24.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 138/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/840

оd 12. ožujka 2019.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u pogledu uvoza vina podrijetlom iz Kanade i izuzeća trgovaca u maloprodaji od obveze vođenja ulaznog i izlaznog registra

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 89. točku (a) i članak 147. stavak 3. točku (d),

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 (2) utvrđuju se pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu pratećih dokumenata za puštanje uvezenih vinskih proizvoda u slobodni promet u Uniji.

(2)

Člankom 23. Sporazuma između Europske unije i Kanade o trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima (3) („Sporazum”) predviđeno je da se vino podrijetlom iz Kanade, koje je proizvedeno uz nadzor i kontrolu jednog od nadležnih tijela navedenih na popisu u Prilogu VI. Sporazumu, može uvesti u skladu s pojednostavnjenim odredbama za ovjeru vina koje su predviđene pravilima Unije. U skladu s člankom 26. Delegirane uredbe (EU) 2018/273 proizvođači vina iz trećih zemalja mogu sastaviti i potpisati certifikacijski dokument ako su za to dobili pojedinačno odobrenje jednog od nadležnih tijela tih trećih zemalja te ako podliježu inspekciji tih trećih zemalja. Radi provedbe članka 23. Sporazuma Delegiranu uredbu (EU) 2018/273 trebalo bi izmijeniti kako bi se uključila odredba kojom se dopušta primjena pojednostavnjenog postupka iz članka 26. te uredbe za uvoz vina podrijetlom iz Kanade u Uniju.

(3)

U skladu s člankom 147. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 fizičke ili pravne osobe koje se u svojem poslovanju koriste vinskim proizvodima dužne su voditi ulazni i izlazni registar za te proizvode. Delegiranom uredbom (EU) 2018/273 utvrđuju se izuzeća od te obveze za određene kategorije gospodarskih subjekata. Svrha je tih izuzeća osloboditi gospodarske subjekte koji prodaju ili drže zalihe malih količina vinskih proizvoda od nerazmjernog administrativnog opterećenja. Međutim, trgovci u maloprodaji čija poslovna djelatnost po definiciji uključuje prodaju vina i mošta u malim količinama nisu obuhvaćeni izuzećima.

(4)

Uredbom Komisije (EZ) br. 436/2009 (4), koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom (EU) 2018/273, trgovci u maloprodaji izuzeti su od obveze vođenja ulaznog i izlaznog registra. Obveza vođenja ulaznog i izlaznog registra znatno je administrativno opterećenje za trgovce u maloprodaji, dok obnova izuzeća za trgovce u maloprodaji ne predstavlja prepreku za zadovoljavajuću razinu sljedivosti vinskih proizvoda. Stoga je primjereno izmijeniti Delegiranu uredbu (EU) 2018/273 kako bi se trgovce u maloprodaji izuzelo od obveze vođenja ulaznog i izlaznog registra.

(5)

S obzirom na to da se ovom Uredbom obnavlja izuzeće prethodno odobreno na temelju Uredbe (EZ) br. 436/2009, trebalo bi izbjeći da trgovci u maloprodaji podliježu obvezi vođenja ulaznog i izlaznog registra za razdoblje od stupanja na snagu Delegirane uredbe (EU) 2018/273 do stupanja na snagu ove Uredbe. Iz tog razloga te u interesu pravne sigurnosti, izuzeće bi se trebalo primjenjivati retroaktivno, od stupanja na snagu Delegirane uredbe (EU) 2018/273,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2018/273 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 28. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

trgovci u maloprodaji.”.

2.

Odjeljak B dijela IV. Priloga VII. zamjenjuje se sljedećim:

„B.

Popis trećih zemalja iz članka 26.:

Australija

Kanada

Čile

Sjedinjene Američke Države.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 1. primjenjuje se od 3. ožujka 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.).

(3)  Sporazum između Europske zajednice i Kanade o trgovini vinima i jakim alkoholnim pićima od 16. rujna 2003. („Sporazum o vinima i jakim alkoholnim pićima iz 2003.”), kako je izmijenjen i uključen u Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane (SL L 11, 14.1.2017., str. 23.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).