25.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 83/1


UREDBA (EU) 2019/472 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. ožujka 2019.

o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove ulovljene u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni uredaba (EU) 2016/1139 i (EU) 2018/973 i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Konvencijom Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1982. o pravu mora, čija je Unija ugovorna stranka, predviđene su obveze u pogledu očuvanja, koje uključuju održavanje ili obnovu populacija lovljenih vrsta na razinama koje mogu proizvesti najviši održivi prinos („MSY”).

(2)

Na sastanku na vrhu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju održanom u New Yorku 2015. Unija i njezine države članice obvezale su se da će do 2020. djelotvorno regulirati lov i okončati prelov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov i štetne ribolovne prakse te provesti znanstveno utemeljene planove upravljanja radi obnove ribljih stokova u najkraćem roku barem do razina koje mogu proizvesti MSY određen njihovim biološkim značajkama.

(3)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđena su pravila zajedničke ribarstvene politike (ZRP) u skladu s međunarodnim obvezama Unije. ZRP bi trebao pridonijeti zaštiti morskog okoliša, održivom upravljanju svim komercijalno iskorištavanim vrstama, a posebno postizanju dobroga stanja okoliša do 2020., kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(4)

Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da ribolov i akvakultura budu dugoročno ekološki održivi, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo predostrožnog pristupa te provodi pristup upravljanja ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.

(5)

Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti niz mjera očuvanja, po potrebi u bilo kojoj kombinaciji, kao što su višegodišnji planovi, tehničke mjere te utvrđivanje i dodjela ribolovnih mogućnosti.

(6)

U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji planovi trebaju se temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim mišljenjima. U skladu s odredbama tih članaka višegodišnji plan utvrđen u ovoj Uredbi („plan”) trebao bi sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke za očuvanje te zaštitne i tehničke mjere namijenjene izbjegavanju i smanjenju neželjenog ulova te što je moguće većem smanjenju utjecaja na morski okoliš, posebno na osjetljiva staništa i zaštićene vrste.

(7)

U ovoj bi se Uredbi u obzir trebala uzeti ograničenja povezana s veličinom artizanalnih plovila i plovila za obalni ribolov koja se upotrebljavaju u najudaljenijim regijama.

(8)

„Najbolje raspoloživo znanstveno mišljenje” trebalo bi tumačiti kao javno dostupno znanstveno mišljenje utemeljeno na najnovijim znanstvenim podacima i metodama koje je izdalo ili preispitalo neovisno znanstveno tijelo priznato na razini Unije ili međunarodnoj razini.

(9)

Komisija bi trebala pribaviti najbolje raspoloživo znanstveno mišljenje o stokovima u okviru plana. U tu svrhu ona sklapa memorandume o razumijevanju s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora (ICES). Znanstveno mišljenje, osobito ono koje izdaje ICES ili slično neovisno znanstveno tijelo priznato na razini Unije ili međunarodnoj razini, trebalo bi se temeljiti na ovom planu i trebalo bi posebno navesti raspone FMSY-ja i referentne točke za biomasu, odnosno MSY Btrigger i Blim. Te vrijednosti trebalo bi navesti u mišljenju za relevantni stok i po potrebi u svim ostalim javno dostupnim znanstvenim mišljenjima, na primjer i u mišljenju za mješoviti ribolov koje izdaje ICES-a ili slično neovisno znanstveno tijelo priznato na razini Unije ili međunarodnoj razini.

(10)

U uredbama Vijeća (EZ) br. 811/2004 (5), (EZ) br. 2166/2005 (6), (EZ) br. 388/2006 (7), (EZ) br. 509/2007 (8) i (EZ) br. 1300/2008 (9) utvrđena su pravila za iskorištavanje sjevernih stokova oslića, stokova oslića i škampa u Kantabrijskome moru i zapadno od Iberijskog poluotoka, lista u Biskajskom zaljevu, lista u zapadnom dijelu kanala La Manche, haringe zapadno od Škotske i bakalara u Kattegatu, Sjevernome moru, zapadno od Škotske i Irskome moru. Ti i drugi pridneni stokovi love se u mješovitom ribolovu. Stoga je potrebno utvrditi jedinstveni višegodišnji plan u kojem će se u obzir uzeti takve tehničke interakcije.

(11)

Osim toga, taj višegodišnji plan trebao bi se primjenjivati na pridnene stokove i s njima povezan ribolov u zapadnim vodama, uključujući sjeverozapadne i jugozapadne vode. To su ribe okruglog tijela, plosnatice, hrskavičnjače te škampi (nephrops norvegicus) koji žive na dnu ili pri dnu vodenog stupca.

(12)

Neki pridneni stokovi iskorištavaju se u zapadnim vodama i njima susjednim vodama. Stoga bi područje primjene odredbi plana koje se odnose na ciljeve i zaštitne mjere za stokove koji se uglavnom iskorištavaju u zapadnim vodama trebalo proširiti tako da obuhvaćaju i ta područja izvan zapadnih voda. Također, za stokove koji su prisutni i u zapadnim vodama ali se uglavnom iskorištavaju izvan zapadnih voda, u višegodišnjim je planovima potrebno utvrditi ciljeve i zaštitne mjere za područja izvan zapadnih voda gdje se ti stokovi uglavnom iskorištavaju te područje primjene tih višegodišnjih planova proširiti tako da obuhvaćaju i zapadne vode.

(13)

Geografsko područje primjene plana trebalo bi se temeljiti na geografskoj rasprostranjenosti stokova navedenoj u najnovijem znanstvenom mišljenju o stokovima, osobito mišljenja ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini. U budućnosti će možda biti potrebno izmijeniti geografsku rasprostranjenost stokova utvrđenu u planu zbog boljih znanstvenih podataka ili migracije stokova. Stoga bi Komisiji trebalo dodijeliti ovlasti za donošenje delegiranih akata o prilagodbi geografske rasprostranjenosti stokova utvrđene u planu ako je u znanstvenom mišljenju, osobito mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, navedeno da se geografska rasprostranjenost relevantnih stokova promijenila.

(14)

Ako stokove od zajedničkog interesa iskorištavaju i treće zemlje, Unija bi trebala surađivati s tim trećim zemljama kako bi se osiguralo da se tim stokovima upravlja na održiv način u skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno njezinim člankom 2. stavkom 2., i ciljevima ove Uredbe. Ako se ne postigne službeni dogovor, Unija bi trebala poduzeti sve radi postizanja zajedničkog dogovora za ribolov takvih stokova kako bi se omogućilo održivo upravljanje i pritom promicali ravnopravni uvjeti za poslovne subjekte Unije.

(15)

Cilj plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, a posebno postizanju i održavanju MSY-ja za ciljane stokove, provedbi obveze iskrcavanja za pridnene stokove koji podliježu ograničenjima ulova te promicanju pravednog životnog standarda za one koji ovise o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu obalni ribolov i društveno-gospodarske aspekte. U planu bi se trebao primjenjivati pristup upravljanju ribarstvom temeljen na ekosustavu kako bi se negativni utjecaji ribarskih aktivnosti na morski ekosustav sveli na najmanju moguću mjeru. Trebao bi biti u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020. (u skladu s Direktivom 2008/56/EZ), te ciljevima Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10) i Direktive Vijeća 92/43/EEZ (11). Planom bi se trebale utvrditi i pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(16)

Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u njezinu članku 2. stavku 2. te u skladu s ciljevima, vremenskim okvirima i granicama utvrđenima u višegodišnjim planovima.

(17)

Ciljanu stopu ribolovne smrtnosti (F) koja odgovara cilju postizanja i održavanja MSY-ja trebalo bi utvrditi kao raspone vrijednosti koji su u skladu s postizanjem MSY-ja (FMSY). Ti rasponi, utemeljeni na najboljem raspoloživom znanstvenom mišljenju, potrebni su kako bi se omogućila fleksibilnost u pogledu promjene znanstvenog mišljenja, pridonijelo provedbi obveze iskrcavanja i u obzir uzele karakteristike mješovitog ribolova. Raspone FMSY-ja trebao bi izračunati, posebno ICES, osobito u svojem periodičnom mišljenju o ulovu, ili slično neovisno tijelo priznato na razini Unije ili međunarodnoj razini. Ti bi se rasponi trebali izvoditi na temelju plana kako bi se postiglo smanjenje dugoročnog prinosa od najviše 5 % u usporedbi s MSY-jem. Gornja granica raspona trebala bi biti ograničena, tako da je mogućnost da stok padne ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) najviše 5 %. Ta bi gornja granica trebala biti u skladu s ICES-ovim „pravilom za izdavanje mišljenja” u kojem se navodi da, kad je biomasa stoka u mrijestu ili brojnost u lošem stanju, F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu koja je jednaka najvišoj vrijednosti FMSY-ja pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu ili u godini brojnosti u ukupnom dopuštenom ulovu (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger. ICES primjenjuje te podatke i navedeno pravilo pri izradi znanstvenog mišljenja o ribolovnoj smrtnosti i opcijama ulova.

(18)

Radi utvrđivanja ribolovnih mogućnosti trebao bi postojati gornji prag za raspone FMSY-ja pri uobičajenoj upotrebi i, ako se smatra da je predmetni stok u dobrom stanju, gornja granica za određene se slučajeve. Ribolovne mogućnosti trebalo bi moći utvrditi do gornje granice samo ako je na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za postizanje ciljeva ove Uredbe u mješovitom ribolovu ili ako je to nužno kako bi se izbjegla šteta za pojedini stok zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama ili kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu.

(19)

Relevantno savjetodavno vijeće trebalo bi moći Komisiji preporučiti pristup upravljanju kojim se nastoje ograničiti promjene ribolovnih mogućnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu za određeni stok naveden u ovoj Uredbi. Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti Vijeće bi trebalo moći uzeti u obzir sve takve preporuke pod uvjetom da su te ribolovne mogućnosti u skladu s ciljevima i zaštitnim mjerama u okviru plana.

(20)

Za stokove za koje su ciljevi u vezi s MSY-jem dostupni te radi primjene zaštitnih mjera potrebno je utvrditi referentne točke očuvanja izražene kao granične vrijednosti biomase stoka u mrijestu za riblje stokove i granične razine brojnosti za škampe.

(21)

Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće zaštitne mjere za slučaj da veličina stoka padne ispod tih razina. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne mjere. Te bi mjere trebalo po potrebi dopuniti ostalim mjerama, kao što su mjere Komisije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. te Uredbe.

(22)

Trebala bi postojati mogućnost da se TAC za škampe u četiri određena područja upravljanja odredi kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statističkih pravokutnika izvan funkcionalnih jedinica u okviru svakog područja upravljanja. Međutim, to ne bi trebalo isključivati donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.

(23)

Radi primjene regionalnog pristupa očuvanju i održivom iskorištavanju morskih bioloških resursa primjereno je predvidjeti mogućnost donošenja tehničkih mjera za sve stokove u zapadnim vodama.

(24)

Sustav ograničenja ribolovnog napora za list u zapadnom dijelu kanala La Manche pokazao se efikasnim alatom za upravljanje kojim se dopunjuje utvrđivanje ribolovnih mogućnosti. Stoga bi u okviru plana trebalo zadržati takvo ograničenje napora.

(25)

Ako smrtnost zbog rekreacijskog ribolova ima znatan učinak na stok kojim se upravlja na temelju MSY-ja, Vijeće bi trebalo moći utvrditi nediskriminatorna ograničenja za rekreacijske ribolovce. Pri utvrđivanju takvih ograničenja Vijeće bi se trebalo oslanjati na transparentne i objektivne kriterije. Po potrebi, države članice trebale bi poduzeti neophodne i razmjerne mjere za praćenje i prikupljanje podataka radi pouzdane procjene stvarnih razina ulova u rekreacijskom ribolovu.

(26)

Planom bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, koje će se podrobnije utvrditi u skladu s člankom 18. te Uredbe.

(27)

Trebalo bi utvrditi rok za podnošenje zajedničkih preporuka država članica koje imaju izravni upravljački interes kako je propisano Uredbom (EU) br. 1380/2013.

(28)

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu procjenu Komisije o primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe koju na temelju znanstvenog mišljenja. Plan bi trebalo evaluirati do 27. ožujka 2024. i svakih pet godina nakon toga. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja, donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i ostvarivanje učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.

(29)

Kako bi se pravodobno i na razmjeran način prilagodilo tehničkom i znanstvenom napretku te kako bi se osigurala fleksibilnost i omogućio razvoj određenih mjera, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenom ili dopunom ove Uredbe u pogledu prilagodbi koje se tiču stokova obuhvaćenih ovom Uredbom slijedom promjena u geografskoj distribuciji stokova, korektivnih mjera, provedbe obveze iskrcavanja i ograničenja u pogledu ukupnog kapaciteta flota dotičnih država članica. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (12). Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)

Kako bi se pružila pravna sigurnost, potrebno je razjasniti da se mjere privremenog prestanka donesene radi ostvarenja ciljeva plana mogu smatrati prihvatljivima za potporu na temelju Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(31)

Primjenom dinamičnog upućivanja na raspone FMSY-ja i referentne točke za očuvanje osigurava se da se ti parametri, koji su ključni za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti, redovito ažuriraju i da Vijeće uvijek može koristiti najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja. Osim toga, pristup dinamičnog upućivanja na najbolja raspoloživa znanstvena mišljenja trebalo bi primijeniti i na upravljanje stokovima u Baltičkome moru. Trebalo bi pojasniti i da se obveza iskrcavanja ne primjenjuje na rekreacijski ribolov u područjima koja su obuhvaćena višegodišnjim planom za ribarstvo u Baltičkome moru. Stoga bi trebalo izmijeniti Uredbu (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

(32)

Najmanju referentnu veličinu za očuvanje za škampe u Skagerraku i Kattegatu trebalo bi preispitati. Trebalo bi pojasniti i da se obveza iskrcavanja ne primjenjuje na rekreacijski ribolov u područjima koja su obuhvaćena višegodišnjim planom za ribarstvo u Sjevernom moru. Stoga bi trebalo izmijeniti Uredbu (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća (15).

(33)

Uredbe Vijeća (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 trebalo bi staviti izvan snage.

(34)

U skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prije finalizacije plana procijenjen je njegov vjerojatan gospodarski i društveni učinak,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za niže navedene pridnene stokove, uključujući dubokomorske stokove, u zapadnim vodama i, ako su ti stokovi prošireni izvan zapadnih voda, u njima susjednim vodama, te za ribarstvo koje iskorištava te stokove:

(1)

crni zmijičnjak (aphanopus carbo) u potpodručjima ICES-a 1, 2, 4, 6 – 8, 10 i 14 te zonama 3a, 5a, 5b, 9a i 12b;

(2)

tuponosi grenadir (coryphaenoides rupestris) u potpodručjima 6 i 7 te u zoni 5b ICES-a;

(3)

lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 4b, 4c, 7a, 7d – h, 8a i 8b;

(4)

lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 6a, 7b i 7j;

(5)

lubin (dicentrarchus labrax) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(6)

bakalar (gadus morhua) u zoni ICES-a 7a;

(7)

bakalar (gadus morhua) u zonama ICES-a 7e – k;

(8)

patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 4a i 6a;

(9)

patarače (lepidorhombus spp.) u zoni ICES-a 6b;

(10)

patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 7b – k, 8a, 8b i 8d;

(11)

patarače (lepidorhombus spp.) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(12)

grdobina (lophiidae) u zonama ICES-a 7b – k, 8a, 8b i 8d;

(13)

grdobina (lophiidae) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(14)

koljak (melanogrammus aeglefinus) u zoni ICES-a 6b;

(15)

koljak (melanogrammus aeglefinus) u zoni ICES-a 7a;

(16)

koljak (melanogrammus aeglefinus) u zonama ICES-a 7b – k;

(17)

pišmolj (merlangius merlangus) u zonama ICES-a 7b, 7c i 7e – k;

(18)

pišmolj (merlangius merlangus) u potpodručju ICES-a 8 i u zoni 9a;

(19)

oslić (merluccius merluccius) u potpodručjima ICES-a 4, 6 i 7 i u zonama 3a, 8a, 8b i 8d;

(20)

oslić (merluccius merluccius) u zonama ICES-a 8c i 9a;

(21)

manjić morski (molva dypterygia) u potpodručjima 6 i 7 te u zoni 5b ICES-a;

(22)

škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u potpodručju ICES-a 6 i u zoni 5b:

u sjevernome Minchu (funkcionalna jedinica 11);

u južnome Minchu (funkcionalna jedinica 12);

na području Firth of Clyde (funkcionalna jedinica 13);

u zoni 6.a izvan funkcionalnih jedinica (zapadno od Škotske);

(23)

škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u potpodručju ICES-a 7:

u istočnom Irskome moru (funkcionalna jedinica 14);

u zapadnom Irskome moru (funkcionalna jedinica 15);

u području Porcupine bank (funkcionalna jedinica 16);

u području Aran grounds (funkcionalna jedinica 17);

u Irskome moru (funkcionalna jedinica 19);

u Keltskome moru (funkcionalne jedinice 20 – 21);

u Bristolskom kanalu (funkcionalna jedinica 22);

izvan funkcionalnih jedinica (južno Keltsko more, jugozapadno od Irske);

(24)

škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici u zonama ICES-a 8a, 8b, 8d i 8e:

u sjevernom i središnjem dijelu Biskajskog zaljeva (funkcionalne jedinice 23 – 24);

(25)

škamp (nephrops norvegicus) po funkcionalnoj jedinici na potpodručjima ICES-a 9 i 10 te u zoni CECAF-a 34.1.1:

u istočnim atlantskim iberskim vodama, zapadnoj Galiciji i sjevernom Portugalu (funkcionalne jedinice 26 – 27);

u istočnim i jugozapadnim atlantskim iberskim vodama i južnom Portugalu (funkcionalne jedinice 28 – 29);

u istočnim atlantskim iberskim vodama i u Kadiškom zaljevu (funkcionalna jedinica 30);

(26)

rumenac okan (pagellus bogaraveo) u potpodručju ICES-a 9;

(27)

iverak zlatopjeg (pleuronectes platessa) u zoni ICES-a 7d;

(28)

iverak zlatopjeg (pleuronectes platessa) u zoni ICES-a 7e;

(29)

kolja (pollachius pollachius) u potpodručjima ICES-a 6 i 7;

(30)

list (solea solea) na potpodručjima 5, 12 i 14 te u zoni 6b ICES-a;

(31)

list (solea solea) u zoni ICES-a 7d;

(32)

list (solea solea) u zoni ICES-a 7e;

(33)

list (solea solea) u zonama ICES-a 7f i 7 g;

(34)

list (solea solea) u zonama ICES-a 7h, 7j i 7k;

(35)

list (solea solea) u zonama ICES-a 8a i 8b;

(36)

list (solea solea) u zonama ICES-a 8c i 9a.

Ako se u znanstvenom mišljenju, posebno onome ICES-a ili sličnog neovisnog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, upućuje na to da se geografska rasprostranjenost stokova navedenih u prvom podstavku ovog stavka promijenila, Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. o izmjeni ove Uredbe prilagodbom područja navedenih u prvom stavku ovog stavka kako bi se u obzir uzela ta promjena. Područja stokova takvim se izmjenama ne smiju proširiti izvan voda Unije u potpodručjima ICES-a od 4 do 10 te u zonama CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0.

2.   Ako na temelju znanstvenog mišljenja Komisija smatra da je popis stokova iz prvog podstavka stavka 1. potrebno izmijeniti, Komisija može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.

3.   U pogledu susjednih voda iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se samo članci 4. i 7. te mjere povezane s ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 8. ove Uredbe.

4.   Ova Uredba primjenjuje se i na usputni ulov ulovljen u zapadnim vodama tijekom ribolova stokova navedenih u stavku 1. Međutim, ako su rasponi FMSY-ja i zaštitne mjere povezane s biomasom utvrđeni za te stokove drugim pravnim aktima Unije kojima se utvrđuju višegodišnji planovi, onda se primjenjuju ti rasponi i zaštitne mjere.

5.   Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja u zapadnim vodama Unije za sve stokove vrsta na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

6.   Ovom se Uredbom propisuju tehničke mjere, kako je utvrđeno u članku 9. važeće za sve stokove u zapadnim vodama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, uz definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, članka 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (16) i članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (17), primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„zapadne vode” znači sjeverozapadne vode (potpodručja ICES-a 5 (isključujući zonu 5a i samo vode Unije zone 5b), 6 i 7) i jugozapadne vode (potpodručja ICES-a 8, 9 i 10 (vode oko Azora) te zone CECAF-a 34.1.1, 34.1.2 i 34.2.0 (vode oko Madeire i Kanarskih otoka));

(2)

„raspon FMSY-ja” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljem raspoloživom znanstvenom mišljenju, posebno u onome ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, u kojem sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dugoročno dosežu najviše održive prinose (MSY) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u trenutačnim prosječnim okolišnim uvjetima bez znatnog utjecanja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na MSY. Njegova gornja granica određena je tako da je vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) najviše 5 %;

(3)

„MSY Flower” znači najniža vrijednost unutar raspona FMSY-ja;

(4)

„MSY Fupper” znači najviša vrijednost unutar raspona FMSY-ja;

(5)

„najviša vrijednost FMSY-ja” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne prosječne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(6)

„donji raspon FMSY-ja” znači raspon koji sadržava vrijednosti od referentne točke MSY Flower do najviše vrijednosti FMSY-ja;

(7)

„gornji raspon FMSY-ja” znači raspon koji sadržava vrijednosti od najviše vrijednosti FMSY-ja do MSY Fupper;

(8)

„Blim” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu koja se navodi u najboljem dostupnom znanstvenom savjetu, osobito mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(9)

„MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu, ili za brojnost u slučaju škampa, koja se navodi u najboljem dostupom znanstvenom mišljenju, osobito mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY-jevi.

POGLAVLJE II.

CILJEVI

Članak 3.

Ciljevi

1.   Planom se doprinosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela predostrožnog pristupa za upravljanje ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacija lovljenih vrsta obnavlja i održava iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

2.   Planom se doprinosi eliminiranju odbačenog ulova, tako da se, koliko god je to moguće, izbjegava i smanjuje neželjeni ulov, te provedbi obveze iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste koje podliježu ograničenju ulova i na koje se primjenjuje ova Uredba.

3.   U okviru ovog plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribarskih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ.

4.   Konkretno, cilj plana jest:

(a)

osigurati da su ispunjeni uvjeti opisani u deskriptoru 3 iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ;

(b)

doprinijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribolov ima u njihovu ispunjavanju; i

(c)

doprinijeti ostvarivanju ciljeva utvrđenih u člancima 4. i 5. Direktive 2009/147/EZ i člancima 6. i 12. Direktive 92/43/EEZ, posebno kako bi se smanjio negativan učinak ribolovnih aktivnosti na osjetljiva staništa i zaštićene vrste.

5.   Mjere u okviru plana poduzimaju se u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem. Ako su dostupni podaci nedovoljni, održava se usporediva razina očuvanja relevantnih stokova.

POGLAVLJE III.

CILJANE VRIJEDNOSTI

Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.   Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s rasponima FMSY-ja iz članka 2. za stokove navedene u članku 1. stavku 1. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona FMSY-ja u skladu s ovim člankom.

2.   Rasponi FMSY-ja koji se temelje na planu traže se osobito od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini.

3.   U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kada utvrđuje ribolovne mogućnosti za pojedini stok Vijeće ih određuje u donjem rasponu FMSY-ja koji je tada dostupan za predmetni stok.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., ribolovne mogućnosti za stok mogu se utvrditi na razinama koje su niže od raspona FMSY-ja.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s gornjim rasponom FMSY-ja koji je tada dostupan za taj stok, uz uvjet da je stok iz članka 1. stavka 1. iznad vrijednosti MSY Btrigger:

(a)

ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(b)

ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(c)

kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti između dviju uzastopnih godina na najviše 20 %.

6.   Ako se za neki stok naveden u članku 1. stavku 1. ne mogu utvrditi rasponi FMSY-ja zbog toga što ne postoje odgovarajuće znanstvene informacije, tada se stokom upravlja u skladu s člankom 5. sve dok ne budu dostupni rasponi FMSY-ja u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

7.   Ribolovne mogućnosti utvrđuju se tako da postoji manje od 5 % vjerojatnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod Blim.

Članak 5.

Upravljanje stokovima usputnog ulova

1.   Mjere upravljanja za stokove iz članka 1. stavka 4., uključujući prema potrebi ribolovne mogućnosti, utvrđuju se uzimajući u obzir najbolje dostupno znanstveno mišljenje i u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 3.

2.   Kada odgovarajući znanstvene informacije nisu na raspolaganju, tim se stokovima upravlja na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i u skladu s člankom 3. stavkom 5. ove Uredbe.

3.   U skladu s člankom 9. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 se pri upravljanju mješovitim ribolovom u pogledu stokova iz članka 1. stavka 4. ove Uredbe u obzir se uzimaju poteškoće u istodobnom ribolovu svih stokova s MSY-jem, posebno u situacijama u kojima to dovodi do prerane zabrane ribolova.

Članak 6.

Ograničenje promjena ribolovnih mogućnosti za određeni stok

Relevantno savjetodavno vijeće može Komisiji preporučiti pristup upravljanju kojim se nastoje ograničiti promjene ribolovnih mogućnosti koje se ponavljaju iz godine u godinu za određeni stok iz članka 1. stavka 1.

Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti Vijeće može u obzir uzeti sve takve preporuke pod uvjetom da su te ribolovne mogućnosti u skladu s člancima 4. i 8.

POGLAVLJE IV.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 7.

Referentne točke očuvanja

Sljedeće referentne točke očuvanja za zaštitu pune reproduktivne sposobnosti predmetnih stokova iz članka 1. stavka 1., traže se, posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, na temelju ovog plana:

(a)

MSY Btrigger za stokove iz članka 1. stavka 1.;

(b)

Blim za stokove iz članka 1. stavka 1.

Članak 8.

Zaštitne mjere

1.   Ako se u znanstvenom mišljenju pokaže da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu, a u u slučaju stokova škampa brojnost, bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti točke MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti MSY. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama koje su u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena ispod gornjeg raspona FMSY-ja, uzimajući u obzir smanjenje biomase.

2.   Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu, a u slučaju stokova škampa brojnost, bilo kojeg predmetnog stoka iz članka 1. stavka 1. ispod točke Blim, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad one koja može proizvesti MSY. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. te korektivne mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok ili funkcionalnu jedinicu i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

3.   Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:

(a)

hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

mjere u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

4.   Mjere iz ovog članka odabiru se uzimajući u obzir prirodu, ozbiljnost, trajanje i ponavljanje stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu, a u slučaju škampa brojnost, ispod razina iz članka 7.

POGLAVLJE V.

TEHNIČKE MJERE

Članak 9.

Tehničke mjere

1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama:

(a)

specifikacijama karakteristika ribolovnog alata i pravilima o njihovoj upotrebi kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru;

(b)

specifikacijama modifikacija ili dodatnih uređaja za ribolovne alate kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjen ulov ili negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru;

(c)

ograničenjima ili zabranama upotrebe određenih ribolovnih alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima kako bi se zaštitila riba u mrijestu, riba ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili neciljane vrste riba ili kako bi se negativan učinak na ekosustav sveo na najmanju moguću mjeru; i

(d)

određivanjem najmanjih referentnih veličina za očuvanje za bilo koji od stokova na koje se primjenjuje ova Uredba kako bi se osigurala zaštita nedoraslih morskih organizama.

2.   Mjere iz stavka 1. ovog članka doprinose postizanju ciljeva iz članka 3.

POGLAVLJE VI.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI

Članak 10.

Ribolovne mogućnosti

1.   Pri doodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 države članice u obzir uzimaju mogući sastav ulova na plovilima koja se bave mješovitim ribolovom.

2.   Države članice mogu, nakon što su obavijestile Komisiju, razmijeniti sve ribolovnih mogućnosti koje su im dodijeljene u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili dio njih.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 8., TAC za stok škampa u zapadnim vodama može biti utvrđen za područja upravljanja koja odgovaraju svakom području definiranom u članku 1. stavku 1. prvom podstavku točkama od 22. do 25. U takvim slučajevima TAC za određeno područje upravljanja može biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.

Članak 11.

Rekreacijski ribolov

1.   Kada znanstveni savjet pokaže da rekreacijski ribolov ima znatan utjecaj na ribolovnu smrtnost nekog stoka iz članka 1. stavka 1., Vijeće može utvrditi nediskriminatorna ograničenja za rekreacijske ribolovce.

2.   Pri određivanju ograničenja iz stavka 1. Vijeće poštuje transparentne i objektivne kriterije, uključujući one ekološke, socijalne i gospodarske prirode. Kriteriji koji se koriste mogu uključivati posebno utjecaj rekreacijskog ribolova na okoliš, društvenu važnost te aktivnosti i njihov doprinos gospodarstvu u obalnim područjima.

3.   Prema potrebi, države članice poduzimaju potrebne i razmjerne mjere za praćenje i prikupljanje podataka radi pouzdane procjene stvarnih razina rekreacijskog ulova.

Članak 12.

Ribolovni napor za list u zapadnom dijelu kanala La Manche

1.   TAC za list u zapadnom dijelu kanala La Manche (zona ICES-a 7e) u sklopu ovog plana dopunjava se ograničenjima ribolovnog napora.

2.   Pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti Vijeće godišnje odlučuje o najvećem broju dana koje na moru mogu provesti plovila koja obavljaju ribolov u zapadnom dijelu kanala La Manche i koriste koče s gredom veličina oka mrežnog tega 80 mm ili više te plovila u zapadnom dijelu kanala La Manche koja koriste mreže stajaćice kod kojih veličina oka mrežnog tega iznosi 220 mm ili manje.

3.   Najveći broj dana na moru iz stavka 2. prilagođava se u istom omjeru kao što se ribolovna smrtnost prilagođava promjenama ukupnog dopuštenog ulova.

POGLAVLJE VII.

ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA OBVEZU ISKRCAVANJA

Članak 13.

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja u vodama Unije u zapadnim vodama

1.   U pogledu svih stokova vrsta u zapadnim vodama na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem te obveze kako je predviđeno u članku 15. stavku 5. točkama od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja u skladu s člankom 11. ove Uredbe.

POGLAVLJE VIII.

PRISTUP VODAMA I RESURSIMA

Članak 14.

Odobrenja za ribolov i gornje granice kapaciteta

1.   Za svaku zonu ICES-a iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe svaka država članica izdaje odobrenja za ribolov u skladu s člankom 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 za plovila koja plove pod njezinom zastavom i obavljaju ribolovne aktivnosti na tom području. U tim odobrenjima za ribolov države članice mogu ograničiti i ukupni kapacitet tih plovila koja upotrebljavaju određeni alat.

2.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredba ograničavanjem ukupnog kapaciteta flota predmetnih država članica kako bi se olakšalo postizanje ciljeva utvrđenih u članku 3. ove Uredbe.

3.   Svaka država članica uspostavlja i vodi popis plovila koja imaju odobrenja za ribolov iz stavka 1. te ga na svojoj službenoj internetskoj stranici stavlja na raspolaganje Komisiji i drugim državama članicama.

POGLAVLJE IX.

UPRAVLJANJE STOKOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

Članak 15.

Načela i ciljevi upravljanja stokovima od zajedničkog interesa za Uniju i treće zemlje

1.   Ako stokove od zajedničkog interesa iskorištavaju i treće zemlje, Unija surađuje s tim trećim zemljama kako bi se osiguralo da se tim stokovima upravlja na održiv način u skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1380/2013, posebno s njezinim člankom 2. stavkom 2., i ciljevima ove Uredbe. Ako se ne postigne službeni dogovor, Unija poduzima sve radi postizanja zajedničkog dogovora za ribolov tih stokova kako bi se omogućilo održivo upravljanje i pritom promicali ravnopravni uvjeti za subjekte Unije.

2.   U kontekstu zajedničkog upravljanja stokovima s trećim zemljama Unija može razmijeniti ribolovne mogućnosti s trećim zemljama u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

POGLAVLJE X.

REGIONALIZACIJA

Članak 16.

Regionalna suradnja

1.   Članak 18. stavci od 1. do 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuju se na mjere iz članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. ove Uredbe.

2.   Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes u sjeverozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke za sjeverozapadne vode i države članice koje imaju izravan upravljački interes u jugozapadnim vodama mogu podnijeti zajedničke preporuke za jugozapadne vode. Te države članice mogu i skupa podnijeti zajedničke preporuke za te vode u cjelini. Te se preporuke podnose u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije do 27. ožujka 2020. i potom 12 mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 17. ove Uredbe. Predmetne države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad je to potrebno, a posebno u slučaju bilo kakvih naglih promjena stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba ili radi rješavanja hitnih situacija utvrđenih u najnovijim znanstvenim mišljenjima. Zajedničke preporuke u pogledu mjera koje se odnose na određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.

3.   Ovlastima koje se dodjeljuju člancima 9. i 13. i te člankom 14. stavkom 2. ove Uredbe ne dovode se u pitanje ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju drugih odredbi prava Unije, uključujući odredbe iz Uredbe (EU) br. 1380/2013.

POGLAVLJE XI.

EVALUACIJA I POSTUPOVNE ODREDBE

Članak 17.

Evaluacija plana

Do 27. ožujka 2024., a nakon toga svakih pet godina, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o rezultatima i učinku plana na stokove na koje se primjenjuje ova Uredba i na ribarstvo koje iskorištava te stokove, osobito u pogledu postizanja ciljeva iz članka 3.

Članak 18.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. ožujka 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 1., članaka 9. i 13. te članka 14. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POGLAVLJE XII.

POTPORA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Članak 19.

Potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Mjere privremenog prestanka donesene radi ostvarenja ciljeva plana smatraju se privremenim prestankom ribolovnih aktivnosti za potrebe članka 33. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 508/2014.

POGLAVLJE XIII.

IZMJENE UREDBI (EU) 2016/1139 I (EU) 2018/973

Članak 20.

Izmjene Uredbe (EU) 2016/1139

Uredba (EU) 2016/1139 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, članka 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i članka 2. Uredbe (EZ) br. 2187/2005. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„stokovi pelagičnih vrsta” znači stokovi navedeni u članku 1. stavku 1. točkama od (c) do (h) ove Uredbe i sve njihove kombinacije;

(2)

„raspon FNOP-a” znači raspon vrijednosti navedenih u najboljem dostupnom znanstvenim mišljenju, posebno u znanstvenom mišljenju ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, u kojem sve razine ribolovne smrtnosti unutar tog raspona dovode do dugoročno najvišeg održivog prinosa (NOP) s obzirom na određeni obrazac ribolova i u trenutačnim prosječnim okolišnim uvjetima, a bez znatnog utjecaja na proces reprodukcije predmetnog stoka. Raspon je izračunan tako da omogućuje dugoročno smanjenje prinosa za najviše 5 % u odnosu na NOP. Njegova gornja granica ograničena je tako da vjerojatnost pada stoka ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim) iznosi najviše 5 %;

(3)

„NOP Flower” znači najniža vrijednost unutar raspona FNOP-a;

(4)

„NOP Fupper” znači najviša vrijednost unutar raspona FNOP-a;

(5)

„najviša vrijednost FNOP-a” znači vrijednost procijenjene ribolovne smrtnosti koja uz određeni obrazac ribolova i trenutačne prosječne okolišne uvjete omogućuje dugoročni najviši prinos;

(6)

„donji raspon NOP-a” znači raspon koji sadržava vrijednosti od referentne točke MSY Flower do najviše vrijednosti FMSY-ja;

(7)

„gornji raspon FNOP-a” znači raspon koji sadržava vrijednosti od najviše vrijednosti FNOP-a do MSY Fupper;

(8)

„Blim” znači referentna točka biomase stoka u mrijestu iz najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja, osobito mišljenja ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje može doći do smanjene sposobnosti razmnožavanja;

(9)

„NOP Btrigger” znači najniža referentna točka za biomasu stoka u mrijestu iz najboljeg raspoloživog znanstvenog mišljenja, osobito znanstvenog mišljenja ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, ispod koje treba poduzeti konkretne i prikladne mjere upravljanja kako bi se u okviru stopa iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama stokovi obnovili iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti NOP-ovi;

(10)

„predmetne države članice” znači države članice koje imaju izravni upravljački interes, odnosno Danska, Njemačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Finska i Švedska.”,

2.

članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ciljane vrijednosti

1.   Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti u skladu s rasponima FNOP-a utvrđenima u članku 2. za stokove navedene u članku 1. stavku 1. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona FNOP-a u skladu s ovim člankom.

2.   Te raspone FNOP-a na temelju ovog plana treba zatražiti posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini.

3.   U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kada utvrđuje ribolovne mogućnosti za pojedini stok Vijeće ih određuje u donjem rasponu FNOP-a koji je tada dostupan za predmetni stok.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 3., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje su niže od raspona FNOP-a.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s gornjim rasponom FNOP-a koji je tada dostupan za taj stok, uz uvjet da je stok iz članka 1. stavka 1. iznad vrijednosti MSY Btrigger:

(a)

ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova;

(b)

ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike stoka unutar vrste ili među vrstama; ili

(c)

kako bi se ograničili promjene ribolovnih mogućnosti između dviju uzastopnih godina na najviše 20 %.

6.   Ribolovne mogućnosti utvrđuju se tako da postoji manje od 5 % vjerojatnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod Blim.”;

3.

u poglavlju III. nakon članka 4. umeće se sljedeći članak:

„Članak 4.a

Referentne točke za očuvanje

Sljedeće referentne točke očuvanja za zaštitu pune reproduktivne sposobnosti predmetnih stokova iz članka 1. stavka 1. traže se posebno od ICES-a ili sličnog neovisnog znanstvenog tijela priznatog na razini Unije ili međunarodnoj razini, na temelju ovog plana:

(a)

FNOP Btrigger za stokove iz članka 1. stavka 1.;

(b)

Blim za stokove iz članka 1. stavka 1.”;

4.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Zaštitne mjere

1.   Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod vrijednosti FNOP Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine iznad od onih koje mogu proizvesti NOP. Posebno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. ribolovne mogućnosti utvrđuju se na razinama u skladu s ribolovnom smrtnosti koja je smanjena ispod gornjeg raspona FNOP-a uzimajući u obzir smanjenje biomase.

2.   Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg stoka iz članka 1. stavka 1. ispod točke Blim, poduzimaju se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka na razine iznad one koja može proizvesti NOP. Konkretno, ne dovodeći u pitanje članak 4. stavak 3. te korektivne mjere mogu uključivati obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.

3.   Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:

(a)

hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

mjere u skladu s člancima 7. i 8. ove Uredbe.

4.   Mjere iz ovog članka odabiru se uzimajući u obzir prirodu, ozbiljnost, trajanje i ponavljanje stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz članka 4.a.”;

5.

u članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja za rekreacijski ribolov.”;

6.

prilozi I. i II. brišu se.

Članak 21.

Izmjena Uredbe (EU) 2018/973

Uredba (EU) 2018/973 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 9. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Odstupajući od Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 850/98 najmanja referentna veličina za očuvanje škampa (Nephrops norvegicus) u ICES zoni 3a iznosi 105 mm.

Ovaj se stavak primjenjuje do datuma na koji se prestaje primjenjivati Prilog XII. Uredbi (EZ) br. 850/98.”;

2.

članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja u vodama Unije u Sjevernome moru

1.   U pogledu svih stokova vrsta u Sjevernome moru na koje se primjenjuje obveza iskrcavanja na temelju članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem te obveze kako je predviđeno u članku 15. stavku 5. točkama od (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Obveza iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ne primjenjuje se na rekreacijski ribolov, među ostalim u slučajevima kad Vijeće utvrđuje ograničenja za rekreacijski ribolov u skladu s člankom 10. stavkom 4. ove Uredbe.”.

POGLAVLJE XIV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stavljanja izvan snage

1.   Stavljaju se izvan snage sljedeće uredbe:

(a)

Uredba (EZ) br. 811/2004;

(b)

Uredba (EZ) br. 2166/2005;

(c)

Uredba (EZ) br. 388/2006;

(d)

Uredba (EZ) br. 509/2007;

(e)

Uredbe (EZ) br. 1300/2008.

2.   Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

A. TAJANI

Za Vijeće

Predsjednik

G. CIAMBA


(1)  SL C 440, 6.12.2018., str. 171.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. veljače 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 5. ožujka 2019.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 811/2004 od 21. travnja 2004. o utvrđivanju mjera za obnavljanje stoka sjevernog oslića (SL L 150, 30.4.2004., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2166/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi mjera za oporavak stokova oslića južnih mora i škampa u Kantabrijskom moru i zapadno od Iberijskog poluotoka te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/98 o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 345, 28.12.2005., str. 5.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 388/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u Biskajskom zaljevu (SL L 65, 7.3.2006., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju višegodišnjeg plana održivog iskorištavanja stoka lista u zapadnom dijelu kanala La Manche (SL L 122, 11.5.2007., str. 7.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1300/2008 od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stok haringi koji živi zapadno od Škotske i ribarstvo koje iskorištava taj stok (SL L 344, 20.12.2008., str. 6.).

(10)  Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

(11)  Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

(12)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(13)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1098/2007 (SL L 191, 15.7.2016., str. 1.).

(15)  Uredba (EU) 2018/973 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi, utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u Sjevernome moru i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 676/2007 i (EZ) br. 1342/2008 (SL L 179, 16.7.2018., str. 1.).

(16)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(17)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.)


Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća

Europski parlament i Vijeće namjeravaju staviti izvan snage ovlasti za donošenje tehničkih mjera delegiranim aktima u skladu s člankom 8. ove Uredbe kada donesu novu uredbu o tehničkim mjerama koja će sadržavati ovlaštenje za donošenje istih mjera.