iz prilogâ Provedbenoj uredbi (EU) br. 650/2014 trebali bi sadržavati iscrpne smjernice i upute.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(10)

Provedbenu uredbu (EU) br. 650/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 650/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 5. drugi i treći stavak zamjenjuju se sljedećim:

„Nadležna tijela ažuriraju informacije iz članka 143. stavka 1. točke (d) te direktive do 31. srpnja svake godine. Informacije se odnose na prethodnu kalendarsku godinu.

Kad je riječ o institucijama koje podliježu bonitetnom nadzoru, nadležna tijela redovito ažuriraju informacije iz članka 143. stavka 1. točaka od (a) do (c) te direktive, a u svakom slučaju do 31. srpnja svake godine, osim ako u posljednjim objavljenim informacijama nema izmjena.”;

(2)

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

(3)

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

(4)

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

(5)

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 338.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 650/2014 оd 4. lipnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata, strukture, popisa sadržaja i datuma godišnjeg objavljivanja informacija koje objavljuju nadležna tijela u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 185, 25.6.2014., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

(4)  Smjernice o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) od 19. prosinca 2014., EBA/GL/2014/13.

(5)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

PRAVILA I SMJERNICE

Popis obrazaca

Dio 1.

Prenošenje Direktive 2013/36/EU

Dio 2.

Odobrenje modela

Dio 3.

Izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja

Dio 4.

Smanjenje kreditnog rizika

Dio 5.

Posebni zahtjevi za objavljivanje koji se primjenjuju na institucije

Dio 6.

Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva

Dio 7.

Kvalificirani udjeli u kreditnoj instituciji

Dio 8.

Regulatorno i financijsko izvješćivanje

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu I.

Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene specifičnim institucijama, neovisno o tome odnose li se na pojedinačnu instituciju ili na grupu institucija.

DIO 1.

Prenošenje Direktive 2013/36/EU

 

Prenošenje odredbi Direktive 2013/36/EU

Odredbe Direktive 2013/36/EU

Poveznice na tekst iz nacionalnog zakonodavstva (1)

Upućivanja na nacionalne odredbe (2)

Dostupno na EN (DA/NE)

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

 

(dd/mm/gggg)

020

I.

Predmet, područje primjene i definicije

Članci od 1. do 3.

 

 

 

030

II.

Nadležna tijela

Članci od 4. do 7.

 

 

 

040

III.

Zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

Članci od 8. do 27.

 

 

 

050

1.

Opći zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija

Članci od 8. do 21.

 

 

 

060

2.

Kvalificirani udio u kreditnoj instituciji

Članci od 22. do 27.

 

 

 

070

IV.

Inicijalni kapital investicijskih društava

Članci od 28. do 32.

 

 

 

080

V.

Odredbe koje se odnose na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Članci od 33. do 46.

 

 

 

090

1.

Opća načela

Članci od 33. do 34.

 

 

 

100

2.

Pravo poslovnog nastana kreditne institucije

Članci od 35. do 38.

 

 

 

110

3.

Ostvarivanje prava na slobodu pružanja usluga

Članak 39.

 

 

 

120

4.

Ovlasti nadležnih tijela države članice domaćina

Članci od 40. do 46.

 

 

 

130

VI.

Odnosi s trećim zemljama

Članci od 47. do 48.

 

 

 

140

VII.

Bonitetni nadzor

Članci od 49. do 142.

 

 

 

150

1.

Načela bonitetnog nadzora

Članci od 49. do 72.

 

 

 

160

1.1

Nadležnost i dužnosti matične države članice i države članice domaćina

Članci od 49. do 52.

 

 

 

170

1.2

Razmjena informacija i poslovna tajna

Članci od 53. do 62.

 

 

 

180

1.3

Dužnosti osoba odgovornih za pravnu kontrolu godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Članak 63.

 

 

 

190

1.4

Nadzorne ovlasti, ovlasti izricanja kazni i pravo na žalbu

Članci od 64. do 72.

 

 

 

200

2.

Procesi preispitivanja

Članci od 73. do 110.

 

 

 

210

2.1

Postupak procjene adekvatnosti internog kapitala

Članak 73.

 

 

 

220

2.2

Sustavi, procesi i mehanizmi institucija

Članci od 74. do 96.

 

 

 

230

2.3

Postupak nadzorne provjere i ocjene

Članci od 97. do 101.

 

 

 

240

2.4

Nadzorne mjere i nadzorne ovlasti

Članci od 102. do 107.

 

 

 

250

2.5

Razina primjene

Članci od 108. do 110.

 

 

 

260

3.

Nadzor na konsolidiranoj osnovi

Članci od 111. do 127.

 

 

 

270

3.1

Načela za provođenje nadzora na konsolidiranoj osnovi

Članci od 111. do 118.

 

 

 

280

3.2

Financijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi

Članci od 119. do 127.

 

 

 

290

4.

Zaštitni slojevi kapitala

Članci od 128. do 142.

 

 

 

300

4.1

Zaštitni slojevi

Članci od 128. do 134.

 

 

 

310

4.2

Određivanje i izračunavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala

Članci od 135. do 140.

 

 

 

320

4.3

Mjere za očuvanje kapitala

Članci od 141. do 142.

 

 

 

330

VIII.

Objava nadležnih tijela

Članci od 143. do 144.

 

 

 

340

XI.

Izmjene Direktive 2002/87/EZ

Članak 150.

 

 

 

350

X.

Prijelazne i završne odredbe

Članci od 151. do 165.

 

 

 

360

1.

Prijelazne odredbe o nadzoru nad institucijama koje se koriste pravom na slobodu poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga

Članci od 151. do 159.

 

 

 

370

2.

Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala

Članak 160.

 

 

 

380

3.

Završne odredbe

Članci od 161. do 165.

 

 

 


DIO 2.

Odobrenje modela

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

 

Opis pristupa

 

Nadzorni pristup za odobrenje primjene pristupa zasnovanog na internim rejting-sustavima (IRB pristup) za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik

020

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za primjenu IRB pristupa dužne dostaviti

(slobodan unos teksta)

030

Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (samoprocjena, korištenje usluga vanjskih revizora i izravnog nadzora) i glavni kriteriji procjene

(slobodan unos teksta)

040

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

(slobodan unos teksta)

 

Nadzorni pristup za odobrenje primjene pristupa internog modela za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik

050

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za primjenu pristupa internog modela dužne dostaviti

(slobodan unos teksta)

060

Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (samoprocjena, korištenje usluga vanjskih revizora i izravnog nadzora) i glavni kriteriji procjene

(slobodan unos teksta)

070

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

(slobodan unos teksta)

 

Nadzorni pristup za odobrenje primjene metode internog modela za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik druge ugovorne strane

080

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za primjenu metode internog modela dužne dostaviti

(slobodan unos teksta)

090

Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (samoprocjena, korištenje usluga vanjskih revizora i izravnog nadzora) i glavni kriteriji procjene

(slobodan unos teksta)

100

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

(slobodan unos teksta)

 

Nadzorni pristup za odobrenje primjene naprednog pristupa za izračun minimalnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

110

Minimalna dokumentacija koju su institucije koje podnose zahtjev za primjenu naprednog pristupa dužne dostaviti

(slobodan unos teksta)

120

Opis postupka procjene koju provodi nadležno tijelo (samoprocjena, korištenje usluga vanjskih revizora i izravnog nadzora) i glavni kriteriji procjene

(slobodan unos teksta)

130

Oblik odluka koje donosi nadležno tijelo i obavješćivanje podnositelja zahtjeva o odlukama

(slobodan unos teksta)


DIO 3.

Izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja

 

Uredba (EU) br. 575/2013

Odredbe

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Članak 153. stavak 5.

Je li nadležno tijelo objavilo smjernice kojima se pobliže određuje način na koji bi institucije trebale uzimati u obzir čimbenike iz članka 153. stavka 5. pri dodjeli pondera rizika izloženostima u obliku specijaliziranog financiranja?

[Da/Ne]

030

Ako da, navedite upućivanje na nacionalne smjernice.

[upućivanje na tekst iz nacionalnog zakonodavstva]

040

Jesu li nacionalne smjernice dostupne na engleskom jeziku?

[Da/Ne]


Dio 4.

Smanjenje kreditnog rizika

 

Uredba (EU) br. 575/2013

Odredbe

Opis

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Članak 201. stavak 2.

Objava popisa financijskih institucija koje su priznati pružatelji nematerijalne kreditne zaštite ili smjernica za određivanje tih financijskih institucija

Nadležna tijela objavljuju i održavaju popis financijskih institucija koje su priznati pružatelji nematerijalne kreditne zaštite u skladu s člankom 201. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili smjernice za određivanje takvih priznatih pružatelja nematerijalne kreditne zaštite

Popis financijskih institucija ili smjernica za njihovo određivanje

[slobodan unos teksta – moguće je navesti poveznicu na takav popis ili smjernice na internetskim stranicama nadležnog tijela]

030

Opis primjenjivih bonitetnih zahtjeva

Nadležna tijela objavljuju opis primjenjivih bonitetnih zahtjeva zajedno s popisom priznatih financijskih institucija ili smjernicama za određivanje tih financijskih institucija

Opis bonitetnih zahtjeva koje primjenjuje nadležno tijelo

(slobodan unos teksta)

040

Članak 227. stavak 2. točka (e)

Uvjet za primjenu korektivnog faktora od 0 %

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako se namira transakcije izvršava kroz sustav namire dopušten za takve vrste transakcija

Detaljan opis načina na koji nadležno tijelo utvrđuje da je sustav namire dopušten

(slobodan unos teksta)

050

Članak 227. stavak 2. točka (f)

Uvjet za primjenu korektivnog faktora od 0 %

Prema složenoj metodi financijskog kolaterala institucije mogu primijeniti korektivni faktor od 0 % ako je dokumentacija koja se odnosi na sporazum ili transakciju standardna dokumentacija koja se na tržištu koristi za repo transakcije ili transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane

Specifikacija dokumentacije koja se smatra standardnom tržišnom dokumentacijom

(slobodan unos teksta)

060

Članak 229. stavak 1.

Načela vrednovanja za kolateral u obliku nekretnine u skladu s IRB pristupom

U državama članicama koje su zakonima ili podzakonskim propisima utvrdile stroge kriterije za procjenu hipotekarne vrijednosti nekretninu može procijeniti neovisni procjenitelj po vrijednosti jednakoj ili nižoj od hipotekarne vrijednosti

Kriteriji navedeni u nacionalnom zakonodavstvu za procjenu hipotekarne vrijednosti

(slobodan unos teksta)


DIO 5.

Posebni zahtjevi za objavljivanje koji se primjenjuju na institucije

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) br. 575/2013

Odredba

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Članak 106. stavak 1. točka (a)

 

Nadležna tijela mogu od institucija zahtijevati objavljivanje informacija iz dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013 više od jednom godišnje i odrediti rokova za objavljivanje

Učestalost i rokovi za objavu koji se primjenjuju na institucije

(slobodan unos teksta)

030

Članak 106. stavak 1. točka (b)

 

Nadležna tijela mogu od institucija zahtijevati korištenje posebnih medija i mjesta za objavljivanje, osim financijskih izvještaja

Vrste posebnih medija koje nadležna tijela koriste

(slobodan unos teksta)

040

 

Članak 13. stavci 1. i 2.

Značajna društva kćeri i ona koja su od materijalnog značaja za svoje lokalno tržište moraju objavljivati informacije navedene u dijelu osmom Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj ili na potkonsolidiranoj osnovi.

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo radi procjene značaja društva kćeri

(slobodan unos teksta)


DIO 6.

Izuzeća od primjene bonitetnih zahtjeva

 

Uredba (EU) br. 575/2013

Odredbe

Opis

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

020

Članak 7. stavci 1. i 2.

(Pojedinačna izuzeća za društva kćeri)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela od drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti bilo kojem društvu kćeri ako ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili otplatu obveza od strane matičnog društva u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a).

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji prepreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

(slobodan unos teksta)

030

Članak 7. stavak 3.

(Pojedinačna izuzeća za matične institucije)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela od drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti društvu kćeri ako ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili otplatu obveza matičnoj instituciji u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (a).

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji prepreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

(slobodan unos teksta)

040

Članak 8.

(Izuzeća od primjene likvidnosnih zahtjeva za društva kćeri)

Izuzeće od primjene likvidnosnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela šestog Uredbe (EU) br. 575/2013

Izuzeće se može odobriti institucijama unutar podgrupe ako su te institucije sklopile ugovore koji su u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela i koji omogućavaju slobodno kretanje sredstava između njih kako bi one mogle podmiriti pojedinačne i zajedničke obveze po njihovu dospijeću u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (c).

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo omogućuju li ugovori slobodno kretanje sredstava između institucija u likvidnosnoj podgrupi

(slobodan unos teksta)

050

Članak 9. stavak 1.

(Metoda pojedinačne konsolidacije)

Dopuštenje matičnim institucijama da uključe društva kćeri u izračun svojih bonitetnih zahtjeva iz dijela od drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Dopuštenje se daje samo ako matična institucija u potpunosti dokaže nadležnim tijelima da ne postoje tekuće ili predvidive značajne praktične ili pravne prepreke za promptni prijenos regulatornog kapitala ili za otplatu dospjelih obveza društva kćeri prema njegovu matičnom društvu uključenih u izračun zahtjeva u skladu s člankom 9. stavkom 2.

Kriteriji koje primjenjuje nadležno tijelo kako bi procijenilo da ne postoji prepreka promptnom prijenosu regulatornog kapitala ili otplati obveza

(slobodan unos teksta)

060

Članak 10.

(Kreditne institucije koje su stalno povezane sa središnjim tijelom)

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijelova od drugog do osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

Države članice mogu zadržati i primjenjivati postojeće nacionalno zakonodavstvo u vezi s primjenom izuzeća sve dok to nije u suprotnosti s Uredbom (EU) br. 575/2013 ili Direktivom 2013/36/EU

Primjenjivo nacionalno pravo / propisi u vezi s primjenom izuzeća

[upućivanje na tekst iz nacionalnog zakonodavstva]


DIO 7.

Kvalificirani udjeli u kreditnoj instituciji

 

Direktiva 2013/36/EU

Kriteriji procjene i informacije koje su potrebne za procjenu primjerenosti predloženog stjecatelja koji želi steći kreditnu instituciju i financijske sigurnosti predloženog stjecanja

Informacije koje su nadležna tijela dužna dostaviti

 

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Članak 23. stavak 1. točka (a)

Ugled predloženog stjecatelja

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje integritet predloženog stjecatelja

(slobodan unos teksta)

030

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje stručno znanje predloženog stjecatelja

(slobodan unos teksta)

040

Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

(slobodan unos teksta)

050

Članak 23. stavak 1. točka (b)

Ugled, znanje, vještine i iskustvo svakog člana upravljačkog tijela ili višeg rukovodstva koji će upravljati poslovanjem kreditne institucije

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje ugled, znanje, vještine i iskustvo članova upravljačkog tijela i viših rukovoditelja

(slobodan unos teksta)

060

Članak 23. stavak 1. točka (c)

Financijsko stanje predloženog stjecatelja

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje financijsko stanje predloženog stjecatelja

(slobodan unos teksta)

070

Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

(slobodan unos teksta)

080

Članak 23. stavak 1. točka (d)

Usklađenost kreditne institucije s bonitetnim zahtjevima

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje hoće li kreditna institucija moći ispuniti bonitetne zahtjeve

(slobodan unos teksta)

090

Članak 23. stavak 1. točka (e)

Sumnja u pranje novca ili financiranje terorizma

Opis načina na koji nadležno tijelo procjenjuje postoje li opravdani razlozi za sumnju u pranje novca ili financiranje terorizma

(slobodan unos teksta)

100

Praktične pojedinosti o suradnji nadležnih tijela u skladu s člankom 24. Direktive 2013/36/EU

(slobodan unos teksta)

110

Članak 23. stavak 4.

Popis u kojemu se pobliže navode informacije koje se moraju dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja

Popis informacija koje predloženi stjecatelj mora dostaviti nadležnim tijelima u vrijeme obavješćivanja kako bi nadležno tijelo moglo procijeniti predloženog stjecatelja i predloženo stjecanje

(slobodan unos teksta)


DIO 8.

Regulatorno i financijsko izvješćivanje

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Primjena izvješćivanja o financijskim informacijama u skladu s Provedbenom uredbom Komisije 680/2014

030

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 na institucije koje ne primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002?

[Da/Ne]

040

Ako da, koji se računovodstveni okviri primjenjuju na te institucije?

(slobodan unos teksta)

050

Ako da, koja je razina primjene izvješćivanja? (pojedinačna/konsolidirana/potkonsolidirana osnova)

(slobodan unos teksta)

060

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 na financijske subjekte koji nisu kreditne institucije ili investicijska društva?

[Da/Ne]

070

Ako da, koje vrste financijskih subjekata (npr. financijskih društava) podliježu tim zahtjevima za izvješćivanje?

(slobodan unos teksta)

080

Ako da, koja je veličina tih financijskih subjekata u pogledu ukupne bilance (na pojedinačnoj osnovi)?

(slobodan unos teksta)

090

Upotrebljavaju li se standardi XBRL za podnošenje izvješća nadležnom tijelu?

[Da/Ne]

100

Primjena izvješćivanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima u skladu s Provedbenom uredbom Komisije 680/2014

110

Primjenjuje li se zahtjev iz članka 99. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na financijske subjekte koji nisu kreditne institucije ili investicijska društva?

[Da/Ne]

120

Ako da, koji se računovodstveni okviri primjenjuju na te financijske subjekte?

(slobodan unos teksta)

130

Ako da, koje vrste financijskih subjekata (npr. financijskih društava) podliježu tim zahtjevima za izvješćivanje?

(slobodan unos teksta)

140

Ako da, koja je veličina tih financijskih subjekata u pogledu ukupne bilance (na pojedinačnoj osnovi)?

(slobodan unos teksta)

150

Upotrebljavaju li se standardi XBRL za podnošenje izvješća nadležnom tijelu?

[Da/Ne]


(1)  Poveznice na internetske stranice koje sadržavaju tekst iz nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi dotična odredba Unije.

(2)  Detaljna upućivanja na nacionalne odredbe, primjerice relevantna glava, poglavlje, stavak itd.


PRILOG II.

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA

Popis obrazaca

Dio 1.

Opcije i diskrecijska prava iz Direktive 2013/36/EU, Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost (EU) 2015/61

Dio 2.

Opcije i diskrecijska prava u prijelaznom razdoblju iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

Dio 3.

Varijabilni dijelovi primitaka (članak 94. Direktive 2013/36/EU)

Nadležna tijela ne objavljuju nadzorne aktivnosti ili odluke namijenjene specifičnim institucijama. Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene specifičnim institucijama, neovisno o tome odnose li se na pojedinačnu instituciju ili na grupu institucija.

DIO 1.

Opcije i diskrecijska prava iz Direktive 2013/36/EU, Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost (EU) 2015/61

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) br. 575/2013

Delegirana uredba o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost (EU) 2015/61

Adresat

Područje primjene

Naziv

Opis opcije ili diskrecijskog prava

Izvršeno (DA/NE/NP) (1)

Tekst iz nacionalnog zakonodavstva (2)

Upućivanja (3)

Dostupno na EN (DA/NE)

Pojedinosti/napomene

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

 

020

Članak 9. stavak 2.

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Izuzeće od zabrane osobama ili društvima koja nisu kreditne institucije da obavljaju poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava od građana

Zabrana osobama ili društvima koja nisu kreditne institucije da obavljaju poslove primanja depozita ili ostalih povratnih sredstava od građana ne primjenjuje se na države članice, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave države članice, javna međunarodna tijela čiji su članovi jedna država članica ili više njih ili na slučajeve koji su izričito obuhvaćeni nacionalnim pravom ili pravom Unije, pod uvjetom da te djelatnosti podliježu propisima i kontrolama čija je svrha zaštita deponenata i ulagatelja.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

030

Članak 12. stavak 3.

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Inicijalni kapital

Države članice mogu odlučiti da kreditne institucije koje ne ispunjavaju zahtjev da imaju zasebni regulatorni kapital, a koje su postojale na dan 15. prosinca 1979., mogu nastaviti poslovati.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

040

Članak 12. stavak 3.

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Inicijalni kapital

Država članica može na kreditne institucije za koje su države članice odlučile da mogu nastaviti poslovati u skladu s člankom 12. stavkom 3. Direktive 2013/36/EU primijeniti izuzeće od ispunjenja zahtjeva iz članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive 2013/36/EU.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

050

Članak 12. stavak 4.

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Inicijalni kapital

Države članice mogu izdati odobrenje za rad određenim kategorijama kreditnih institucija čiji je inicijalni kapital manji od 5 milijuna EUR ako inicijalni kapital nije manji od 1 milijun EUR i ako dotična država članica obavijesti Komisiju i EBA-u o svojim razlozima primjene te mogućnosti.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

060

Članak 21. stavak 1.

 

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Izuzeća za kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom

Nadležna tijela mogu izuzeti kreditne institucije koje su trajno povezane sa središnjim tijelom od primjene zahtjeva iz članka 10., članka 12. i članka 13. stavka 1. Direktive 2013/36/EU.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

070

Članak 29. stavak 3.

 

 

Države članice

Investicijska društva

Inicijalni kapital određenih vrsta investicijskih društava

Države članice mogu smanjiti iznos inicijalnog kapitala sa 125 000 EUR na 50 000 EUR ako društvo nema odobrenje za držanje novca ili vrijednosnih papira klijenata, za trgovanje za vlastiti račun ili za pružanje usluga provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

080

Članak 32. stavak 1.

 

 

Države članice

Investicijska društva

Nastavak priznavanja odredbi u pogledu inicijalnog kapitala investicijskih društava

Države članice mogu zadržati odobrenja za rad investicijskih društava i društava koja su obuhvaćena člankom 30. Direktive 2013/36/EU a koja su postojala prije ili na dan 31. prosinca 1995., čiji je regulatorni kapital manji od iznosa inicijalnog kapitala propisanog za njih u članku 28. stavku 2., članku 29. stavku 1. ili 3. ili članku 30. navedene Direktive.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

090

Članak 40.

 

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Izvještajni zahtjevi nadležnih tijela država članica domaćina

Nadležna tijela država članica domaćina mogu, u informativne ili statističke svrhe ili svrhu nadzora, zahtijevati da ih sve kreditne institucije koje imaju podružnice na njihovu državnom području moraju periodično izvješćivati o svojim djelatnostima u tim državama članicama domaćinima, a posebno radi procjene je li podružnica značajna u skladu s člankom 51. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

100

Članak 129. stavak 2.

 

 

Države članice

Investicijska društva

Izuzeće od zahtjeva za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala za mala i srednja investicijska društva

Odstupajući od članka 129. stavka 1., država članica može izuzeti mala i srednja investicijska društva od primjene zahtjeva iz tog stavka ako to izuzeće ne ugrožava stabilnost financijskog sustava te države članice.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

110

Članak 130. stavak 2.

 

 

Države članice

Investicijska društva

Izuzeće od zahtjeva za održavanje protucikličkog zaštitnog sloja kapitala za mala i srednja investicijska društva

Odstupajući od članka 130. stavka 1., država članica može izuzeti mala i srednja investicijska društva od primjene zahtjeva iz tog stavka ako to izuzeće ne ugrožava stabilnost financijskog sustava te države članice.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

120

Članak 133. stavak 18.

 

 

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Zahtjev za održavanje zaštitnog sloja za sistemski rizik

Države članice mogu primijeniti zaštitni sloj za sistemski rizik na sve izloženosti.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

130

Članak 134. stavak 1.

 

 

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Priznavanje stope zaštitnog sloja za sistemski rizik

Ostale države članice mogu priznati stopu zaštitnog sloja za sistemski rizik koja je određena u skladu s člankom 133. i mogu primjenjivati tu stopu zaštitnog sloja kapitala na institucije koje imaju odobrenje za rad u matičnoj državi za izloženosti u državi članici koja određuje tu stopu zaštitnog sloja kapitala.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

140

Članak 152. prvi stavak

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Izvještajni zahtjevi nadležnih tijela država članica domaćina

Nadležna tijela država članica domaćina mogu u statističke svrhe zahtijevati da ih sve kreditne institucije koje imaju podružnice na njihovu državnom području moraju periodično izvješćivati o svojim djelatnostima u tim državama članicama domaćinima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

150

Članak 152. drugi stavak

 

 

Države članice

Kreditne institucije

Izvještajni zahtjevi nadležnih tijela država članica domaćina

Države članice domaćini mogu zahtijevati da podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica dostavljaju iste informacije kao i one koje one u tu svrhu zahtijevaju od nacionalnih kreditnih institucija.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

160

Članak 160. stavak 6.

 

 

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala

Države članice mogu odrediti i kraće prijelazno razdoblje za zaštitne slojeve kapitala od onog navedenog u članku 160. stavcima od 1. do 4. Druge države članice mogu priznati takvo kraće prijelazno razdoblje.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

170

 

Članak 4. stavak 2.

 

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman neizravnih ulaganja u nekretnine

Države članice ili njihova nadležna tijela mogu dopustiti da se s dionicama koje čine istovjetno neizravno ulaganje u nekretninu postupa kao s izravnim ulaganjem u nekretninu pod uvjetom da je takvo neizravno ulaganje posebno uređeno nacionalnim pravom dotične države članice i da, kada se zalaže kao kolateral, jamči istovjetnu zaštitu vjerovnicima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

180

 

Članak 6. stavak 4.

 

Nadležna tijela

Investicijska društva

Primjena zahtjeva na pojedinačnoj osnovi

Dok Komisija ne izradi izvješće u skladu s člankom 508. stavkom 3., nadležna tijela mogu izuzeti investicijska društva od ispunjavanja obveza propisanih u dijelu šestom (likvidnost), vodeći računa o vrsti, opsegu i složenosti djelatnosti investicijskih društava.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

190

 

Članak 24. stavak 2.

 

 

 

Izvješćivanje i obvezna primjena MSFI-ja

Nadležna tijela mogu zahtijevati da institucije obavljaju vrednovanje imovine i izvanbilančnih stavki i izračunavanje regulatornog kapitala u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

200

 

Članak 89. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Ponderi rizika i zabrana držanja kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora

Nadležna tijela primjenjuju sljedeće zahtjeve na kvalificirane udjele institucija iz stavaka 1. i 2.:

za potrebe izračuna kapitalnog zahtjeva u skladu s dijelom trećim te uredbe, institucije primjenjuju ponder rizika od 1 250 % na veći od sljedećih iznosa:

i.

iznos kvalificiranih udjela iz stavka 1. koji prelazi 15 % priznatog kapitala;

ii.

ukupni iznos kvalificiranih udjela iz stavka 2. koji prelazi 60 % priznatog kapitala institucije;

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

201

 

Članak 89. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Ponderi rizika i zabrana držanja kvalificiranih udjela izvan financijskog sektora

Nadležna tijela primjenjuju sljedeće zahtjeve na kvalificirane udjele institucija iz stavaka 1. i 2.:

nadležna tijela zabranjuju institucijama da drže kvalificirane udjele iz stavaka 1. i 2. čiji iznos prelazi postotke priznatog kapitala navedene u tim stavcima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

210

 

Članak 95. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Investicijska društva

Zahtjevi za investicijska društva s ograničenim odobrenjem za pružanje investicijskih usluga

Nadležna tijela mogu odrediti kapitalne zahtjeve za investicijska društva s ograničenim odobrenjem za pružanje investicijskih usluga kao kapitalne zahtjeve koji bi bili obvezujući za ta društva u skladu s nacionalnim mjerama kojima se prenose Direktiva 2006/49/EZ i Direktiva 2006/48/EZ koje su bile na snazi 31. prosinca 2013.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

220

 

Članak 99. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Izvješćivanje o kapitalnim zahtjevima i financijskim informacijama

Nadležna tijela mogu zahtijevati od onih kreditnih institucija koje primjenjuju međunarodne računovodstvene standarde koji se primjenjuju na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 za izvješćivanje o regulatornom kapitalu na konsolidiranoj osnovi u skladu s člankom 24. stavkom 2. CRR-a da izvješćuju i o financijskim informacijama kako je propisano u stavku 2. ovog članka.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

230

 

Članak 124. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Ponderi rizika i kriteriji koji se primjenjuju na izloženosti osigurane nekretninama

Nadležna tijela mogu odrediti više pondere rizika ili strože kriterije od navedenih u članku 125. stavku 2. i članku 126. stavku 2., ako je primjereno, uzimajući u obzir pitanja financijske stabilnosti.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

240

 

Članak 129. stavak 1.

 

 

 

Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Nadležna tijela mogu, nakon savjetovanja s EBA-om, odobriti djelomično izuzeće od primjene točke (c) prvog podstavka i dopustiti da se 2. stupanj kreditne kvalitete dodijeli za najviše 10 % ukupne izloženosti nominalnog iznosa nepodmirenih obveza koje proizlaze iz pokrivenih obveznica institucije izdavatelja, pod uvjetom da su značajni problemi s koncentracijom u tim državama članicama dokumentirani zbog zahtjeva za dodjelu 1. stupnja kreditne kvalitete iz te točke.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

250

 

Članak 164. stavak 5.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Minimalne vrijednosti prosječnog gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti osigurane nekretninama

Na temelju podataka prikupljenih u skladu s člankom 101. i uzimajući u obzir buduća kretanja na tržištu nekretnina i druge relevantne pokazatelje, nadležna tijela periodično, a najmanje jednom godišnje, procjenjuju jesu li minimalne vrijednosti LGD-a iz stavka 4. ovog članka primjerene za izloženosti osigurane stambenim ili poslovnim nekretninama koje se nalaze na njihovu državnom području. Nadležna tijela mogu, ako je primjereno uzimajući u obzir pitanja financijske stabilnosti, odrediti više minimalne vrijednosti prosječnog LGD-a ponderiranog visinom izloženosti za izloženosti osigurane nekretninama na njihovu državnom području.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

260

 

Članak 178. stavak 1. točka (b)

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Stupanje dužnika u status neispunjavanja obveza

Nadležna tijela mogu zamijeniti 90 dana sa 180 dana za izloženosti koje su osigurane stambenom nekretninom ili poslovnom nekretninom MSP-a iz kategorije izloženosti prema stanovništvu, kao i izloženosti prema subjektima javnog sektora.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

270

 

Članak 284. stavak 4.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Vrijednost izloženosti

Nadležna tijela mogu zahtijevati da parametar α bude veći od 1,4 ili dopustiti institucijama da upotrebljavaju vlastite procjene u skladu s člankom 284. stavkom 9.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

280

 

Članak 284. stavak 9.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Vrijednost izloženosti

Nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da upotrebljavaju vlastite procjene parametra alfa

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

290

 

Članak 327. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Netiranje zamjenjivih pozicija i suprotnih pozicija u odnosnom instrumentu

Nadležna tijela mogu usvojiti pristup u skladu s kojim je uzeta u obzir vjerojatnost da će pojedini zamjenjivi instrument biti zamijenjen ili zahtijevati da kapitalni zahtjev obuhvaća svaki gubitak koji može nastati zbog zamjene.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

300

 

Članak 395. stavak 1.

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Ograničenje velikih izloženosti za izloženosti prema institucijama

Nadležna tijela mogu odrediti ograničenje velikih izloženosti niže od 150 000 000 EUR za izloženosti prema institucijama.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

310

 

Članak 400. stavak 2. točka (a) i članak 493. stavak 3. točka (a)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti pokrivene obveznice koje ispunjavaju uvjete iz članka 129. stavaka 1., 3. i 6.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

320

 

Članak 400. stavak 2. točka (b) i članak 493. stavak 3. točka (b)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od područne (regionalne) ili lokalne samouprave država članica.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

330

 

Članak 400. stavak 2. točka (c) ičlanak 493. stavak 3. točka (c)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti institucije prema njezinom matičnom društvu ili društvima kćerima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

340

 

Članak 400. stavak 2. točka (d) i članak 493. stavak 3. točka (d)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema regionalnim ili središnjim kreditnim institucijama s kojima je kreditna institucija povezana u mrežu i koje su odgovorne za poslove poravnanja gotovinskih transakcija unutar te mreže.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

350

 

Članak 400. stavak 2. točka (e) i članak 493. stavak 3. točka (e)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti kreditnih institucija prema kreditnim institucijama, od kojih jedna posluje na nekonkurentnoj osnovi i pruža ili jamči za kredite na temelju zakonskih programa ili njezinih statuta radi promicanja određenih sektora gospodarstva uz neki oblik državnog nadzora i ograničenja upotrebe tih kredita, pod uvjetom da te izloženosti proizlaze iz kredita koji su plasirani korisnicima posredstvom kreditnih institucija ili iz jamstava za te kredite.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

360

 

Članak 400. stavak 2. točka (f) i članak 493. stavak 3. točka (f)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema institucijama, pod uvjetom da te izloženosti nisu dio regulatornog kapitala navedenih institucija, da ne traju duže od sljedećeg radnog dana te da nisu iskazane u nekoj od važnijih valuta trgovanja.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

370

 

Članak 400. stavak 2. točka (g) i članak 493. stavak 3. točka (g)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim bankama u obliku minimalnih obveznih pričuva koje se drže kod tih središnjih banaka i koje su denominirane u njihovim nacionalnim valutama.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

380

 

Članak 400. stavak 2. točka (h) i članak 493. stavak 3. točka (h)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim državama u obliku zakonski propisanih likvidnosnih zahtjeva koje se drže u državnim vrijednosnim papirima koji su denominirani i s izvorima sredstava u njihovim nacionalnim valutama, pod uvjetom da prema prosudbi nadležnog tijela kreditna procjena koju je tim središnjim državama dodijelio odabrani VIPKR predstavlja investicijski rejting.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

390

 

Članak 400. stavak 2. točka (i) i članak 493. stavak 3. točka (i)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti 50 % izvanbilančnih stavki u obliku dokumentarnih akreditiva i neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika i izvanbilančnih neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika iz Priloga I. te uz suglasnost nadležnih tijela, 80 % jamstava, osim kreditnih jamstava, koja su izdana za njihove članove na osnovi zakonskih ili podzakonskih propisa na temelju zajedničkog sustava osiguranja sa statusom kreditnih institucija.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

400

 

Članak 400. stavak 2. točka (j) i članak 493. stavak 3. točka (j)(j)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti zakonski zahtijevana jamstva koja se upotrebljavaju kada se hipotekarni krediti financirani izdavanjem hipotekarnih obveznica isplaćuju hipotekarnom dužniku prije konačnog upisa hipoteke u zemljišne knjige pod uvjetom da se jamstvo ne koristi za smanjenje rizika pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranog rizikom.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

410

 

Članak 400. stavak 2. točka (k) i članak 493. stavak 3. točka (k)

 

Nadležna tijela

Nadležna tijela

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od i druge izloženosti prema priznatim burzama.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

420

 

Članak 412. stavak 5.

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području likvidnosnih zahtjeva prije nego što se obvezujući minimalni standardi zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost odrede i u potpunosti uvedu u Uniji u skladu s člankom 460.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

430

 

Članak 412. stavak 5.

 

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice ili nadležna tijela mogu zahtijevati od institucija koje su dobile odobrenje za rad u matičnoj državi, ili od podgrupe tih institucija, viši zahtjev za likvidnosnu pokrivenost u iznosu do 100 % do potpunog uvođenja obvezujućeg minimalnog standarda po stopi od 100 % u skladu s člankom 460.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

440

 

Članak 413. stavak 3.

 

Države članice

Kreditne institucije

Zahtjev za stabilne izvore financiranja

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području zahtjeva za stabilne izvore financiranja prije nego što se obvezujući minimalni standardi za zahtjeve za neto stabilne izvore financiranja odrede i uvedu u Uniji u skladu s člankom 510.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

450

 

Članak 415. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjevi za izvješćivanje o likvidnosti

Do punog uvođenja obvezujućih likvidnosnih zahtjeva, nadležna tijela mogu nastaviti prikupljati informacije s pomoću nadzornih alata u svrhu praćenja usklađenosti s postojećim nacionalnim likvidnosnim standardima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

460

 

Članak 420. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Stopa likvidnosnih odljeva

Nadležna tijela mogu primijeniti stopu odljeva do 5 % za izvanbilančne povezane proizvode s osnove financiranja trgovine, kako je navedeno u članku 429. i Prilogu I.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

470

 

Članak 467. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Odstupajući od članka 467. stavka 1., nadležna tijela mogu, u slučajevima kada je takav tretman primijenjen prije 1. siječnja 2014., dopustiti institucijama neuključivanje u bilo koji element regulatornog kapitala nerealiziranih dobitaka ili gubitaka na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

480

 

Članak 467. stavak 3. drugi podstavak

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima navedenima u članku 467. stavku 2. točkama od (a) do (d).

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

490

 

Članak 468. stavak 2.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala 100 % svojih nerealiziranih dobitaka po fer vrijednosti ako se u skladu s člankom 467. od institucija zahtijeva da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala svoje nerealizirane gubitke mjerene po fer vrijednosti.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

500

 

Članak 468. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak nerealiziranih dobitaka u rasponima navedenima u članku 468. stavku 2. točkama od (a) do (c) koji je uklonjen iz redovnog osnovnog kapitala.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

510

 

Članak 471. stavak 1.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

Odstupajući od članka 49. stavka 1., tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2022., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da ne odbijaju ulaganja u kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje i osigurateljnih holdinga ako su ispunjeni uvjeti iz članka 471. stavka 1.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

520

 

Članak 473. stavak 1.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Uvođenje izmjena MRS-a 19

Odstupajući od članka 481. tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama koje pripremaju svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 da dodaju svom redovnom osnovnom kapitalu primjenjivi iznos u skladu s člankom 473. stavkom 2. ili stavkom 3., prema potrebi, pomnožen s faktorom primijenjenim u skladu s člankom 473. stavkom 4.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

530

 

Članak 478. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za svaki od sljedećih odbitaka:

(a)

za pojedinačne odbitke koji se zahtijevaju u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama od (a) do (h), isključujući odgođenu poreznu imovinu koja ovisi o budućoj profitabilnosti te proizlazi iz privremenih razlika;

(b)

za ukupan iznos odgođene porezne imovine koji ovisi o budućoj profitabilnosti i proizlazi iz privremenih razlika i stavki iz članka 36. stavka 1. točke (i) koji se treba odbijati u skladu s člankom 48.;

(c)

za svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 56. točkama od (b) do (d);

(d)

za svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 66. točkama od (b) do (d).

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

540

 

Članak 479. stavak 4.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima navedenima u članku 479. stavku 3.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

550

 

Članak 480. stavak 3.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Priznavanje manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju vrijednost primjenjivog faktora u rasponima navedenima u članku 480. stavku 2.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

560

 

Članak 481. stavak 5.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Za svaki filtar ili odbitak iz članka 481. stavaka 1. i 2. nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjive postotke u rasponima navedenima u stavcima 3. i 4. tog članka.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

570

 

Članak 486. stavak 6.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjive postotke u rasponima navedenima u članku 486. stavku 5.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

580

 

Članak 495. stavak 1.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman izloženosti po vlasničkim ulaganjima u skladu s IRB pristupom u prijelaznom razdoblju

Odstupajući od dijela trećeg poglavlja 3., do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu izuzeti od IRB tretmana određene kategorije vlasničkih ulaganja institucija i EU društava kćeri institucija iz te države članice na dan 31. prosinca 2007.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

590

 

Članak 496. stavak 1.

 

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Prijelazna odredba za izračun kapitalnih zahtjeva za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu u cijelosti ili djelomično izuzeti od primjene ograničenje od 10 % za nadređene tranše koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Créances ili sekuritizacijski subjekti koji su jednaki francuskom fondu Communs de Créances iz članka 129. stavka 1. točaka (d) i (f), ako su ispunjeni uvjeti iz članka 496. stavka 1. točaka (a) i (b).

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

600

 

 

Članak 10. stavak 1. točka (b) podtočka iii.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost – likvidna imovina

Rezerve likvidnosti koje kreditna institucija drži u središnjoj banci priznaju se kao imovina prvog stupnja pod uvjetom da se te rezerve mogu povući u razdobljima stresa. Uvjeti u skladu s kojima se rezerve u središnjoj banci mogu povući za potrebe ovog članka moraju biti određeni ugovorom između nadležnog tijela i ESB-a ili središnje banke

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

610

 

 

Članak 10. stavak 2.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost – likvidna imovina

Tržišna vrijednost pokrivenih obveznica iznimno visoke kvalitete iz stavka 1. točke (f) podliježe korektivnom faktoru od najmanje 7 %. Korektivni faktori ne primjenjuju se na vrijednost preostale imovine prvog stupnja, osim u slučajevima koji se odnose na dionice i udjele u CIU-ovima iz članka 15. stavka 2. točaka (a) i (b).

Slučajevi u kojima su se veći korektivni faktori primijenili na cijelu kategoriju imovine (sva imovina koja podliježe specifičnom i različitom korektivnom faktoru na temelju Delegirane uredbe o zahtjevu za likvidnosnu pokrivenost) (npr. na sve pokrivene obveznice prvog stupnja itd.).

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

620

 

 

Članak 12. stavak 1. točka (c) podtočka i.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost – imovina 2.B stupnja

Dionice mogu biti uključene u imovinu 2.B stupnja pod uvjetom da čine dio glavnog burzovnog indeksa u državi članici ili u trećoj zemlji te ih je kao takve odredilo nadležno tijelo države članice ili relevantno tijelo javne vlasti u trećoj zemlji.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

630

 

 

Članak 12. stavak 3.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost – imovina 2.B stupnja

Za kreditne institucije koje u skladu sa svojim statutom nisu u mogućnosti iz vjerskih razloga držati kamatonosnu imovinu nadležno tijelo može odobriti izuzeće od primjene stavka 1. točke (b) podtočaka ii. i iii. ovog članka, pod uvjetom da postoje dokazi o nedovoljnoj dostupnosti nekamatonosne imovine koja ispunjava te zahtjeve te da je dotična nekamatonosna imovina adekvatno likvidna na privatnim tržištima.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 

640

 

 

Članak 24. stavak 6.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost – odljevi iz stabilnih depozita stanovništva u trećoj zemlji koji ispunjavaju uvjete za primjenu stope od 3 %

Nadležno tijelo može odobriti kreditnim institucijama da iznos depozita stanovništva obuhvaćenih sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji koji je istovjetan sustavu iz stavka 1. pomnože s 3 % ako treća zemlja odobrava taj tretman.

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

 


DIO 2.

Opcije i diskrecijska prava u prijelaznom razdoblju iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013

 

Direktiva 2013/36/EU

Uredba (EU) br. 575/2013

Adresat

Područje primjene

Naziv

Opis opcije ili diskrecijskog prava

Godina (godine) primjene i vrijednost u % (ako je primjenjivo)

Izvršeno (DA/NE/NP)

Tekst iz nacionalnog zakonodavstva

Upućivanja

Dostupno na EN (DA/NE)

Pojedinosti/napomene

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

 

011

Članak 160. stavak 6.

 

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Prijelazne odredbe za zaštitne slojeve kapitala

Države članice mogu odrediti i kraće prijelazno razdoblje za zaštitne slojeve kapitala od onog navedenog u članku 160. stavcima od 1. do 4. Druge države članice mogu priznati takvo kraće prijelazno razdoblje.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

012

 

Članak 493. stavak 3. točka (a)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti pokrivene obveznice koje ispunjavaju uvjete iz članka 129. stavaka 1., 3. i 6.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

013

 

Članak 493. stavak 3. točka (b)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od područne (regionalne) ili lokalne samouprave država članica.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

014

 

Članak 493. stavak 3. točka (c)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti institucije prema njezinom matičnom društvu ili društvima kćerima.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

015

 

Članak 493. stavak 3. točka (d)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema regionalnim ili središnjim kreditnim institucijama s kojima je kreditna institucija povezana u mrežu i koje su odgovorne za poslove poravnanja gotovinskih transakcija unutar te mreže.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

016

 

Članak 493. stavak 3. točka (e)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti kreditnih institucija prema kreditnim institucijama, od kojih jedna posluje na nekonkurentnoj osnovi i pruža ili jamči za kredite na temelju zakonskih programa ili njezinih statuta radi promicanja određenih sektora gospodarstva uz neki oblik državnog nadzora i ograničenja upotrebe tih kredita, pod uvjetom da te izloženosti proizlaze iz kredita koji su plasirani korisnicima posredstvom kreditnih institucija ili iz jamstava za te kredite.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

017

 

Članak 493. stavak 3. točka (f)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema institucijama, pod uvjetom da te izloženosti nisu dio regulatornog kapitala navedenih institucija, da ne traju duže od sljedećeg radnog dana te da nisu iskazane u nekoj od važnijih valuta trgovanja.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

018

 

Članak 493. stavak 3. točka (g)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim bankama u obliku minimalnih obveznih pričuva koje se drže kod tih središnjih banaka i koje su denominirane u njihovim nacionalnim valutama.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

019

 

Članak 493. stavak 3. točka (h)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti izloženosti prema središnjim državama u obliku zakonski propisanih likvidnosnih zahtjeva koje se drže u državnim vrijednosnim papirima koji su denominirani i s izvorima sredstava u njihovim nacionalnim valutama, pod uvjetom da prema prosudbi nadležnog tijela kreditna procjena koju je tim središnjim državama dodijelio odabrani VIPKR predstavlja investicijski rejting.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

020

 

Članak 493. stavak 3. točka (i)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti 50 % izvanbilančnih stavki u obliku dokumentarnih akreditiva i neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika i izvanbilančnih neiskorištenih kreditnih linija srednjeg/niskog rizika iz Priloga I. te uz suglasnost nadležnih tijela, 80 % jamstava, osim kreditnih jamstava, koja su izdana za njihove članove na osnovi zakonskih ili podzakonskih propisa na temelju zajedničkog sustava osiguranja sa statusom kreditnih institucija.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

021

 

Članak 493. stavak 3. točka (j)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti zakonski zahtijevana jamstva koja se upotrebljavaju kada se hipotekarni krediti financirani izdavanjem hipotekarnih obveznica isplaćuju hipotekarnom dužniku prije konačnog upisa hipoteke u zemljišne knjige pod uvjetom da se jamstvo ne koristi za smanjenje rizika pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranog rizikom.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

022

 

Članak 493. stavak 3. točka (k)

Države članice

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeća ili djelomična izuzeća od ograničenja velikih izloženosti

Nadležna tijela mogu u potpunosti ili djelomično izuzeti stavke imovine koje predstavljaju potraživanja od i druge izloženosti prema priznatim burzama.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

023

 

Članak 412. stavak 5.

Države članice

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području likvidnosnih zahtjeva prije nego što se obvezujući minimalni standardi zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost odrede i u potpunosti uvedu u Uniji u skladu s člankom 460.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

024

 

Članak 412. stavak 5.

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjev za likvidnosnu pokrivenost

Države članice ili nadležna tijela mogu zahtijevati od institucija koje su dobile odobrenje za rad u matičnoj državi, ili od podgrupe tih institucija, viši zahtjev za likvidnosnu pokrivenost u iznosu do 100 % do potpunog uvođenja obvezujućeg minimalnog standarda po stopi od 100 % u skladu s člankom 460.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

025

 

Članak 413. stavak 3.

Države članice

Kreditne institucije

Zahtjev za stabilne izvore financiranja

Države članice mogu imati ili uvoditi nacionalne odredbe u području zahtjeva za stabilne izvore financiranja prije nego što se obvezujući minimalni standardi za zahtjeve za neto stabilne izvore financiranja odrede i uvedu u Uniji u skladu s člankom 510.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

026

 

Članak 415. stavak 3.

Nadležna tijela

Kreditne institucije

Zahtjevi za izvješćivanje o likvidnosti

Do punog uvođenja obvezujućih likvidnosnih zahtjeva, nadležna tijela mogu nastaviti prikupljati informacije s pomoću nadzornih alata u svrhu praćenja usklađenosti s postojećim nacionalnim likvidnosnim standardima.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

027

 

Članak 467. stavak 2.

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Odstupajući od članka 467. stavka 1., nadležna tijela mogu, u slučajevima kada je takav tretman primijenjen prije 1. siječnja 2014., dopustiti institucijama neuključivanje u bilo koji element regulatornog kapitala nerealiziranih dobitaka ili gubitaka na osnovi izloženosti prema središnjim državama koje su raspoređene u kategoriju „raspoloživo za prodaju” MRS-a 39 koji je potvrdio EU.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

028

 

Članak 467. stavak 3.

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih gubitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Primjenjivi postotak nerealiziranih gubitaka u skladu s člankom 467. stavkom 1. koji su uključeni u izračun stavki redovnog osnovnog kapitala (postotak u rasponima navedenima u stavku 2. tog članka)

2014. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

029

2015. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

030

2016. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

031

2017. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

032

 

Člank 468. stavak 2. drugi podstavak

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala 100 % svojih nerealiziranih dobitaka po fer vrijednosti ako se u skladu s člankom 467. od institucija zahtijeva da uključe u izračun redovnog osnovnog kapitala svoje nerealizirane gubitke mjerene po fer vrijednosti.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

033

 

Članak 468. stavak 3.

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman nerealiziranih dobitaka mjerenih po fer vrijednosti u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak nerealiziranih dobitaka u rasponima navedenima u članku 468. stavku 2. točkama od (a) do (c) koji je uklonjen iz redovnog osnovnog kapitala.

2015. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

034

2016. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

035

2017. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

036

 

Članak 471. stavak 1.

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Izuzeće od odbitka ulaganja u kapital društava za osiguranje od stavki redovnog osnovnog kapitala

Odstupajući od članka 49. stavka 1., tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2022., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama da ne odbijaju ulaganja u kapital društava za osiguranje, društava za reosiguranje i osigurateljnih holdinga ako su ispunjeni uvjeti iz članka 471. stavka 1.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

037

 

Članak 473. stavak 1.

Nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Uvođenje izmjena MRS-a 19

Odstupajući od članka 481. tijekom razdoblja od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2018., nadležna tijela mogu dopustiti institucijama koje pripremaju svoja financijska izvješća u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim u skladu s postupkom iz članka 6. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 da dodaju svom redovnom osnovnom kapitalu primjenjivi iznos u skladu s člankom 473. stavkom 2. ili stavkom 3., prema potrebi, pomnožen s faktorom primijenjenim u skladu s člankom 473. stavkom 4.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

038

 

Članak 478. stavak 2.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbitak od stavki redovnog osnovnog kapitala za odgođenu poreznu imovinu koja je postojala prije 1. siječnja 2014.

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje alternativni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 478. stavku 2.)

2014. (0 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

039

2015. (10 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

040

2016. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

041

2017. (30 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

042

2018. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

043

2019. (50 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

044

2020. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

045

2021. (70 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

046

2022. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

047

2023. (90 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

048

 

Članak 478. stavak 3. točka (a)

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za (a) pojedinačne odbitke koji se zahtijevaju u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkama od (a) do (h), isključujući odgođenu poreznu imovinu koja ovisi o budućoj profitabilnosti te proizlazi iz privremenih razlika;

2014. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

049

2015. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

050

2016. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

051

2017. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

052

 

Članak 478. stavak 3. točka (b)

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za (b) ukupan iznos odgođene porezne imovine koji ovisi o budućoj profitabilnosti te proizlazi iz privremenih razlika i stavki iz članka 36. stavka 1. točke (i) koji se treba odbijati u skladu s člankom 48.;

2014. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

053

2015. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

054

2016. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

055

2017. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

056

 

Članak 478. stavak 3. točka (c)

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za (c) svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 56. točkama od (b) do (d);

2014. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

057

2015. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

058

2016. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

059

2017. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

060

 

Članak 478. stavak 3. točka (d)

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Odbici od stavki redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima koji su određeni u članku 478. stavcima 1. i 2. za (d) svaki odbitak koji se zahtijeva u skladu s člankom 66. točkama od (b) do (d);

2014. (20 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

061

2015. (40 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

062

2016. (60 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

063

2017. (80 % do 100 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

064

 

Članak 479. stavak 4.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Priznavanje instrumenata i stavki u konsolidiranom redovnom osnovnom kapitalu koji ne ispunjavaju uvjete za manjinske udjele u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjivi postotak u rasponima navedenima u članku 479. stavku 3.

2014. (0 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

065

2015. (0 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

066

2016. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

067

2017. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

068

 

Članak 480. stavak 3.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Priznavanje manjinskih udjela i kvalificiranog dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala u prijelaznom razdoblju

Nadležna tijela određuju i objavljuju vrijednost primjenjivog faktora u rasponima navedenima u članku 480. stavku 2.

2014. (0,2 do 1,0)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

069

2015. (0,4 do 1,0)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

070

2016. (0,6 do 1,0)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

071

2017. (0,8 do 1,0)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

072

 

Članak 481. stavak 1.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

 

Primjenjivi postotak ako se primjenjuje jedinstveni postotak (postotak u rasponima navedenima u članku 481. stavku 3.)

2014. (0 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

073

2015. (0 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

074

2016. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

075

2017. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

076

 

Članak 481. stavak 5.

 

 

Dodatni filtri i odbici u prijelaznom razdoblju

Za svaki filtar ili odbitak iz članka 481. stavaka 1. i 2. nadležna tijela određuju i objavljuju primjenjive postotke u rasponima navedenima u stavcima 3. i 4. tog članka.

2014. (0 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

077

2015. (0 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

078

2016. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

079

2017. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

080

 

Članak 486. stavak 6.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke redovnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 2. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

2014. (60 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

081

2015. (40 % do 70 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

082

2016. (20 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

083

2017. (0 % do 50 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

084

2018. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

085

2019. (0 % do 30 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

086

2020. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

087

2021. (0 % do 10 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

088

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke dodatnog osnovnog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 3. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

2014. (60 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

089

2015. (40 % do 70 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

090

2016. (20 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

091

2017. (0 % do 50 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

092

2018. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

093

2019. (0 % do 30 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

094

2020. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

095

2021. (0 % do 10 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

096

Primjenjivi postotak za određivanje ograničenja nastavka priznavanja za stavke dopunskog kapitala u skladu s člankom 486. stavkom 4. (postotak u rasponima određenima u stavku 5. tog članka)

2014. (60 % do 80 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

097

2015. (40 % do 70 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

098

2016. (20 % do 60 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

099

2017. (0 % do 50 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

100

2018. (0 % do 40 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

101

2019. (0 % do 30 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

102

2020. (0 % do 20 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

103

2021. (0 % do 10 %)

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

104

 

Članak 495. stavak 1.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Tretman izloženosti po vlasničkim ulaganjima u skladu s IRB pristupom u prijelaznom razdoblju

Odstupajući od dijela trećeg poglavlja 3., do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu izuzeti od IRB tretmana određene kategorije vlasničkih ulaganja institucija i EU društava kćeri institucija iz te države članice na dan 31. prosinca 2007.

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

105

 

Članak 496. stavak 1.

 

Kreditne institucije i investicijska društva

Prijelazna odredba za izračun kapitalnih zahtjeva za izloženosti u obliku pokrivenih obveznica

Do 31. prosinca 2017. nadležna tijela mogu u cijelosti ili djelomično izuzeti od primjene ograničenje od 10 % za nadređene tranše koje su izdali francuski fondovi Fonds Communs de Créances ili sekuritizacijski subjekti koji su jednaki francuskom fondu Communs de Créances iz članka 129. stavka 1. točaka (d) i (f), ako su ispunjeni uvjeti iz članka 496. stavka 1. točaka (a) i (b).

[Godina]

(DA/NE/NP)

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 


DIO 3.

Varijabilni dijelovi primitaka (članak 94. Direktive 2013/36/EU)

 

Direktiva 2013/36/EU

Adresat

Područje primjene

Odredbe

Informacije za objavu

Izvršeno (DA/NE/NP)

Upućivanja

Dostupno na EN (DA/NE)

Pojedinosti/napomene

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg)

 

020

Članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka i.

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Maksimalni omjer između fiksnog i varijabilnog dijela primitaka (% određen u nacionalnom pravu, izračunan na način da se varijabilni dio primitaka podijeli s fiksnim dijelom primitaka)

[Vrijednost u %]

[DA/NE]

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

030

Članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka ii.

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Maksimalna razina omjera između fiksnog i varijabilnog dijela primitaka koju mogu odobriti dioničari ili vlasnici ili članovi institucije (% određen u nacionalnom pravu, izračunan na način da se varijabilni dio primitaka podijeli s fiksnim dijelom primitaka)

[Vrijednost u %]

[DA/NE]

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

040

Članak 94. stavak 1. točka (g) podtočka iii.

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Maksimalni dio ukupnih varijabilnih primitaka na koje se može primijeniti diskontna stopa (% ukupnih varijabilnih primitaka)

[Vrijednost u %]

[DA/NE]

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 

050

Članak 94. stavak 1. točka (l)

Države članice ili nadležna tijela

Kreditne institucije i investicijska društva

Opis ograničenja vrsta i oblika tih instrumenata ili zabrane tih instrumenta koji se mogu koristiti za dodjelu varijabilnih primitaka.

[Slobodan unos teksta/vrijednost]

[DA/NE]

Obvezno ako DA

Obvezno ako DA

 


(1)  „DA” označava da su nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne opcije ili diskrecijskog prava to i učinili.

„NE” označava da nadležno tijelo ili država članica ovlašteni za izvršenje relevantne opcije ili diskrecijskog prava nisu to učinili.

„NP” (nije primjenjivo) označava da izvršenje opcije nije moguće ili da diskrecijsko pravo ne postoji.

(2)  Tekst odredbe u nacionalnom zakonodavstvu.

(3)  Upućivanje na nacionalno zakonodavstvo i poveznice na internetske stranice koje sadržavaju tekst iz nacionalnog zakonodavstva kojim se prenosi dotična odredba Unije.


PRILOG III.

Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)  (1)

010

Datum posljednjeg ažuriranja informacija u ovom obrascu

(dd/mm/gggg.)

020

Područje primjene SREP-a

(članci od 108. do 110. CRD-a)

Opis pristupa nadležnog tijela u pogledu područja primjene SREP-a uključujući:

vrste institucija na koje se primjenjuje/ne primjenjuje SREP, osobito ako se područje primjene razlikuje od onih predviđenih u Uredbi (EU) br. 575/2013 i Direktivi 2013/36/EU;

opći pregled načina na koji nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti pri određivanju područja primjene SREP-a i učestalosti procjene raznih elemenata SREP-a (2).

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

030

Procjena elemenata SREP-a

(članci od 74. do 96. CRD-a)

Opis pristupa nadležnog tijela u pogledu procjene pojedinih elemenata SREP-a (kako se navodi u EBA-inim Smjernicama o zajedničkim postupcima i metodologijama za SREP, EBA/GL/2014/13) uključujući:

opći pregled postupka procjene i metodologija primijenjenih na procjenu elemenata SREP-a, uključujući: 1. analizu poslovnog modela, 2. procjenu internog upravljanja i kontrola rizika na razini institucije, 3. procjenu rizika za kapital i 4. procjenu rizika za likvidnost i financiranje;

opći pregled načina na koji nadležno tijelo uzima u obzir načelo proporcionalnosti pri procjeni pojedinih elemenata SREP-a, uključujući način primjene kategorizacije institucija (3).

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

040

Provjera i ocjena postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i postupka procjene adekvatnosti interne likvidnosti (ILAAP)

(članci 73., 86., 97., 98. i 103. CRD-a)

Opis pristupa nadležnog tijela u pogledu provjere i ocjene postupka procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i postupka procjene adekvatnosti interne likvidnosti (ILAAP) kao dio SREP-a, i osobito ocjene pouzdanosti izračuna kapitala i likvidnosti na temelju ICAAP-a i ILAAP-a radi određivanja dodatnih kapitalnih zahtjeva i kvantitativnih likvidnosnih zahtjeva, uključujući (4):

pregled metodologije koju nadležna tijela primjenjuju radi provjere ICAAP-a i ILAAP-a institucija;

informacije/upućivanja koja se odnose na zahtjeve nadležnih tijela o dostavljanju informacija koje se odnose na ICAAP i ILAAP, osobito o vrsti informacija koje treba dostaviti;

informacije o tome mora li institucija provesti neovisnu provjeru ICAAP-a i ILAAP-a.

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]

050

Ukupna procjena na temelju SREP-a i nadzorne mjere

(članci 102. i 104. CRD-a)

Opis pristupa nadležnog tijela u pogledu ukupne procjene na temelju SREP-a (sažetak) i primjene nadzornih mjera na temelju te procjene (5).

Opis načina na koji su rezultati SREP-a povezani s primjenom mjera rane intervencije u skladu s člankom 27. Direktive 2014/59/EU i utvrđivanjem uvjeta o tome može li smatrati da institucija propada ili će vjerojatno propasti u skladu s člankom 32. te direktive (6).

[slobodni tekst, upućivanje ili poveznica na te smjernice]


(1)  Nadležna tijela objavljuju kriterije i metodologije primijenjene u redcima od 020 do 040 i u retku 050 za potrebe ukupne procjene. U drugom stupcu opisuju se vrste informacija koje se objavljuju u obliku objašnjenja.

(2)  Područje primjene SREP-a koje se razmatra na razini institucije i u vezi s njezinim regulatornim kapitalom.

Nadležno tijelo objašnjava pristup koji je primijenilo za klasifikaciju institucija u različite kategorije za potrebe SREP-a tako što opisuje primjenu kvantitativnih i kvalitativnih kriterija, te način na koji takva kategorizacija utječe na financijsku stabilnost ili druge opće nadzorne ciljeve.

Nadležno tijelo objašnjava i način provedbe kategorizacije u praksi kako bi se osigurala barem minimalna razina potrebnog nadzora u okviru procjena na temelju SREP-a, uključujući opis učestalosti procjene elemenata SREP-a za različite kategorije institucija.

(3)  Uključujući načine rada, primjerice izravan i neizravan nadzor, kvalitativne i kvantitativne kriterije, statističke podatke korištene u procjenama. Preporučuje se da se na internetskim stranicama objave poveznice na smjernice.

(4)  Nadležna tijela objašnjavaju i način na koji se procjena postupaka ICAAP i ILAAP uzima u obzir u okviru modela minimalnog potrebnog nadzora koji se primjenjuju za potrebe proporcionalnosti na temelju kategorija SREP-a te način primjene proporcionalnosti radi određivanja nadzornih očekivanja koja se odnose na ICAAP i ILLAP, osobito smjernica ili minimalnih zahtjeva koji se odnose na ICAAP i ILAAP koje su objavila nadležna tijela.

(5)  Pristup koji primjenjuju nadležna tijela kako bi provela ukupnu procjenu na temelju SREP-a te izvješćivanje institucija o tome. Ukupna procjena koju provode nadležna tijela temelji se na ocjeni svih elemenata iz redaka od 020 do 040, zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama o instituciji koje nadležno tijelo može dobiti.

(6)  Nadležna tijela mogu objaviti i politike na kojima se temelje njihove odluke o poduzimanju nadzornih mjera (u smislu članaka 102. i 104. CRD-a) i mjera rane intervencije (u smislu članka 27. Direktive o oporavku i sanaciji (BRRD) kad god na temelju svoje procjene utvrde nedostatke i neprimjerenosti zbog kojih je potrebna nadzorna intervencija. Te objave mogu uključivati objavu internih smjernica ili drugih dokumenata u kojima se opisuju opće nadzorne prakse. Međutim, nije obvezno objavljivanje odluka o pojedinačnim institucijama radi poštovanja načela čuvanja povjerljivosti.

Nadalje, nadležna tijela mogu dostaviti informacije o posljedicama koje mogu nastati ako institucija krši relevantne pravne odredbe ili ne poštuje nadzorne mjere ili mjere rane intervencije uvedene na temelju rezultata SREP-a, npr. navođenje postupaka izvršenja koji se primjenjuju (ako je primjenjivo).


PRILOG IV.

AGREGIRANI STATISTIČKI PODACI

Popis obrazaca

Dio 1.

Konsolidirani podaci po nadležnom tijelu

Dio 2.

Podaci o kreditnom riziku

Dio 3.

Podaci o tržišnom riziku

Dio 4.

Podaci o operativnom riziku

Dio 5.

Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama

Dio 6.

Podaci o izuzećima

Opće napomene o popunjavanju obrazaca u Prilogu IV.

Nadležna tijela ne objavljuju nadzorne aktivnosti ili odluke namijenjene specifičnim institucijama. Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene specifičnim institucijama, neovisno o tome odnose li se na pojedinačnu instituciju ili na grupu institucija.

Numerička polja smiju sadržavati samo brojeve. Ne smiju sadržavati upućivanja na nacionalne valute. Kao valuta koristi se euro, dok države članice koje nisu članice europodručja moraju svoje nacionalne valute konvertirati u eure primjenom tečaja ESB-a (na zajednički referentni datum, tj. zadnji dan godine koja se revidira) s jednim decimalnim mjestom kad se iskazuju iznosi u milijunima.

Jedinica u kojoj se iskazuju iznosi jesu milijuni eura za iskazane monetarne iznose (dalje u tekstu „u milijunima EUR”).

Postotci se iskazuju s dvije decimale.

U slučaju da se podaci ne objavljuju, navodi se razlog s pomoću EBA-ine nomenklature, tj. NP (nije primjenjivo) ili C (povjerljivo).

Podaci se iskazuju na agregiranoj osnovi, pri čemu se pojedinačno ne navode kreditne institucije ili investicijska društva.

Upućivanja na obrasce COREP predviđene Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 navode se u dijelovima od 1. do 4., ako je dostupno.

Nadležna tijela prikupljaju podatke koji se odnose na godinu XXXX i godine koje slijede na konsolidiranoj osnovi. Time se jamči usklađenost prikupljenih informacija.

Obrasci iz ovog Priloga tumače se u kombinaciji s opsegom konsolidacije koja je definirana u ovom tekstu. Kako bi se osiguralo učinkovito prikupljanje podataka, informacije o kreditnim institucijama i investicijskim društvima zasebno se iskazuju, no u oba se slučaja primjenjuje ista razina konsolidacije.

Kako bi se zajamčila usklađenost i usporedivost iskazanih podataka, ESB objavljuje agregirane statističke podatke samo za nadzirane subjekte nad kojima obavlja izravni nadzor na referentni datum objave podataka, dok nacionalna nadležna tijela objavljuju agregirane statističke podatke samo za kreditne institucije koje ESB ne nadzire izravno.

Podaci se prikupljaju samo za investicijska društva na koja se primjenjuje CRD. Investicijska društva na koja se ne primjenjuje CRD nisu uključena u prikupljanje podataka.

DIO 1.

Konsolidirani podaci po nadležnom tijelu (za godinu XXXX)

 

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

 

Broj i veličina kreditnih institucija

 

 

010

Broj kreditnih institucija

 

[Vrijednost]

020

Ukupna imovina jurisdikcije (u milijunima EUR) (1)

 

[Vrijednost]

030

Ukupna imovina jurisdikcije (1) izražena u % BDP-a (2)

 

[Vrijednost]

 

Broj i veličina stranih kreditnih institucija (3)

 

 

040

Iz trećih zemalja

Broj podružnica (4)

 

[Vrijednost]

050

Ukupna imovina podružnica (u milijunima EUR)

 

[Vrijednost]

060

Broj društava kćeri (5)

 

[Vrijednost]

070

Ukupna imovina društava kćeri (u milijunima EUR)

 

[Vrijednost]

 

Ukupni kapital i kapitalni zahtjevi kreditnih institucija

 

 

080

Ukupni redovni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala (6)

CA1 (redak 020 / redak 010)

[Vrijednost]

090

Ukupni dodatni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala (7)

CA1 (redak 530 / redak 010)

[Vrijednost]

100

Ukupni dopunski kapital izražen u % ukupnog kapitala (8)

CA1 (redak 750 / redak 010)

[Vrijednost]

110

Ukupni kapitalni zahtjevi (u milijunima EUR) (9)

CA2 (redak 010) * 8 %

[Vrijednost]

120

Stopa ukupnog kapitala (%) (10)

CA3 (redak 050)

[Vrijednost]

 

Broj i veličina investicijskih društava

 

 

130

Broj investicijskih društava

 

[Vrijednost]

140

Ukupna imovina (u milijunima EUR) (1)

 

[Vrijednost]

150

Ukupna imovina izražena u % BDP-a

 

[Vrijednost]

 

Ukupni kapital i kapitalni zahtjevi investicijskih društava

 

 

160

Ukupni redovni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala (6)

CA1 (redak 020 / redak 010)

[Vrijednost]

170

Ukupni dodatni osnovni kapital izražen u % ukupnog kapitala (7)

CA1 (redak 530 / redak 010)

[Vrijednost]

180

Ukupni dopunski kapital izražen u % ukupnog kapitala (8)

CA1 (redak 750 / redak 010)

[Vrijednost]

190

Ukupni kapitalni zahtjevi (u milijunima EUR) (9)

CA2 (redak 010) *8 %

[Vrijednost]

200

Stopa ukupnog kapitala (%) (10)

CA3 (redak 050)

[Vrijednost]


DIO 2.

Podaci o kreditnom riziku (za godinu XXXX)

 

Podaci o kreditnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (11)

CA2 (redak 040) / (redak 010)

[Vrijednost]

020

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija  (12)

Standardizirani pristup (SA)

 

[Vrijednost]

030

IRB pristup kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ni konverzijski faktori

 

[Vrijednost]

040

IRB pristup kada se primjenjuju vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza i/ili konverzijski faktori

 

[Vrijednost]

050

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik

Standardizirani pristup (SA)

CA2 (redak 050) / (redak 040)

[Vrijednost]

060

IRB pristup kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ni konverzijski faktori

CR IRB, osnovni IRB pristup (redak 010, stupac 260) / CA2 (redak 040)

[Vrijednost]

070

IRB pristup kada se primjenjuju vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza i/ili konverzijski faktori

CR IRB, napredni IRB pristup (redak 010, stupac 260) / CA2 (redak 040)

[Vrijednost]

080

Kreditne institucije: raščlamba prema kategoriji izloženosti u skladu s IRB pristupom

% na temelju ukupnog iznosa izloženosti ponderiranog rizikom prema IRB pristupu

IRB pristup kada se ne primjenjuju ni vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza ni konverzijski faktori

CA2 (redak 250 / redak 240)

[Vrijednost]

090

Središnje države i središnje banke

CA2 (redak 260 / redak 240)

[Vrijednost]

100

Institucije

CA2 (redak 270 / redak 240)

[Vrijednost]

110

Trgovačka društva – MSP

CA2 (redak 280 / redak 240)

[Vrijednost]

120

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

CA2 (redak 290 / redak 240)

[Vrijednost]

130

Trgovačka društva – ostalo

CA2 (redak 300 / redak 240)

[Vrijednost]

140

IRB pristup kada se primjenjuju vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza i/ili konverzijski faktori

CA2 (redak 310 / redak 240)

[Vrijednost]

150

Središnje države i središnje banke

CA2 (redak 320 / redak 240)

[Vrijednost]

160

Institucije

CA2 (redak 330 / redak 240)

[Vrijednost]

170

Trgovačka društva – MSP

CA2 (redak 340 / redak 240)

[Vrijednost]

180

Trgovačka društva – specijalizirano financiranje

CA2 (redak 350 / redak 240)

[Vrijednost]

190

Trgovačka društva – ostalo

CA2 (redak 360 / redak 240)

[Vrijednost]

200

Stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova

CA2 (redak 370 / redak 240)

[Vrijednost]

210

Stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama osoba koje nisu MSP-ovi

CA2 (redak 380 / redak 240)

[Vrijednost]

220

Stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti

CA2 (redak 390 / redak 240)

[Vrijednost]

230

Stanovništvo – ostalo, MSP-ovi

CA2 (redak 400 / redak 240)

[Vrijednost]

240

Stanovništvo – ostalo, osobe koje nisu MSP-ovi

CA2 (redak 410 / redak 240)

[Vrijednost]

250

Vlasnička ulaganja u skladu s IRB pristupom

CA2 (redak 420 / redak 240)

[Vrijednost]

260

Sekuritizacijske pozicije u skladu s IRB pristupom

CA2 (redak 430 / redak 240)

[Vrijednost]

270

Ostala imovina bez kreditnih obveza

CA2 (redak 450 / redak 240)

[Vrijednost]

 

Podaci o kreditnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

280

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

 

 

290

Kreditne institucije: raščlamba prema kategoriji izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom*

% na temelju ukupnog iznosa izloženosti ponderiranog rizikom prema standardiziranom pristupu

Središnje države ili središnje banke

CA2 (redak 070 / redak 050)

[Vrijednost]

300

Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave

CA2 (redak 080 / redak 050)

[Vrijednost]

310

Subjekti javnog sektora

CA2 (redak 090 / redak 050)

[Vrijednost]

320

Multilateralne razvojne banke

CA2 (redak 100 / redak 050)

[Vrijednost]

330

Međunarodne organizacije

CA2 (redak 110 / redak 050)

[Vrijednost]

340

Institucije

CA2 (redak 120 / redak 050)

[Vrijednost]

350

Trgovačka društva

CA2 (redak 130 / redak 050)

[Vrijednost]

360

Stanovništvo

CA2 (redak 140 / redak 050)

[Vrijednost]

370

Osigurane nekretninama

CA2 (redak 150 / redak 050)

[Vrijednost]

380

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

CA2 (redak 160 / redak 050)

[Vrijednost]

390

Visokorizične stavke

CA2 (redak 170 / redak 050)

[Vrijednost]

400

Pokrivene obveznice

CA2 (redak 180 / redak 050)

[Vrijednost]

410

Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom

CA2 (redak 190 / redak 050)

[Vrijednost]

420

Subjekti za zajednička ulaganja

CA2 (redak 200 / redak 050)

[Vrijednost]

430

Vlasnički instrumenti

CA2 (redak 210 / redak 050)

[Vrijednost]

440

Ostale stavke

CA2 (redak 211 / redak 050)

[Vrijednost]

450

Sekuritizacijske pozicije u skladu sa standardiziranim pristupom

CA2 (redak 220 / redak 050)

[Vrijednost]

460

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu smanjenja kreditnog rizika (CRM)

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija  (13)

Financijski kolateral: jednostavna metoda

 

[Vrijednost]

470

Finacijski kolateral: složena metoda

 

[Vrijednost]

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

 

 

480

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za kreditni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (14)

CA2 (redak 040) / (redak 010)

[Vrijednost]

490

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava  (12)

Standardizirani pristup (SA)

 

[Vrijednost]

500

IRB pristup

 

[Vrijednost]

510

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik  (15)

Standardizirani pristup (SA)

(CA2 (redak 050) / (redak 040)

[Vrijednost]

520

IRB pristup

(CA2 (redak 240) / redak 040)

[Vrijednost]

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije o sekuritizacijama (u milijunima EUR)

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

 

Kreditne institucije: inicijator

 

 

530

Ukupni iznos bilančnih i izvanbilančnih iniciranih sekuritiziranih izloženosti

CR SEC SA (redak 030, stupac 010) + CR SEC IRB (redak 030, stupac 010)

[Vrijednost]

540

Ukupni iznos bilančnih i izvanbilančnih zadržanih sekuritizacijskih pozicija (sekuritizacijske pozicije – originalna izloženost prije konverzijskih faktora)

CR SEC SA (redak 030, stupac 050) + CR SEC IRB (redak 030, stupac 050)

[Vrijednost]

 

 

 

 

 

 

 

Izloženosti i gubici koji proizlaze iz kredita osiguranih nekretninama (u milijunima EUR)  (16)

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

550

Korištenje stambene nekretnine kao kolaterala

Zbroj izloženosti osiguranih stambenim nekretninama  (17)

CR IP Gubici (redak 010, stupac 050)

[Vrijednost]

560

Zbroj gubitaka koji proizlazi iz kreditiranja do referentnih postotaka  (18)

CR IP Gubici (redak 010, stupac 010)

[Vrijednost]

570

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću  (19)

CR IP Gubici (redak 010, stupac 020)

[Vrijednost]

580

Zbroj ukupnih gubitaka  (20)

CR IP Gubici (redak 010, stupac 030)

[Vrijednost]

590

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću  (19)

CR IP Gubici (redak 010, stupac 040)

[Vrijednost]

600

Korištenje poslovne nekretnine kao kolaterala

Zbroj izloženosti osiguranih poslovnim nekretninama  (17)

CR IP Gubici (redak 020, stupac 050)

[Vrijednost]

610

Zbroj gubitaka koji proizlazi iz kreditiranja do referentnih postotaka  (18)

CR IP Gubici (redak 020, stupac 010)

[Vrijednost]

620

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću  (19)

CR IP Gubici (redak 020, stupac 020)

[Vrijednost]

630

Zbroj ukupnih gubitaka  (20)

CR IP Gubici (redak 020, stupac 030)

[Vrijednost]

640

Od čega: nekretnina čija se vrijednost procjenjuje hipotekarnom vrijednošću  (19)

CR IP Gubici (redak 020, stupac 040)

[Vrijednost]


DIO 3.

Podaci o tržišnom riziku  (21) (za godinu XXXX)

 

Podaci o tržišnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (22)

CA2 (redak 520) / (redak 010)

[Vrijednost]

020

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija  (23)

Standardizirani pristup

 

[Vrijednost]

030

Interni modeli

 

[Vrijednost]

040

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 530) / (redak 520)

[Vrijednost]

050

Interni modeli

CA2 (redak 580) / (redak 520)

[Vrijednost]

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

 

 

060

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za tržišni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (22)

CA2 (redak 520) / (redak 010)

[Vrijednost]

070

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava  (23)

Standardizirani pristup

 

[Vrijednost]

080

Interni modeli

 

[Vrijednost]

090

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik

Standardizirani pristup

CA2 (redak 530) / (redak 520)

[Vrijednost]

100

Interni modeli

CA2 (redak 580) / (redak 520)

[Vrijednost]


DIO 4.

Podaci o operativnom riziku (za godinu XXXX)

 

Podaci o operativnom riziku

Upućivanje na obrazac COREP

Podaci

 

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

 

 

010

Kreditne institucije: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (24)

CA2 (redak 590) / (redak 010)

[Vrijednost]

020

Kreditne institucije: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja kreditnih institucija  (25)

Jednostavni pristup (BIA)

 

[Vrijednost]

030

Standardizirani pristup (TSA) /

Alternativni standardizirani pristup (ASA)

 

[Vrijednost]

040

Napredni pristup (AMA)

 

[Vrijednost]

050

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

BIA

CA2 (redak 600) / (redak 590)

[Vrijednost]

060

TSA/ASA

CA2 (redak 610) / (redak 590)

[Vrijednost]

070

AMA

CA2 (redak 620) / (redak 590)

[Vrijednost]

 

Kreditne institucije: gubici zbog operativnog rizika

 

 

080

Kreditne institucije: ukupni bruto gubitak

Ukupni bruto gubitak izražen u % ukupnog bruto prihoda  (26)

OPR Detaljni podaci (redak 920, stupac 080) / OPR (zbroj (redak 010 do retka 130), stupac 030)

[Vrijednost]

 

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

 

 

090

Investicijska društva: kapitalni zahtjevi za operativni rizik

% ukupnih kapitalnih zahtjeva  (24)

CA2 (redak 590) / (redak 010)

[Vrijednost]

100

Investicijska društva: raščlamba prema pristupu

% na temelju ukupnog broja investicijskih društava  (25)

BIA

 

[Vrijednost]

110

TSA/ASA

 

[Vrijednost]

120

AMA

 

[Vrijednost]

130

% na temelju ukupnih kapitalnih zahtjeva za operativni rizik

BIA

CA2 (redak 600) / (redak 590)

[Vrijednost]

140

TSA/ASA

CA2 (redak 610) / (redak 590)

[Vrijednost]

150

AMA

CA2 (redak 620) / (redak 590)

[Vrijednost]

 

Investicijska društva: gubici zbog operativnog rizika

 

 

160

Investicijska društva: ukupni bruto gubitak

Ukupni bruto gubitak izražen u % ukupnog bruto prihoda  (26)

OPR Detaljni podaci (redak 920, stupac 080) / OPR (zbroj (redak 010 do retka 130), stupac 030)

[Vrijednost]


DIO 5.

Podaci o nadzornim mjerama i administrativnim kaznama  (27) (za godinu XXXX)

 

Nadzorne mjere

Podaci

 

Kreditne institucije

 

010

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a)

Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

011

imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva [članak 104. stavak 1. točka (a)]

[Vrijednost]

012

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom [članak 104. stavak 1. točka (b)]

[Vrijednost]

013

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 104. stavak 1. točka (c)]

[Vrijednost]

014

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 104. stavak 1. točka (d)]

[Vrijednost]

015

ograničiti poslove ili poslovanje [članak 104. stavak 1. točka (e)]

[Vrijednost]

016

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava [članak 104. stavak 1. točka (f)]

[Vrijednost]

017

ograničiti varijabilne primitke [članak 104. stavak 1. točka (g)]

[Vrijednost]

018

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 104. stavak 1. točka (h)]

[Vrijednost]

019

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata [članak 104. stavak 1. točka (i)]

[Vrijednost]

020

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 104. stavak 1. točka (j)]

[Vrijednost]

021

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost [članak 104. stavak 1. točka (k)]

[Vrijednost]

022

zahtijevati dodatne objave [članak 104. stavak 1. točka (l)]

[Vrijednost]

023

Broj i priroda poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

024

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (b) i drugim odredbama Direktive 2013/36/EU ili Uredbe (EU) br. 575/2013

Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

025

imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva [članak 104. stavak 1. točka (a)]

[Vrijednost]

026

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom [članak 104. stavak 1. točka (b)]

[Vrijednost]

027

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 104. stavak 1. točka (c)]

[Vrijednost]

028

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 104. stavak 1. točka (d)]

[Vrijednost]

029

ograničiti poslove ili poslovanje [članak 104. stavak 1. točka (e)]

[Vrijednost]

030

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava [članak 104. stavak 1. točka (f)]

[Vrijednost]

031

ograničiti varijabilne primitke [članak 104. stavak 1. točka (g)]

[Vrijednost]

032

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 104. stavak 1. točka (h)]

[Vrijednost]

033

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata [članak 104. stavak 1. točka (i)]

[Vrijednost]

034

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 104. stavak 1. točka (j)]

[Vrijednost]

035

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost [članak 104. stavak 1. točka (k)]

[Vrijednost]

036

zahtijevati dodatne objave [članak 104. stavak 1. točka (l)]

[Vrijednost]

037

Broj i priroda poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

 

 

 

 

 

Nadzorne mjere

Podaci

 

Investicijska društva:

 

037

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a)

Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

038

imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva [članak 104. stavak 1. točka (a)]

[Vrijednost]

039

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom [članak 104. stavak 1. točka (b)]

[Vrijednost]

040

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 104. stavak 1. točka (c)]

[Vrijednost]

041

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 104. stavak 1. točka (d)]

[Vrijednost]

042

ograničiti poslove ili poslovanje [članak 104. stavak 1. točka (e)]

[Vrijednost]

043

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava [članak 104. stavak 1. točka (f)]

[Vrijednost]

044

ograničiti varijabilne primitke [članak 104. stavak 1. točka (g)]

[Vrijednost]

045

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 104. stavak 1. točka (h)]

[Vrijednost]

046

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata [članak 104. stavak 1. točka (i)]

[Vrijednost]

047

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 104. stavak 1. točka (j)]

[Vrijednost]

048

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost [članak 104. stavak 1. točka (k)]

[Vrijednost]

049

zahtijevati dodatne objave [članak 104. stavak 1. točka (l)]

[Vrijednost]

050

Broj i priroda poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

051

Nadzorne mjere poduzete u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (b) i drugim odredbama Direktive 2013/36/EU ili Uredbe (EU) br. 575/2013

Ukupni broj nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 104. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

052

imati veći regulatorni kapital od minimalnih kapitalnih zahtijeva [članak 104. stavak 1. točka (a)]

[Vrijednost]

053

jačati sustave upravljanja i unutarnjeg upravljanja kapitalom [članak 104. stavak 1. točka (b)]

[Vrijednost]

054

predstaviti plan za ponovnu uspostavu usklađenosti s nadzornim zahtjevima [članak 104. stavak 1. točka (c)]

[Vrijednost]

055

primijeniti posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine [članak 104. stavak 1. točka (d)]

[Vrijednost]

056

ograničiti poslove ili poslovanje [članak 104. stavak 1. točka (e)]

[Vrijednost]

057

smanjiti rizike koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava [članak 104. stavak 1. točka (f)]

[Vrijednost]

058

ograničiti varijabilne primitke [članak 104. stavak 1. točka (g)]

[Vrijednost]

059

jačati regulatorni kapital upotrebom neto dobiti [članak 104. stavak 1. točka (h)]

[Vrijednost]

060

ograničiti ili zabraniti plaćanje raspodjela ili kamata [članak 104. stavak 1. točka (i)]

[Vrijednost]

061

odrediti dodatne ili učestalije izvještajne zahtjeve [članak 104. stavak 1. točka (j)]

[Vrijednost]

062

odrediti posebne zahtjeve za likvidnost [članak 104. stavak 1. točka (k)]

[Vrijednost]

063

zahtijevati dodatne objave [članak 104. stavak 1. točka (l)]

[Vrijednost]

064

Broj i priroda poduzetih nadzornih mjera (koje nisu navedene u članku 104. stavku 1. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

 

 

 

 

 

Administrativne kazne (28)

Podaci

 

Kreditne institucije

 

065

Administrativne kazne (za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenje za rad / zahtjeva koji se odnose na stjecanje kvalificiranih udjela)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

066

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede [članak 66. stavak 2. točka (a)]

[Vrijednost]

067

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje [članak 66. stavak 2. točka (b)]

[Vrijednost]

068

administrativne novčane kazne u slučaju pravnih/fizičkih osoba [članak 66. stavak 2. točke od (c) do (e)]

[Vrijednost]

069

suspenzije prava glasa dioničara [članak 66. stavak 2. točka (f)]

[Vrijednost]

070

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 66. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodan unos teksta)

071

Administrativne kazne (za ostale slučajeve kršenja zahtjeva određenih Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 67. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

072

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede [članak 67. stavak 2. točka (a)]

[Vrijednost]

073

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje [članak 67. stavak 2. točka (b)]

[Vrijednost]

074

oduzimanje odobrenja za rad kreditne institucije [članak 67. stavak 2. točka (c)]

[Vrijednost]

075

privremene zabrane fizičkoj osobi obavljanja funkcija u kreditnim institucijama [članak 67. stavak 2. točka (d)]

[Vrijednost]

076

administrativne novčane kazne u slučaju pravnih/fizičkih osoba [članak 67. stavak 2. točke od (e) do (g)]

[Vrijednost]

077

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 67. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodan unos teksta)

 

Investicijska društva:

 

078

Administrativne kazne (za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenje za rad / zahtjeva koji se odnose na stjecanje kvalificiranih udjela)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

079

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede [članak 66. stavak 2. točka (a)]

[Vrijednost]

080

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje [članak 66. stavak 2. točka (b)]

[Vrijednost]

081

administrativne novčane kazne u slučaju pravnih osoba [članak 66. stavak 2. točke od (c) do (e)]

[Vrijednost]

082

suspenzije prava glasa dioničara [članak 66. stavak 2. točka (f)]

[Vrijednost]

083

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 66. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

[Vrijednost]

084

Administrativne kazne (za ostale slučajeve kršenja zahtjeva određenih Direktivom 2013/36/EU ili Uredbom (EU) br. 575/2013)

Ukupni broj primijenjenih administrativnih kazni iz članka 66. stavka 2. Direktive 2013/36/EU:

[Vrijednost]

085

javne izjave u kojima je navedena odgovorna fizička/pravna osoba i vrsta povrede [članak 67. stavak 2. točka (a)]

[Vrijednost]

086

nalozi kojima se od odgovorne fizičke/pravne osobe zahtijeva da prekine postupanje i da više ne ponavlja takvo postupanje [članak 67. stavak 2. točka (b)]

[Vrijednost]

087

oduzimanje odobrenja za rad investicijskih društava [članak 67. stavak 2. točka (c)]

[Vrijednost]

088

privremene zabrane fizičkoj osobi obavljanja funkcija u investicijskim društvima [članak 67. stavak 2. točka (d)]

[Vrijednost]

089

administrativne novčane kazne u slučaju pravnih/fizičkih osoba [članak 67. stavak 2. točke od (e) do (g)]

[Vrijednost]

090

Broj i priroda ostalih primijenjenih administrativnih kazni (koje nisu navedene u članku 67. stavku 2. Direktive 2013/36/EU)

(slobodan unos teksta)

Nadležna tijela ne objavljuju nadzorne aktivnosti ili odluke namijenjene specifičnim institucijama. Pri objavljivanju informacija o općim kriterijima i metodologijama, nadležna tijela ne objavljuju nadzorne mjere namijenjene specifičnim institucijama, neovisno o tome odnose li se na pojedinačnu instituciju ili na grupu institucija.


DIO 6.

Podaci o izuzećima  (29) (za godinu XXXX)

 

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijelova od drugog do petog i dijelova sedmog i osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

 

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 7. stavci 1. i 2.

(izuzeća za društva kćeri) (30)

Članak 7. stavak 3.

(izuzeća za matične institucije)

010

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

[Vrijednost]

011

Broj izuzeća odobrenih matičnim institucijama koje imaju ili drže sudjelujuće udjele u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama

N/P

[Vrijednost]

012

Ukupni iznos konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (u milijunima EUR)

N/P

[Vrijednost]

013

Postotak ukupnog konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

N/P

[Vrijednost]

014

Postotak ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva dodijeljenih društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

N/P

[Vrijednost]

 

Dopuštenja matičnim institucijama da uključe društva kćeri u izračun svojih bonitetnih zahtjeva iz dijela od drugog do petog i dijela osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

 

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 9. stavak 1.

(Metoda pojedinačne konsolidacije)

015

Ukupni broj odobrenih dopuštenja

[Vrijednost]

016

Broj dopuštenja odobrenih matičnim institucijama da uključe društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama u izračun svojih zahtjeva

[Vrijednost]

017

Ukupni iznos konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (u milijunima EUR)

[Vrijednost]

018

Postotak ukupnog konsolidiranog regulatornog kapitala koji se drži u društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

[Vrijednost]

019

Postotak ukupnih konsolidiranih kapitalnih zahtjeva dodijeljenih društvima kćerima s poslovnim nastanom u trećim zemljama (%)

[Vrijednost]

 

Izuzeće od primjene likvidnosnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijela šestog Uredbe (EU) br. 575/2013

 

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 8.

(Izuzeća od primjene likvidnosnih zahtjeva za društva kćeri)

020

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

021

Broj izuzeća odobrenih u skladu s člankom 8. stavkom 2. ako sve institucije unutar jedinstvene likvidnosne podgrupe imaju odobrenje za rad u istoj državi članici

[Vrijednost]

022

Broj izuzeća odobrenih u skladu s člankom 8. stavkom 2. ako sve institucije unutar jedinstvene likvidnosne podgrupe imaju odobrenje za rad u nekoliko država članica

[Vrijednost]

023

Broj izuzeća odobrenih u skladu s člankom 8. stavkom 3. institucijama koje su članice istog institucionalnog sustava zaštite

[Vrijednost]

 

Izuzeće od primjene bonitetnih zahtjeva na pojedinačnoj osnovi iz dijelova od drugog do osmog Uredbe (EU) br. 575/2013

 

Pravna osnova u Uredbi (EU) br. 575/2013

Članak 10.

(Kreditne institucije koje su stalno povezane sa središnjim tijelom)

024

Ukupni broj odobrenih izuzeća

[Vrijednost]

025

Broj izuzeća odobrenih kreditnim institucijama koje su stalno povezane sa središnjim tijelom

[Vrijednost]

026

Broj izuzeća odobrenih središnjim tijelima

[Vrijednost]


(1)  Iznos ukupne imovine jednak je vrijednosti ukupne imovine države za nacionalna nadležna tijela, samo za retke 020 i 030, a za ESB jednak je vrijednosti ukupne imovine značajnih institucija za cijeli SSM.

(2)  BDP po tržišnoj cijeni; predloženi izvor – Eurostat/ESB.

(3)  Zemlje članice EGP-a nisu uključene.

(4)  Broj podružnica kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. CRR-a. Poslovne jedinice, neovisno o njihovu broju, koje u istoj državi osnuje kreditna institucija sa sjedištem u trećoj zemlji trebale bi se smatrati jednom podružnicom.

(5)  Broj društava kćeri kako je definirano u članku 4. stavku 16. točki 16. CRR-a. Sva društva kćeri nekog društva kćeri smatraju se društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava.

(6)  Stopa redovnog osnovnog kapitala kako je definiran u članku 50. CRR-a u regulatornom kapitalu kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 118. i članku 72. CRR-a, izražena u postotku (%).

(7)  Stopa dodatnog osnovnog kapitala kako je definiran u članku 61. CRR-a u regulatornom kapitalu kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 118. i članku 72. CRR-a, izražena u postotku (%).

(8)  Stopa dopunskog kapitala kako je definiran u članku 71. CRR-a u regulatornom kapitalu kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 118. i članku 72. CRR-a, izražena u postotku (%).

(9)  8 % ukupnog iznosa izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a.

(10)  Stopa regulatornog kapitala u ukupnom iznosu izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 2. točki (c), izražena u postotku (%).

(11)  Stopa kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik kako je definirano u članku 92. stavku 3. točkama (a) i (f) CRR-a u ukupnom regulatornom kapitalu kako je definirano u članku 92. stavku 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a.

(12)  Ako institucija primjenjuje više od jednog pristupa, uzima se u obzir u svakom od tih pristupa. Stoga zbroj postotaka iskazanih za sva tra pristupa može biti veći od 100 %.

(13)  U iznimnim okolnostima, ako institucija primjenjuje više od jednog pristupa, uzima se u obzir u svakom od tih pristupa. Stoga zbroj iskazanih postotaka može biti veći od 100 %.

(14)  Stopa kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik kako je definirano u članku 92. stavku 3. točkama (a) i (f) CRR-a u ukupnom regulatornom kapitalu kako je definirano u članku 92. stavku 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a.

(15)  Postotak kapitalnih zahtjeva investicijskih društava koja primjenjuju standardizirani pristup i IRB pristup u odnosu na ukupni regulatorni kapitali za kreditni rizik kako je definirano u članku 92. stavku 3. točkama (a) i (f) CRR-a.

(16)  Iznos predviđenih gubitaka iskazuje se na izvještajni referentni datum.

(17)  Kako je definirano u članku 101. stavku 1. točkama (c) i (f) CRR-a; tržišna vrijednost i hipotekarna vrijednost u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 74. i 76.; samo za dio izloženosti koji je u cijelosti osiguran u skladu s člankom 124. stavkom 1. CRR-a;

(18)  Kako je definirano u članku 101. stavku 1. točkama (a) i (d) CRR-a; tržišna vrijednost i hipotekarna vrijednost u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 74. i 76.

(19)  Kada se vrijednost kolaterala izračunava kao hipotekarna vrijednost.

(20)  Kako je definirano u članku 101. stavku 1. točkama (b) i (e) CRR-a; tržišna vrijednost i hipotekarna vrijednost u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkama 74. i 76.

(21)  Obrazac sadržava informacije o svim institucijama a ne samo o onima koje su izložene tržišnom riziku.

(22)  Stopa ukupnog iznosa izloženosti riziku za pozicijski rizik, valutni rizik i robni rizik kako je definirano u članku 92. stavku 3. točki (b) podtočki i. i točki (c) podtočkama i. i iii. CRR-a i članku 92. stavku 4. točki (b) CRR-a u ukupnom iznosu izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a (u %).

(23)  Ako institucija primjenjuje više od jednog pristupa, uzima se u obzir u svakom od tih pristupa. Stoga zbroj iskazanih postotaka može biti veći od 100 %., ali i manji od 100 % jer subjekti s manjim portfeljima namijenjenima trgovanju nisu obvezni odrediti tržišni rizik.

(24)  Stopa ukupnog iznosa izloženosti riziku za operativni rizik kako je definirano u članku 92. stavku 3. CRR-a u ukupnom iznosu izloženosti riziku kako je definirano u članku 92. stavku 3. i člancima 95., 96. i 98. CRR-a (u %).

(25)  Ako institucija primjenjuje više od jednog pristupa, uzima se u obzir u svakom od tih pristupa. Stoga zbroj iskazanih postotaka može biti veći od 100 %., ali i manji od 100 % jer neka investicijska društva nisu obvezna izračunati kapitalne zahtjeve za operativni rizik.

(26)  Samo u vezi sa subjektima koji primjenjuju AMA pristup ili TSA/ASA pristup; omjer iznosa ukupnih gubitaka za sve poslovne djelatnosti i zbroja relevantnog indikatora za bankarske djelatnosti na koje se primjenjuju pristupi TSA/ASA i AMA za prethodnu godinu (u %).

(27)  Informacije se iskazuju na temelju datuma odluke.

Zbog razlika u nacionalnim propisima kao i u nadzornim praksama i pristupima nadležnih tijela moguće je da podaci iz ove tablice ne omogućuju smislenu usporedbu jurisdikcija. Svaki zaključak u kojem se te razlike pomno ne razmatraju mogao bi dovesti u zabludu.

(28)  Administrativne kazne koje izriču nadležna tijela. Nadležna tijela izvješćuju o svim administrativnim kaznama protiv kojih nije uložena žalba u njihovoj jurisdikciji do referentnog datuma objave. Nadležna tijela država članica u kojima je dopušteno objaviti administrativne kazne na koje se može uložiti žalba izvješćuju i o tim administrativnim kaznama osim u slučaju objave žalbe kojom se poništava administrativna kazna.

(29)  Nadležna tijela izvješćuju o informacijama o praksama odobravanja izuzeća na temelju ukupnog broja izuzeća koje je odobrilo nadležno tijelo, koja su još djelotvorna ili su na snazi. Informacije o kojima se izvješćuje odnose se samo na subjekte kojima je izuzeće odobreno. Ako informacije nisu dostupne, tj. nisu dio redovnog izvješćivanja, navodi se „N/P”.

(30)  Broj institucija kojima je odobreno izuzeće koristi se kao osnova za izračun broja izuzeća.