17.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 129/37


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2019/794

оd 15. svibnja 2019.

o koordiniranom programu kontrole s ciljem utvrđivanja raširenosti određenih tvari koje migriraju u hranu iz materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3519)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere sukladnosti sa zakonom o hrani i hrani za životinje, te s pravilima o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 53.,

nakon savjetovanja sa Stalnim odborom za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

budući da:

(1)

Člankom 53. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Komisija se ovlašćuje da, kada se to smatra potrebnim, preporuči koordinirane programe kontrole organizirane na ad hoc osnovi s ciljem procjene stupnja rizika u vezi s hranom, hranom za životinje i životinjama.

(2)

Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđeni su opći zahtjevi za sigurnost materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom („materijali u dodiru s hranom”), posebno kada je riječ o prijenosu sastojaka materijala u dodiru s hranom u hranu. Osim toga, u skladu s člankom 5. stavkom 1. te uredbe određene su posebne mjere za skupine materijala u dodiru s hranom. Konkretno, za plastične materijale u dodiru s hranom utvrđen je popis odobrenih tvari na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 (3). Neke od tih odobrenih tvari podliježu i ograničenjima, uključujući posebna ograničenja migracije (SML), čime se ograničava njihova migracija u ili na hranu.

(3)

Informacije dostupne u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, koje se dostavljaju u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4), upućuju na niz neusklađenosti kada je riječ o migracijama određenih tvari iz materijala u dodiru s hranom. Međutim, zasad nema informacija na temelju kojih bi se na odgovarajući način utvrdila raširenost u hrani tih tvari koje migriraju iz materijala u dodiru s hranom.

(4)

Primarni aromatski amini („PAA”) skupina su spojeva od kojih su neki karcinogeni, dok se za druge sumnja da su karcinogeni. PAA mogu u materijalima u dodiru s hranom nastati iz odobrenih materijala, kao posljedica nečistoća, proizvoda razgradnje i upotrebe azo boja za bojanje materijala. U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 10/2011 utvrđuje se da primarni aromatski amini ne smiju iz plastičnih materijala i predmeta migrirati u hranu ili modelnu otopinu. Osim toga, Zajednički istraživački centar Europske komisije utvrdio je da se primarni aromatski amini javljaju u obojenim papirnatim ubrusima u koncentracijama koje su dovoljno velike da bi ih se pratilo.

(5)

Formaldehid (FCM br. 98) tvar je odobrena na razini Unije za upotrebu u proizvodnji plastičnih materijala u dodiru s hranom. Međutim, na njega se primjenjuje SML koji iznosi 15 mg/kg (izraženo kao ukupni formaldehid i heksametilentetramin).

(6)

Uredbom Komisije (EU) br. 284/2011 (5) utvrđuju se posebni uvjeti i detaljni postupci za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Hong Konga, među ostalim obvezni fizički pregledi 10 % pošiljaka koje provode države članice. Uredba je donesena na temelju brojnih slučajeva neusklađenosti uzrokovanih otpuštanjem visokih razina PAA iz poliamida i formaldehida iz melamina u plastičnim materijalima u dodiru s hranom.

(7)

Nedavna analiza podataka prikupljenih na temelju kontrola provedenih na mjestu uvoza u Europsku uniju i dostavljenih u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 284/2011 upućuje na smanjenje neusklađenosti tih proizvoda. Međutim, podaci iz sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje dobiveni na temelju rezultata analize uzroka s tržišta pokazuju da su neki od tih proizvoda i dalje neusklađeni. Osim toga iz prikupljenih informacija je vidljivo da podrijetlo tih proizvoda nije ograničeno na Kinu i Hong Kong. Stoga je primjereno da se uz kontrole koje se provode u skladu s Uredbom (EU) br. 284/2011 kontroliraju i razine PAA i formaldehida.

(8)

Melamin (FCM br. 239) je također tvar odobrena za proizvodnju plastičnih materijala u dodiru s hranom i na nju se primjenjuje SML koji iznosi 2,5 mg/kg. Osim formaldehida bilježi se i migracija melamina iz plastičnih kuhinjskih proizvoda od melamina. Stoga je primjereno kontrolirati razine melamina koji migrira iz istih uzoraka.

(9)

Fenol (FCM br. 241) je tvar odobrena za upotrebu kao monomer u proizvodnji plastičnih materijala u dodiru s hranom, a može se upotrebljavati i za proizvodnju drugih vrsta materijala koji dolaze u dodir s hranom, među ostalim epoksidnih smola koje se upotrebljavaju u lakovima i premazima. Na plastične materijale u dodiru s hranom primjenjuje se SML koji iznosi 3 mg/kg, koji je uveden Uredbom Komisije (EU) 2015/174 (6) na temelju ponovne ocjene Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”). Agencija je u svojem mišljenju smanjila prihvatljivi dnevni unos sa 1,5 mg/kg tjelesne mase na 0,5 mg/kg uz napomenu da osim materijala u dodiru s hranom postoji mnogo izvora izloženosti fenolu koji mogu pridonijeti razini izloženosti koja doseže ili premašuje prihvatljivi dnevni unos. Stoga je zbog mogućih prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa primjereno kontrolirati razine fenola.

(10)

Tvar 2,2-bis (4-hidroksifenil)propan (FCM br. 151), poznata kao bisfenol A („BPA”), odobrena je za upotrebu kao monomer u proizvodnji plastičnih materijala u dodiru s hranom, ali se upotrebljava i za proizvodnju drugih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, među ostalim epoksidnih smola koje se upotrebljavaju u lakovima i premazima. Nedavno je na temelju ponovne ocjene Agencije, koja je utvrdila manji prihvatljivi privremeni dnevni unos u odnosu na prethodni, Uredbom Komisije (EU) 2018/213 (7) uveden novi SML za plastične materijale u dodiru s hranom, koji iznosi 0,05 mg/kg, a primjenjuje se i na lakove i premaze. Stoga je primjereno kontrolirati te materijale u dodiru s hranom kako bi se utvrdila usklađenost migracije BPA-a s novim SML-om.

(11)

Osim BPA-a u materijalima u dodiru s hranom mogu se upotrebljavati ili iz njih mogu migrirati i drugi bisfenoli. Konkretno, 4,4′-dihidroksidifenil sulfon, poznat kao bisfenol S („BPS”, FCM br. 154), upotrebljava se kao monomer u proizvodnji plastike od polietersulfona i odobren je za upotrebu u proizvodnji plastičnih materijala u dodiru s hranom u Uniji sa SML-om koji iznosi 0,05 mg/kg. Nisu dostupne novije informacije o njegovoj mogućoj migraciji u hranu, a informacije o njegovoj mogućoj upotrebi ili migraciji iz lakiranih ili prevučenih materijala u dodiru s hranom nepotpune su. Stoga je radi provjere raširenosti migracije BPS-a u hranu primjereno kontrolirati materijale iz kojih bi on mogao migrirati.

(12)

Ftalatni esteri („ftalati”) skupina su tvari koje se često upotrebljavaju kao plastifikatori i pomoćne tvari u postupku proizvodnje. Pet ftalata odobreno je za upotrebu u plastičnim materijalima u dodiru s hranom, uključujući di-butilftalat („DBP”, FCM br. 157), butil-benzil-ftalat („BBP”, FCM br. 159), bis(2-etilheksil)ftalat („DEHP”, FCM br. 283), diizononil ftalat („DINP”, FCM br. 728) i diizodecil ftalat („DIDP”, FCM br. 729). Ti ftalati su zajedno s nizom drugih tvari obuhvaćeni skupnim ograničenjem sa SML-om (T) koji iznosi 60 mg/kg. Na DBP, BBP i DEHP primjenjuju se i pojedinačni SML-ovi, a za DINP i DIDP postoji skupno ograničenje koje iznosi 9 mg/kg. Koncentracija tih pet ftalata ograničena je i u proizvodima za skrb o djeci koji su namijenjeni hranjenju kako je utvrđeno u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8). Povrh činjenice da rezultati iz sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje upućuju na neusklađenost sa SML-ovima, u plastičnim materijalima u dodiru s hranom još je moguće naći ftalate koji nisu odobreni za upotrebu u njima i koji mogu migrirati u hranu. Stoga je zbog moguće neusklađenosti primjereno kontrolirati razine ftalata.

(13)

Osim ftalata u materijalima u dodiru s hranom kao plastifikatori upotrebljavaju se i druge tvari koje ne sadržavaju ftalate. Epoksidirano sojino ulje („ESMBO”, FCM br. 532), 1,2-cikloheksandikarboksilna kiselina diizononil ester („DINCH”, FCM br. 775) i tereftalna kiselina, bis(2-etilheksil)ester („DEHTP” ili „DOTP”, FCM br. 798) dopušteni su za upotrebu u proizvodnji plastičnih materijala u dodiru s hranom i uključeni u skupinu na koju se primjenjuje SML (T) koji iznosi 60 mg/kg. Osim toga, na DEHTP i ESBO primjenjuje se pojedinačni SML koji iznosi 60 mg/kg, osim u slučaju PVC brtvila koja se upotrebljavaju za zatvaranje staklenki koje sadržavaju hranu za dojenčad i malu djecu kada SML za ESBO iznosi 30 mg/kg. Države članice i Švicarska u prethodnim su kontrolama utvrdile neusklađenosti koje se odnose na migraciju ESBO-a s poklopaca staklenki. Budući da postoje naznake da se DINCH i DEHTP mogu upotrebljavati kao zamjena za ftalate i da informacija o njihovoj migraciji u hranu ima vrlo malo ili ih uopće nema, primjereno je provjeriti raširenost tih tvari koje migriraju u hranu.

(14)

Perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari(„PFAS”) skupina su spojeva koja obuhvaća perfluorooktansku kiselinu („PFOA”) i perfluorooktan sulfonat („PFOS”). Zbog svojih amfifilnih svojstava ti se fluorirani spojevi upotrebljavaju u proizvodnji premaza koji odbijaju vodu i masnoće, kao što su oni koji se upotrebljavaju na ambalaži prehrambenih proizvoda od papira i kartona. Informacije iz nekih država članica upućuju na moguću zabrinutost zbog razina tih tvari u ambalaži od papira i kartona. Osim toga, na temelju Uredbe Komisije (EU) 2017/1000 (9) upotreba PFOA-a u proizvodnji i stavljanju na tržište proizvoda, uključujući materijale i predmete u dodiru s hranom, ograničava se od 4. srpnja 2020. Stoga je primjereno dodatno istražiti raširenost tih tvari u materijalima u dodiru s hranom.

(15)

Metali i legure upotrebljavaju se u materijalima i predmetima u dodiru s hranom, među ostalim u kuhinjskom i stolnom priboru te opremi za obradu hrane. Na razini Unije utvrđen je niz SML-ova za metale koji migriraju iz plastičnih materijala u dodiru s hranom, ali informacije iz sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje upućuju na brojne neusklađenosti metalnog kuhinjskog i stolnog pribora, koje se temelje na ocjenama rizika ili nacionalnom zakonodavstvu. S obzirom na to da su opasnosti od određenih metala kao što su olovo i kadmij dobro utvrđene, primjereno je provoditi kontrole migracije metala u hranu i poboljšati razumijevanje raširenosti migracije metala, među ostalim posebno iz uvezenih materijala i predmeta u dodiru s hranom te tradicionalnih i zanatskih proizvoda.

(16)

Kako bi se osigurala opća inertnost i sigurnost plastičnih materijala u dodiru s hranom, ukupno ograničenje migracije (OML) utvrđeno je tako da se ograniči ispuštanje nehlapljivih sastojaka u hranu, uključujući čestice kao što su mikrovlakna. Budući da se zbog zaštite okoliša konvencionalne plastične materijale i predmete nastoji zamijeniti drugima, radi smanjenja utjecaja na okoliš kao punila u kombinaciji s plastikom upotrebljavaju se aditivi iz prirodnih izvora. Kako bi se provjerilo je li poštovana dobra proizvođačka praksa i jesu li plastični materijali i predmeti u dodiru s hranom dovoljno inertni, primjereno je kontrolirati ukupnu migraciju.

(17)

Kako bi se osigurala jedinstvena primjena ove Preporuke i ostvarili pouzdani i usporedivi rezultati kontrola, Referentni laboratorij Europske unije (EU-RL) za materijale koji dolaze u dodir s hranom trebao bi prema potrebi pomoći državama članicama u provedbi ove Preporuke.

(18)

Kako bi se što bolje iskoristile dostupne informacije o raširenosti tvari koje migriraju iz materijala u dodiru s hranom, prije početka primjene ove Preporuke države članice trebalo bi potaknuti da dostave najnovije prikupljene relevantne podatke. Kako bi se osigurala pouzdanost rezultata i njihova usklađenost s rezultatima iz ovog programa kontrole, potrebno je navesti samo rezultate dobivene u skladu s relevantnim pravilima o uzorkovanju i analizi materijala u dodiru s hranom te propisima o službenim kontrolama.

(19)

Glavni je cilj ove Preporuke utvrditi raširenost tvari koje migriraju u hranu iz materijala i predmeta u dodiru s hranom ili raširenost tih tvari u materijalima ili predmetima u dodiru s hranom. Namjena mu nije pridonijeti razumijevanju razina izloženosti. Podatke zato treba dostaviti u zajedničkom formatu kako bi se zajamčilo njihovo dosljedno usklađivanje i prikupljanje.

(20)

Nadležna tijela država članica trebala bi prema potrebi razmotriti provedbene mjere u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i postupcima.

(21)

Na temelju informacija o raširenosti tih tvari koje se prikupe u kontekstu ove Preporuke trebalo bi odlučiti jesu li potrebne buduće mjere, prije svega radi visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača. Takve buduće mjere mogu obuhvaćati dodatne mjere kontrole tvari iz plastičnih materijala za koje postoje posebne mjere na razini EU-a. Osim toga, rezultati mogu pridonijeti stvaranju baze podataka na temelju koje bi se osmislili budući prioriteti u kontekstu ocjene propisa o materijalima u dodiru s hranom, prije svega o materijalima za koje na razini EU-a još ne postoje posebne mjere.

(22)

Provedbom tog koordiniranog plana kontrole ne dovode se u pitanje druge službene kontrole koje provode države članice u okviru nacionalnih programa kontrole kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Države članice trebale bi provesti koordinirani plan kontrole materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom kako je navedeno u Prilogu ovoj Preporuci. Koliko je to moguće, trebalo bi se pridržavati najmanjeg ukupnog broja uzoraka koji je preporučen u Prilogu.

2.

Države članice trebale bi dostaviti izvješće o rezultatima službenih kontrola provedenih u skladu s Prilogom.

3.

Države članice trebale bi izvijestiti i o rezultatima svih prethodnih kontrola provedenih u razdoblju od pet godina prije 1. siječnja 2019. Te bi se kontrole trebale odnositi na tvari iz materijala i predmeta koji su u dodiru s hranom ili tvari koje iz tih materijala ili predmeta migriraju, a koje su obuhvaćene ovom Preporukom, i trebale bi se provoditi u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i službenim kontrolama. O rezultatima bi trebalo izvijestiti u skladu s Prilogom.

4.

U slučaju neusklađenosti države članice trebale bi razmotriti dodatne provedbene mjere u skladu s člankom 54. Uredbe (EZ) br. 882/2004. Ne dovodeći u pitanje ostale zahtjeve u vezi s izvješćivanjem, Komisiju u kontekstu ove Preporuke ne bi trebalo izvješćivati o takvim provedbenim mjerama.

5.

Ova je Preporuka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011., str. 1.).

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Konga, Kina (SL L 77, 23.3.2011., str. 25.).

(6)  Uredba Komisije (EU) 2015/174 оd 5. veljače 2015. o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 10/2011 o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 30, 6.2.2015., str. 2.).

(7)  Uredba Komisije (EU) 2018/213 оd 12. veljače 2018. o uporabi bisfenola A u lakovima i premazima koji dolaze u dodir s hranom i o izmjeni Uredbe (EU) br. 10/2011 u pogledu uporabe te tvari u plastičnim materijalima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 41, 14.2.2018., str. 6.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Uredba Komisije (EU) 2017/1000 оd 13. lipnja 2017. o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu perfluorooktanske kiseline (PFOA), njezinih soli i tvari srodnih PFOA-i (SL L 150, 14.6.2017., str. 14.).


PRILOG

MJERE I OPSEG KOORDINIRANOG PROGRAMA KONTROLE

1.   Cilj

Opći je cilj programa kontrole utvrditi raširenost tvari koje migriraju u hranu iz materijala u dodiru s hranom ili prisutnost tih tvari u materijalima u dodiru s hranom. Stoga bi nadležna tijela država članica trebala provoditi službene kontrole kako bi se na tržištu Europske unije utvrdila raširenost

migracije ciljanih tvari iz materijala u dodiru s hranom;

ciljanih tvari u materijalima u dodiru s hranom;

ukupne migracije iz plastičnih materijala u dodiru s hranom.

2.   Opis uzoraka i metodologija

U tablici u nastavku navedene su vrste materijala u dodiru s hranom koje je potrebno uzorkovati i tvari čiju je migraciju iz navedenih materijala u dodiru s hranom potrebno analizirati, osim u slučaju fluoriranih spojeva kada je potrebno analizirati količinu tvari u materijalu.

Uzorkovanje bi trebalo obuhvaćati mjesto uvoza materijala u dodiru s hranom iz trećih zemalja iako bi države članice trebale uzeti u obzir kontrole koje se već provode u skladu s Uredbom (EU) br. 284/2011. Države članice trebale bi provoditi i kontrole tržišta, uključujući uzorkovanje na veleprodajnim i distribucijskim mjestima kako bi omogućile pristup dovoljnoj količini uzoraka iz određene serije ili skupine te, prema potrebi, omogućile poduzimanje dodatnih mjera.

Analizu uzoraka trebali bi provoditi laboratoriji određeni u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004 uz potporu nacionalnih referentnih laboratorija u skladu s člankom 33. stavkom 2. točkom (e) te uredbe. Ako to nacionalni referentni laboratoriji zatraže, provedbu ove Preporuke trebao bi podupirati referentni laboratorij Europske unije u skladu s člankom 94. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Ako migraciju nije moguće utvrditi upotrebom hrane ili modelne otopine, raširenost bi trebalo utvrditi u materijalu, a najveću migraciju u hranu procijeniti izračunom ili modeliranjem.

Tvari koje treba ispitati

Materijal u dodiru s hranom koji se uzorkuje

Primarni aromatski amini (PAA)

Plastični stolni i kuhinjski pribor i tiskani materijali u dodiru s hranom, uključujući papir i karton

Formaldehid i melamin

Plastični stolni i kuhinjski pribor, uključujući nekonvencionalni plastični kuhinjski i stolni pribor, kao što su šalice za kavu koje se mogu upotrijebiti više puta i u kojima se u plastici upotrebljavaju aditivi koji se dobivaju iz prirodnih izvora kao što je bambus

Fenol

Plastični kuhinjski i stolni pribor; lakirani ili premazani materijali i tiskana ambalaža od plastike, papira i kartona

Bisfenoli uključujući BPA i BPS

Polikarbonatna plastika (BPA) i polietersulfonska plastika (BPS); premazana metalna ambalaža (npr. limenke, poklopci)

Ftalati i plastifikatori bez ftalata

Plastični materijali i predmeti, posebno proizvodi u kojima se upotrebljava polivinil klorid, kao što su toplooblikovane ploče, savitljive ambalaže i cijevi; poklopci i zatvarači

Fluorirani spojevi

Materijali i predmeti od papira i kartona, uključujući one koji se upotrebljavaju za zamatanje brze hrane, hrane za van i pekarskih proizvoda te vrećice za pripremu kokica u mikrovalnoj pećnici

Metali

Keramički, emajlirani, stakleni i metalni kuhinjski i stolni pribor, uključujući zanatski i tradicionalno proizvedene materijale i predmete

Ukupna migracija

Nekonvencionalni plastični kuhinjski i stolni pribor, kao što su šalice za kavu koje se mogu upotrijebiti više puta i u kojima se u plastici upotrebljavaju aditivi koji se dobivaju iz prirodnih izvora kao što je bambus

3.   Brojevi uzoraka

U tablici u nastavku naveden je preporučeni ukupni broj uzoraka koje za potrebe ovog koordiniranog programa kontrole treba ispitati u svakoj državi članici, odnosno državama članicama sudionicama.

Država članica

Preporučeni najmanji ukupni broj uzoraka

Belgija, Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija, Ujedinjena Kraljevina

100

Češka, Cipar, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Rumunjska

75

Danska, Irska, Grčka, Hrvatska, Litva, Austrija, Portugal, Švedska

50

Bugarska, Estonija, Latvija, Luksemburg, Malta, Slovenija, Slovačka, Finska

25

4.   Vremenski okvir kontrola

Kontrole bi se trebale provoditi od 1. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.

5.   Izvješćivanje

Rezultate bi Komisiji trebalo dostaviti do 29. veljače 2020. koristeći zajednički format.


(1)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.)