29.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 143/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/815

оd 17. prosinca 2018.

o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

Direktivom 2004/109/EZ propisano je da izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu javno objavljuju svoje godišnje financijske izvještaje.

(2)

Izdavatelji bi trebali svoje godišnje financijske izvještaje sastavljati u formatu XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML je format koji je ljudima čitljiv bez posebnih mehanizama. XHTML je elektronički format za izvještavanje koji nije zaštićen i njime se može svatko koristiti.

(3)

Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2) propisano je da trgovačka društva uređena pravom neke od država članica čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu sastavljaju svoje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima odnosno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koji su doneseni u skladu s tom uredbom. Odlukom Komisije 2008/961/EZ (3) utvrđeno je da i izdavatelji iz trećih zemalja uvršteni na burzu u Uniji mogu sastavljati svoje konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima koje objavljuje Odbor za međunarodne financijske standarde (IASB).

(4)

MSFI-jevi se donose i primjenjuju kako bi se zajamčila visoka razina transparentnosti i usporedivost financijskih izvještaja. Da bi se dodatno olakšala njihova dostupnost, analiza i usporedivost, konsolidirani financijski izvještaji u godišnjim financijskim izvještajima koji se sastavljaju u skladu s MSFI-jevima donesenim u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili MSFI-jevima koje objavljuje IASB (zajedno u nastavku: konsolidirani financijski izvještaji u skladu s MSFI-jevima) trebali bi biti opisno označeni u formatu XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL je strojno čitljiv format i omogućuje automatsko spremanje velike količine informacija. XBRL je poznat, koristi se u brojnim zemljama i zasad je jedini odgovarajući jezik za opisno označavanje financijskih izvještaja.

(5)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u svojoj je analizi troškova i koristi iskazalo podršku primjeni specifikacije Inline XBRL za uključivanje opisnih oznaka XBRL u dokumente u XHTML formatu. Stoga bi tehnologiju Inline XBRL trebalo primjenjivati.

(6)

Primjena opisnog jezika XBRL podrazumijeva primjenu taksonomije radi konverzije ljudima čitljivog teksta u strojno čitljive informacije. Taksonomija Zaklade za MSFI-jeve poznata je taksonomija razvijena za opisno označavanje informacija u skladu s MSFI-jevima. Taksonomija MSFI-jeva olakšava globalno uspoređivanje opisnih oznaka iz financijskih izvještaja koji su sastavljeni u skladu s MSFI-jevima. Stoga bi se glavna taksonomija za jedinstveni elektronički format za izvještavanje trebala temeljiti na taksonomiji MSFI-jeva i dopunjavati je.

(7)

Odredbe ove Uredbe trebalo bi povremeno ažurirati na temelju ESMA-ina nacrta regulatornih tehničkih standarda kako bi se uzeli u obzir svi budući MSFI-jevi koji budu doneseni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002, promjene specifikacija XBRL i druge tehničke promjene ili radi proširenja propisanih zahtjeva za označavanje podataka u godišnjim financijskim izvještajima.

(8)

Za primjenu opisnog jezika XBRL koristi se taksonomija u obliku datoteka u XBRL formatu („datoteke taksonomije za XBRL”) koja omogućuje strukturiran prikaz elemenata koji u suštini sačinjavaju glavnu taksonomiju. Ovom Uredbom izdavateljima treba staviti na raspolaganje hijerarhiju elemenata i njima odgovarajuću vrstu podataka u jednostavnom formatu čitljivom ljudima. Da bi se u praksi olakšala dostupnost, analiza i usporedivost godišnjih financijskih izvještaja iznimno je važno da izdavatelji upotrebljavaju datoteke taksonomije za XBRL koje su u skladu sa svim tehničkim i pravnim zahtjevima. Radi što lakšeg ostvarenja tog cilja ESMA bi na svojim internetskim stranicama trebala objaviti datoteke taksonomije za XBRL u strojno čitljivom formatu otvorenom za preuzimanje.

(9)

Radi transparentnosti, dostupnosti, analize i usporedivosti, ako je propisima država članica dopušteno ili propisano opisno označavanje dijelova godišnjih financijskih izvještaja osim konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima koji su njihov dio, izdavatelji bi pri opisnom označavanju tih dijelova trebali upotrebljavati opisni jezik XBRL i odgovarajuću taksonomiju koja je u tu svrhu izrađena u državi članici u kojoj su osnovani.

(10)

Radi transparentnosti, dostupnosti, analize i usporedivosti, izdavatelji bi trebali moći slobodno opisno označavati informacije u svojim konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima onoliko detaljno koliko je to tehnički moguće. Zbog istih bi razloga trebalo propisati obvezne standarde za minimalnu granularnost opisnih oznaka. Kad je riječ o primarnim financijskim izvještajima u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima, trebalo bi primjenjivati standard za detaljno označavanje kako bi ti primarni financijski izvještaji bili u cijelosti opisno označeni. Kad je riječ o bilješkama uz konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima, trebalo bi upotrebljavati standard za označavanje u blokovima ako je potrebno označiti cijele odjeljke tih bilješki s pomoću elemenata jedne taksonomije. Zahtjev za označavanje u blokovima ne bi, međutim, smio ograničiti pravo izdavatelja da opisno označi bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima više razine granularnosti.

(11)

Da bi se olakšala učinkovita primjena jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje, trebalo bi utvrditi detaljne odredbe o primjeni tehnologije Inline XBRL. Kako bi se izdavateljima i poduzećima koja se bave razvojem softvera koji se koriste za izradu godišnjih financijskih izvještaja u skladu sa zahtjevima propisanima na temelju ove Uredbe pružila potrebna pomoć, ESMA bi trebala objaviti upute o rješavanju uobičajenih problema koji se pojavljuju pri izradi dokumenta instance Inline XBRL.

(12)

Kako je predviđeno u članku 4. stavku 7. Direktive 2004/109/EZ, ovu bi Uredbu trebalo primjenjivati na godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma. Da bi se olakšalo financijsko izvještavanje u strojno čitljivom formatu te posebno da bi se izdavateljima dalo dovoljno vremena za prilagodbu i početak primjene tehnologije XBRL, obvezno opisno označavanje bilješki uz financijske izvještaje trebalo bi se primjenjivati samo na godišnje financijske izvještaje za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

(13)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je ESMA dostavila Komisiji.

(14)

ESMA je pri izradi nacrta regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba redovito i blisko surađivala s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo i Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje kako bi uzela u obzir specifične značajke bankarskog poslovanja, financijskog posredovanja te osiguranja i zajamčila međusektorsku usklađenost rada i zajednička stajališta.

(15)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i provela je ispitivanja na terenu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje jedinstveni elektronički format za izvještavanje iz članka 4. stavka 7. Direktive 2004/109/EZ u kojem izdavatelji trebaju sastavljati godišnje financijske izvještaje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„glavna taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije utvrđen u Prilogu VI. i sljedeće zbirke veza:

(a)

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b)

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c)

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d)

baza veza za definicije, u kojoj su navedeni dimenzijski odnosi između glavnih elemenata taksonomije;

(2)

„proširena taksonomija” znači kombinirani skup elemenata taksonomije i sljedeće zbirke veza, pri čemu i jedno i drugo kreira izdavatelj:

(a)

baza veza za prikaz, u kojoj su grupirani elementi taksonomije;

(b)

baza veza za izračun, u kojoj su iskazani aritmetički odnosi između elemenata taksonomije;

(c)

baza veza za oznake, u kojoj je opisano značenje svakog elementa taksonomije;

(d)

baza veza za definicije, kojom se osigurava dimenzijska valjanost dokumenta XBRL instance u odnosu na proširenu taksonomiju;

(3)

„konsolidirani financijski izvještaji u skladu s MSFI-jevima” znači konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni u skladu s MSFI-jevima koji su doneseni na temelju Uredbe (EZ) br. 1606/2002 ili u skladu s MSFI-jevima iz članka 1. prvog podstavka točke (a) Odluke 2008/961/EZ.

Članak 3.

Jedinstveni elektronički format za izvještavanje

Izdavatelji sve svoje godišnje financijske izvještaje sastavljaju u formatu XHTML.

Članak 4.

Opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI-jevima

1.   Ako godišnji financijski izvještaji sadržavaju konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jevima, izdavatelji su dužni opisno označiti te konsolidirane financijske izvještaje.

2.   Izdavatelji opisno označavaju najmanje informacije iz Priloga II., ako su te informacije navedene u tim konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima.

3.   Izdavatelji mogu u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima opisno označiti i druge informacije, osim onih iz stavka 2.

4.   Za opisne oznake iz stavaka 1., 2. i 3. izdavatelji upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju koja sadržava elemente iz glavne taksonomije. Ako u skladu s točkom 4. Priloga IV. nije prikladno upotrijebiti elemente iz glavne taksonomije, izdavatelji kreiraju elemente proširene taksonomije, kako je predviđeno u Prilogu IV.

Članak 5.

Opisne oznake za druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja

1.   Izdavatelji osnovani u državama članicama mogu opisno označiti sve dijelove svojih godišnjih financijskih izvještaja, uz one navedene u članku 4., ako upotrebljavaju opisni jezik XBRL i taksonomiju specifičnu za te dijelove te ako je to taksonomija države članice u kojoj su osnovani.

2.   Izdavatelji osnovani u trećim zemljama u svojim godišnjim financijskim izvještajima ne označavaju nijedan drugi dio svojih financijskih izvještaja nego samo konsolidirane financijske izvještaje sastavljene u skladu s MSFI-jevima.

Članak 6.

Zajednička pravila o opisnim oznakama

Pri opisnom označavanju u skladu s člancima 4. i 5. izdavatelji:

(a)

uključuju opisne oznake u svoje godišnje financijske izvještaje u XHTML formatu s pomoću specifikacija Inline XBRL iz Priloga III.;

(b)

poštuju zahtjeve o opisnom označavanju i pravila o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja utvrđena u Prilogu IV.

Članak 7.

Datoteke taksonomije za XBRL

ESMA može objaviti datoteke taksonomije za XBRL koje se temelje na glavnoj taksonomiji u strojno čitljivom formatu i otvorene su za preuzimanje. Te datoteke ispunjavaju kriterije iz Priloga V.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

(2)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2008/961/EZ od 12. prosinca 2008. o upotrebi nacionalnih računovodstvenih standarda i Međunarodnih standarda računovodstvenog izvještavanja od strane izdavatelja vrijednosnica iz trećih zemalja tijekom pripreme konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 340, 19.12.2008., str. 112.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Legenda za tablice 1. i 2. u Prilogu II. i za tablice u prilozima IV. i VI.

DATA/ATTRIBUTE TYPE/PREFIX

DEFINICIJA

text block

označava da je vrsta elementa blok teksta; koristi se za opisno označavanje većih dijelova informacija, kao što su bilješke, računovodstvene politike ili tablice; blokovi teksta su stavke koje nisu numeričke

text

označava da je vrsta elementa tekst (niz alfanumeričkih znakova); koristi se za opisno označavanje kraćih dijelova tekstualnih informacija; elementi teksta su stavke koje nisu numeričke

yyyy-mm-dd

označava da je vrsta elementa datum; ti su elementi stavke koje nisu numeričke

X

označava da je vrsta elementa monetarni (brojka u iskazanoj valuti); ti su elementi numeričke stavke

X.XX

označava da je vrsta elementa decimalna vrijednost (kao što je postotak ili vrijednost „prema udjelu”); ti su elementi numeričke stavke

shares

označava da je vrsta elementa broj udjela; ti su elementi numeričke stavke

table

označava početak strukture iskazane u tablici čiji redci i stupci pridonose definiciji financijskog koncepta u njihovu sjecištu

axis

označava dimenzijsko svojstvo u tabličnoj strukturi

member

označava člana dimenzije na osi

guidance

označava element koji podržava pretraživanje sadržaja taksonomije

role

označava element koji predstavlja dio taksonomije, npr. izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka, svaka pojedinačna bilješka itd.

abstract

označava element grupiranja ili zaglavlje

instant or duration

označava da novčana vrijednost predstavlja dionicu (ako je instant) ili tijek (ako je duration)

credit or debit

označava „prirodno” stanje podataka

esef_cor

prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena ‚http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor’

esef_all

prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena ‚http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all’

esma_technical

prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena ‚http:// www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical’

ifrs-full

prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena ‚http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full’


PRILOG II.

Obvezne opisne oznake

1.

Izdavatelji financijskih instrumenata opisno označavaju sve brojke u valuti iskazanoj u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima.

2.

Izdavatelji opisno označavaju sve informacije objavljene u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima ili informacije objavljene u njima unakrsnim upućivanjem na druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2020. ili nakon tog datuma.

3.

Izdavatelji opisno označavaju sve informacije objavljene u konsolidiranim financijskim izvještajima u skladu s MSFI-jevima ili informacije objavljene u njima unakrsnim upućivanjem na druge dijelove godišnjih financijskih izvještaja koje odgovaraju elementima iz tablice 2. ovog Priloga za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

Tablica 1.

Obvezni elementi glavne taksonomije koji se opisno označavaju za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.

Oznaka

Data type and other attributes

Upućivanja na MRS/MSFI

Naziv izvještajnog subjekta ili drugi način označavanja

text

MRS 1 51. (a)

Objašnjenje promjene naziva izvještajnog subjekta ili drugog načina označavanja izvještajnog subjekta od kraja izvještajnog razdoblja koje je neposredno prethodilo izvještajnom razdoblju

text

MRS 1 51. (a)

Sjedište subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Pravni oblik subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Država osnutka

text

MRS 1 138. (a)

Adresa sjedišta subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Glavno mjesto poslovanja

text

MRS 1 138. (a)

Opis vrste poslovanja subjekta i njegovih glavnih djelatnosti

text

MRS 1 138. (b)

Naziv matičnog društva

text

MRS 1 138. (c), MRS 24 13.

Naziv krajnjeg matičnog društva grupe

text

MRS 24 13., MRS 1 138. (c)

Tablica 2.

Obvezni elementi glavne taksonomije koji se opisno označavaju za financijske godine koje počinju 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma

Oznaka

Type

Upućivanja na MRS/MSFI

Naziv izvještajnog subjekta ili drugi način označavanja

text

MRS 1 51. (a)

Objašnjenje promjene naziva izvještajnog subjekta ili drugog načina označavanja izvještajnog subjekta od kraja izvještajnog razdoblja koje je neposredno prethodilo izvještajnom razdoblju

text

MRS 1 51. (a)

Sjedište subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Pravni oblik subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Država osnutka

text

MRS 1 138. (a)

Adresa sjedišta subjekta

text

MRS 1 138. (a)

Glavno mjesto poslovanja

text

MRS 1 138. (a)

Opis vrste poslovanja subjekta i njegovih glavnih djelatnosti

text

MRS 1 138. (b)

Naziv matičnog društva

text

MRS 1 138. (c), MRS 24 13.

Naziv krajnjeg matičnog društva grupe

text

MRS 24 13., MRS 1 138. (c)

Trajanje subjekta s ograničenim trajanjem

text

MRS 1 138. (d)

Izjava o sukladnosti s MSFI-jevima [text block]

text block

MRS 1 16.

Objašnjenje odstupanja od MSFI-jeva

text

MRS 1 20. (b), MRS 1 20. (c)

Objašnjenje financijskog učinka odstupanja od MSFI-jeva

text

MRS 1 20. (d)

Objavljivanje neizvjesnosti nastavka trajnog poslovanja subjekta [text block]

text block

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga i osnove za sastavljanje financijskih izvještaja bez pretpostavke trajnog poslovanja

text

MRS 1 25.

Objašnjenje razloga zbog kojeg se subjekt ne smatra subjektom koji će nastaviti trajno poslovati

text

MRS 1 25.

Opis razloga korištenja dužeg ili kraćeg izvještajnog razdoblja

text

MRS 1 36. (a)

Opis činjenice da iznosi prikazani u financijskim izvještajima nisu u cijelosti usporedivi

text

MRS 1 36. (b)

Objavljivanje reklasifikacije ili promjene načina prezentiranja [text block]

text block

MRS 1 41.

Objašnjenje izvora neizvjesnosti procjene koje nose značajan rizik da će za posljedicu imati značajno usklađivanje

text

IFRIC 14 10., MRS 1 125.

Objavljivanje imovine i obveza koje nosi značajan rizik značajnog usklađivanja [text block]

text block

MRS 1 125.

Dividende priznate kao raspodjele dobiti vlasnicima po udjelu

X, duration

MRS 1 107.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima

X duration

MRS 10 13., MRS 1 137.

Dividende predložene ili objavljene prije odobravanja financijskih izvještaja za izdavanje, ali koje nisu priznate kao raspodjela dobiti vlasnicima po udjelu

X.XX duration

MRS 1 137. (a)

Objavljivanje računovodstvenih prosudbi i procjena [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obračunatih rashoda i ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje umanjenja vrijednosti za kreditne gubitke [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje pridruženih subjekata [text block]

text block

MSFI 12 B.4 (d), MRS 27 17. (b), MRS 27 16. (b)

Objavljivanje naknada revizorima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odobrenja financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine namijenjene za prodaju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje osnove za konsolidaciju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje osnove za sastavljanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje biološke imovine, poljoprivrednih proizvoda u trenutku žetve ili berbe i državnih potpora povezanih s biološkom imovinom [text block]

text block

MRS 41 Objavljivanje

Objavljivanje posudbi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje poslovnih spajanja [text block]

text block

MSFI 3 Objavljivanje

Objavljivanje novca i salda računa u središnjim bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvještaja o novčanim tokovima [text block]

text block

MRS 7 Prezentiranje izvještaja o novčanim tokovima

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje promjena računovodstvenih politika, računovodstvenih procjena i pogrešaka [text block]

text block

MRS 8 Računovodstvene politike

Objavljivanje kolaterala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje isplaćenih zahtjeva za naknadu štete i primanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje preuzetih i nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nepredviđenih obveza [text block]

text block

MRS 37 86.

Objavljivanje troškova prodaje [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kreditnog rizika [text block]

text block

Na snazi od 1.1.2018. MSFI 7 Kreditni rizik, MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dužničkih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje odgođenih poreza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita banaka [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje depozita od klijenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova amortizacije [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izvedenih financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prestanka poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dividendi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zarade po dionici [text block]

text block

MRS 33 Objavljivanje

Objavljivanje učinaka promjena tečaja stranih valuta [text block]

text block

MRS 21 Objavljivanje

Objavljivanje primanja zaposlenika [text block]

text block

MRS 19 Područje primjene

Objavljivanje poslovnih segmenata subjekta [text block]

text block

MSFI 8 Objavljivanje

Objavljivanje događaja nakon izvještajnog razdoblja [text block]

text block

MRS 10 Objavljivanje

Objavljivanje rashoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje rashoda prema njihovoj naravi [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje imovine za istraživanje i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 Objavljivanje

Objavljivanje mjerenja fer vrijednosti [text block]

text block

MSFI 13 Objavljivanje

Objavljivanje fer vrijednosti financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od naknada i provizija [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda (troškova) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijske imovine koja se drži radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata [text block]

text block

MSFI 7 Područje primjene

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje financijskih obveza koje se drže radi trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje upravljanja financijskim rizikom [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prve primjene [text block]

text block

MSFI 1 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje općih i administrativnih troškova [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje općih informacija o financijskim izvještajima [text block]

text block

MRS 1 51.

Objavljivanje trajnosti poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje državnih potpora [text block]

text block

MRS 20 Objavljivanje

Objavljivanje umanjenja vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 36 Objavljivanje

Objavljivanje poreza na dobit [text block]

text block

MRS 12 Objavljivanje

Objavljivanje informacija o zaposlenicima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje informacija o ključnom upravljačkom osoblju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ugovora o osiguranju [text block]

text block

MSFI 4 Objavljivanje

Objavljivanje prihoda od premija osiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nematerijalne imovine [text block]

text block

MRS 38 Objavljivanje

Objavljivanje nematerijalne imovine i goodwilla [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje rashoda za kamate [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od kamata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda od kamata (rashoda za kamate) [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zaliha [text block]

text block

MRS 2 Objavljivanje

Objavljivanje obveza iz ugovora o ulaganju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 40 Objavljivanje

Objavljivanje ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ulaganja osim onih obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje izdanog kapitala [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje zajedničkih pothvata [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MSFI 12 B.4, MRS 27 16. (b)

Objavljivanje predujmova za najmove [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje najmova [text block]

text block

MSFI 16 Prezentiranje stupa na snagu 1.1.2019., MRS 17 Najmovi u financijskim izvještajima najmodavaca, datum isteka 1.1.2019., MRS 17 Najmovi u financijskim izvještajima najmoprimaca, datum isteka 1.1.2019., MSFI 16 Objavljivanje stupa na snagu 1.1.2019.

Objavljivanje rizika likvidnosti [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova bankama [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kredita i predujmova klijentima [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje tržišnog rizika [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje neto vrijednosti imovine koja se može pripisati vlasnicima udjela [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekontrolirajućih interesa [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dugotrajne imovine namijenjene za prodaju i prestanka poslovanja [text block]

text block

MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

Objavljivanje dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ciljeva, politika i postupaka upravljanja kapitalom [text block]

text block

MRS 1 134.

Objavljivanje ostale imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale kratkotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih kratkoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostale dugotrajne imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih dugoročnih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih rashoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda (rashoda) iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje ostalih prihoda iz poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje predujmova i druge imovine [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje dobiti (gubitka) od poslovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje nekretnina, postrojenja i opreme [text block]

text block

MRS 16 Objavljivanje

Objavljivanje rezerviranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje reklasifikacije financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje priznatih prihoda od ugovora o izgradnji [text block]

text block

MRS 11 Objavljivanje, datum isteka 1.1.2018.

Objavljivanje reosiguranja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje povezanih osoba [text block]

text block

MRS 24 Objavljivanje

Objavljivanje repo i obratnih repo ugovora [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje troškova za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje kapitalnih rezervi [text block]

text block

MRS 1 79. (b)

Objavljivanje ograničenog novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda [text block]

text block

MRS 1 10. (e), MRS 18 Objavljivanje, datum isteka 1.1.2018.

Objavljivanje sporazuma o koncesiji za usluge [text block]

text block

SIC 29 Službeno stajalište

Objavljivanje dioničkog kapitala, rezervi i ostalih vlasničkih udjela [text block]

text block

MRS 1 79.

Objavljivanje aranžmana plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MSFI 2 44.

Objavljivanje podređenih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje društava kćeri [text block]

text block

MRS 27 17. (b), MSFI 12 B.4 (a), MRS 27 16. (b)

Objavljivanje značajnih računovodstvenih politika [text block]

text block

MRS 1 117.

Objavljivanje poreznih potraživanja i obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje obveza prema dobavljačima i drugih obveza [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje potraživanja od kupaca i drugih potraživanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje prihoda (rashoda) od trgovanja [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Objavljivanje trezorskih dionica [text block]

text block

MRS 1 10. (e)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu raspoloživu za prodaju [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za biološku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove posudbe [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za posudbe [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poslovna spajanja i goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za novčane tokove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za kolaterale [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izgradnju u tijeku [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nepredviđene obveze i nepredviđenu imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove stjecanja kupaca [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za programe nagrađivanja lojalnosti kupaca [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođene troškove stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za odgođeni porez na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove amortizacije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prestanak priznavanja financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvedene financijske instrumente i zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za određivanje komponenata novca i novčanih ekvivalenata [text block]

text block

MRS 7 46.

Opis računovodstvene politike za prestanak poslovanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za popuste i rabate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dividende [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za zarade po dionici [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na trgovanje emisijskim jedinicama [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za primanja zaposlenika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove koji se odnose na okoliš [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvanredne stavke [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanja i procjenu [text block]

text block

MSFI 6 24. (a)

Opis računovodstvene politike za mjerenje fer vrijednosti [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od naknada i provizija i rashode za naknade i provizije [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske troškove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske prihode i troškove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijsku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijska jamstva [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske instrumente po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za financijske obveze [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za preračunavanje stranih valuta [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za naknade za franšize [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za funkcijsku valutu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za državne potpore [text block]

text block

MRS 20 39. (a)

Opis računovodstvene politike za zaštitu od rizika [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja koja se drže do dospijeća [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti financijske imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za porez na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ugovore o osiguranju i povezanu imovinu, obveze, prihode i rashode [text block]

text block

MSFI 4 37. (a)

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu i goodwill [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nematerijalnu imovinu osim goodwilla [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od kamata i rashode za kamate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u pridružene subjekte i zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u zajedničke pothvate [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja u nekretnine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ulaganja osim ulaganja obračunatih metodom udjela [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izdani kapital [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za najmove [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za kredite i potraživanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za mjerenje zaliha [text block]

text block

MRS 2 36. (a)

Opis računovodstvene politike za imovinu za istraživanje i procjenu mineralnih resursa [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prava na rudarenje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju i prestanak poslovanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prijeboj financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za naftnu i plinsku imovinu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za imovinu za računalno programiranje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za nekretnine, postrojenja i opremu [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rezerviranja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za reklasifikaciju financijskih instrumenata [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za priznavanje u dobit ili gubitak razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije [text block]

text block

MSFI 7 28. (a)

Opis računovodstvene politike za priznavanje prihoda [text block]

text block

MRS 18 35. (a), MRS 1 117. (b), datum prestanka 1.1.2018.

Opis računovodstvene politike za vremenska razgraničenja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za reosiguranje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za popravke i održavanje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za repo i obratne repo ugovore [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za rashode za istraživanje i razvoj [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za ograničeni novac i novčane ekvivalente [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za izvještavanje po segmentima [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za sporazume o koncesijama za usluge [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije plaćanja na temelju dionica [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za troškove uklanjanja otkrivke [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za društva kćeri [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za poreze osim poreza na dobit [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za otpremnine [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za obveze prema dobavljačima i druge obveze [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za potraživanja od kupaca i druga potraživanja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za prihode od trgovanja i rashode za trgovanje [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s nekontrolirajućim interesima [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za transakcije s povezanim osobama [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za trezorske dionice [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvene politike za varante [text block]

text block

MRS 1 117. (b)

Opis računovodstvenih politika relevantnih za razumijevanje financijskih izvještaja [text block]

text block

MRS 1 117. (b)


PRILOG III.

Primjenjive specifikacije Inline XBRL

1.

Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost dokumenta instance Inline XBRL sa specifikacijom XBRL 1.1.i s registrom mjernih jedinica XBRL.

2.

Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svoje XBRL datoteke proširene taksonomije sa specifikacijama „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0”.

3.

Izdavatelji dostavljaju dokument instance Inline XBRL i svoje datoteke proširene taksonomije za XBRL u jednom izvještajnom paketu u kojem su datoteke taksonomije za XBRL upakirane u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages”.

4.

Izdavatelji su dužni osigurati usklađenost svojeg dokumenta instance Inline XBRL i proširene taksonomije sa zahtjevima o opisnom označavanju i pravilima sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja iz Priloga IV.

PRILOG IV.

Pravila opisnog označavanja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja

1.

Izdavatelji su dužni pobrinuti se da dokument instance Inline XBRL sadržava podatke jednog poslovnog subjekta tako da sve identifikacijske oznake subjekta u kontekstima budu jednakog sadržaja.

2.

Poslovni se subjekti identificiraju u dokumentu instance Inline XBRL s pomoću identifikacijskih oznaka pravnog subjekta u skladu s normom ISO 17442 za identifikacijske oznake i sheme u kontekstu XBRL.

3.

Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji primjenjuju element taksonomije koji je najbliži računovodstvenom značenju informacije koja se označava. Ako se pokaže da je moguće birati elemente glavne taksonomije, izdavatelji bi trebali odabrati element najužeg računovodstvenog značenja i/ili opsega.

4.

Ako bi najbliži element glavne taksonomije mogao pogrešno prenijeti računovodstveno značenje informacije koja se označava u skladu s točkom 3., izdavatelji kreiraju element proširene taksonomije i upotrebljavaju ga za opisno označavanje predmetne informacije. Za sve kreirane elemente proširene taksonomije vrijedi sljedeće:

(a)

ne udvostručuju značenje i opseg ikojeg elementa glavne taksonomije;

(b)

sadržavaju identifikaciju kreatora elementa;

(c)

dodjeljuje im se odgovarajući atribut salda;

(d)

imaju standardne oznake na jeziku koji odgovara jeziku godišnjeg financijskog izvještaja. Preporučuje se dodavanje oznaka na dodatnim jezicima. Sve oznake odgovaraju računovodstvenom značenju i opsegu opisanih temeljnih koncepata poslovanja.

5.

Izdavatelji su dužni pobrinuti se da svaki element proširene taksonomije upotrijebljen za opisno označavanje informacije u godišnjim financijskim izvještajima bude uključen u najmanje jednu hijerarhiju baze veza za prikaz i baze veza za definicije proširene taksonomije.

6.

Izdavatelji primjenjuju baze veza za izračun iz svojih proširenih taksonomija kojima se dokumentiraju aritmetički odnosi između numeričkih elemenata glavne i/ili proširene taksonomije, a posebno aritmetički odnosi između elemenata glavne i/ili proširene taksonomije za izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i ostalu sveobuhvatnu dobit, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima.

7.

Da bi se moglo utvrditi na koji se dio financijskih izvještaja opisna oznaka odnosi, izdavatelji kao početnu točku za određene dijelove financijskih izvještaja upotrebljavaju namjenske korijenske elemente taksonomije iz baza veza za prikaz u njihovoj proširenoj taksonomiji. Nazivi elemenata, oznake i prefiksi tih korijenskih elemenata taksonomije navedeni su u tablici 1.

Tablica

Nazivi elemenata, oznake i prefiksi korijenskih elemenata

Prefix

Element name

Oznaka

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o financijskom položaju – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o financijskom položaju

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Rezervirano mjesto za dobit ili gubitak – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za račun dobiti i gubitka ako se račun dobiti i gubitka objavljuje zasebno

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti ako se taj izvještaj objavljuje zasebno ili ako su račun dobiti i gubitka i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti kombinirani u jednom izvještaju

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o novčanim tokovima – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o novčanim tokovima

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Rezervirano mjesto za izvještaj o promjenama kapitala – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za izvještaj o promjenama kapitala

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Bilješke, računovodstvene politike i rezervirano mjesto za obvezne elemente glavne taksonomije – ova stavka MORA se iskoristiti kao početna točka za opisno označavanje informacija u bilješkama uz financijske izvještaje

Namjenski korijenski elementi taksonomije unose se i u datoteke taksonomije za XBRL koje ESMA izrađuje.

8.

Izdavatelji u svojim proširenim taksonomijama ne zamjenjuju oznake ili reference elemenata glavne taksonomije. Elementima glavne taksonomije mogu se dodati specifične oznake poslovnog subjekta.

9.

Izdavatelji su dužni pobrinuti se da elementi njihove proširene taksonomije kojima se opisno označavaju izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanim tokovima iz njihovih konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima budu usidreni na jedan ili više elemenata glavne taksonomije. Konkretno:

(a)

izdavatelj element svoje proširene taksonomije usidri na element glavne taksonomije koji ima najbliže šire računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj element proširene taksonomije izdavatelja. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa;

(b)

izdavatelj može element proširene taksonomije usidriti na element glavne taksonomije koji ima najbliže uže računovodstveno značenje i/ili opseg u odnosu na taj predmetni element proširene taksonomije. Izdavatelj u bazi veza za definicije svoje proširene taksonomije navodi odnos predmetnog elementa proširene taksonomije i predmetnog elementa ili predmetnih elemenata glavne taksonomije. Element proširene taksonomije pokazuje se kao cilj odnosa ili odnosā. Ako se u elementu proširene taksonomije kombinira nekoliko elemenata glavne taksonomije, izdavatelj usidri taj element proširene taksonomije na svaki od tih elemenata glavne taksonomije, osim elementa ili elemenata glavne taksonomije koji se opravdano smatraju beznačajnima.

10.

Neovisno o točki 9., izdavatelji ne trebaju na neki drugi element glavne taksonomije usidriti element proširene taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije u izvještaju o financijskom položaju, računu dobiti i gubitka i izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanim tokovima koja je međuzbroj drugih informacija u istom izvještaju.

11.

Izdavatelji su dužni pobrinuti se da vrsta podatka i vrsta razdoblja u elementu taksonomije koji se koristi za opisno označavanje informacije odražavaju računovodstveno značenje opisno označene informacije. Izdavatelji ne definiraju i ne primjenjuju prilagođenu vrstu za element taksonomije ako je odgovarajuća vrsta već definirana u XBRL specifikacijama ili XBRL registru vrsta podataka.

12.

Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji ne upotrebljavaju numeričke elemente taksonomije za označavanje različitih vrijednosti za određeni kontekst (subjekt, razdoblje i dimenzijske raščlambe), osim ako je razlika nastala zbog zaokruživanja povezanog s prezentiranjem iste informacije različite razine na nekoliko mjesta u istom godišnjem financijskom izvještaju.

13.

Pri opisnom označavanju informacija izdavatelji upotrebljavaju nenumeričke elemente taksonomije na način da se elementom opisno označe sve informacije koje odgovaraju definiciji određenog elementa. Izdavatelji ne smiju primjenjivati opisne oznake samo djelomično ili selektivno.

14.

Izdavatelji su dužni pobrinuti se da instanca Inline XBRL ne sadržava izvršni kod.

PRILOG V.

Datoteke taksonomije za XBRL

U datotekama taksonomije za XBRL koje ESMA objavi:

(a)

svi elementi glavne taksonomije utvrđuju se kao XBRL elementi;

(b)

utvrđuju se atributi elemenata glavne taksonomije u skladu s njihovom vrstom kako je propisano u Prilogu I.;

(c)

navode se ljudima čitljive oznake, kako je utvrđeno u tablici u Prilogu VI., dokumentira se značenje elemenata glavne taksonomije te reference;

(d)

definiraju se strukture kojima se olakšava pretraživanje sadržaja taksonomije i razumijevanje definicije elementa glavne taksonomije u kontekstu ostalih elemenata glavne taksonomije;

(e)

definiraju se odnosi na temelju kojih izdavatelji mogu usidriti elemente proširene taksonomije na elemente glavne taksonomije;

(f)

te su datoteke valjane u odnosu na specifikacije „XBRL 2.1” i „XBRL Dimensions 1.0” i upakirane su u skladu sa specifikacijama „Taxonomy Packages” iz Priloga III.;

(g)

sadržavaju tehničke informacije potrebne za razvoj informatičkih rješenja za sastavljanje usklađenih godišnjih financijskih izvještaja;

(h)

utvrđuju se razdoblja na koja se odnose.


PRILOG VI.

Shema glavne taksonomije

Tablica

Shema glavne taksonomije za opisno označavanje konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jevima

Prefix

Element name/role URI

Element type and attributes

Oznaka

Oznaka dokumentacije

Reference

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta [member]

Ovaj član označava neuobičajeno velike promjene cijena imovine ili tečaja stranih valuta.

Primjer: MRS 10 22. (g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Računovodstvene procjene [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 8 39.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Računovodstvene procjene [member]

Ovaj član označava imovinu, obvezu ili periodičku potrošnju određene imovine, podložno usklađenjima koja proizlaze iz procjene postojećeg statusa imovine i obveza te očekivanih budućih koristi i obveza povezanih s tom imovinom i obvezama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Računovodstvene procjene” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 8 39.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Računovodstvena dobit

Iznos dobiti (gubitka) za određeno razdoblje prije odbitka poreznih rashoda. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii., Objavljivanje: MRS 12 81. (c) i.

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Unaprijed obračunate obveze

Iznos obveza za primljenu robu ili pružene usluge koje nisu podmirene, za koje nisu izdani računi i koje nisu formalno dogovorene s dobavljačima, uključujući obveze prema zaposlenima.

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze; Odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao kratkoročni

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda koji su klasificirani kao kratkoročni. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao kratkoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Unaprijed obračunane obveze i odgođeni prihodi klasificirani kao dugoročni

Iznos unaprijed obračunatih obveza i odgođenih prihoda koji su klasificirani kao dugoročni. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Unaprijed obračunate obveze i odgođeni prihodi koji su klasificirani kao dugoročni [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao kratkoročne

Iznos unaprijed obračunatih obveza koje su klasificirane kao kratkoročne. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Unaprijed obračunate obveze klasificirane kao dugoročne

Iznos unaprijed obračunatih obveza koje su klasificirane kao dugoročne. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 78.

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Obračunati prihodi

Iznos imovine koji predstavlja ostvarene nenaplaćene prihode.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Akumulirana naknada za nenaplaćena potraživanja minimalnih najamnina

Iznos akumulirane naknade za nenaplaćena potraživanja minimalnih najamnina. Minimalna plaćanja najma jesu plaćanja tijekom najma koja se od najmoprimca traže ili se mogu tražiti, isključujući nepredviđenu najamninu, troškove za usluge i poreze koje treba platiti najmodavac, a koji mu se naknadno vraćaju, zajedno sa: (a) u slučaju najmoprimca, bilo kojim iznosima za koje jamči najmoprimac ili stranka povezana s njim, ili (b) u slučaju najmodavca, bilo kojim ostatkom vrijednosti za koji najmodavcu jamči: i. najmoprimac, ii. stranka povezana s najmoprimcem, ili iii. treća strana koja nije povezana s najmodavcem i koja je financijski sposobna ispuniti obvezu iz jamstva.

Objavljivanje: MRS 17 47. (d) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine i određuje se: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijskih obveza koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveza. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 10. (a), Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine koje se određuje: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koji su doveli do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Kumulativno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Ukupno povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Referenca: Izvedenice [member]; Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenica ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti [member]

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju i umanjenje vrijednosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), Objavljivanje: MRS 17 32. – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 41 54. (f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Akumulirana amortizacija [member]

Ovaj član označava akumuliranu amortizaciju. [Referenca: Troškovi amortizacije]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 75. (b), uobičajena praksa: MRS 17 32. – datum isteka 1.1.2019., uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), uobičajena praksa: MRS 41 54. (f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, imovina

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao imovina. [Referenca: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost, obveze

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika za zaštićene stavke koji je uključen u knjigovodstvenu vrijednost zaštićene stavke koja se u izvještaju o financijskom položaju priznaje kao obveza. [Referenca: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) ii. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, imovina

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska imovina mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Referenca: Financijska imovina po amortiziranom trošku; Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Kumulativno usklađenje zaštite fer vrijednosti od rizika koje je preostalo u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su se prestale usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika, obveze

Kumulativni iznos usklađenja zaštite fer vrijednosti od rizika koji je preostao u izvještaju o financijskom položaju za zaštićene stavke koje su financijska obveza mjerena po amortiziranom trošku, a prestale su se usklađivati za dobitke i gubitke na temelju zaštite od rizika. [Referenca: Financijske obveze po amortiziranom trošku: Zaštićene stavke [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.B (a) v. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Kumulativno umanjenje vrijednosti [member]

Ovaj član označava kumulativno umanjenje vrijednosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti]

Uobičajena praksa: MRS 16 73. (d), uobičajena praksa: MRS 17 32. – datum isteka 1.1.2019., uobičajena praksa: MRS 38 118. (c), uobičajena praksa: MRS 40 79. (c), uobičajena praksa: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 35.N – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 IG29. (b) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit

Iznos akumuliranih stavki prihoda i rashoda (uključujući reklasifikacijska usklađenja) koje se ne priznaju u dobit ili gubitak kako se zahtijeva ili dopušta u ostalim MSFI-jima. [Referenca: MSFI-ji [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit [member]

Ovaj član označava akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Troškovi stjecanja i administrativni troškovi povezani s ugovorima o osiguranju

Iznos troškova stjecanja i administrativnih troškova povezanih s ugovorima o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja

Fer vrijednost na datum stjecanja vlasničkog udjela koji je stjecatelj imao u stečeniku neposredno prije datuma stjecanja u okviru poslovnog spajanja izvršenog u fazama. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (p) i.

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Prenesena naknada za stjecanje, fer vrijednost na datum stjecanja

Fer vrijednost, na datum stjecanja, naknade za stjecanje prenesene u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Fer vrijednost, na datum stjecanja, ukupne prenesene naknade za stjecanje [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Troškovi stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznos troškova stjecanja za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Troškovi stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznos troškova stjecanja koji se priznaju kao rashod za transakcije koje se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, biološka imovina

Povećanje biološke imovine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina i goodwill

Povećanje nematerijalne imovine i goodwilla koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina i goodwill]

Uobičajena praksa: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Povećanje nematerijalne imovine, osim goodwilla, koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Povećanje ulaganja u nekretnine koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (b), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) ii.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Stjecanja iz poslovnih spajanja, obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Povećanje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, ostala rezerviranja

Povećanje ostalih rezerviranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ostala rezerviranja]

Uobičajena praksa: MRS 37 84.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Povećanje nekretnina, postrojenja i opreme koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) iii.

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Stjecanja u okviru poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Povećanje imovine iz reosiguranja koje je rezultat stjecanja u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa

Diskontna stopa koja se upotrebljava kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka diskontnih stopa [member]

Ovaj član označava diskontne stope koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije

Očekivana stopa inflacije koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa inflacije [member]

Ovaj član označava očekivane stope inflacije koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina

Očekivana stopa povećanja mirovina koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja mirovina [member]

Ovaj član označava očekivane stope povećanja mirovina koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća

Očekivana stopa povećanja plaća koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]; Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanih stopa povećanja plaća [member]

Ovaj član označava očekivane stope povećanja plaća koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja

Očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Aktuarska pretpostavka očekivanog trajanja života nakon umirovljenja [member]

Ovaj član označava očekivano trajanje života nakon umirovljenja koje se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite

Stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka stopa kretanja troškova zdravstvene zaštite [member]

Ovaj član označava stope kretanja troškova zdravstvene zaštite koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Aktuarske pretpostavke stopa smrtnosti

Stopa smrtnosti koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Aktuarska pretpostavka stopa smrtnosti [member]

Ovaj član označava stope smrtnosti koje se koriste kao aktuarske pretpostavke. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje

Dob za umirovljenje koja se koristi kao značajna aktuarska pretpostavka za određivanje sadašnje vrijednosti obveze na temelju definiranih primanja. [Referenca: Obveza na temelju definiranih primanja, po sadašnjoj vrijednosti; Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 144.

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Aktuarska pretpostavka dobi za umirovljenje [member]

Ovaj član označava dob za umirovljenje koja se koristi kao aktuarska pretpostavka. [Referenca: Aktuarske pretpostavke [member]]

Uobičajena praksa: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Aktuarske pretpostavke [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Aktuarske pretpostavke [member]

Ovaj član označava sve aktuarske pretpostavke. Aktuarske pretpostavke nepristrane su i međusobno usklađene najbolje moguće procjene demografskih i financijskih varijabli subjekta na temelju kojih se utvrđuje konačni trošak primanja nakon prestanka radnog odnosa. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Aktuarske pretpostavke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 19 145.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobici (gubici) proizašli iz promjena demografskih pretpostavki, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena demografskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Demografske pretpostavke bave se pitanjima kao što su: (a) smrtnost; (b) stope fluktuacije zaposlenika, invalidnost i prijevremeno umirovljenje; (c) udjel članova plana s uzdržavanim osobama koji će ispunjavati uvjete za stjecanje primanja; (d) udjel članova plana koji će odabrati svaku opciju plaćanja dostupnu u skladu s uvjetima plana; i (e) stope potraživanja prema planovima zdravstvene zaštite. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) ii.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobici (gubici) proizašli iz promjena financijskih pretpostavki, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz promjena financijskih pretpostavki koje uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Financijske pretpostavke bave se pitanjima kao što su: (a) diskontna stopa; (b) razine primanja, isključujući sve troškove primanja koje snose zaposlenici, i buduća plaća; (c) u slučaju primanja u sklopu zdravstvene zaštite, budući troškovi zdravstvene zaštite, uključujući troškove obrade odštetnih zahtjeva (tj. troškove koji će nastati obradom i rješavanjem odštetnih zahtjeva, uključujući pravne troškove i troškove procjenitelja štete); i (d) porezi plativi na temelju plana na doprinose koji se odnose na rad prije izvještajnog datuma ili na primanja koja proizlaze iz tog rada. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Objavljivanje: MRS 19 141. (c) iii.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Aktuarski dobici (gubici) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Smanjenje (povećanje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je posljedica aktuarskih dobitaka (gubitaka) koji proizlaze iz usklađenja na temelju iskustva koja uzrokuju ponovna mjerenja neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja. Usklađenja na temelju iskustva bave se učincima razlika između ranijih aktuarskih pretpostavki i onoga što se uistinu dogodilo. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja]

Uobičajena praksa: MRS 19 141. (c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Aktuarska sadašnja vrijednost obvezujućih mirovina

Sadašnja vrijednost očekivanih plaćanja u okviru mirovinskog plana u korist sadašnjih i bivših zaposlenika, koja se mogu pripisati već obavljenom radu.

Objavljivanje: MRS 26 35. (d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodatni ispravak vrijednosti koji se priznaje u dobit ili gubitak, račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Iznos dodatne rezervacije za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine koji se priznaje u dobit ili gubitak [Referenca: Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine]

Uobičajena praksa: MSFI 7 16. – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatna objavljivanja podataka o iznosima koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatna objavljivanja koja se odnose na vremenska razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku

Dodatne informacije o izloženosti subjekta riziku kada objavljeni kvantitativni podaci nisu reprezentativni.

Objavljivanje: MSFI 7 35.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnog spajanja

Dodatne informacije o naravi i financijskom učinku poslovnih spajanja potrebne da bi se postigli ciljevi MSFI-ja 3. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 63.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatne informacije o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima [text block]

Objavljivanje dodatnih informacija o naravi i promjenama rizika povezanih s udjelima u strukturiranim subjektima.

Objavljivanje: MSFI 12 B25.

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica [text block]

Dodatne informacije o aranžmanima o plaćanju na temelju dionica potrebne za ispunjenje zahtjeva o objavljivanju iz MSFI-ja 2. [Referenca: Aranžmani o plaćanju na temelju dionica [member]]

Objavljivanje: MSFI 2 52.

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatne informacije [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

Iznos dodatnih nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnim spajanjima. [Referenca: Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]; Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatne obveze, nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Dodatni uplaćeni kapital

Primici ili potraživanja iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primici na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Dodatni uplaćeni kapital [member]

Ovaj član označava primitke iznad nominalne vrijednosti izdanih dionica subjekta te primitke na temelju drugih transakcija koje uključuju dionice ili posjednike dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja

Iznos izvršenih dodatnih ostalih rezerviranja. [Referenca: Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 84. (b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatna rezerviranja, ostala rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Dodatno priznavanje, goodwill

Iznos dodatnog goodwilla koji se priznaje, osim goodwilla uključenog u grupu za otuđenje koja pri stjecanju ispunjava uvjete za klasificiranje kao namijenjena za prodaju u skladu s MSFI-jem 5. [Referenca: Goodwill; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d) ii.

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Povećanja na temelju stjecanja, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat stjecanja. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Povećanja na temelju kupnje, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat kupnje. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50. (b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Referenca: Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Povećanja na temelju naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koja su rezultat naknadnih rashoda koji se priznaju kao imovina. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Povećanja, ulaganja u nekretnine [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, obveze izu izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Povećanje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju, koje je rezultat povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja. [Referenca: Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju; Poslovna spajanja [member]]

Primjer: MSFI 4 IG37. (b), primjer: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina

Iznos povećanja biološke imovine koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, biološka imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nematerijalna imovina osim goodwilla

Iznos povećanja nematerijalne imovine osim goodwilla, koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, ulaganja u nekretnine

Iznos povećanja ulaganja u nekretnine koje nisu stečene u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 76. (a), Objavljivanje: MRS 40 79. (d) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, nekretnine, postrojenja i oprema

Iznos povećanja nekretnina, postrojenja i opreme koji nisu stečeni u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e) i.

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Povećanja koja ne proizlaze iz poslovnih spajanja, imovina iz reosiguranja

Iznos povećanja imovine iz reosiguranja koja nije stečena u okviru poslovnih spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]; Imovina iz reosiguranja]

Uobičajena praksa: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju

Iznos povećanja dugotrajne imovine osim financijskih instrumenata, odgođene porezne imovine, neto imovine na temelju definiranih primanja i prava koja proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Financijski instrumenti, klasa [member]; Dugotrajna imovina; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 8 24. (b), Objavljivanje: MSFI 8 28. (e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Povećanja imovine s pravom upotrebe

Iznos povećanja imovine s pravom upotrebe. [Referenca: Imovina s pravom upotrebe]

Objavljivanje: MSFI 16 53. (h) – na snazi od 1.1.2019.

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adresa sjedišta subjekta

Adresa na kojoj je registrirano sjedište subjekta.

Objavljivanje: MRS 1 138. (a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji

Adresa na kojoj se mogu dobiti konsolidirani financijski izvještaji krajnjeg ili bilo kojeg posrednog matičnog društva subjekta koji su u skladu s MSFI-jima. [Referenca: Konsolidirano [member]; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Prilagođeni ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica

Ponderirani prosječni broj glavnih redovnih dionica, plus ponderirani prosječni broj redovnih dionica koje bi bile izdane pri konverziji svih razrjedivih potencijalnih redovnih dionica u redovne dionice. [Referenca: Redovne dionice [member]; Ponderirani prosjek [member]]

Objavljivanje: MRS 33 70. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Troškovi amortizacije]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, bez poreza. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23. (e) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Usklađenja za tekući porez prethodnih razdoblja

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za tekući porez prethodnih razdoblja.

Primjer: MRS 12 80. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) derivatne financijske imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) izvedene financijske imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Derivatna financijska imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) financijske imovine koja se drži radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijska imovina; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, klasificirana kao imovina koja se drži radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha

Usklađenja za smanjenje (povećanje) zaliha radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Zalihe; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova bankama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Krediti i predujmovi bankama; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova klijentima

Usklađenja za smanjenje (povećanje) kredita i predujmova klijentima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Krediti i predujmovi klijentima; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostala imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostale kratkotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostala kratkotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih poslovnih potraživanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) ostalih poslovnih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire

Usklađenja za smanjenje (povećanje) obratnih repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljene vrijednosne papire radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obratni repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljene vrijednosne papire; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Usklađenja za smanjenje (povećanje) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Usklađenja za odgođene porezne rashode

Usklađenja za odgođene porezne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Odgođeni porezni rashodi (prihodi); Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Usklađenja za odgođeni porez prethodnih razdoblja

Usklađenja poreznih rashoda (prihoda) koji se priznaju u razdoblju za odgođeni porez prethodnih razdoblja.

Uobičajena praksa: MRS 12 80.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Troškovi amortizacije; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaju u dobit ili gubitak

Usklađenja za troškove amortizacije i gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti) radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti; Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Usklađenja za troškove amortizacije

Usklađenja za troškove amortizacije radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Usklađenja za prihode od dividendi

Usklađenja za prihode od dividendi radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Prihodi od dividende; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Usklađenja za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti

Usklađenja za za gubitke (dobitke) od promjena fer vrijednosti radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Usklađenja za financijske troškove

Usklađenja za financijske troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski troškovi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Usklađenja za financijske prihode

Usklađenja za financijske prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Usklađenja za financijske prihode (troškove)

Usklađenja za neto financijske prihode ili troškove radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijski prihodi (troškovi); Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Pridružena društva [member]; Zajednički pothvati [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem, nekretnine, postrojenja i opreme

Usklađenja za dobitak (gubitak) ostvaren otuđenjem nekretnina, postrojenja i opreme radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema; Otuđenja, nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje, biološka imovina

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje biološke imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Biološka imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenih instrumenata

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti izvedenih instrumenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene usklađenjem fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine

Usklađenja za dobitke (gubitke) ostvarene zbog promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ulaganja u nekretnine; Dobici (gubici) od usklađenja fer vrijednosti, ulaganja u nekretnine; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobit ili gubitak, goodwill

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti goodwilla, koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Goodwill; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Gubitak od umanjenja vrijednosti koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak

Usklađenja zbog gubitka od umanjenja vrijednosti (poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti), koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak, imovina za istraživanje i procjenu

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) imovine za istraživanje i procjenu, koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Imovina za istraživanje i procjenu [member]; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak, zalihe

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) zaliha, koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Zalihe; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak, krediti i predujmovi

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) kredita i predujmova, koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak, nekretnine, postrojenja i oprema

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) nekretnina, postrojenja i opreme, koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak; Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja

Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja koji se priznaje u dobit ili gubitak, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja; Gubitak od umanjenja vrijednosti; Usklađenja za gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak; Gubitak od umanjenja vrijednosti (poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti) koji se priznaje u dobit ili gubitak]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Usklađenja za rashod za porez na dobit

Usklađenja za rashod za porez na dobit radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 7 35.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda

Usklađenja za povećanje (smanjenje) odgođenih prihoda radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Odgođeni prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita banaka radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Depoziti banaka; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata

Usklađenja za povećanje (smanjenje) depozita klijenata radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Depoziti klijenata; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) izvedenih financijskih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Izvedene financijske obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza za primanja zaposlenika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja

Usklađenja za povećanje (smanjenje) financijskih obveza koje se drže radi trgovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Financijske obveze; Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak koje odgovaraju definiciji financijskih obveza koje se drže radi trgovanja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza iz osiguranja, reosiguranja i ugovora o ulaganju radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obveze iz ugovora o ulaganju; Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostale kratkoročne obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ostale obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja

Usklađenja za povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira

Usklađenja za povećanje (smanjenje) repo ugovora i gotovinskog kolaterala za pozajmljivanje vrijednosnih papira radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Repo ugovori i gotovinski kolateral za pozajmljivanje vrijednosnih papira; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza

Usklađenja za povećanje (smanjenje) obveza prema dobavljačima i ostalih obveza radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Obveze prema dobavljačima i ostale obveze; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Usklađenja za povećanje ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena

Usklađenja za povećanja ostalih rezerviranja koje je posljedica protoka vremena radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak); Ostala rezerviranja [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Usklađenja za kamatne rashode

Usklađenja za kamatne rashode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Kamatni rashodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Usklađenja za kamatne prihode

Usklađenja za kamatne prihode radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Kamatni prihodi; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine

Usklađenja za gubitke (dobitke) od otuđenja dugotrajne imovine radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dugotrajna imovina; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 14.

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Usklađenja za rezerviranja

Usklađenja za rezerviranja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Rezerviranja; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka)

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Objavljivanje: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Usklađenja za plaćanja temeljena na dionicama

Usklađenja za plaćanja temeljena na dionicama radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit pridruženih društava radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Pridružena društva [member]; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela

Usklađenja za neraspodijeljenu dobit od ulaganja obračunatih metodom udjela radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Ulaganja obračunata metodom udjela; Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika

Usklađenja za neostvarene gubitke (dobitke) od tečajnih razlika radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20. (b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Usklađivanja radi usklađenja dobiti (gubitka), osim promjena obrtnog kapitala

Usklađivanja, osim promjena obrtnog kapitala, radi usklađenja dobiti (gubitka) s neto novčanim tokom od (upotrijebljenim u okviru) poslovnih aktivnosti. [Referenca: Dobit (gubitak)]

Uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja iskazano po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima

Iznos ukupnih usklađenja knjigovodstvenih vrijednosti ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate ili pridružena društva u prvim financijskim izvještajima subjekta prema MSFI-jima, koja su iskazana po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Zajednički pothvati [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]; Društva kćeri [member]; Ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 31. (c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, imovina

Svođenje na srednju (neobvezujuću) cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koje se u pogledu imovine upotrebljava kao značajan ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]]

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Svođenje na srednju (neobvezujuću) cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koje se u pogledu vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta upotrebljava kao značajan ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]; Vlastiti vlasnički instrumenti subjekta [member]]

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Svođenje na srednju cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, obveze

Svođenje na srednju (neobvezujuću) cijenu o kojoj postoji konsenzus na tržištu, koje se u pogledu obveza upotrebljava kao značajan ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]]

Primjer: MSFI 13 B36. (c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice

Usklađenje dobiti (gubitka) za dividende na povlaštene dionice radi izračuna dobiti (gubitka) koja se može pripisati imateljima redovnih dionica matičnog društva. [Referenca: Povlaštene dionice [member]; Dobit (gubitak)]

Primjer: MRS 33 Primjer 12.: Izračun i prezentiranje osnovne i razrijeđene zarade po dionici (sveobuhvatni primjer), primjer: MRS 33 70. (a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Administrativni troškovi

Iznos troškova koje subjekt klasificira kao administrativne.

Primjer: MRS 1 103., Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 26 35. (b) vi.

ifrs-full

Advances

X instant credit

Primljeni predujmovi

Iznos uplata primljenih za robu koja se dostavlja ili usluge koje se pružaju u budućnosti.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Primljeni predujmovi za ugovore u tijeku

Iznos predujmova koje je subjekt primio prije obavljanja odnosnih radova na temelju ugovora o izgradnji.

Objavljivanje: IFRIC 15 21. (b) – datum isteka 1.1.2018., Objavljivanje: MRS 11 40. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Troškovi oglašavanja

Iznos troškova oglašavanja.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima [member]

Ovaj član označava ukupno usklađenje knjigovodstvenih vrijednosti iskazanih po prethodnim općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Prethodna općeprihvaćena računovodstvena načela [member]]

Objavljivanje: MSFI 1 30. (b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Agregirano za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobit ili gubitak

Ukupna razlika između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije za financijske instrumente koja se tek treba priznati u dobit ili gubitak. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 28. (b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajna pridružena društva [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna pridružena društva. [Referenca: Pridružena društva [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) ii., Objavljivanje: MSFI 4 39.M (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajna poslovna spajanja. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B65.

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Agregirano za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za pojedinačno neznačajne zajedničke pothvate. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (c) i., Objavljivanje: MSFI 4 39.M (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Agregirana izmjerena vrijednost [member]

Ovaj član označava sve vrste mjerenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Mjerenje” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Agregirani vremenski okviri [member]

Ovaj član označava agregirane vremenske okvire. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Dospijeće” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 61., Objavljivanje: MRS 17 31. (b) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 17 35. (a) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 17 47. (a) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 17 56. (a) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MSFI 15 120. (b) i. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 16 97. – na snazi od 1.1.2018. MSFI 16 94. – na snazi od 1.1.2019., primjer: MSFI 7 B11., primjer: MSFI 7 B35., Objavljivanje: MSFI 7 23.B (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Agregirano za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan [member]

Ovaj član označava agregirane podatke za jedinice koje stvaraju novac za koje iznos goodwilla ili nematerijalne imovine s neodređenim korisnim vijekom upotrebe nije značajan. [Referenca: Jedinice koje stvaraju novac [member]; Goodwill; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 36 135.

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Ukupni iznos fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava ukupni iznos fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Fer vrijednost kao pretpostavljeni trošak” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 1 30. (a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Poljoprivredni proizvodi po skupinama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Poljoprivredni proizvodi, skupina [member]

Ovaj član označava sve poljoprivredne proizvode kada se raščlanjuju po skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Poljoprivredni proizvodi po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno]

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) ii.

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Zrakoplovi

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta.

Primjer: MRS 16 37. (e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Zrakoplovi [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na zrakoplove koji se upotrebljavaju u poslovanju subjekta. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. (e)

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Zrakoplovi u financijskom najmu [member]

Ovaj član označava zrakoplove koje subjekt drži u financijskom najmu. [Referenca: Zrakoplovi [member]]

Uobičajena praksa: MRS 16 37. (e) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Prava na slijetanje u zračnoj luci [member].

Ovaj član označava prava na slijetanje u zračnoj luci.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Sve razine hijerarhije fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava sve razine hijerarhije fer vrijednosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Razine hijerarhije fer vrijednosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 19 142., Objavljivanje: MSFI 13 93. (b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Svi ostali segmenti [member]

Ovaj član označava poslovne djelatnosti i poslovne segmente o kojima se ne izvještava.

Objavljivanje: MSFI 15 115. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 8 16.

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Račun ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine

Iznos računa ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 16. – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Rezervacija za umanjenje vrijednosti za kreditne gubitke [member]

Ovaj član označava račun ispravka vrijednosti koji se upotrebljava za iskazivanje umanjenja vrijednosti financijske imovine uzrokovanog kreditnim gubicima.

Uobičajena praksa: MRS 12 81. (g)

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortizacija, imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Iznos amortizacije za imovinu koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MSFI 15 128. (b) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortizacija, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Iznos amortizacije odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju; Troškovi amortizacije; Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MSFI 4 IG39. (c), primjer: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Troškovi amortizacije

Iznos troškova amortizacije. Amortizacija je sustavno raspoređivanje amortizirajućeg iznosa nematerijalne imovine tijekom njezina korisnog vijeka upotrebe.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortizacija, nematerijalna imovina osim goodwilla

Iznos amortizacije nematerijalne imovine osim goodwilla. [Referenca: Troškovi amortizacije; Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e) vi.

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortizacije, nematerijalna imovina osim goodwilla

Metoda amortizacije koja se primjenjuje za nematerijalnu imovinu osim goodwilla. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla; Troškovi amortizacije]

Objavljivanje: MRS 38 118. (b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Amortizacija gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja

Iznos amortizacije odgođenih gubitaka (dobitaka) nastalih kupnjom reosiguranja. [Referenca: Troškovi amortizacije; Dobici (gubici) koji se priznaju u dobit ili gubitak, ostvareni kupnjom reosiguranja]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b) ii.

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Referenca: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Izvedenice [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku.

Iznos za koji se kreditnim izvedenim ili sličnim instrumentima povezanima s kreditima ili potraživanjima smanjuje najveća izloženost kreditnom riziku. [Referenca: Krediti i potraživanja; Kreditni rizik [member]; Najveća izloženost kreditnom riziku; Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti

Iznos za koji je potražni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti poništiti. [Referenca: Aktivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 36.

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi

Iznos za koji je dugovni saldo vremenskih razgraničenja umanjen jer ga više nije moguće u potpunosti nadoknaditi. [Referenca: Pasivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 36.

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti

Iznos za koji je nadoknadiva vrijednost jedinice (skupine jedinica) koja stvara novac veća od njezine knjigovodstvene vrijednosti. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]; Jedinice koje stvaraju novac [member]]

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) i., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) i.

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti

Iznos za koji se vrijednost dodijeljena ključnoj pretpostavci mora izmijeniti da bi nadoknadiva vrijednost jedinice bila jednaka njezinoj knjigovodstvenoj vrijednosti. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MRS 36 134. (f) iii., Objavljivanje: MRS 36 135. (e) iii.

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt

Troškovi subjekta koji se odnose na usluge ključnog upravljačkog osoblja koje pruža zaseban upravljački subjekt. [Referenca: Ključno upravljačko osoblje subjekta ili matičnog društva [member]; Zasebni upravljački subjekti [member]]

Objavljivanje: MRS 24 18.A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Iznos reklasifikacija ili promjena načina prezentiranja

Iznos koji se reklasificira kada subjekt promijeni način klasifikacije ili prezentiranja u svojim financijskim izvještajima.

Objavljivanje: MRS 1 41. (b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijske obveze

Iznos iskazan u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti koji se priznaje pri prestanku priznavanja financijskih obveza određenih po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 10. (d) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja (overlay approach)

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, iskazan kao zasebna stavka u dobiti ili gubitku.

Objavljivanje: MSFI 4 35D. (a) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, novoodređena financijska imovina

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit povezanu s novoodređenom financijskom imovinom, primjenom pristupa preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (f) i. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, prije oporezivanja

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, prije oporezivanja. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 4 35.D (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Iznos reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit primjenom pristupa preklapanja, bez poreza

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti reklasifikacijom iz dobiti ili gubitka pri primjeni pristupa preklapanja, bez poreza. [Referenca: Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 4 35.D (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Iznos koji se priznaje kao prihod na temelju sporazuma koji uključuje pravni oblik najma

Iznos koji se priznaje kao prihod na temelju sporazuma koji uključuju pravni oblik najma.

Objavljivanje: SIC 27 10. (b) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostale rezerve; Ostala sveobuhvatna dobit; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38., primjer: MSFI 5, Primjer 12.

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Iznos koji se priznaje u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuje u vlasničkom kapitalu, a odnosi se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava komponentu kapitala koja proizlazi iz iznosa koji se priznaju u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti i kumulativno iskazuju u vlasničkom kapitalu, aa odnose se na dugotrajnu imovinu ili grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 5 38., primjer: MSFI 5, Primjer 12.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve zaštite novčanog toka od rizika i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva zaštite novčanog toka od rizika]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.11. (d) i. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 24.E (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti rasponâ valutne osnovice i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vrijednosti raspona valutne osnovice]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.16. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika

Iznos koji se briše iz rezerve promjene vrijednosti vremenske vrijednosti opcija i uključuje u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) ili čvrste obveze na koje se primjenjuje računovodstvo zaštite fer vrijednosti od rizika. [Referenca: Rezerva promjene vremenske vrijednosti opcija]

Objavljivanje: MSFI 9 6.5.15. (b) i. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Iznos iskazan u dobiti ili gubitku primjenom MSFI-ja 9 za financijsku imovinu na koju se primjenjuje pristup preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (d) i. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Iznosi koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MSFI 4 Objavljivanje

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Troškovi, odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju

Povećanje odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju, koje je rezultat iznosa tih troškova. [Referenca: Odgođeni troškovi stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju]

Primjer: MSFI 4 IG39. (b), primjer: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Obveze, transakcije s povezanim osobama

Obveze koje su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Objavljivanje: MRS 24 20., Objavljivanje: MRS 24 18. (b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Ostale obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom imovinom

Obveze prema primatelju prijenosa povezane s prenesenom financijskom imovinom, osim nediskontiranih odljeva novca koji jesu ili bi mogli biti potrebni za povratnu kupnju financijske imovine koja se prestala priznavati (npr. izvršna cijena u opcijskom ugovoru). [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42E. (d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Potraživanja, transakcije s povezanim osobama

Potraživanja koja su rezultat transakcija s povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Objavljivanje: MRS 24 20., Objavljivanje: MRS 24 18. (b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Iznosi koji se priznaju na datum stjecanja za svaku glavnu klasu stečene imovine i preuzetih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaju odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnom spajanju

Iznosi koji se priznaju za transakciju koja se priznaje odvojeno od stjecanja imovine i preuzimanja obveza u poslovnim spajanjima. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (l) iii.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Iznosi koji se brišu iz kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, prije oporezivanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i usklađuju s fer vrijednosti financijske imovine nakon reklasifikacije iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, bez poreza. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 9 5.6.5. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja

Iznosi koji se brišu iz vlasničkog kapitala i uključuju u početni trošak ili drugu knjigovodstvenu vrijednost nefinancijske imovine (obveza) čije je stjecanje ili nastanak bila vrlo vjerojatna predviđena transakcija zaštićena od rizika, prije oporezivanja. [Referenca: Knjigovodstvena vrijednost [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23. (e) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 13C. (d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskom imovinom [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama. [Referenca: Financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 13C. (d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Iznosi koji podliježu provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebijaju financijskim obvezama [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit, primjenom pristupa preklapanja, da određivanje financijske imovine nije poništeno

Iznos koji bi bio reklasificiran iz dobiti ili gubitka u ostalu sveobuhvatnu dobit da određivanje financijske imovine nije poništeno primjenom pristupa preklapanja.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (f) ii. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Iznos koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39, financijska imovina na koju se primjenjuje pristup preklapanja

Iznos financijske imovine na koju se primjenjuje pristup preklapanja koji bi bio iskazan u dobiti ili gubitku da je primijenjen MRS 39.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (d) ii. – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost [text block]

Analiza starosti financijske imovine čiji je rok dospijeća prošao, ali joj nije umanjena vrijednost. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 37. (a) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izloženost s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti s pomoću vanjskog sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Referenca: Kreditna izloženost; Vanjske ocjene kreditne sposobnosti [member]]

Primjer: MSFI 7 IG23. (a) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza kreditnih izloženost s pomoću unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti [text block]

Objavljivanje analize kreditnih izloženosti s pomoću unutarnjeg sustava za ocjenjivanje kreditne sposobnosti. [Referenca: Kreditna izloženost; Unutarnje ocjene kreditne sposobnosti [member]]

Primjer: MSFI 7 IG23. (a) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti [text block]

Analiza financijske imovine za koju je pojedinačno utvrđeno umanjenje vrijednosti, uključujući čimbenike koje je subjekt razmatrao kada je utvrđivao umanjenje njezine vrijednosti. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza prihoda i rashoda [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Najava plana prestanka poslovanja [member]

Ovaj član označava najavu plana prestanka poslovanja.

Primjer: MRS 10 22. (b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Najava ili početak provedbe značajnog restrukturiranja [member]

Ovaj član označava najavu ili početak provedbe značajnog restrukturiranja.

Primjer: MRS 10 22. (e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Primjenjiva porezna stopa

Primjenjiva stopa poreza na dobit.

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Površina zemljišta koje se koristi za poljoprivredu

Površina zemljišta koje subjekt koristi za poljoprivredu.

Uobičajena praksa: MRS 41 46. (b) i.

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Sporazumi koji uključuju pravni oblik najma [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: SIC 27 10. – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Sporazumi koji uključuju pravni oblik najma [member]

Ovaj član označava sve sporazume koji uključuju pravne oblike najma. Na primjer, subjekt može ulagač dati imovinu u najam i uzeti istu tu imovinu natrag u najam ili može zakonito prodati imovinu i potom je uzeti natrag u najam. Oblik svakoga sporazuma i njegovi uvjeti mogu se znatno razlikovati. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Sporazumi koji uključuju pravni oblik najma” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: SIC 27 10. – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Dužnički instrumenti koje subjekt drži, a koji si osigurani imovinom

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a koji su osigurani odnosnom imovinom. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Financiranja pokrivena imovinom [member]

Ovaj član označava financiranja pokrivena imovinom.

Primjer: MSFI 12 B23. (b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Vrijednosni papiri osigurani imovinom, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos koji se vrijednosnim papirima osiguranima odnosnom imovinom dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

Primjer: MRS 19 142. (g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju

Iznos priznate imovine za očekivani povrat nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Očekivani povrat, nepredviđene obveze u poslovnom spajanju; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c), Objavljivanje: MSFI 3 B64. (j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Imovina koja se priznaje za očekivani povrat, ostala rezerviranja

Iznos priznate imovine za očekivani povrat ostalih rezerviranja. [Referenca: Očekivani povrat, ostala rezerviranja; Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 85. (c)

ifrs-full

Assets

X instant debit

Imovina

Iznos resursa: (a) koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja; i (b) od kojih se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u subjekt.

Objavljivanje: MRS 1 55., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a), Objavljivanje: MSFI 13 93. (b), Objavljivanje: MSFI 13 93. (e), Objavljivanje: MSFI 8 28. (c), Objavljivanje: MSFI 8 23.

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Imovina i obveze [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 125.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze koje su klasificirane kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Imovina i obveze [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Imovina; Obveze]

Objavljivanje: MRS 1 125.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Imovina i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava imovinu i obveze koje nisu klasificirane kao namijenjene za prodaju. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Imovina i obveze klasificirane kao namijenjene za prodaju” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]; Obveze uključene u grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 38.

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Imovina i pasivna vremenska razgraničenja

Iznos imovine i pasivnih vremenskih razgraničenja. [Referenca: Imovina; Pasivna vremenska razgraničenja]

Objavljivanje: MSFI 14 21.

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Imovina koja proizlazi iz istraživanja i procjene mineralnih resursa

Iznos imovine koji proizlazi iz potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Imovina koja proizlazi iz ugovora o osiguranju

Iznos priznate imovine koja proizlazi iz ugovora o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Kolaterali koji se drže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Fer vrijednost kolaterala koje subjekt drži, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 15. (a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Imovina koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika [member]

Ovaj član označava imovinu koju subjekt drži radi zaštite obveza iz financijskih aktivnosti od rizika. [Referenca: Imovina; Obveze koje proizlaze iz financijskih aktivnosti]

Primjer: MRS 7 C. Usklađivanje obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti, primjer: MRS 7 44C.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Imovina umanjena za kratkoročne obveze

Iznos imovine umanjene za iznos kratkoročnih obveza.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Imovina umanjena za kratkoročne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Imovina (obveze) plana primanja

Iznos imovine mirovinskog plana umanjen za obveze, osim aktuarske sadašnje vrijednosti obvezujućih mirovinskih primanja.

Objavljivanje: MRS 26 35. (a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Imovina stečena prisvajanjem kolaterala ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja

Iznos imovine koju je subjekt dobio prisvajanjem kolaterala koje ima kao jamstvo ili pozivanjem na ostala kreditna poboljšanja (na primjer, jamstva). [Referenca: Jamstva [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 38. (a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Imovina plana primanja

Iznos imovine koju subjekt drži u okviru mirovinskih planova. [Referenca: Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 26 35. (a) i.

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Imovina osim novca i novčanih ekvivalenata u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Iznos imovine, osim novca i novčanih ekvivalenata, u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 40. (d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima

Iznos imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Troškovi stjecanja ugovora s klijentom dodatni su troškovi stjecanja tog ugovora koje subjekt ne bi imao da nije stekao taj ugovor. Troškovi ispunjenja ugovora s klijentom troškovi su izravno povezani s ugovorom ili s očekivanim ugovorom koji subjekt može posebno navesti.

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Imovina priznata u financijskim izvještajima subjekta u vezi sa strukturiranim subjektima

Iznos imovine priznate u financijskim izvještajima subjekta u vezi s njegovim udjelima u strukturiranim subjektima. [Referenca: Imovina; Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 29. (a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Kolaterali koji se prodaju ili ponovno zalažu ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja, po fer vrijednosti

Fer vrijednost kolaterala koji se prodaje ili ponovno zalaže, a čija su prodaja ili ponovni zalog dopušteni ako vlasnik kolaterala ispuni svoju obvezu plaćanja. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 15. (b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Imovina koju subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Iznos prenesene financijske imovine koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Imovina na koju se primjenjuju značajna ograničenja

Iznos imovine grupe u konsolidiranim financijskim izvještajima, na koju se primjenjuju značajna ograničenja (na primjer zakonska, ugovorna i regulatorna ograničenja) sposobnosti subjekta da pristupi imovini i koristi je.

Objavljivanje: MSFI 12 13. (c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Imovina prenesena na strukturirane subjekte, u trenutku prijenosa

Iznos, u trenutku prijenosa, sve imovine prenesene na strukturirane subjekte. [Referenca: Nekonsolidirani strukturirani subjekti [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 27. (c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Imovina iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju

Iznos imovine iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MRS 1 55., primjer: MSFI 4 IG20. (b), primjer: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Imovina u okviru ustupljenog reosiguranja

Iznos imovine u okviru ugovora o osiguranju u kojima je subjekt ugovaratelj osiguranja.

Primjer: MRS 1 55., primjer: MSFI 4 IG20. (c), primjer: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Imovina koja nosi znatan rizik značajnog usklađivanja tijekom sljedeće financijske godine

Iznos imovine koja podliježe pretpostavkama koje nose značajan rizik da će uzrokovati značajna usklađivanja iznosa te imovine tijekom sljedeće financijske godine.

Objavljivanje: MRS 1 125. (b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42.D (e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Povezane obveze koje subjekt nastavlja priznavati do razmjera nastavka sudjelovanja

Iznos obveza povezanih s prenesenom financijskom imovinom koju subjekt nastavlja u cijelosti priznavati do razmjera nastavka svojeg sudjelovanja. [Referenca: Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 42D. (f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Pridružena društva [member]

Ovaj član označava subjekte u kojima ulagač ima značajan utjecaj.

Objavljivanje: MRS 24 19. (d), Objavljivanje: MRS 27 17. (b), Objavljivanje: MRS 27 16. (b), Objavljivanje: MSFI 12 B4. (d), Objavljivanje: MSFI 4 39M. (a) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9

ifrs-full

AtCostMember

member

Po trošku [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku. Trošak je iznos plaćenog novca ili novčanih ekvivalenata ili fer vrijednost druge naknade dane za stjecanje imovine u trenutku njezina stjecanja ili izgradnje, ili po potrebi iznos koji se može pripisati toj imovini kod početnog priznavanja u skladu s određenim zahtjevima drugih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 55.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

Po trošku ili u skladu s MSFI-jem 16 u okviru modela fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku ili MSFI-ju 16 ako subjekt u pravilu za mjerenje klase imovine upotrebljava model fer vrijednosti. [Referenca: Po trošku [member]]

Objavljivanje: MRS 40 78. – na snazi od 1.1.2019.

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

Po trošku u okviru modela fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na trošku ako subjekt u pravilu za mjerenje klase imovine upotrebljava model fer vrijednosti. [Referenca: Po trošku [member]]

Objavljivanje: MRS 40 78. – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Po fer vrijednosti [member]

Ovaj član označava mjerenje koje se temelji na fer vrijednosti. Fer vrijednost jest cijena koja bi bila postignuta pri prodaji imovine ili plaćena pri prijenosu obveze u uobičajenoj transakciji među tržišnim sudionicima na dan mjerenja.

Objavljivanje: MRS 40 32.A, Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 13 93. (a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Revizorska naknada

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Revizorska naknada [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Naknada revizoru za usluge revizije

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za usluge revizije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Naknada revizoru za ostale usluge

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta, koje subjekt ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Naknada revizoru za porezne usluge

Iznos naknada koje su plaćene ili se trebaju platiti revizorima subjekta za porezne usluge.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Odobrene kapitalne obveze za koje nije sklopljen ugovor

Iznos kapitalnih obveza koje je subjekt odobrio, ali za koje subjekt nije sklopio ugovor. [Referenca: Kapitalne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Financijska imovina raspoloživa za prodaju [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Prosječna efektivna porezna stopa

Porezni rashodi (prihodi) podijeljeni s računovodstvenom dobiti. [Referenca: Računovodstvena dobit]

Objavljivanje: MRS 12 81. (c) ii.

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Prosječni tečaj stranih valuta

Prosječni tečaj stranih valuta koji subjekt primjenjuje. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Prosječan broj zaposlenika

Prosječan broj osoblja koje subjekt zapošljava tijekom nekog razdoblja.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika

Prosječna cijena instrumenta zaštite od rizika. [Referenca: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika

Prosječna stopa instrumenta zaštite od rizika. [Referenca: Instrumenti zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 23.B (b) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Salda tekućih računa klijenata

Iznos salda tekućih računa klijenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda depozita klijenata po viđenju

Iznos salda depozita klijenata po viđenju koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda drugih depozita klijenata

Iznos salda depozitarnih računa klijenata koje subjekt drži, no ne iskazuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda oročenih depozita klijenata

Iznos salda oročenih depozita klijenata koje subjekt drži.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Salda u bankama

Iznos salda novca koji se drži u bankama.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Imovina od bankovnih akcepata

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao imovina.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Obveze od bankovnih akcepata

Iznos bankovnih akcepata koji se priznaju kao obveze.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Bankovni i slični troškovi

Iznos bankovnih i sličnih troškova koje subjekt priznaje kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Saldo računa u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu

Iznos salda računa koji se vode u središnjim bankama osim depozita za obveznu pričuvu. [Referenca: Depoziti za obveznu pričuvu u središnjim bankama]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Posudbe od banaka, nediskontirani novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova u vezi s posudbama od banaka. [Referenca: Posudbe]

Primjer: MSFI 7 IG31.A – na snazi od 1.1.2019., primjer: MSFI 7 B11D.

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Dužnički instrumenti banaka koje subjekt drži

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdala ih je banka. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Drugi bankovni aranžmani, klasificirani kao novčani ekvivalenti

Klasifikacija novčanih ekvivalenata koji predstavljaju bankovne aranžmane koje subjekt ne objavljuje zasebno u istom izvještaju ili bilješci. [Referenca: Novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Prekoračenja po bankovnom računu

Iznos podignut s računa koji premašuje postojeći gotovinski saldo. To banka smatra odobravanjem kratkoročnog kredita. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici

Iznos zarade po dionici kada su osnovna i razrijeđena vrijednost jednake. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, koje uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici, koje uključuju neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna i razrijeđena zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza;

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Osnovna i razrijeđena zarada po dionici [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici

Iznos dobiti (gubitka) koji se može pripisati imateljima redovnih dionica matičnog društva (brojnik) podijeljen s ponderiranim prosječnim brojem glavnih redovnih dionica tijekom razdoblja (nazivnik).

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od neprekinutog poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Neprekinuto poslovanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MRS 33 68.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici od prestanka poslovanja, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza] Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, uključujući neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza

Osnovna zarada (gubitak) po dionici, koja uključuje neto kretanja salda vremenskih razgraničenja i neto kretanja povezanog odgođenog poreza. [Referenca: Osnovna zarada (gubitak) po dionici; Neto promjene aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja povezanih s dobiti ili gubitkom i neto promjene povezanog odgođenog poreza]

Objavljivanje: MSFI 14 26.

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Osnovna zarada po dionici [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama

Opis osnove podjele prihoda od vanjskih klijenata po pojedinim državama. [Referenca: Prihodi]

Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Plodonosna biološka imovina [member]

Ovaj član označava plodonosnu biološku imovinu. Plodonosna biološka imovina jest imovina koja nije potrošna. [Referenca: Biološka imovina; Potrošna biološka imovina [member]]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Plodonosne biljke

Iznos nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. i.

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Plodonosne biljke [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na plodonosne biljke. Plodonosna biljka jest živa biljka (a) koja se koristi u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda; (b) za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednog obračunskog razdoblja i (c) za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpada. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Primjer: MRS 16 37. i.

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Plaćena ili plativa primanja

Iznos plaćenih primanja ili primanja plativih u okviru mirovinskih planova.

Objavljivanje: MRS 26 35. (b) v.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Za stečena potraživanja, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni

Za potraživanja stečena poslovnim spajanjima, najbolja moguća procjena ugovornih novčanih tokova na datum stjecanja za koje se ne očekuje da će biti naplaćeni. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h) iii.

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Biološka imovina

Ukupnost živih životinja ili biljaka koje se priznaju kao imovina.

Objavljivanje: MRS 1 54. (f), Objavljivanje: MRS 41 50., primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biološka imovina, starost [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema starosti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po starosti” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biološka imovina [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biološka imovina po starosti [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biološka imovina po skupinama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 41 41.

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Biološka imovina po vrstama [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Biološka imovina, skupina [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema skupinama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po skupinama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 41.

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biološka imovina [member]

Ovaj član označava žive životinje ili biljke. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 17 31 (a) – datum isteka 1.1.2019., uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Biološka imovina založena kao jamstvo za obveze

Iznos biološke imovine založene kao jamstvo za obveze. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biološka imovina, vrsta [member]

Ovaj član označava svu biološku imovinu kada se raščlanjuje prema vrstama. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Biološka imovina po vrstama” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Biološka imovina čije je vlasništvo ograničeno

Iznos biološke imovine čije je vlasništvo ograničeno. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Izdane obveznice

Iznos obveznica koje je subjekt izdao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Izdane obveznice, nediskontirani novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s izdanim obveznicama. [Referenca: Izdane obveznice]

Primjer: MSFI 7 IG31.A – na snazi od 1.1.2019., primjer: MSFI 7 B11D.

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Troškovi posudbe [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Kapitalizirani troškovi posudbe

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a mogu se izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine i sastavni su dio troška te imovine.

Objavljivanje: MRS 23 26. (a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Nastali troškovi posudbe

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Troškovi posudbe koji se priznaju kao rashod

Iznos kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava, a priznaju se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Posudbe

Iznos nepodmirenih sredstava koji je subjekt obvezan vratiti.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Posudbe [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Posudbe, usklađenje s osnovom kamatne stope

Usklađenje s osnovom (referentnom stopom) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Posudbe po nazivu [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Posudbe po nazivu [member]

Ovaj član označava sve posudbe kada se raščlanjuju prema nazivu. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Posudbe po nazivu” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Posudbe, po vrsti [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Posudbe, kamatna stopa

Kamatna stopa na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Posudbe, osnova kamatne stope

Osnova (referentna stopa) koja se primjenjuje za izračun kamatne stope na posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Posudbe, dospijeće

Dospijeće posudbi. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Posudbe, izvorna valuta

Valuta posudbe. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Posudbe koje se priznaju na datum stjecanja

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za posudbe preuzete poslovnim spajanjem. [Referenca: Posudbe; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Donja granica raspona [member]

Ovaj član označava donju granicu nekog raspona.

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 B6., Objavljivanje: MSFI 14 33. (b), Objavljivanje: MSFI 2 45. (d), uobičajena praksa: MSFI 7 7.

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Zaštićena imena

Vrijednost nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Zaštićena imena [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja predstavlja prava na skupinu komplementarne imovine, kao što su robni (ili uslužni) žig i pripadajući robni naziv, formule, recepture i tehnološka stručnost. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (a)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Prava na prikazivanje [member]

Ovaj član označava prava na prikazivanje.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Rashod za naknade za brokerske usluge

Iznos rashoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge obračunate subjektu.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Prihodi od naknada za brokerske usluge

Iznos prihoda koji se priznaje za naknade za brokerske usluge koje je subjekt obračunao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Zgrade

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

BuildingsMember

member

Zgrade [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koji se odnose na amortizirajuće zgrade i slične strukture koje se koriste u poslovanju. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Poslovna spajanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 3 B64.

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Poslovna spajanja [member]

Ovaj član označava transakcije ili druge događaje kojima stjecatelj stječe kontrolu nad jednim poslovnim subjektom ili više njih. Transakcije koje se ponekad nazivaju „pravo spajanje” ili „spajanje jednakih” smatraju se i poslovnim spajanjem jer je to izraz koji se upotrebljava u MSFI-ju 3.

Objavljivanje: MSFI 3 B64.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Poništenje trezorskih dionica

Iznos trezorskih dionica koje su poništene tijekom razdoblja. [Referenca: Trezorske dionice]

Uobičajena praksa: MRS 1 106. (d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Kapitalne obveze

Iznos budućih kapitalnih rashoda na koje se subjekt obvezao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Kapitalne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Stopa kapitalizacije troškova posudbe prihvatljivih za kapitalizaciju

Ponderirani prosjek kamata i ostalih troškova subjekta koji proizlaze iz posudbe sredstava primjenjivih na posudbe subjekta koje su nepodmirene tijekom razdoblja, osim onih posudbi koje su izričito nastale radi nabave kvalificirane imovine. [Referenca: Ponderirani prosjek [member]; Posudbe]

Objavljivanje: MRS 23 26. (b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Kapitalizirani troškovi razvoja [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja proizlazi iz troškova razvoja kapitaliziranih prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako subjekt može dokazati sve što je navedeno u nastavku: (a) tehničku izvedivost dovršenja nematerijalne imovine da bi ta imovina bila raspoloživa za upotrebu ili prodaju; (b) vlastitu namjeru da dovrši nematerijalnu imovinu te da je koristi ili proda; (c) vlastitu sposobnost za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; (d) način na koji će nematerijalna imovina stvarati vjerojatne buduće ekonomske koristi. Među ostalim, subjekt može dokazati postojanje tržišta za proizvode nematerijalne imovine ili za samu nematerijalnu imovinu ili, ako će se ona koristiti unutar subjekta, njezinu korisnost; (e) raspoloživost odgovarajućih tehničkih, financijskih i drugih resursa za dovršenje razvoja, te za upotrebu ili prodaju nematerijalne imovine; i (f) vlastitu sposobnost za pouzdano mjerenje rashoda koji se mogu pripisati nematerijalnoj imovini tijekom njezina razvijanja.

Uobičajena praksa: MRS 38 119.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Kapitalna rezerva za otkup

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Kapitalna rezerva za otkup [member]

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na rezervu za otkup vlastitih dionica subjekta.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Kapitalni zahtjevi [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 136.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Kapitalni zahtjevi [member]

Ovaj član označava kapitalne zahtjeve kojima poslovni subjekt podliježe. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kapitalni zahtjevi” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 136.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Kapitalne rezerve

Komponenta vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Kapitalne rezerve [member]

Ovaj član označava komponentu vlasničkog kapitala koja se odnosi na kapitalne rezerve.

Uobičajena praksa: MRS 1 108.

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 16 73. (d), Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 17 32. – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 38 118. (c), Objavljivanje: MRS 38 118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (c), Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MRS 41 54. (f), Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.I – na snazi od 1.1.2018., uobičajena praksa: MSFI 7 IG29. – datum isteka 1.1.2018., uobičajena praksa: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Ulaganja u nekretnine iskazana po trošku u okviru modela fer vrijednosti, u trenutku prodaje

Iznos ulaganja u nekretnine u trenutku prodaje iskazan po trošku u okviru modela fer vrijednosti. [Referenca: Po trošku u okviru modela fer vrijednosti [member]; Knjigovodstvena vrijednost [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 78. (d) ii. – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Knjigovodstvena vrijednost [member]

Ovaj član označava iznos po kojemu se određena imovina priznaje u izvještaju o financijskom položaju (nakon odbitka cjelokupne akumulirane amortizacije i akumuliranih gubitaka od umanjenja vrijednosti). Predstavlja i standardnu vrijednosti za os „Knjigovodstvena vrijednost, akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti te bruto knjigovodstvena vrijednost” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Troškovi amortizacije; Gubitak od umanjenja vrijednosti]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e), Objavljivanje: MRS 17 32. – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 38 118. (e), Objavljivanje: MRS 40 76., Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 41 50., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d), Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.I – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 IG29. (a) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 37. (b) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

Cash

X instant debit

Novac

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju. [Referenca: Novac u blagajni]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAbstract

 

Novac [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Novčani predujmovi i krediti od povezanih osoba

Priljev novca od predujmova i kredita od povezanih osoba. [Referenca: Povezane osobe [member]; Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Novčani predujmovi i krediti odobreni drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Iznos novčanih predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Novčani predujmovi i krediti odobreni povezanim osobama

Novčani odljev za kredite i predujmove odobrene povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Novac i salda računa u središnjim bankama

Iznos novca i salda računa koji se vode u središnjim bankama.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti

Iznos novca u blagajni i depozitima po viđenju, uz kratkotrajna, visokolikvidna ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca te koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti. [Referenca: Novac; Novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 1 54. i., Objavljivanje: MRS 7 45., Objavljivanje: MSFI 12 B13. (a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Novac i novčani ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti, iznos koji se dodaje fer vrijednosti imovine plana

Iznos koji se u novcu i novčanim ekvivalentima dodaje fer vrijednosti imovine plana definiranih primanja. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Imovina plana, po fer vrijednosti; Planovi definiranih primanja [member]]

Primjer: MRS 19 142. (a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju

Iznos novca i novčanih ekvivalenata koji su klasificirani kao dio grupe za otuđenje namijenjene za prodaju. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Iznos značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 48.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o novčanim tokovima kada se razlikuje od iznosa novca i novčanih ekvivalenata u izvještaju o financijskom položaju. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Novac i novčani ekvivalenti ako se razlikuju od iznosa u izvještaju o financijskom položaju [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Novac i novčani ekvivalenti u stečenim ili otuđenim društvima kćerima ili poslovnim subjektima

Iznos novca i novčanih ekvivalenata u društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima nad kojima je kontrola stečena odnosno izgubljena. [Referenca: Društva kćeri [member]; Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 40. (c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Novac i novčani ekvivalenti koji se priznaju na datum stjecanja

Iznos novca i novčanih ekvivalenata stečenih poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Založeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama

Iznos gotovinskog kolaterala koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim obvezama. [Referenca: Financijske obveze]

Primjer: MSFI 7 IG40D., primjer: MSFI 7 13C. (d) ii.

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama

Primljeni gotovinski kolateral koji podliježe provedivim glavnim sporazumima o prijeboju ili sličnim sporazumima, a koji se ne prebija financijskim imovinama. [Referenca: Financijska imovina]

Primjer: MSFI 7 IG40D., primjer: MSFI 7 13C. (d) ii.

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Novčani ekvivalenti

Iznos kratkotrajnih, visokolikvidnih ulaganja koja se mogu brzo konvertirati u poznate iznose novca, a koja su podložna beznačajnom riziku promjena vrijednosti.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

Novčani ekvivalenti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zaštite novčanog toka od rizika [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zaštite novčanih tokova od rizika [member]

Ovaj član označava zaštitu od izloženosti promjenama novčanih tokova (a) koja se može pripisati određenom riziku povezanom s priznatom imovinom ili obvezom (kao što su sva ili neka buduća plaćanja kamata na dugovanja s promjenjivom kamatnom stopom) ili s vrlo vjerojatnom predviđenom transakcijom; i (b) koja može utjecati na račun dobiti i gubitka. [Referenca: Zaštite od rizika [member]]

Objavljivanje: MRS 39 86. (b), Objavljivanje: MSFI 7 20.A – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 21.B – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 24.C – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Novčani tokovi iz neprekinutog poslovanja i prestanka poslovanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Novčani tokovi od gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Ukupni novčani tokovi koji proizlaze iz gubitka kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani u ulagačke aktivnosti. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 39.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) ograničenog novca i novčanih ekvivalenata. [Referenca: Ograničeni novac i novčani ekvivalenti]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) smanjenja (povećanja) kratkoročnih depozita i ulaganja

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) kratkoročnih depozita i ulaganja.

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao ulagačke aktivnosti.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) istraživanja i procjene mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) potrage za mineralnim resursima, uključujući minerale, naftu, prirodni plin i slične neobnovljive resurse, nakon što subjekt ostvari zakonsko pravo na istraživanje određenog područja, te određivanje tehničke izvedivosti i komercijalne isplativosti vađenja mineralnih resursa, klasificirani kao poslovne aktivnosti.

Objavljivanje: MSFI 6 24. (b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, a to su aktivnosti koje uzrokuju promjene visine i sastava uplaćenog vlasničkog kapitala te posudbi subjekta.

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti. [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) financijskih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja (smanjenja) kratkoročnih posudbi

Priljev (odljev) novca uzrokovan smanjenjem (povećanjem) kratkoročnih posudbi. [Referenca: Kratkoročne posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) povećanja poslovne sposobnosti

Ukupni iznos novčanih tokova koji se odnose na povećanja sposobnosti subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

Primjer: MRS 7 50. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ugovora o osiguranju. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Objavljivanje: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti koji obuhvaćaju stjecanje i otuđenje dugotrajne imovine i druga ulaganja koja nisu uključena u novčane ekvivalente.

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti. [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) ulagačkih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) očuvanje poslovne sposobnosti

Ukupni iznos novčanih tokova potrebnih kako bi se očuvala postojeća sposobnost subjekta za izvršenje poslovnih aktivnosti (na primjer, mjereno u jedinicama outputa po danu).

Primjer: MRS 7 50. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti koje su glavne djelatnosti subjekta koje ostvaruju prihode, a nisu ulagačke ni financijske aktivnosti. [Referenca: Prihodi]

Objavljivanje: MRS 7 10., Objavljivanje: MRS 7 50. (d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, neprekinuto poslovanje

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s neprekinutim poslovanjem. [Referenca: Neprekinuto poslovanje [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti, prestanak poslovanja

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti subjekta povezani s prestankom poslovanja. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]; Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovnih aktivnosti]

Objavljivanje: MSFI 5 33. (c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja

Novac od (upotrijebljen u okviru) poslovanja subjekta.

Primjer: MRS 7 A. Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, primjer: MRS 7 20.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Novčani tokovi od (upotrijebljeni u okviru) poslovanja prije promjena obrtnog kapitala

Priljev (odljev) novca iz poslovanja subjekta prije promjena obrtnog kapitala.

Primjer: MRS 7 A. Izvještaj o novčanim tokovima za subjekte koji nisu financijske institucije, uobičajena praksa: MRS 7 20.

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Novčani tokovi upotrijebljeni u aktivnostima istraživanja i razvoja

Novčani odljev za aktivnosti istraživanja i razvoja.

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Novčani tokovi upotrijebljeni za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Ukupni novčani tokovi koji se upotrebljavaju za stjecanje kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 39.

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Novac u blagajni

Iznos novca koji subjekt drži. To ne uključuje depozite po viđenju.

Uobičajena praksa: MRS 7 45.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Novčani odljev za najmove

Novčani odljev za najmove.

Objavljivanje: MSFI 16 53. (g) – na snazi od 1.1.2019.

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Plaćeni novac, obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju

Smanjenje obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koje je posljedica plaćenog novca. [Referenca: Obveze iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju]

Primjer: MSFI 4 IG37. (c), primjer: MSFI 4 37. (e)

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Novčane isplate na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirane kao ulagačke aktivnosti

Novčani odljev za ročnice, terminske ugovore, ugovore o opciji i ugovore o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su isplate klasificirane kao financijske aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Novčani primici na temelju ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Priljev novca od ročnica, terminskih ugovora, ugovora o opciji i ugovora o zamjeni osim ako su ti ugovori namijenjeni trgovanju ili ako su primici klasificirani kao financijske aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima, klasificirani kao ulagačke aktivnosti

Priljev novca od povrata predujmova i kredita odobrenih drugim subjektima (osim predujmova i kredita od financijske institucije), klasificiran kao ulagačke aktivnosti.

Primjer: MRS 7 16. (f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Novčani primici od povrata predujmova i kredita odobrenih povezanim osobama

Priljev novca od povrata kredita i predujmova koje je subjekt odobrio povezanim osobama. [Referenca: Povezane osobe [member]]

Uobičajena praksa: MRS 7 16.

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Novčane otplate predujmova i kredita od povezanih osoba

Novčani odljev za otplate predujmova i kredita od povezanih osoba. [Referenca: Povezane osobe [member]; Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 7 17.

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Preneseni novac

Fer vrijednost na datum stjecanja novca koji se prenosi kao naknada za stjecanje u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (f) i.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima [member]

Ovaj član označava sve kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Kategorije imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima]

Objavljivanje: MSFI 15 128. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije kratkotrajne financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije kratkotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorije financijske imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 8.

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorije financijskih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 8.

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorije dugotrajne financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorije dugotrajnih financijskih obveza [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorije povezanih osoba [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 24 19.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Povećanje (smanjenje) iznosa koji se priznaje kao odgođena porezna imovina prije stjecanja

Povećanje (smanjenje), kao rezultat poslovnog spajanja, odgođene porezne imovine stjecatelja prije stjecanja koje mijenja vjerojatnost da će stjecatelj realizirati tu imovinu. [Referenca: Odgođena porezna imovina; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Promjena vrijednosti rasponâ valutne osnovice [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Promjena vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Promjena vrijednosti vremenske vrijednosti opcija [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Promjene ukupne razlike između fer vrijednosti pri početnom priznavanju i cijene transakcije koja se tek treba priznati u dobit ili gubitak [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Promjene na računu ispravka vrijednosti za kreditne gubitke financijske imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Povećanje (smanjenje) biološke imovine

Povećanje (smanjenje) biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 50.

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Promjene biološke imovine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Promjene nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Promjene odgođenih troškova stjecanja koji proizlaze iz ugovora o osiguranju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Promjene odgođene porezne obveze (imovine) [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala

Povećanje (smanjenje) vlasničkog kapitala. [Referenca: Vlasnički kapital]

Objavljivanje: MRS 1 106. (d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Promjene vlasničkog kapitala [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis promjena izloženosti riziku

Opis promjena izloženosti rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Promjene u mjerenju fer vrijednosti, obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCreditDerivativeAbstract

 

Promjene fer vrijednosti kreditnog izvedenog instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske imovine (ili skupine financijske imovine) određene kao mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te imovine koje se određuju: (a) kao iznos promjene fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s financijskom imovinom koja se mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Izvedenice [member]; Financijska imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X duration credit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti financijske obveze koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika te obveze. [Referenca: Kreditni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 10. (a) – datum isteka 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 10.A (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X duration debit

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika financijske imovine

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kredita ili potraživanja koje se može pripisati promjenama kreditnog rizika kredita i potraživanja koje se određuju: (a) kao iznos promjene njezine fer vrijednosti koja se ne može pripisati promjenama tržišnih uvjeta koje su dovele do nastanka tržišnog rizika, ili (b) primjenom alternativne metode za koju subjekt vjeruje da vjernije prikazuje iznos promjene fer vrijednosti koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika imovine. [Referenca: Kreditni rizik [member]; Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (c) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

ChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X duration

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti kreditnih izvedenih ili sličnih instrumenata povezanih s kreditima ili potraživanjima. [Referenca: Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 9. (d) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration debit

Povećanje (smanjenje) goodwilla

Povećanje (smanjenje) goodwilla. [Referenca: Goodwill]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (d)

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

 

Promjene goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsAndGoodwillAbstract

 

Promjene nematerijalne imovine i goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla

Povećanje (smanjenje) nematerijalne imovine osim goodwilla. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Objavljivanje: MRS 38 118. (e)

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAbstract

 

Promjene nematerijalne imovine osim goodwilla [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinishedGoodsAndWorkInProgress

X duration debit

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje

Smanjenje (povećanje) zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje. [Referenca: Zalihe; Gotovi proizvodi, kratkoročno; Nedovršena proizvodnja, kratkoročno]

Primjer: MRS 1 102., Objavljivanje: MRS 1 99.

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration debit

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine

Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretnine. [Referenca: Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 79. (d), Objavljivanje: MRS 40 76.

ifrs-full

ChangesInInvestmentPropertyAbstract

 

Promjene ulaganja u nekretnine [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesAbstract

 

Promjene obveza koje proizlaze iz financijskih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssuedAbstract

 

Promjene obveza iz izdanih ugovora o osiguranju i reosiguranju [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAssumptionsUsedInPreparingSensitivityAnalysis

text

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti

Opis promjena metoda i pretpostavki korištenih u pripremi analize osjetljivosti za vrste tržišnog rizika kojima je subjekt izložen. [Referenca: Tržišni rizik [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 40. (c)

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMeasureRisk

text

Opis promjena metoda koje se primjenjuje za mjerenju rizika

Opis promjena metoda koje se primjenjuju za mjerenje rizika koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsAbstract

 

Promjene neto imovine raspoložive za primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Promjene neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNominalAmountOfCreditDerivativeAbstract

 

Promjene nominalnog iznosa kreditnog izvedenog instrumenta [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesOutstandingAbstract

 

Promjene broja glavnih dionica [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInObjectivesPoliciesAndProcessesForManagingRisk

text

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima

Opis promjena ciljeva, politika i procesa upravljanja rizicima koji proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 33. (c)

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration credit

Povećanje (smanjenje) ostalih rezerviranja

Povećanje (smanjenje) ostalih rezerviranja. [Referenca: Ostala rezerviranja]

Objavljivanje: MRS 37 84.

ifrs-full

ChangesInOtherProvisionsAbstract

 

Promjene ostalih rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Povećanje (smanjenje) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Povećanje (smanjenje) vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 73. (e)

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndEquipmentAbstract

 

Promjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountCreditBalancesAbstract

 

Promjene aktivnih vremenskih razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferralAccountDebitBalancesAbstract

 

Promjene pasivnih vremenskih razgraničenja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAbstract

 

Promjene prava na povrat sredstava [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInReimbursementRightsAtFairValue

X duration debit

Povećanje (smanjenje) prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti

Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti prava na povrat sredstava. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Prava na povrat sredstava, po fer vrijednosti]

Objavljivanje: MRS 19 141.

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAssetsAbstract

 

Promjene vrijednosti imovine iz reosiguranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLawsEnactedOrAnnouncedMember

member

Promjene poreznih stopa ili poreznih propisa koje su stupile na snagu ili su najavljene [member]

Ovaj član označava promjene poreznih stopa ili poreznih propisa koje su stupile na snagu ili su najavljene.

Primjer: MRS 10 22. (h)

ifrs-full

CirculationRevenue

X duration credit

Prihodi od naklade

Iznos prihoda od prodaje novina, časopisa, periodičnih publikacija te digitalnih aplikacija i formata. [Referenca: Prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c), uobičajena praksa: MRS 18 35. (b) i. – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

CircumstancesLeadingToReversalsOfInventoryWritedown

text

Opis okolnosti koje dovode do poništenja otpisa zaliha

Opis okolnosti ili događaja koji su doveli do poništenja otpisa zaliha na neto utrživu vrijednost. [Referenca: Zalihe; Poništenje otpisa zaliha]

Objavljivanje: MRS 2 36. (g)

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOfReinsuranceRecoveries

X duration debit

Isplaćene štete i naknade, umanjene za povrate od reosiguranja

Iznos šteta i naknada isplaćenih ugovarateljima osiguranja, umanjen za povrate od reosiguranja.

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotReported

X instant credit

Nastale, a neprijavljene štete

Iznos obveze za osigurane događaje koji su nastali, ali za koje ugovaratelj osiguranja još nisu prijavili štetu.

Primjer: MSFI 4 IG22. (c), primjer: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyholders

X instant credit

Štete koje su prijavili ugovaratelj osiguranja

Iznos obveze za štete koje su prijavili ugovaratelj osiguranja kao rezultat nastanka osiguranih događaja. [Referenca: Vrste ugovora o osiguranju [member]]

Primjer: MSFI 4 IG22. (b), primjer: MSFI 4 37. (b)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesAxis

axis

Klase stečenih potraživanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h)

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivablesMember

member

Klase stečenih potraživanja [member]

Ovaj član označava klase potraživanja stečenih u poslovnim spajanjima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase stečenih potraživanja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (h)

ifrs-full

ClassesOfAssetsAxis

axis

Klase imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 17 31. (a) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 36 126., Objavljivanje: MRS 36 130. (d) ii., Objavljivanje: MSFI 93, Objavljivanje: MSFI 16 53. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Imovina [member]

Ovaj član označava resurse: (a) koji su pod nadzorom subjekta kao rezultat prošlih događaja i (b) od kojih se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi u subjekt. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase imovine” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 17 31. (a) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 36 126., Objavljivanje: MSFI 93, Objavljivanje: MSFI 16 53. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbstract

 

Klase novčanih isplata od poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFromOperatingActivitiesAbstract

 

Klase novčanih primitaka od poslovnih aktivnosti [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitiesAxis

axis

Klase nepredviđenih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 37 86., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventoriesAlternativeAbstract

 

Klase kratkoročnih zaliha, alternativne [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsExpenseAbstract

 

Klase troškova primanja zaposlenika [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEquityInstrumentsAxis

axis

Klase vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 13 93.

ifrs-full

ClassesOfFinancialAssetsAxis

axis

Klase financijske imovine [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 4 39.L (b) – stupa na snagu pri prvoj primjeni MSFI-ja 9, Objavljivanje: MSFI 7 6.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Klase financijskih instrumenata [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 36., Objavljivanje: MSFI 7 35.A – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.M – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrumentsMember

member

Financijski instrumenti, klasa [member]

Ovaj član označava agregirane klase financijskih instrumenata. Financijski su instrumenti ugovori na temelju kojih nastaje financijska imovina jednoga subjekta i financijska obveza ili vlasnički instrument drugoga subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase financijskih instrumenata” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Financijska imovina; Financijske obveze]

Objavljivanje: MSFI 7 36., Objavljivanje: MSFI 7 35.K – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.M – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Klase financijskih obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 6.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsAndGoodwillAxis

axis

Klase nematerijalne imovine i goodwilla [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Uobičajena praksa: MRS 38 118.

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAssetsOtherThanGoodwillAxis

axis

Klase nematerijalne imovine osim goodwilla [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 38 118.

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

 

Klase kratkoročnih zaliha [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Klase obveza [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 13 93.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Klase redovnih dionica [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 33 66.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvisionsAbstract

 

Klase ostalih rezerviranja [abstract]

 

 

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndEquipmentAxis

axis

Klase nekretnina, postrojenja i opreme [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 16 73.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Klase ostalih rezerviranja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 37 84.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesAxis

axis

Klase salda vremenskih razgraničenja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 14 30. (c), Objavljivanje: MSFI 14 33.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferralAccountBalancesMember

member

Klase salda vremenskih razgraničenja [member]

Ovaj član označava sve klase (tj. vrste troška ili prihoda) salda vremenskih razgraničenja. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase salda vremenskih razgraničenja” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član. [Referenca: Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja [member]

Objavljivanje: MSFI 14 30. (c), Objavljivanje: MSFI 14 33.

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalAxis

axis

Klase dioničkog kapitala [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 79. (a)

ifrs-full

ClassesOfShareCapitalMember

member

Dionički kapital [member]

Ovaj član označava dionički kapital subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase dioničkog kapitala” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 1 79. (a)

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeldForSaleMember

member

Klasifikacija imovine kao namijenjene za prodaju [member]

Ovaj član označava klasifikaciju imovine kao namijenjene za prodaju. [Referenca: Dugotrajna imovina namijenjena za prodaju [member]]

Primjer: MRS 10 22. (c)

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant

Zaključni tečaj stranih valuta

Spot tečaj na kraju izvještajnog razdoblja. Tečaj je odnos razmjene dviju valuta. Spot tečaj jest tečaj koji vrijedi u trenutku određene transakcije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CommencementOfMajorLitigationMember

member

Početak značajnog sudskog postupka [member]

Ovaj član označava početak značajnog sudskog postupka.

Primjer: MRS 10 22. (j)

ifrs-full

CommentaryByManagementOnSignificantCashAndCashEquivalentBalancesHeldByEntityThatAreNotAvailableForUseByGroup

text

Obrazloženje rukovodstva o iznosima značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu

Obrazloženje rukovodstva o iznosima značajnih salda novca i novčanih ekvivalenata koje subjekt drži, a koji grupi nisu raspoloživi za upotrebu. [Referenca: Novac i novčani ekvivalenti]

Objavljivanje: MRS 7 48.

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant credit

Izdani komercijalni zapisi

Iznos komercijalnih zapisa koje je subjekt izdao.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CommitmentsForDevelopmentOrAcquisitionOfBiologicalAssets

X instant credit

Preuzete obveze za razvoj ili stjecanje biološke imovine

Vrijednost preuzetih obveza za razvoj ili stjecanje biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 41 49. (b)

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJointVentures

X instant credit

Preuzete obveze za zajedničke pothvate

Obveze koje je subjekt preuzeo u vezi sa svojim zajedničkim pothvatima, kako je navedeno u točkama B.18.–B.20. MSFI-ja 12. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (a)

ifrs-full

CommitmentsMadeByEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze koje je subjekt preuzeo, transakcije s povezanim osobama

Iznos obveza subjekta prema povezanim osobama da nešto učini ako u budućnosti nastane ili ne nastane određeni događaj, uključujući izvršne ugovore, (priznate i nepriznate). [Referenca: Povezane osobe [member]]

Primjer: MRS 24 21. i.

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehalfOfEntityRelatedPartyTransactions

X duration

Obveze preuzete u ime subjekta, transakcije s povezanim osobama

Iznos obveza preuzetih u ime subjekta prema povezanim osobama da se nešto učini ako u budućnosti nastane ili ne nastane određeni događaj, uključujući izvršne ugovore (priznate i nepriznate). [Referenca: Povezane osobe [member]]

Primjer: MRS 24 21. i.

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Cjenovni rizik robe [member]

Ovaj član označava komponentu ostalih cjenovnih rizika koja predstavlja vrstu rizika da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi financijskog instrumenta mijenjati zbog promjena cijena robe. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Primjer: MSFI 7 IG32., primjer: MSFI 7 40. (a)

ifrs-full

CommunicationAndNetworkEquipmentMember

member

Komunikacijska i mrežna oprema [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na komunikacijsku i mrežnu opremu. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration debit

Troškovi komunikacije

Iznos troškova komunikacije.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CompensationFromThirdPartiesForItemsOfPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Naknada od trećih strana za stavke nekretnina, postrojenja i opreme čija je vrijednost bila umanjena, koje su bile izgubljene ili ustupljene

Iznos naknade od trećih strana za stavke nekretnina, postrojenja i opreme čija je vrijednost bila umanjena, koje su bile izgubljene ili ustupljene, a koja se iskazuje u dobiti ili gubitku. [Referenca: Dobit (gubitak); Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 74. (d)

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Komponente vlasničkog kapitala [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 1 106.

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje će se reklasificirati u dobit ili gubitak, prije oporezivanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje će se reklasificirati u dobit ili gubitak, bez poreza [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje se neće reklasificirati u dobit ili gubitak, prije oporezivanja [abstract]

 

 

ifrs-full

ComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTaxAbstract

 

Komponente ostale sveobuhvatne dobiti koje se neće reklasificirati u dobit ili gubitak, bez poreza [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncome

X duration credit

Sveobuhvatna dobit

Iznos promjena vlasničkog kapitala koje su rezultat transakcija ili drugih događaja, osim onih promjena koje su rezultat transakcija s vlasnicima u njihovom svojstvu vlasnika.

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81A. (c), Objavljivanje: MSFI 1 32. (a) ii., Objavljivanje: MSFI 1 24. (b), Objavljivanje: MSFI 12 B12. (b) ix., primjer: MSFI 12 B10. (b)

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbstract

 

Sveobuhvatna dobit [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToAbstract

 

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati [abstract]

 

 

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToNoncontrollingInterests

X duration credit

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati nekontrolirajućim udjelima

Iznos sveobuhvatne dobiti koja se može pripisati nekontrolirajućim udjelima. [Referenca: Sveobuhvatna dobit; Nekontrolirajući udjeli]

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81.B (b) i.

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttributableToOwnersOfParent

X duration credit

Sveobuhvatna dobit koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva

Iznos sveobuhvatne dobiti koja se može pripisati vlasnicima matičnog društva. [Referenca: Sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MRS 1 106. (a), Objavljivanje: MRS 1 81.B (b) ii.

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Računalna oprema [member]

Ovaj član označava klasu nekretnina, postrojenja i opreme koja se odnosi na računalnu opremu. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant debit

Programska oprema

Iznos nematerijalne imovine koja predstavlja programsku opremu. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (c)

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Programska oprema [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja se odnosi na programsku opremu. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (c)

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Opis koncentracija rizika

Opis koncentracija rizika koje proizlaze iz financijskih instrumenata. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 34. (c)

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Određivanje cijena o kojima postoji konsenzus [member]

Ovaj član označava specifičnu tehniku vrednovanja koja je u skladu s tržišnim pristupom, a podrazumijeva analizu ulaznih podataka o cijenama o kojima na tržištu postoji konsenzus (na primjer, ponuđene kotirane cijene, usklađivanje radi usporedivosti). [Referenca: Tržišni pristup [member]]

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 B5.

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration credit

Plaćena (primljena) naknada za stjecanje

Iznos naknade plaćene ili primljene u vezi sa stjecanjem i gubitkom kontrole nad društvima kćerima ili drugim poslovnim subjektima. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 7 40. (a)

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis

axis

Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 27 4.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konsolidirani [member]

Ovaj član označava financijske izvještaje grupe u kojima se imovina, obveze, vlasnički kapital, prihodi, rashodi i novčani tokovi matičnog društva i njezinih društava kćeri prikazuju kao da pripadaju jednom gospodarskom subjektu kao cjelini. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 27 4.

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesAxis

axis

Konsolidirani strukturirani subjekti [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 12 Narav rizika povezanih s udjelima poslovnog subjekta u konsolidiranim strukturiranim subjektima

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntitiesMember

member

Konsolidirani strukturirani subjekti [member]

Ovaj član označava konsolidirane strukturirane subjekte. Strukturirani subjekt jest subjekt koji je ustrojen na način da glasačka ili slična prava nisu prevladavajući čimbenik u odlučivanju o tome tko ima kontrolu nad subjektom, kao što je slučaj kad se neka glasačka prava odnose isključivo na administrativne poslove i kad se relevantni poslovi vode temeljem ugovornih aranžmana. [Referenca: Konsolidirani [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 Narav rizika povezanih s udjelima poslovnog subjekta u konsolidiranim strukturiranim subjektima

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Stalna stopa prijevremene otplate, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, imovina

Stalna stopa prijevremene otplate koja se u pogledu imovine upotrebljava kao značajni ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]]

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 93. (d)

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Stalna stopa prijevremene otplate, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, vlastiti vlasnički instrumenti subjekta

Stalna stopa prijevremene otplate koja se u pogledu vlastitih vlasničkih instrumenata subjekta upotrebljava kao značajni ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: Vlastiti vlasnički instrumenti subjekta [member]; 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]]

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 93. (d)

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Stalna stopa prijevremene otplate, značajni ulazni podaci koji nisu vidljivi, obveze

Stalna stopa prijevremene otplate koja se u pogledu obveza koristi kao značajni ulazni podatak 3. razine koji nije vidljiv. [Referenca: 3. razina hijerarhije fer vrijednosti [member]]

Primjer: MSFI 13 IE63., primjer: MSFI 13 93. (d)

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant debit

Izgradnja u tijeku

Iznos rashoda kapitaliziranih tijekom izgradnje dugotrajne imovine koja još nije dostupna za upotrebu. [Referenca: Dugotrajna imovina]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ConstructionInProgressMember

member

Izgradnja u tijeku [member]

Ovaj član označava rashode kapitalizirane tijekom izgradnje stavki nekretnina, postrojenja i opreme koje još nisu dostupne za upotrebu(tj. još nije na lokaciji ni u stanju da bi bila puštena u rad u skladu s namjerama rukovodstva). [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Uobičajena praksa: MRS 16 37.

ifrs-full

ConsumableBiologicalAssetsMember

member

Potrošna biološka imovina [member]

Ovaj član označava potrošnu biološku imovinu. Potrošna biološka imovina jest imovina koja se žanje kao poljoprivredni proizvod ili prodaje kao biološka imovina. [Referenca: Biološka imovina]

Primjer: MRS 41 43.

ifrs-full

ConsumerLoans

X instant debit

Potrošački krediti

Iznos potrošačkih kredita koje je subjekt odobrio. [Referenca: Potrošački krediti [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Potrošački krediti [member]

Ovaj član označava kredite odobrene fizičkim osobama za osobne potrebe.

Primjer: MSFI 7 IG40B., primjer: MSFI 7 IG20.C – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 6.

ifrs-full

ContingentConsiderationArrangementsAndIndemnificationAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Aranžmani o nepredviđenoj naknadi za stjecanje i imovina na temelju obeštećenja koji se priznaju na datum stjecanja

Iznos koji se priznaje na datum stjecanja za preuzete aranžmane o nepredviđenoj naknadi za stjecanje i imovini na temelju obeštećenja stečenoj u poslovnom spajanju. [Referenca: Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B64. (g) i.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredByVenturerInRelationToInterestsInJointVentures

X instant credit

Nepredviđene obveze nastale u vezi s udjelima u zajedničkim pothvatima

Iznos nepredviđenih obveza nastalih u vezi s udjelima u zajedničkim pothvatima. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurredInRelationToInterestsInAssociates

X instant credit

Nepredviđene obveze nastale u vezi s udjelima u pridruženim društvima

Iznos nepredviđenih obveza nastalih u vezi s udjelima subjekta u pridruženim društvima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 23. (b)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Nepredviđene obveze [member]

Ovaj član označava moguće obveze koje proizlaze iz prošlih događaja i čije će se postojanje potvrditi samo nastankom ili izostankom jednog ili više neizvjesnih budućih događaja na koje subjekt ne može u cijelosti utjecati, ili sadašnje obveze koje proizlaze iz prošlih događaja, ali nisu priznate jer: (a) je vjerojatno da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa s ekonomskim koristima ili (b) iznos obveza ne može se dovoljno pouzdano izmjeriti. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Klase nepredviđenih obveza” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MRS 37 88., Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ContingentLiabilitiesOfJointVentureMember

member

Nepredviđene obveze koje se odnose na zajedničke pothvate [member]

Ovaj član označava nepredviđene obveze koje se odnose na zajedničke pothvate. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Zajednički pothvati [member]]

Primjer: MRS 37 88.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Nepredviđene obveze koje se priznaju na datum stjecanja

Vrijednost nepredviđenih obveza koje se u poslovnom spajanju priznaju na datum stjecanja. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Poslovna spajanja [member]]

Primjer: MSFI 3 B64. i., primjer: MSFI 3 IE72.

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X instant credit

Nepredviđene obveze koje se priznaju u poslovnom spajanju

Iznos nepredviđenih obveza koje se priznaju u poslovnom spajanju. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Poslovna spajanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 3 B67. (c)

ifrs-full

ContingentLiabilityArisingFromPostemploymentBenefitObligationsMember

member

Nepredviđena obveza koja proizlazi iz primanja nakon prestanka radnog odnosa [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu koja proizlazi iz primanja nakon prestanka radnog odnosa. Primanja nakon prestanka radnog odnosa jesu primanja zaposlenika (osim otpremnina i kratkoročnih primanja zaposlenika) nakon prestanka radnog odnosa. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]]

Objavljivanje: MRS 19 152.

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecommissioningRestorationAndRehabilitationCostsMember

member

Nepredviđena obveza za troškove demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu povezanu s troškovima demontaže, uklanjanja, obnavljanja i sanacije. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]]

Primjer: MRS 37 88.

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaranteesMember

member

Nepredviđena obveza na temelju jamstava [member]

Ovaj član označava nepredviđenu obvezu na temelju jamstava. [Referenca: Nepredviđene obveze [member]; Jamstva [member]]

Uobičajena praksa: MRS 37 88.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpense

X duration debit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao rashod

Dio plaćanja najma koji se priznaje kao rashod čiji iznos nije određen, nego ovisi o budućem iznosu čimbenika koji se mijenja na neki drugi način, a ne protokom vremena (npr. postotak od buduće prodaje, iznos za buduću upotrebu, indeksi budućih cijena, buduće tržišne kamatne stope).

Objavljivanje: MRS 17 35. (c) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 17 31. (c) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsFinanceLease

X duration debit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao rashod, klasificirane kao financijski najam

Iznos nepredviđenih najamnina koje se priznaju kao rashod za financijske najmove. [Referenca: Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao rashod]

Objavljivanje: MRS 17 31. (c) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsExpenseClassifiedAsOperatingLease

X duration debit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao rashod, klasificirane kao poslovni najam

Iznos nepredviđenih najamnina koje se priznaju kao rashod za poslovne najmove. [Referenca: Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao rashod]

Objavljivanje: MRS 17 35. (c) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncome

X duration credit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod

Dio plaćanja najma koji se priznaje kao prihod čiji iznos nije određen, nego ovisi o budućem iznosu čimbenika koji se mijenja, na neki drugi način, a ne protokom vremena (npr. postotak od buduće prodaje, iznos za buduću upotrebu, indeksi budućih cijena, buduće tržišne kamatne stope).

Objavljivanje: MRS 17 47. (e) – datum isteka 1.1.2019., Objavljivanje: MRS 17 56. (b) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeAbstract

 

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod [abstract]

 

 

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsFinanceLease

X duration credit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod, klasificirane kao financijski najam

Iznos nepredviđenih najamnina koje se priznaju kao prihod za financijske najmove. [Referenca: Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod]

Objavljivanje: MRS 17 47. (e) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContingentRentsRecognisedAsIncomeClassifiedAsOperatingLease

X duration credit

Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod, klasificirane kao poslovni najam

Iznos nepredviđenih najamnina koje se priznaju kao prihod za poslovne najmove. [Referenca: Nepredviđene najamnine koje se priznaju kao prihod]

Objavljivanje: MRS 17 56. (b) – datum isteka 1.1.2019.

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinuedOperationsAxis

axis

Neprekinuto poslovanje i prestanak poslovanja [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Nastavak sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati, po vrsti instrumenta [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 7 B33.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDerecognisedFinancialAssetsByTypeOfTransferAxis

axis

Nastavak sudjelovanja u financijskoj imovini koja se prestala priznavati, po vrsti prijenosa [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 7 B33.

ifrs-full

ContinuingOperationsMember

member

Neprekinuto poslovanje [member]

Ovaj član označava komponente subjekta čije poslovanje nije prekinuto. Komponenta subjekta obuhvaća poslovanje i novčane tokove koje je po djelovanju i za potrebe financijskog izvještavanja moguće jasno razlikovati od ostatka subjekta. [Referenca: Prestanak poslovanja [member]]

Objavljivanje: MSFI 5 Prezentiranje i objavljivanje

ifrs-full

ContractAssets

X instant debit

Ugovorna imovina

Iznos prava subjekta na naknadu u zamjenu za robu ili usluge koje je subjekt prenio kupcu ako to pravo ovisi o čimbeniku koji nije protok vremena (na primjer, o budućoj činidbi subjekta).

Objavljivanje: MSFI 15 105. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 15 116. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

 

Ugovorna imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Ugovorna imovina [member]

Ovaj član označava ugovornu imovinu. [Referenca: Ugovorna imovina]

Objavljivanje: MSFI 7 35.H (b) iii. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.M (b) iii. – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 35.N – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Trajanje ugovora [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Primjer: MSFI 15 B89. (e) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Trajanje ugovora [member]

Ovaj član označava sva trajanja ugovora s kupcima. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Trajanje ugovora” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Primjer: MSFI 15 B89. (e) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ContractLiabilities

X instant credit

Ugovorne obveze

Iznos obveze subjekta da kupcu prenese robu ili usluge za koje je subjekt od kupca primio naknadu (ili je iznos naknade dospio na plaćanje).

Objavljivanje: MSFI 15 105. – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 15 116. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

 

Ugovorne obveze [abstract]

 

 

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExchangedInDerivativeFinancialInstrumentForWhichGrossCashFlowsAreExchanged

X instant credit

Ugovoreni iznosi koji se razmjenjuju kod izvedenog financijskog instrumenta za koji se razmjenjuju bruto novčani tokovi

Iznos ugovorenih nediskontiranih novčanih tokova povezanih s ugovorenim iznosima koji se razmjenjuju u okviru izvedenog financijskog instrumenta za koji se razmjenjuju bruto novčani tokovi. [Referenca: Izvedenice [member]]

Primjer: MSFI 7 B11D. (d)

ifrs-full

ContractualCapitalCommitments

X instant credit

Ugovorne kapitalne obveze

Iznos kapitalnih obveza na koji je subjekt sklopio ugovor. [Referenca: Kapitalne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfIntangibleAssets

X instant credit

Ugovorne obveze za stjecanje nematerijalne imovine

Iznos ugovornih obveza preuzetih pri stjecanju nematerijalne imovine.

Objavljivanje: MRS 38 122. (e)

ifrs-full

ContractualCommitmentsForAcquisitionOfPropertyPlantAndEquipment

X instant credit

Ugovorne obveze preuzete za stjecanje nekretnina, postrojenja i opreme

Iznos ugovornih financijskih obveza preuzetih pri stjecanju nekretnina, postrojenja i opreme. [Referenca: Nekretnine, postrojenja i oprema]

Objavljivanje: MRS 16 74. (c)

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmployerNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Doprinosi koje je poslodavac uplatio u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa koje je poslodavac uplatio u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlanParticipantsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Doprinosi koje su sudionici plana uplatili u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa koje su sudionici plana uplatili u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Doprinosi uplaćeni u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja

Povećanje (smanjenje) neto obveze (imovine) na temelju definiranih primanja koje je rezultat doprinosa uplaćenih u plan definiranih primanja. [Referenca: Neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja; Planovi definiranih primanja [member]]

Objavljivanje: MRS 19 141. (f)

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefinedBenefitLiabilityAssetAbstract

 

Doprinosi uplaćeni u plan, neto obveza (imovina) na temelju definiranih primanja [abstract]

 

 

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRights

X instant debit

Autorska prava, patenti i ostala prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava

Iznos autorskih prava, patenata i ostalih prava industrijskoga vlasništva te uslužnih i poslovnih prava. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (e)

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOtherIndustrialPropertyRightsServiceAndOperatingRightsMember

member

Autorska prava, patenti i ostala prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava [member]

Ovaj član označava klasu nematerijalne imovine koja predstavlja autorska prava, patente i druga prava industrijskoga vlasništva te uslužna i poslovna prava. [Referenca: Nematerijalna imovina osim goodwilla]

Primjer: MRS 38 119. (e)

ifrs-full

CorporateDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Korporativni dužnički instrumenti koje subjekt drži

Iznos dužničkih instrumenata koje subjekt drži, a izdao ih je korporativni subjekt. [Referenca: Dužnički instrumenti koje subjekt drži]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CorporateLoans

X instant debit

Krediti pravnim osobama

Iznos kredita koje je subjekt odobrio pravnim osobama. [Referenca: Krediti pravnim osobama [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Krediti pravnim osobama [member]

Ovaj član označava kredite odobrene pravnim osobama.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c), primjer: MSFI 7 IG20.C – na snazi od 1.1.2018., primjer: MSFI 7 6.

ifrs-full

CostApproachMember

member

Troškovni pristup [member]

Ovaj član označava tehniku vrednovanja kojom se dobiva iznos koji bi bio potreban u sadašnjem trenutku da bi se zamijenio uslužni kapacitet neke imovine (koji se često naziva i „tekućim troškom zamjene”).

Primjer: MSFI 13 62.

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognisedAsExpenseDuringPeriod

X duration debit

Trošak zaliha koji se tijekom razdoblja priznaje kao rashod

Iznos zaliha koji se tijekom razdoblja priznaje kao rashod. [Referenca: Zalihe]

Objavljivanje: MRS 2 36. (d)

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration debit

Trošak prodane robe

Vrijednost robe koja je prodana tijekom razdoblja i priznaje se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfPurchasedEnergySold

X duration debit

Trošak kupljene energije koja je prodana

Vrijednost kupljene energije koja je prodana tijekom razdoblja i priznaje se kao rashod.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CostOfSales

X duration debit

Troškovi prodaje

Iznos troškova povezanih s rashodima, koji se izravno ili neizravno pripisuju prodanoj robi ili uslugama, a mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, troškove koji su prethodno bili uključeni u mjerenje zaliha koje su sada prodane, te nealocirane opće troškove proizvodnje i neuobičajene iznose troškova proizvodnje zaliha.

Objavljivanje: MRS 1 99., Objavljivanje: MRS 1 103.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration debit

Troškovi prodaje, hrana i piće

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju hrani i piću. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration debit

Troškovi prodaje, hotelsko poslovanje

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju hotelskom poslovanju. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancyServices

X duration debit

Troškovi prodaje, usluge popunjavanja kapaciteta

Iznos troškova prodaje koji se pripisuju uslugama popunjavanja kapaciteta. [Referenca: Troškovi prodaje]

Uobičajena praksa: MRS 1 85.

ifrs-full

CostsIncurredAndRecognisedProfitsLessRecognisedLosses

X instant

Nastali troškovi i priznata dobit (umanjena za priznate gubitke)

Ukupan iznos nastalih troškova i priznate dobiti, umanjen za priznate gubitke, do određenog datuma povezanog s ugovorima o izgradnji koji su u tijeku.

Objavljivanje: IFRIC 15 21. (a) – datum isteka 1.1.2018., Objavljivanje: MRS 11 40. (a) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

CostsToObtainContractsWithCustomersMember

member

Troškovi stjecanja ugovora s kupcima [member]

Ovaj član označava kategoriju imovine koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima koji predstavljaju troškove stjecanja ugovora s kupcima. [Referenca: Imovina koja se priznaje iz troškova stjecanja ili ispunjenja ugovora s kupcima]

Primjer: MSFI 15 128. (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Druge ugovorne strane [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 B52.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Druge ugovorne strane [member]

Ovaj član označava druge strane u nekoj transakciji osim subjekta. Predstavlja i standardnu vrijednost za os „Druge ugovorne strane” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 7 B52.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Država sjedišta [member]

Ovaj član označava državu u kojoj je subjekt registriran i gdje ima svoju zakonsku adresu ili sjedište.

Objavljivanje: MSFI 8 33. (b), Objavljivanje: MSFI 8 33. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporation

text

Država osnutka

Država u kojoj je subjekt osnovan.

Objavljivanje: MRS 1 138. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfEntityWhoseConsolidatedFinancialStatementsHaveBeenProducedForPublicUse

text

Država osnutka subjekta čiji su konsolidirani financijski izvještaji izrađeni za javnu upotrebu

Država u kojoj je osnovano krajnje, ili bilo koje posredno, matično društvo subjekta, čiji su konsolidirani financijski izvještaji izrađeni u skladu s MSFI-jima i dostupni su javnosti. [Referenca: Konsolidirano [member]; MSFI-ji [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (a)

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointOperation

text

Država osnutka zajedničkog upravljanja

Država u kojoj je osnovano zajedničko upravljanje subjekta. [Referenca: Zajedničko upravljanje [member]]

Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJointVenture

text

Država osnutka zajedničkog pothvata

Država u kojoj je osnovan zajednički pothvat subjekta. [Referenca: Zajednički pothvati [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfAssociate

text

Država osnutka pridruženog društva

Država u kojoj je osnovano pridruženo društvo subjekta. [Referenca: Pridružena društva [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 21. (a) iii.

ifrs-full

CountryOfIncorporationOrResidenceOfSubsidiary

text

Država osnutka društva kćeri

Država u kojoj je osnovano društvo kćer subjekta. [Referenca: Društva kćeri [member]]

Objavljivanje: MRS 27 16. (b) ii., Objavljivanje: MRS 27 17. (b) ii., Objavljivanje: MSFI 12 12. (b), Objavljivanje: MSFI 12 19.B (b)

ifrs-full

CreationDateAxis

axis

Datum nastanka [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MRS 8 28. (f) i., Objavljivanje: MRS 8 29. (c) i., Objavljivanje: MRS 8 49. (b) i.

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant debit

Kreditna izvedenica, fer vrijednost

Fer vrijednost kreditne izvedenice. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.G (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CreditDerivativeNominalAmount

X instant

Kreditna izvedenica, nominalni iznos

Nominalni iznos kreditne izvedenice. [Referenca: Izvedenice [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 24.G (a) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Kreditna izloženost

Iznos izloženosti gubitku koja je posljedica kreditnog rizika. [Referenca: Kreditni rizik [member]]

Primjer: MSFI 7 IG24. (a) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 IG25. (b) – datum isteka 1.1.2018., primjer: MSFI 7 36. (c) – datum isteka 1.1.2018.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsAxis

axis

Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke [axis]

Os tablice određuje odnos između članova ili kategorija domene u tablici i stavki ili koncepata kojima se ispunjava tablica.

Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.M – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancialInstrumentsMember

member

Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke [member]

Ovaj član označava sve statuse umanjenja vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke. Vrijednost financijskog instrumenta umanjuje se za kreditne gubitke kao posljedica jednog ili više događaja koji štetno utječu na procijenjene buduće novčane tokove tog financijskog instrumenta. Ovaj član predstavlja i standardnu vrijednost za os „Umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata za kreditne gubitke” ako se ne upotrebljava nijedan drugi član.

Objavljivanje: MSFI 7 35.H – na snazi od 1.1.2018., Objavljivanje: MSFI 7 35.M – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CreditrelatedFeeAndCommissionIncome

X duration credit

Prihodi od naknada i provizija povezanih s kreditima

Priznati iznos prihoda od naknada i provizija povezanih s kreditima. [Referenca: Prihodi od naknada i provizija]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Kreditni rizik [member]

Ovaj član označava rizik da će jedna stranka financijskog instrumenta uzrokovati financijski gubitak drugoj stranki na način da ne ispuni svoju obvezu. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Primjer: MSFI 7 32.

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValueRecognisedInProfitOrLossOnSalesOfInvestmentPropertyBetweenPoolsOfAssetsMeasuredUsingDifferentModels

X duration credit

Kumulativna promjena fer vrijednosti koja se priznaje u dobit ili gubitak pri prodaji ulaganja u nekretnine među skupinama imovine koje se mjere primjenom različitih modela

Kumulativna promjena fer vrijednosti koja se priznaje u dobit ili gubitak pri prodaji ulaganja u nekretnine iz skupine imovine na koje je primijenjen model troška u skupinu u kojoj je primijenjen model fer vrijednosti. [Referenca: Model fer vrijednosti [member]; Ulaganja u nekretnine]

Objavljivanje: MRS 40 75. (f) iv.

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDisposalOfInvestmentsInEquityInstrumentsDesignatedAsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome

X duration credit

Kumulativna dobit (gubitak) od otuđenja ulaganja u vlasničke instrumente određene po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

Kumulativna dobit (gubitak) od otuđenja ulaganja u vlasničke instrumente koje je subjekt odredio po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit. [Referenca: Po fer vrijednosti [member]; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MSFI 7 11B. (c) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CumulativeGainLossPreviouslyRecognisedInOtherComprehensiveIncomeArisingFromReclassificationOfFinancialAssetsOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeIntoFairValueThroughProfitOrLossMeasurementCategory

X duration credit

Kumulativna dobit (gubitak) prethodno priznata u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a proizlazi iz reklasifikacije financijske imovine iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak

Kumulativna dobit (gubitak) prethodno priznata u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a proizlazi iz reklasifikacije financijske imovine iz kategorije mjerenja po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u kategoriju mjerenja po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak. [Referenca: Financijska imovina mjerena po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit; Financijska imovina po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak; Ostala sveobuhvatna dobit]

Objavljivanje: MRS 1 82. (cb) – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CumulativePreferenceDividendsNotRecognised

X duration

Kumulativne povlaštene dividende koje se ne priznaju

Iznos kumulativnih povlaštenih dividendi koje se ne priznaju.

Objavljivanje: MRS 1 137. (b)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfAssociates

X instant credit

Kumulativni udjel u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje

Kumulativni iznos udjela u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje ako je subjekt primjenom metode udjela prestao priznavati svoj udjel u gubicima. [Referenca: Pridružena društva [member]; Udjel u gubicima pridruženih društava koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 12 22. (c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVentures

X instant credit

Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje

Kumulativni iznos udjela u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje ako je subjekt primjenom metode udjela prestao priznavati svoj udjel u gubicima. [Referenca: Zajednički pothvati [member]; Udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 12 22. (c)

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedShareOfLossesOfJointVenturesTransitionFromProportionateConsolidationToEquityMethod

X instant credit

Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje, prijelaz s proporcionalne konsolidacije na metodu udjela

Kumulativni udjel subjekta u gubicima njegovih zajedničkih pothvata, koji se ne priznaje, za koje je izvršen prijelaz s proporcionalne konsolidacije na metodu udjela. [Referenca: Zajednički pothvati [member]; Kumulativni udjel u gubicima zajedničkih pothvata koji se ne priznaje]

Objavljivanje: MSFI 11 C4.

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Valutni rizik [member]

Ovaj član označava vrstu tržišnog rizika koji predstavlja rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskog instrumenta zbog promjena tečaja strane valute. [Referenca: Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MSFI 7 Utvrđeni pojmovi

ifrs-full

CurrencySwapContractMember

member

Ugovor o valutnoj zamjeni [member]

Ovaj član označava ugovor o valutnoj zamjeni. [Referenca: Ugovor o zamjeni [member]]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAndOtherCurrentLiabilities

X instant credit

Tekući obračunati rashodi i ostale kratkoročne obveze

Iznos tekućih obračunatih rashoda i ostalih kratkoročnih obveza. [Referenca: Unaprijed obračunate obveze; Ostale kratkoročne obveze]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant debit

Tekući obračunati prihodi

Iznos tekućih obračunatih prihoda. [Referenca: Obračunati prihodi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant credit

Primljeni kratkoročni predujmovi

Iznos primljenih kratkoročnih uplata za robu koja se dostavlja ili usluge koje se pružaju u budućnosti. [Referenca: Primljeni predujmovi]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant debit

Kratkoročni predujmovi dobavljačima

Iznos kratkoročnih predujmova plaćenih dobavljačima prije primitka robe ili usluga.

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant debit

Poljoprivredni proizvodi, kratkoročno

Klasifikacija kratkoročnih zaliha koje predstavljaju iznos požnjevenih/ubranih proizvoda biološke imovine subjekta. [Referenca: Biološka imovina; Zalihe]

Uobičajena praksa: MRS 2 37.

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquity

X duration debit

Tekući i odgođeni porez povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u vlasničkom kapitalu

Ukupan tekući i odgođeni porez za određene stavke odobrene ili terećene izravno u vlasničkom kapitalu, na primjer: (a) usklađivanje početnog stanja zadržane dobiti proizašlo iz promjene računovodstvene politike koja se primjenjuje retroaktivno ili iz ispravka pogreške i (b) iznosi proizašli iz početnog priznavanja komponente kapitala složenog financijskog instrumenta. [Referenca: Odgođeni porez povezan sa stavkama koje su odobrene (terećene) izravno u vlasničkom kapitalu; Zadržana dobit; Financijski instrumenti, klasa [member]]

Objavljivanje: MRS 12 81. (a)

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRelatingToItemsChargedOrCreditedDirectlyToEquityAbstract

 

Tekući i odgođeni porez za stavke odobrene ili terećene izravno u vlasničkom kapitalu [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssets

X instant debit

Kratkotrajna imovina

Vrijednost imovine (a) za koju subjekt očekuje realizaciju ili imovinu namjerava prodati ili potrošiti tijekom redovitog poslovnog ciklusa, (b) koju subjekt drži u prvom redu radi trgovanja, (c) koju subjekt očekuje realizirati u roku od dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili (d) koju subjekt klasificira kao novac ili novčani ekvivalent (kako je definirano u MRS-u 7), osim kada je mogućnost razmjene ili korištenje imovine za podmirenje obveza ograničeno u razdoblju od najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja. [Referenca: Imovina]

Objavljivanje: MRS 1 66., Objavljivanje: MSFI 12 B12. (b) i., primjer: MSFI 12 B10. (b)

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

 

Kratkotrajna imovina [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant debit

Kratkotrajna imovina (obveze)

Iznos kratkotrajne imovine umanjen za iznos kratkoročnih obveza.

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners

X instant debit

Kratkotrajna imovina, osim dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju ili namijenjenih za raspodjelu vlasnicima

Iznos kratkotrajne imovine, osim dugotrajne imovine ili grupa za otuđenje klasificiranih kao namijenjenih za prodaju ili namijenjenih za raspodjelu vlasnicima. [Referenca: Kratkotrajna imovina; Grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju [member]; Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za prodaju; Dugotrajna imovina ili grupe za otuđenje klasificirane kao namijenjene za raspodjelu vlasnicima]

Objavljivanje: MRS 1 66.

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Kratkotrajna imovina koja se priznaje na datum stjecanja

Iznos kratkotrajne imovine stečene poslovnim spajanjem koji se priznaje na datum stjecanja. [Referenca: Kratkotrajna imovina; Poslovna spajanja [member]]

Uobičajena praksa: MSFI 3 B64. i.

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant debit

Kratkotrajna biološka imovina

Iznos kratkotrajne biološke imovine. [Referenca: Biološka imovina]

Objavljivanje: MRS 1 54. (f)

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMember

member

Kratkotrajna biološka imovina [member]

Ovaj član označava kratkotrajnu biološku imovinu. [Referenca: Biološka imovina]

Uobičajena praksa: MRS 41 50.

ifrs-full

CurrentBondsIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentBondsIssued

X instant credit

Izdane kratkoročne obveznice i kratkoročni dio izdanih dugoročnih obveznica

Iznos izdanih kratkoročnih obveznica i kratkoročnog dijela izdanih dugoročnih obveznica. [Referenca: Izdane obveznice]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowings

X instant credit

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi

Iznos kratkoročnih posudbi i kratkoročnog dijela dugoročnih posudbi. [Referenca: Posudbe]

Uobičajena praksa: MRS 1 55.

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsAbstract

 

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsByTypeAbstract

 

Kratkoročne posudbe i kratkoročni dio dugoročnih posudbi, po vrstama [abstract]

 

 

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIssuedAndCurrentPortionOfNoncurrentCommercialPapersIssued

X instant credit

Izdani kratkoročni komercijalni zapisi i kratkoročni dio izdanih dugoročnih komercijalnih zapisa

Iznos izdanih kratkoročnih komercijalnih zapisa i kratkoročnog dijela izdanih dugoročnih komercijalnih zapisa. [Referenca: Izdani komercijalni zapisi]

Uobičajena praksa: MRS 1 112. (c)

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant debit

Kratkotrajna ugovorna imovina

Iznos kratkotrajne ugovorne imovine. [Referenca: Ugovorna imovina]

Objavljivanje: MSFI 15 105. – na snazi od 1.1.2018.

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant credit