24.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/636

оd 23. travnja 2019.

o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. točku (a) i članak 7. stavak 5. te članak 14. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 u zakonodavstvo Unije uvode se obveze utvrđene u Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (dalje u tekstu „Konvencija”) odobrenoj Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (2) u ime Zajednice te u Protokolu o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka odobrenom Odlukom Vijeća 2004/259/EZ (3) u ime Zajednice.

(2)

Na sedmom sastanku Konferencije stranaka Konvencije od 4. do 15. svibnja 2015. dogovoreno je da se pentaklorofenol te njegove soli i esteri (dalje u tekstu „pentaklorofenol”) uvrste u Prilog A (uklanjanje) Konvenciji.

(3)

U kontekstu izmjene Konvencije potrebno je izmijeniti priloge IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 uvrštavanjem pentaklorofenola u priloge i navođenjem odgovarajućih graničnih vrijednosti koncentracije kako bi se osiguralo da se otpadom koji sadržava pentaklorofenol gospodari u skladu s odredbama Konvencije.

(4)

Predložene granične vrijednosti koncentracije u prilozima IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 utvrđene su primjenom iste metodologije koja je upotrijebljena za utvrđivanje graničnih vrijednosti u prethodnim izmjenama priloga IV. i V. (4) Smatra se da su predložene granične vrijednosti koncentracije najprimjerenije za osiguravanje visoke razine zaštite ljudskog zdravlja i okoliša u kontekstu uništenja ili nepovratne pretvorbe pentaklorofenola.

(5)

Primjereno je osigurati dovoljno vremena kako bi se poduzećima i nadležnim tijelima omogućilo da se prilagode novim zahtjevima.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. listopada 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(2)  Odluka Vijeća 2006/507/EZ od 14. listopada 2004. o sklapanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u ime Europske zajednice (SL L 209, 31.7.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2004/259/EZ od 19. veljače 2004. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju iz 1979. o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (SL L 81, 19.3.2004., str. 35.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 217, 8.8.2006., str. 1.), Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 55, 23.2.2007., str. 1.), Uredba Komisije (EU) br. 756/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga IV. i V. (SL L 223, 25.8.2010., str. 20.), Uredba Komisije (EU) br. 1342/2014 od 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga IV. i V. (SL L 363, 18.12.2014., str. 67.) i Uredba Komisije (EU) 2016/460 od 30. ožujka 2016. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 80 od 31.3.2016., str. 17.).

(5)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG

Prilozi IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 mijenjaju se kako slijedi:

1.

u tablici Priloga IV. dodaje se sljedeći redak:

Popis tvari koje podliježu odredbama o gospodarenju otpadom utvrđenima u članku 7.

Tvar

CAS br.

EZ br.

Najviše granične vrijednosti koncentracije iz članka 7. stavka 4. točke (a)

„Pentaklorofenol te njegove soli i esteri

87-86-5 i ostali

201-778-6 i ostali

100 mg/kg”

2.

u Prilogu V. dijelu 2. tablica se zamjenjuje sljedećom tablicom:

„Otpad kako je razvrstan u Odluci Komisije 2000/532/EZ (1)

Najviše granične vrijednosti koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV. (2)

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP-ovi): 10 000 mg/kg;

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endosulfan: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg;

Heksabromociklododekan (3): 1 000 mg/kg;

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Heksaklorobutadien: 1 000 mg/kg;

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Pentaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Pentaklorofenol te njegove soli i esteri: 1 000  mg/kg;

Perfluorooktansulfonska kiselina i njezini derivati (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i ostali derivati uključujući polimere): 50 mg/kg;

Poliklorirani bifenili (PCB) (4): 50 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani: 5 mg/kg;

Poliklorirani naftaleni (*1): 1 000 mg/kg;

Zbroj koncentracija tetrabromodifenil-etera C12H6Br4O), pentabromodifenil-etera (C12H5Br5O), heksabromodifenil-etera (C12H4Br6O) i heptabromodifenil-etera (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toksafen: 5 000 mg/kg.

Trajno skladištenje dopušteno je samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.

otpad se skladišti na jednoj od sljedećih lokacija:

u sigurnoj formaciji stijena smještenih duboko pod zemljom,

u rudnicima soli,

na odlagalištu opasnog otpada, pod uvjetom da je otpad solidificiran ili djelomično stabiliziran ako je to tehnički izvedivo, u skladu s uvjetima za razvrstavanje otpada navedenima u potpoglavlju 19 03 Odluke 2000/532/EZ;

2.

poštovane su odredbe Direktive Vijeća 1999/31/EZ (5) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (6);

3.

dokazano je da je odabrani postupak povoljniji za okoliš.

10 01

Otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za spaljivanje (osim kategorije 19)

10 01 14 (*1)

Pepeo s rešetke ložišta, troska i prašina iz kotla od suspaljivanja koji sadržavaju opasne tvari

10 01 16 (*1)

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03

Otpad nastao termičkom obradom aluminija

10 03 04 (*1)

Troska iz primarne proizvodnje

10 03 08 (*1)

Troska iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09 (*1)

Crna troska iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 21 (*1)

Ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 29 (*1)

Otpad od obrade troske koja sadržava soli i obrade crne troske koji sadržava opasne tvari

10 04

Otpad nastao termičkom obradom olova

10 04 01 (*1)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 (*1)

Troska i otpadna pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 (*1)

Ostale čestice i prašina

10 04 06 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 05

Otpad nastao termičkom obradom cinka

10 05 03 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 06

Otpad nastao termičkom obradom bakra

10 06 03 (*1)

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

10 08

Otpad nastao termičkom obradom ostalih obojenih metala

10 08 08 (*1)

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 15 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09

Otpad nastao lijevanjem željeznih komada

10 09 09 (*1)

Prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE NAVEDEN DRUGDJE NA POPISU

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 (*1)

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika koji potječu iz metalurških procesa i sadržavaju opasne tvari

16 11 03 (*1)

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa koji sadržavaju opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI ZEMLJU ISKOPANU S KONTAMINIRANIH LOKACIJA)

17 01

Beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 06 (*1)

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koje sadržavaju opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući zemlju iskopanu s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03 (*1)

Zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 02 (*1)

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB, osim opreme koja sadržava PCB

17 09 03 (*1)

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad) koji sadržava opasne tvari

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, STANICA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVA NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 (*1)

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 (*1)

Pepeo s rešetke ložišta i troska koji sadržavaju opasne tvari

19 01 13 (*1)

Lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 15 (*1)

Prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 04

Vitrificirani otpad i otpad nastao vitrifikacijom

19 04 02 (*1)

Lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03 (*1)

Nevitrificirana čvrsta faza”

Najviše granične vrijednosti koncentracije polikloriranih dibenzo-p-dioksina i dibenzofurana (PCDD i PCDF) izračunavaju se u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ovi):

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(2)  Ove granične vrijednosti isključivo se primjenjuju na odlagalište opasnog otpada, a ne primjenjuju se na trajna podzemna skladišta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

(3)  „Heksabromociklododekan” znači heksabromociklododekan, 1,2,5,6,9,10-heksabromociklododekan i njegovi glavni dijastereoizomeri: alfa-heksabromociklododekan, beta-heksabromociklododekan i gama-heksabromociklododekan.

(4)  Primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim normama EN 12766-1 i EN 12766-2.

(5)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.).

(*1)  Svaki otpad označen zvjezdicom „*” smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ i podliježe odredbama te Direktive.