14.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/759

оd 13. svibnja 2019.

o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 9. prvi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 propisane su znatne promjene pravila i postupaka za javno zdravlje (sigurnost hrane) koje moraju poštovati subjekti u poslovanju s hranom. Konkretno, njome su utvrđeni određeni uvjeti za uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi) u Uniju.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 2017/185 (2) propisane su prijelazne mjere kojima se odstupa od tih pravila za subjekte u poslovanju s hranom koji uvoze hranu koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješoviti proizvodi), osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe Komisije (EU) br. 28/2012 (3), za koje uvjeti javnog zdravlja za uvoz u Uniju još nisu utvrđeni na razini Unije. To se odstupanje primjenjuje do 31. prosinca 2020.

(3)

Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća („Zakon o zdravlju životinja”) (4) utvrđena su pravila za sprečavanje i suzbijanje bolesti životinja koje su prenosive na životinje ili ljude. Primjenjuje se na proizvode životinjskog podrijetla, a time i na mješovite proizvode kako su definirani u članku 2. točki (a) Odluke Komisije 2007/275/EZ (5). Uredbom će se, kad se počne primjenjivati, odrediti zahtjevi za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja i područja. Ova Uredba primjenjuje se od 21. travnja 2021.

(4)

Kako bi se osigurala pravna jasnoća i dosljednost te kako bi se subjektima i nadležnim tijelima olakšao prijelaz na nova pravila, potrebno je odrediti jedinstveni datum početka primjene novih uvoznih uvjeta za mješovite proizvode obuhvaćene člankom 6. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004. Stoga bi trajanje tih prijelaznih mjera trebalo produljiti do 20. travnja 2021.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju prijelazne mjere za primjenu određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 853/2004 za prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2021. do 20. travnja 2021.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, „mješoviti proizvod” znači mješoviti proizvod kako je definiran u članku 2. točki (a) Odluke 2007/275/EZ.

Članak 3.

Odstupanje u pogledu zahtjeva za javno zdravlje na uvoz hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla

Odstupajući od članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004, subjekti u poslovanju hranom koji uvoze hranu koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla, osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) br. 28/2012, izuzimaju se od zahtjeva iz članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

Uvoz takvih proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima za javno zdravlje pri uvozu koji su na snazi u državi članici uvoza.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 20. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 29, 3.2.2017., str. 21.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (SL L 12, 14.1.2012., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja 2007. o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (SL L 116, 4.5.2007., str. 9.).