22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/362

оd 13. prosinca 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013 u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 56. stavak 3.,

budući da:

(1)

Iskustvo u primjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 150/2013 (2) pokazalo je da su odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 o registraciji trgovinskog repozitorija dobra osnova za razvoj okvira za registraciju trgovinskih repozitorija. Kako bi se taj okvir dodatno učvrstio, Uredba (EU) br. 150/2013 trebala bi odražavati promjenjivu prirodu sektora.

(2)

Uspostava dosljednog okvira za registraciju i proširenje registracije trgovinskih repozitorija i na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012 i na temelju Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ključna je za osiguranje jednakih tržišnih uvjeta za trgovinske repozitorije i učinkovito obavljanje funkcija repozitorija.

(3)

Funkcija provjere trgovinskih repozitorija od ključne je važnosti za transparentnost tržišta izvedenica i osiguravanje kvalitete podataka. Trgovinski repozitoriji stoga bi trebali dokazati da su uspostavili odgovarajuće sustave i postupke za provjeru potpunosti i točnosti podataka o ugovorima o izvedenicama. Te sustave i postupke stoga bi trebalo detaljnije utvrditi kako bi se učvrstio okvir za registraciju. U njima bi trebalo navesti kako će trgovinski repozitoriji provjeravati autentičnost korisnika, validirati sheme podataka, odobravati bilježenje podataka, validirati logiku i sadržaj podataka, usklađivati podatke o izvedenicama i pružati povratne informacije korisnicima.

(4)

U zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija trebalo bi navesti detaljne informacije o relevantnim mehanizmima i strukturama interne kontrole, funkciji interne revizije te planu revizije kako bi ESMA mogla procijeniti način na koji ti čimbenici pridonose učinkovitom funkcioniranju trgovinskog repozitorija.

(5)

Kako bi ESMA mogla bolje ocijeniti dobar ugled, iskustvo i vještine članova uprave, višeg rukovodstva i relevantnog rukovodećeg osoblja trgovinskog repozitorija koji podnosi zahtjev, trgovinski repozitorij trebao bi navesti dodatne informacije o tim osobama, uključujući informacije o njihovu znanju i iskustvu u području upravljanja, rada i razvoja informacijske tehnologije.

(6)

Upotreba zajedničkih resursa unutar trgovinskog repozitorija za usluge izvješćivanja o izvedenicama, s jedne strane, i pomoćne usluge ili usluge izvješćivanja o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, s druge strane, mogla bi dovesti do širenja operativnih rizika među uslugama. Kako bi se izbjeglo takvo širenje rizika, može biti potrebno osigurati učinkovitu operativnu odvojenost za validaciju, usklađivanje, obradu i vođenje evidencije podataka. Međutim, određene prakse, poput zajedničkog sučelja za više sustava, zajedničke točke za pristup podacima za tijela ili korištenje istih zaposlenika na poslovima prodaje, provjere usklađenosti ili korisničke podrške mogle bi biti manji izvor širenja rizika i stoga ne zahtijevaju nužno operativnu odvojenost. Trgovinski repozitoriji trebali bi stoga uspostaviti odgovarajuću razinu operativne odvojenosti resursa, sustava ili postupaka koji se upotrebljavaju za različite poslovne linije. Ta odvojenost trebala bi se primjenjivati na poslovne linije koje pružaju usluge koje podliježu drugom zakonodavstvu Unije ili zakonodavstvu treće zemlje. Stoga bi trebalo osigurati da zahtjev za registraciju sadržava detaljne i jasne informacije o pomoćnim uslugama ili o drugim poslovnim linijama koje trgovinski repozitorij nudi izvan svoje osnovne djelatnosti usluga repozitorija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

(7)

Solidnost, otpornost i zaštita informatičkih sustava trgovinskih repozitorija ključni su kako bi se osigurala usklađenost s ciljevima Uredbe (EU) br. 648/2012. U skladu s time trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti sveobuhvatne i detaljnije informacije o tim sustavima kako bi ESMA mogla procijeniti solidnost i otpornost njihovih informatičkih sustava. Ako se obavljanje funkcija repozitorija eksternalizira trećim stranama, na razini grupe ili izvan grupe, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti detaljne informacije o relevantnim aranžmanima o izdvajanju poslovnih procesa kako bi ESMA mogla procijeniti usklađenost s uvjetima za registraciju, među ostalim informacije o sporazumima o razini usluge, o parametrima te o načinu učinkovitog praćenja tih parametara. Naposljetku, trgovinski repozitoriji trebali bi dostaviti informacije o mehanizmima i kontrolama koje uspostavljaju za učinkovito upravljanje potencijalnim rizicima za kibersigurnost te zaštitu podataka od kibernapada.

(8)

Kako bi se bolje ostvarili ciljevi Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu transparentnosti tržišta izvedenica, trgovinski repozitoriji trebali bi dokazati da primjenjuju uvjete za pristup podacima koji se čuvaju u trgovinskim repozitorijima u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 151/2013 (4). Ti uvjeti trebali bi osigurati cjelovitost podataka koji se pružaju tijelima i trgovinskim repozitorijima omogućiti da osiguraju pristup podacima u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013. U zahtjevu za registraciju stoga bi trebalo navesti podatke o politikama i postupcima trgovinskih repozitorija u skladu s kojima različite kategorije korisnika dostavljaju podatke i pristupaju podacima u trgovinskom repozitoriju. Zbog istog razloga zahtjev za registraciju trebao bi sadržavati opis kanala i mehanizama koji se koriste za javnu objavu informacija o pravilima pristupa podacima koji se čuvaju u trgovinskom repozitoriju. Trgovinski repozitoriji dostavljaju i detaljnije informacije o postupcima koje primjenjuju za provjeru potpunosti i točnosti podataka.

(9)

Naknade povezane s uslugama koje pružaju trgovinski repozitoriji ključne su informacije s pomoću kojih sudionici na tržištu mogu donijeti informiranu odluku. Stoga bi te naknade trebale biti dio zahtjeva za registraciju trgovinskog repozitorija.

(10)

Kako bi ESMA imala polaznu osnovu za planiranje kapaciteta i uspješnosti trgovinskih repozitorija, zahtjevi za registraciju trebali bi sadržavati informacije kojima se dokazuje da trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev ima na raspolaganju potrebna financijska sredstva za kontinuirano obavljanje svojih funkcija trgovinskog repozitorija. Zbog istog razloga zahtjev za registraciju trebao bi sadržavati učinkovite aranžmane za osiguranje kontinuiteta poslovanja. Trgovinski repozitoriji trebali bi posebice pružiti informacije o svojim planovima, postupcima i aranžmanima za upravljanje izvanrednim i kriznim situacijama, uključujući postupke za osiguravanje uredne zamjene izvornog trgovinskog repozitorija ako mu je registracija oduzeta ili ako izvještajna druga ugovorna stranka odluči dostavljati podatke drugom trgovinskom repozitoriju.

(11)

Budući da se sudionici na tržištu i tijela oslanjanju na podatke koji se vode u trgovinskim repozitorijima, u zahtjevu za registraciju trgovinskog repozitorija trebalo bi jasno opisati stroge i učinkovite operativne aranžmane i aranžmane vođenja evidencije. Kako bi se dokazalo kako se jamči povjerljivost i zaštita podataka koji se vode u trgovinskom repozitoriju i omogućila njihova sljedivost, u zahtjevu za registraciju trebalo bi izričito uputiti na uspostavu dnevnika izvješćivanja.

(12)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Europskoj komisiji u skladu s postupkom iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(13)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje ESMA-ine Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(14)

Delegiranu uredbu (EU) br. 150/2013 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 150/2013

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija posebice sadržava sljedeće informacije:

(a)

tvrtku podnositelja zahtjeva i registrirano sjedište u Uniji;

(b)

izvadak iz odgovarajućeg trgovačkog ili sudskog registra ili drugi ovjereni dokaz o mjestu osnivanja i opsegu poslovne djelatnosti podnositelja zahtjeva koji su važeći na datum podnošenja zahtjeva;

(c)

informacije o vrstama izvedenica koje podnositelj zahtjeva želi registrirati;

(d)

informacije o tome je li nadležno tijelo podnositelju zahtjeva izdalo odobrenje za rad ili ga je registriralo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan te, u tom slučaju, ime tijela i referentni broj koji se odnosi na odobrenje za rad ili registraciju;

(e)

statut podnositelja zahtjeva i, prema potrebi, ostalu zakonom propisanu dokumentaciju u kojoj se navodi da će podnositelj zahtjeva pružati usluge trgovinskog repozitorija;

(f)

zapisnik sa sastanka na kojem je uprava odobrila zahtjev;

(g)

ime i podatke za kontakt osoba odgovornih za usklađenost ili drugog osoblja koje sudjeluje u ocjeni usklađenosti podnositelja zahtjeva;

(h)

plan poslovanja, uključujući informacije o mjestu glavnih poslovnih djelatnosti;

(i)

informacije o svim društvima kćerima i, ako je relevantno, strukturi grupe;

(j)

ostale usluge, osim funkcije trgovinskog repozitorija, koje podnositelj zahtjeva pruža ili planira pružati;

(k)

informacije o eventualnim sudskim, upravnim, arbitražnim ili drugim parničnim postupcima koji su u tijeku, neovisno o vrsti, u kojima sudjeluje podnositelj zahtjeva, a posebno o pitanjima koja se odnose na poreze i nesolventnost te u slučaju kada može doći do značajnih financijskih ili reputacijskih troškova, ili o postupcima koji nisu u tijeku, ali koji ipak mogu imati znatan utjecaj na troškove trgovinskog repozitorija.”.

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Politike i postupci

Ako se u okviru zahtjeva dostavljaju informacije o politikama i postupcima, podnositelj zahtjeva osigurava da zahtjev sadržava sljedeće:

(a)

potvrdu da uprava odobrava politike, da više rukovodstvo odobrava postupke te da je više rukovodstvo odgovorno za uvođenje i provedbu politika i postupaka;

(b)

opis organizacije priopćavanja politika i postupaka u okviru podnositelja zahtjeva, načina na koji će se osigurati usklađenost s politikama i svakodnevno praćenje te usklađenosti te osobe koje su odgovorne za usklađenost;

(c)

evidenciju u kojoj se navodi da su zaposlenici i angažirano osoblje upoznati s politikama i postupcima;

(d)

opis mjera koje se moraju donijeti u slučaju kršenja politika i postupaka;

(e)

postupak za izvješćivanje ESMA-e o svim bitnim kršenjima politika ili postupaka koja mogu dovesti do kršenja uvjeta početne registracije.”.

3.

U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako ima matično društvo, podnositelj zahtjeva:

(a)

navodi registrirano sjedište tog matičnog društva;

(b)

navodi ima li matično društvo odobrenje za rad odnosno je li registrirano i podliježe nadzoru te u tom slučaju navodi referentni broj i ime nadležnog nadzornog tijela.”.

4.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Interna kontrola

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava detaljne informacije o sustavu interne kontrole podnositelja zahtjeva, među ostalim informacije o funkciji za osiguranje usklađenosti, procjeni rizika, mehanizmima interne kontrole i organizaciji funkcije interne revizije.

2.   Detaljne informacije iz stavka 1. sadržavaju:

(a)

politike interne kontrole podnositelja zahtjeva i odgovarajuće postupke za njihovu dosljednu i djelotvornu provedbu;

(b)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na praćenje i evaluaciju primjerenosti i djelotvornosti sustava podnositelja zahtjeva;

(c)

sve politike, postupke i priručnike koji se odnose na kontrolu i zaštitu sustava za obradu informacija podnositelja zahtjeva;

(d)

identitet internih tijela zaduženih za evaluaciju relevantnih nalaza interne kontrole.

3.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o aktivnostima interne revizije podnositelja zahtjeva:

(a)

sastav odbora za internu reviziju, njegove nadležnosti i odgovornosti;

(b)

akt o uspostavi funkcije interne revizije te njezine metodologije, standarde i postupke;

(c)

obrazloženje načina izrade i primjene akta o uspostavi funkcije interne revizije, njezine metodologije i postupaka uzimajući u obzir narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizike podnositelja zahtjeva;

(d)

plan rada za razdoblje od tri godine nakon datuma podnošenja zahtjeva u kojem se u obzir uzimaju narav i opseg djelatnosti, složenosti i rizici podnositelja zahtjeva.”.

5.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Više rukovodstvo i članovi uprave

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija za svakog člana višeg rukovodstva i svakog člana uprave sadržava sljedeće informacije:

(a)

presliku životopisa;

(b)

detaljne informacije o znanju i iskustvu u području upravljanja, rada i razvoja informacijske tehnologije;

(c)

podatke o osudama zbog kaznenih djela u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere, osobito u obliku službene potvrde ako je ona dostupna u dotičnoj državi članici;

(d)

vlastitu izjavu o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka, u kojoj svaki član višeg rukovodstva i uprave navodi:

i.

je li bio osuđen za bilo koje kazneno djelo u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili u vezi s djelima prijevare ili pronevjere;

ii.

je li protiv njega donesena odluka u stegovnom postupku koji je pokrenulo regulatorno tijelo, državno tijelo ili agencija ili se protiv njega vodi takav postupak;

iii.

je li bio predmet negativnog sudskog nalaza u građanskim postupcima pred sudom u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka ili zbog prekršaja ili prijevare u upravljanju poslovanjem;

iv.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva kojem je regulatorno tijelo oduzelo registraciju ili odobrenje za rad;

v.

je li mu bilo uskraćeno pravo obavljanja djelatnosti za koje je potrebna registracija ili odobrenje regulatornog tijela;

vi.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva nad kojim je pokrenut postupak zbog nesolventnosti ili likvidacije dok je on bio povezan s tim društvom ili u razdoblju od godinu dana nakon što je prestao biti povezan s društvom;

vii.

je li bio član uprave ili višeg rukovodstva društva protiv kojeg je regulatorno tijelo donijelo odluku ili izreklo kaznu;

viii.

je li ga državno, regulatorno ili stručno tijelo na drugi način novčano kaznilo, suspendiralo, zabranilo mu bavljenje djelatnošću ili mu uvelo druge sankcije u vezi s prijevarom, pronevjerom ili u vezi s pružanjem financijskih usluga ili usluga dostave podataka;

ix.

je li mu zabranjeno obavljanje dužnosti direktora ili druge rukovoditeljske dužnosti, je li otpušten ili razriješen s dužnosti u društvu zbog povrede dužnosti ili zlouporabe;

(e)

izjavu o mogućem sukobu interesa u kojem više rukovodstvo i članovi uprave mogu biti pri izvršavanju dužnosti te način na koji se ti sukobi rješavaju.”.

6.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Radna sposobnost i primjerenost

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o osoblju podnositelja zahtjeva:

(a)

opći popis osoblja koje trgovinski repozitorij izravno zapošljava, uključujući njihove uloge i kvalifikacije za te uloge;

(b)

poseban opis osoblja izravno zaposlenog na informatičkim poslovima koje je odgovorno za pružanje usluga trgovinskog repozitorija, zajedno s opisom njihovih uloga i kvalifikacija svakog pojedinog zaposlenika;

(c)

opis uloga i kvalifikacija svake osobe odgovorne za internu reviziju, interne kontrole, usklađenost i procjenu rizika;

(d)

identitete članova angažiranog osoblja i onih članova osoblja koji rade u okviru aranžmana o izdvajanju poslovnih procesa;

(e)

podatke o izobrazbi o politikama i postupcima podnositelja zahtjeva i poslovanju trgovinskog repozitorija, uključujući o ispitima ili nekoj drugoj vrsti službene provjere osoblja u vezi s obavljanjem djelatnosti trgovinskog repozitorija.

Opis iz točke (b) uključuje pisani dokaz o stjecanju akademske diplome i iskustvu u području informacijskih tehnologija barem jednog člana rukovodećeg osoblja odgovornog za informatičke poslove.”.

7.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Financijski izvještaji i poslovni planovi

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće financijske i poslovne informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

cjelovit skup financijskih izvještaja izrađenih u skladu s međunarodnim standardima donesenima u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(b)

ako se na financijske izvještaje podnositelja zahtjeva primjenjuje zakonska revizija u smislu članka 2. stavka 1. Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*2), financijski izvještaji sadržavaju revizorsko izvješće o godišnjim i konsolidiranim financijskim izvještajima;

(c)

ako je podnositelj zahtjeva u postupku revizije, ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava financijski plan poslovanja u kojem se razmatraju različiti poslovni scenariji za usluge trgovinskog repozitorija u referentnom razdoblju od najmanje tri godine i koji uključuje sljedeće dodatne informacije:

(a)

očekivanu razinu aktivnosti izvješćivanja u obliku broja transakcija;

(b)

relevantne fiksne i varijabilne troškove utvrđene u vezi s pružanjem usluga trgovinskog repozitorija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012;

(c)

pozitivna i negativna odstupanja u vrijednosti od najmanje 20 % u odnosu na utvrđeni scenarij osnovne djelatnosti.

3.   Ako povijesne financijske informacije iz stavka 1. nisu dostupne, zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

pro forma izvještaj u kojem se prikazuje odgovarajuća razina sredstava i očekivana poslovna situacija šest mjeseci nakon odobrenja registracije;

(b)

financijski izvještaj za razdoblje tijekom godine ako financijski izvještaji za zatraženo razdoblje još nisu dostupni;

(c)

izvještaj o financijskom položaju, primjerice bilanca, račun dobiti i gubitka, promjene u kapitalu i novčanim tokovima i bilješke koje sadržavaju sažetak računovodstvenih politika i ostale napomene s pojašnjenjem.

4.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava revidirane godišnje financijske izvještaje svih matičnih društava za razdoblje od tri financijske godine koje prethode datumu podnošenja zahtjeva.

5.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava i sljedeće financijske informacije o podnositelju zahtjeva:

(a)

informacije o budućim planovima za osnivanje društava kćeri i mjestu njihova osnivanja;

(b)

opis poslovnih djelatnosti koje podnositelj zahtjeva planira obavljati, uz navođenje djelatnosti svih društava kćeri ili podružnica.

(*1)  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.)."

(*2)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).”."

8.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Povjerljivost

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava interne politike, postupke i mehanizme za sprečavanje sljedećih upotreba informacija koje se vode u trgovinskom repozitoriju koji podnosi zahtjev:

(a)

u nezakonite svrhe;

(b)

za otkrivanje povjerljivih informacija;

(c)

čija komercijalna upotreba nije dopuštena.

2.   Interne politike, postupci i mehanizmi uključuju interne postupke u pogledu dopuštenja osoblju za pristup podacima s pomoću zaporki, uz navođenje namjene za koju osoblje koristi podatke, opsega podataka kojima se pristupa i svih ograničenja za upotrebu podataka, te detaljne informacije o svim uspostavljenim mehanizmima i kontrolama za djelotvorno upravljanje mogućim rizicima za kibersigurnost i zaštitu podataka od kibernapada.

3.   Podnositelji zahtjeva pružaju ESMA-i informacije o postupcima za vođenje dnevnika za identifikaciju svakog člana osoblja koji pristupa podacima, vremena pristupa, prirode podataka kojima se pristupa i namjene.”.

9.

Članak 16. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 16.

Informatički resursi i izdvajanje poslovnih procesa

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije o informatičkim resursima:

(a)

detaljan opis informatičkog sustava, uključujući relevantne poslovne zahtjeve, funkcionalne i tehničke zahtjeve, arhitekturu i tehnički dizajn sustava, podatkovni model i podatkovne tokove i operacije te administrativne postupke i priručnike;

(b)

korisničku opremu koju je razvio podnositelj zahtjeva radi pružanja usluga relevantnim korisnicima, uključujući presliku svih korisničkih priručnika i internih postupaka;

(c)

politiku ulaganja i obnavljanja u vezi s informatičkim resursima podnositelja zahtjeva;

(d)

aranžmane o izdvajanju poslovnih procesa koje je sklopio podnositelj zahtjeva, uključujući:

i.

detaljne definicije usluga koje će se pružati, uključujući mjerljivi opseg tih usluga, razinu detaljnosti aktivnosti i uvjete u skladu s kojima se te aktivnosti provode te njihove rokove;

ii.

sporazume o razini usluge s jasno definiranim ulogama i odgovornostima, parametrima i ciljevima za svaki ključni zahtjev izdvojenog poslovnog procesa trgovinskog repozitorija, metode koje se koriste za praćenje razine usluge izdvojenih funkcija te mjere ili djelovanja koja se trebaju poduzeti u slučaju neispunjenja ciljeva u pogledu razine usluge;

iii.

presliku ugovora o tim aranžmanima.”.

10.

Članak 17. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 17.

Pomoćne usluge

Ako podnositelj zahtjeva, društvo unutar njegove grupe ili društvo s kojim je podnositelj zahtjeva sklopio sporazum koji se odnosi na usluge trgovanja ili usluge poslije trgovanja nudi ili namjerava nuditi pomoćne usluge, njegov zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

opis pomoćnih usluga koje obavlja podnositelj zahtjeva ili društvo unutar njegove grupe i opis svih eventualnih sporazuma koje je trgovinski repozitorij sklopio s društvima koja nude usluge trgovanja, usluge poslije trgovanja ili ostale povezane usluge te preslike takvih sporazuma;

(b)

postupke i politike kojima se osigurava potrebna razina operativne odvojenosti usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 u pogledu resursa, sustava i postupaka od ostalih poslovnih linija, uključujući poslovne linije koje uključuju pružanje usluga na temelju zakonodavstva Unije ili neke treće zemlje, neovisno o tome vodi li tu zasebnu poslovnu liniju trgovinski repozitorij, društvo koje pripada njegovu holdingu ili bilo koje drugo društvo s kojim je on sklopio sporazum u kontekstu lanca trgovanja ili lanca poslije trgovanja ili poslovne linije.”.

11.

Članci 18., 19. i 20. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 18.

Transparentnost pravila pristupa

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

politike i postupke u skladu s kojima različite kategorije korisnika dostavljaju podatke trgovinskom repozitoriju te pristupaju tim podacima, uključujući i sve postupke na temelju kojih korisnici mogu pristupiti informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju, pregledavati ih ili mijenjati;

(b)

presliku uvjeta kojima se utvrđuju prava i obveze različitih kategorija korisnika u vezi s informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju;

(c)

opis različitih kategorija pristupa dostupnih korisnicima;

(d)

politike i postupke pristupa u skladu s kojima ostali pružatelji usluga mogu imati nediskriminirajući pristup informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju ako su relevantne druge ugovorne stranke dale svoj pisani, dobrovoljni i opozivi pristanak;

(e)

opis kanala i mehanizama koje trgovinski repozitorij koristi za javno objavljivanje informacija o pristupu tom trgovinskom repozitoriju.

2.   Informacije iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) navode se za sljedeće kategorije korisnika:

(a)

interni korisnici;

(b)

izvještajne druge ugovorne stranke;

(c)

subjekti koji podnose izvješće;

(d)

subjekti koji su nadležni za izvješćivanje;

(e)

druge ugovorne stranke koje ne izvješćuju;

(f)

treće strane koje ne izvješćuju;

(g)

subjekti navedeni u članku 81. stavku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(h)

ostale kategorije korisnika ako je primjenjivo.

Članak 19.

Provjera potpunosti i točnosti podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava sljedeće informacije:

(a)

postupke za provjeru autentičnosti identiteta korisnika koji pristupaju trgovinskom repozitoriju;

(b)

postupke za provjeru potpunosti i točnosti izvedenica o kojima se izvješćuje trgovinski repozitorij;

(c)

postupke za provjeru odobrenja i prava pristupa informatičkom sustavu koje ima subjekt koji izvješćuje u ime izvještajne druge ugovorne stranke;

(d)

postupak za provjeru da u svakom trenutku postoji logičan slijed podataka o izvedenicama o kojima se izvješćuje;

(e)

postupke za provjeru potpunosti i točnosti podataka o izvedenicama o kojima se izvješćuje;

(f)

postupke za usklađivanje podataka između različitih trgovinskih repozitorija ako druge ugovorne stranke dostavljaju podatke različitim trgovinskim repozitorijima;

(g)

postupke za davanje povratnih informacija drugim ugovornim strankama u transakcijama izvedenicama ili trećim stranama koje izvješćuju u njihovo ime o provjerama koje se provode u skladu s točkama od (a) do (e) i rezultatima postupka usklađivanja iz točke (f).

Članak 20.

Transparentnost politike određivanja cijena

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis:

(a)

politike određivanja cijena podnositelja zahtjeva, uključujući postojeće popuste i rabate i uvjete za primjenu tih sniženja;

(b)

strukture naknada za pružanje usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga podnositelja zahtjeva, uključujući procijenjeni trošak usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga te informacije o metodama za izračun zasebnog troška koji podnositelj zahtjeva može imati pri pružanju usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga;

(c)

metoda koje podnositelj zahtjeva koristi za stavljanje informacija na raspolaganje svim kategorijama korisnika, uključujući presliku strukture naknada u slučaju odvajanja usluga trgovinskog repozitorija i pomoćnih usluga.”.

12.

Članak 21. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 21.

Operativni rizik

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava:

(a)

detaljan opis dostupnih resursa i postupaka za utvrđivanje i smanjenje operativnog rizika i drugih bitnih rizika kojima je podnositelj zahtjeva izložen, uključujući presliku relevantnih politika, metodologija, internih postupaka i priručnika;

(b)

opis likvidne neto imovine koja se financira vlasničkim kapitalom za pokriće potencijalnih općih gubitaka poslovanja radi daljnjeg pružanja usluga na načelu trajnosti poslovanja i procjenu dostatnosti njegovih financijskih sredstava radi pokrića operativnih troškova likvidacije ili reorganizacije ključnih poslovnih aktivnosti i usluga tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci;

(c)

plan kontinuiteta poslovanja podnositelja zahtjeva i politiku za ažuriranje tog plana, uključujući sljedeće:

i.

sve poslovne procese, resurse, eskalacijske postupke i povezane sustave neophodne za pružanje usluga trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva, kao i sve odgovarajuće izdvojene usluge i strategiju, politiku i ciljeve trgovinskog repozitorija za ostvarenje kontinuiteta tih procesa;

ii.

uspostavljene aranžmane s ostalim pružateljima infrastrukture financijskog tržišta, uključujući ostale trgovinske repozitorije;

iii.

aranžmane kojima se osigurava minimalna razina usluge ključnih funkcija i predviđeni rok za ponovnu uspostavu tih procesa;

iv.

najdulji prihvatljivi rok za ponovnu uspostavu poslovnih procesa i sustava, vodeći računa o roku za izvješćivanje trgovinskim repozitorijima kako je predviđeno u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i količini podataka koju trgovinski repozitorij treba obraditi u tom dnevnom razdoblju;

v.

postupke koji se odnose na evidentiranje incidenata i ponovna ispitivanja;

vi.

program testiranja i rezultate svih testiranja;

vii.

broj dostupnih alternativnih tehničkih i operativnih mjesta, njihovu lokaciju, njihove resurse u usporedbi s glavnim mjestom i uspostavljene postupke za kontinuitet poslovanja u slučaju potrebe upotrebe alternativnih mjesta;

viii.

informacije o pristupu sekundarnom poslovnom mjestu kako bi se osoblju omogućilo da osigura kontinuitet usluge ako lokacija glavnog ureda nije dostupna;

ix.

planove, postupke i aranžmane za djelovanje u izvanrednim situacijama i osiguranje sigurnosti osoblja;

x.

planove, postupke i aranžmane za upravljanje krizama, uključujući koordinaciju općih mjera za kontinuitet poslovanja i njihovu pravovremenu i djelotvornu aktivaciju u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja;

xi.

planove, postupke i aranžmane za ponovnu uspostavu komponenti sustava, aplikacija i infrastrukture u okviru zadanog roka za ponovnu uspostavu poslovanja.”;

(d)

opis aranžmana za osiguravanje obavljanja djelatnosti trgovinskog repozitorija podnositelja zahtjeva u slučaju prekida u sustavu i uključivanje korisnika trgovinskih repozitorija i ostalih trećih strana u te aranžmane.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava postupke kojima se osigurava uredna zamjena izvornog trgovinskog repozitorija ako to zahtijeva izvještajna druga ugovorna stranka ili treća strana koja izvješćuje u ime drugih ugovornih stranaka koje ne izvješćuju ili ako je ta zamjena posljedica oduzimanja registracije, te uključuje postupke za prijenos podataka i preusmjeravanje izvještajnih tokova drugim trgovinskim repozitorijima.”.

13.

Članak 22. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 22.

Politika vođenja evidencije

1.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o zaprimanju i upravljanju podacima, među ostalim sve politike i postupke koje je uspostavio podnositelj zahtjeva kako bi osigurao:

(a)

pravovremen i točan upis dostavljenih informacija;

(b)

vođenje evidencije u dnevniku izvješćivanja o svim dostavljenim informacijama koje se odnose na sklapanje, izmjene i prestanak ugovora o izvedenicama;

(c)

vođenje podataka na internetu i izvan mreže;

(d)

odgovarajuće umnožavanje podataka za potrebe kontinuiteta poslovanja.

2.   Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sustavima, politikama i postupcima za vođenje evidencije koji se koriste kako bi se osigurala odgovarajuća izmjena podataka i točan izračun pozicija u skladu s odgovarajućim zakonodavnim ili regulatornim zahtjevima.”.

14.

Članak 23. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 23.

Mehanizmi za dostupnost podataka

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi podnositelj zahtjeva kako bi omogućio pristup informacijama u skladu s člankom 81. stavcima 1., 3. i 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 te sljedeće informacije:

(a)

postupak za izračun zbirnih pozicija u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 151/2013 (*3) i opis resursa, metoda i kanala kojima će se koristiti trgovinski repozitorij kako bi javnosti olakšao pristup podacima koje sadržava u skladu s člankom 81. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 i opis učestalosti ažuriranja, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih politika;

(b)

opis resursa, metoda i opreme kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi relevantnim tijelima olakšao pristup svojim informacijama u skladu s člankom 81. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, učestalosti ažuriranja i kontrola i provjera koje trgovinski repozitorij može uspostaviti za postupak filtriranja pristupa, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih postupaka;

(c)

postupak i opis resursa, metoda i kanala kojima se koristi trgovinski repozitorij kako bi olakšao pravovremeno strukturirano i sveobuhvatno prikupljanje podataka od drugih ugovornih stranaka, kako bi drugim ugovornih strankama u transakcijama s izvedenicama olakšao pristup informacijama u skladu s člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012, uz presliku odgovarajućih posebnih priručnika i internih politika.

(*3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).”"

15.

Umeće se sljedeći članak 23.a:

„Članak 23.a

Izravan i neposredan pristup podacima koji se omogućuje tijelima

Zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija sadržava informacije o sljedećem:

(a)

uvjetima u skladu s kojima se tijelima iz članka 81. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 omogućuje izravan i neposredan pristup podacima o izvedenicama koji se vode u trgovinskom repozitoriju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013;

(b)

postupku na temelju kojeg se tijelima iz točke (a) omogućuje izravan i neposredan pristup podacima o ugovorima o izvedenicama koji se vode u trgovinskom repozitoriju u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 151/2013;

(c)

postupku kojim se osigurava cjelovitost podataka kojima ta tijela pristupaju.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 150/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, vezano uz regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju podaci za zahtjev za registraciju trgovinskog repozitorija (SL L 52, 23.2.2013., str. 25.).

(3)  Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.)

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 151/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj stranci i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju podaci koje trgovinski repozitoriji moraju objavljivati i stavljati na raspolaganje te operativnim standardima za agregiranje, usporedbu i pristup podacima (SL L 52, 23.2.2013., str. 33.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).