25.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/321

оd 18. veljače 2019.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2017/1232

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature („KN”) koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje određene robe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1232 (3) proizvod izrađen od lijevanog željeza s kuglastim grafitom (nodularno lijevano željezo, EN-GJS-500-7) razvrstan je u oznaku KN 7325 99 10 kao i ostali lijevani proizvodi od temperiranog lijevanog željeza.

(3)

Razvrstavanje u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1232 temeljilo se na napomenama s objašnjenjem kombinirane nomenklature za oznaku KN 7307 19 10, u kojima je definirano temperirano lijevano željezo te je, u skladu s tim napomenama, pojam „temperirano” uključivao lijevano željezo s kuglastim grafitom.

(4)

U spojenim predmetima C-397/17 i C-398/17, Profit Europe (4), Sud Europske Unije presudio je da pribor za cijevi od lijevanog željeza s kuglastim grafitom treba razvrstati u podbroj 7307 19 90.

(5)

Sud Europske Unije temeljio je svoju odluku na činjenici da se lijevano željezo s kuglastim grafitom i temperirano lijevano željezo razlikuju po svojem sastavu i načinu proizvodnje i da, unatoč tomu što lijevano željezo s kuglastim grafitom ima slična obilježja onima temperiranog lijevanog željeza (EN-GJM), u klasifikaciji lijevanog željeza (EN-GJS) ipak čini zasebnu kategoriju.

(6)

Sud Europske Unije zaključio je da u tom pogledu navedene napomene s objašnjenjem, u dijelu u kojem navode da „pojam ‚temperirano lijevano željezo’ uključuje i lijevano željezo s kuglastim grafitom”, dovode do proširenja pojma „temperirano lijevano željezo” na drugu kategoriju lijevanog željeza i stoga ih treba izuzeti iz primjene.

(7)

Presuda Suda Europske Unije po analogiji je primjenjiva na proizvod obuhvaćen Provedbenom uredbom (EU) 2017/1232 jer taj proizvod odgovara normi EN-GJS-500-7 i njegovo se razvrstavanje pod proizvod od temperiranog lijevanog željeza temeljilo na tekstu napomena s objašnjenjem kombinirane nomenklature za oznaku KN 7307 19 10, za koje je Sud Europske Unije utvrdio da mijenjaju doseg podbroja KN 7307 19 10.

(8)

Razvrstavanje proizvoda obuhvaćenog Provedbenom uredbom (EU) 2017/1232 stoga nije u skladu sa zaključcima Suda Europske Unije iz njegove presude u spojenim predmetima C-397/17 i C-398/17.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2017/1232 trebalo bi stoga staviti izvan snage i zamijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2017/1232 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor

Glavna uprava za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1232 оd 3. srpnja 2017. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 177, 8.7.2017., str. 23.).

(4)  Presuda od 12. srpnja 2018., Profit Europe, C-397/17 i C 398/17, EU:C:2018:564.


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Okrugli proizvod promjera približno 500 mm i mase približno 23 kg. Izrađen je od nodularnog lijevanog željeza (lijevano željezo s kuglastim grafitom, EN-GJS-500-7). Proizvod je obojen crnim bitumenom radi zaštite od korozije.

Proizvod je certificiran u skladu s normom EN 124 (poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine) te se upotrebljava kao poklopac odvodnih kanala (na primjer, odvodnih kanala za kišnicu).

Vidjeti sliku (1).

7325 99 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 7325 , 7325 99 i 7325 99 90 .

Razvrstavanje proizvoda u oznaku KN 7325 10 00 kao ostali lijevani proizvodi od netemperiranog lijevanog željeza isključeno je jer netemperirano lijevano željezo nije deformabilno pod pritiskom, dok je nodularno lijevano željezo deformabilno pod vlačnim naprezanjem, a donekle i pod pritiskom. Stoga se nodularno lijevano željezo kao takvo ne može smatrati netemperiranim željezom (vidjeti, po analogiji, presudu od 12. srpnja 2018., Profit Europe, spojeni predmeti C-397/17 i C 398/17, EU:C:2018:564).

Razvrstavanje proizvoda u oznaku KN 7325 99 10 kao ostali lijevani proizvodi od temperiranog željeza također je isključeno jer se nodularno lijevano željezo i temperirano lijevano željezo razlikuju po svojem sastavu i načinu proizvodnje. Unatoč tomu što nodularno lijevano željezo ima slična obilježja onima temperiranog lijevanog željeza (EN-GJM), ipak čini zasebnu kategoriju (EN-GJS) (vidjeti, po analogiji, presudu od 12. srpnja 2018., Profit Europe, spojeni predmeti C-397/17 i C 398/17).

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 7325 99 90 kao „ostali lijevani proizvodi od ostalog željeza”.

Image 1

(1)  Slika je samo informativna.