25.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/19


UREDBA (EU) 2019/113 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 7. prosinca 2018.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1333/2014 o statistici tržišta novca (ESB/2018/33)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Europskom komisijom,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 1333/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/48) (2) zahtijeva dostavljanje statističkih podataka od strane izvještajnih jedinica kako bi Europski sustav središnjih banaka (ESSB), u izvršavanju svojih zadaća, mogao izraditi statistiku o eurskom novčanom tržištu.

(2)

Radi osiguravanja dostupnosti visokokvalitetne statistike o eurskom novčanom tržištu, potrebno je izmijeniti određene odredbe Uredbe (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48). Posebno je važno osigurati da svaka izvještajna jedinica izvještava Europsku središnju banku (ESB) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o svim transakcijama izvršenim između izvještajne jedinice i financijskih društava (osim središnjih banaka u slučaju kada transakcije nisu provedene u svrhe ulaganja) isto kao i opće države i određenih nefinancijskih društava. Pored toga, potrebno je osigurati da prikupljanje podataka ima korist od proširene obvezne uporabe identifikacijske oznake pravne osobe (LEI) u izvješćivanju u Uniji.

(3)

S obzirom na važnost osiguravanja dostupnosti pravovremenih statističkih podataka o eurskom novčanom tržištu, također je potrebno uskladiti i pojačati obveze izvještajnih jedinica da pravovremeno prenose informacije nacionalnim središnjim bankama ili ESB-u.

(4)

Potrebno je poduzeti mjere opreza radi osiguravanja da izvještajne jedinice prikupljaju, sastavljaju i prenose statističke podatke na način koji štiti cjelovitost podataka. Posebno je važno naglasiti da statistički podaci koje primaju nacionalne središnje banke ili ESB trebaju biti nepristrani, tj. trebaju predstavljati neutralan prikaz uočljivih transakcija koje je izvještajna jedinica izvršila prema tržišnim uvjetima, te objektivni i pouzdani, radi udovoljavanja općim načelima u Javno preuzetoj obvezi ESSB-a glede europske statistike (3). Osim toga, izvještajne jedinice trebale bi osigurati da su sve pogreške u dostavljenim statističkim podacima ispravljene i priopćene ESB-u i odgovarajućem NSB-u što je prije moguće.

(5)

Provođenje ovih odredaba osigurat će da ESSB ima pravovremene, sveobuhvatne, detaljne, usklađene i pouzdane statističke podatke o eurskom novčanom tržištu, koji će omogućiti dubinsku analizu transmisijskog mehanizma monetarne politike. Pored toga, prikupljeni podaci mogu se upottrebljavati za razvoj i upravljanje eurskom kamatnom stopom na neosiguranom prekonoćnom tržištu.

(6)

Uredbu (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene

Uredba (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeća točka 5.a:

„5.a

„financijska društva” znači institucionalne jedinice koje su neovisni pravni subjekti i tržišni proizvođači, a čija osnovna djelatnost je pružanje financijskih usluga kako je navedeno u revidiranom Europskom sustavu računa (ESA 2010) utvrđenom Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*1);

(*1)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. O Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).”;"

(b)

točke 3. i 5. brišu se;

(c)

točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

„statistika tržišta novca” znači statistika koja se odnosi na osigurane, neosigurane i transakcije s izvedenicama u instrumentima tržišta novca sklopljene u odgovarajućem izvještajnom razdoblju između izvještajnih jedinica i financijskih društava (osim središnjih banaka kada transakcija nije za potrebe ulaganja), opće države ili nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajna” prema Okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III, ali isključujući transakcije unutar grupe;”;

(d)

točka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„14.

„referentna izvještajna populacija” znači monetarne financijske institucije koje su rezidenti europodručja, osim središnjih banaka i novčanih fondova, koje primaju depozite nominirane u eurima i/ili izdaju bilo koji drugi dužnički instrument i/ili odobravaju kredite nominirane u eurima kao što je navedeno u prilozima I., II. ili III. od ostalih financijskih društava/za ostala financijska društva, od opće države/za opću državu ili od nefinancijskih društava/za nefinancijska društva;”;

(e)

umeće se sljedeća točka 20.a:

„20.a

„kreditna institucija” ima isto značenje kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (*2);

(*2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).”;"

(f)

točka 25. zamjenjuje se sljedećim:

„25.

„prekonoćni kamatni ugovor o razmjeni” ili „OIS” znači kamatni ugovor o razmjeni kod kojeg je periodična promjenjiva kamatna stopa jednaka geometrijskom prosjeku prekonoćne kamatne stope (ili prekonoćne indeksirane kamatne stope) za određeno razdoblje. Konačno plaćanje izračunava se kao razlika između nepromjenjive kamatne stope i obračunate prekonoćne kamatne stope zabilježene za vrijeme trajanja prekonoćnog kamatnog ugovora o razmjeni, koja se primjenjuje na nominalni iznos transakcije;”;

2.

članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe redovnog sastavljanja statistike tržišta novca, izvještajne jedinice dostavljaju na konsolidiranoj osnovi NSB-u države članice čiji su rezidenti, dnevne statističke podatke koji se odnose na instrumente tržišta novca, uključujući podatke za sve svoje podružnice na području Unije i EFTA-e. Traženi statistički podaci određeni su u prilozima I., II. i III. Izvještajne jedinice dostavljaju potrebne statističke podatke u skladu s minimalnim standardima za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost, revizije i cjelovitost podataka utvrđenim u Prilogu IV. NSB prenosi ESB-u statističke podatke koje primi od izvještajnih jedinica u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nacionalne središnje banke određuju i provode izvještajne mehanizme koje su izvještajne jedinice dužne slijediti u vezi s instrumentima tržišta novca. Ti izvještajni mehanizmi osiguravaju dostavljanje traženih statističkih podataka i omogućuju točne provjere usklađenosti s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu IV.”;

(c)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Nacionalne središnje banke utvrđuju i provode izvještajne mehanizme kojih se moraju pridržavati dodatne izvještajne jedinice u skladu s njihovim nacionalnim statističkim izvještajnim zahtjevima. Nacionalne središnje banke osiguravaju da nacionalni izvještajni mehanizmi zahtijevaju da dodatne izvještajne jedinice udovoljavaju zahtjevima koji su istovjetni člancima od 6. do 8., članku 10. stavku 3. i člancima 11. i 12. ove Uredbe. Nacionalne središnje banke osiguravaju da ti izvještajni mehanizmi osiguravaju tražene statističke podatke i omogućuju točne provjere usklađenosti s minimalnim standardima utvrđenim u Prilogu IV.”;

3.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju kada NSB sukladno članku 3. stavku 3. odluči da izvještajne jedinice dostavljaju statističke podatke navedene u prilozima I., II. i III. Izravno ESB-u, izvještajne jedinice prenose takve podatke ESB-u jednom dnevno između 18.00 sati na datum trgovanja i 07.00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (SEV) (*3) prvog dana namire sustava TARGET2 nakon dana trgovanja.

(*3)  SEV uzima u obzir prelazak na srednjoeuropsko ljetno vrijeme.”;"

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U slučajevima koji se razlikuju od onog iz stavka 1., nacionalne središnje banke prenose ESB-u dnevne statističke podatke tržišta novca, kako je navedeno u prilozima I., II. i III. koje prime od izvještajnih jedinica izabranih u skladu s člankom 2. stavcima 2., 3. i 4. ili od dodatnih izvještajnih jedinica izabranih u skladu s člankom 2. stavkom 6. jednom dnevno prije 07.00 SEV prvog dana namire sustava TARGET2 nakon datuma trgovanja.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Pri procjenjivanju udovoljava li izvještajna jedinica zahtjevima na temelju ovog članka, povreda bilo kojeg od minimalnih standarda za prijenos navedenog u stavku 1. od i. do ii. Priloga IV. predstavljat će slučaj nepridržavanja iste vrste izvještajnih zahtjeva za potrebe utvrđivanja nepridržavanja u ESB-ovom okviru statističkog nepridržavanja.”;

4.

članak 5. briše se;

5.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

6.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu II. ovoj Uredbi;

7.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu III. ovoj Uredbi;

8.

Prilog IV. Uredbi (EU) br. 1333/2014 (ESB/2014/48) zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 15. ožujka 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 7. prosinca 2018.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  Uredba (EU) br. 1333/2014 Europske središnje banke od 26. studenoga 2014. o statistici tržišta novca (ESB/2014/48) (SL L 359, 16.12.2014., str. 97.).

(3)  Dostupno na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu.


PRILOG I.

„PRILOG I.

Izvještajna shema za statistiku tržišta novca koja se odnosi na osigurane transakcije

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENATA

Izvještajne jedinice dostavljaju Europskoj središnjoj banci (ESB) ili odgovarajućoj nacionalnoj središnjoj banci (NSB) podatke koji se odnose na sve repo ugovore i transakcije sklopljene na temelju tih repo ugovora, uključujući trostrane repo transakcije, nominirane u eurima s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma namire) između izvještajne jedinice i financijskih društava (osim središnjih banaka kada transakcija nije za potrebe ulaganja), opće države ili nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajna” prema Okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III. Transakcije unutar grupe se isključuju.

DIO 2.

VRSTA PODATAKA

1.

Vrsta podataka utemeljenih na transakcijama (*1) koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Reported transaction status (Status transakcije o kojoj se izvješćuje)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija nova transakcija, izmjena transakcije o kojoj je prethodno izviješteno, otkazivanje ili ispravak transakcije o kojoj je prethodno izviješteno.

 

Novation status (Status novacije)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija novacija.

 

Unique transaction identifier (Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije)

Jedinstvena oznaka koja omogućuje identifikaciju transakcije u određenom tržišnom segmentu.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju. Vlasnička identifikacija transakcije jedinstvena je za svaku transakciju o kojoj je izviješteno prema segmentu tržišta novca i izvještajnoj jedinici.

 

Related proprietary transaction identification (Povezana vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za inicijalno trgovanje koje je naknadno obnovljeno (novated).

Izvještavanje za ovo polje je obvezno gdje je primjenjivo.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije druge ugovorne strane)

Vlasnička identifikacija transakcije koju dodjeljuje druga ugovorna strana izvještajne jedinice istoj transakciji.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Counterparty identification (Identifikacija druge ugovorne strane)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja druge ugovorne strane izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvješćuje.

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) mora se koristiti u svim slučajevima kada je drugoj ugovornoj strani dodijeljena takva identifikacijska oznaka. Mora se izvijestiti o sektoru druge ugovorne strane i mjestu gdje se druga ugovorna strana nalazi ako nije dodijeljena oznaka LEI.

Counterparty sector (Sektor druge ugovorne strane)

Institucionalni sektor druge ugovorne strane.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Counterparty location (Mjesto gdje se druga ugovorna strana nalazi)

Oznaka zemlje Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) za zemlju u kojoj je druga ugovorna strana osnovana.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Tri-party agent identification (Identifikacija agenta treće strane)

Identifikacijska oznaka druge ugovorne strane za agenta treću stranu.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se za trostrane transakcije.

Oznaka LEI mora se koristiti u svim slučajevima kada je agentu dodijeljena takva identifikacijska oznaka.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum početka i završetka i razdoblje na koje se odnose transakcijski podaci u datoteci.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklapaju financijsku transakciju.

 

Settlement date (Datum namire)

Datum kada je gotovina prvotno zamijenjena za imovinu kako je ugovorom određeno.

U slučaju obnavljanja repo transakcija na otvorenoj osnovi, to je datum kada je obnavljanje namireno (iako nije došlo do razmjene gotovine).

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum povratne kupnje, tj. datum kada je gotovina dospjela za povrati ili je primljena u zamjenu za imovinu koja je založena ili primljena kao kolateral.

 

Transaction type (Vrsta transakcije)

Ovaj atribut određuje provodi li se transakcija za uzimanje gotovine u zajam ili davanje gotovine u zajam.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Iznos u eurima koji je prvotno uzet u zajam ili koji je prvotno pozajmljen.

 

Rate type (Vrsta kamatne stope)

Za utvrđivanje ima li instrument fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

 

Deal rate (Kamatna stopa transakcije)

Kamatna stopa izražena u skladu s konvencijom ACT/360 novčanog tržišta po kojoj je repo ugovor sklopljen i po kojoj se pozajmljena gotovina treba platiti.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s nepromjenjivom kamatnom stopom.

Reference rate index (Oznaka referentne kamatne stope)

Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) temeljne referentne kamatne stope na temelju koje se izračunavaju periodična plaćanja kamata.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

Basis point spread (Razlika baznog boda)

Broj baznih bodova dodanih (ako je pozitivan) temeljnoj referentnoj kamatnoj stopi ili oduzetih (ako je negativan) od temeljne referentne stope, zbog izračuna stvarne kamatne stope primjenjive za određeno razdoblje pri izdavanju instrumenta s promjenjivom kamatnom stopom.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

Collateral ISIN (ISIN kolaterala)

ISIN kolateralizirane imovine.

Izvještavanje za ovo polje je neobavezno za trostrane repo ugovore koji se ne provode u odnosu na košaricu vrijednosnih papira za koje postoji opći ISIN ili vrstu kolaterala za koje ISIN nije dostupan.

Kad god nije osiguran ISIN kolateralizirane imovine, potrebno je osigurati vrstu kolaterala, sektor izdavatelja kolaterala i skup kolaterala.

Collateral pool (Skup kolaterala)

Radi utvrđivanja je li imovina koja je založena kao kolateral skup kolaterala.

 

Collateral type (Vrsta kolaterala)

Radi utvrđivanja kategorije imovine založene kao kolateral.

Obvezno ako nije osiguran ISIN kolaterala.

Collateral issuer sector (Sektor izdavatelja kolaterala)

Institucionalni sektor izdavatelja kolaterala.

Obvezno ako nije osiguran ISIN kolaterala.

Special collateral indicator (Poseban indikator kolaterala)

Radi utvrđivanja svih repo ugovora koji se provode uz opći kolateral i onih koji se provode uz poseban kolateral.

Dostavlja se samo ako je provedivo za izvještajnu jedinicu.

Collateral nominal amount (Nominalni iznos kolaterala)

Nominalni iznos, u eurima, imovine založene kao kolateral.

Neobavezno za trostrane repo ugovore i sve transakcije u kojima založena imovina nije utvrđena ISIN-om.

Collateral haircut (Korektivni faktor za kolateral)

Mjera kontrole rizika koja se primjenjuje na temeljni kolateral pri čemu se vrijednost temeljnog kolaterala računa kao tržišna vrijednost imovine, umanjena za određeni postotak (korektivni faktor).

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se za pojedinačne kolateralne transakcije, inače je neobavezno.

2.

Prag značajnosti:

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajna” na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III (*2).


(*1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke posebno su utvrđeni. Dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu.

(*2)  Vidjeti „Basel III: Alati za praćenje koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i likvidnosnog rizika”, Bazelski odbor za nadzor banaka, siječanj 2013. str. od 23. do 27., dostupno na mrežnim stranicama Banke za međunarodne namire www.bis.org.


PRILOG II.

„PRILOG II.

Izvještajna shema za statistiku tržišta novca koja se odnosi na neosigurane transakcije

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENATA

1.

Izvještajne jedinice izvješćuju Europsku središnju banku (ESB) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o:

(a)

svim zajmovima gdje se koriste instrumenti određeni u donjoj tablici, nominirani u eurima s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma namire), koje je izvještajna jedinica uzela od financijskih društava (osim središnjih banaka kada transakcija nije za potrebe ulaganja), opće države ili nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajna” prema Okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III;

(b)

svim transakcijama pozajmljivanja nominiranim u eurima drugim kreditnim institucijama s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma namire) putem neosiguranih depozita ili depozitnih računa po viđenju ili putem kupnje komercijalnih zapisa, potvrda o depozitu, obveznica s promjenjivom kamatnom stopom i drugih dužničkih vrijednosnih papira s rokom dospijeća do jedne godine, od kreditnih institucija koje su ih izdale.

Za potrebe stavaka 1(a) i (b) gore, transakcije unutar grupe se isključuju.

2.

U donjoj tablici prikazuje se detaljan standardni opis kategorija instrumenata za transakcije o kojima izvještajne jedinice izvještavaju ESB. U slučaju da izvještajne jedinice moraju izvješćivati svoj NSB o transakcijama, odgovarajući NSB trebao bi prenijeti ove opise kategorija instrumenata na nacionalnoj razini u skladu s ovom Uredbom.

Vrsta instrumenta

Opis

Deposits (Depoziti)

Neosigurani depoziti koji nose kamate (uključujući depozitne račune po viđenju, ali isključujući tekuće račune) koji su ili iskupivi s otkaznim rokom ili s dospijećem od najviše godinu dana, tj. do 397 dana nakon datuma namire, a koje je izvještajna jedinica preuzela (uzela u zajam) ili plasirala (dala u zajam).

Call accounts/Call money (Depozitni računi po viđenju/Novac po viđenju)

Gotovinski računi s dnevnim promjenama u odnosu na primjenjive kamatne stope, koji dovode do plaćanja kamata ili izračuna u redovitim razmacima i s rokom za podizanje novca.

Štedni račun s rokom za podizanje novca.

Certificate of deposit (Certifikat o depozitu)

Dužnički instrument s nepromjenjivom kamatnom stopom u prenosivom ili neprenosivom obliku koji je izdao MFI ovlašćujući imatelja na određenu nepromjenjivu kamatnu stopu tijekom određenog fiksnog razdoblja do jedne godine, tj. do 397 dana nakon datuma namire, koji nosi kamatu ili je diskontiran.

Commercial paper (Komercijalni zapis)

Neosigurani dužnički instrument koji je izdao MFI s dospijećem ne duljim od jedne godine, tj. do 397 dana nakon datuma namire, koji nosi kamatu ili je diskontiran.

Asset backed commercial paper (Komercijalni zapis osiguran imovinom)

Dužnički instrument koji je izdao MFI s dospijećem ne duljim od jedne godine, tj. do 397 dana nakon datuma namire, koji nosi kamatu ili je diskontiran i osiguran je nekim oblikom kolaterala.

Floating rate note (Obveznica s promjenjivom kamatnom stopom)

Dužnički instrument za koji se periodična kamatna plaćanja izračunavaju na temelju vrijednosti, tj. utvrđivanjem temeljne referentne kamatne stope kao što je europska međubankovna kamatna stopa (EURIBOR) na unaprijed određene datume, poznate kao datumi fiksiranja kamata, s dospijećem od najviše godinu dana, tj. do 397 dana nakon datuma namire.

Other short-term debt securities (Drugi kratkoročni dužnički vrijednosni papiri)

Nepodređeni vrijednosni papiri, osim vlasničkih udjela, s dospijećem do jedne godine, tj. do 397 dana nakon datuma namire, koje su izdale izvještajne jedinice i koji su obično prenosivi instrumenti kojima se trguje na sekundarnim tržištima ili je moguć njihov prijeboj na tržištu te koji imatelju ne osiguravaju nikakva vlasnička prava nad institucijom izdavateljem. Ova stavka uključuje:

(a)

vrijednosne papire koji imatelju daju bezuvjetno pravo na fiksni ili ugovorno utvrđeni prihod u obliku kuponskih isplata i/ili utvrđeni fiksni iznos na određeni datum (ili datume) ili počevši od datuma određenog u vrijeme izdavanja;

(b)

neprenosive instrumente koje izdaju izvještajne jedinice, koji naknadno postaju prenosivi, a razvrstani su kao „dužnički vrijednosni papiri”.

DIO 2.

VRSTA PODTAKA

1.

Vrsta podataka utemeljenih na transakcijama (*1) koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Reported transaction status (Status transakcije o kojoj se izvješćuje)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija nova transakcija, izmjena transakcije o kojoj je prethodno izviješteno, otkazivanje ili ispravak transakcije o kojoj je prethodno izviješteno.

 

Novation status (Status novacije)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija novacija.

 

Unique transaction identifier (Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije)

Jedinstvena oznaka koja omogućuje identifikaciju transakcije u određenom tržišnom segmentu.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju. Vlasnička identifikacija transakcije jedinstvena je za svaku transakciju o kojoj je izviješteno prema segmentu tržišta novca i izvještajnoj jedinici.

 

Related proprietary transaction identification (Povezana vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za inicijalno trgovanje koje je naknadno obnovljeno (novated).

Izvještavanje za ovo polje je obvezno gdje je primjenjivo.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije druge ugovorne strane)

Vlasnička identifikacija transakcije koju dodjeljuje druga ugovorna strana izvještajne jedinice istoj transakciji.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Counterparty identification (Identifikacija druge ugovorne strane)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja druge ugovorne strane izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvješćuje.

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) mora se koristiti u svim slučajevima kada je drugoj ugovornoj strani dodijeljen takva identifikacijska oznaka. Mora se izvijestiti o sektoru druge ugovorne strane i mjestu gdje se druga ugovorna strana nalazi ako nije dodijeljena oznaka LEI.

Counterparty sector (Sektor druge ugovorne strane)

Institucionalni sektor druge ugovorne strane.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Counterparty location (Mjesto gdje se druga ugovorna strana nalazi)

Oznaka zemlje Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) za zemlju u kojoj je druga ugovorna strana osnovana.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum početka i završetka i razdoblje na koje se odnose transakcijski podaci u datoteci.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklope financijsku transakciju o kojoj se izvještava.

 

Settlement date (Datum namire)

Datum kada je iznos novca razmijenjen između drugih ugovornih strana ili kada se namiri kupnja ili prodaja dužničkog instrumenta.

U slučaju depozitnih računa po viđenju i drugih neosiguranih zaduživanja/kreditiranja s otkaznim rokom, datum kada je depozit obnovljen (tj. datum na koji bi bio vraćen da je pozvan na plaćanje i da nije bio obnovljen).

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum kada dospijeva otplata novca od strane zajmoprimca zajmodavcu ili kada dužnički instrument dospijeva i potrebno ga je otplatiti.

 

Instrument type (Vrsta instrumenta)

Instrument pomoću kojeg se odvija zaduživanje/kreditiranje.

 

Transaction type (Vrsta transakcije)

Ovaj atribut određuje radi li se o transakciji za uzimanje gotovine u zajam ili davanje gotovine u zajam.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Novčani iznos u eurima koji je dan u zajam ili uzet u zajam na depozite. U slučaju dužničkih vrijednosnih papira, to je nominalni iznos izdanog/kupljenog vrijednosnog papira.

 

Transaction deal price (Cijena transakcije)

Prljava cijena (tj. cijena koja uključuje obračunatu kamatu) po kojoj je vrijednosni papir izdan ili po kojoj se njime trguje u postotnim bodovima.

Iskazuje se kao 100 za neosigurane depozite.

Rate type (Vrsta kamatne stope)

Za utvrđivanje ima li instrument fiksnu ili promjenjivu kamatnu stopu.

 

Deal rate (Kamatna stopa transakcije)

Kamatna stopa, izražena u skladu s pravilom ACT/360 novčanog tržišta, po kojoj je depozit sklopljen i po kojoj je plaćen iznos gotovine koji je dan u zajam. U slučaju dužničkih instrumenata, to je efektivna kamatna stopa, izražena u skladu s pravilom ACT/360 novčanog tržišta, po kojoj je instrument izdan ili kupljen.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s nepromjenjivom kamatnom stopom.

Reference rate index (Oznaka referentne kamatne stope)

Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) temeljne referentne kamatne stope na temelju koje se izračunavaju periodična plaćanja kamata.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

Basis point spread (Razlika baznog boda)

Broj baznih bodova dodanih (ako je pozitivan) referentnoj kamatnoj stopi ili oduzetih (ako je negativan) od referentne stope, zbog izračuna stvarne kamatne stope primjenjive za određeno razdoblje pri izdavanju instrumenta s promjenjivom kamatnom stopom.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s promjenjivom kamatnom stopom.

Call or put (Opcija kupnje ili opcija prodaje)

Radi utvrđivanja ima li instrument opciju kupnje ili opciju prodaje.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s opcijom kupnje/opcijom prodaje.

First call/put date (Prvi datum kupnje/prodaje)

Prvi datum kada se može izvršiti opcija kupnje ili opcija prodaje.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente s opcijom kupnje ili opcijom prodaje koje se mogu izvršiti na jedan ili više unaprijed određeni datum.

Call/put notice period (Otkazni rok za opciju kupnje/prodaje)

Broj kalendarskih dana koje će imatelj instrumenta/izdavatelj instrumenta dati izdavatelju/imatelju instrumenta prije izvršavanja opcije prodaje/opcije kupnje.

Izvješćivanje za ovo polje zahtijeva se samo za instrumente/transakcije s otkaznim rokom za opciju kupnje/prodaje i za depozite otkupive s prethodno dogovorenim otkaznim rokom.

2.

Prag značajnosti

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajna” na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.


(*1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke posebno su utvrđeni. Dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu.


PRILOG III.

„PRILOG III.

Izvještajna shema za statistiku tržišta novca koja se odnosi na transakcije s izvedenicama

DIO 1.

VRSTA INSTRUMENATA

Izvještajne jedinice izvješćuju Europsku središnju banku (ESB) ili odgovarajuću nacionalnu središnju banku (NSB) o:

(a)

svim transakcijama valutne razmjene u kojima se promptno kupuje/prodaje euro u zamjenu za stranu valutu i ponovno prodaje ili ponovno kupuje na budući datum po prethodno dogovorenom deviznom terminskom tečaju s dospijećem do i uključujući jednu godinu (određene kao transakcije s datumom dospijeća ne duljim od 397 dana nakon datuma namire promptnog dijela transakcije valutne razmjene) između izvještajne jedinice i financijskih društava (osim središnjih banaka kada transakcija nije za potrebe ulaganja), opće države ili nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajna” prema Okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III;

(b)

transakcijama o prekonoćnim kamatnim ugovorima o razmjeni (OIS) nominiranim u eurima između izvještajne jedinice i financijskih društava (osim središnjih banaka kada transakcija nije za potrebe ulaganja), opće države ili nefinancijskih društava razvrstanih kao „veleprodajna” prema Okviru koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.

Za potrebe stavaka (a) i (b) gore, transakcije unutar grupe se isključuju.

DIO 2.

VRSTA PODATAKA

1.

Vrsta podataka (*1) utemeljenih na transakcijama za transakcije valutne razmjene koji se iskazuju za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Reported transaction status (Status transakcije o kojoj se izvješćuje)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija nova transakcija, izmjena transakcije o kojoj je prethodno izviješteno, otkazivanje ili ispravak transakcije o kojoj je prethodno izviješteno.

 

Novation status (Status novacije)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija novacija.

 

Unique transaction identifier (Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije)

Jedinstvena oznaka koja omogućuje identifikaciju transakcije u određenom tržišnom segmentu.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju. Vlasnička identifikacija transakcije jedinstvena je za svaku transakciju o kojoj je izviješteno prema segmentu tržišta novca i izvještajnoj jedinici.

 

Related proprietary transaction identification (Povezana vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za inicijalno trgovanje koje je naknadno obnovljeno (novated).

Izvještavanje za ovo polje je obvezno gdje je primjenjivo.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije druge ugovorne strane)

Vlasnička identifikacija transakcije koju dodjeljuje druga ugovorna strana izvještajne jedinice istoj transakciji.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Counterparty identification (Identifikacija druge ugovorne strane)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja druge ugovorne strane izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvješćuje.

Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) mora se koristiti u svim slučajevima kada je drugoj ugovornoj strani dodijeljen takva identifikacijska oznaka. Mora se izvijestiti o sektoru druge ugovorne strane i mjestu gdje se druga ugovorna strana nalazi ako nije dodijeljena oznaka LEI.

Counterparty sector (Sektor druge ugovorne strane)

Institucionalni sektor druge ugovorne strane.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Counterparty location (Mjesto gdje se druga ugovorna strana nalazi)

Oznaka zemlje Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) za zemlju u kojoj je druga ugovorna strana osnovana.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum početka i završetka i razdoblje na koje se odnose transakcijski podaci u datoteci.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

 

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklope financijsku transakciju o kojoj se izvještava.

 

Spot value date (Datum namire u promptnom trgovanju)

Datum kada jedna strana prodaje drugoj određeni iznos određene valute uz plaćanje dogovorenog iznosa određene druge valute na temelju dogovorenog deviznog tečaja poznatog kao promptni devizni tečaj.

 

Maturity date (Datum dospijeća)

Datum kada ističe transakcija valutne razmjene, a valuta koja je prodana na datum promptne vrijednosti se ponovno otkupljuje.

 

Foreign exchange transaction type (Vrsta devizne transakcije)

Ovaj atribut utvrđuje je li iznos u eurima koji je iskazan pod nominalnim iznosom transakcije kupljen ili prodan na datum namire u promtpnom trgovanju.

Ovo bi se trebalo odnositi na promptnu prodaju ili kupnju eura, tj. kupuje li se euro ili prodaje na datum namire u promptnom trgovanju.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Nominalni iznos u eurima valutnog ugovora o razmjeni.

 

Foreign currency code (Oznaka strane valute)

Međunarodna troznamenkasta ISO oznaka kupljene/prodane valute u zamjenu za euro.

 

Foreign exchange spot rate (Promptni devizni tečaj)

Devizni tečaj između eura i strane valute primjenjive na prvi dio transakcije valutne razmjene.

 

Foreign exchange forward points (Terminski bodovi u stranoj valuti)

Razlika između deviznog terminskog tečaja i deviznog promptnog tečaja izraženog u baznim bodovima iskazanim u skladu s prevladavajućim tržišnim običajima za odnosne valutne parove.

 

2.

Vrsta podataka utemeljenih na transakcijama o prekonoćnim kamatnim ugovorima o razmjeni koji se trebaju dostaviti za svaku transakciju:

Polje

Opis podataka

Alternativna mogućnost izvješćivanja (ako postoji) i drugi elementi

Reported transaction status (Status transakcije o kojoj se izvješćuje)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija nova transakcija, izmjena transakcije o kojoj je prethodno izviješteno, otkazivanje ili ispravak transakcije o kojoj je prethodno izviješteno.

 

Novation status (Status novacije)

Ovaj atribut utvrđuje je li transakcija novacija.

 

Unique transaction identifier (Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije)

Jedinstvena oznaka koja omogućuje identifikaciju transakcije u određenom tržišnom segmentu.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za svaku transakciju. Vlasnička identifikacija transakcije jedinstvena je za svaku transakciju o kojoj je izviješteno prema segmentu tržišta novca i izvještajnoj jedinici.

 

Related proprietary transaction identification (Povezana vlasnička identifikacija transakcije)

Jedinstvena interna identifikacijska oznaka transakcije koju koristi izvještajna jedinica za inicijalno trgovanje koje je naknadno obnovljeno (novated).

Izvještavanje za ovo polje je obvezno gdje je primjenjivo.

Counterparty proprietary transaction identification (Vlasnička identifikacija transakcije druge ugovorne strane)

Vlasnička identifikacija transakcije koju dodjeljuje druga ugovorna strana izvještajne jedinice istoj transakciji.

Izvještavanje za ovo polje zahtijeva se ako je dostupno.

Counterparty identification (Identifikacija druge ugovorne strane)

Identifikacijska oznaka koja se koristi radi prepoznavanja druge ugovorne strane izvještajne jedinice za transakciju o kojoj se izvješćuje.

Oznaka LEI mora se koristiti u svim slučajevima kada je drugoj ugovornoj strani dodijeljena takva identifikacijska oznaka. Mora se izvijestiti o sektoru druge ugovorne strane i mjestu gdje se druga ugovorna strana nalazi ako nije dodijeljena oznaka LEI.

Counterparty sector (Sektor druge ugovorne strane)

Institucionalni sektor druge ugovorne strane.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Counterparty location (Mjesto gdje se druga ugovorna strana nalazi)

ISO oznaka zemlje za zemlju u kojoj je protustranka osnovana.

Obvezno ako nije osigurana identifikacija druge ugovorne strane.

Reporting date (Izvještajni datum)

Datum početka i završetka i razdoblje na koje se odnose transakcijski podaci u datoteci.

 

Electronic time stamp (Elektronički vremenski žig)

Vrijeme kada je transakcija zaključena ili proknjižena.

Neobavezno.

Trade date (Datum trgovanja)

Datum kada stranke sklapaju financijsku transakciju.

 

Start date (Datum početka)

Datum kada je ostvarena prekonoćna kamatna stopa.

 

Maturity date (Datum dospijeća)

Zadnji dan razdoblja tijekom kojeg je izračunata prirasla prekonoćna kamatna stopa.

 

Fixed interest rate (Nepromjenjiva kamatna stopa)

Nepromjenjiva stopa koja se koristi za izračun isplate prekonoćnih kamatnih ugovora.

 

Transaction type (Vrsta transakcije)

Ovaj atribut određuje je li izvještajna jedinica platila ili primila plaćanje nepromjenjive kamatne stope.

 

Transaction nominal amount (Nominalni iznos transakcije)

Zamišljeni iznos prekonoćnih kamatnih ugovora.

 

3.

Prag značajnosti:

O transakcijama poduzetim s nefinancijskim društvima trebalo bi se izvještavati samo kada se poduzimaju s nefinancijskim društvima razvrstanim kao „veleprodajna” na temelju Okvira koeficijenta likvidnosne pokrivenosti Basel III.


(*1)  Standardi elektroničkog izvještavanja i tehničke specifikacije za podatke posebno su utvrđeni. Dostupni su na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu.


PRILOG IV.

„PRILOG IV.

Minimalni standardi koje mora primjenjivati stvarna izvještajna populacija

Izvještajne jedinice moraju ispunjavati sljedeće minimalne standarde kako bi udovoljile statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke (ESB-a).

1.

Minimalni standardi za prijenos:

i.

dostavljanje podataka mora biti pravodobno i unutar rokova koje odrede ESB i odgovarajuća nacionalna središnja banka (NSB);

ii.

statistička izvješća moraju biti u obliku i formatu navedenom u tehničkim izvještajnim zahtjevima koje odredi ESB i odgovarajući NSB;

iii.

izvještajne jedinice moraju ESB-u i odgovarajućem NSB-u dostaviti podatke jedne ili više osoba za kontakt;

iv.

moraju se poštovati tehničke specifikacije za prijenos podataka ESB-u i odgovarajućem NSB-u.

2.

Minimalni standardi za točnost:

i.

statistički podaci moraju biti točni;

ii.

izvještajne jedinice moraju biti u stanju pružiti informacije o kretanjima na koja upućuju dostavljeni podaci;

iii.

statistički podaci moraju biti potpuni i ne smiju sadržavati neprekidne i strukturne praznine; postojeće praznine moraju se priznati, objasniti ESB-u i odgovarajućem NSB-u i, prema potrebi, premostiti što je prije moguće;

iv.

izvještajne jedinice moraju poštovati veličine, politiku zaokruživanja i decimalna mjesta koja određuju ESB i odgovarajući NSB za tehnički prijenos podataka.

3.

Minimalni standardi za konceptualnu usklađenost:

i.

statistički podaci moraju biti usklađeni s definicijama i klasifikacijama koje su sadržane u ovoj Uredbi;

ii.

u slučaju odstupanja od tih definicija i klasifikacija, izvještajne jedinice moraju redovito pratiti i brojčano odrediti razliku između upotrijebljene mjere i mjere sadržane u ovoj Uredbi;

iii.

izvještajne jedinice moraju moći objasniti lomove u prenesenim podacima u usporedbi s podacima iz prethodnih razdoblja.

4.

Minimalni standardi za revizije:

Politike i postupci revizija koje su utvrdili ESB i odgovarajući NSB moraju se poštovati. Revizijama koje odstupaju od redovitih revizija moraju se priložiti pojašnjenja.

5.

Minimalni standardi za cjelovitost podataka:

i.

izvještajne jedinice moraju prikupljati i prenositi statističke podatke na nepristran i objektivan način;

ii.

pogreške u prenesenim podacima moraju se ispraviti i izvještajne jedinice moraju ih dostaviti ESB-u i odgovarajućem NSB-u što je prije moguće.