27.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

LI 85/7


UREDBA (EU, Euratom) 2019/493 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. ožujka 2019.

o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 u pogledu postupka provjere povezanog s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka u kontekstu izbora za Europski parlament

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđen je poseban europski pravni status za europske političke stranke i europske političke zaklade i predviđa se njihovo financiranje iz općeg proračuna Europske unije. Njome je osnovano i Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”).

(2)

Kako bi se Tijelu omogućilo da u potpunosti ispuni svoje zadaće, uključujući nove zadaće predviđene ovom Uredbom, te kako bi mu se omogućilo da to čini na neovisan način, potrebno mu je osigurati stalno osoblje, a direktoru Tijela dodijeliti ovlasti tijela za imenovanje.

(3)

Iz nedavnih događaja vidljivo je da nezakonita uporaba osobnih podataka može predstavljati rizik za izborne procese i demokraciju. Stoga je potrebno zaštititi integritet europskog demokratskog procesa predviđanjem financijskog sankcioniranja u slučajevima u kojima europske političke stranke ili europske političke zaklade iskorištavaju kršenja pravila o zaštiti osobnih podataka kako bi utjecale na ishod izbora za Europski parlament.

(4)

U tu svrhu trebalo bi uspostaviti postupak provjere u okviru kojeg Tijelo, u određenim uvjetima, mora zatražiti od odbora neovisnih uglednih osoba osnovanog Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014 procjenu o tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka. Ako se u skladu s postupkom provjere utvrdi da je to slučaj, Tijelo bi trebalo izreći sankcije u okviru učinkovitog, proporcionalnog i odvraćajućeg sustava sankcioniranja utvrđenog Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014.

(5)

Tijelo bi pri izricanju sankcije europskoj političkoj stranci ili zakladi u skladu s postupkom provjere trebalo poštovati načelo ne bis in idem, prema kojem se sankcije ne mogu izreći dva puta za isto kažnjivo djelo. Tijelo bi također trebalo osigurati da se poštuje načelo pravne sigurnosti i da predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada ima mogućnost biti saslušana.

(6)

Novi postupak trebao bi se pridodati postojećim postupcima koji se upotrebljavaju za provjeru usklađenosti s uvjetima registracije te u slučajevima očitih i ozbiljnih kršenja vrijednosti na kojima se temelji Unija. Međutim, vremenska ograničenja za provjeru usklađenosti s uvjetima registracije i zahtjevima iz članka 10. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 ne bi se trebala primjenjivati na novi postupak.

(7)

Budući da se novi postupak pokreće odlukom nadležnog nacionalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka, predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada trebala bi moći zatražiti preispitivanje sankcije ako je odluka tog nacionalnog nadzornog tijela stavljena izvan snage ili ako je prihvaćen pravni lijek protiv te odluke, pod uvjetom da su iscrpljena sva pravna sredstva na nacionalnoj razini.

(8)

Kako bi se osiguralo da se izbori 2019. za Europski parlament odvijaju u skladu sa strogim demokratskim pravilima i uz potpuno poštovanje europskih vrijednosti demokracije, vladavine prava i poštovanja temeljnih prava, važno je da odredbe o novom postupku provjere pravodobno stupe na snagu i da se postupak primjenjuje što je prije moguće. Kako bi se to postiglo, izmjene Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 uvedene ovom Uredbom trebale bi stupiti na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(9)

Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 6. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Direktoru Tijela pomaže osoblje u odnosu na koje on izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanje na temelju Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i ovlasti koje su dodijeljene tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovorâ o radu ostalih službenika na temelju Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Unije, utvrđenih u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 („ovlasti tijela za imenovanje”). Tijelo se može u bilo kojem području svojeg rada koristiti drugim upućenim nacionalnim stručnjacima ili drugim osobljem koje nije zaposleno u Tijelu.

Na osoblje Tijela primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su sporazumno donijele institucije Unije za provedbu tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

Odabir osoblja ne smije dovesti do sukoba interesa između njihovih dužnosti u Tijelu i bilo koje druge službene dužnosti, i oni se suzdržavaju od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom njihovih dužnosti.”;

2.

u članku 10. stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Postupci utvrđeni u prvom i drugom podstavku ne započinju unutar razdoblja od dva mjeseca prije izbora za Europski parlament. To se vremensko ograničenje ne primjenjuje u pogledu postupka iz članka 10.a.”;

3.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Postupak provjere povezan s kršenjima pravila o zaštiti osobnih podataka

1.   Nijedna europska politička stranka ili europska politička zaklada ne smije namjerno utjecati ni pokušavati utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka koje počini fizička ili pravna osoba.

2.   Ako je Tijelo upoznato s odlukom nacionalnog nadzornog tijela u smislu članka 4. točke 21. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (*1) kojom se utvrđuje da je fizička ili pravna osoba prekršila primjenjiva pravila o zaštiti osobnih podataka i ako iz te odluke proizlazi ili ako se na temelju opravdanih razloga smatra da je kršenje povezano s političkim aktivnostima europske političke stranke ili europske političke zaklade u kontekstu izbora za Europski parlament, Tijelo upućuje predmet odboru neovisnih uglednih osoba osnovanom člankom 11. ove Uredbe. Tijelo se prema potrebi može povezati s predmetnim nacionalnim nadzornim tijelom.

3.   Odbor iz stavka 2. daje mišljenje o tome je li predmetna europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem tog kršenja. Tijelo zahtijeva mišljenje bez nepotrebne odgode, a najkasnije mjesec dana nakon što bude upoznato o odluci nacionalnog nadzornog tijela. Tijelo određuje odboru kratak, razuman rok za davanje mišljenja. Odbor svoje mišljenje daje u tom roku.

4.   Uzimajući u obzir mišljenje odbora, Tijelo u skladu s člankom 27. stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii. odlučuje o tome hoće li predmetnoj europskoj političkoj stranci ili europskoj političkoj zakladi izreći financijske sankcije. Odluka Tijela mora biti valjano obrazložena, posebno u pogledu mišljenja odbora, te se mora objaviti što je brže moguće.

5.   Postupkom iz ovog članka ne dovodi se u pitanje postupak iz članka 10.

(*1)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).”;"

4.

u članku 11. stavku 3. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada Tijelo to zatraži, odbor daje mišljenje o sljedećem:

(a)

svim mogućim očitim i ozbiljnim kršenjima vrijednosti na kojima se temelji Unija, kako su navedene u članku 3. stavku 1. točki (c) i članku 3. stavku 2. točki (c), a koje počini europska politička stranka ili europska politička zaklada;

(b)

tome je li europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka.

U slučajevima iz prvog podstavka točaka (a) i (b) odbor može zatražiti bilo koji odgovarajući dokument ili dokaz od Tijela, Europskog parlamenta, predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade, drugih političkih stranaka, političkih zaklada ili ostalih dionika te može zatražiti saslušanje njihovih predstavnika. U slučaju iz prvog podstavka točke (b) nacionalno nadzorno tijelo iz članka 10.a surađuje s odborom u skladu s mjerodavnim pravom.”;

5.

u članku 18. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Europska politička stranka i europska politička zaklada moraju se, u vrijeme prijave, pridržavati obveza navedenih u članku 23., moraju biti registrirane u Registru od datuma prijave do kraja financijske godine ili do kraja aktivnosti za koju su dodijeljeni doprinosi ili bespovratna sredstva te ne smiju podlijegati nijednoj od sankcija predviđenih člankom 27. stavkom 1. i člankom 27. stavkom 2. točkom (a), podtočkama v., vi. i vii.”;

6.

članak 27. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (a) dodaje se sljedeća podtočka:

„vii.

ako se u skladu s postupkom provjere predviđenim člankom 10.a utvrdi da je europska politička stranka ili europska politička zaklada namjerno utjecala ili pokušala utjecati na ishod izbora za Europski parlament iskorištavanjem kršenja primjenjivih pravila o zaštiti osobnih podataka;”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„7.   Ako je odluka nacionalnog nadzornog tijela iz članka 10.a stavljena izvan snage ili ako je prihvaćen pravni lijek protiv te odluke, pod uvjetom da su iscrpljena sva pravna sredstva na nacionalnoj razini, Tijelo na zahtjev predmetne europske političke stranke ili europske političke zaklade preispituje svaku sankciju izrečenu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) podtočkom vii.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Mišljenje od 12. prosinca 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 19. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.).