18.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/1915

od 14. listopada 2019.

o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a) u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 28. veljače 2011. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s Republikom Bjelarusom o sporazumu između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza („Sporazum”), usporedno s pregovorima o sporazumu o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave. Pregovori su uspješno zaključeni 17. lipnja 2019. parafiranjem Sporazuma razmjenom poruka e-pošte.

(2)

U Izjavi sa sastanka na vrhu Istočnog partnerstva od 7. svibnja 2009. Unija i partnerske zemlje izrazile su političku potporu liberalizaciji viznog režima u sigurnom i zaštićenom okruženju te su ponovno potvrdile svoju namjeru da u dogledno vrijeme poduzmu postupne korake za uspostavu bezviznog režima za svoje građane.

(3)

Svrha je Sporazuma pojednostaviti, na temelju reciprociteta, izdavanje viza građanima Unije i Bjelarusa za planirani boravak koji ne prelazi 90 dana tijekom bilo kojeg razdoblja od 180 dana.

(4)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ (1); Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ (2); Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(7)

Vijeće bi trebalo donijeti odluku o sklapanju Sporazuma na temelju procjene Komisije koja se odnosi na sigurnost i cjelovitost bjelaruskog sustava za izdavanje biometrijskih diplomatskih putovnica te na njihove tehničke specifikacije.

(8)

Sporazum bi trebalo potpisati, a zajedničke izjave priložene Sporazumu trebalo bi odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavljenju izdavanja viza, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (3).

Članak 2.

Zajedničke izjave priložene Sporazumu odobravaju se u ime Unije.

Članak 3.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 4.

Komisija procjenjuje sigurnost i cjelovitost bjelaruskog sustava za izdavanje biometrijskih diplomatskih putovnica te njihove tehničke specifikacije i obavješćuje Vijeće o toj procjeni. S obzirom na tu procjenu Vijeće donosi odluku o sklapanju Sporazuma.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. listopada 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

J. LEPPÄ


(1)  Odluka Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 131, 1.6.2000., str. 43.).

(2)  Odluka Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(3)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.