19.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 47/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/282

оd 15. veljače 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu rokova za podnošenje ponuda

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržištâ poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/1240 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (2), a posebno njezin članak 28.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2080 (3) otvorena je prodaja obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka. Njome su prvotno bila predviđena dva djelomična poziva na podnošenje ponuda svakog mjeseca, osim kolovoza i prosinca.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/472 (4) izmijenjena je Provedbena uredba (EU) 2016/2080 smanjenjem broja rokova u kojima se ponude mogu podnositi na jedan rok mjesečno i brisanjem odredbe kojom se predviđa jedan takav rok u mjesecu kolovozu.

(3)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/995 (5) izmijenjena je Uredba 2016/2080 povećanjem broja rokova u kojima se ponude mogu podnositi na dva roka mjesečno i uvođenjem odredbe kojom se predviđa jedan takav rok u mjesecu kolovozu.

(4)

Povećanjem broja rokova omogućena je prodaja znatnih količina obranog mlijeka u prahu iz javnih interventnih zaliha, čime su raspoložive količine smanjene na nešto više od 22 000 tona.

(5)

S obzirom na raspoložive količine i kako bi se smanjilo administrativno opterećenje, primjereno je ponovno smanjiti broj rokova tijekom kojih se ponude mogu podnositi na jedan mjesečno.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) 2016/2080 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 2. stavak 2. Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Rokovi za podnošenje ponuda na svaki sljedeći djelomični poziv počinju prvog radnog dana nakon završetka prethodnog roka. Završavaju trećeg utorka u mjesecu u 11.00 (po briselskom vremenu). Međutim, u kolovozu rok završava četvrtog utorka u 11.00 (po briselskom vremenu), a rok u prosincu završava drugog utorka u 11.00 sati (po briselskom vremenu). Ako je utorak državni praznik, rok je 11.00 (po briselskom vremenu) prethodnog radnog dana.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2019.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 206, 30.7.2016., str. 71.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2080 оd 25. studenoga 2016. o otvaranju prodaje obranog mlijeka u prahu putem natječajnog postupka (SL L 321, 29.11.2016., str. 45.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/472 оd 15. ožujka 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu rokova za podnošenje ponuda (SL L 73, 18.3.2017., str. 5.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/995 оd 12. srpnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/2080 u pogledu rokova za podnošenje ponuda (SL L 178, 16.7.2018., str. 4.).