13.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/15


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/397

оd 19. prosinca 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg druge ugovorne strane mogu i dalje primjenjivati svoje postupke upravljanja rizicima na određene ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 11. stavak 15.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, u protivnom, dvije godine nakon te obavijesti, tj. od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)

U zahtjevu za razmjenu kolaterala utvrđenog u Uredbi (EU) br. 648/2012 koji se odnosi na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana nije predviđena mogućnost povlačenja države članice iz Unije. Izazovi s kojima se suočavaju stranke u ugovorima o OTC izvedenicama čije druge ugovorne strane imaju poslovni nastan u Ujedinjenoj Kraljevini izravna su posljedica događaja koji je izvan njihove kontrole i mogu ih staviti u neravnopravan položaj u odnosu na ostale druge ugovorne strane u Uniji.

(3)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/2251 (2) utvrđuju se različiti datumi primjene postupaka za razmjenu kolaterala za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana, ovisno o kategoriji druge ugovorne strane u tim ugovorima.

(4)

Druge ugovorne strane ne mogu predvidjeti kakav bi status druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini mogla imati ili u kojoj bi mjeri ta druga ugovorna strana mogla nastaviti pružati određene usluge drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u Uniji. Kako bi odgovorile na tu situaciju, druge ugovorne strane možda bi htjele obnoviti ugovor na način da drugu ugovornu stranu s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini zamijene drugom ugovornom stranom u državi članici.

(5)

Prije početka primjene Uredbe (EU) br. 648/2012 i Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 druge ugovorne strane u ugovorima o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana nisu bile dužne razmjenjivati kolaterale te stoga bilateralne transakcije nisu bile ili su bile dobrovoljno osigurane kolateralom. Kad bi zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije druge ugovorne strane pri obnovi svojih ugovora bile dužne razmjenjivati kolaterale, moguće je da preostala druga ugovorna strana ne bi pristala na obnovu ugovora.

(6)

Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje tržišta i jednaki tržišni uvjeti za druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji, druge ugovorne strane trebale bi moći druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini zamijeniti drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u državi članici bez obveze razmjene kolaterala za te obnovljene ugovore. Datum od kojeg bi trebale biti dužne početi razmjenjivati kolaterale za obnovu tih ugovora trebao bi biti 12 mjeseci nakon datuma početka primjene ove Uredbe o izmjeni.

(7)

Delegiranu uredbu (EU) 2016/2251 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje su Komisiji dostavili Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala.

(9)

Sudionicima na tržištu potrebno je omogućiti da što prije provedu učinkovita rješenja. Stoga su Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala analizirali moguće povezane troškove i koristi, ali nisu proveli otvoreno javno savjetovanje, u skladu s člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3), člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i člankom 10. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Iz istog razloga ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(10)

Uredba bi trebala hitno stupiti na snagu, ali bi se trebala početi primjenjivati tek od sljedećeg dana nakon datuma kad se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom ili ako se dvogodišnje razdoblje iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji produlji,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Delegirane uredbe (EU) 2016/2251

Članak 35. Delegirane uredbe (EU) br. 2016/2251 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 35.

Prijelazne odredbe

Druge ugovorne strane iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 mogu i dalje primjenjivati postupke za upravljanje rizicima koje imaju uspostavljene na datum početka primjene ove Uredbe na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana sklopljene ili obnovljene od 16. kolovoza 2012. do relevantnih datuma početka primjene ove Uredbe.

Druge ugovorne strane iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 mogu i dalje primjenjivati postupke za upravljanje rizikom koje imaju na dan 14. ožujka 2019. na ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

(a)

ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana sklopljeni su ili obnovljeni prije relevantnih datuma početka primjene ove Uredbe iz članaka 36., 37. i 38. ove Uredbe ili 14. ožujka 2019., ovisno o tome koji je datum ranije;

(b)

ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana obnavljaju se isključivo u svrhu zamjene druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini drugom ugovornom stranom s poslovnim nastanom u državi članici;

(c)

ugovori o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana obnavljaju se od sljedećeg dana nakon datuma prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji do jednog od sljedećih datuma, ovisno o tome koji je datum kasniji:

i.

relevantni datum primjene iz članaka 36., 37. i 38. ove Uredbe ili

ii.

12 mjeseci od sljedećeg dana nakon datuma prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.”

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od sljedećeg dana nakon datuma kad se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 50. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji;

(b)

ako je donesena odluka o produljenju dvogodišnjeg razdoblja iz članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 оd 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana (SL L 340, 15.12.2016., str. 9.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)

(4)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).