5.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 33/32


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/178

оd 16. studenoga 2018.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u ležajevima i tuljcima ležajeva za primjenu u određenoj necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava određene opasne tvari navedene u Prilogu II. toj direktivi. Taj se zahtjev ne primjenjuje na primjene navedene u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU.

(2)

U Prilogu I. Direktivi 2011/65/EU navode se različite kategorije električne i elektroničke opreme na koje se primjenjuje ta direktiva.

(3)

Olovo je ograničena tvar navedena u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU. Komisija je u srpnju 2015. u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2011/65/EU zaprimila zahtjev za izuzeće za kategoriju 11, koje treba navesti u Prilogu III., za uporabu olova u ležajevima i tuljcima ležajeva u motorima s unutarnjim izgaranjem pogonjenima dizelskim gorivom ili plinom koji se upotrebljavaju u necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu.

(4)

Ležajevi i tuljci ležajeva koji sadržavaju olovo nužni su za postizanje zadovoljavajuće pouzdanosti u smislu otpornosti na zaribavanje, prilagodljivosti, ugradivosti i otpornosti na čestice nečistoće u velikim motorima i motorima koji rade u teškim ili zahtjevnim uvjetima, a namijenjeni su za necestovnu opremu za profesionalnu uporabu kao što su mobilni zračni kompresori, mobilna oprema za zavarivanje i mobilne dizalice.

(5)

Trenutačno na tržištu nisu dostupne alternative bez olova koje bi za primjenu u motorima necestovne opreme za profesionalnu uporabu nudile dovoljnu pouzdanost.

(6)

Zbog nedostatka pouzdanih zamjenskih rješenja, zamjena ili eliminacija olova je znanstveno i tehnički neizvediva za određene motore necestovne opreme za profesionalnu uporabu. Izuzeće je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i stoga se njime ne narušava zaštita okoliša i zdravlja koja je njome predviđena. Izuzeće za uporabu olova u ležajevima i tuljcima ležajeva u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem pogonjenima dizelskim gorivom ili plinom koji se upotrebljavaju u necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu trebalo bi stoga odobriti i dodati novi unos 42 u Prilog III. Direktivi 2011/65/EU. Kako bi se izbjeglo preklapanje područja primjene izuzeća unutar Priloga III. i osigurala pravna jasnoća, trebalo bi dodati da su primjene obuhvaćene unosom 6(c) Priloga III. isključene iz novog unosa 42 u Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU.

(7)

Budući da na tržištu još nisu dostupne pouzdane alternative za predmetne primjene niti je vjerojatno da će biti dostupne na tržištu u bliskoj budućnosti, izuzeće za kategoriju 11. Priloga I. Direktivi 2011/65/EU trebalo bi odobriti za maksimalno razdoblje valjanosti od pet godina počevši od 22. srpnja 2019., a to je datum na koji kategorija 11. ulazi u područje primjene članka 4. stavka 1. Direktive 2011/65/EU. S obzirom na rezultate tekućih nastojanja za pronalaženje pouzdane zamjene, razdoblje trajanja izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(8)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 21. srpnja 2019. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 22. srpnja 2019.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

U Prilog III. dodaje se unos 42:

„42

Olovo u ležajevima i tuljcima ležajeva u motorima s unutarnjim izgaranjem pogonjenima dizelskim gorivom ili plinom koji se upotrebljavaju u necestovnoj opremi za profesionalnu uporabu:

s ukupnim obujmom motora ≥ 15 litara;

ili

s ukupnim obujmom motora < 15 litara, a motor je konstruiran za rad u primjenama pri kojima od signala za paljenje do punog opterećenja mora proći manje od 10 sekundi; ili se redovito održavanje obično provodi u teškim i prljavim uvjetima na otvorenom, kao što je slučaj u primjenama za rudarenje, građevinarstvo i poljoprivredu.

Primjenjuje se na kategoriju 11., osim primjena koje su obuhvaćene unosom 6(c) ovog Priloga.

Istječe 21. srpnja 2024.”