27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/39


UREDBA (EU) 2019/501 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta i putnika s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije okončalo bi, u odnosima s preostalih dvadeset i sedam država članica i u nedostatku posebnih odredbi, sva prava i obveze koji proizlaze iz prava Unije u pogledu pristupa tržištu, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1072/2009 (3) i Uredbom (EZ) br. 1073/2009 (4) Europskog parlamenta i Vijeća.

(3)

Multilateralni sustav kvota Europske konferencije ministara prometa (ECMT) jedini je preostali dostupan pravni okvir na kojem bi se mogao temeljiti cestovni prijevoz robe između Unije i Ujedinjene Kraljevine nakon datuma povlačenja. Međutim, zbog ograničenog broja dozvola koje su trenutačno dostupne u okviru sustava ECMT-a i njegova ograničenog područja primjene u pogledu vrsta operacija cestovnog prijevoza koje obuhvaća, sustav trenutačno nije primjeren za potpuno zadovoljavanje potreba teretnog cestovnog prijevoza između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

(4)

Kako bi se spriječili ozbiljni poremećaji koji iz toga proizlaze, uključujući u pogledu javnog reda, potrebno je uspostaviti privremeni skup mjera koji će prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima licenciranima u Ujedinjenoj Kraljevini omogućiti cestovni prijevoz robe i putnika između državnog područja Ujedinjene Kraljevine i preostalih dvadeset i sedam država članica ili između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica. Kako bi se osigurala odgovarajuća ravnoteža između Ujedinjene Kraljevine i preostalih država članica, tako dodijeljena prava trebalo bi uvjetovati dodjelom istovrijednih prava te bi ona trebala podlijegati određenim uvjetima kojima se osigurava pošteno tržišno natjecanje.

(5)

Gibraltar nije uključen u teritorijalno područje primjene ove Uredbe i svako upućivanje u njoj na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuje Gibraltar.

(6)

Pravo obavljanja operacija prijevoza na državnom području pojedine države članice ili između država članica temeljno je postignuće unutarnjeg tržišta te bi, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i u nedostatku posebnih odredbi koje upućuju na suprotno, to pravo trebalo prestati biti dostupno prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta koji nemaju poslovni nastan u Uniji. Međutim, trebalo bi predvidjeti privremene mjere postupnog ukidanja kojima bi se prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta omogućilo obavljanje ograničenog broja dodatnih operacija unutar područja Unije u kontekstu operacija između Ujedinjene Kraljevine i Unije. Neposredno nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma o povlačenju, takve bi mjere trebale doprinijeti sprečavanju poremećaja u prometnim tokovima, koje treba očekivati kao posljedicu dodatnih kontrola vozila i njihova tereta, te prijetnji javnom redu koje iz toga proizlaze. One bi posebno trebale doprinijeti smanjenju pritiska na graničnim točkama koje su malobrojne i na kojima su takvi poremećaji najizgledniji jer se vozila ne bi morala odmah vraćati. Te bi mjere trebale biti razmjerne i njima se ne bi trebala dodjeljivati ista razina prava koju uživaju prijevoznici Unije u cestovnom prijevozu tereta u skladu s pravilima unutarnjeg tržišta te bi ih u skladu s ovom Uredbom trebalo postupno ukinuti.

(7)

U nedostatku posebnih odredbi, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije dovelo bi i do ozbiljnih poremećaja, između ostalog u pogledu javnog reda, u kontekstu cestovnog prijevoza putnika. Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (5) („Interbus ugovor”) jedini je dostupan pravni okvir na kojem se temelji prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima između Unije i Ujedinjene Kraljevine nakon datuma povlačenja. Ujedinjena Kraljevina postat će ugovorna stranka Interbus ugovora od 1. travnja 2019. Međutim, Interbus ugovor obuhvaća samo povremeni prijevoz i stoga je neprikladan za rješavanje poremećaja koji proizlaze iz povlačenja s obzirom na veliki broj osoba koje bi i dalje putovale između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Između ugovornih stranaka Interbus ugovora dogovoren je Protokol uz Interbus ugovor kojim je obuhvaćen linijski prijevoz putnika, ali ne očekuje se da će taj protokol stupiti na snagu na vrijeme kako bi za razdoblje neposredno nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine mogao ponuditi održivo alternativno rješenje. Stoga, kada je riječ o linijskom i posebnom linijskom prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, postojeći instrumenti ne pružaju rješenje za potrebe cestovnog prijevoza putnika između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Kako bi se ublažili veliki poremećaji koji bi mogli dovesti u opasnost javni red, primjereno je prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine dopustiti da prevoze putnike iz Ujedinjene Kraljevine u Uniju i obratno, pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina omogući najmanje istovrijedna prava prijevoznicima Unije. Ta prava dodijeljena ovom Uredbom trebala bi biti ograničena na kratko razdoblje, dok Protokol uz Interbus ugovor o linijskom prijevozu ne stupi na snagu i Ujedinjena Kraljevina ne pristupi tom protokolu.

Prekogranični prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima između Irske i Sjeverne Irske od posebne je važnosti za zajednice koje žive u pograničnim područjima jer jamči osnovnu povezanost među zajednicama, između ostalog u okviru Zajedničkog putnog prostora. Ukrcajem i iskrcajem putnika u regijama s obje strane granice podupire se održivost tog prijevoza. Stoga bi trebali i dalje biti dopušteni ukrcaj i iskrcaj putnika za autobusne prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima u pograničnim regijama Irske u okviru međunarodnog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između Irske i Sjeverne Irske. Ta bi se prava trebala dodijeliti na ograničeno vrijeme (do 30. rujna 2019.) kako bi se omogućilo uvođenje alternativnih rješenja.

(8)

Kako bi se uzeo u obzir njihov privremeni karakter, a bez postavljanja presedana, skup mjera predviđenih u ovoj Uredbi trebao bi biti ograničen na kratko vrijeme. Kada je riječ o operacijama cestovnog prijevoza tereta, vremensko ograničenje uvodi se kako bi se omogućilo da se u sustavu ECMT-a provedu eventualni aranžmani za osnovnu povezanost i da se ne dovedu u pitanje kako mogući pregovori tako i stupanje na snagu budućeg sporazuma kojim bi se obuhvatio cestovni prijevoz robe između Unije i Ujedinjene Kraljevine i buduća pravila Unije o prijevozu. Kada je riječ o prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima, predviđeno je vremensko ograničenje kako bi se omogućilo da Protokol uz Interbus ugovor o linijskom prijevozu stupi na snagu i da Ujedinjena Kraljevina pristupi tom protokolu, ne dovodeći u pitanje mogući budući sporazum o tom pitanju između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

(9)

U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u članku 5. UEU-a, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(10)

Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom. Ova bi se Uredba u svakom slučaju trebala prestati primjenjivati 31. prosinca 2019. Unija će stoga nakon tog datuma prestati izvršavati nadležnost koju izvršava ovom Uredbom. Ne dovodeći u pitanje ostale mjere Unije i podložno usklađenosti s tim mjerama, tu će nadležnost, u skladu s člankom 2. stavkom 2. UFEU-a, nakon toga ponovno izvršavati države članice. Nadležnosti Unije i država članica u pogledu sklapanja međunarodnih sporazuma u području cestovnog prijevoza treba utvrditi u skladu s Ugovorima i uzimajući u obzir relevantno zakonodavstvo Unije.

(11)

Kada je to potrebno kako bi se zadovoljile potrebe tržišta, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) radi ponovne uspostave istovrijednosti prava koja je Unija dodijelila prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima s onima koja je Ujedinjena Kraljevina dodijelila prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, uključujući i u slučajevima kada je Ujedinjena Kraljevina dodijelila prava na temelju države članice podrijetla ili kada ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, te kako bi se otklonili slučajevi nepoštenog tržišnog natjecanja na štetu prijevoznika Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznika Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima.

(12)

Delegirani akti trebali biti u skladu s načelom proporcionalnosti i stoga bi njihovi uvjeti trebali biti razmjerni problemima koji nastaju ako se ne dodjeljuju jednaka prava ili zbog nepravednih uvjeta tržišnog natjecanja. Komisija bi trebala predvidjeti suspenziju primjene ove Uredbe samo u najtežim slučajevima, kada Ujedinjena Kraljevina nije dodijelila istovrijedna prava prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, ili kada su dodijeljena prava minimalna, ili ako se uvjeti tržišnog natjecanja za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima toliko razlikuju od uvjeta za prijevoznike Unije da je pružanje predmetnih usluga ekonomski neodrživo za prijevoznike Unije.

(13)

Kada donosi delegirane akte posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (6) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. Trebalo bi osigurati da nijedan takav delegirani akt ne utječe neopravdano na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(14)

Kako bi se osiguralo da su prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima istovrijedna onima koja se ovom Uredbom dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima jednako dostupna svim prijevoznicima Unije, područje primjene uredbi (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009 trebalo bi privremeno proširiti. Tim se uredbama već pokriva dio vožnje između države članice i treće zemlje na državnom području bilo koje države članice preko koje se prelazi u tranzitu. Međutim, u takvom je slučaju potrebno osigurati da se Uredba (EZ) br. 1072/2009 također primjenjuje na dio vožnje na državnom području države članice utovara ili istovara i da se Uredba (EZ) br. 1073/2009 primjenjuje na dio vožnje na državnom području države članice u kojoj se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju. Cilj je takvog proširenja osigurati da prijevoznici Unije mogu obavljati operacije prekograničnog prijevoza u Ujedinjenu Kraljevinu ili iz nje, te imati dodatne postaje prilikom prijevoza putnika,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju privremene mjere kojima se uređuje cestovni prijevoz robe te pružanje linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima između Unije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) nakon njezina povlačenja iz Unije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„vozilo”, u pogledu prijevoza robe, znači motorno vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini ili skup vozila od kojih je barem motorno vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini, koja se koriste isključivo za prijevoz robe, a koje je u vlasništvu poduzeća, koje ga je kupilo uz obročnu otplatu cijene ili ga je unajmilo, pod uvjetom da u slučaju najma vozilo ispunjava uvjete utvrđene u Direktivi 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7), a u pogledu prijevoza putnika, znači obični ili turistički autobus;

2.

„dopušteni prijevoz robe” znači:

(a)

vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom s područja Unije na državno podruje Ujedinjene Kraljevine ili obratno, s tranzitom ili bez tranzita kroz jednu državu članicu ili treću zemlju, odnosno više država članica ili trećih zemalja;

(b)

nakon vožnje koja se obavlja natovarenim vozilom s državnog područja Ujedinjene Kraljevine iz točke (a) ove točke, izvršavanje, u roku od sedam dana od istovara na području Unije, do dvije dodatne operacije utovara i istovara na području Unije u razdoblju od četiri mjeseca od prvog dana primjene utvrđene u članku 12. drugom podstavku te jedne operacije u roku od sedam dana od istovara na području Unije tijekom sljedeća tri mjeseca;

(c)

vožnja koja se obavlja natovarenim vozilom između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko jedne ili više država članica;

(d)

prazna vožnja u vezi s prijevozom iz točaka (a) i (c);

3.

„dopušteni prijevoz putnika običnim i putničkim autobusima” znači:

(a)

vožnja običnim ili turističkim autobusom u svrhu prijevoza putnika s područja Unije na državno područje Ujedinjene Kraljevine ili obratno, s tranzitom ili bez tranzita kroz jednu ili više država članica, odnosno jednu ili više trećih zemalja;

(b)

vožnja običnim ili turističkim autobusom u svrhu prijevoza putnika između dijelova državnog područja Ujedinjene Kraljevine tranzitom preko područja Unije;

(c)

vožnja bez putnika u vezi s prijevozom iz točaka (a) i (b);

(d)

ukrcavanje i iskrcavanje putnika u pograničnom području Irske tijekom međunarodnog linijskog i posebnog linijskog prijevoza između Irske i Sjeverne Irske, do 30. rujna 2019.;

4.

„pogranično područje Irske” znači okruzi Irske uz kopnenu granicu između Irske i Sjeverne Irske;

5.

„prijevoznik Unije u cestovnom prijevozu tereta” znači poduzeće koje obavlja djelatnost cestovnog prijevoza robe i nositelj je važeće licencije Zajednice u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1072/2009;

6.

„prijevoznik Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta” znači poduzeće s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini kojem je dopušteno obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza robe i ima važeću licenciju Ujedinjene Kraljevine;

7.

„licencija Ujedinjene Kraljevine” znači, kada je izdana prijevozniku Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta licencija koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza u vezi s dopuštenim prijevozom robe te kada je izdana prijevozniku Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, dozvola koju je izdala Ujedinjena Kraljevina za potrebe međunarodnog prijevoza u vezi s dopuštenim prijevozom putnika običnim i turističkim autobusima;

8.

„obični ili turistički autobus” znači vozilo registrirano u Ujedinjenoj Kraljevini koje je po svojoj konstrukciji i opremi prikladno i namijenjeno za prijevoz više od devet putnika, uključujući vozača;

9.

„linijski prijevoz” znači usluge obavljanja prijevoza putnika u određenim vremenskim razmacima duž određenih dionica, pri čemu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unaprijed određenim postajama;

10.

„poseban linijski prijevoz” znači usluge linijskog prijevoza kojima se obavlja prijevoz određenih kategorija putnika, uz izuzetak drugih putnika, neovisno o tome tko ih organizira;

11.

„prijevoznik Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima” znači poduzeće koje obavlja djelatnost prijevoza putnika turističkim i običnim autobusom i nositelj je važeće licencije Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009;

12.

„prijevoznik Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima” znači poduzeće s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini koje je ovlašteno za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima i nositelj je važeće licencije Ujedinjene Kraljevine;

13.

„prijevoznik” znači ili prijevoznik u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznik u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima;

14.

„pravo tržišnog natjecanja” znači pravo koje se odnosi na sljedeće radnje, ako one mogu utjecati na teretni cestovni prijevoz ili prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima:

(a)

radnje koje se sastoje od:

i.

sporazuma među prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, odluke udruženja prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima i usklađena djelovanja čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

zlouporaba vladajućeg položaja jednog prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili više njih;

iii.

mjera koje je Ujedinjena Kraljevina poduzela ili zadržala na snazi u slučaju javnih poduzeća i poduzeća kojima Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje posebna ili isključiva prava i koje su protivne podtočkama i. ili ii.; i

(b)

koncentracije prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima kojima se znatno ometa djelotvorno tržišno natjecanje, posebno zbog stvaranja ili jačanja vodećeg položaja;

15.

„subvencija” znači svaki financijski doprinos koji je vlada ili bilo koje drugo javno tijelo na bilo kojoj razini dodijelilo prijevozniku, kojim se ostvaruje korist, uključujući:

(a)

izravni prijenos sredstava, kao što su bespovratna sredstva, zajmovi ili povećanje vlastitog kapitala, potencijalni izravni prijenos sredstava i preuzimanje obveza kao što su kreditna jamstva, dokapitalizacija, vlasništvo, zaštita od stečaja ili osiguranje;

(b)

otpis ili nenaplata, u uobičajenim okolnostima, dospjelih prihoda;

(c)

isporuka robe ili pružanje usluga, osim opće infrastrukture, ili kupnja robe ili usluga; ili

(d)

izvršavanje plaćanja u mehanizme financiranja ili povjeravanje privatnom tijelu obavljanja jedne od funkcija iz točaka (a), (b) i (c) ili više takvih funkcija, koje bi inače bile u nadležnosti vlade ili drugog javnog tijela, ili usmjeravanje privatnog tijela na obavljanje takvih funkcija, a ta se praksa ne razlikuje u pravom smislu od prakse koju vlade obično primjenjuju.

Smatra se da korist nije dodijeljena financijskim doprinosom koji daje vlada ili drugo javno tijelo ako bi privatni subjekt na tržištu koji se vodi isključivo izgledima postizanja profitabilnosti, u jednakoj situaciji kao i dotično javno tijelo, dao isti financijski doprinos;

16.

„neovisno tijelo za tržišno natjecanje” znači tijelo koje je nadležno za primjenu i provedbu prava tržišnog natjecanja i kontrolu subvencija te ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

tijelo je operativno neovisno i ima prikladne resurse koji su potrebni za obavljanje vlastitih zadaća;

(b)

u obavljanju svojih dužnosti i izvršavanju svojih ovlasti tijelo ima nužna jamstva neovisnosti o političkim ili drugim vanjskim utjecajima i djeluje nepristrano; i

(c)

odluke tijela podliježu sudskom preispitivanju;

17.

„diskriminacija” znači svaka vrsta razlikovanja bez objektivnog opravdanja u pogledu isporuke robe ili pružanja usluga, uključujući javne usluge, koje se koriste za obavljanje teretnog cestovnog prijevoza ili prijevoza običnim i turističkim autobusima, ili u pogledu postupanja javnih tijela prema njima koje je relevantno za takav prijevoz;

18.

„područje Unije” znači državna područja država članica na kojima se primjenjuju UEU i UFEU i pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima.

Članak 3.

Pravo obavljanja dopuštenog prijevoza robe

1.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta mogu obavljati dopušteni prijevoz robe pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi.

2.   Fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini mogu obavljati sljedeće vrste dopuštenog prijevoza robe, a da se od njih ne zahtijeva licencija Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. točke 7.:

(a)

prijevoz pošte kao univerzalnu uslugu;

(b)

prijevoz vozila koja su bila oštećena ili su se pokvarila;

(c)

prijevoz robe motornim vozilima čija dopuštena ukupna masa, uključujući ukupnu masu prikolica, ne prelazi 3,5 tone;

(d)

prijevoz medicinskih proizvoda, uređaja, opreme i drugih proizvoda potrebnih u slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, posebno u slučaju prirodnih katastrofa;

(e)

prijevoz robe pod uvjetom da:

i.

roba koja se prevozi vlasništvo je poduzeća, odnosno poduzeće ju je prodalo, kupilo, dalo u najam ili unajmilo, proizvelo, izdvojilo, preradilo ili popravilo;

ii.

svrha vožnje je prijevoz robe u poduzeće ili iz njega, ili pomicanje robe unutar ili izvan poduzeća za njegove vlastite potrebe;

iii.

motornim vozilima koja se koriste za takav prijevoz upravljaju zaposlenici poduzeća ili osoblje koje je poduzeću stavljeno na raspolaganje na temelju ugovorne obveze;

iv.

vozila koja prevoze robu u vlasništvu su poduzeća, odnosno poduzeće ih je kupilo uz obročnu otplatu cijene ili unajmilo, pod uvjetom da u slučaju najma vozila ispunjavaju uvjete utvrđene u Direktivi 2006/1/EZ; i

v.

takav prijevoz samo je pomoćna djelatnost u okviru ukupne djelatnosti poduzeća.

Članak 4.

Pravo obavljanja redovitog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima

1.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima mogu, pod uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi, obavljati dopušteni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima kada je riječ o redovitom i posebnom linijskom prijevozu.

2.   Prijevoznici Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima moraju imati odobrenje koje je izdano prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s člancima od 6. do 11. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 za obavljanje redovitog i posebnog linijskog prijevoza putnika običnim i turističkim autobusima uz naknadu.

3.   Odobrenja koja su i dalje važeća na temelju stavka 2. ovog članka mogu se nastaviti koristiti u svrhe utvrđene u stavku 1. ovog članka ako su obnovljena pod istim uvjetima ili ako su izmijenjena u smislu postaja, vozarina ili reda vožnje te podložno pravilima i postupcima iz članaka od 6. do 11. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 za razdoblje valjanosti koje ne prelazi 31. prosinca 2019.

4.   Dopušteni prijevoz putnika običnim i turističkim autobusima koji obavljaju fizičke ili pravne osobe s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini u nekomercijalne i neprofitne svrhe može se obavljati bez licencije Ujedinjene Kraljevine u smislu članka 2. točke 7. u sljedećim slučajevima:

(a)

prijevozna djelatnost samo je pomoćna djelatnost te fizičke ili pravne osobe; i

(b)

vozila koja se koriste u vlasništvu su te fizičke ili pravne osobe ili ih je ta osoba kupila uz obročnu otplatu cijene ili su ona predmetom dugoročnog ugovora o zakupu, a njima upravlja član osoblja te fizičke ili pravne osobe, sama fizička osoba ili osoblje koje je zaposleno u poduzeću ili koje je poduzeću stavljeno na raspolaganje na temelju ugovorne obveze.

Te su operacije prijevoza izuzete iz svih sustava odobrenja unutar Unije, pod uvjetom da osoba koja obavlja djelatnost posjeduje nacionalno odobrenje koje je izdano prije datuma početka primjene ove Uredbe u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1073/2009.

5.   Promjena vozila ili prekid prijevoza, kako bi se dio vožnje mogao obaviti drugim prijevoznim sredstvom, ne utječe na primjenu ove Uredbe.

Članak 5.

Bilateralni sporazumi ili aranžmani

Države članice ne smiju dogovarati niti sklapati nikakve bilateralne sporazume ni aranžmane s Ujedinjenom Kraljevinom o pitanjima obuhvaćenima područjem primjene ove Uredbe tijekom razdoblja primjene ove Uredbe. U pogledu tog razdoblja one ne smiju ni na koji drugi način odobravati prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim ili turističkim autobusima bilo kakva prava osim onih dodijeljenih u ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje postojeće multilateralne aranžmane.

Članak 6.

Socijalna i tehnička pravila

Tijekom dopuštenog prijevoza robe ili putnika običnim i turističkim autobusima u skladu s ovom Uredbom, moraju se poštovati sljedeća pravila:

(a)

u odnosu na mobilne radnike i samozaposlene vozače, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(b)

u odnosu na određeno socijalno zakonodavstvo u vezi s cestovnim prometom, zahtjevi Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9);

(c)

u odnosu na tahografe u cestovnom prometu, zahtjevi utvrđeni u Uredbi (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(d)

u odnosu na početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača, zahtjevi utvrđeni u Direktivi 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11);

(e)

u odnosu na najveće dopuštene dimenzije i težine određenih cestovnih vozila, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 96/53/EZ (12);

(f)

u odnosu na ugradnju i uporabu uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 92/6/EEZ (13);

(g)

u odnosu na obveznu uporabu sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom Vijeća 91/671/EEZ (14);

(h)

u odnosu na upućivanje radnika, zahtjevi koje su utvrdile države članice u skladu s Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (15);

(i)

u odnosu na prava putnika, Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

Članak 7.

Istovrijednost prava

1.   Komisija nadzire prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima i uvjete njihova ostvarivanja.

2.   Ako utvrdi da prava koja Ujedinjena Kraljevina dodjeljuje prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, de jure ili de facto, nisu istovrijedna onima koja se dodjeljuju prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u skladu s ovom Uredbom, ili da ta prava nisu jednako dostupna svim prijevoznicima Unije u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, Komisija, bez odgode i radi ponovne uspostave istovrijednosti, donosi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojima:

(a)

suspendira primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ili članka 4. stavaka od 1. do 4. ove Uredbe ako istovrijedna prava nisu dodijeljena prijevoznicima Unije ili ako su dodijeljena prava minimalna;

(b)

utvrđuje ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili broja vožnji ili oboje; ili

(c)

donosi operativna ograničenja povezana s vrstama vozila ili uvjetima sudjelovanja u prometu.

Članak 8.

Pošteno tržišno natjecanje

1.   Komisija nadzire uvjete pod kojima se prijevoznici Unije natječu s prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine za obavljanje teretnog cestovnog prijevoza ili prijevoza običnim i turističkim autobusima obuhvaćenog ovom Uredbom.

2.   Ako utvrdi da su, kao posljedica situacija navedenih u stavku 3. ovog članka, uvjeti iz stavka 1. ovog članka znatno nepovoljniji od onih koje uživaju prijevoznici Ujedinjene Kraljevine, Komisija, bez odgode i kako bi ispravila tu situaciju, donosi delegirane akte u skladu s člankom 11. kojima:

(a)

suspendira primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. ili članka 4. stavaka od 1. do 4. ako se uvjeti tržišnog natjecanja za prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznike Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima toliko razlikuju od uvjeta koji se primjenjuju na prijevoznike Unije da pružanje usluga nije ekonomski održivo za prijevoznike Unije;

(b)

utvrđuje ograničenja dozvoljenog kapaciteta dostupnog prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u cestovnom prijevozu tereta li prijevoznicima Ujedinjene Kraljevine u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima ili broja vožnji ili oboje, ili

(c)

donosi operativna ograničenja povezana s vrstama vozila ili uvjetima sudjelovanja u prometu.

3.   Delegirani akti iz stavka 2. donose se pod uvjetima navedenima u tom stavku kako bi se ispravile sljedeće situacije:

(a)

dodjela subvencija od strane Ujedinjene Kraljevine;

(b)

propust Ujedinjene Kraljevine da donese ili učinkovito primjenjuje pravo tržišnog natjecanja;

(c)

propust Ujedinjene Kraljevine da osnuje ili održava neovisno tijelo za tržišno natjecanje;

(d)

primjena u Ujedinjenoj Kraljevini normi u području zaštite radnika, sigurnosti, zaštite ili okoliša koje su niže od onih utvrđenih u pravu Unije ili, u nedostatku relevantnih odredaba prava Unije, koje su niže od onih koje primjenjuju sve države članice ili, u svakom slučaju, koje su niže od relevantnih međunarodnih normi;

(e)

primjena normi u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi s dodjelom licencija prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta i prijevoznicima u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima koje su niže od onih utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 1071/2009 (17);

(f)

primjena normi u Ujedinjenoj Kraljevini koje se odnose na kvalifikacije i osposobljavanje profesionalnih vozača, koje su niže od onih utvrđenih u Direktivi 2003/59/EZ;

(g)

primjena u Ujedinjenoj Kraljevini pravila o cestarinama i oporezivanju koja odstupaju od pravila utvrđenih u Direktivi 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18); i

(h)

svi oblici diskriminacije prijevoznika Unije.

4.   Za potrebe stavka 1. Komisija može zatražiti informacije od nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine ili prijevoznika Ujedinjene Kraljevine. Ako oni ne dostave tražene informacije u razumnom roku koji je odredila Komisija, ili dostave nepotpune informacije, Komisija može postupiti u skladu sa stavkom 2.

Članak 9.

Proširenje područja primjene uredbi (EZ) br. 1072/2009 i (EZ) br. 1073/2009

1.   U kontekstu prijevoza robe između područja Unije i državnog područja Ujedinjene Kraljevine koji obavlja prijevoznik Unije u cestovnom prijevozu tereta, a koji se oslanja na prava koja mu je dodijelila Ujedinjena Kraljevina, kako je navedeno u članku 7. ove Uredbe, koja su istovrijedna onima koja se dodjeljuju na temelju ove Uredbe, na dio vožnje na području države članice utovara ili istovara primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1072/2009.

2.   U kontekstu prijevoza putnika između područja Unije i državnog područja Ujedinjene Kraljevine koji obavlja prijevoznik Unije u prijevozu putnika običnim i turističkim autobusima, a koji se oslanja na prava koja mu je dodijelila Ujedinjena Kraljevina, kako je navedeno u članku 7. ove Uredbe, koja su istovrijedna onima koja se dodjeljuju na temelju ove Uredbe, na dio vožnje na području države članice ukrcaja ili iskrcaja putnika primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1073/2009.

Članak 10.

Savjetovanje i suradnja

1.   Kako bi se osigurala provedba ove Uredbe nadležna tijela država članica prema potrebi se savjetuju i surađuju s nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine.

2.   Države članice na zahtjev i bez nepotrebnog odgađanja Komisiji dostavljaju sve informacije dobivene na temelju stavka 1. ovog članka ili sve ostale informacije koje su relevantne za provedbu članaka 7. i 8. ove Uredbe.

Članak 11.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2019.

2.   Prije donošenja delegiranog akta na temelju članka 7. stavka 2. ili članka 8. stavka 2. Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

3.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju s članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do tog datuma.

Ova se Uredba prestaje primjenjivati 31. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 20. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

(5)  SL L 321, 26.11.2002., str. 13.

(6)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(7)  Direktiva 2006/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o korištenju vozila unajmljenih bez vozača za cestovni prijevoz tereta (SL L 33, 4.2.2006., str. 82.).

(8)  Direktiva 2002/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o organizaciji radnog vremena osoba koje obavljaju mobilne djelatnosti cestovnog prijevoza (SL L 80, 23.3.2002., str. 35.).

(9)  Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(11)  Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10.9.2003, str. 4.).

(12)  Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).

(13)  Direktiva Vijeća 92/6/EEZ od 10. veljače 1992. o ugradnji i uporabi uređaja za ograničenje brzine za određene kategorije motornih vozila u Zajednici (SL L 57, 2.3.1992., str. 27.).

(14)  Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o obaveznoj uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima (SL L 373, 31.12.1991., str. 26.).

(15)  Direktiva 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (SL L 18, 21.1.1997., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

(17)  Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(18)  Direktiva 1999/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 1999. o naknadama koje se naplaćuju za korištenje određenih infrastruktura za teška teretna vozila (SL L 187, 20.7.1999., str. 42.).