31.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 27/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/146

оd 30. siječnja 2019.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 2015/502 o odobravanju pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kao dodatka hrani za mliječne krave

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003 pripravak Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2015/502 (2) odobren je kao dodatak hrani za mliječne krave.

(2)

Nositelj odobrenja Micron Bio-systems Ltd podnio je zahtjev u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u kojem predlaže da se odobrenju doda naziv njegova zastupnika.

(3)

Nositelj odobrenja dostavio je relevantne podatke u prilog činjenici da će, s učinkom od 30. ožujka 2019., FeedVision BV djelovati kao njegov zastupnik za predmetni dodatak hrani za životinje.

(4)

Predložena promjena uvjeta odobrenja u potpunosti je administrativne prirode i nije potrebna nova procjena predmetnog dodatka. Europska agencija za sigurnost hrane obaviještena je o zahtjevu.

(5)

Kako bi se omogućilo da FeedVision BV djeluje kao zastupnik nositelja odobrenja, potrebno je izmijeniti uvjete predmetnog odobrenja. Stoga bi u naslovu i u Prilogu toj uredbi trebalo dodati naziv zastupnika. U naslovu Provedbene uredbe (EU) 2015/502 naziv nositelja odobrenja nije ispravan. Stoga bi u naslovu te provedbene uredbe naziv nositelja odobrenja trebalo zamijeniti ispravno napisanim nazivom.

(6)

Provedbenu uredbu (EU) br. 2015/502 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Odredbe ove Uredbe trebale bi se primjenjivati od datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 2015/502

Provedbena uredba (EU) br. 2015/502 mijenja se kako slijedi:

(1)

u naslovu riječi „Micro Bio-System Ltd” zamjenjuju se riječima „Micron Bio-Systems Ltd, čiji je zastupnik društvo FeedVision BV”;

(2)

u drugom stupcu Priloga riječi „Micron Bio-Systems Ltd” zamjenjuju se riječima „Micron Bio-Systems Ltd, čiji je zastupnik društvo FeedVision BV.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. ožujka 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/502 od 24. ožujka 2015. o odobravanju pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kao dodatka hrani za mliječne krave (nositelj odobrenja Micro Bio-System Ltd) (SL L 79, 25.3.2015., str. 57.).