17.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 15/18


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/68

od 16. siječnja 2019.

o utvrđivanju tehničkih specifikacija za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.a,

budući da:

(1)

Na temelju članka 4. stavka 1. Direktive 91/477/EEZ države članice dužne su osigurati da su vatreno oružje i njegovi bitni dijelovi, bilo stavljeni na tržište kao dio vatrenog oružja ili zasebno, opremljeni jasnom, trajnom i jedinstvenom oznakom. Člankom 4. stavkom 2. te Direktive utvrđuju se podaci koje treba sadržavati oznaka kako bi se povećala sljedivost vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova te olakšalo njihovo slobodno kretanje. Za vrlo male bitne dijelove, informacije koje oznaka mora sadržavati ograničene su na serijski broj ili na alfanumeričku ili digitalnu oznaku. Člankom 4. stavkom 4. te Direktive od država članica zahtijeva se održavanje sustava baze podataka u koji su dužne evidentirati sve informacije potrebne za praćenje i identifikaciju vatrenog oružja, uključujući informacije o oznaci dodijeljenoj vatrenom oružju i njegovim bitnim dijelovima, kao i informacije o mogućim prepravljanjima ili modifikacijama vatrenog oružja zbog kojih se mijenja njegova kategorija ili potkategorija, poput podataka o subjektu koji je zamijenio ili modificirao bitni dio.

(2)

U slučaju transfera iz vladinih zaliha u trajnu civilnu uporabu, oznaka mora sadržavati i identitet subjekta koji obavlja transfer. Osim ako je identitet već naveden kao dio postojeće oznake, on mora biti uključen u slučaju transfera u civilnu uporabu.

(3)

Na temelju Direktive 91/477/EEZ države članice dužne su i pobrinuti se da je svako osnovno pakiranje cjelovitog streljiva označeno tako da se na njemu nalazi naziv proizvođača, identifikacijski broj serije (lota), kalibar i vrsta streljiva. S obzirom na trenutačnu tržišnu praksu u pogledu pakiranja streljiva i na trenutačni razvoj tehnologije, u ovoj fazi nije potrebno utvrditi tehničke specifikacije za tu oznaku. Ova se Direktiva stoga treba primjenjivati samo na označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova (uključujući vrlo male bitne dijelove).

(4)

Odgovarajuća veličina fonta na oznakama ključna je za ostvarivanje cilja sve veće sljedivosti vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova. Stoga bi u tehničkim specifikacijama trebalo utvrditi najmanju dopuštenu veličinu fonta, čega bi se države članice morale pridržavati pri utvrđivanju veličine fonta za te oznake u svojem nacionalnom pravu.

(5)

Uzimajući u obzir Međunarodni standard za nadzor malog oružja (ISACS) o označivanju i evidencijama, trebalo bi zahtijevati da se oznake kućišta i uvodnika izrađenih od nemetalnih materijala vrste koja ugrožava jasnoću i trajnost oznake (na primjer, kućišta ili uvodnici od određenih kategorija polimera) moraju navesti na metalnoj pločici koja je trajno ugrađena u materijal kućišta ili uvodnika. Države članice trebale bi moći dopustiti uporabu nekih drugih tehnika, kao što je duboko lasersko graviranje, koje osiguravaju jednaku razinu jasnoće i trajnosti oznaka na kućištima i uvodnicima izrađenima od nemetalnih materijala.

(6)

Kako bi se olakšala sljedivost vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova u sustavima baza podataka država članica, države članice bi pri utvrđivanju pisma koje se smije upotrebljavati za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova trebale imati mogućnost izbora isključivo između latiničnog, ćiriličnog ili grčkog pisma. Slično tome, izbor brojčanih sustava koji se mogu upotrebljavati za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova trebao bi biti ograničen na arapske ili rimske brojke, kako odredi svaka država članica.

(7)

Ovom Direktivom ne dovodi se u pitanje članak 3. Direktive 91/477/EEZ.

(8)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (2), države članice obvezale su se, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o mjerama prenošenja priložiti jedan dokument ili više njih u kojima se objašnjava odnos između dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata prenošenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 13.b stavkom 1. Direktive 91/477/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na vatreno oružje i njegove bitne dijelove, ali se ne primjenjuje na osnovna pakiranja cjelovitog streljiva.

Članak 2.

Tehničke specifikacije za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova

Države članice osiguravaju da oznaka propisana člankom 4. Direktive 91/477/EEZ zadovoljava tehničke specifikacije utvrđene u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 3.

Odredbe o prenošenju

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 17. siječnja 2020. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(2)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

Tehničke specifikacije za označivanje vatrenog oružja i njegovih bitnih dijelova

1.

Veličina fonta koja se upotrebljava na oznakama jest ona koju je propisala država članica. Veličina ili najmanja dopuštena veličina koju utvrđuje svaka država članica iznosi barem 1,6 mm. Prema potrebi, manja veličina fonta smije se upotrebljavati za označivanje bitnih dijelova koji su premali za označivanje u skladu s člankom 4. Direktive 91/477/EEZ.

2.

Za kućišta ili uvodnike izrađene od nemetalnih materijala vrste koju utvrđuje država članica, oznaka se navodi na metalnoj pločici koja je trajno ugrađena u materijal kućišta ili uvodnika, tako da:

(a)

pločicu nije moguće jednostavno ili lako ukloniti i

(b)

da se uklanjanjem pločice uništava dio kućišta ili uvodnika.

Države članice usto mogu dopustiti upotrebu drugih tehnika za označivanje takvih kućišta ili uvodnika, pod uvjetom da se tim tehnikama osigurava jednaka razina jasnoće i trajnosti oznake.

Pri utvrđivanju nemetalnih materijala za potrebe ove specifikacije države članice uzimaju u obzir u kojoj mjeri se tim materijalom može ugroziti jasnoća i trajnost oznake.

3.

Pismo koje se upotrebljava za označivanje utvrđuje država članica. Dopuštena pisma koja utvrđuju države članice su latinično, ćirilično ili grčko pismo.

4.

Brojčani sustav koji se upotrebljava za označivanje utvrđuje država članica. Dopušteni brojčani sustavi koje utvrđuju države članice su arapski ili rimski brojčani sustavi.