17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 130/55


UREDBA (EU) 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. travnja 2019.

o europskoj građanskoj inicijativi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 24.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) ustanovljuje se građanstvo Unije. Građanima Unije („građanima”) daje se pravo da se izravno obrate Komisiji sa zahtjevom da podnese prijedlog pravnog akta Unije u svrhu provedbe Ugovorâ, slično pravu dodijeljenom Europskom parlamentu na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću na temelju članka 241. UFEU-a. Europska građanska inicijativa stoga doprinosi jačanju demokratskog funkcioniranja Unije sudjelovanjem građana u demokratskom i političkom životu. Kao što je vidljivo iz strukture članka 11. UEU-a i članka 24. UFEU-a, europsku građansku inicijativu trebalo bi razmotriti u kontekstu drugih sredstava kojima građani mogu skrenuti pozornost institucija Unije na određena pitanja, a prvenstveno je riječ o dijalogu s predstavničkim udrugama i civilnim društvom, savjetovanju sa zainteresiranim stranama, predstavkama i zahtjevima upućenima Europskom ombudsmanu.

(2)

Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđena su pravila i postupci za europsku građansku inicijativu te je navedena Uredba dopunjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1179/2011 (5).

(3)

U svojem izvješću o primjeni Uredbe (EU) br. 211/2011 od 31. ožujka 2015. Komisija je navela niz problema koji se pojavljuju pri provedbi te Uredbe te se obvezala da će podrobnije analizirati utjecaj tih problema na djelotvornost instrumenta europske građanske inicijative te poboljšati njegovo funkcioniranje.

(4)

Europski parlament u svojoj rezoluciji od 28. listopada 2015. o europskoj građanskoj inicijativi (6) i svom nacrtu izvješća o vlastitoj inicijativi od 26. lipnja 2017. (7), pozvao Komisiju da revidira Uredbu (EU) br. 211/2011 i Provedbenu uredbu (EU) br. 1179/2011.

(5)

Ovom se Uredbom europska građanska inicijativa želi učiniti dostupnijom, jednostavnijom i lakšom za provedbu za organizatore inicijative i one koji je podupiru te se žele ojačati popratne mjere kako bi se ostvario njezin puni potencijal kao instrumenta za poticanje rasprave. Njome bi se trebalo olakšati sudjelovanje što većeg broja građana u demokratskom procesu donošenja odluka na razini Unije.

(6)

Kako bi se ostvarili ti ciljevi postupci i uvjeti koji se zahtijevaju za europsku građansku inicijativu trebali bi biti učinkoviti, transparentni, jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima, dostupni osobama s invaliditetom i razmjerni prirodi ovog instrumenta. Trebali bi postići razumnu ravnotežu između prava i obveza te osigurati da valjane inicijative dobiju odgovarajuće ispitivanje i odgovor Komisije.

(7)

Primjereno je utvrditi najnižu dob za podupiranje određene inicijative. Ta najniža dob trebala odgovarati dobi u kojoj građani stječu pravo glasovanja na izborima za Europski parlament. Kako bi se povećalo sudjelovanje mladih građana u demokratskom životu Unije i time ostvario puni potencijal europske građanske inicijative kao instrumenta participativne demokracije, države članice koje to smatraju primjerenim trebale bi moći minimalnu dob za potporu inicijativi postaviti na 16 godina te o tome obavijestiti Komisiju. Komisija bi povremeno trebala preispitati funkcioniranje europske građanske inicijative, uključujući u pogledu minimalne dobi za potporu inicijativama. Potiče se države članice da razmotre postavljanje minimalne dobi na 16 godina u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

(8)

U skladu s člankom 11. stavkom 4. UEU-a, za donošenje inicijative kojom se Komisiju poziva da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ potrebna je potpora najmanje jednog milijuna građana Unije, državljana znatnog broja država članica.

(9)

Kako bi se osiguralo da inicijativa odražava interes Unije te da istodobno instrument bude jednostavan za primjenu, trebalo bi odrediti da građani trebaju dolaziti iz najmanje jedne četvrtine država članica.

(10)

Kako bi se osiguralo da inicijativa bude reprezentativna te kako bi se građanima osigurali slični uvjeti za podupiranje inicijative, primjereno je odrediti i najmanji broj potpisnika koji trebaju dolaziti iz svake od tih država članica. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi biti degresivno razmjeran i odgovarati broju zastupnika u Europskom parlamentu koji su izabrani u svakoj državi članici pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

(11)

Kako bi europske građanske inicijative postale uključivije i vidljivije, organizatori mogu za vlastite promidžbene i komunikacijske aktivnosti upotrebljavati druge jezike osim službenih jezika institucija Unije koji, u skladu s ustavnim poretkom država članica, imaju službeni status na cijelom ili na dijelu njihovog državnog područja.

(12)

Iako osobni podaci koji se obrađuju u primjeni ove Uredbe mogu sadržavati osjetljive podatke, s obzirom na prirodu europske građanske inicijative kao instrumenta participativne demokracije, opravdano je zahtijevati osobne podatke za potrebe potpore inicijativi i te podatke obrađivati u mjeri u kojoj je to potrebno radi provjere izjava o potpori u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

(13)

Kako bi europsku građansku inicijativu učinila dostupnijom, Komisija bi trebala pružati informacije i pomoć te praktičnu potporu građanima i skupinama organizatora, posebno o onim aspektima ove Uredbe koji su u njezinoj nadležnosti. Kako bi ojačala pružanje informacija i pomoći, Komisija bi također trebala staviti na raspolaganje internetsku platformu za suradnju kojom se pružaju forum za raspravu i neovisnu podršku, informacije i pravni savjeti o europskoj građanskoj inicijativi. Platformi bi trebali imati pristup građani, skupine organizatora, organizacije i vanjski stručnjaci s iskustvom u organiziranju europskih građanskih inicijativa. Platforma bi trebala biti dostupna osobama s invaliditetom.

(14.)

Kako bi skupine organizatora mogle upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka, Komisija bi trebala staviti na raspolaganje internetski registar za europsku građansku inicijativu. Kako bi se podigla razina svijesti i osigurala transparentnost u pogledu svih inicijativa, registar bi se trebao sastojati od javno dostupne internetske stranice s iscrpnim informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito, kao i ažuriranim informacijama o pojedinačnim inicijativama, njihovom statusu te prijavljenim izvorima potpore i financiranja na temelju informacija koje je dostavila skupina organizatora.

(15)

Radi približavanja građanima i podizanja svijesti o europskoj građanskoj inicijativi, države članice trebale bi uspostaviti jednu ili više kontaktnih točaka na svojem državnom području za pružanje informacija i pomoći građanima u vezi s europskom građanskom inicijativom. Takve informacije i pomoć trebali bi uključivati osobito one aspekte Uredbe čija je provedba u nadležnosti nacionalnih tijela u državama članicama ili koji se odnose na primjenjivo nacionalno pravo te za koja su ta nadležna tijela stoga najprikladnija za informiranje građana i skupina organizatora, kao i pružanje pomoći. Prema potrebi, države članice trebale bi nastojati ostvariti sinergiju s uslugama koje pružaju potporu za korištenje sličnih nacionalnih instrumenata. Komisija, uključujući njezina predstavništva u državama članicama, trebala bi osigurati blisku suradnju s nacionalnim kontaktnim točkama za te aktivnosti informiranja i pomoći, uključujući, prema potrebi, komunikacijske aktivnosti na razini Unije.

(16)

Za uspješno pokretanje i vođenje građanske inicijative potrebna je minimalna organizirana struktura. Ta bi struktura trebala imati oblik skupine organizatora sastavljene od fizičkih osoba s boravištem u najmanje sedam različitih država članica kako bi se potaknulo javljanje pitanja relevantnih na razini Unije te kako bi se potaknulo promišljanje o tim pitanjima. Radi transparentnosti i neometane i učinkovite komunikacije skupina organizatora trebala bi odrediti predstavnika za kontakt između skupine organizatora i institucija Unije tijekom cijelog postupka. Skupina organizatora trebala bi imati mogućnost osnovati pravnu osobu za vođenje inicijative u skladu s nacionalnim pravom. Za potrebe ove Uredbe ta bi se pravna osoba trebala smatrati skupinom organizatora.

(17)

Premda odgovornost i sankcije u vezi s obradom osobnih podataka ostaju uređene na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (8), skupina organizatora trebala bi biti solidarno odgovorna, u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, za svaku štetu koju njezini članovi prouzročili pri organizaciji inicijative nezakonitim djelima počinjenim namjerno ili krajnjom nepažnjom. Države članice trebale bi osigurati da skupina organizatora podliježe odgovarajućim sankcijama za kršenja ove Uredbe.

(18)

Kako bi se osigurala dosljednost i transparentnost u pogledu inicijativa te izbjeglo prikupljanje potpisa za inicijative koje nisu u skladu uvjetima utvrđenima u Ugovorima i ovoj Uredbi, inicijative koje su u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi trebala bi registrirati Komisija prije početka prikupljanja izjava o potpori građana. Komisija bi registraciju trebala provoditi potpuno poštujući obvezu o navođenju razloga u okviru članka 296. drugog stavka UFEU-a i u skladu s općim načelom dobre uprave kako je navedeno u članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(19)

Kako bi europska građanska inicijativa bila djelotvorna i dostupnija, uzimajući u obzir da bi postupci i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni, te kako bi se osiguralo da se registrira što je više moguće inicijativa, primjereno je djelomično registrirati inicijativu u slučajevima kada samo dio ili dijelovi inicijative ispunjavaju uvjete za registraciju u skladu s ovom Uredbom. Inicijativu bi trebalo djelomično registrirati pod uvjetom da dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ te pod uvjetom da su ispunjeni svi ostali zahtjevi za registraciju. Trebalo bi osigurati jasnoću i transparentnost u pogledu opsega djelomične registracije te bi potencijalne potpisnike trebalo obavijestiti o opsegu registracije te o činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na dio inicijative koji je registriran. Komisija bi tu skupinu organizatora trebala na dovoljno detaljan način obavijestiti o razlozima svoje odluke da ne registrira ili samo djelomično registrira inicijativu te o svim mogućim pravnim i izvansudskim pravnim sredstvima koja su im na raspolaganju.

(20)

Izjave o potpori za inicijativu trebalo bi prikupljati unutar određenog vremenskog roka. Kako bi se osiguralo da inicijativa ne prestane biti relevantna, istodobno vodeći računa o složenosti prikupljanja izjava o potpori u cijeloj Uniji, taj vremenski rok ne bi trebao biti dulji od 12 mjeseci od datuma početka razdoblja prikupljanja koje je odredila skupina organizatora. Skupina organizatora trebala bi imati mogućnost odabira datuma početka razdoblja prikupljanja u roku od šest mjeseci od registracije inicijative. Skupina organizatora trebala bi obavijestiti Komisiju o odabranom datumu najkasnije 10 radnih dana prije tog datuma. Radi osiguranja koordinacije s nacionalnim tijelima Komisija bi trebala obavijestiti države članice o datumu koji im je priopćila skupina organizatora.

(21)

Kako bi europska građanska inicijativa bila dostupnija, jednostavnija i lakša za provedbu za organizatore i građane, Komisija bi trebala uspostaviti i voditi središnji sustav za internetsko prikupljanje izjava o potpori. Taj bi sustav trebao biti besplatno dostupan skupinama organizatora i trebao bi imati potrebna tehničke značajke koje omogućuju internetsko prikupljanje, uključujući uslugu udomljavanja i softver, te značajke pristupačnosti koje građanima s invaliditetom omogućuju podupiranje inicijative. Taj bi sustav trebalo uspostaviti i održavati u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 (9).

(22)

Građani bi trebali imati mogućnost podupiranja inicijative putem interneta ili papirnatom obliku na način da pritom otkriju samo osobne podatke utvrđene u Prilogu III. ovoj Uredbi. Države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o tome žele li biti uključene u dio A odnosno dio B Priloga III. Građani koji upotrebljavaju središnji sustav internetskog prikupljanja za europske građanske inicijative trebali bi biti u mogućnosti poduprijeti inicijativu na internetu koristeći se prijavljenim sredstvima elektroničke identifikacije ili potpisivanjem izjave o potpori elektroničkim potpisom u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (10). U tu svrhu Komisija i države članice trebale bi osigurati odgovarajuće tehničke značajke u okviru te Uredbe. Građani bi izjavu o potpori trebali potpisati samo jednom.

(23)

Kako bi se olakšao prijelaz na novi središnji sustav internetskog prikupljanja, skupina organizatora trebala bi i dalje imati mogućnost da uspostavi vlastite sustave internetskog prikupljanja i da prikuplja izjave o potpori pomoću tog sustava za inicijative registriranog u skladu s ovom Uredbom do 31. prosinca 2022. Skupina organizatora za svaku bi inicijativu trebala upotrebljavati jedan pojedinačni sustav internetskog prikupljanja. Pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje uspostavlja i koje vodi skupina organizatora trebali bi imati odgovarajuće tehničke i sigurnosne značajke kako bi se osiguralo da se podaci tijekom cijelog postupka sigurno prikupljaju, pohranjuju i prenose. U tu svrhu Komisija bi u suradnji s državama članicama trebala utvrditi detaljne tehničke specifikacije za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja. Komisija bi trebala moći zatražiti savjet Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), koja pomaže institucijama Unije pri oblikovanju i provedbi politika povezanih sa sigurnošću mrežnih i informacijskih sustava.

(24)

Primjereno je da države članice provjere jesu li pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja koje su uspostavili organizatori u skladu sa zahtjevima ove Uredbe i da izdaju dokument koji tu usklađenost potvrđuje prije početka prikupljanja izjava o potpori. Potvrđivanje pojedinačnih sustava internetskog prikupljanja mora provesti nadležno nacionalno tijelo države članice u kojoj se podaci prikupljeni putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju. Ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnih nadzornih tijela u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, države članice trebale bi odrediti nadležno nacionalno tijelo odgovorno za potvrđivanje sustava. Države članice trebale bi uzajamno priznavati potvrde koje su izdala njihova nadležna tijela.

(25)

Ako je inicijativa dobila potrebne izjave o potpori od potpisnika, svaka država članica trebala bi biti odgovorna za provjeru i potvrđivanje izjava o potpori koje potpisuju njezini državljani kako bi se ocijenilo je li prikupljen zahtijevan najmanji broj potpisnika koji imaju pravo podržati europske građanske inicijative. Uzimajući u obzir potrebu da se ograniči administrativno opterećenje za države članice, takve bi provjere trebalo provoditi na temelju odgovarajućih kontrola, koje se mogu zasnivati na nasumičnom uzorkovanju. Države članice trebale bi izdati dokument kojim se potvrđuje broj zaprimljenih valjanih izjava o potpori.

(26)

Radi promicanja sudjelovanja i javne rasprave o pitanjima povezanima s inicijativama, kada inicijativa koju je podržao zahtijevan broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe bude podnesena Komisiji, skupina organizatora trebala bi imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije. Europski parlament trebao bi organizirati javno saslušanje u roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative Komisiji. Europski parlament trebao bi osigurati uravnoteženo zastupanje interesa relevantnih dionika, uključujući civilno društvo, socijalne partnere i stručnjake. Komisija bi trebala biti zastupljena na odgovarajućoj razini. Vijeće, druge institucije i savjetodavna tijela Unije i zainteresirani dionici trebali bi imati priliku sudjelovati na saslušanju kako bi jamčili da je ono inkluzivno i kako bi doprinijeli javnom interesu.

(27)

Europski parlament, kao institucija u kojoj su na razini Unije građani izravno zastupljeni, trebao bi imati pravo na ocjenjivanje potpore za valjanu inicijativu nakon njezina podnošenja i nakon javnog saslušanja o njoj. Europski parlament također bi trebao moći ocijeniti mjere koje je poduzela Komisija kao odgovor na inicijativu i koje je navela u komunikaciji.

(28)

Kako bi se osiguralo djelotvorno sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije, Komisija bi trebala ispitati valjanu inicijativu i na nju odgovoriti. Komisija bi stoga trebala navesti svoje pravne i političke zaključke te mjere koje namjerava poduzeti, i to u roku od šest mjeseci od dana primitka inicijative. Komisija bi trebala objasniti razloge za mjere koje namjerava poduzeti na jasan, razumljiv i detaljan način, uključujući hoće li kao odgovor na inicijativu donijeti prijedlog pravnog akta Unije, a svoje bi razloge trebala navesti i ako ne namjerava poduzeti nikakve mjere. Komisija bi inicijative trebala razmatrati u skladu s općim načelom dobre uprave kako je navedeno u članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(29)

Kako bi osigurali transparentnost svojeg financiranja i potpore, skupina organizatora trebala bi pružiti redovno ažurirane i detaljne informacije o izvorima financiranja i potpore u pogledu svojih inicijativa od datuma registracije do datuma podnošenja inicijative Komisiji. Te bi informacije trebalo objaviti u registru i na javnim internetskim stranicama europske građanske inicijative. Izjava o izvorima financiranja i potpori skupine organizatora trebala bi uključivati informacije o financijskoj potpori koja premašuje 500 EUR po sponzoru te o organizacijama koje skupini organizatora pomažu na dobrovoljnoj osnovi, ako takva potpora nije ekonomski mjerljiva. Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati, financirati i podupirati i inicijative, pod uvjetom da to čine u skladu s postupcima i uvjetima utvrđenima ovom Uredbom.

(30)

Kako bi se osigurala potpuna transparentnost, Komisija bi trebala staviti na raspolaganja obrazac za kontakt, u registru i na javnim internetskim stranicama europske građanske inicijative, kako bi građanima omogućila podnošenje pritužbi na cjelovitost i točnost informacija o izvorima financiranja i potpore, kako su ih prijavile skupine organizatora. Komisija bi od skupine organizatora trebala imati pravo zahtijevati sve dodatne informacije u vezi s pritužbama i, prema potrebi, ažurirati informacije o prijavljenim izvorima financiranja i potpore u registru.

(31)

Na postupke obrade osobnih podataka koji se provode na temelju ove Uredbe primjenjuje se Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. U tom je pogledu zbog pravne sigurnosti primjereno pojasniti da se predstavnik skupine organizatora, ili ovisno o slučaju pravna osoba osnovana za potrebe upravljanja inicijativom, i nadležna tijela država članica trebaju smatrati voditeljima obrade podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 u odnosu na obradu osobnih podataka pri prikupljanju izjava o potpori, adresa e-pošte i podataka o sponzorima inicijative kao i radi provjere i potvrđivanja izjava o potpori te odrediti najdulje razdoblje u kojem se osobni podaci, prikupljeni za potrebe građanske inicijative, mogu zadržati. u svojstvu voditelja obrade podataka predstavnik skupine organizatora, ili ovisno o slučaju, pravna osoba osnovana za potrebe upravljanja inicijativom, i nadležna tijela država članica trebali bi poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ispune obveze propisane Uredbom (EU) 2016/679, a posebno one povezane sa zakonitošću i sigurnošću aktivnosti obrade, pružanjem informacija i pravima osoba čiji se podaci obrađuju.

(32)

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (11) primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju provodi Komisija primjenom ove Uredbe. Primjereno je razjasniti da se Komisija treba smatrati voditeljem obrade podataka u smislu Uredba (EU) 2018/1725 u vezi s obradom osobnih podataka u registru, na internetskoj platformi za suradnju, u središnjem sustavu internetskog prikupljanja i pri prikupljanju adresa e-pošte. Komisija bi, u skladu s tom Uredbom, trebala uspostaviti i voditi središnji sustav internetskog prikupljanja kojim se skupini organizatora omogućuje da prikupljaju izjave o potpori svojim inicijativama putem interneta. Komisija i predstavnik skupine organizatora, ili ovisno o slučaju, pravna osoba osnovana za potrebe upravljanja inicijativom trebali bi biti zajednički voditelji obrade u smislu Uredbe (EU) 2016/679 u vezi s obradom osobnih podataka u središnjem sustavu internetskog prikupljanja.

(33)

Kako bi se doprinijelo promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije, Komisija bi trebala podizati svijest javnosti o europskoj građanskoj inicijativi te se pritom koristiti naročito digitalnim tehnologijama i društvenim mrežama, te činiti to u okviru mjera za promicanje građanstva Unije i prava građana. Europski parlament trebao bi doprinijeti komunikacijskim aktivnostima Komisije.

(34)

Kako bi se olakšala komunikacija s potpisnicima i kako bi ih se obavijestilo o daljnjim aktivnostima povodom inicijative, Komisija i skupina organizatora trebali bi imati mogućnost prikupljanja adresa e-pošte potpisnika, u skladu s pravilima o zaštiti podataka. Prikupljanje adresa e-pošte trebalo bi biti neobvezno i podložno izričitoj suglasnosti potpisnikâ. Adrese e-pošte ne bi se trebale prikupljati u okviru obrasca izjave o potpori, a potencijalni potpisnici trebali bi biti obaviješteni o tome da njihovo pravo na podupiranje inicijative nije uvjetovano davanjem pristanka za prikupljanje njihove adrese e-pošte.

(35)

Kako bi se ova Uredba prilagodila budućim potrebama, Komisiju bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU u vezi s izmjenama prilogâ ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (12). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(36)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, u skladu s člankom 290. UFEU-a Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti, posebno u pogledu utvrđivanja tehničkih specifikacija za sustave internetskog prikupljanja u skladu s ovom Uredbom. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(37)

U skladu s načelom proporcionalnosti, radi ostvarenja temeljnog cilja jačanja sudjelovanja građana u demokratskom i političkom životu Unije, potrebno je i primjereno utvrditi pravila o europskoj građanskoj inicijativi. Ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje cilja u skladu s člankom 5. stavkom 4. UEU-a.

(38)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(39)

Radi pravne sigurnosti i jasnoće Uredbu (EU) br. 211/2011 trebalo bi staviti izvan snage.

(40)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (14), koji je dao mišljenje 19. prosinca 2017.,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju postupci i uvjeti potrebni za inicijativu kojom se Europsku komisiju poziva da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani Unije smatraju da je potreban pravni akt Unije u svrhu provedbe Ugovorâ („europska građanska inicijativa” ili „inicijativa”).

Članak 2.

Pravo na podupiranje europske građanske inicijative

1.   Svaki građanin Unije koji je najmanje one dobi kojom stječu pravo glasovanja na izborima za Europski parlament imaju pravo poduprijeti inicijativu potpisivanjem izjave o potpori u skladu s ovom Uredbom.

Države članice mogu kao minimalnu dob za potporu inicijativi odrediti dob od 16 godina, u skladu sa svojim nacionalnim zakonima, i u tom slučaju o tome obavijestiti Komisiju.

2.   U skladu s primjenjivim pravom, države članice i Komisija osiguravaju da osobe s invaliditetom mogu ostvariti svoje pravo na potporu inicijativama i na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima pristupiti svim relevantnim izvorima informacija o njima.

Članak 3.

Potreban broj potpisnika

1.   Inicijativa je valjana:

(a)

ako je dobila potporu najmanje jednog milijuna građana Unije u skladu s člankom 2. stavkom 1. prvog podstavka („potpisnici”) iz najmanje jedne četvrtine država članica; i

(b)

ako je u najmanje jednoj četvrtini država članica u trenutku registracije inicijative broj potpisnika barem jednak najmanjem broju utvrđenom u Prilogu I. koji odgovara broju zastupnika u Europskom parlamentu izabranih u svakoj od tih država članica pomnoženom s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

2.   Za potrebe stavka 1. potpisnici se broje prema državi članici svojeg državljanstva neovisno o mjestu na kojem je potpisana izjava o potpori.

Članak 4.

Informacije i pomoć Komisije i država članica

1.   Komisija građanima i skupinama organizatora pruža lako dostupne i razumljive informacije i pomoć u vezi s europskom građanskom inicijativom, uključujući usmjeravajući ih prema odgovarajućim izvorima informacija i pomoći.

Komisija objavljuje vodič o europskoj građanskoj inicijativi, i na internetu i u papirnatom obliku te na svim službenim jezicima institucija Unije,.

2.   Komisija stavlja besplatno na raspolaganje internetsku platformu za suradnju u pogledu europske građanske inicijative.

Platforma pruža praktične i pravne savjete te forum za raspravu o europskoj građanskoj inicijativi u okviru kojeg građani, skupine organizatora, dionici, nevladine organizacije, stručnjaci i druge institucije i tijela Unije koji žele sudjelovati mogu razmijeniti informacije i najbolje prakse.

Platforma mora biti dostupna osobama s invaliditetom.

Troškove rada i održavanja platforme snosi opći proračun Europske unije.

3.   Komisija stavlja na raspolaganje internetski registar s pomoću kojeg skupine organizatora mogu upravljati svojom inicijativom tijekom cijelog postupka.

Registar uključuje javne internetske stranice s informacijama o europskoj građanskoj inicijativi općenito te konkretnima inicijativama i njihovu statusu.

Komisija redovito ažurira registar čineći dostupnim informacije koje su podnijele skupine organizatora.

4.   Nakon što registrira inicijativu u skladu s člankom 6., Komisija osigurava prijevod sadržaja inicijative, uključujući njezine priloge, na sve službene jezike institucija Unije, u granicama navedenim u Prilogu II., radi njegove objave u registru te njegovog korištenja za potrebe prikupljanja izjava o potpori u skladu s ovom Uredbom.

Skupina organizatora, osim toga, može osigurati prijevod na sve službene jezike institucija Unije dodatnih informacija o inicijativi i eventualni prijevod nacrta pravnog akta iz Priloga II., koji se podnosi u skladu s člankom 6. stavkom 2. Ti prijevodi su odgovornost skupine organizatora. Sadržaj prijevoda koji je dostavila skupina organizatora odgovara sadržaju inicijative koji se podnosi u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Komisija osigurava da se u registru i na javnoj internetskoj stranici europske građanske inicijative objave informacije koje su podnesene u skladu s člankom 6. stavkom 2. i prijevodi podneseni u skladu s ovim stavkom.

5.   Komisija razvija sustav razmjene datoteka za slanje izjava o potpori nadležnim tijelima država članica, u skladu s člankom 12. te ga besplatno stavlja na raspolaganje skupinama organizatora.

6.   Svaka država članica uspostavlja jednu ili više kontaktnih točki za besplatno pružanje informacija i pomoć skupinama organizatora u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom.

POGLAVLJE II.

POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 5.

Skupina organizatora

1.   Inicijativu priprema i njome upravlja skupina od najmanje sedam fizičkih osoba („skupina organizatora”). U navedeni najmanji broj ne ulaze zastupnici u Europskom parlamentu.

2.   Članovi skupine organizatora u trenutku registriranja inicijative moraju biti građani Unije koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasovanja na izborima za Europski parlament, a skupina mora uključivati osobe s boravištem u najmanje sedam različitih država članica.

Komisija za svaku inicijativu objavljuje imena svih članova skupine organizatora u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

3.   Skupina organizatora među svojim članovima imenuje jednog predstavnika i jednog zamjenika predstavnika koji su zaduženi za kontakt između skupine ogranizatora i institucija Unije tijekom postupka te su ovlašteni djelovati u ime skupine organizatora („osobe za kontakt”).

Skupina organizatora može imenovati i još najviše druge dvije fizičke osobe, među svojim članovima ili drugim osobama, koje su ovlaštene djelovati u ime osoba za kontakt za potrebe komunikacije s institucijama Unije tijekom postupka.

4.   Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svim promjenama u sastavu skupine tijekom trajanja postupka te dostavlja odgovarajući dokaz da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavcima 1. i 2. Promjene u sastavu skupine organizatora moraju se unijeti u obrasce izjave o potpori, a imena sadašnjih i bivših članova skupine organizatora ostaju dostupna u registru tijekom cijelog postupka.

5.   Ne dovodeći u pitanje odgovornost predstavnika skupine organizatora kao voditelja obrade podataka na temelju članka 82. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/679, članovi skupine organizatora solidarno su odgovorni za svaku štetu prouzročenu pri organizaciji inicijative nezakonitim djelima počinjenim namjerno ili krajnjom nepažnjom, na temelju primjenjivog nacionalnog prava.

6.   Ne dovodeći u pitanje sankcije iz članka 84. Uredbe (EU) 2016/679, države članice moraju osigurati da članovi skupine organizatora, u skladu s nacionalnim pravom, podliježu učinkovitim, razmjernim i odvraćajućim kaznama za kršenje ove Uredbe, osobito za:

(a)

davanje lažne izjave;

(b)

neovlaštenu uporabu podataka.

7.   Ako je u skladu s nacionalnim pravom države članice posebno za potrebe upravljanja određenom inicijativom osnovana pravna osoba, ta se pravna osoba za potrebe stavaka 5. i 6. ovog članka, članka 6. stavka 2. i stavaka od 4. do 7., članaka od 7. do 19. te prilogâ od II. do VII. smatra skupinom organizatora ili, ovisno o slučaju, njezinim članovima pod uvjetom da je članu skupine organizatora koji je imenovan za njezinog predstavnika skupine dana ovlast zastupanja pravne osobe.

Članak 6.

Registracija

1.   Izjave o potpori za inicijativu mogu se prikupljati tek nakon što Komisija registrira inicijativu.

2.   Skupina organizatora Komisiji podnosi zahtjev za registraciju putem registra.

Pri podnošenju zahtjeva skupina organizatora mora:

(a)

dostaviti informacije iz Priloga II. na jednom od službenih jezika institucija Unije;

(b)

navesti sedam članova koje treba uzeti u obzir za potrebe članka 5. stavaka 1. i 2. ako se skupina organizatora sastoji od više od 7 članova;

(c)

navesti da je osnovana pravna osoba u skladu s člankom 5. stavkom 7., ako je to primjenjivo.

Ne dovodeći u pitanje stavke 5. i 6., Komisija odlučuje o zahtjevu za registraciju u roku od dva mjeseca od njegova podnošenja.

3.   Komisija registrira inicijativu u sljedećim slučajevima:

(a)

skupina organizatora dostavila je odgovarajući dokaz da ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 1. i 2. te je imenovala osobe za kontakt u skladu s člankom 5. stavkom 3. prvim podstavkom;

(b)

u slučaju iz članka 5. stavka 7. pravna je osoba osnovana posebno za potrebe upravljanja inicijativom, a član skupine organizatora koji je imenovan za predstavnika skupine ovlašten je zastupati tu pravnu osobu;

(c)

nijedan dio inicijative ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(d)

inicijativa nije očito uvredljiva, neozbiljna ili šikanirajuća;

(e)

inicijativa nije očito u suprotnosti s vrijednostima Unije kako su utvrđene u članku 2. UEU-a i pravima utvrđenima Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

Za potrebe određivanja jesu li ispunjeni zahtjevi iz točaka od (a) do (e) prvog podstavka ovog stavka, Komisija ocjenjuje informacije koje su dostavile skupine organizatora u skladu sa stavkom 2.

Ako nije ispunjen jedan ili više zahtjeva iz točki od (a) do (e) prvog podstavka ovog stavka, Komisija odbija registraciju inicijative, ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5.

4.   Ako smatra da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku 3. prvom podstavku točkama (a), (b), (d) i (e), ali da nije ispunjen zahtjev utvrđen u stavku 3. prvom podstavku točki (c), Komisija u roku od jednog mjeseca od podnošenja zahtjeva obavješćuje skupinu organizatora o svojoj ocjeni te o razlozima za tu ocjenu.

U takvom slučaju skupina organizatora može ili izmijeniti inicijativu kako bi se uzela u obzir ocjena Komisije i osiguralo da je inicijativa u skladu sa zahtjevom utvrđenim u stavku 3. prvom podstavku točki (c) ili zadržati ili povući prvobitnu inicijativu. Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o svojem izboru u roku od dva mjeseca od primitka Komisijine ocjene s razlozima za tu ocjenu te dostavlja eventualne izmjene prvotne inicijative.

Kada skupna organizatora izmijeni ili zadrži svoju prvobitnu inicijativu u skladu s drugim podstavkom ovog stavka, Komisija:

(a)

registrira inicijativu ako ispunjava zahtjev utvrđen u stavku 3. prvom podstavku točki (c);

(b)

djelomično registrira inicijativu ako dio inicijative, uključujući njezine glavne ciljeve, ne izlazi očito iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije radi provedbe Ugovorâ;

(c)

inače, odbija registrirati inicijativu.

Komisija o zahtjevu odlučuje u roku od jednog mjeseca od primitka informacija iz drugog podstavka ovog stavka od skupine organizatora.

5.   Inicijativa koja je registrirana objavljuje se u registru.

Ako Komisija djelomično registrira inicijativu u registru objavljuje informacije o opsegu registracije inicijative.

U takvom slučaju, skupina organizatora osigurava da potencijalni potpisnici budu obaviješteni o opsegu registracije inicijative te činjenici da se izjave o potpori prikupljaju samo u odnosu na opseg koji je registriran.

6.   Komisija inicijativu registrira pod jedinstvenim registarskim brojem i o tome obavješćuje skupinu organizatora.

7.   Ako odbije registrirati inicijativu ili je registrira samo djelomično u skladu sa stavkom 4., Komisija navodi razloge za to i obavješćuje skupinu organizatora. Komisija skupinu organizatora obavješćuje i o svim mogućim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koja su joj na raspolaganju

Komisija objavljuje sve odluke o zahtjevima za registraciju koje donese u skladu s ovim člankom u registru i na javnim internetskim stranicama o europskoj građanskoj inicijativi.

8.   Komisija o registraciji inicijative obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija.

Članak 7.

Povlačenje inicijative

Skupina organizatora u bilo kojem trenutku prije podnošenja inicijative Komisiji u skladu s člankom 13. može povući inicijativu koja je registrirana u skladu s člankom 6. Takvo povlačenje objavljuje se u registru.

Članak 8.

Razdoblje prikupljanja

1.   Sve izjave o potpori prikupljaju se u razdoblju od najdulje 12 mjeseci od datuma koji odabere skupina organizatora („razdoblje prikupljanja”), ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 6. Taj datum mora biti najkasnije šest mjeseci od registracije inicijative u skladu s člankom 6.

Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o odabranom datumu najkasnije 10 radnih dana prije tog datuma.

Ako, tijekom razdoblja prikupljanja, skupina organizatora želi prekinuti prikupljanje izjava o potpori prije no što istekne razdoblje prikupljanja, o toj namjeri obavješćuje Komisiju najmanje 10 radnih dana prije novog datuma izabranog za završetak razdoblja prikupljanja.

Komisija obavješćuje države članice o datumu iz prvog podstavka.

2.   Komisija u registru navodi datume početka i završetka razdoblja prikupljanja.

3.   Na dan završetka razdoblja prikupljanja Komisija zaključuje rad središnjeg sustava internetskog prikupljanja u skladu s člankom 10., a skupina organizatora zaključuje rad pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja u skladu s člankom 11.

Članak 9.

Postupak prikupljanja izjava o potpori

1.   Izjave o potpori mogu se potpisati putem interneta ili u papirnatom obliku.

2.   Za prikupljanje izjava o potpori mogu se upotrebljavati samo obrasci koji su u skladu s predlošcima iz Priloga III.

Prije početka prikupljanja izjava o potpori skupina organizatora ispunjava obrasce kako je utvrđeno u Prilogu III. Informacije navedene u obrascima moraju odgovarati informacijama u registru.

Ako se skupina organizatora odluči za internetsko prikupljanje izjava o potpori putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja predviđenog člankom 10., Komisija osigurava odgovarajuće obrasce u skladu s Prilogom III.

Ako je inicijativa djelomično registrirana u skladu s člankom 6. stavkom 4., u obrascima iz Priloga III. te u središnjem sustavu internetskog prikupljanja i pojedinačnom sustavu internetskog prikupljanja, ovisno o tome što je primjenjivo, mora biti vidljiv opseg registracije inicijative. Obrasci izjave o potpori mogu se prilagoditi za potrebe internetskog prikupljanja ili prikupljanja u papirnatom obliku.

Prilog III. ne primjenjuje se ako građani podupiru inicijativu na internetu putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja iz članka 10. primjenom prijavljenih sredstava elektroničke identifikacije u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014 iz članka 10. stavka 4. ove Uredbe. Građani dostavljaju informaciju o svojem državljanstvu, a države članice prihvaćaju minimalni skup podataka za fizičku osobu u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1501 (15).

3.   Od osobe koja potpisuje izjavu o potpori traže se samo osobni podaci navedeni u Prilogu III.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o tome žele li biti uključene u dio A ili dio B Priloga III. do 30. lipnja 2019. Države članice koje žele da ih se uključi u dio B Priloga III. navode vrstu ili vrste osobnog identifikacijskog broja (isprave).

Komisija do 1. siječnja 2020. u registru objavljuje obrasce iz Priloga III.

Države članice uvrštene u jedan dio Priloga III. mogu od Komisije zatražiti da budu premještene u drugi dio Priloga III. Taj zahtjev moraju podnijeti Komisiji najmanje šest mjeseci prije datuma početka primjene novih obrazaca.

5.   Skupina organizatora odgovorna je za prikupljanje izjava o potpori od potpisnika u papirnatom obliku.

6.   Izjava o potpori za određenu inicijativu može se potpisati samo jednom.

7.   Skupina organizatora obavješćuje Komisiju o broju izjava o potpori prikupljenih u svakoj državi članici barem svaka dva mjeseca tijekom razdoblja prikupljanja te o konačnom broju prikupljenih izjava u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja radi objave u registru.

Ako nije prikupljen potreban broj izjava o potpori ili ako skupina organizatora ne dostavi informacije u roku od tri mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja, Komisija zaključuje inicijativu i obavijest o tome objavljuje u registru.

Članak 10.

Središnji sustav internetskog prikupljanja

1.   Za potrebe internetskog prikupljanja izjava o potpori Komisija do 1. siječnja 2020. uspostavlja i vodi od tog datuma središnji sustav internetskog prikupljanja u skladu s Odlukom (EU, Euratom) 2017/46.

Troškove uspostave i vođenja središnjeg sustava internetskog prikupljanja idu na teret općeg proračuna Europske unije. Uporaba središnjeg sustava internetskog prikupljanja je besplatna.

Središnji sustav internetskog prikupljanja mora biti pristupačan osobama s invaliditetom.

Podaci dobiveni putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na poslužiteljima koje Komisija stavlja na raspolaganje u tu svrhu.

Središnji sustav internetskog prikupljanja omogućuje učitavanje izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku.

2.   Za svaku inicijativu Komisija osigurava da se izjave o potpori mogu prikupljati putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja tijekom razdoblja prikupljanja utvrđenog u skladu s člankom 8.

3.   Najkasnije 10 radnih dana prije početka razdoblja prikupljanja skupina organizatora obavješćuje Komisiju o tome želi li upotrebljavati središnji sustav internetskog prikupljanja te želi li u sustav učitati izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku.

Ako skupina organizatora želi u sustav učitati izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku, sve izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku mora učitati najkasnije u roku od dva mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja te o tome obavješćuje Komisiju.

4.   Države članice osiguravaju:

(a)

da građani mogu poduprijeti inicijative na internetu putem izjave o potpori služeći se prijavljenim sredstvima elektroničke identifikacije ili potpisivanjem izjave o potpori elektroničkim potpisom u smislu Uredbe (EU) br. 910/2014;

(b)

priznavanje Komisijina čvora e-IDAS koje je razvijeno u okviru Uredbe (EU) br. 910/2014 i Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1501.

5.   Komisija se o daljnjem razvoju i poboljšanju središnjeg sustava internetskog prikupljanja savjetuje s dionicima kako bi se uzeli u obzir njihovi prijedlozi i brige.

Članak 11.

Pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja

1.   Ako skupina organizatora ne upotrebljava središnji sustav internetskog prikupljanja, može prikupljati elektroničke izjave o potpori u više država članica ili u svim državama članicama putem drugog pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja („pojedinačni sustav internetskog prikupljanja”).

Podaci prikupljeni putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na državnom području države članice.

2.   Skupina organizatora osigurava usklađenost pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja sa zahtjevima utvrđenima u stavku 4. ovog članka i članku 18. stavku 3. tijekom cijelog razdoblja prikupljanja.

3.   Nakon registracije inicijative i prije početka razdoblja prikupljanja, ne dovodeći u pitanje ovlasti nacionalnih nadzornih tijela iz poglavlja VI. Uredbe (EU) 2016/679, skupina organizatora zahtjeva od nadležnog tijela države članice u kojoj se pohranjuju podaci prikupljeni putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja da potvrdi usklađenost sustava sa zahtjevima utvrđenima u stavku 4. ovog članka.

Ako je pojedinačni sustav internetskog prikupljanja usklađen sa zahtjevima utvrđenima u stavku 4. ovog članka, nadležno tijelo o tome izdaje potvrdu u skladu s predloškom iz Priloga IV. u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Skupina organizatora primjerak te potvrde objavljuje na internetskim stranicama koje se upotrebljavaju za pojedinačni sustav internetskog prikupljanja.

Države članice priznaju potvrde koje izdaju nadležna tijela drugih država članica.

4.   Pojedinačni sustavi internetskog prikupljanja moraju imati odgovarajuće sigurnosne i tehničke značajke kako bi se tijekom cijelog razdoblja prikupljanja osiguralo:

(a)

da izjavu o potpori mogu potpisati samo fizičke osobe;

(b)

da dostavljene informacije o inicijativi odgovaraju informacijama objavljenima u registru;

(c)

da su podaci prikupljeni od potpisnika u skladu s Prilogom III.;

(d)

da se podaci koje dostavljaju potpisnici sigurno prikupljaju i pohranjuju.

5.   Komisija do 1. siječnja 2020. donosi provedbene akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije za provedbu stavka 4. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22.

Pri izradi tehničkih specifikacija iz prvog podstavka Komisija može zatražiti mišljenje Agencije Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA).

6.   Ako se izjave o potpori prikupljaju putem pojedinačnog internetskog sustava za prikupljanje, razdoblje prikupljanja može započeti tek nakon što je za taj sustav izdana potvrda iz stavka 3.

7.   Ovaj članak primjenjuje se samo na inicijative registrirane u skladu s člankom 6. do 31. prosinca 2022.

Članak 12.

Provjera i potvrđivanje izjava o potpori u državama članicama

1.   Svaka država članica provjerava i potvrđuje da su izjave o potpori koje su potpisali njezini državljani u skladu s odredbama ove Uredbe („odgovorna država članica”).

2.   U roku od tri mjeseca od završetka razdoblja prikupljanja i ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka skupina organizatora izjave o potpori prikupljene na internetu ili u papirnatom obliku dostavlja nadležnim tijelima iz članka 20. stavka 2. odgovorne države članice.

Skupina organizatora izjave o potpori podnosi nadležnim tijelima samo ako inicijativa dosegne najmanji broj potpisnika utvrđen u članku 3.

Izjave o potpori podnose se nadležnom se tijelu u odgovornoj državi članici samo jednom služeći se obrascem iz Priloga V.

Izjave o potpori koje su prikupljene na internetu podnose se u skladu s elektroničkom shemom koju objavljuje Komisija.

Izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku i izjave o potpori prikupljene na internetu putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja podnose se odvojeno.

3.   Komisija nadležnom tijelu odgovorne države članice podnosi izjave o potpori prikupljene na internetu putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja i izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku te učitane u sustav u skladu s člankom 10. stavkom 3. drugim podstavkom čim skupina organizatora nadležnom tijelu odgovorne države članice podnese obrazac iz Priloga V. u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Ako je skupina organizatora prikupila izjave o potpori putem pojedinačnog internetskog sustava prikupljanja, može zatražiti od Komisije da te izjave o potpori dostavi nadležnom tijelu odgovorne države članice.

Komisija izjave o potpori dostavlja u skladu sa stavkom 2. ovog članka podstavcima od drugog do četvrtog služeći se sustavom razmjene datoteka iz članka 4. stavka 5.

4.   U roku od tri mjeseca od primitka izjava o potpori, nadležna tijela ih provjeravaju na temelju odgovarajućih provjera koje se mogu temeljiti na nasumičnom uzorkovanju, u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

Ako se izjave o potpori prikupljene na internetu i izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku podnose odvojeno, taj rok počinje teći od dana kada nadležno tijelo primi sve izjave o potpori.

Za potrebe provjere izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku ne zahtjeva se ovjera potpisa.

5.   Na temelju provedenih provjera nadležno tijelo potvrđuje broj valjanih izjava o potpori za dotičnu državu članicu. Ta se potvrda besplatno dostavlja skupini organizatora koristeći predložak iz Priloga VI.

U potvrdi se navodi broj valjanih izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku i na internetu, uključujući one koje su prikupljene u papirnatom obliku i učitane u sustav u skladu s člankom 10. stavkom 3. drugim podstavkom.

Članak 13.

Podnošenje Komisiji

Skupina organizatora podnosi inicijativu Komisiji u roku od tri mjeseca od primitka posljednje potvrde iz članka 12. stavka 5.

Skupina organizatora podnosi ispunjeni obrazac iz Priloga VII. zajedno s primjercima potvrda iz članka 12. stavka 5., u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Obrazac iz Priloga VII. Komisija objavljuje u registru.

Članak 14.

Objava i javno saslušanje

1.   Kada primi valjanu inicijativu za koju su prikupljene i potvrđene izjave o potpori u skladu s člancima od 8. do 12., Komisija bez odgode objavljuje obavijest o tome u registru i inicijativu prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, te nacionalnim parlamentima.

2.   U roku od tri mjeseca od podnošenja inicijative skupini organizatora daje se prilika da predstave inicijativu na javnom saslušanju koje održava Europski parlament.

Europski parlament organizira javna saslušanja u svojim prostorijama.

Komisija mora biti zastupljena na saslušanju na odgovarajućoj razini.

Vijeću, drugim institucijama i savjetodavnim tijelima Unije, nacionalnim parlamentima i civilnom društvu daje se prilika da prisustvuju saslušanju.

Europski parlament osigurava ravnomjernu zastupljenost relevantnih javnih i privatnih interesa.

3.   Nakon javnog saslušanja Europski parlament ocjenjuje političku potporu za inicijativu.

Članak 15.

Ispitivanje inicijative od strane Komisije

1.   U roku od mjesec dana od podnošenja inicijative u skladu s člankom 13. Komisija prima skupinu organizatora na odgovarajućoj razini kako bi joj omogućila da detaljno obrazloži ciljeve inicijative.

2.   U roku od šest mjeseci od objave inicijative u skladu s člankom 14. stavkom 1. te nakon javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Komisija u komunikaciji navodi svoje pravne i političke zaključke o inicijativi, eventualne mjere koje namjerava poduzeti te razloge za poduzimanje ili nepoduzimanje mjera.

Ako namjerava poduzeti mjere kao odgovor na inicijativu, uključujući, ako je to primjereno, donošenje jednog ili više prijedloga pravnog akta Unije, u komunikaciji navodi i vremenski okvir predviđen za te mjere.

Komunikacija se dostavlja skupini organizatora, Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija te se objavljuje.

3.   Komisija i skupina organizatora obavješćuju potpisnike o odgovoru na inicijativu u skladu s člankom 18. stavcima 2. i 3.

Komisija u registru i na javnim internetskim stranicama europske građanske inicijative pruža ažurirane informacije o provedbi mjera navedenih u komunikaciji donesenoj kao odgovor na inicijativu.

Članak 16.

Daljnje postupanje Europskog parlamenta u vezi s uspješnim građanskim inicijativama

Europski parlament ocjenjuje mjere koje je Komisija poduzela na temelju svoje komunikacije iz članka 15. stavka 2.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Transparentnost

1.   Skupina organizatora dostavlja jasne, točne i sveobuhvatne informacije o izvorima svojeg financiranja inicijative čija je vrijednost veća od 500 eura po sponzoru radi objave u registru i, ovisno o slučaju, na internetskim stranicama kampanje.

Prijavljeni izvori financiranja i potpore, uključujući sponzore, i odgovarajući iznosi moraju biti jasno prepoznatljivi.

Skupina organizatora također pruža informacije o organizacijama koje joj pomažu na dobrovoljnoj osnovi kada takva potpora nije ekonomski mjerljiva.

Te se informacije ažuriraju najmanje jednom svaka dva mjeseca u razdoblju od datuma registracije inicijative do datuma podnošenja inicijative Komisiji u skladu s člankom 13. Komisija ih na jasan i pristupačan način objavljuje u registru i na javnim internetskim stranicama europske građanske inicijative.

2.   Komisija ima pravo od skupine organizatora zahtijevati pružanje svih dodatnih informacija i pojašnjenja o izvorima financiranja i potpore prijavljenim u skladu s ovom Uredbom.

3.   Komisija omogućuje građanima da u okviru registra podnesu pritužbu na cjelovitost i točnost informacija o izvorima financiranja i potpore, kako su ih prijavile skupine organizatora te u tu svrhu stavlja javnosti na raspolaganje obrazac za kontakt u registru i na javnim internetskim stranicama europske građanske inicijative.

Komisija može od skupine organizatora zatražiti sve dodatne informacije u vezi s pritužbama primljenim u skladu s ovim stavkom i, ako je to primjereno, ažurirati informacije o prijavljenim izvorima financiranja i potpore u registru.

Članak 18.

Komunikacija

1.   Komisija upoznaje javnost s europskom građanskom inicijativom, njezinim ciljevima i funkcioniranjem putem komunikacijskih aktivnosti i informativnih kampanja, čime se doprinosi promicanju aktivnog sudjelovanja građana u političkom životu Unije.

Europski parlament doprinosi komunikacijskim aktivnostima Komisije.

2.   Za potrebe informacijskih i komunikacijskih aktivnosti u vezi s konkretnom inicijativom skupina organizatora ili Komisija mogu prikupljati adrese e-pošte potpisnika uz njihovu izričitu suglasnost.

Potencijalne potpisnike obavještava se o tome da njihovo pravo na podupiranje inicijative nije uvjetovano davanjem pristanka za prikupljanje njihove adrese e-pošte.

3.   Adrese e-pošte ne mogu se prikupljati u okviru obrasca izjave o potpori. Međutim, mogu se prikupljati istodobno s izjavama o potpori uz uvjet da se obrađuju zasebno.

Članak 19.

Zaštita osobnih podataka

1.   Predstavnik skupine organizatora voditelj je obrade podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 u vezi s obradom osobnih podataka pri prikupljanju izjava o potpori, adresa e-pošte i podataka o sponzorima inicijativa. Ako je osnovana pravna osoba iz članka 5. stavka 7. ove Uredbe, ta je osoba voditelj obrade podataka.

2.   Nadležna tijela određena u skladu s člankom 20. stavkom 2. ove Uredbe voditelji su obrade podataka u smislu Uredbe (EU) 2016/679 u vezi s obradom osobnih podataka radi provjere i potvrđivanja izjava o potpori.

3.   Komisija je voditelj obrade podataka u smislu Uredbe (EU) 2018/1725 u vezi s obradom osobnih podataka u registru, na internetskoj platformi za suradnju, u središnjem sustavu internetskog prikupljanja iz članka 10. ove Uredbe i pri prikupljanju adresa e-pošte.

4.   Osobni podaci iz obrasca izjave o potpori prikupljaju se radi provođenja postupaka potrebnih za sigurno prikupljanje i pohranu u skladu s člancima od 9. do 11., za podnošenje državama članicama, provjeru i potvrđivanje u skladu s člankom 12. te za potrebne provjere kvalitete i statističke analize.

5.   Skupina organizatora odnosno Komisija, ovisno o slučaju, uništavaju sve potpisane izjave o potpori za inicijativu i sve njihove preslike najkasnije mjesec dana nakon podnošenja inicijative Komisiji u skladu s člankom 13. ili najkasnije 21 mjesec nakon početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je ranije. Međutim, ako je inicijativa povučena nakon početka razdoblja prikupljanja, izjave o potpori i njihove preslike uništavaju se najkasnije mjesec dana nakon povlačenja iz članka 7..

6.   Nadležno tijelo uništava sve izjave o potpori i njihove preslike najkasnije tri mjeseca nakon izdavanja potvrde iz članka 12. stavka 5.

7.   Izjave o potpori određenoj inicijativi i njihove preslike mogu se zadržati dulje od roka utvrđenog u stavcima 5. i 6. ako je to potrebno radi pravnog ili administrativnog postupka u vezi s predmetnom inicijativom. Izjave o potpori i njihove preslike uništavaju se najkasnije mjesec dana od dana zaključenja navedenih postupaka donošenjem konačne odluke.

8.   Komisija i skupina organizatora uništavaju evidencije adresa e-pošte prikupljenih u skladu s člankom 18. stavkom 2. najkasnije mjesec dana nakon povlačenja inicijative ili 12 mjeseci nakon završetka razdoblja prikupljanja ili podnošenja inicijative Komisiji, ovisno o slučaju. Međutim, ako Komisija u komunikaciji navede mjere koje namjerava poduzeti u skladu s člankom 15. stavkom 2., evidencije adresa e-pošte moraju se uništiti najkasnije tri godine nakon objave komunikacije.

9.   Ne dovodeći u pitanje njihova prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, članovi skupine organizatora imaju pravo zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka iz registra nakon isteka dvije godine od dana registracije predmetne inicijative.

Članak 20.

Nadležna tijela u državama članicama

1.   Za potrebe članka 11. svaka država članica određuje jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za izdavanje potvrde iz članka 11. stavka 3.

2.   Za potrebe članka 12. svaka država članica određuje jedno nadležno tijelo odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i izdavanje potvrda iz članka 12. stavka 5.

3.   Do 1. siječnja 2020. države članice Komisiji dostavljaju imena i adrese tijela određenih u skladu sa stavcima 1. i 2. Države članice Komisiju obavješćuju o svakoj promjeni tih informacija.

Komisija nazive i adrese tijela određenih u skladu sa stavcima 1. i 2. objavljuje u registru.

Članak 21.

Obavijest o nacionalnim odredbama

1.   Države članice do 1. siječnja 2020. priopćuju Komisiji posebne odredbe donesene za provedbu ove Uredbe.

2.   Komisija te odredbe objavljuje u registru na jeziku priopćenja koju je dostavila država članica u skladu sa stavkom 1.

POGLAVLJE IV.

DELEGIRANI AKTI I PROVEDBENI AKTI

Članak 22.

Postupak Odbora

1.   Za potrebe provedbe članka 11. stavka 5. ove Uredbe Komisiji pomaže odbor. Navedeni je odbor odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 23.

Delegirane ovlasti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24. u vezi s izmjenom prilogâ ovoj Uredbi u okviru područja primjene odredaba ove Uredbe koje su relevantne za te priloge.

Članak 24.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 23. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina počevši od 6. lipnja 2019.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 23. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Opoziv ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 23. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ne podnesu nikakav prigovor ili ako prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Preispitivanje

Komisija periodično preispituje funkcioniranje europske građanske inicijative te Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe najkasnije 1. siječnja 2024. te svake četiri godine nakon toga. Ta izvješća obuhvaćaju i minimalnu dob za potporu europskim građanskim inicijativama u državama članicama. Izvješća se objavljuju.

Članak 26.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 211/2011 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2020.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 27.

Prijelazna odredba

Članci od 5. do 9. Uredbe (EU) No 211/2011 nastavljaju se primjenjivati nakon 1. siječnja 2020. na europske građanske inicijative koje su registrirane prije 1. siječnja 2020.

Članak 28.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2020.

Međutim, članak 9. stavak 4., članak 10., članak 11. stavak 5. i članci od 20. do 24. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. travnja 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 237, 6.7.2018., str. 74.

(2)  SL C 247, 13.7.2018., str. 62.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. travnja 2019.

(4)  Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1179/2011 od 17. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih specifikacija za sustave za online prikupljanje u skladu s Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (SL L 301, 18.11.2011., str. 3.).

(6)  SL C 355, 20.10.2017., str. 17.

(7)  2014/2024(INL).

(8)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(9)  Odluka Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji (SL L 6, 11.1.2017., str. 40.).

(10)  Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(12)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(13)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(14)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(15)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1501 od 8. rujna 2015. o okviru za interoperabilnost u skladu s člankom 12. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (SL L 235, 9.9.2015., str. 1.).


PRILOG I.

NAJMANJI BROJ POTPISNIKA PO DRŽAVI ČLANICI

Belgija

15 771

Bugarska

12 767

Češka

15 771

Danska

9 763

Njemačka

72 096

Estonija

4 506

Irska

8 261

Grčka

15 771

Španjolska

40 554

Francuska

55 574

Hrvatska

8 261

Italija

54 823

Cipar

4 506

Latvija

6 008

Litva

8 261

Luxembourg

4 506

Mađarska

15 771

Malta

4 506

Nizozemska

19 526

Austrija

13 518

Poljska

38 301

Portugal

15 771

Rumunjska

24 032

Slovenija

6 008

Slovačka

9 763

Finska

9 763

Švedska

15 020

Ujedinjena Kraljevina

54 823


PRILOG II.

INFORMACIJE POTREBNE ZA REGISTRACIJU INICIJATIVE

1.

Naziv inicijative u najviše 100 znakova (*1);

2.

Ciljevi inicijative zbog kojih se Komisija poziva na djelovanje, u najviše 1 100 znakova bez razmaka; (prosjek prilagođen prema jeziku (*1));

Skupina organizatora može pružiti prilog o predmetu, ciljevima i pozadini inicijative u najviše 5 000 znakova bez razmaka; (prosjek prilagođen prema jeziku (*1));

Skupina organizatora može pružiti dodatne informacije o predmetu, ciljevima i pozadini inicijative. Također će, ako to želi, podnijeti nacrt pravnog akta;

3.

Odredbe Ugovorâ koje skupina organizatora smatra relevantnima za predloženu mjeru;

4.

Puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja sedam članova skupine organizatora s boravištem u sedam različitih država članica, posebno navodeći predstavnika i njegova zamjenika te njihove adrese e-pošte i telefonske brojeve (1);

Ako predstavnik i/ili zamjenik nisu među sedam članova navedenih u prvom podstavku, njihova puna imena, poštanske adrese, državljanstva, datumi rođenja, adrese e-pošte i telefonski brojevi.

5.

Isprave kojima se dokazuju puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja svih sedam članova iz točke 4. te predstavnika i njegova zamjenika ako nisu među tih sedam članova;

6.

Imena drugih članova skupine organizatora;

7.

U slučaju iz članka 5. stavka 7. Uredbe (EU) 2019/788, prema potrebi, isprave kojima se dokazuje da je pravna osoba osnovana u skladu s nacionalnim pravom države članice posebno za potrebe upravljanja određenom inicijativom i da je član skupine organizatora imenovan kao predstavnik skupine ovlašten djelovati u ime pravne osobe.

8.

Svi izvori potpore i financiranja inicijative u vrijeme registracije.

(*1)  Komisija za sve registrirane inicijative osigurava prijevod tih elemenata na sve službene jezike institucija Unije.

(1)  Samo puna imena članova skupine organizatora, zemlja boravišta predstavnika ili, ako je to primjenjivo, ime i zemlja sjedišta pravne osobe, adrese e-pošte osoba za kontakt te informacije o izvorima potpore i financiranja stavit će se na raspolaganje javnosti u internetskom registru Komisije. Ispitanici imaju pravo prigovora na objavu svojih osobnih podataka zbog čvrstih i zakonitih razloga u vezi sa svojim posebnim stanjem.


PRILOG III.

OBRAZAC IZJAVE O POTPORI – dio A (1)

(za države članice koje ne zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobne identifikacijske isprave)

Sva su polja u ovom obrascu obvezna.

UNAPRIJED ISPUNJAVA SKUPINA ORGANIZATORA:

1.

Svi potpisnici ovog obrasca državljani su sljedeće države članice:

Označite samo jednu državu članicu na popisu.

2.

Registarski broj koji dodjeljuje Europska komisija:

3.

Datumi početka i kraja razdoblja prikupljanja:

4.

Internetska adresa inicijative u registru Europske komisije:

5.

Naziv inicijative:

6.

Ciljevi inicijative:

7.

Imena i adrese e-pošte registriranih osoba za kontakt

(U slučaju iz članka 5. stavka 7. Uredbe (EU) 2019/788, prema potrebi, dodatno: naziv i zemlja sjedišta pravne osobe]:

8.

Internetska stranica inicijative (ako postoji):

ISPUNJAVAJU POTPISNICI VELIKIM SLOVIMA:

„Ovime potvrđujem da su informacije koje sam dostavio/dostavila u ovom obrascu točne i da dosad nisam podržao/podržala ovu inicijativu.”

PUNA IMENA

PREZIMENA

BORAVIŠTE (2)

(ulica, broj, poštanski broj, grad, zemlja)

DATUM ROĐENJA

DATUM

POTPIS (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka (4) za izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku ili putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) vaši osobni podaci navedeni u ovom obrascu upotrijebit će se samo za potporu inicijativi i staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima za potrebe provjere i potvrđivanja. Ovlašteni ste od skupine organizatora ove inicijative zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade.

 

Skupina organizatora pohranjuje vaše podatke na najviše mjesec dana nakon podnošenja inicijative Europskoj komisiji ili 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je prije. Podaci se mogu zadržati dulje od navedenog roka u slučaju upravnog ili pravnog postupka, najviše mjesec dana od dana zaključenja navedenih postupaka.

 

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravne lijekove, imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je vaše uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

 

Predstavnik skupine organizatora inicijative ili, ako je to primjenjivo, pravna osoba koju su osnovali, voditelj je obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i mogu se kontaktirati s pomoću podataka za kontakt iz ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka (ako on postoji) dostupni su na internetskoj stranici ove inicijative u registru Europske komisije, kako je navedena u točki 4. ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt nacionalnog tijela koje će primiti i obraditi vaše osobne podatke te podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za izjave o potpori prikupljene na internetu ili putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) vaši osobni podaci navedeni u ovom obrascu upotrijebit će se samo za potporu inicijativi i staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima za potrebe provjere i potvrđivanja. Ovlašteni ste od Europske komisije i od predstavnika skupine organizatora ove inicijative, ili ako je to primjenjivo, od pravne osobe koju su osnovali, zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade.

 

Europska komisija pohranjuje vaše podatke na najviše mjesec dana od podnošenja inicijative Europskoj komisiji ili 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je prije. Podaci se mogu zadržati dulje od navedenog roka u slučaju upravnog ili pravnog postupka, najviše mjesec dana od zaključenja navedenih postupaka.

 

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravne lijekove, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ili tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je vaše uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

 

Europska komisija i predstavnik skupine organizatora ove inicijative, ili ako je to primjenjivo, pravna osoba koju su osnovali, zajednički su voditelji obrade u smislu Uredbe (EU) 2018/1725 i Opće uredbe o zaštiti podataka te se s njima može stupiti u kontakt s pomoću podataka navedenih u ovom obrascu.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka skupine organizatora (ako postoji) dostupni su na internetskoj stranici ove inicijative u registru Europske komisije, kako je navedeno u točki 4. ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka Europske komisije, nacionalnog tijela koje će primiti i obraditi vaše osobne podatke, Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka te nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hr.

OBRAZAC IZJAVE O POTPORI – dio B (5)

(za države članice koje zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobne identifikacijske isprave)

Sva su polja u ovom obrascu obvezna.

UNAPRIJED ISPUNJAVA SKUPINA ORGANIZATORA:

1.

Svi potpisnici ovog obrasca državljani su sljedeće države članice:

Označite samo jednu državu članicu na popisu.

Za osobne identifikacijske brojeve/brojeve osobne identifikacijske isprave, od kojih jedan mora biti upisan, vidjeti internetske stranice Europske komisije o europskim građanskim inicijativama.

2.

Registarski broj koji dodjeljuje Europska komisija:

3.

Datumi početka i kraja razdoblja prikupljanja:

4.

Internetska adresa inicijative u registru Europske komisije:

5.

Naziv inicijative:

6.

Ciljevi inicijative:

7.

Imena i adrese e-pošte registriranih osoba za kontakt:

(U slučaju iz članka 5. stavka 7. Uredbe (EU) 2019/788, prema potrebi, dodatno: naziv i zemlja sjedišta pravne osobe]:

8.

Internetska stranica inicijative (ako postoji):

ISPUNJAVAJU POTPISNICI VELIKIM SLOVIMA:

„Ovime potvrđujem da su informacije koje sam dostavio/dostavila u ovom obrascu točne i da dosad nisam podržao/podržala ovu inicijativu.”

PUNA IMENA

PREZIMENA

OSOBNI identifikacijski BROJ/BROJ OSOBNE identifikacijske ISPRAVE

Vrsta osobnog identifikacijskog broja ili isprave

DATUM

POTPIS (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka (7) za izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku ili putem pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) vaši osobni podaci navedeni u ovom obrascu upotrijebit će se samo za potporu inicijativi i staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima za potrebe provjere i potvrđivanja. Ovlašteni ste od skupine organizatora ove inicijative zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade.

 

Skupina organizatora pohranjuje vaše podatke na najviše mjesec dana od podnošenja inicijative Europskoj komisiji ili 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je prije. Podaci se mogu zadržati dulje od navedenog roka u slučaju upravnog ili pravnog postupka, najviše mjesec dana od zaključenja navedenih postupaka.

 

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravne lijekove, imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je vaše uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

 

Predstavnik skupine organizatora inicijative ili, ako je to primjenjivo, pravna osoba koju su osnovali, voditelj je obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i mogu se kontaktirati s pomoću podataka za kontakt iz ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka (ako on postoji) dostupni su na internetskoj stranici ove inicijative u registru Europske komisije, kako je navedena u točki 4. ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt nacionalnog tijela koje će primiti i obraditi vaše osobne podatke te podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za izjave o potpori prikupljene na internetu ili putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja:

 

U skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 i Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) vaši osobni podaci navedeni u ovom obrascu upotrijebit će se samo za potporu inicijativi i staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima za potrebe provjere i potvrđivanja. Ovlašteni ste od Europske komisije i od predstavnika skupine organizatora ove inicijative, ili ako je to primjenjivo, od pravne osobe koju su osnovali, zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade.

 

Europska komisija pohranjuje vaše podatke na najviše mjesec dana od podnošenja inicijative Europskoj komisiji ili 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je prije. Podaci se mogu zadržati dulje od navedenog roka u slučaju upravnog ili pravnog postupka, najviše mjesec dana od zaključenja navedenih postupaka.

 

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravne lijekove, imate pravo podnijeti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka ili tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je vaše uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

 

Europska komisija i predstavnik skupine organizatora ove inicijative, ili ako je to primjenjivo, pravna osoba koju su osnovali, zajednički su voditelji obrade u smislu Uredbe (EU) 2018/1725 i Opće uredbe o zaštiti podataka te se s njima može stupiti u kontakt s pomoću podataka navedenih u ovom obrascu.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka skupine organizatora (ako postoji) dostupni su na internetskoj stranici ove inicijative u registru Europske komisije, kako je navedeno u točki 4. ovog obrasca.

 

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka Europske komisije, nacionalnog tijela koje će primiti i obraditi vaše osobne podatke, Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka te nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hr.


(1)  Obrazac se tiska na jednom listu. Skupina organizatora može upotrijebiti obrazac tiskan obostrano. Za učitavanje izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku u središnji sustav internetskog prikupljanja treba upotrijebiti kod koji je Komisija stavila na raspolaganje.

(2)  Njemački državljani koji borave izvan zemlje samo ako su o svojem trenutačnom stalnom boravištu obavijestili nadležno njemačko diplomatsko predstavništvo u inozemstvu.

(3)  Potpis nije obvezan ako se obrazac dostavlja na internetu putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2019/788 ili pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja kako je navedeno u članku 11. navedene uredbe.

(4)  Ovisno o načinu prikupljanja upotrebljava se samo jedna od dvije predložene verzije izjave o zaštiti osobnih podataka.

(5)  Obrazac se tiska na jednom listu. Skupina organizatora može upotrijebiti obrazac tiskan obostrano. Za učitavanje izjava o potpori prikupljenih u papirnatom obliku u središnji sustav internetskog prikupljanja treba upotrijebiti kod koji je Komisija stavila na raspolaganje.

(6)  Potpis nije obvezan ako se obrazac dostavlja na internetu putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2019/788 ili pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja kako je navedeno u članku 11. navedene uredbe.

(7)  Ovisno o načinu prikupljanja upotrebljava se samo jedna od dvije predložene verzije izjave o zaštiti osobnih podataka.


PRILOG IV.

POTVRDA O USKLAĐENOSTI SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA S UREDBOM (EU) 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

… (naziv nadležnog tijela) iz … (ime države članice) ovime potvrđuje da je pojedinačni sustav internetskog prikupljanja … (internetska adresa) upotrijebljen za prikupljanje izjava o potpori za … (naziv inicijative) s registarskim brojem … (registarski broj inicijative) u skladu s relevantnim odredbama Uredbe (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.

Datum, potpis i službeni pečat nadležnog tijela:


PRILOG V.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE IZJAVA O POTPORI NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA

1.

Puna imena, poštanske adrese i adrese e-pošte osoba za kontakt (predstavnika skupine organizatora i njegova zamjenika) ili pravne osobe koja upravlja inicijativom i njezina predstavnika:

2.

Naziv inicijative:

3.

Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

4.

Datum registriranja:

5.

Broj potpisnika koji su državljani (ime države članice):

6.

Ukupni broj prikupljenih izjava o potpori:

7.

Broj država članica u kojima je dosegnut prag:

8.

Prilozi:

(Priložite sve izjave o potpori potpisnika koji su državljani relevantne države članice.

Ako je primjenjivo, priložite relevantnu potvrdu o usklađenosti pojedinačnog sustava internetskog prikupljanja s Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.)

9.

Ovime izjavljujem da su informacije koje sam dostavio/dostavila u ovom obrascu točne i da su izjave o potpori prikupljene u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.

10.

Datum i potpis jedne osobe za kontakt (predstavnika/zamjenika (1)) ili predstavnika pravne osobe:

(1)  Precrtati ono što je nepotrebno.


PRILOG VI.

POTVRDA O BROJU VALJANIH IZJAVA O POTPORI PRIKUPLJENIH ZA … (IME DRŽAVE ČLANICE)

… (naziv nadležnog tijela) iz … (ime države članice), nakon obavljanja potrebnih provjera kako sezahtjeva člankom 12. Uredbe (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o građanskoj inicijativi, ovime potvrđuje da su … (broj valjanih izjava o potpori) izjave o potpori inicijative s registarskim brojem … (registarski broj inicijative) valjane u skladu s odredbama navedene Uredbe.

Datum, potpis i službeni pečat


PRILOG VII.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE INICIJATIVE EUROPSKOJ KOMISIJI

1.

Naziv inicijative:

2.

Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

3.

Datum registriranja:

4.

Broj primljenih valjanih izjava o potpori (mora biti najmanje jedan milijun):

5.

Broj potpisnika koje su potvrdile države članice:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Broj potpisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

UKUPNO

Broj potpisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Puna imena, poštanske adrese i adrese e-pošte osoba za kontakt (predstavnika skupine organizatora i njegova zamjenika) (1) ili pravne osobe koja upravlja inicijativom i njezina predstavnika:

7.

Navedite sve izvore potpore i financiranja primljenih za inicijativu, uključujući iznos financijske potpore u vrijeme podnošenja.

8.

Ovime izjavljujem da su informacije koje sam dostavio/dostavila u ovom obrascu točne i da su provedeni svi relevantni postupci i ispunjeni svi uvjeti utvrđeni Uredbom (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi.

Datum i potpis jedne osobe za kontakt (predstavnika/zamjenika) (2) ili predstavnika pravne osobe:

9.

Prilozi: (Priložite sve potvrde)

(1)  Samo puna imena članova skupine organizatora, zemlja boravišta predstavnika ili, ako je to primjenjivo, ime i zemlja sjedišta pravne osobe, adrese e-pošte osoba za kontakt i informacije o izvorima potpore i financiranja stavit će se na raspolaganje javnosti u internetskom registru Komisije. Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo prigovora na objavu svojih osobnih podataka iz uvjerljivih zakonitih razloga u vezi sa svojom pojedinačnom situacijom.

(2)  Precrtati nepotrebno.