27.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 334/155


DIREKTIVA (EU) 2019/2177 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 18. prosinca 2019.

o izmjeni Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata i Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. i njegov članak 62.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) uspostavlja se regulatorni okvir za pružatelje usluga dostave podataka i zahtijeva se da pružatelj usluga dostave podataka poslije trgovanja ima odobrenje za rad kao ovlašteni sustav objavljivanja (APA). Osim toga, od pružatelja konsolidiranih podataka o trgovanju (CTP) zahtijeva se da u skladu s Direktivom 2014/65/EU nudi konsolidirane podatke o trgovanju kojima su obuhvaćene sve transakcije i vlasničkim i nevlasničkim instrumentima u cijeloj Uniji. Direktivom 2014/65/EU formaliziraju se i kanali za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama, tako što se od treće strane koja izvješćuje u ime investicijskih društava zahtijeva da ima odobrenje za rad kao ovlašteni mehanizam izvješćivanja (ARM).

(2)

Kvaliteta podataka o trgovanju te obrada takvih podataka i pružanje usluga dostave takvih podataka, uključujući prekograničnu obradu podataka i prekogranično pružanje usluga dostave podataka, od ključne su važnosti za postizanje glavnog cilja Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5), a to je jačanje transparentnosti financijskih tržišta. Točni podaci o trgovanju korisnicima pružaju pregled aktivnosti trgovanja diljem financijskih tržišta Unije, a nadležnim tijelima točne i sveobuhvatne informacije o relevantnim transakcijama. S obzirom na prekograničnu dimenziju postupanja s podacima, koristi od udruživanja nadležnosti povezanih s podacima, uključujući potencijalne ekonomije razmjera, i negativan utjecaj mogućih razlika u nadzornim praksama i na kvalitetu podataka o trgovanju i na zadaće pružatelja usluga dostave podataka, primjereno je davanje odobrenja za rad i nadzor nad pružateljima usluga dostave podataka kao i ovlasti za prikupljanje podataka prenijeti s nadležnih tijela na europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA), osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (6), osim u odnosu na ARM-ove ili APA-ove koji imaju koristi od odstupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014.

(3)

Kako bi se postigao usklađen prijenos takvih ovlasti primjereno je izbrisati odredbe o operativnim zahtjevima za pružatelje usluga dostave podataka i nadležnostima nadležnih tijela u pogledu pružatelja usluge dostave podataka utvrđene u Direktivi 2014/65/EU i uvesti te odredbe u Uredbu (EU) br. 600/2014.

(4)

Prijenos davanja odobrenja za rad i nadzora nad pružateljima usluga dostave podataka, osim u odnosu na ARM-ove ili APA-ove koji imaju koristi od odstupanja u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014/600, na ESMA-u u skladu je sa zadaćama ESMA-e. Konkretno, prijenos ovlasti za prikupljanje podataka, davanje odobrenja za rad i nadzor s nadležnih tijela na ESMA-u ključan je za druge zadaće koje ESMA obavlja u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014, kao što su praćenje tržišta, ovlasti za privremene intervencije i ovlasti za upravljanje pozicijama, te se njime osigurava dosljedna usklađenost sa zahtjevima za transparentnost prije trgovanja i poslije trgovanja.

(5)

Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) predviđa se da u skladu s pristupom potrebnom solventnom kapitalu koji je usmjeren na rizik, društva i grupe za osiguranje i reosiguranje za izračun tog potrebnog solventnog kapitala mogu u posebnim okolnostima umjesto standardne formule upotrebljavati unutarnje modele.

(6)

Direktivom 2009/138/EZ predviđa se državna komponenta u prilagodbi zbog volatilnosti. Kako bi se osiguralo da se tom državnom komponentom djelotvorno ublažavaju pretjerane razlike u prinosima obveznica (exaggerations of bond spreads) u relevantnoj državi, za aktivaciju državne komponente trebalo bi utvrditi primjeren prag za državni prinos koji uzima u obzir pripadajući rizik.

(7)

S obzirom na pojačane prekogranične aktivnosti osiguranja potrebno je unaprijediti usklađenu primjenu prava Unije u slučajevima prekogranične aktivnosti osiguranja, posebno u početnom stadiju. U tu svrhu trebalo bi ojačati razmjenu informacija i suradnju između nadzornih tijela i Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (EIOPA), osnovanog Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (8). Posebno bi trebalo predvidjeti zahtjeve za izvješćivanje u slučaju značajne prekogranične aktivnosti osiguranja ili krizne situacije te uvjete za uspostavu platformi za suradnju ako je prekogranična aktivnost osiguranja koja se namjerava poduzeti značajna. Značaj prekogranične aktivnosti osiguranja trebalo bi procijeniti s obzirom na godišnje zaračunate bruto premije upisane u državi članici domaćinu u usporedbi s ukupnim godišnjim zaračunatim bruto premijama društva za osiguranje, s obzirom na učinak na zaštitu ugovaratelja osiguranja u državi članici domaćinu i s obzirom na učinak podružnice dotičnog društva za osiguranje ili aktivnosti dotičnog društava za osiguranje na tržište države članice domaćina s obzirom na slobodu pružanja usluga. Platforme za suradnju djelotvoran su alat za ostvarivanje snažnije i pravodobne suradnje među nadzornim tijelima, a time i za jačanje zaštite potrošača. Međutim, odluke o odobrenjima za rad, nadzoru i izvršavanju jesu i ostaju u nadležnosti nadzornog tijela matične države članice.

(8)

EIOPA bi trebala uspostaviti platforme za suradnju i koordinirati tim platformama ako su prekogranične aktivnosti osiguranja značajne s obzirom na tržište države članice domaćina i zahtijevaju blisku suradnju između nadzornih tijela matične države članice i države članice domaćina, a posebno ako postoji opasnost da bi osiguratelj mogao dospjeti u financijske poteškoće na štetu ugovarateljâ osiguranja i trećih strana.

(9)

Kako bi se uzela u obzir zamjena Odbora europskih nadzornih tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (CEIOPS) EIOPA-om, trebalo bi izbrisati upućivanja na CEIOPS u Direktivi 2009/138/EZ.

(10)

Slijedom izmjena Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (9)europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA), osnovano tom uredbom, imat će novu ulogu u sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma te je stoga potrebno izmijeniti Direktivu (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

(11)

Direktive 2009/138/EZ, 2014/65/EU i (EU) 2015/849 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ova se Direktiva primjenjuje na investicijska društva, tržišne operatere i društva iz trećih zemalja koja pružaju investicijske usluge ili obavljaju investicijske aktivnosti osnivanjem podružnice u Uniji.”;

(b)

u stavku 2. točka (d) briše se;

2.

u članku 4. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke 36. i 37. zamjenjuju se sljedećim:

„36.

‚upravljačko tijelo’ znači tijelo ili tijela investicijskog društva, tržišnog operatera ili pružatelja usluga dostave podataka kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 36.a Uredbe (EU) br. 600/2014, koja su imenovana u skladu s nacionalnim pravom, koja su ovlaštena za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera poslovanja subjekta i koja nadziru i prate donošenje odluka uprave i uključuju osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem subjekta.

37.

‚više rukovodstvo’ znači fizičke osobe koje obavljaju izvršne funkcije u investicijskom društvu, tržišnom operateru ili pružatelju usluga dostave podataka kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 36.a Uredbe (EU) br. 600/2014 i koje su odgovorne za svakodnevno upravljanje subjektom te za to svakodnevno upravljanje subjektom odgovaraju upravljačkom tijelu, među ostalim za provedbu politika koje se odnose na distribuciju usluga i proizvoda koje društvo i njegovo osoblje prodaju klijentima;”;

(b)

točke 52., 53., 54., točka 55. podtočka (c) i točka 63. brišu se;

3.

u članku 22. dodaje se sljedeći stavak:

„Države članice osiguravaju da nadležna tijela, kada su odgovorna za davanje odobrenja za rad i nadzor aktivnosti ovlaštenog sustava objavljivanja (APA), kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 34. Uredbe (EU) br. 600/2014 uz odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. te uredbe, ili ovlaštenog mehanizma izvješćivanja (ARM), kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki 36. te uredbe uz odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. te uredbe, prate aktivnosti tog APA-a ili tog ARM-a kako bi se provjerila usklađenost s uvjetima poslovanja predviđenima u toj uredbi. Države članice osiguravaju postojanje odgovarajućih mjera kojima se nadležnim tijelima omogućuje da dobiju informacije potrebne za provjeru usklađenosti APA-ova i ARM-ova s tim obvezama.”;

4.

glava V. briše se;

5.

članak 70. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (a) točke od xxxvii. do xxxx. brišu se;

ii.

u točki (b) umeće se sljedeća točka:

„xxa.

članak 27.f stavci 1., 2., i 3., članak 27.g stavci od 1. do 5. i članak 27.i stavci od 1. do 4. ako se na APA-u ili ARM primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3.;”;

(b)

u stavku 4. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

člankom 5. ili člankom 6. stavkom 2. ili člancima 34., 35., 39. ili 44. ove Direktive; ili

(b)

člankom 7. stavkom 1. trećom rečenicom Uredbe (EU) br. 600/2014 ili člankom 11. stavkom 1. te uredbe ako se na APA-u ili ARM primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. te uredbe, člankom 27.b te uredbe.”;

(c)

u stavku 6. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

u slučaju investicijskog društva, tržišnog operatera koji ima odobrenje za upravljanje MTP-om ili OTP-om ili uređenim tržištem, povlačenje ili suspenziju odobrenja za rad institucije u skladu s člancima 8. i 43. ove Direktive i ako se na APA-u ili ARM primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 600/2014, povlačenje ili suspenziju odobrenja za rad u skladu s člankom 27.e te uredbe;”;

6.

u članku 71. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Ako se objavljena kaznena ili administrativna sankcija odnosi na investicijsko društvo, tržišnog operatera, kreditnu instituciju u vezi s investicijskim uslugama i aktivnostima ili pomoćnim uslugama, ili podružnicu društava iz trećih zemalja koja imaju odobrenje za rad u skladu s ovom Direktivom ili na APA-u ili ARM koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014 na koji se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. te uredbe, ESMA u relevantnom registru dodaje upućivanje na objavljenu sankciju.”;

7.

u članku 77. stavku 1. prvom podstavku uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice osiguravaju barem da svaka osoba koja ima odobrenje za rad u smislu Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*1), koja u investicijskom društvu, na uređenom tržištu, ili u APA-u ili ARM-u koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 600/2014 na koji se primjenjuje odstupanje u skladu s člankom 2. stavkom 3. te uredbe, obavlja zadaću opisanu u članku 34. Direktive Vijeća 2013/34/EU ili članku 73. Direktive 2009/65/EZ ili bilo koju drugu zakonom propisanu zadaću, bude dužna odmah prijaviti nadležnim tijelima svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to društvo, o kojoj je stekla saznanja tijekom obavljanja te zadaće, a koja:

(*1)  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).”;"

8.

članak 89. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 2.i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Delegiranja ovlasti iz članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 1. točke 2. druge podtočke, članka 4. stavka 2., članka 13. stavka 1., članka 16. stavka 12., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 13., članka 25. stavka 8., članka 27. stavka 9., članka 28. stavka 3., članka 30. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 8., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 4., članka 58. stavka 6. i članka 79. stavka 8. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od 2. srpnja 2014.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranja ovlasti iz članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 1. točke 2. druge podtočke, članka 4. stavka 2., članka 13. stavka 1., članka 16. stavka 12., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 13., članka 25. stavka 8., članka 27. stavka 9., članka 28. stavka 3., članka 30. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 8., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 4., članka 58. stavka 6. i članka 79. stavka 8. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 1. točke 2. druge podtočke, članka 4. stavka 2., članka 13. stavka 1., članka 16. stavka 12., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 13., članka 25. stavka 8., članka 27. stavka 9., članka 28. stavka 3., članka 30. stavka 5., članka 31. stavka 4., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 8., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 4., članka 58. stavka 6. ili članka 79. stavka 8. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”;

9.

u članku 90. stavci 2. i 3. brišu se;

10.

u članku 93. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice primjenjuju te mjere od 3. siječnja 2018.”;

11.

u Prilogu I. odjeljak D briše se.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/138/EZ

Direktiva 2009/138/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 77.d stavku 4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za svaku relevantnu državu, prilagodba zbog volatilnosti na nerizične kamatne stope iz stavka 3. za valutu te države, prije primjene čimbenika 65 %, povećava se za razliku između državnog prinosa koji uzima u obzir pripadajući rizik i dvostrukog valutnog prinosa koji uzima u obzir pripadajući rizik, kad god je ta razlika pozitivna i državni prinos koji uzima u obzir pripadajući rizik veći od 85 baznih bodova.”;

2.

u članku 112. umeće se sljedeći stavak:

„3.a   Nadzorna tijela obavješćuju EIOPA-u u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1094/2010 o svim zahtjevima za uporabu ili promjenu unutarnjeg modela. EIOPA može, na zahtjev jednog ili više dotičnih nadzornih tijela, nadzornom tijelu ili nadzornim tijelima koja su zatražila pomoć pružiti tehničku pomoć u vezi s odlukom o predmetnom zahtjevu, na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe.”;

3.

u glavi I. poglavlju VIII. umeće se sljedeći odjeljak:

„Odjeljak 2.A

Obavješćivanje i platforme za suradnju

Članak 152.a.

Obavješćivanje

1.   Ako nadzorno tijelo matične države članice namjerava izdati odobrenje za rad društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje u čijem se poslovnom planu ukazuje na to da će se dio njegovih aktivnosti temeljiti na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana u drugoj državi članici te ako se u tom poslovnom planu također ukazuje na to da će te aktivnosti vjerojatno biti relevantne za tržište države članice domaćina, nadzorno tijelo matične države članice o tome obavješćuje EIOPA-u i nadzorno tijelo relevantne države članice domaćina.

2.   Ako nadzorno tijelo matične države članice utvrdi pogoršanje financijskih uvjeta ili druge novonastale rizike koje predstavlja društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje provodi aktivnosti koje se temelje na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana i koje mogu imati prekogranični utjecaj, ono uz obavijest predviđenu u stavku 1. o tome također obavješćuje EIOPA-u i nadzorno tijelo relevantne države članice domaćina. Ako ima velike i opravdane bojazni u vezi sa zaštitom potrošača, nadzorno tijelo države članice domaćina može također obavijestiti nadzorno tijelo relevantne matične države članice. Ako nije moguće pronaći bilateralno rješenje, nadzorna tijela mogu predmet uputiti EIOPA-i i zatražiti njezinu pomoć.

3.   Obavijesti iz stavaka 1. i 2. moraju biti dovoljno detaljne kako bi se omogućila pravilna procjena.

4.   Obavijestima iz stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje mandat za provođenje nadzora nadzornih tijela matične države članice i države članice domaćina iz ove Direktive.

Članak 152.b

Platforme za suradnju

1.   U slučaju opravdanih bojazni o negativnim učincima na ugovaratelje osiguranja EIOPA može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev relevantnog nadzornog tijela ili više njih, uspostaviti platformu za suradnju i koordinirati tom platformom s ciljem jačanja razmjene informacija i unapređenja suradnje među relevantnim nadzornim tijelima ako pojedino društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje provodi ili namjerava provoditi aktivnosti koje se temelje na slobodi pružanja usluga ili slobodi poslovnog nastana i ako:

(a)

su takve aktivnosti relevantne za tržište države članice domaćina;

(b)

je nadzorno tijelo matične države članice poslalo obavijest u skladu s člankom 152.a stavkom 2. o pogoršanju financijskih uvjeta ili drugim novonastalim rizicima; ili

(c)

je predmet upućen EIOPA-i u skladu s člankom 152.a stavkom 2.

2.   Stavkom 1. ne dovodi se u pitanje pravo relevantnih nadzornih tijela da uspostave platformu za suradnju ako su sva suglasna s njezinom uspostavom.

3.   Uspostavom platforme za suradnju na temelju stavaka 1. i 2. ne dovodi se u pitanje mandat za provođenje nadzora nadzornih tijela matične države članice i države članice domaćina iz ove Direktive.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 35. Uredbe (EU) br. 1094/2010, relevantna nadzorna tijela na zahtjev EIOPA-e pravodobno pružaju sve potrebne informacije kako bi se omogućilo pravilno funkcioniranje platforme za suradnju.”;

4.

članak 231. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadzornik grupe bez odgode obavješćuje ostale članove kolegija nadzornika, uključujući EIOPA-u, o primitku zahtjeva i tim članovima prosljeđuje potpuni zahtjev, uključujući dokumentaciju koju je društvo dostavilo. EIOPA može, na zahtjev jednog ili više dotičnih nadzornih tijela, nadzornom tijelu ili nadzornim tijelima pružiti tehničku pomoć u vezi s odlukom o predmetnom zahtjevu, na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1094/2010.”;

(b)

u stavku 3. trećem podstavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ako EIOPA ne donese odluku iz drugog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe donosi konačnu odluku.”;

5.

u članku 237. stavku 3. trećem podstavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ako EIOPA ne donese odluku iz drugog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1094/2010, nadzornik grupe donosi konačnu odluku.”;

6.

u članku 248. stavku 4. treći podstavak briše se.

Članak 3.

Izmjene Direktive (EU) 2015/849

Direktiva (EU) 2015/849 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija osigurava da izvješće iz stavka 1. bude stavljeno na raspolaganje državama članicama i obveznicima kako bi im pomogla u utvrđivanju i razumijevanju rizika od pranja novca i financiranja terorizma te upravljanju njima i njihovu smanjivanju te kako bi omogućila drugim dionicima, između ostalih nacionalnim zakonodavcima, Europskom parlamentu, europskom nadzornom tijelu (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) (EBA), osnovanom Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (*2), te predstavnicima financijsko-obavještajnih jedinica (FOJ-evi) EU-a, da bolje razumiju te rizike. Izvješće se objavljuje najkasnije šest mjeseci nakon što je stavljeno na raspolaganje državama članicama, osim dijelova izvješća koji sadržavaju povjerljive informacije.

(*2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 129.).”;"

(b)

u stavku 5. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Nakon toga EBA donosi mišljenje svake dvije godine.”;

2.

članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„O identitetu tog tijela ili opisu mehanizma obavješćuje se Komisiju, EBA-u i druge države članice.”;

(b)

u stavku 5. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Države članice rezultate svojih procjena rizika, uključujući njihova ažuriranja, stavljaju na raspolaganje Komisiji, EBA-i i drugim državama članicama.”;

3.

u članku 17. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Do 26. lipnja 2017. europska nadzorna tijela izdaju smjernice namijenjene nadležnim tijelima te kreditnim institucijama i financijskim institucijama u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o čimbenicima rizika koje treba uzeti u obzir i mjerama koje treba poduzeti u situacijama u kojima su primjerene pojednostavnjene mjere dubinske analize stranke. Od 1. siječnja 2020. EBA izdaje takve smjernice prema potrebi.”;

4.

u članku 18. stavku 4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Do 26. lipnja 2017. europska nadzorna tijela izdaju smjernice namijenjene nadležnim tijelima te kreditnim institucijama i financijskim institucijama u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o čimbenicima rizika koje treba uzeti u obzir i mjerama koje treba poduzeti u situacijama u kojima su primjerene pojačane mjere dubinske analize stranke. Od 1. siječnja 2020. EBA izdaje takve smjernice prema potrebi.”;

5.

u članku 41. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Obrada osobnih podataka iz ove Direktive podliježe uredbama (EU) 2016/679 (*3) i (EU) 2018/1725 (*4) Europskog parlamenta i Vijeća.

(*3)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)."

(*4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).”;"

6.

članak 45. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Države članice i EBA međusobno se informiraju o slučajevima u kojima se pravom treće zemlje ne dopušta provedba politika i postupaka koji se zahtijevaju u skladu sa stavkom 1. U takvim slučajevima može se poduzeti koordinirano djelovanje kako bi se pronašlo rješenje. Prilikom utvrđivanja koje treće zemlje ne dopuštaju provedbu politika i postupaka koji se zahtijevaju u skladu sa stavkom 1. države članice i EBA uzimaju u obzir sva pravna ograničenja koja bi mogla ometati pravilnu provedbu tih politika i postupaka, uključujući tajnost, zaštitu podataka i druga ograničenja kojima se ograničava razmjena informacija koje bi u tu svrhu mogle biti relevantne.”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   EBA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju vrsta dodatnih mjera iz stavka 5. i minimalno djelovanje koje trebaju poduzeti kreditne institucije i financijske institucije kada pravom treće zemlje nije dopuštena provedba mjera koje se zahtijevaju u skladu sa stavcima 1. i 3.

EBA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 26. prosinca 2016.”;

(c)

stavak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„10.   EBA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda o kriterijima za utvrđivanje okolnosti u kojima je imenovanje središnje kontaktne točke na temelju stavka 9. primjereno i o određivanju funkcija središnje kontaktne točke.

EBA Komisiji dostavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka do 26. lipnja 2017.”;

7.

članak 48. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1.a drugom podstavku treća rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Financijska nadzorna tijela država članica također služe kao kontaktna točka za EBA-u.”;

(b)

u stavku 10. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„10.   Do 26. lipnja 2017. europska nadzorna tijela izdaju smjernice namijenjene nadležnim tijelima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 o značajkama pristupa nadzoru koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na riziku. Od 1. siječnja 2020. EBA izdaje takve smjernice prema potrebi.”;

8.

u poglavlju VI. odjeljku 3. pododjeljku II. naslov se zamjenjuje sljedećim:

Suradnja s EBA-om”;

9.

članak 50. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 50.

Nadležna tijela pružaju EBA-i sve potrebne informacije za izvršavanje njezinih dužnosti na temelju ove Direktive.”;

10.

članak 62. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela obavješćuju EBA-u o svim administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima kreditnim institucijama i financijskim institucijama u skladu s člancima 58. i 59., kao i o mogućim povezanim žalbama i njihovim ishodima.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   EBA održava internetske stranice s poveznicama na svaku objavu nadležnog tijela o administrativnim sankcijama i mjerama uvedenima kreditnim institucijama i financijskim institucijama u skladu s člankom 60. te navodi razdoblje za koje svaka država članica objavljuje administrativne sankcije i mjere.”.

Članak 4.

Prenošenje

1.   Države članice do 30. lipnja 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

2.   Države članice do 30. lipnja 2020. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s člankom 2. točkom 1. ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice mjere u vezi s člankom 1. primjenjuju od 1. siječnja 2022., a mjere u vezi s člancima 2. i 3.primjenjuju od 30. lipnja 2021. Države članice primjenjuju mjere u vezi s člankom 2. točkom 1. najkasnije od 1. srpnja 2020.

4.   Kada države članice donose odredbe iz stavaka 1. i 2., one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 18. prosinca 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL C 251, 18.7.2018., str. 2.

(2)  SL C 227, 28.6.2018., str. 63.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 2. prosinca 2019.

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(5)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(6)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(7)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(9)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 129.).

(10)  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).