3.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 116/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/686

оd 16. siječnja 2019.

o utvrđivanju detaljnih mehanizama, u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ, za sustavnu razmjenu informacija povezanih s prijenosom vatrenog oružja unutar Unije elektroničkim sredstvima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (1), a posebno njezin članak 13. stavak 5. drugi podstavak,

budući da:

(1)

U poglavlju 3. Direktive 91/477/EEZ utvrđuju se formalnosti za prijenos vatrenog oružja iz jedne države članice u drugu i od država članica zahtijeva se da razmjenjuju relevantne informacije povezane s takvim prijenosima.

(2)

U članku 13. stavku 5. Direktive 91/477/EEZ od Komisije se zahtijeva da osigurava sustav za razmjenu informacija navedenih u tom članku. Nadležna tijela država članica trenutačno razmjenjuju te informacije e-poštom ili telefaksom.

(3)

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) mogao bi biti učinkovit alat za provedbu odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih u članku 13. Direktive 91/477/EEZ, a posebice odredaba koje se odnose na prijenos vatrenog oružja iz jedne države članice u drugu. U skladu s tim donesena je Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/689 (3) kako bi se odredbe o prijenosu oružja obuhvatile pilot-projektom u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 1024/2012. Stoga je prikladno odrediti IMI kao sustav koji će nadležna tijela država članica upotrebljavati za razmjenu informacija o prijenosu vatrenog oružja te utvrditi detaljne mehanizme za tu razmjenu.

(4)

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 91/477/EEZ države članice mogu imati više nacionalnih nadležnih tijela koja su odgovorna za slanje i primanje informacija obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe. Kako bi se olakšao učinkovit i djelotvoran protok informacija među državama članicama, svaka bi država članica s više takvih nacionalnih tijela trebala imenovati jedno od svojih nacionalnih tijela središnjim tijelom koje će biti jedinstvena kontaktna točka za primanje i slanje informacija razmijenjenih putem IMI-ja u skladu s ovom Uredbom. Država članica može ovlastiti središnje tijelo i da putem IMI-ja šalje informacije primljene od svojih nacionalnih tijela drugim državama članicama.

(5)

U skladu s člankom 11. Direktive 91/477/EEZ za prijenos vatrenog oružja iz jedne države članice u drugu potrebno je odobrenje države članice u kojoj se vatreno oružje nalazi („država članica otpreme”). Nadalje, svaka država članica drugim državama članicama dostavlja popis vatrenog oružja čiji se prijenos na njezino državno područje može odobriti bez njezine prethodne suglasnosti. To znači da država članica otpreme treba provjeriti je li za vatreno oružje koje se ne nalazi na popisu države članice izdana prethodna suglasnost prije nego što odobri prijenos vatrenog oružja u tu državu članicu. Međutim, trenutačno prodavatelj podnosi dokument o prethodnoj suglasnosti državi članici otpreme kad prodavatelj zatraži odobrenje za prijenos ili, u slučaju iz članka 11. stavka 3. Direktive 91/477/EEZ, kad trgovac oružjem priopći podrobnosti o prijenosu državi članici otpreme. Kako bi se osiguralo da se odobrenja za prijenos ne izdaju na temelju lažnih dokumenata, država članica na čije će državno područje vatreno oružje biti preneseno („država članica odredišta”) trebala bi biti obvezna putem IMI-ja poslati državi članici otpreme informacije o prethodnoj suglasnosti najkasnije sedam kalendarskih dana od datuma izdavanja prethodne suglasnosti. K tome, da bi se osigurale bolja sljedivost i veća sigurnost u odnosu na prijenos vatrenog oružja unutar Unije, primjerak dokumenta o prethodnoj suglasnosti trebalo bi učitati u IMI istodobno kad se ta informacija šalje pomoću IMI-ja.

(6)

Informacije koje bi države članice trebale biti obvezne slati zasebno putem IMI-ja uz učitavanje primjerka relevantnog dokumenta trebale bi biti ograničene na informacije potrebne da bi relevantna nacionalna tijela mogla lako identificirati određeni prijenos i dobiti informacije o njemu, uključujući posebice informacije o identitetu prodavatelja i kupca ili vlasnika (bez obzira je li on trgovac oružjem ili druga osoba).

(7)

Za potrebe transparentnosti i sigurnosti svaka država članica trebala bi u IMI učitati popis vatrenog oružja čiji se prijenos na njezino državno područje može odobriti bez njezine prethodne suglasnosti. Ako nema takvog oružja, odnosno ako je za prijenos svakog vatrenog oružja potrebna prethodna suglasnost, država članica moći će to istaknuti u relevantnom repozitoriju u IMI-ju.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom raspravljene su sa stručnom skupinom za razmjenu informacija sastavljenom od stručnjaka iz država članica,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na razmjenu sljedećih informacija pomoću sustava iz članka 13. stavka 5. Direktive 91/477/EEZ:

(a)

informacije iz stavka 2. tog članka u odnosu na prijenos vatrenog oružja;

(b)

informacije iz stavka 4. tog članka osim informacija o odbijanju izdavanja odobrenja iz članaka 6. i 7. te Direktive.

Članak 2.

Elektronički sustav razmjene informacija

Za potrebe razmjene informacija na koje se primjenjuje ova Uredba sustav iz članka 13. stavka 5. Direktive 91/477/EEZ je Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) kako je utvrđeno Provedbenom odlukom (EU) 2019/689.

Članak 3.

Imenovanje središnjih tijela država članica

1.   Ako država članica ima više nacionalnih nadležnih tijela iz članka 13. stavka 3. Direktive 91/477/EEZ za slanje i primanje informacija na koje se primjenjuje ova Uredba, ona će jedno od tijela imenovati središnjim tijelom nadležnim za primanje tih informacija od nacionalnih tijela drugih država članica i slanje tih informacija relevantnom nacionalnom tijelu na svojemu državnom području odgovornom za te informacije.

2.   Država članica može središnjem tijelu dodijeliti i zadaću prijenosa informacija dobivenih od svojih nacionalnih tijela nacionalnom ili središnjem tijelu druge države članice putem IMI-ja.

Članak 4.

Prethodna suglasnost

1.   Ako država članica („država članica odredišta”) da prethodnu suglasnost za prijenos na svoje državno područje vatrenog oružja koje se nalazi u drugoj državi članici („država članica otpreme”), država članica odredišta, za potrebe obavješćivanja države članice otpreme o izdanoj prethodnoj suglasnosti, šalje sljedeće informacije državi članici otpreme:

(a)

državu članicu odredišta i državu članicu otpreme;

(b)

datum i nacionalni referentni broj dokumenta o prethodnoj suglasnosti;

(c)

informacije o identitetu osobe koja kupuje ili nabavlja vatreno oružje ili, ako je primjenjivo, vlasniku;

(d)

informacije o identitetu osobe koja prodaje ili ustupa vatreno oružje, ako je primjenjivo;

(e)

datum isteka valjanosti dokumenta o prethodnoj suglasnosti u skladu s nacionalnim pravilima države članice odredišta.

2.   Država članica odredišta unosi u IMI primjerak dokumenta o prethodnoj suglasnosti i šalje taj primjerak državi članici otpreme zajedno s informacijama poslanima u skladu sa stavkom 1.

3.   Informacije i dokumenti iz stavaka 1. i 2. dostupni su putem IMI-ja nacionalnim tijelima odgovornima za te informacije u državi članici odredišta i državi članici otpreme.

4.   Informacije i dokumenti iz stavaka 1. i 2. učitavaju se i šalju najkasnije sedam kalendarskih dana od datuma izdavanja dokumenta o prethodnoj suglasnosti.

Članak 5.

Popis vatrenog oružja za čiji prijenos nije potrebna prethodna suglasnost

Popis vatrenog oružja koje se isporučuje drugim državama članicama u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 91/477/EEZ učitava se u IMI i dostupan je nacionalnim tijelima svih država članica.

Članak 6.

Obavijest o odobrenju za prijenos ili pratećem dokumentu

1.   Kad izdaje odobrenje za prijenos vatrenog oružja u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 91/477/EEZ ili dokument koji mora pratiti vatreno oružje u skladu s člankom 11. stavkom 3. prvim podstavkom te direktive („prateći dokument”), nadležno tijelo države članice u kojoj se nalazi vatreno oružje („država članica otpreme”) prenosi sljedeće informacije državi članici na čije će državno područje vatreno oružje biti preneseno („država članica odredišta”) i svim državama članicama tranzita:

(a)

državu članicu otpreme, državu članicu odredišta te, ako je primjenjivo, sve države članice tranzita;

(b)

datum i nacionalni referentni broj odobrenja za prijenos ili pratećeg dokumenta;

(c)

informacije o identitetu osobe koja kupuje ili nabavlja vatreno oružje ili, ako je primjenjivo, vlasniku;

(d)

informacije o identitetu osobe koja prodaje ili ustupa vatreno oružje, ako je primjenjivo;

(e)

ukupan broj komada vatrenog oružja koje se prenosi;

(f)

u slučaju odobrenja za prijenos, datum otpreme i predviđeni datum isporuke vatrenog oružja;

(g)

datum isteka valjanosti odobrenja za prijenos ili pratećeg dokumenta u skladu s nacionalnim pravilima države članice otpreme.

2.   Država članica otpreme unosi u IMI primjerak odobrenja za prijenos ili pratećeg dokumenta i šalje taj primjerak državi članici odredišta i svim državama članicama tranzita zajedno s informacijama poslanima u skladu sa stavkom 1.

3.   Ako država članica odredišta nije poslala državi članici otpreme informacije o prethodnoj suglasnosti i primjerak dokumenta o prethodnoj suglasnosti u skladu s člankom 4., država članica otpreme učitava u IMI primjerak dokumenta o prethodnoj suglasnosti koji je primila na drugi način.

4.   Informacije i dokumenti iz stavaka 1., 2. i 3. dostupni su putem IMI-ja samo nacionalnim tijelima države članice otpreme, države članice odredišta te, ako je primjenjivo, država članica tranzita.

5.   Informacije i dokumenti iz stavaka 1., 2. i 3. učitavaju se i šalju najkasnije u vrijeme prijenosa u prvu državu članicu tranzita ili, ako nema države članice tranzita, u državu članicu odredišta.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. rujna 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(2)  Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/689 od 16. siječnja 2019. o pilot-projektu za provedbu određenih odredaba o administrativnoj suradnji utvrđenih Direktivom Vijeća 91/477/EEZ putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (Vidjeti stranicu 75. ovoga Službenog lista).