23.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829

оd 14. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5. i članak 48. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 države članice mogu na zahtjev privremeno odobriti unos karantenskih štetnih organizama Unije ili štetnih organizama na koje se primjenjuju mjere donesene na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe na svoje državno područje te njihovo premještanje, držanje i razmnožavanje unutar svojeg državnog područja, za svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje. Nadalje, države članice mogu na zahtjev privremeno odobriti unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se upotrebljavaju u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje na svoje državno područje i njihovo premještanje unutar tog područja.

(2)

Potrebno je dopuniti Uredbu (EU) 2016/2031 donošenjem pravila u vezi s razmjenom informacija između država članica i Komisije o unosu predmetnih štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije i njihovu premještanju na području Unije, o postupcima i uvjetima za izdavanje odgovarajućih odobrenja te o zahtjevima za praćenje usklađenosti i mjerama koje treba poduzeti u slučaju neusklađenosti.

(3)

Kako bi se osiguralo da se fitosanitarni rizik povezan s određenim aktivnostima ukloni ili smanji na prihvatljivu razinu, odobrenje unosa u Uniju i premještanja unutar Unije za bilo koji određeni materijal trebalo bi podlijegati određenim uvjetima kojima se jamči podnošenje potpunog i odgovarajućeg zahtjeva, ispitivanje vrste i ciljeva određenih aktivnosti, potvrda da se određene aktivnosti obavljaju u karantenskim stanicama ili prostorima za izolaciju te uništavanje i sigurno uklanjanje kontaminiranog materijala.

(4)

Kako bi se osiguralo praćenje i sljedivost predmetnog određenog materijala te kako bi se odmah uklonio svaki povezani fitosanitarni rizik, primjereno je da nakon izdavanja tog odobrenja nadležno tijelo države članice u kojoj se treba provesti odobrena određena aktivnost izda suglasnost, koja bi uvijek trebala pratiti predmetni određeni materijal.

(5)

Format suglasnosti trebao bi biti sličan formatu utvrđenom u Prilogu II. Direktivi Komisije 2008/61/EZ (2) s obzirom na dokazanu djelotvornost i dosljednost njegove primjene.

(6)

Jednu suglasnost trebalo bi upotrijebiti za višestruke unose određenog materijala na kojem se izvode određene aktivnosti u Uniju i njegova premještanja unutar Unije, i to u skladu s posebnim uvjetima, kako bi se osigurao proporcionalan i djelotvoran okvir za takve unose i premještanja.

(7)

Službeni testovi provode se češće od ostalih određenih aktivnosti. Stoga bi bilo učinkovitije dopustiti fleksibilniji okvir za službeno provođenje testova nego za druge određene aktivnosti.

(8)

Potrebno je utvrditi pravila o mjerama koje nadležna tijela trebaju poduzeti u slučajevima neusklađenosti s odredbama ove Uredbe kako bi se u najkraćem roku osigurale korektivne mjere. Te bi mjere trebala uključivati obveze za osobe koje su odgovorne za određene aktivnosti.

(9)

Radi pravne sigurnosti i jasnoće Direktivu 2008/61/EZ trebalo bi staviti izvan snage.

(10)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje pravila donesena u skladu s člankom 48. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (3) (Uredba o službenim kontrolama) u pogledu robe izuzete iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama.

(11)

Kako bi se omogućio neometan završetak odobrenih aktivnosti, primjereno je produljiti valjanost odobrenja za te aktivnosti na određeno razdoblje.

(12)

Radi pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma kao i Uredba (EU) 2016/2031,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju uvjeti za odstupanje od određenih odredaba Uredbe (EU) 2016/2031 pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti, kako su definirani u članku 2. ove Uredbe, mogu unositi u Uniju, ili njezina zaštićena područja, ili premještati, držati, razmnožavati ili upotrebljavati unutar Unije, ili njezinih zaštićenih područja, u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje. Ovom se Uredbom posebno utvrđuju odstupanja od sljedećih odredaba Uredbe (EU) 2016/2031:

(a)

članak 5. stavak 1., o zabrani unosa, premještanja, držanja, razmnožavanja i puštanja karantenskih štetnih organizama Unije na području Unije;

(b)

članak 30. stavak 1., o mjerama Unije donesenima u vezi sa štetnim organizmima koji nisu uvršteni na popis karantenskih štetnih organizama Unije, ali koji bi mogli ispunjavati uvjete za uvrštenje na taj popis;

(c)

članak 32. stavak 2., o zabrani unosa, premještanja, držanja, razmnožavanja i puštanja karantenskih štetnih organizama u zaštićena područja Unije;

(d)

članak 40. stavak 1., o zabrani unosa određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz svih ili određenih trećih zemalja ili područja na područje Unije;

(e)

članak 41. stavak 1., o posebnim i jednakovrijednim zahtjevima za unos i premještanje određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja na područje Unije;

(f)

članak 42. stavak 2., o zabrani unosa određenog visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja na područje Unije;

(g)

članak 49. stavak 1., o privremenim mjerama u pogledu unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja na područje Unije i premještanja unutar njega;

(h)

članak 53. stavak 1., o zabrani unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta podrijetlom iz trećih zemalja ili s područja Unije u zaštićena područja Unije;

(i)

članak 54. stavak 1., o posebnim zahtjevima za unos bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u zaštićena područja Unije.

Konkretno, ovom se Uredbom utvrđuju:

(a)

pravila koja se odnose na razmjenu informacija između država članica i Komisije o unosu u Uniju i premještanju unutar Unije ili držanju, razmnožavanju ili upotrebi unutar Unije, ili njezinih zaštićenih područja, određenih štetnih organizama ili bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta;

(b)

postupak i uvjeti pod kojima države članice izdaju privremeno odobrenje za obavljanje određenih aktivnosti;

(c)

pravila koja se odnose na praćenje usklađenosti i mjere koje treba poduzeti u slučaju neusklađenosti.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„određeni štetni organizmi” znači jedno od sljedećeg:

i.

karantenski štetni organizmi Unije uvršteni na popis u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2016/2031,

ii.

štetni organizmi na koje se primjenjuju mjere donesene u skladu s člankom 30. stavkom 1. te uredbe,

iii.

karantenski štetni organizmi zaštićenih područja uvršteni na popis u skladu s člankom 32. stavkom 3. te uredbe.

(b)

„bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti” znači bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti na koje se primjenjuju mjere donesene u skladu s člankom 30. stavkom 1. i koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 40. stavcima 2. i 3., člankom 41. stavcima 2. i 3., člankom 42. stavcima 2. i 3., člankom 49. stavkom 1., člankom 53. stavcima 2. i 3. te člankom 54. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/2031;

(c)

„određeni materijal” znači bilo koji određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti za koje je potrebno odobrenje u smislu ove Uredbe;

(d)

„određene aktivnosti” znači bilo kakve aktivnosti koje provode osobe, uključujući nadležna tijela, akademske ustanove, istraživačke ustanove ili specijalizirane subjekte, a koje su povezane sa službenim provođenjem testova, znanstvenim ili obrazovnim svrhama, pokusima, sortnom selekcijom ili oplemenjivanjem i uključuju unos bilo kojeg određenog materijala u Uniju i njezina zaštićena područja te njegovo premještanje, držanje, razmnožavanje i upotrebu u Uniji i njezinim zaštićenim područjima.

Članak 3.

Razmjena informacija između država članica i Komisije

1.   Države članice administrativno surađuju u pogledu razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s unosom svih određenih materijala na područje Unije ili njezina zaštićena područja te premještanjem, držanjem, razmnožavanjem i upotrebom tih određenih materijala na području Unije ili njezinim zaštićenim područjima.

2.   Za potrebe stavka 1. države članice do 31. ožujka svake godine Komisiji i drugim državama članicama šalju sve sljedeće informacije:

(a)

popis vrsta i količina određenog materijala koji je odobren na temelju ove Uredbe te unesen u Uniju ili premješten unutar Unije tijekom prethodne kalendarske godine;

(b)

izvješće o prisutnosti određenih štetnih organizama koji nisu odobreni na temelju ove Uredbe te svih drugih štetnih organizama za koje je nadležno tijelo utvrdilo da predstavljaju rizik za Uniju, a koji su otkriveni tijekom određenih aktivnosti.

(c)

mjere koje se poduzimaju u slučaju neusklađenosti;

(d)

popis karantenskih stanica i prostora za izolaciju koji se upotrebljavaju za potrebe ove Uredbe.

3.   Premještanje i unos u Uniju određenog materijala u svrhu određenih aktivnosti odobrenih u skladu s člankom 5. evidentira se, zajedno s odgovarajućim odobrenjem, u računalnom sustavu za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC) iz članka 131. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća.

Članak 4.

Primjena

Prije svakog unosa u Uniju i premještanja unutar Unije te držanja, razmnožavanja i upotrebe u Uniji određenog materijala u skladu s, ovisno o slučaju, člankom 8. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031 nadležnim tijelima podnosi se zahtjev.

Njegov je sadržaj u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Uvjeti za izdavanje odobrenja

Odobrenje za unos u Uniju i premještanje unutar Unije te držanje, razmnožavanje i upotrebu u Uniji određenog materijala u skladu s, ovisno o slučaju, člankom 8. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/2031 izdaju na ograničeno razdoblje države članice, i to samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

utvrđeno je da je zahtjev u skladu s člankom 4. ove Uredbe;

(b)

nadležno tijelo ispitalo je vrstu i ciljeve određenih aktivnosti koje su predložene u zahtjevu i utvrdilo da su u skladu s definicijom određenih aktivnosti iz članka 2. ove Uredbe;

(c)

potvrđeno je da su se određene aktivnosti provodile u karantenskim stanicama ili prostorima za izolaciju koji su navedeni u zahtjevu i koje je odredilo nadležno tijelo u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe (EU) 2016/2031;

(d)

osigurano je da je nakon završetka određene aktivnosti na koju se odnosi to odobrenje određeni materijal uništen i sigurno odstranjen ili pohranjen u odgovarajućim uvjetima za daljnju upotrebu u skladu s člankom 64. Uredbe (EU) 2016/2031.

Članak 6.

Izdavanje suglasnosti na temelju odobrenja

1.   Nakon izdavanja odobrenja iz članka 5. nadležno tijelo države članice u kojoj će se obavljati odobrena određena aktivnost izdaje suglasnost. Ta suglasnost mora uvijek pratiti predmetni određeni materijal.

2.   Ako je određeni materijal podrijetlom iz Unije, suglasnost mora biti u skladu s formatom utvrđenim u dijelu A Priloga II. Službeno ga ovjerava država članica podrijetla radi premještanja tog određenog materijala u uvjetima karantene ili izolacije.

3.   Ako je određeni materijal podrijetlom iz trećih zemalja, suglasnost mora biti u skladu s formatom utvrđenim u dijelu B Priloga II. Službeno ga ovjerava treća zemlja podrijetla radi unosa tog određenog materijala u uvjetima karantene ili izolacije.

4.   U slučaju višestrukog unosa specifične vrste određenog materijala u Uniju ili njegova premještanja unutar Unije, nadležno tijelo u trenutku prvog slanja može izdati jedinstvenu suglasnost koja važi za sve te unose ili premještanja ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

unosi ili premještanja odvijaju se nekoliko puta godišnje;

(b)

jednaki su uvjeti pakiranja određenog materijala;

(c)

određeni materijal od istog je dobavljača i namijenjen je istoj osobi odgovornoj za odobrene aktivnosti.

Nadležno tijelo u polju 10. formata iz dijelova A i B Priloga II. izričito navodi da se suglasnošću obuhvaćaju višestruki unosi tog određenog materijala u Uniju ili njegova višestruka premještanja unutar Unije. Ta suglasnost vrijedi najviše godinu dana od datuma izdavanja.

Članak 7.

Posebne odredbe za službeno provođenje testova

Odstupajući od članaka 4., 5. i 6., države članice izdaju odobrenje za provođenje službenih testova, koje provode nadležna tijela ili specijalizirani subjekti pod službenim nadzorom nadležnih tijela, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

osoba odgovorna za odobrene aktivnosti o službenim je testovima prije njihova provođenja obavijestila nadležno tijelo;

(b)

u toj je obavijesti sadržana informacija o vrsti i ciljevima tih službenih testova;

(c)

obavijest sadržava potvrdu da se službeni testovi provode u karantenskim stanicama ili prostorima za izolaciju iz članka 5. točke (c);

(d)

službeni testovi provode se na način da tijekom držanja i prijevoza određenog materijala prije, tijekom i nakon službenih testova ne dolazi do širenja određenih štetnih organizama.

Članak 8.

Opće odredbe o praćenju usklađenosti

Nadležno tijelo prati određene aktivnosti kako bi osiguralo da su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi:

(a)

osoba odgovorna za aktivnosti odmah obavješćuje nadležno tijelo o svakoj zarazi određenog materijala bilo kojim određenim štetnim organizmima koji nisu odobreni na temelju ove Uredbe ili bilo kojim drugim štetnim organizmima koji se smatraju rizikom za Uniju, a koji su otkriveni tijekom određenih aktivnosti. Ako je materijal sam po sebi određeni štetni organizam, praćenje se odnosi na njegovu moguću zarazu drugim određenim štetnim organizmima koji nisu odobreni na temelju ove Uredbe ili bilo kakvih drugih štetnih organizama za koje je nadležno tijelo utvrdilo da predstavljaju rizik za Uniju, a koji su otkriveni tijekom određenih aktivnosti;

(b)

osoba odgovorna za aktivnosti odmah obavješćuje nadležno tijelo o svim događajima kojima je posljedica ispuštanje ili mogućnost ispuštanja štetnih organizama navedenih u točki (a) u okoliš.

Članak 9.

Mjere koje treba poduzeti u slučaju neusklađenosti

1.   Nadležno tijelo može od osobe odgovorne za aktivnosti zahtijevati da poduzme korektivne mjere kako bi te aktivnosti bile u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi, i to odmah ili u određenom roku.

2.   Ako zaključi da osoba odgovorna za aktivnosti ne poštuje odredbe iz ove Uredbe, nadležno tijelo bez odgode poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da se nepoštivanje tih odredaba ne nastavi. Te mjere mogu uključivati opoziv ili privremenu suspenziju odobrenja iz članka 5.

3.   Ako je poduzelo mjere u skladu sa stavkom 2. osim opoziva odobrenja, a postupanje neusklađeno s ovom Uredbom se nastavi, nadležno tijelo bez odgode opoziva navedeno odobrenje.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage Direktive 2008/61/EZ i prijelazno razdoblje za aktivnosti odobrene u skladu s tom uredbom

Direktiva Vijeća 2008/61/EZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Odobrenja aktivnosti izdana u skladu s člankom 2. te direktive prestaju važiti 31. prosinca 2020.

Članak 11.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Direktiva Komisije 2008/61/EZ od 17. lipnja 2008. o utvrđivanju uvjeta pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti iz priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ smiju unositi u Zajednicu ili premještati unutar Zajednice ili određenih njezinih zaštićenih područja, namijenjeni za pokuse ili u znanstvene svrhe i za potrebe sortne selekcije (SL L 158, 18.6.2008., str. 41.).

(3)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).


PRILOG I.

1.   

Zahtjev iz članka 4. sadržava barem sljedeće elemente, prema potrebi:

(a)

ime, adresu, adresu elektroničke pošte i telefonski broj podnositelja zahtjeva i osoba odgovornih za određenu aktivnost, ako je različito, uključujući njihove znanstvene i tehničke kvalifikacije za potrebe određenih aktivnosti;

(b)

vrstu određenog materijala, znanstveni naziv ili naziv određenog materijala te, prema potrebi, sve objavljene reference, uključujući informacije o potencijalnim vektorima;

(c)

količinu određenog materijala, broj pošiljaka i količinu po pošiljci u slučaju višestrukih pošiljaka, obrazložene s obzirom na svrhu predmetne određene aktivnosti i kapacitet karantenske stanice ili prostora za izolaciju;

(d)

mjesto podrijetla određenog materijala, uključujući ime, adresu, adresu elektroničke pošte i telefonski broj pošiljatelja i dostavljača, zajedno s odgovarajućom dokumentacijom ako se određeni materijal unosi iz treće zemlje;

(e)

trajanje određene aktivnosti, pregled vrste i ciljeva određene aktivnosti, te dodatno pojedinosti u slučaju pokusa i znanstvene ili edukativne radove za sortnu selekciju;

(f)

uvjete pakiranja u kojima će se određeni materijal premještati ili uvoziti;

(g)

ime, adresu i opis karantenske stanice ili prostora za izolaciju;

(h)

krajnju upotrebu određenog materijala nakon završetka određene aktivnosti, npr.: uništenje, prikupljanje ili pohranjivanje;

(i)

metodu uništavanja ili obrade određenog materijala nakon završetka određene aktivnosti, ako je primjenjivo.

2.   

Ostale informacije ili objašnjenja dostavljaju se na zahtjev nadležnog tijela.


PRILOG II.

A.   Predložak suglasnosti za premještanje štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta unutar Unije u znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje, iz članka 6. stavka 2.

Naslov: Suglasnost

 

1.

Ime, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj [pošiljatelja]/[organizacije za zaštitu bilja]* države članice podrijetla

2.

Ime nadležnog tijela države članice izdavanja

3.

Ime, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj osobe odgovorne za određene aktivnosti

4.

Ime i adresa [karantenske stanice]/[prostora za izolaciju]*

5.

Znanstveni naziv prema potrebi ili naziv određenog materijala, uključujući znanstveni naziv dotičnog određenog štetnog organizma

6.

Količina određenog materijala

7.

Vrsta određenog materijala

8.

Pakiranje i uvjeti premještanja*

Odabrati jedan od sljedećih uvjeta:

8.1.

poštansko/dostavno poduzeće/putnik/navesti drugo

8.2.

cesta/vlak/let/brod/navesti drugo

8.3.

drugo

9.

Dodatne informacije

Određeni materijal premješta se unutar područja Unije u skladu s Uredbom (EU) …/… [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na ovu Uredbu]

10.

Višestruke pošiljke: [da]/[ne]*

Ako je odgovor da:

Datum izdavanja:

Referentni broj pošiljke:

Broj pošiljaka i količina po pošiljci određenog materijala:

11.

Krajnja uporaba

Uništenje/prikupljanje ili pohranjivanje*

12.

Ovjera nadležnog tijela države članice podrijetla određenog materijala.

13.

Potpis i pečat ili elektronički pečat i elektronički potpis nadležnog tijela

Mjesto ovjere:

 

Datum:

Mjesto izdavanja:

Ime i potpis ovlaštene osobe:

Datum izdavanja:

Datum isteka

Ime i potpis ovlaštene osobe:

14.

Referentna oznaka u sustavu IMSOC

 

*

Prekrižiti suvišno.

B.   Predložak suglasnosti za unos štetnih organizama, bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u Uniju u znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje, iz članka 6. stavka 3.

Naslov: Suglasnost

 

1.

Ime, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj [pošiljatelja]/[organizacije za zaštitu bilja]* treće zemlje podrijetla

2.

Ime nadležnog tijela države članice izdavanja

3.

Ime, adresa, adresa elektroničke pošte i telefonski broj osobe odgovorne za određene aktivnosti

4.

Ime i adresa [karantenske stanice]/[prostora za izolaciju]*

5.

Znanstveni naziv prema potrebi ili naziv određenog materijala, uključujući znanstveni naziv dotičnog određenog štetnog organizma.

6.

Količina određenog materijala

7.

Vrsta određenog materijala

8.

Pakiranje i uvjeti unosa*

Odabrati jedan od sljedećih uvjeta:

8.1.

poštansko/dostavno poduzeće/putnik/navesti drugo

8.2.

cesta/vlak/let/brod/navesti drugo

8.3.

drugo

9.

Dodatne informacije

Određeni materijal unosi se na područje Unije u skladu s Uredbom (EU) …/… [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na ovu Uredbu]

10.

Višestruke pošiljke: [da]/[ne]*

Ako je odgovor da:

Datum izdavanja:

Referentni broj pošiljke:

Broj pošiljaka i količina po pošiljci određenog materijala:

11.

Krajnja uporaba

Uništenje/prikupljanje ili pohranjivanje*

12.

Ovjera nacionalne organizacije za zaštitu bilja treće zemlje podrijetla određenog materijala.

12.

Potpis i pečat ili elektronički pečat i elektronički potpis nadležnog tijela

Mjesto ovjere:

 

Datum:

Mjesto izdavanja:

Ime i potpis ovlaštene osobe:

Datum izdavanja:

Datum isteka:

Ime i potpis ovlaštene osobe:

13.

Referentna oznaka u sustavu IMSOC

 

*

Prekrižiti suvišno.

PRILOG III.

Korelacijska tablica

Direktiva 2008/61/EZ

Ova Uredba

Članak 1. stavak 1.

Članak 4.

Članak 1. stavak 2.

Članak 4., Prilog I.

Članak 2. stavak 1. prvi podstavak

Članak 5.

Članak 2. stavak 1. drugi podstavak

Članak 9. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 6., Prilog II.

Članak 2. stavak 3.

Članak 8.

Članak 2. stavak 4.

__

Članak 3.

__

Članak 4.

__

Članak 5.

__

Članak 6.

Članak 11.

Članak 7.

__

Prilog I. točka 1.

Članak 5.

Prilog I. točka 2.

__

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

__

Prilog IV.

__

Prilog V.

Prilog III.