11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/106


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/39

оd 10. siječnja 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(2)

Prema informacijama koje je dostavila Australija, promijenjen je naziv i internetska adresa njezina nadležnog tijela.

(3)

Prema informacijama koje je dostavila Kanada, promijenjene su internetske adrese kontrolnih ustanova „Oregon Tilth Incorporated” i „TransCanada Organic Certification Services”. Nadalje, povučeno je priznanje kontrolne ustanove „Organic Certifiers”.

(4)

Prema informacijama koje je dostavila Indija, promijenjen je naziv njezina nadležnog tijela.

(5)

Prema informacijama koje je dostavio Japan, povučeno je priznanje kontrolnih ustanova „Japan Eco-system Farming Association” i „The Mushroom Research Institute of Japan”.

(6)

Prema informacijama koje je dostavio Novi Zeland, promijenjeni su naziv kontrolne ustanove „BioGro New Zealand” i internetske adrese svih kontrolnih ustanova.

(7)

Prema informacijama koje je dostavila Republika Koreja, promijenjene su internetske adrese kontrolnih ustanova „Jeonnam bioindustry foundation” i „Green Environmentally- Friendly certification center”. Nadalje, povučeno je priznanje kontrolne ustanove „Controlunion”.

(8)

Prema informacijama koje je dostavila Švicarska, promijenjena je internetska adresa kontrolne ustanove „IMOswiss AG”.

(9)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 utvrđen je popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje potvrda u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti.

(10)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Egipat, Gvineju i Mozambik.

(11)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Albinspekt” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A, B i D na Armeniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju i Srbiju te za kategoriju proizvoda B na Iran, Kazahstan, Moldovu, Tursku i Ukrajinu.

(12)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Bioagricert- S.r.l” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A, D i E na Kazahstan, za kategoriju proizvoda B na Francusku Polineziju i za kategorije proizvoda A i D na Filipine.

(13)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Bio.inspecta AG” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Alžir, Kambodžu, Čad i Tunis.

(14)

Akreditacijsko tijelo u području ekološke proizvodnje IOAS 6. rujna 2018. obavijestilo je Komisiju o svojoj odluci da povuče akreditaciju subjekta „Bolicert Ltd” jer ta kontrolna ustanova nije riješila nesukladnosti u okviru maksimalnog broja razdoblja dostavljanja dopuštenih u skladu s postupkom procjene IOAS-a. Nadalje, revizijom koju je u svibnju 2017. Komisija provela u ustanovi „Bolicert Ltd” u Boliviji utvrđeni su nedostaci u pogledu standarda ekološke proizvodnje i kontrolnih mjera. S obzirom na tu situaciju Komisija je zatražila od subjekta „Bolicert Ltd” da dostavi valjanu potvrdu o akreditaciji i poduzme odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostataka. Uzimajući u obzir da subjekt „Bolicert Ltd” nije poduzeo odgovarajuće i pravovremene korektivne mjere kako bi otklonio nedostatke niti dostavio Komisiji valjanu potvrdu o akreditaciji, Komisija je u skladu s člankom 12. stavkom 2. točkama (d), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 1235/2008 odlučila izbrisati subjekt „Bolicert Ltd” s popisa kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela u svrhu ekvivalentnosti.

(15)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Ecocert SA” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A i D na Libanon, za kategoriju proizvoda B na Haiti, Moldovu i Tanzaniju, za kategoriju proizvoda E na Šri Lanku i za kategoriju proizvoda F na Keniju. Osim toga, čini se da je potrebno povući priznanje za kategoriju proizvoda C za Brunej, Čile, Kinu, Ekvador, Hong Kong, Honduras, Indiju, Japan, Republiku Koreju, Maroko, Monako, Madagaskar, Mozambik, Peru, Tajland, Tunis, Tursku, Sjedinjene Američke Države i Vijetnam.

(16)

Komisija je zatražila od subjekta „Ekoagros” da dostavi dodatne informacije o aktivnostima obuhvaćenima njihovim godišnjim izvješćem u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1235/2008. Konkretno, zatraženo je da subjekt „Ekoagros” dostavi u skladu s člankom 92. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (3) informacije o tome kako su riješene nesukladnosti subjekata koji su preuzeti od drugih kontrolnih ustanova u Ukrajini. Nadalje, zatraženo je da Ekoagros objasni kako su provedene dodatne kontrole za određene proizvode podrijetlom iz Ukrajine, Kazahstana i Rusije. „Ekoagros” Komisiji nije dostavio zadovoljavajuće odgovore. Stoga bi unos „Ekoagros” za Ukrajinu u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo suspendirati dok se ne dostave zadovoljavajuće informacije.

(17)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „IBD Certificações Ltda” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A, D i E na Rusiju te povući priznanje za kategoriju proizvoda C za Brazil.

(18)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Letis S.A.” za izmjenu njegove adrese i specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategoriju proizvoda A na Uzbekistan, za kategorije proizvoda A i D na Azerbajdžan, Bjelarus, Egipat, Côte d'Ivoire, Kirgistan, Maroko, Turkmenistan i Ujedinjene Arapske Emirate, za kategorije proizvoda B i C na Kostariku te za kategorije proizvoda A, B, C i D na Belize, Brazil, Kolumbiju, Dominikansku Republiku, Gvatemalu, Honduras, Panamu i El Salvador.

(19)

Komisija je zaprimila zahtjev subjekta „Oregon Tilth” za povlačenje priznanja za Kinu.

(20)

Komisija je zaprimila i ispitala zahtjev subjekta „Organic Control System” za izmjenu njegovih specifikacija. Komisija je na temelju zaprimljenih informacija zaključila da je opravdano proširiti geografsko područje primjene priznavanja za kategorije proizvoda A, D i E na bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju.

(21)

Komisija je zaprimila zahtjev subjekta „ORSER” za povlačenje priznanja za Nepal.

(22)

Subjekt „Soil Association Certification Limited” obavijestio je Komisiju o promjeni svoje adrese.

(23)

Priloge III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(24)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

(2)

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

U unosu koji se odnosi na Australiju točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Nadležno tijelo: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”;

(2)

U unosu koji se odnosi na Kanadu točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redci koji se odnose na kodne brojeve CA-ORG-011 i CA-ORG-021 zamjenjuju se sljedećim:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

(b)

briše se redak koji se odnosi na kodni broj CA-ORG-012;

(3)

U unosu koji se odnosi na Indiju točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Nadležno tijelo: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”;

(4)

U unosu koji se odnosi na Japan brišu se redci koji se odnose na JP-BIO-019 i JP-BIO-33;

(5)

U unosu koji se odnosi na Novi Zeland točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Kontrolne ustanove:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

(6)

U unosu koji se odnosi na Republiku Koreju točka 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

redci koji se odnose na kodne brojeve KR-ORG-017 i KR-ORG-020 zamjenjuju se sljedećim:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

(b)

briše se redak koji se odnosi na kodni broj KR-ORG-018;

(7)

U unosu koji se odnosi na Švicarsku, u točki 5. redci koji se odnose na kodni broj CH-BIO-004 zamjenjuju se sljedećim:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

(1)

U unosu koji se odnosi na „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda”, u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„EG-BIO-172

Egipat

x

x

GN-BIO-172

Gvineja

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

—”

(2)

U unosu koji se odnosi na „Albinspekt”, u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„AM-BIO-139

Armenija

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna i Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazahstan

x

MD-BIO-139

Moldova

x

ME-BIO-139

Crna Gora

x

x

x

MK-BIO-139

bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

x

x

RS-BIO-139

Srbija

x

x

x

TR-BIO-139

Turska

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

—”

(3)

U unosu koji se odnosi na „Bioagricert S.r.l.” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„KZ-BIO-132

Kazahstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipini

x

x

—”

(b)

u retku koji se odnosi na Francusku Polineziju dodaje se križić u stupcu B;

(4)

U unosu koji se odnosi na „Bio.inspecta AG”, u točki 3. umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„DZ-BIO-161

Alžir

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TN-BIO-161

Tunis

x

x

—”

(5)

Briše se unos koji se odnosi na „Bolicert Ltd”.

(6)

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„LB-BIO-154

Libanon

x

x

—”

(b)

u redcima koji se odnose na Moldovu i Tanzaniju dodaje se križić u stupcu B;

(c)

u redcima koji se odnose na Čile, Kinu, Ekvador, Hong Kong, Honduras, Indiju, Japan, Republiku Koreju, Maroko, Monako, Madagaskar, Mozambik, Peru, Tajland, Tunis, Tursku i Vijetnam briše se križić u stupcu C;

(d)

u retku koji se odnosi na Šri Lanku dodaje se križić u stupcu E;

(e)

u retku koji se odnosi na Keniju dodaje se križić u stupcu E;

(f)

brišu se redci koji se odnose na Brunej i Sjedinjene Američke Države;

(7)

U unosu koji se odnosi na „Ekoagros”, u točki 3. briše se redak koji se odnosi na Ukrajinu;

(8)

U unosu koji se odnosi na „IBD Certificações Ltda” točka 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„RU-BIO-122

Rusija

x

x

x

—”

(b)

u retku koji se odnosi na Brazil briše se križić u stupcu C;

(9)

Unos koji se odnosi na „Letis SA” mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”;

(b)

u točki 3.umeću se sljedeći redci po redu kodnih brojeva:

„AZ-BIO-135

Azerbajdžan

x

x

BY-BIO-135

Bjelarus

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazil

x

x

x

x

CI-BIO-135

Côte d'Ivoire

x

x

CO-BIO-135

Kolumbija

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

x

DO-BIO-135

Dominikanska Republika

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egipat

x

x

GT-BIO-135

Gvatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgistan

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Ujedinjeni Arapski Emirati

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—”

(10)

U unosu koji se odnosi na „Oregon Tilth”, u točki 3. briše se redak koji se odnosi na Kinu;

(11)

U unosu koji se odnosi na „Organic Control System”, u točki 3. umeće se sljedeći redak po redu kodnih brojeva:

„MK-BIO-162

bivša jugoslavenska republika Makedonija

x

x

x

—”

(12)

U unosu koji se odnosi na „ORSER”, briše se redak koji se odnosi na Nepal;

(13)

U unosu koji se odnosi na „Soil Association Certification Limited” točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Adresa: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Ujedinjena Kraljevina”.