27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/60


UREDBA (EU) 2019/503 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o određenim aspektima sigurnosti i povezivosti željeznica s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U području željezničkog prijevoza prijevoznici na koje se to odnosi mogu raznim mjerama ublažiti učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na rješenja o sigurnosti. Te mjere uključuju uspostavu poslovnog nastana subjekta u jednoj od preostalih država članica i dobivanje odgovarajućih dozvola i rješenja o sigurnosti u toj državi.

(3)

Posebni sporazumi, kako su predviđeni člankom 14. Direktive 2012/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) bili bi potrebni za rješavanje problema izravno povezanih s prekograničnim željezničkim uslugama i infrastrukturom, čime bi se zajamčio kontinuitet tih usluga i minimizirali poremećaji. U skladu s tom direktivom takvim bi se sporazumima također zajamčilo uzajamno postupanje s poduzećima iz Unije i poduzećima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini upotrebom prekogranične infrastrukture.

(4)

Sklapanje tih sporazuma između predmetnih država članica i Ujedinjene Kraljevine moguće je tek nakon što Ujedinjena Kraljevina postane treća zemlja. Osobito, primjena sigurnosnih pravila Unije na Eurotunel trenutačno je povjerena međuvladinoj komisiji, osnovanoj u skladu s Ugovorom iz Canterburyja potpisanim 12. veljače 1986., koja u području sigurnosti može računati na savjete nadležnog tijela za sigurnost Eurotunela. Sustav uspostavljen tim ugovorom potrebno je prilagoditi uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje. Osobito, dio Eurotunela na francuskom teritoriju trebao biti pod isključivom kontrolom nadležnog tijela definiranog člankom 3. stavkom 7. Direktive (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća (3) kako bi se zajamčilo da se pravo Unije primjenjuje na taj dio tunela. Međutim, to bi nadležno tijelo u cilju izvršavanja svojih zadaća na najbolji mogući način te uzimajući u obzir zajedničke značajke tunela s obje strane granice i u cilju olakšavanja dosljednosti odluka moglo uzimati u obzir mišljenja binacionalnog tijela uspostavljenog u okviru sporazuma između tih dviju zemalja, poput nadležnog tijela za sigurnost Eurotunela, uspostavljenog Ugovorom iz Canterburyja, koje savjetuje međuvladinu komisiju ili razviti druge načine suradnje s tijelima nadležnima za dio tunela na teritoriju Ujedinjene Kraljevine.

(5)

Mjere iz ove Uredbe uvjetovane su primjenom sigurnosnih normi i postupaka, zahtjeva za djelovanje kao željeznički prijevoznik i zahtjeva za upravljanje vlakom istovjetnih zahtjevima Unije na infrastrukturu koja se koristi radi osiguravanja prekogranične željezničke povezanosti s Ujedinjenom Kraljevinom te na poduzeća i na strojovođe koji upravljaju vlakovima na toj infrastrukturi.

(6)

Kako bi se dotičnim strankama omogućilo da sklope potrebne sporazume i poduzmu sve ostale mjere potrebne za izbjegavanje poremećaja uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje, potrebno je produljiti razdoblje valjanosti određenih rješenja o sigurnosti i dozvola.

(7)

Takvo produljenje valjanosti rješenja o sigurnosti i dozvola trebalo bi biti vremenski ograničeno na ono što je nužno potrebno kako bi dotične države članice imale dovoljno vremena za poduzimanje potrebnih koraka u skladu s odredbama iz Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) i Direktive 2012/34/EU.

(8)

Radi izbjegavanja velikih poremećaja u pružanju usluga prekograničnog željezničkog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine bit će nužno i da željeznički prijevoznici i nacionalna tijela brzo poduzmu mjere potrebne kako bi se osiguralo da se rješenja o sigurnosti i dozvole u okviru ove Uredbe izdaju pravovremeno prije nego se Uredba prestane primjenjivati, a da se druga rješenja o sigurnosti i dozvole potrebni za pružanje usluga na području Unije izdaju prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine.

(9)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu oduzimanja povlastica dodijeljenih imateljima rješenja o sigurnosti i dozvola ako se ne osigura usklađenost sa zahtjevima Unije. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Za donošenje tih mjera potrebno je provesti postupak ispitivanja s obzirom na njihov mogući utjecaj na sigurnost željeznica. Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju kada, u opravdanim slučajevima, to zahtijevaju hitni razlozi.

(10)

S obzirom na hitnost koja proizlazi iz istupanja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, prikladno je predvidjeti iznimku od razdoblja od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, tj. uspostava privremene mjere o određenim aspektima sigurnosti željeznica i povezanosti u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u slučaju nepostizanja sporazuma o povlačenju, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(12)

Odredbe ove Uredbe trebale bi hitno stupiti na snagu i trebale bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju posebne odredbe, s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije, za određena rješenja o sigurnosti izdana u skladu s Direktivom 2004/49/EZ, određene dozvole strojovođa izdane u skladu s Direktivom 2007/59/EZ, i određene dozvole za pružanje željezničkih usluga u skladu s Direktivom 2012/34/EU.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na sljedeća rješenja o sigurnosti i dozvole koji vrijede na dan prije datuma početka primjene ove Uredbe:

(a)

rješenja o sigurnosti izdana na temelju članka 11. Direktive 2004/49/EZ upraviteljima infrastrukture za upravljanje prekograničnom infrastrukturom koja povezuje Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu i osiguravanje njezina funkcioniranja;

(b)

rješenja o sigurnosti izdana na temelju članka 10. Direktive 2004/49/EZ željezničkim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini;

(c)

dozvole o sigurnosti izdane u skladu s poglavljem III. Direktive 2012/34/EZ željezničkim prijevoznicima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini;

(d)

dozvole strojovođa izdane u skladu s postupkom iz članka 14. Direktive 2007/59/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se relevantne definicije iz direktiva 2004/49/EZ, 2007/59/EZ i 2012/34/EU te iz provedbenih akata donesenih na temelju tih direktiva. Za potrebe ove Uredbe relevantne se definicije iz Direktive (EU) 2016/798 te svih delegiranih i provedbenih akata donesenih na temelju te direktive primjenjuju od datuma na koji ona postane primjenjiva na rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2 točaka (a) i (b).

Članak 3.

Razdoblje valjanosti rješenja o sigurnosti, dozvole za rad i dozvole za strojovođe

1.   Rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (a) i rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (b) valjana su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe. Rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (b) valjana su samo za potrebe dolaska iz Ujedinjene Kraljevine do graničnih kolodvora i terminala navedenih u Prilogu ovoj Uredbi ili kretanja s tih stanica i terminala prema Ujedinjenoj Kraljevini.

2.   Dozvole iz članka 1. stavka 2. točke (c) valjane su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe. Izuzećem od članka 23. stavka 1. Direktive 2012/34/EU te dozvole valjane su samo na teritoriju između graničnih kolodvora i terminala navedenih u Prilogu ovoj Uredbi te Ujedinjene Kraljevine.

3.   Dozvole iz članka 1. stavka 2. točke (d) valjane su devet mjeseci od datuma početka primjene ove Uredbe za strojovođe koji djeluju na području između graničnih kolodvora i terminala iz Priloga ovoj Uredbi i Ujedinjene Kraljevine.

Članak 4.

Pravila i obveze u pogledu rješenja o sigurnosti i dozvola

1.   Rješenja o sigurnosti i dozvole uređeni člankom 3. ove Uredbe podliježu pravilima koja se na njih primjenjuju u skladu s Direktivom 2004/49/EZ i Direktivom 2016/798/EU od datuma na koji ona postane primjenjiva na ta rješenja o sigurnosti, Direktivom 2012/34/EU i Direktivom 2007/59/EZ, te u skladu s provedbenim i delegiranim aktima donesenima u okviru tih direktiva.

2.   Imatelji rješenja o sigurnosti i dozvola iz članka 1. stavka 2. i, prema potrebi, tijelo koje ih izdaje, ako se razlikuje od nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost na čijem se državnom području unutar Unije infrastruktura nalazi, odnosno pod čijom su nadležnošću granični kolodvori i terminali navedeni u Prilogu, surađuju s tim nacionalnim tijelom nadležnim za sigurnost i dostavljaju mu sve relevantne informacije i isprave.

3.   Ako informacije ili isprave nisu dostavljene u rokovima koje je u svojim zahtjevima utvrdilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz stavka 2. ovog članka, Komisija može, nakon što primi obavijest nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost, donijeti provedbene akte za oduzimanje povlastica dodijeljenih imatelju rješenja o sigurnosti u skladu s člankom 3.Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2.

4.   Imatelji rješenja o sigurnosti i dozvola iz članka 1. stavka 2. točaka (a), (b) i (d) ove Uredbe odmah obavješćuju Komisiju i Agenciju Europske unije za željeznice o svim postupcima drugih tijela nadležnih za sigurnost koji bi mogli biti u suprotnosti s njihovim obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe, Direktive 2004/49/EZ, Direktive 2007/59/EZ ili Direktive (EU) 2016/798.

Imatelji rješenja o sigurnosti iz članka 1. stavka 2. točke (c) bez odgađanja obavješćuju Komisiju o svim mjerama drugih nadležnih tijela koje bi mogle biti u suprotnosti s njihovim obvezama na temelju ove Uredbe ili na temelju ili Direktive 2012/34/EU.

5.   Prije oduzimanja povlastica dodijeljenih u skladu s člankom 3. Komisija o svojoj namjeri pravodobno obavješćuje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz stavka 2. ovog članka, tijelo koje je izdalo rješenja o sigurnosti i dozvole iz članka 1. stavka 2. te imatelje takvih rješenja o sigurnosti i dozvola i pruža im mogućnost da se izjasne.

6.   Kad je riječ o dozvolama iz članka 1. stavka 2. točke (c), za potrebe stavaka od 1. do 5. ovog članka upućivanja na nacionalno tijelo nadležno za sigurnost smatraju se upućivanjima na izdavatelja dozvola iz članka 3. točke 15. Direktive 2012/34/EU.

Članak 5.

Nadzor poštovanja prava Unije

1.   Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz članka 4. stavka 2. nadzire norme u području sigurnosti željeznica koje se primjenjuju na željezničke prijevoznike s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini koji koriste prekograničnu infrastrukturu iz članka 1. stavka 2. točke (a) te koje se primjenjuju na navedenu infrastrukturu. Osim toga, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost provjerava da upravitelji infrastrukture poštuju sigurnosne zahtjeve iz prava Unije i da strojovođe koji rade na teritoriju pod njegovom nadležnošću ispunjavaju zahtjeve iz relevantnih odredbi prava Unije. Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost o tome izvješćuje Komisiju i Agenciju Europske unije za željeznice te, prema potrebi, prilaže i preporuku Komisiji da djeluje u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Izdavatelj dozvola iz članka 4. stavaka 2. i 6. ove Uredbe nadzire poštuju li se i dalje uvjeti iz članaka od 19. do 22. Direktive 2012/34/EU u pogledu željezničkih prijevoznika kojima je Ujedinjena Kraljevina izdala dozvolu u skladu s člankom 1. stavkom 2. točkom (c) ove Uredbe.

2.   Ako Komisija opravdano sumnja da sigurnosne norme koje se primjenjuju na funkcioniranje prekograničnih željezničkih usluga ili infrastrukture obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe ili na funkcioniranje dijela iste infrastrukture koja se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini nisu u skladu s relevantnim odredbama prava Unije, bez nepotrebne će odgode donijeti provedbene akte za oduzimanje povlastica dodijeljenih imatelju u skladu s člankom 3.. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. Ovo se primjenjuje i ako Komisija ima opravdane sumnje u pogledu primjene zahtjeva za dobivanje dozvole za željezničkog prijevoznika ili za strojovođu.

3.   Za potrebe stavka 1. ovog članka nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, odnosno izdavatelj dozvole iz članka 4. stavaka 2. i 6., mogu zatražiti da im relevantna nadležna tijela u razumnom roku dostave informacije. Ako u utvrđenom roku ta relevantna nadležna tijela nisu dostavila tražene informacije ili ako su dostavljene informacije nepotpune, Komisija može, nakon što primi obavijest nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost ili izdavatelja dozvole iz članka 4. stavaka 2. i 6., ovisno o situaciji, donijeti provedbene akte u cilju oduzimanja povlastica dodijeljenih imatelju u skladu s člankom 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2.

4.   Prije oduzimanja povlastica dodijeljenih u skladu s člankom 3. Komisija o svojoj namjeri pravodobno obavješćuje nacionalno tijelo nadležno za sigurnost iz članka 4. stavka 2., tijelo koje je izdalo rješenja o sigurnosti i dozvole iz članka 1. stavka 2., imatelje takvih rješenja o sigurnosti i dozvola, kao i nacionalno tijelo nadležno za sigurnost i izdavatelja dozvola Ujedinjene Kraljevine i pruža im mogućnost da se izjasne.

Članak 6.

Savjetovanje i suradnja

1.   Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe, nadležna tijela država članica prema potrebi se savjetuju i surađuju s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

2.   Države članice Komisiji na zahtjev bez nepotrebne odgode dostavljaju sve informacije dobivene u skladu sa stavkom 1. ili sve druge informacije koje su važne za provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Odbor

1.   Komisiji pomaže odbor iz članka 51. Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i odbor iz članka 62. Direktive 2012/34/EU. Navedeni odbori su odbori u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji stupi na snagu do datuma navedenog u stavku 2.

4.   Ova se Uredba prestaje primjenjivati devet mjeseci od dana početka njezine primjene u skladu sa stavkom 2.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 22. ožujka 2019.

(2)  Direktiva 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (SL L 343, 14.12.2012., str. 32.).

(3)  Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SL L 138, 26.5.2016., str. 102.).

(4)  Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti, (SL L 164, 30.4.2004., str. 44.).

(5)  Direktiva 2007/59/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3.12.2007., str. 51.).

(6)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(7)  Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).


PRILOG

Granični kolodvori i terminali iz članaka 3. i 4. jesu sljedeći:

1.   IRSKA

Dún Dealgan / Dundalk

2.   FRANCUSKA

Calais-Fréthun