25.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 83/18


UREDBA (EU) 2019/473 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva

(kodificirani tekst)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 (3) značajno je izmijenjena nekoliko puta (4). Radi jasnoće i racionalnosti tu bi uredbu trebalo kodificirati.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) zahtijeva se od država članica da osiguraju učinkovitu kontrolu, inspekciju i provedbu pravila zajedničke ribarstvene politike te da u tu svrhu surađuju međusobno i s trećim zemljama.

(3)

Kako bi se ispunile navedene obveze potrebno je da države članice koordiniraju svoje aktivnosti kontrole i inspekcije unutar svog kopnenog područja te u vodama Unije i međunarodnim vodama, u skladu s međunarodnim pravom i, posebno, obvezama Unije u okviru regionalnih organizacija za ribarstvo i na temelju sporazuma s trećim zemljama.

(4)

Ni jedan sustav inspekcija ne može biti isplativ bez inspekcijskih pregleda na kopnu. Iz tog bi razloga kopneno područje trebalo biti obuhvaćeno planovima o zajedničkom korištenju sredstava.

(5)

Takva suradnja, kroz operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije, trebala bi doprinijeti održivom iskorištavanju živih vodenih bogatstava, kao i osigurati jednaka pravila igre za ribarsku industriju uključenu u to iskorištavanje, smanjujući time narušavanje tržišnog natjecanja.

(6)

Učinkovita kontrola i inspekcija ribarstva smatraju se prijeko potrebnim u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

(7)

Ne dovodeći u pitanje odgovornosti država članica koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 1380/2013, postoji potreba za tehničkim i administrativnim tijelom Unije radi organiziranja suradnje i koordinacije između država članica u vezi s kontrolom i inspekcijom ribarstva.

(8)

Europska agencija za kontrolu ribarstva („Agencija”) trebala bi moći pružati potporu ujednačenoj provedbi sustava kontrole zajedničke ribarstvene politike, osiguravati organizaciju operativne suradnje, pružati pomoć državama članicama i uspostaviti jedinicu za krizne situacije ako se utvrdi postojanje ozbiljne opasnosti za zajedničku ribarstvenu politiku. Trebalo bi joj, također, omogućiti dobivanje opreme potrebne za provedbu planova zajedničkog korištenja sredstva i surađivanje u provedbi integrirane pomorske politike EU-a.

(9)

Potrebno je da Agencija, na zahtjev Komisije, može pomagati Uniji i državama članicama u njihovim odnosima s trećim zemljama ili regionalnim organizacijama za ribarstvo, ili jednima i drugima, i da surađuje s njihovim nadležnim tijelima u okviru međunarodnih obveza Unije.

(10)

Nadalje, potrebno je raditi na učinkovitoj primjeni inspekcijskih postupaka Unije. Agencija bi tijekom vremena mogla postati referentni izvor za znanstvenu i tehničku pomoć za kontrolu i inspekciju ribarstva.

(11)

Da bi se ispunili ciljevi zajedničke ribarstvene politike, a to je omogućivanje održivog iskorištavanja živih vodenih bogatstava u kontekstu održivog razvoja, Unija donosi mjere koje se tiču očuvanja, gospodarenja i iskorištavanja živih vodenih bogatstava.

(12)

Da bi se osigurala pravilna provedba takvih mjera, države članice trebaju upotrijebiti primjerena sredstva kontrole i provedbe. Kako bi takva kontrola i provedba bile što učinkovitije i efikasnije, primjereno je da Komisija, u skladu s postupkom iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i u suradnji s dotičnim državama članicama, donese posebne programe kontrole i inspekcije.

(13)

Koordinaciju operativne suradnje između država članica koju vodi Agencija trebalo bi poduzeti na temelju planova o zajedničkom korištenju sredstava kojima se organizira uporaba raspoloživih sredstava kontrole i inspekcije dotičnih država članica kako bi se osiguralo provedbu programa kontrole i inspekcije. Aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva koje poduzimaju države članice trebale bi se provoditi u skladu sa zajedničkim kriterijima, prioritetima, pokazateljima i postupcima koji se tiču aktivnosti kontrole i inspekcije na temelju takvih programa.

(14)

Donošenje programa kontrole i inspekcije obvezuje države članice na učinkovito pružanje sredstava potrebnih za provođenje programa. Potrebno je da države članice odmah obavijeste Agenciju o sredstvima kontrole i inspekcije kojima namjeravaju ostvariti bilo koji takav program. Planovi o zajedničkom korištenju sredstava ne bi trebali stvarati nikakve dodatne obveze u smislu kontrole, inspekcije i provedbe ili u vezi s osiguravanjem potrebnih sredstava u tom kontekstu.

(15)

Agencija bi trebala pripremiti plan o zajedničkom korištenju sredstava samo ako je on predviđen u programu rada.

(16)

Program rada trebao bi donijeti upravni odbor, koji osigurava postizanje zadovoljavajućeg konsenzusa, među ostalim o podudaranju zadaća koje su predviđene za Agenciju u programu rada i sredstava dostupnih Agenciji, na temelju podataka koje pružaju države članice.

(17)

Ključna zadaća izvršnog direktora trebala bi biti osigurati u svojem savjetovanju s članovima odbora i državama članicama da se ciljevi navedeni u programu rada za svaku godinu podudaraju s dovoljnim sredstvima koja Agenciji stavljaju na raspolaganje države članice za provođenje programa rada.

(18)

Izvršni direktor trebao bi posebno izraditi precizne planove o korištenju sredstava, koristeći sredstva koja su države članice priopćile za ispunjavanje svakog programa kontrole i inspekcije te poštujući pravila i ciljeve koji su postavljeni u posebnom programu kontrole i inspekcije na kojem se temelji plan o zajedničkom korištenju sredstava, kao i ostala važeća pravila, kao što su ona koja se odnose na inspektore Unije.

(19)

U tom je kontekstu potrebno da izvršni direktor organizira vrijeme na takav način da državama članicama da dovoljno vremena za iznošenje njihovih primjedbi, oslanjajući se na svoja operativna iskustva, ali zadržavajući se unutar radnog plana Agencije i vremenskih ograničenja predviđenih ovom Uredbom. Potrebno je da izvršni direktor uzme u obzir interese dotičnih država članica s obzirom na ribolov obuhvaćen svakim planom. Radi osiguranja učinkovite i pravovremene koordinacije zajedničkih aktivnosti kontrole i inspekcije, potrebno je predvidjeti postupak koji omogućuje odlučivanje o donošenju planova kada dotične države članice ne mogu postići dogovor.

(20)

Postupak za izradu i donošenje planova o zajedničkom korištenju sredstava izvan voda Unije trebao bi biti sličan onom koji se tiče voda Unije. Temelj za takve planove o zajedničkom korištenju sredstava trebao bi biti međunarodni program kontrole i inspekcije kojim se provode međunarodne obveze koje se odnose na kontrolu i inspekciju koje obvezuju Uniju.

(21)

Za provedbu planova o zajedničkom korištenju sredstava dotične države članice trebale bi prikupiti i upotrijebiti sredstva kontrole i inspekcije koja su namijenile tim planovima. Agencija bi trebala procijeniti jesu li raspoloživa sredstva kontrole i inspekcije dovoljna i prema potrebi obavijestiti države članice i Komisiju da sredstva nisu dovoljna za obavljanje zadaća koje se zahtijevaju programom kontrole i inspekcije.

(22)

Dok bi države članice trebale poštovati svoje obveze koje se odnose na inspekciju i kontrolu, osobito na temelju posebnog programa kontrole i inspekcije donesenog u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, Agencija ne bi trebala imati ovlast nametanja dodatnih obveza kroz planove o zajedničkom korištenju sredstava ni sankcioniranja država članica.

(23)

Agencija bi trebala periodično preispitivati učinkovitost planova o zajedničkom korištenju sredstava.

(24)

Primjereno je predvidjeti mogućnost donošenja posebnih provedbenih pravila za donošenje i odobravanje planova o zajedničkom korištenju sredstava. Može biti korisno upotrijebiti ovu mogućnost kada Agencija započne s radom te ako izvršni direktor smatra da bi se takva pravila trebala utvrditi pravom Unije.

(25)

Agencija bi trebala imati pravo, ako se to od nje zahtijeva, pružiti ugovorne usluge koje se odnose na sredstva kontrole i inspekcije koja će dotične države članice upotrijebiti u okviru zajedničkog korištenja sredstava.

(26)

Za potrebe ispunjavanja zadaća Agencije, Komisija, države članice i Agencija trebale bi razmjenjivati odgovarajuće informacije o kontroli i inspekciji putem informacijske mreže.

(27)

Status i struktura Agencije trebali bi odgovarati objektivnom karakteru rezultata koje namjerava postići i dopustiti joj da obavlja svoje funkcije u bliskoj suradnji s državama članicama i s Komisijom. Slijedom toga, Agenciji bi trebalo dodijeliti pravnu, financijsku i administrativnu autonomiju dok istodobno održava bliske veze s institucijama Unije i državama članicama. S tim ciljem, potrebno je i primjereno da Agencija bude tijelo Unije koje ima pravnu osobnost i izvršava ovlasti koje su joj dodijeljene ovom Uredbom.

(28)

Za ugovornu odgovornost Agencije, koja je uređena pravom koji se primjenjuje na ugovore koje sklapa Agencija, Sud Europske unije trebao bi ibiti nadležan u skladu s bilo kojom arbitražnom klauzulom sadržanom u ugovoru. Sud bi također trebao biti nadležan u sporovima koji se odnose na naknadu štete koja proizlazi iz izvanugovorne odgovornosti Agencije u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica.

(29)

Komisija i države članice trebale bi imati predstavnike u Upravnom odboru koji bi bio zadužen za osiguravanje ispravnog i učinkovitog djelovanja Agencije.

(30)

S obzirom na to da Agencija mora ispuniti obveze Unije i, na zahtjev Komisije, surađivati s trećim zemljama i regionalnim organizacijama za ribarstvo u okviru međunarodnih obveza Unije, primjereno je da se predsjednik Upravnog odbora treba birati iz redova predstavnika Komisije.

(31)

Pravila glasovanja u Upravnom odboru trebala bi uzeti u obzir interese država članica i Komisije u učinkovitom djelovanju Agencije.

(32)

Trebalo bi osnovati Savjetodavni odbor radi savjetovanja izvršnog direktora i osiguravanja bliske suradnje s dionicima.

(33)

Primjereno je predvidjeti sudjelovanje predstavnika Savjetodavnog odbora u raspravama Upravnog odbora, bez prava glasovanja.

(34)

Potrebno je predvidjeti imenovanje i razrješenje s dužnosti izvršnog direktora Agencije, kao i pravila koja uređuju obavljanje njegovih funkcija.

(35)

Radi promicanja transparentnog djelovanja Agencije, Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6) trebala bi se primjenjivati na Agenciju bez ograničenja.

(36)

U interesu zaštite privatnosti pojedinaca, Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (7) trebala bi se primjenjivati na ovu Uredbu.

(37)

Kako bi se zajamčila funkcionalna autonomija i nezavisnost Agencije, trebalo bi joj odobriti nezavisni proračun čiji prihodi dolaze iz doprinosa Unije, kao i iz isplata ugovornih usluga koje je Agencija pružila. Proračunski postupak Unije trebao bi se primjenjivati u pogledu doprinosa Unije i bilo kojih drugih subvencija koje se isplaćuju iz općeg proračuna Europske unije. Reviziju računovodstvene dokumentacije trebao bi provoditi Revizorski sud.

(38)

Radi borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8) trebale bi se primjenjivati bez ograničenja na Agenciju, koja bi trebala pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica u vezi s internim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (9).

(39)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (10),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

CILJ I DEFINICIJE

Članak 1.

Cilj

Ova Uredba sadržava odredbe oa Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva („Agencija”), čiji je cilj organizirati operativnu koordinaciju aktivnosti kontrole i inspekcije ribarstva od strane država članica i pomoći im surađivati radi usklađenosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike kako bi se osigurala njezina učinkovita i jedinstvena primjena.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„kontrola i inspekcija” znači sve mjere koje poduzimaju države članice, posebno u skladu s člancima 5., 11., 71., 91. i 117. te glavom VII. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (11), za kontrolu i inspekciju ribolovnih aktivnosti u okviru zajedničke ribarstvene politike, uključujući aktivnosti nadzora i praćenja, kao što su satelitski sustavi praćenja plovila i programi promatranja;

(b)

„sredstva kontrole i inspekcije” znači plovila za praćenje, zrakoplovi, vozila i ostala materijalna sredstva, kao i inspektori, promatrači i ostali ljudski potencijali koje države članice koriste za kontrolu i inspekciju;

(c)

„plan o zajedničkom korištenju sredstava” znači plan kojim se utvrđuju operativni dogovori za korištenje raspoloživih sredstava kontrole i inspekcije;

(d)

„međunarodni program kontrole i inspekcije” znači program kojim se utvrđuju ciljevi, zajednički prioriteti i postupci za aktivnosti kontrole i inspekcije radi provedbe međunarodnih obveza Unije koje se odnose na kontrolu i inspekciju;

(e)

„posebni program kontrole i inspekcije” znači program kojim se utvrđuju ciljevi, zajednički prioriteti i postupci za aktivnosti kontrole i inspekcije, uspostavljen u skladu s člankom 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(f)

„ribolov” znači ribolovne aktivnosti kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 28. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(g)

„inspektori Unije” znači inspektori uvršteni na popis iz članka 79. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

POGLAVLJE II.

MISIJA I ZADAĆE AGENCIJE

Članak 3.

Misija

Misija Agencije je:

(a)

koordinirati kontrolu i inspekciju država članica koje se odnose na obveze kontrole i inspekcije Unije;

(b)

koordinirati korištenje nacionalnih sredstava kontrole i inspekcije koja su prikupile dotične države članice u skladu s ovom Uredbom;

(c)

pomagati državama članicama u podnošenju informacija o ribolovnim aktivnostima i aktivnostima kontrole i inspekcije Komisiji i trećim stranama;

(d)

u okviru svojih nadležnosti, pomagati državama članicama da ispune svoje zadaće i obveze sukladno pravilima zajedničke ribarstvene politike;

(e)

pomagati državama članicama i Komisiji u usklađivanju primjene zajedničke ribarstvene politike u cijeloj Uniji;

(f)

doprinositi radu država članica i Komisije u istraživanju i razvoju tehnika kontrole i inspekcije;

(g)

doprinositi koordinaciji osposobljavanja inspektora i razmjeni iskustava između država članica;

(h)

koordinirati operacije u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog (NNN) ribolova u skladu s pravilima Unije;

(i)

pružati pomoć u svrhu ujednačene provedbe sustava kontrole u okviru zajedničke ribarstvene politike, što posebno uključuje:

organiziranje operativne koordinacije kontrolnih aktivnosti što ih poduzimaju države članice u svrhu provedbe posebnih programa kontrole i inspekcije, programa kontrole koji se odnose na NNN ribolov i međunarodnih programa kontrole i inspekcije,

inspekcijske preglede potrebne za ispunjavanje zadaća Agencije u skladu s člankom 19.;

(j)

surađivati s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, osnovanom Uredbom (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (12), i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, osnovanom Uredbom (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (13), sa svakom od njih u okviru njezina mandata, kako bi pružila potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže, kako je utvrđeno u članku 8. ove Uredbe, pružanjem usluga, informacija, opreme i osposobljavanja te koordiniranjem višenamjenskih operacija.

Članak 4.

Zadaće povezane s međunarodnim obvezama Unije koje se odnose na kontrolu i inspekciju

1.   Agencija na zahtjev Komisije:

(a)

pomaže Uniji i državama članicama u njihovim odnosima s trećim zemljama i regionalnim međunarodnim organizacijama za ribarstvo čiji je Unija član;

(b)

surađuje s nadležnim tijelima regionalnih međunarodnih organizacija za ribarstvo u vezi s obvezama kontrole i inspekcije Unije u okviru radnih dogovora sklopljenih s takvim tijelima.

2.   Agencija može na zahtjev Komisije surađivati s nadležnim tijelima trećih zemalja u područjima koja se tiču kontrole i inspekcije u okviru sporazuma sklopljenih između Unije i takvih trećih zemalja.

3.   Agencija može u okviru svoje nadležnosti u ime država članica obavljati zadaće na temelju međunarodnih sporazuma o ribarstvu kojih je Unija stranka.

Članak 5.

Zadaće povezane s operativnom koordinacijom

1.   Operativna koordinacija koju osigurava Agencija obuhvaća kontrolu svih aktivnosti obuhvaćenih zajedničkom ribarstvenom politikom.

2.   Za potrebe operativne koordinacije, Agencija izrađuje planove o zajedničkom korištenju sredstava i organizira operativnu koordinaciju kontrole i inspekcije od strane država članica u skladu s poglavljem III.

3.   Kako bi se poboljšala operativna koordinacija među državama članicama, Agencija može uspostaviti operativne planove s dotičnim državama članicama i koordinirati njihovu provedbu.

Članak 6.

Pružanje ugovornih usluga državama članicama

Agencija može pružati ugovorne usluge državama članicama na njihov zahtjev, koje se odnose na kontrolu i inspekciju u vezi s njihovim obvezama u pogledu ribolova u vodama Unije i/ili međunarodnim vodama, uključujući zakup, djelovanje i popunjavanje osobljem platformi za kontrolu i inspekciju te stavljanje na raspolaganje promatrača za zajedničke operacije dotičnih država članica.

Članak 7.

Pomoć Komisiji i državama članicama

Agencija pomaže Komisiji i državama članicama kako bi im omogućila da na optimalan, ujednačen i učinkovit način ispune svoje obveze koje proizlaze iz pravila zajedničke ribarstvene politike, među ostalim u pogledu borbe protiv NNN ribolova, te im pomaže u njihovim odnosima s trećim zemljama. Agencija posebno:

(a)

izrađuje i razvija osnovni plan i program osposobljavanja instruktora ribarske inspekcije država članica te osigurava dodatne tečajeve i seminare tim službenicima i drugom osoblju koje je uključeno u aktivnosti kontrole i inspekcije;

(b)

izrađuje i razvija osnovni plan i program osposobljavanja inspektora Unije prije njihova prvog raspoređivanja na dužnost te redovito osigurava dodatne tečajeve i seminare tim službenicima;

(c)

na zahtjev država članica obavlja zajedničku nabavu robe i usluga povezanih s aktivnostima kontrole i inspekcije koje poduzimaju države članice te obavlja pripreme za provedbu zajedničkih pilot-projekata država članica i koordinira njihovu provedbu;

(d)

utvrđuje zajedničke operativne postupke za zajedničke aktivnosti kontrole i inspekcije koje provode dvije ili više država članica;

(e)

razvija kriterije za razmjenu sredstava kontrole i inspekcije između država članica te između država članica i trećih zemalja, i za pružanje takvih sredstava od strane država članica;

(f)

provodi analizu rizika na temelju podataka o ulovu, iskrcaju i ribolovnom naporu, kao i analizu rizika u vezi s neprijavljenim iskrcajem, koja uključuje, između ostalog, usporedbu podataka o ulovu i uvozu s podacima o izvozu i nacionalnoj potrošnji;

(g)

na zahtjev Komisije ili država članica razvija zajedničke metode i postupke inspekcije;

(h)

pomaže državama članicama, na njihov zahtjev, pri ispunjavanju njihovih obveza koje imaju u Uniji i njihovih međunarodnih obveza, uključujući one koje se odnose na borbu protiv NNN ribolova, kao i obveza preuzetih u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu;

(i)

promiče i koordinira razvoj jedinstvenih metoda upravljanja rizikom u području svoje nadležnosti;

(j)

koordinira i promiče suradnju među državama članicama i zajedničke norme za izradu planova uzorkovanja predviđenih Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

Članak 8.

Europska suradnja u pogledu funkcija obalne straže

1.   Agencija u suradnji s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost pruža potporu nacionalnim tijelima koja obavljaju funkcije obalne straže na nacionalnoj razini i razini Unije te, prema potrebi, na međunarodnoj razini:

(a)

dijeljenjem, objedinjavanjem i analiziranjem informacija dostupnih u sustavima izvješćivanja s brodova i drugim informacijskim sustavima kojima te agencije upravljaju ili im mogu pristupiti, u skladu sa svojim pravnim osnovama i ne dovodeći u pitanje vlasništvo država članica nad podacima;

(b)

pružanjem usluga nadzora i komunikacije na temelju najsuvremenije tehnologije, uključujući infrastrukturu u svemiru i zemaljsku infrastrukturu te senzore postavljene na bilo koju vrstu platforme;

(c)

izgradnjom kapaciteta izradom smjernica i preporuka te uspostavom najboljih praksi, kao i pružanjem osposobljavanja i razmjenom osoblja;

(d)

unaprjeđenjem razmjene informacija i suradnje u pogledu funkcija obalne straže, među ostalim analiziranjem operativnih izazova i novih rizika u području pomorstva;

(e)

dijeljenjem kapaciteta planiranjem i provedbom višenamjenskih operacija te dijeljenjem sredstava i drugih sposobnosti, u mjeri u kojoj te agencije koordiniraju te aktivnosti i u kojoj su s njima suglasna nadležna tijela dotičnih država članica.

2.   Precizni oblici suradnje u pogledu funkcija obalne straže između Agencije, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Europske agencije za pomorsku sigurnost utvrđuju se radnim dogovorom, u skladu s njihovim ovlastima i financijskim pravilima koja se primjenjuju na te agencije. Takav dogovor odobravaju Upravni odbor Agencije, Upravni odbor Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Upravni odbor Europske agencije za pomorsku sigurnost.

3.   Komisija u bliskoj suradnji s državama članicama, Agencijom, Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i Europskom agencijom za pomorsku sigurnost stavlja na raspolaganje praktični priručnik o europskoj suradnji u pogledu funkcija obalne straže. Taj priručnik sadržava smjernice, preporuke i najbolje prakse za razmjenu informacija. Komisija donosi priručnik u obliku preporuke.

POGLAVLJE III.

OPERATIVNA KOORDINACIJA

Članak 9.

Provedba obveza Unije koje se odnose na kontrolu i inspekciju

1.   Na zahtjev Komisije Agencija koordinira aktivnosti kontrole i inspekcije koje države članice provode na temelju međunarodnih programa kontrole i inspekcije, utvrđivanjem planova o zajedničkom korištenju sredstava.

2.   Agencija može nabaviti, unajmiti ili zakupiti opremu potrebnu za provedbu planova o zajedničkom korištenju sredstava iz stavka 1.

Članak 10.

Provedba posebnih programa kontrole i inspekcije

1.   Agencija koordinira provedbu posebnih programa kontrole i inspekcije, uspostavljenih u skladu s člankom 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, putem planova o zajedničkom korištenju sredstava.

2.   Agencija može nabaviti, unajmiti ili zakupiti opremu potrebnu za provedbu planova o zajedničkom korištenju sredstava iz stavka 1.

Članak 11.

Sadržaj planova o zajedničkom korištenju sredstava

Svaki plan o zajedničkom korištenju sredstava:

(a)

ispunjava zahtjeve odgovarajućeg programa kontrole i inspekcije;

(b)

primjenjuje kriterije, mjerila, prioritete i zajedničke postupke inspekcije koje je odredila Komisija u programima kontrole i inspekcije;

(c)

nastoji uskladiti postojeća nacionalna sredstva kontrole i inspekcije, priopćena u skladu s člankom 12 stavkom 2., s potrebama i organizirati njihovo korištenje;

(d)

organizira uporabu ljudskih potencijala i materijalnih resursa s obzirom na razdoblja i zone u kojima moraju biti upotrijebljeni, uključujući djelovanje timova inspektora Unije iz više od jedne države članice;

(e)

uzima u obzir postojeće obveze država članica u pogledu ostalih planova o zajedničkom korištenju sredstava, kao i bilo koja posebna regionalna ili lokalna ograničenja;

(f)

određuje uvjete pod kojima sredstva kontrole i inspekcije države članice mogu ući u vode pod suverenitetom i jurisdikcijom druge države članice.

Članak 12.

Obavješćivanje o sredstvima kontrole i inspekcije

1.   Države članice svake godine prije 15. listopada obavješćuju Agenciju o sredstvima kontrole i inspekcije koja imaju na raspolaganju za potrebe kontrole i inspekcije u sljedećoj godini.

2.   Svaka država članica obavješćuje Agenciju o sredstvima s kojima namjerava provesti međunarodni program kontrole i inspekcije ili posebni program kontrole i inspekcije koji se na nju odnosi, najkasnije mjesec dana od obavijesti državama članicama o odluci kojom se uspostavlja takav program.

Članak 13.

Postupak za donošenje planova o zajedničkom korištenju sredstava

1.   Na temelju obavijesti iz članka 12. stavka 2. i u roku od tri mjeseca od primitka takvih obavijesti, izvršni direktor Agencije izrađuje nacrt plana o zajedničkom korištenju sredstava uz savjetovanje s dotičnim državama članicama.

2.   Nacrt plana o zajedničkom korištenju sredstava utvrđuje sredstva kontrole i inspekcije koja bi se mogla prikupiti radi provedbe programa kontrole i inspekcije na koji se plan odnosi, na temelju interesa dotičnih država članica u pogledu odgovarajućeg ribolova.

Interes države članice u pogledu određenog ribolova procjenjuje se upućivanjem na sljedeće kriterije čija relativna težina ovisi o posebnim karakteristikama svakog plana:

(a)

relativni opseg voda pod njezinim suverenitetom ili jurisdikcijom, ako postoje, koje su obuhvaćene planom o zajedničkom korištenju sredstava;

(b)

količina ribe iskrcana na njezinom državnu području u danom referentnom razdoblju u odnosu na ukupna iskrcavanja iz ribolova koji podliježe planu o zajedničkom korištenju sredstava;

(c)

relativni broj ribarskih plovila Unije koja plove pod njezinom zastavom (snaga motora i bruto tonaža) i koja su uključena u ribolov koji podliježe planu o zajedničkom korištenju sredstava u odnosu na ukupni broj plovila uključenih u taj ribolov;

(d)

relativna veličina njezine dodjele kvote ili, u nedostatku kvote, ulova u danom referentnom razdoblju s obzirom na taj ribolov.

3.   Ako je tijekom pripreme nacrta plana o zajedničkom korištenju sredstava jasno da su sredstva kontrole i inspekcije nedovoljna za ispunjavanje zahtjeva odgovarajućeg programa kontrole i inspekcije, izvršni direktor o tome odmah obavješćuje dotične države članice i Komisiju.

4.   Izvršni direktor obavješćuje dotične države članice i Komisiju o nacrtu plana o zajedničkom korištenju sredstava. Ako u roku od petnaest radnih dana od takve obavijesti dotične države članice ili Komisija nisu podnijele prigovor, izvršni direktor donosi plan.

5.   Ako su jedna ili više dotičnih država članica ili Komisija podnijele prigovor, izvršni direktor prosljeđuje predmet Komisiji. Komisija može napraviti sve potrebne promjene plana i donijeti ga u skladu s postupkom iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.   Svaki plan o zajedničkom korištenju sredstava podliježe godišnjem preispitivanju Agencije u savjetovanju s dotičnim državama članicama, kako bi se uzeli u obzir svi novi programi kontrole i inspekcije kojima dotične države članice podliježu i svi prioriteti koje je odredila Komisija u programima kontrole i inspekcije.

Članak 14.

Provedba planova o zajedničkom korištenju sredstava

1.   Zajedničke aktivnosti kontrole i inspekcije izvode se na temelju planova o zajedničkom korištenju sredstava.

2.   Države članice na koje se plan o zajedničkom korištenju sredstava odnosi:

(a)

stavljaju na raspolaganje ona sredstva kontrole i inspekcije koja su namijenjena planu o zajedničkom korištenju sredstava;

(b)

imenuju jednu nacionalnu točku kontakta/koordinatora, kome su dodijeljene dovoljne ovlasti da može pravovremeno odgovoriti na zahtjeve Agencije koji se odnose na provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava i o tome obavješćuju Agenciju;

(c)

koriste svoja prikupljena sredstva kontrole i inspekcije u skladu s planom o zajedničkom korištenju sredstava i zahtjevima iz stavka 4.;

(d)

pružaju Agenciji internetski pristup informacijama koje su potrebne za provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava;

(e)

surađuju s Agencijom u vezi s provedbom plana o zajedničkom korištenju sredstava;

(f)

osiguravaju da sva sredstva kontrole i inspekcije koja su dodijeljena planu Unije o zajedničkom korištenju sredstava obavljaju svoje aktivnosti u skladu s pravilima zajedničke ribarstvene politike.

3.   Ne dovodeći u pitanje obveze država članica u okviru plana o zajedničkom korištenju sredstava uspostavljenog na temelju članka 13., upravljanje i kontrola sredstvima kontrole i inspekcije koja su namijenjena planu o zajedničkom korištenju sredstava odgovornost je nacionalnih nadležnih tijela u skladu s nacionalnim pravom.

4.   Izvršni direktor može odrediti zahtjeve za provedbu plana o zajedničkom korištenju sredstava koji je donesen na temelju članka 13. Takvi zahtjevi ostaju unutar granica tog plana.

Članak 15.

Procjena planova o zajedničkom korištenju sredstava

Agencija provodi godišnju procjenu učinkovitosti svakog plana o zajedničkom korištenju sredstava, kao i analizu, na temelju raspoloživih dokaza, postojanja rizika da ribolovne aktivnosti nisu u skladu s primjenjivim mjerama kontrole. Takve se procjene odmah priopćuju Europskom parlamentu, Komisiji i državama članicama.

Članak 16.

Ribolov koji ne podliježe programima kontrole i inspekcije

Dvije ili više država članica mogu zatražiti od Agencije da koordinira korištenje njihovih sredstava kontrole i inspekcije u vezi s ribolovom ili područjem koji ne podliježu programu kontrole i inspekcije. Takva se koordinacija odvija u skladu s kriterijima kontrole i inspekcije te prioritetima koji su dogovoreni između dotičnih država članica.

Članak 17.

Informacijska mreža

1.   Komisija, Agencija i nadležna tijela država članica razmjenjuju njima dostupne odgovarajuće informacije o zajedničkim aktivnostima kontrole i inspekcije u vodama Unije i međunarodnim vodama.

2.   Svako nacionalno nadležno tijelo poduzima mjere, u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije, radi osiguranja primjerene povjerljivosti informacija koje prima na temelju stavka 1. ovog članka, u skladu s člancima 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 18.

Detaljna pravila

Detaljna pravila za provedbu ovog poglavlja mogu se donijeti u skladu s postupkom iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Ta pravila posebno mogu obuhvaćati postupke za pripremu i donošenje nacrta planova o zajedničkom korištenju sredstava.

POGLAVLJE IV.

NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Članak 19.

Imenovanje službenika Agencije na dužnost inspektora Unije

Službenici Agencije mogu se imenovati na dužnost inspektora Unije u međunarodnim vodama u skladu s člankom 79. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 20.

Mjere koje poduzima Agencija

Agencija prema potrebi:

(a)

izdaje priručnike o usklađenim normama za inspekcijske preglede;

(b)

izrađuje upute i smjernice koje odražavaju najbolju praksu u području kontrole zajedničke ribarstvene politike, uključujući one koje se tiču osposobljavanja službenika zaduženih za kontrolu, te redovito ažurira taj materijal;

(c)

Komisiji pruža tehničku i administrativnu potporu potrebnu za izvršavanje njezinih zadaća.

Članak 21.

Suradnja

1.   Države članice i Komisija surađuju s Agencijom i pružaju joj pomoć potrebnu za ostvarenje njezine misije.

2.   Uvažavajući različite pravne sustave u pojedinim državama članicama, Agencija potiče suradnju među državama članicama kao i suradnju između država članica i Komisije pri razvoju usklađenih normi za kontrolu, u skladu sa zakonodavstvom Unije te uzimajući u obzir najbolje prakse u državama članicama i dogovorene međunarodne norme.

Članak 22.

Jedinica za krizne situacije

1.   Ako Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje dvije države članice utvrdi da određena situacija predstavlja izravnu, neizravnu ili moguću ozbiljnu opasnost za zajedničku ribarstvenu politiku, a ta se opasnost ne može spriječiti, ukloniti ili smanjiti postojećim sredstvima ili se njome ne može na odgovarajući način upravljati, ona o tome odmah obavješćuje Agenciju.

2.   Na temelju obavijesti koju joj je dostavila Komisija ili na vlastitu inicijativu Agencija odmah osniva jedinicu za krizne situacije i o tome obavješćuje Komisiju.

Članak 23.

Zadaće jedinice za krizne situacije

1.   Jedinica za krizne situacije koju osnuje Agencija zadužena je za prikupljanje i ocjenjivanje svih relevantnih informacija te za utvrđivanje raspoloživih mogućnosti sprečavanja, uklanjanja ili smanjenja opasnosti za zajedničku ribarstvenu politiku na najučinkovitiji i najbrži mogući način.

2.   Jedinica za krizne situacije može zatražiti pomoć od bilo kojeg javnog tijela ili pojedinca čije stručno znanje smatra potrebnim za učinkovit odgovor na kriznu situaciju.

3.   Agencija osigurava potrebnu koordinaciju za odgovarajući i pravodobni odgovor na nastalu kriznu situaciju.

4.   Jedinica za krizne situacije, prema potrebi, obavješćuje javnost o mogućim opasnostima i poduzetim mjerama.

Članak 24.

Višegodišnji program rada

1.   Višegodišnjim programom rada Agencije utvrđuju se njezini opći ciljevi, mandat, zadaće, pokazatelji uspješnosti i prioriteti za svaku aktivnost Agencije za razdoblje od pet godina. U njemu se iznosi plan kadrovske politike i procjena proračunskih odobrenih sredstava potrebnih za ostvarenje ciljeva za to petogodišnje razdoblje.

2.   Višegodišnji program rada oblikovan je u skladu sa sustavom i metodologijom upravljanja na temelju aktivnosti, koje je razvila Komisija. Donosi ga Upravni odbor.

3.   U programu rada iz članka 32. stavka 2. točke (c) upućuje se na višegodišnji program rada. U njemu se jasno navode dodaci, izmjene ili brisanja u odnosu na prošlogodišnji program rada kao i napredak postignut u ostvarenju općih ciljeva i prioriteta utvrđenih višegodišnjim programom rada.

Članak 25.

Suradnja u području pomorstva

Agencija doprinosi provedbi integrirane pomorske politike EU-a, a osobito sklapa administrativne sporazume s drugim tijelima u pitanjima koja su obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe, nakon odobrenja od strane Upravnog odbora. Izvršni direktor obavješćuje o tome Komisiju i države članice u ranoj fazi takvih pregovora.

Članak 26.

Detaljna pravila

Detaljna pravila za provedbu ovog poglavlja donose se u skladu s postupkom iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Ta se pravila osobito mogu odnositi na izradu planova za odgovor na kriznu situaciju, osnivanje jedinice za krizne situacije i praktične postupke koje treba primjenjivati.

POGLAVLJE V.

UNUTARNJA STRUKTURA I DJELOVANJE

Članak 27.

Pravni status i sjedište

1.   Agencija je tijelo Unije i ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici Agencija ima najveću pravnu i poslovnu sposobnost koja je dodijeljena pravnim osobama prema njihovim zakonima. Ona osobito može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu i raspolagati njome te može biti stranka u pravnim postupcima.

3.   Agenciju predstavlja njezin izvršni direktor.

4.   Sjedište Agencije nalazi se u Vigu, u Španjolskoj.

Članak 28.

Osoblje

1.   Na osoblje Agencije primjenjuju se Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, kako su utvrđeni Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (14), i pravila koja su institucije Europske unije zajednički donijele za potrebe primjene tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja. Upravni odbor, u dogovoru s Komisijom, donosi potrebna detaljna pravila primjene.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 39., Agencija u pogledu svojeg osoblja izvršava ovlasti koje su dodijeljene tijelu za imenovanje Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od službenika koje Komisija raspoređuje ili upućuje na privremenoj osnovi i ostalih službenika koje Agencija zaposli prema potrebi za obavljanje svojih zadaća.

Agencija može, također, zaposliti službenike koje upućuju države članice na privremenoj osnovi.

Članak 29.

Povlastice i imuniteti

Na Agenciju se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije.

Članak 30.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije uređena je pravom koje se primjenjuje na predmetni ugovor.

2.   Sud Europske unije nadležan je donositi presude u skladu s bilo kojom arbitražnom klauzulom sadržanom u ugovoru koji je sklopila Agencija.

3.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, Agencija u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica nadoknađuje svu štetu koju je uzrokovala ili štetu koju su uzrokovali njezini službenici u obavljanju svojih dužnosti. Sud je nadležan u svakom sporu koji se odnosi na naknadu takve štete.

4.   Osobna odgovornost njezinih službenika prema Agenciji uređena je odredbama utvrđenima u Pravilniku o osoblju ili Uvjetima zaposlenja koje se na njih primjenjuju.

Članak 31.

Jezici

1.   Na Agenciju se primjenjuju odredbe utvrđene u Uredbi Vijeća br. 1 (15).

2.   Usluge prevođenja koje su potrebne za djelovanje Agencije pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

Članak 32.

Osnivanje i ovlasti Upravnog odbora

1.   Agencija ima Upravni odbor.

2.   Upravni odbor:

(a)

imenuje i razrješava dužnosti izvršnog direktora u skladu s člankom 39.;

(b)

do 30. travnja svake godine donosi opće izvješće Agencije za prethodnu godinu i podnosi ga Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i državama članicama. Izvješće se javno objavljuje;

(c)

do 31. listopada svake godine donosi, uzimajući u obzir mišljenje Komisije i država članica, program rada Agencije za nadolazeću godinu i podnosi ga Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i državama članicama.

Program rada sadržava prioritete Agencije. Daje prednost dužnostima Agencije koje se odnose na programe kontrole i nadzora. Donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak Unije. Ako Komisija u roku od 30 dana od dana donošenja programa rada izrazi neslaganje s tim programom, Upravni odbor ponovno razmatra program i donosi ga s mogućim izmjenama u roku od dva mjeseca u drugom čitanju;

(d)

donosi konačni proračun Agencije prije početka financijske godine, prilagođavajući ga prema potrebi u skladu s doprinosom Unije i bilo kojim drugim prihodom Agencije;

(e)

obavlja svoje dužnosti u vezi s proračunom Agencije u skladu s člancima 44., 45. i 47.;

(f)

provodi disciplinsku nadležnost nad izvršnim direktorom;

(g)

utvrđuje svoj poslovnik koji može predviđati mogućnost osnivanja pododbora Upravnog odbora prema potrebi;

(h)

donosi postupke potrebne kako bi Agencija obavljala svoje zadaće.

Članak 33.

Sastav Upravnog odbora

1.   Upravni odbor sastoji se od predstavnika država članica i šest predstavnika Komisije. Svaka država članica ima pravo imenovati jednog člana. Države članice i Komisija imenuju jednog zamjenika svakog člana koji zastupa odsutnog člana.

2.   Članovi odbora imenuju se na temelju razine njihovog odgovarajućeg iskustva i stručnosti u području kontrole i inspekcije ribarstva.

3.   Mandat svakog člana traje pet godina od datuma imenovanja. Mandat može biti obnovljen.

Članak 34.

Predsjedanje Upravnim odborom

1.   Upravni odbor bira predsjednika među predstavnicima Komisije. Upravni odbor bira zamjenika predsjednika među svojim članovima. Zamjenik predsjednika automatski preuzima mjesto predsjednika ako je on spriječen obavljati svoje dužnosti.

2.   Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje tri godine i istječe njihovim prestankom članstva u Upravnom odboru. Mandat se može jednom obnoviti.

Članak 35.

Sastanci

1.   Sastanke Upravnog odbora saziva njegov predsjednik. O dnevnom redu odlučuje predsjednik, uzimajući u obzir prijedloge članova Upravnog odbora i izvršnog direktora Agencije.

2.   Izvršni direktor i predstavnik kojeg imenuje Savjetodavni odbor sudjeluju u raspravama bez prava glasa.

3.   Upravni odbor održava redoviti sastanak najmanje jednom godišnje. Dodatno se sastaje na inicijativu predsjednika ili na zahtjev Komisije ili jedne trećine država članica zastupljenih u Upravnom odboru.

4.   Ako postoji pitanje povjerljivosti ili sukoba interesa, Upravni odbor može odlučiti ispitati određene točke svojeg dnevnog reda bez prisutnosti predstavnika kojeg imenuje Savjetodavni odbor. Detaljna pravila za primjenu ove odredbe mogu se utvrditi u poslovniku.

5.   Upravni odbor može pozvati bilo koju osobu čije mišljenje može biti od interesa da prisustvuje njegovim sastancima kao promatrač.

6.   Podložno odredbama poslovnika Upravnog odbora, njegovim članovima mogu pomagati savjetnici ili stručnjaci.

7.   Tajništvo Upravnog odbora osigurava Agencija.

Članak 36.

Glasovanje

1.   Upravni odbor donosi svoje odluke apsolutnom većinom glasova.

2.   Svaki član ima jedan glas. U odsutnosti člana, njegov zamjenik ima pravo iskoristiti njegovo pravo glasa.

3.   Poslovnikom se utvrđuju detaljnija pravila glasovanja, posebno uvjeti pod kojima član djeluje u ime nekog drugog člana, kao i zahtjevi u pogledu kvoruma, prema potrebi.

Članak 37.

Izjava o interesima

Članovi Upravnog odbora daju izjavu o interesima kojom ukazuju ili na odsutnost bilo kakvih interesa koji bi mogli biti štetni za njihovu neovisnost ili na sve izravne ili neizravne interese koji bi se mogli smatrati štetnima za njihovu neovisnost. Te se izjave daju svake godine u pisanom obliku, ili kad god se može pojaviti sukob interesa u odnosu na točke dnevnog reda. U potonjem slučaju dotični član nema pravo glasovanja o tim točkama.

Članak 38.

Dužnosti i ovlasti izvršnog direktora

1.   Agencijom upravlja izvršni direktor. Ne dovodeći u pitanje nadležnosti Komisije i Upravnog odbora, izvršni direktor ne smije tražiti ni primati naputke nijedne vlade ni bilo kojeg drugog tijela.

2.   Izvršni direktor u obavljanju svojih zadaća ostvaruje načela zajedničke ribarstvene politike.

3.   Izvršni direktor ima sljedeće dužnosti i ovlasti:

(a)

priprema nacrt programa rada i podnosi ga Upravnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom i državama članicama. On poduzima potrebne korake za provedbu programa rada unutar granica navedenih u ovoj Uredbi, njezinim provedbenim pravilima i bilo kojem primjenjivom pravu;

(b)

poduzima sve potrebne korake, uključujući donošenje internih administrativnih uputa i objavljivanje obavijesti, radi osiguravanja organizacije i djelovanja Agencije u skladu s odredbama ove Uredbe;

(c)

poduzima sve potrebne korake, uključujući donošenje odluka koje se tiču odgovornosti Agencije na temelju poglavlja II. i III., uključujući zakup i djelovanje sredstava kontrole i inspekcije te djelovanje informacijske mreže;

(d)

odgovara na zahtjeve Komisije i zahtjeve država članica za pomoć u skladu s člancima 6., 7. i 16.;

(e)

organizira učinkovit sustav praćenja radi mogućnosti uspoređivanja rezultata Agencije s njezinim operativnim ciljevima. Na temelju toga izvršni direktor svake godine priprema nacrt općeg izvješća i podnosi ga Upravnom odboru. On utvrđuje redovite postupke procjene koji zadovoljavaju priznate stručne norme;

(f)

izvršava ovlasti utvrđene u članku 28. stavku 2. u odnosu na osoblje;

(g)

izrađuje procjene prihoda i rashoda Agencije u skladu s člankom 44. i izvršava proračun u skladu s člankom 45.

4.   Izvršni direktor odgovara za svoje aktivnosti Upravnom odboru.

Članak 39.

Imenovanje i razrješenje izvršnog direktora

1.   Izvršnog direktora imenuje Upravni odbor na temelju zasluga i dokumentiranog odgovarajućeg iskustva u području zajedničke ribarstvene politike te kontrole i inspekcije ribarstva, s popisa najmanje dva kandidata koje predlaže Komisija nakon postupka izbora, nakon objave slobodnog mjesta u Službenom listu Europske unije i, drugdje, poziva na iskaz interesa.

2.   Upravni odbor ima ovlast razrješenja izvršnog direktora s dužnosti. Odbor raspravlja o tome na zahtjev Komisije ili jedne trećine svojih članova.

3.   Upravni odbor donosi odluke iz stavaka 1. i 2. dvotrećinskom većinom članova.

4.   Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Mandat se može jednom produžiti za dodatnih pet godina na prijedlog Komisije, a to produženje odobravaju članovi Upravnog odbora dvotrećinskom većinom.

Članak 40.

Savjetodavni odbor

1.   Savjetodavni odbor sastavljen je od predstavnika savjetodavnih vijeća predviđenih u članku 43. Uredbe (EU) br. 1380/2013, pri čemu svako savjetodavno vijeće imenuje jednog predstavnika. Predstavnike mogu zamijeniti zamjenici, koji se imenuju u isto vrijeme.

2.   Članovi Savjetodavnog odbora ne smiju biti članovi Upravnog odbora.

Savjetodavni odbor imenuje jednog od svojih člana za sudjelovanje u raspravama Upravnog odbora bez prava glasa.

3.   Savjetodavni odbor savjetuje izvršnog direktora na njegov zahtjev pri obavljanju njegovih dužnosti na temelju ove Uredbe.

4.   Savjetodavnim odborom predsjeda izvršni direktor. Odbor se sastaje na poziv predsjednika najmanje jednom godišnje.

5.   Agencija pruža logističku potporu koja je potrebna Savjetodavnom odboru i osigurava usluge tajništva za njegove sastanke.

6.   Članovi Upravnog odbora mogu prisustvovati sastancima Savjetodavnog odbora.

Članak 41.

Transparentnost i komunikacija

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente koje čuva Agencija.

2.   Upravni odbor u roku od šest mjeseci od datuma svojeg prvog sastanka donosi praktična pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Agencija može obavješćivati na svoju inicijativu u područjima u okviru svoje misije. Ona posebno osigurava da se javnosti i svim zainteresiranim stranama brzo daju objektivne, pouzdane i lako razumljive informacije o njezinom radu.

4.   Upravni odbor utvrđuje potrebna interna pravila za primjenu stavka 3.

5.   Odluke koje donese Agencija u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu dovesti do podnošenja pritužbe Europskom ombudsmanu ili biti predmetom tužbe pred Sudom na temelju članaka 228. i 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

6.   Informacije koje su Komisija i Agencija prikupile u skladu s ovom Uredbom podliježu Uredbi (EU) 2018/1725.

Članak 42.

Povjerljivost

1.   Članovi Upravnog odbora, izvršni direktor i članovi osoblja Agencije podliježu zahtjevima povjerljivosti u skladu s člankom 339. UFEU-a čak i nakon prestanka njihove dužnosti.

2.   Upravni odbor utvrđuje interna pravila u vezi s praktičnim aranžmanima za provedbu zahtjeva povjerljivosti iz stavka 1.

Članak 43.

Pristup informacijama

1.   Komisija ima potpun pristup svim informacijama koje je prikupila Agencija. Agencija sve informacije i procjenu tih informacija dostavlja Komisiji na njezin zahtjev i u obliku koji ona odredi.

2.   Države članice na koje se odnosi pojedina operacija Agencije imaju pristup informacijama koje je Agencija prikupila u vezi s tom operacijom, podložno uvjetima koji se mogu utvrditi u skladu s postupkom iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

POGLAVLJE VI.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 44.

Proračun

1.   Prihodi Agencije sastoje se od:

(a)

doprinosa Unije koji je unesen u opći proračun Europske unije (dio koji se odnosi na Komisiju);

(b)

naknada za usluge koje je Agencija pružila državama članicama u skladu s člankom 6.;

(c)

naknada za publikacije, osposobljavanje i/ili bilo koje druge usluge koje pruža Agencija.

2.   Rashodi Agencije obuhvaćaju troškove osoblja te administrativne, infrastrukturne i operativne troškove.

3.   Izvršni direktor izrađuje nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i prosljeđuje ga Upravnom odboru zajedno s nacrtom plana radnih mjesta.

4.   Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

5.   Upravni odbor svake godine na temelju nacrta izvješća o procjeni prihoda i rashoda sastavlja izvješće o procjeni prihoda i rashoda za Agenciju za sljedeću financijsku godinu.

6.   Izvješće o procjeni iz stavka 5., koje uključuje nacrt plana radnih mjesta, zajedno s privremenim programom rada, Upravni odbor podnosi Komisiji do 31. ožujka.

7.   Izvješće o procjeni Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću („proračunsko tijelo”) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

8.   Na temelju izvješća o procjeni, Komisija u prednacrt općeg proračuna Europske unije unosi procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta te iznos subvencije na teret općeg proračuna, koje podnosi proračunskom tijelu u skladu s člankom 314. UFEU-a.

9.   Proračunsko tijelo odobrava proračunska sredstva za subvenciju Agenciji. Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta za Agenciju.

10.   Proračun donosi Upravni odbor. Postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi, prilagođuje se na odgovarajući način.

11.   Upravni odbor u najkraćem roku obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri provedbe bilo kojeg projekta koji može imati znatne financijske posljedice za financiranje proračuna, a posebno projekata u vezi s nekretninama, kao što je najam ili kupnja stambenih objekata. O tome obavješćuje Komisiju.

12.   Ako je dio proračunskog tijela priopćio namjeru davanja mišljenja, podnosi svoje mišljenje Upravnom odboru u roku od šest tjedana od datuma prijave projekta.

Članak 45.

Izvršenje i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor izvršava proračun Agencije.

2.   Računovodstveni službenik Agencije do 1. ožujka nakon svake financijske godine podnosi privremenu računovodstvenu dokumentaciju računovodstvenom službeniku Komisije, zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremenu računovodstvenu dokumentaciju institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 245. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (16) („Financijska uredba”).

3.   Računovodstveni službenik Agencije do 31. ožujka nakon svake financijske godine podnosi Revizorskom sudu privremenu računovodstvenu dokumentaciju Agencije, zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu. Izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za tu financijsku godinu također se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Nakon primitka opažanja Revizorskog suda o privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije, u skladu s člankom 246. Financijske uredbe, izvršni direktor na vlastitu odgovornost izrađuje završnu računovodstvenu dokumentaciju Agencije i podnosi je Upravnom odboru na mišljenje.

5.   Upravni odbor daje mišljenje o završnoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije.

6.   Izvršni direktore do 1. srpnja sljedeće godine podnosi završnu računovodstvenu dokumentaciju, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

7.   Završna računovodstvena dokumentacija objavljuje se.

8.   Agencija uspostavlja funkciju unutarnje revizije koja se obavlja u skladu s relevantnim međunarodnim standardima.

9.   Izvršni direktor Revizorskom sudu šalje odgovor na njegova opažanja do 30. rujna. On taj odgovor šalje i Upravnom odboru.

10.   Izvršni direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev dostavlja sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razjrješnice za dotičnu financijsku godinu, kako je utvrđeno u članku 261. stavku 3. Financijske uredbe.

11.   Na preporuku Vijeća, Europski parlament prije 30. travnja druge sljedeće godine daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za izvršenje proračuna za dotičnu godinu.

Članak 46.

Borba protiv prijevare

1.   S ciljem borbe protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, odredbe Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 primjenjuju se na Agenciju bez ograničenja.

2.   Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o internim istragama OLAF-a, te bez odgode donosi odgovarajuće odredbe primjenjive na svoje cjelokupno osoblje.

3.   U odlukama u vezi s financiranjem te s njima povezanim provedbenim sporazumima i instrumentima izričito se predviđa da Revizorski sud i OLAF mogu, prema potrebi, provoditi provjere na terenu primatelja sredstava Agencije te službenika odgovornih za dodjelu tih sredstava.

Članak 47.

Financijske odredbe

Nakon što primi suglasnost Komisije i mišljenje Revizorskog suda, Upravni odbor donosi financijska pravila Agencije. Ona ne smiju odstupati od Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 (17), osim ako se to posebno zahtijeva zbog djelovanja Agencije i uz prethodnu suglasnost Komisije.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ocjenjivanje

1.   U roku od pet godina od datuma kada je Agencija preuzela svoje odgovornosti i svakih pet godina nakon toga, Upravni odbor naručuje nezavisno vanjsko ocjenjivanje provedbe ove Uredbe. Komisija Agenciji stavlja na raspolaganje sve informacije koje Agencije smatra važnima za ocjenjivanje.

2.   Svako ocjenjivanje procjenjuje učinak ove Uredbe, korisnost, značaj i učinkovitost Agencije i njezinih radnih praksi te mjeru u kojoj doprinosi postizanju visoke razine usklađenosti s pravilima donesenima u okviru zajedničke ribarstvene politike. Upravni odbor izdaje poseban opis posla u dogovoru s Komisijom nakon savjetovanja s uključenim stranama.

3.   Upravni odbor prima ocjenjivanje i Komisiji izdaje preporuke u vezi s promjenama ove Uredbe, Agencijom i njezinim radnim praksama. Nalaze ocjenjivanja i preporuke Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću te ih javno objavljuje.

Članak 49.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 768/2005 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 50.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 5. ožujka 2019.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Europske agencije za kontrolu ribarstva i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

(4)  Vidjeti Prilog I.

(5)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(7)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(8)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(9)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(10)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(12)  Uredba (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 i Odluke Vijeća 2005/267/EZ (SL L 251, 16.9.2016., str. 1.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost (SL L 208, 5.8.2002., str. 1.).

(14)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

(15)  Uredba Vijeća br. 1 od 15. travnja 1958. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.).

(16)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 оd 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage i popis njezinih naknadnih izmjena

Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005

(SL L 128, 21.5.2005., str. 1.)

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009

(SL L 343, 22.11.2009., str. 1.)

Samo članak 120.

Uredba (EU) 2016/1626 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 251, 16.9.2016., str. 80.)

 


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 768/2005

Ova Uredba

Članci od 1. do 7.

Članci od 1. do 7.

Članak 7.a

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 17.a

Članak 19.

Članak 17.b

Članak 20.

Članak 17.c

Članak 21.

Članak 17.d

Članak 22.

Članak 17.e

Članak 23.

Članak 17.f

Članak 24.

Članak 17.g

Članak 25.

Članak 17.h

Članak 26.

Članak 18.

Članak 27.

Članak 19.

Članak 28.

Članak 20.

Članak 29.

Članak 21.

Članak 30.

Članak 22.

Članak 31.

Članak 23.

Članak 32.

Članak 24.

Članak 33.

Članak 25.

Članak 34.

Članak 26.

Članak 35.

Članak 27.

Članak 36.

Članak 28.

Članak 37.

Članak 29.

Članak 38.

Članak 30.

Članak 39.

Članak 31.

Članak 40.

Članak 32.

Članak 41.

Članak 33.

Članak 42.

Članak 34.

Članak 43.

Članak 35.

Članak 44.

Članak 36.

Članak 45.

Članak 37.

Članak 46.

Članak 38.

Članak 47.

Članak 39.

Članak 48.

Članak 40.

Članak 41.

Članak 49.

Članak 42.

Članak 50.

Prilog I.

Prilog II.