22.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 81/22


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/357

оd 13. prosinca 2018.

o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o pristupu pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 3. točke (c) i (d),

budući da:

(1)

Člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 propisuje se da subjekti navedeni u tom članku imaju pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima kako bi im se omogućilo da izvršavaju svoje odgovornosti i mandate. Stoga je nužno omogućiti trgovinskim repozitorijima da točno utvrde identitet drugih ugovornih strana i predmetnih transakcija. Pristup koji trgovinski repozitoriji osiguraju trebao bi uključivati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je druga ugovorna strana sklopila bez obzira na to je li ta druga ugovorna strana matično društvo ili društvo kći nekog drugog društva ili na to odnose li se te informacije na transakcije sklopljene uz posredovanje određene podružnice druge ugovorne strane ako se zatraženi pristup odnosi na informacije koje su potrebne za izvršenje odgovornosti i mandata relevantnog subjekta.

(2)

Brojni subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 imaju nekoliko različitih mandata i potreba. Kako bi se izbjeglo da trgovinski repozitoriji moraju neprestano provjeravati mandat i specifičnu potrebu zbog kojih subjekt traži pristup te tako izbjeglo i nepotrebno administrativno opterećenje za te trgovinske repozitorije, primjereno je dopustiti trgovinskim repozitorijima da svakom subjektu omoguće jedinstven pristup koji bi bio dovoljan za mandate i specifične potrebe svakog subjekta.

(3)

Mandati i odgovornosti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u vezi s trgovinskim repozitorijima propisani su u člancima od 5. do 11. Uredbe (EU) 2015/2365 i obuhvaćaju, među ostalim, registraciju i nadzor trgovinskih repozitorija. ESMA bi radi učinkovitog nadzora morala imati potpuni pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u trgovinskim repozitorijima.

(4)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) te Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) dio su Europskog sustava financijskog nadzora i njihovi su mandati i odgovornosti u smislu financijske stabilnosti i sistemskog rizika vrlo slični ESMA-inim. Stoga je važno da ta tijela kao i ESMA imaju pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(5)

Zbog bliske veze između transakcija financiranja vrijednosnim papirima i monetarne politike član Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) iz članka 12. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2015/2365 trebao bi imati pristup svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na valutu koju izdaje taj član ESSB-a, odnosno svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima za koje je kredit ili kolateral iskazan u valuti koju izdaje taj član ESSB-a.

(6)

Neki subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 odgovorni su za praćenje sistemskih rizika za financijsku stabilnost. Da bi na odgovarajući način izvršavala svoje zadaće koje se odnose na stabilnost financijskog sustava, ta tijela moraju imati pristup najširem spektru sudionika na tržištu i mjesta trgovanja te najsveobuhvatnijim i najdetaljnijim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su im dostupne u području njihove nadležnosti koje, ovisno o predmetnom subjektu, može biti država članica, europodručje ili Unija.

(7)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (2) uspostavljen je jedinstveni nadzorni mehanizam. Trgovinski repozitorij trebao bi osigurati da Europska središnja banka (ESB) ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

(8)

Zbog svojih mandata i specifičnih potreba tijela Unije za vrijednosne papire i tržišta iz članka 12. stavka 2. točke i. Uredbe (EU) 2015/2365 moraju imati pristup svim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na transakcije ili tržišta, vrijednosne papire pozajmljene drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dane kao kolateral, referentne vrijednosti te druge ugovorne strane koje pripadaju u nadzorne odgovornosti ili mandate tog tijela.

(9)

U skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), sanacijskim je tijelima potrebno omogućiti učinkovita sredstva djelovanja u odnosu na subjekte iz članka 1. stavka 1. te direktive kako bi se spriječilo širenje. Stoga bi svako sanacijsko tijelo trebalo imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje ti subjekti dostave.

(10)

U skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4), Jedinstveni odbor za sanaciju nadležan je za učinkovito i usklađeno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma, među ostalim i izradom planova sanacije subjekata iz članka 2. te uredbe. Kako bi se Jedinstvenom odboru za sanaciju omogućila izrada tih sanacijskih planova, trgovinski repozitorij trebao bi tom odboru osigurati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

(11)

Tijela iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 obuhvaćaju, među ostalim, tijela nadležna za jedinstveni nadzorni mehanizam te za bonitetni nadzor kreditnih institucija, investicijskih društava, društava za osiguranje i reosiguranje, UCITS-ova, UAIF-ova, strukovnih mirovinskih fondova, središnjih depozitorija vrijednosnih papira te nefinancijskih drugih ugovornih strana. Kako bi im se omogućilo da učinkovito izvršavaju svoje odgovornosti i mandate, ta bi tijela trebala imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dostavile druge ugovorne strane koje su u njihovoj nadležnosti.

(12)

Tijela iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 među ostalim obuhvaćaju i tijela nadležna za izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i njihov nadzor. Kako bi im se omogućilo da učinkovito obavljaju svoje zadaće, ta bi tijela morala imati pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na središnje druge ugovorne strane koje su pod njihovim nadzorom.

(13)

Kako bi se osigurao standardiziran i usklađen pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima i smanjilo administrativno opterećenje za tijela koja imaju pristup tim pojedinostima i za trgovinske repozitorije u kojima se te pojedinosti čuvaju, trgovinski repozitoriji trebali bi primjenjivati specifične postupke kojima se utvrđuju uvjeti pod kojima se omogućuje taj pristup, odnosno uspostava tog pristupa i trajnih operativnih postupaka.

(14)

Kako bi se osigurala povjerljivost pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, sve vrste podataka između trgovinskih repozitorija i predmetnih subjekata trebale bi se razmjenjivati sigurnom komunikacijom između uređaja i primjenom protokola za enkripciju podataka.

(15)

Kako bi se omogućila djelotvorna i učinkovita usporedba i agregiranje pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima među trgovinskim repozitorijima, za omogućivanje pristupa tim pojedinostima te za komunikaciju tijela i trgovinskih repozitorija trebalo bi koristiti predloške i poruke u formatu XML koji su izrađeni u skladu s metodologijom ISO 20022.

(16)

Kako bi se tijelima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 omogućilo provođenje ciljanih istraga, nužno im je olakšati izravan i neposredan pristup specifičnim skupovima podataka te utvrditi niz ad hoc upita koji se mogu kombinirati a odnose se na druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnim papirima, vrstu, razdoblje izvršenja, dospijeće i prekid transakcije financiranja vrijednosnim papirima te na fazu njezina trajanja.

(17)

Kako bi se omogućio izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima te predmetnim tijelima i trgovinskim repozitorijima olakšalo planiranje njihovih internih obrada podataka, trebalo bi uskladiti rokove u okviru kojih bi trgovinski repozitoriji trebali tijelima omogućiti pristup tim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

(18)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji u skladu s postupkom iz članka 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 (5).

(19)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o ovom nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje trebaju biti dostupne

Trgovinski repozitorij osigurava da pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dostupne svim subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 u skladu s člankom 3. sadržavaju sljedeće podatke:

(a)

izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima dostavljena u skladu s tablicama od 1. do 4. u Prilogu Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/356 (6), uključujući najnovije stanje transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje nisu dospjele ili nisu predmet izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/363 (7);

(b)

relevantne pojedinosti o izvješćima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja su odbijena u trgovinskom repozitoriju, uključujući sva izvješća o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koja su odbijena tijekom prethodnog radnog dana i razloge odbijanja navedene u skladu s Tablicom 2. u Prilogu I. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/358 (8);

(c)

status usklađenja svih transakcija financiranja vrijednosnim papirima o kojima je dostavljeno izvješće za koje je trgovinski repozitorij proveo postupak usklađivanja u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2019/358, uz iznimku transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje su istekle ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” primljena više od mjesec dana prije datuma provedbe postupka usklađivanja.

Članak 2.

Jedinstveni pristup

Trgovinski repozitorij subjektima koji imaju nekoliko odgovornosti ili mandata u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava jedinstveni pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene tim odgovornostima ili mandatima.

Članak 3.

Pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s mandatom i specifičnim potrebama predmetnog tijela

1.   Trgovinski repozitorij ESMA-i osigurava pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima kako bi ona mogla izvršavati svoje nadzorne ovlasti u skladu sa svojim dogovornostima i mandatima.

2.   Trgovinski repozitorij EBA-i, EIOPA-i i ESRB-u osigurava pristup svim pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima.

3.   Trgovinski repozitorij tijelu koje nadzire mjesta trgovanja osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se izvršavaju na tim mjestima trgovanja.

4.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a čije je države članice valuta euro te ESB-u osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima:

(a)

ako su vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili su dani ili ponuđeni kao kolateral u ime subjekta s poslovnim nastanom u državi članici čija je valuta euro;

(b)

ako su vrijednosni papiri koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral državni dug države članice čija je valuta euro;

(c)

ako je euro valuta pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral.

5.   Trgovinski repozitorij članu ESSB-a čije države članice valuta nije euro osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima:

(a)

ako su vrijednosni papiri pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral izdani ili ponuđeni u ime subjekta s poslovnim nastanom u državi članici tog člana ESSB-a;

(b)

ako su vrijednosni papiri koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral državni dug države članice tog člana ESSB-a;

(c)

ako je valuta pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral valuta koju izdaje taj član ESSB-a.

6.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost u europodručju osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima sklopljenim na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u odgovornosti i mandate tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u europodručju. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici čija je valuta euro.

7.   Trgovinski repozitorij tijelu navedenom u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365 koje prati sistemske rizike za financijsku stabilnost i čije države članice valuta nije euro osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima sklopljenim na mjestima trgovanja ili transakcijama koje su sklopile druge ugovorne strane koje pripadaju u odgovornosti i mandate tog tijela pri praćenju sistemskih rizika za financijsku stabilnost u državi članici čija valuta nije euro. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici tog tijela.

8.   Trgovinski repozitorij osigurava da ESB pri obavljanju svojih zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana koja u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma podliježe nadzoru ESB-a u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013.

9.   Trgovinski repozitorij osigurava da tijelo iz treće zemlje za koje je donesen provedbeni akt na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (EU) 2015/2365 ima pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene mandatom i odgovornostima tijela iz treće zemlje u skladu s odredbama navedenog provedbenog akta.

10.   Trgovinski repozitorij tijelu određenom u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) osigurava pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima za koje je vrijednosne papire koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili su dani kao kolateral izdalo društvo koje ispunjuje jedan ili nekoliko uvjeta navedenih u nastavku:

(a)

društvo je uvršteno za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u nadzorne odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

sjedište društva nalazi se u državi članici tog tijela i ponude za preuzimanje vrijednosnih papira tog društva pripadaju u nadzorne odgovornosti i mandate tog tijela;

(c)

društvo je ponuditelj, kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (c) Direktive 2004/25/EZ za društva iz točaka (a) ili (b) i naknada koju društvo nudi uključuje vrijednosne papire.

11.   Trgovinski repozitorij tijelu iz članka 12. stavka 2. točke i. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se odnose na transakcije ili tržišta, vrijednosne papire pozajmljene drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dane kao kolateral, referentne vrijednosti te druge ugovorne strane koje pripadaju u nadzorne odgovornosti ili mandate tog tijela. Trgovinski repozitorij tom tijelu osigurava i pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima svih podružnica drugih ugovornih strana osnovanih u trećoj zemlji koje posluju u državi članici tog tijela.

12.   Trgovinski repozitorij Agenciji za suradnju energetskih regulatora (ACER) osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima ako je energent roba pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane.

13.   Trgovinski repozitorij sanacijskom tijelu iz članka 12. stavka 2. točke (k) Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila:

(a)

druga ugovorna strana koja pripada u odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

podružnica druge ugovorne strane osnovane u trećoj zemlji koja posluje u državi članici tog sanacijskog tijela i pripada u njegove odgovornosti i mandate.

14.   Trgovinski repozitorij Jedinstvenom odboru za sanaciju osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila bilo koja druga ugovorna strana na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 806/2014.

15.   Trgovinski repozitorij nadležnom tijelu iz članka 12. stavka 2. točke (m) Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je sklopila:

(a)

druga ugovorna strana koja pripada u odgovornosti i mandate tog tijela;

(b)

podružnica druge ugovorne strane osnovane u trećoj zemlji koja posluje u državi članici tog nadležnog tijela i pripada u njegove odgovornosti i mandate.

16.   Trgovinski repozitorij tijelu i članu ESSB-a koji nadziru središnju drugu ugovornu stranu osigurava pristup pojedinostima o svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje je poravnala ili sklopila ta središnja druga ugovorna strana.

Članak 4.

Uspostava pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Trgovinski repozitorij:

(a)

imenuje osobu ili osobe odgovorne za vezu sa subjektima navedenim u članku 12. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/2365;

(b)

na svojim internetskim stranicama objavljuje upute koje subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 trebaju pratiti radi pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(c)

subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 dostavlja obrazac iz stavka 2.;

(d)

pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima subjekata iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 uspostavlja samo na temelju informacija sadržanih u dostavljenom obrascu;

(e)

uspostavlja tehnička rješenja potrebna subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 za pristupanje pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu s člankom 5.;

(f)

subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 osigurava izravan i neposredan pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u roku od trideset kalendarskih dana od podnošenja subjektova zahtjeva za uspostavu pristupa.

2.   Trgovinski repozitorij izrađuje obrazac s pomoću kojeg subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 podnose zahtjev za uspostavu pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima. U tom se obrascu navodi sljedeće:

(a)

ime subjekta;

(b)

osoba za kontakt u subjektu;

(c)

pravne odgovornosti i mandate subjekta;

(d)

popis ovlaštenih korisnika zatraženih pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(e)

podaci za sigurno povezivanje s pomoću protokola za sigurno povezivanje (SSH) i protokola prijenosa datoteka (FTP);

(f)

sve druge tehničke informacije relevantne za subjektov pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima;

(g)

podatak o tome je li subjekt nadležan za druge ugovorne strane u svojoj državi članici, europodručju ili u Uniji;

(h)

vrste drugih ugovornih strana koje su u nadležnosti subjekta u skladu s klasifikacijom u Tablici 1. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363;

(i)

vrste transakcija financiranja vrijednosnim papirima koje subjekt nadzire;

(j)

sve države članice u kojima subjekt nadzire izdavatelja vrijednosnih papira koji su pozajmljeni drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dani kao kolateral, ako ih ima;

(k)

sve države članice u kojima subjekt nadzire robu koja je pozajmljena drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane ili dana kao kolateral, ako je ima;

(l)

mjesta trgovanja koje subjekt nadzire, ako ih ima;

(m)

središnje druge ugovorne strane koje subjekt nadzire, ako ih ima;

(n)

valuta koju subjekt izdaje, ako postoji;

(o)

referentne vrijednosti koje se koriste u Uniji čiji je administrator u nadležnosti subjekta, ako ih ima.

Članak 5.

Operativni postupci za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima

1.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava potrebna tehnička rješenja kojima se subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2365 omogućuje povezivanje s trgovinskim repozitorijem s pomoću sigurnog sučelja između uređaja.

Za potrebe prvog podstavka, trgovinski repozitorij za komunikaciju s pomoću tog sučelja upotrebljava protokol za sigurno povezivanje (SSH) i protokol prijenosa datoteka i standardizirane poruke u formatu XML izrađene u skladu s metodologijom ISO 20022.

2.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava potrebna tehnička rješenja kojima se subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 omogućuje da uvedu unaprijed definirane periodične zahtjeve za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima u skladu sa člancima 1., 2. i 3. koji su potrebni za izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata.

3.   Na zahtjev, trgovinski repozitorij subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 osigurava pristup svim transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje pripadaju u njihove odgovornosti i mandate u skladu s člankom 3., na temelju bilo koje kombinacije sljedećih polja iz Priloga I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363:

(a)

vremenski žig izvješćivanja;

(b)

izvještajna druga ugovorna strana;

(c)

druga druga ugovorna strana;

(d)

podružnica izvještajne druge ugovorne strane;

(e)

podružnica druge druge ugovorne strane

(f)

sektor izvještajne druge ugovorne strane;

(g)

vrsta izvještajne druge ugovorne strane;

(h)

posrednik;

(i)

subjekt koji podnose izvješće;

(j)

korisnik;

(k)

vrsta transakcije financiranja vrijednosnim papirima;

(l)

vrsta komponente kolaterala;

(m)

mjesto trgovanja;

(n)

vremenski žig izvršenja;

(o)

datum dospijeća;

(p)

datum prekida trgovanja;

(q)

središnja druga ugovorna strana;

(r)

vrsta izmjene.

4.   Trgovinski repozitorij uspostavlja i održava tehnički kapacitet za pružanje izravnog i neposrednog pristupa pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koji su subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 potrebni za izvršavanje njihovih odgovornosti i mandata. Pristup tim pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima osigurava se u sljedećim rokovima:

(a)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje nisu izvršene, koje su dospjele ili za koje su izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 sastavljena najviše godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva: najkasnije do 12:00 sati po koordiniranom svjetskom vremenu prvog kalendarskog dana nakon datuma podnošenja zahtjeva za pristup;

(b)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su dospjele ili za koje izvješća s vrstom izmjene „Pogreška”, „Prekid/Prijevremeni prekid” ili „Komponenta pozicije” u polju 98 u Tablici 2. u Prilogu I. Provedbene uredbe (EU) 2019/363 sastavljena prije više od godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva: najkasnije tri radna dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup;

(c)

ako se traži pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje su obuhvaćene i točkom (a) i točkom (b): najkasnije tri radna dana od datuma podnošenja zahtjeva za pristup.

5.   Trgovinski repozitorij potvrđuje primitak i provjerava točnost i potpunost svih zahtjeva za pristup pojedinostima o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje mu dostave subjekti iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365 i obavješćuje te subjekte o rezultatima te provjere najkasnije šezdeset minuta od podnošenja zahtjeva.

6.   Trgovinski repozitorij upotrebljava protokole za elektroničko potpisivanje i enkripciju podataka kako bi osigurao povjerljivost, cjelovitost i zaštitu podataka koji su stavljeni na raspolaganje subjektima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2015/2365.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Obvezujuća je u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 337, 23.12.2015., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(3)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EZ, 2012/30/EZ i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

(4)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.)

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju pojedinosti o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima koje se dostavljaju trgovinskim repozitorijima (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista)

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 оd 13. prosinca 2018. o provedbenim tehničkim standardima u vezi s formatom i učestalošću izvješćivanja trgovinskih repozitorija o pojedinostima transakcija financiranja vrijednosnim papirima u skladu s Uredbom (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1247/2012 u pogledu primjene oznaka za potrebe izvješćivanja o ugovorima o izvedenicama (vidjeti stranicu 85. ovoga Službenog lista)

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 оd 13. prosinca 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za trgovinske repozitorije o prikupljanju, provjeri, zbrajanju, usporedbi i objavljivanju podataka o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima (vidjeti stranicu 30. ovoga Službenog lista)

(9)  Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).