11.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/237

оd 8. veljače 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 28

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je 12. listopada 2017. dokument Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima (Izmjene MRS-a 28), u okviru svojeg redovitog postupka poboljšanja čiji je cilj pojednostavniti i pojasniti standarde. Cilj je izmjena pojasniti da se zahtjevi o umanjenju vrijednosti iz Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 9 Financijski instrumenti primjenjuju na dugoročne udjele u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima.

(3)

Nakon savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje Komisija je zaključila da izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda (MRS) 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima ispunjavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulatornog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Trgovačka društva primjenjuju izmjene iz članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima

(Izmjene MRS-a 28)

Izmjene MRS-a 28 Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima

Dodaju se točka 14.A i točke od 45.G do 45.K te se briše točka 41.

METODA UDJELA

14.A

Subjekt primjenjuje MSFI 9 i na druge financijske instrumente u pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu na koje se metoda udjela ne primjenjuje. To uključuje dugoročne udjele koji su u biti dio subjektova neto ulaganja u pridruženi subjekt ili zajednički pothvat (vidjeti točku 38.). Subjekt je na takve dugoročne udjele dužan primijeniti MSFI 9 prije nego što primijeni točku 38 i točke od 40. do 43. ovog Standarda. Pri primjeni MSFI-ja 9 subjekt ne uzima u obzir prilagodbe knjigovodstvene vrijednosti dugoročnih udjela koje proizlaze iz primjene ovog Standarda.

PRIMJENA METODE UDJELA

41.

[izbrisano]

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

45.G

Prilogom Dugoročni udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima, objavljenim u listopadu 2017., dodana je točka 14.A te je izbrisana točka 41. Subjekt ove izmjene primjenjuje retroaktivno u skladu s MRS-om 8 za godišnja izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, osim u slučajevima navedenima u točkama od 45.H do 45.K. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt ove izmjene primjenjuje na neko ranije razdoblje, dužan je objaviti tu činjenicu.

45.H

Subjekt koji istodobno prvi put primjenjuje izmjene iz točke 45.G i prvi put primjenjuje MSFI 9 dužan je prijelazne odredbe iz MSFI-ja 9 primijeniti na dugoročne udjele iz točke 14.A.

45.I

Subjekt koji izmjene iz točke 45.G prvi put primjenjuje nakon prve primjene MSFI-ja 9 dužan je prijelazne odredbe iz MSFI-ja 9 neophodne za primjenu zahtjeva iz točke 14.A primijeniti na dugoročne udjele. U tu svrhu, upućivanja na datum prve primjene iz MSFI-ja 9 tumače se kao upućivanja na početak godišnjeg izvještajnog razdoblja u kojem subjekt prvi put primjenjuje te izmjene (datum prve primjene tih izmjena). Subjekt nije dužan prepraviti prethodna razdoblja kako bi prikazao primjenu tih izmjena. Subjekt može prepraviti prethodna razdoblja isključivo ako je to moguće bez upotrebe novijih saznanja.

45.J

Pri prvoj primjeni izmjena iz točke 45.G subjekt koji primjenjuje privremeno izuzeće od MSFI-ja 9 u skladu s MSFI-jem 4 Ugovori o osiguranju nije dužan prepraviti prethodna razdoblja kako bi prikazao primjenu izmjena. Subjekt može prepraviti prethodna razdoblja isključivo ako je to moguće bez upotrebe novijih saznanja.

45.K

Ako subjekt ne prepravi prethodna razdoblja primjenom točke 45.I ili točke 45.J, na datum prve primjene izmjena dužan je u početnoj zadržanoj dobiti (ili, ovisno o slučaju, drugoj komponenti vlasničkoga kapitala) priznati svaku moguću razliku između:

(a)

prethodne knjigovodstvene vrijednosti dugoročnih udjela iz točke 14.A na taj datum; i

(b)

knjigovodstvene vrijednosti tih dugoročnih udjela na taj datum.