23.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 220/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1372

оd 19. kolovoza 2019.

o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja i izvješćivanja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 6026)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (1), a posebno njezin članak 21. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom 2007/2/EZ od država članica zahtijeva se da prate provedbu i upotrebu svojih infrastruktura za prostorne informacije te da izvješćuju o nizu pitanja koja se na to odnose. Odlukom Komisije 2009/442/EZ (2) provodi se Direktiva 2007/2/EZ u pogledu tog praćenja i izvješćivanja. Iskustvo iz prethodnih postupaka izvješćivanja i zaključci nedavnih evaluacija (evaluacija Direktive 2007/2/EZ u okviru programa REFIT (3), provjera primjerenosti izvješćivanja i praćenja politike EU-a u području okoliša (4)) ukazuju na potrebu za pojednostavnjenjem i racionalizacijom praćenja i izvješćivanja, potporom boljoj usporedbi napretka u provedbi u državama članicama te za omogućavanjem pregleda na nacionalnoj razini i razini EU-a, uz istodobno smanjenje administrativnog opterećenja povezanog s praćenjem i izvješćivanjem. Ažurirane informacije trebalo bi prikupljati na lakši i usporediv način koji je manje opterećujući za sve sudionike u izvješćivanju. Nadalje, znatan broj pokazatelja nije omogućavao jasan uvid u napredak u provedbi. Bilo ih je previše, a neki od njih nisu nužno bili pogodni. Odluku 2009/442/EZ trebalo bi stoga zamijeniti.

(2)

Praćenje bi se trebalo temeljiti na skupu pokazatelja izračunatih na temelju podataka prikupljenih od javnih tijela. Na temelju tih pokazatelja mjerit će se napredak u provedbi Direktive 2007/2/EZ u državama članicama te će se ocjenjivati uspješnost Direktive s obzirom na njezine ciljeve. Stoga su pokazatelji utvrđeni ovim aktom odabrani u skladu s generičkom intervencijskom logikom Direktive 2007/2/EZ i odnose se na zahtjeve za utvrđivanje potrebnih prostornih podataka (članak 3.), dokumentiranje utvrđenih prostornih podataka putem metapodataka (članak 4.), osiguravanje da su dokumentirani prostorni podaci dostupni na internetu putem mrežnih usluga kojima se omogućuje njihovo otkrivanje, pregledavanje i preuzimanje (članci 6. i 7.) te za organiziranje prostornih podataka u obliku interoperabilnih podatkovnih modela sa zajedničkim rječnikom (članak 5.).

(3)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje povezano s praćenjem, pokazatelji bi se trebali izračunavati na temelju metapodataka za skupove prostornih podataka i usluge prostornih podataka koje su države članice već uspostavile i objavile u skladu s člankom 5. Direktive 2007/2/EZ kako države članice ne bi bile obvezne ručno izračunavati pokazatelje i svake godine dostavljati popis skupova prostornih podataka i usluga prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u prilozima I., II. i III. Direktivi 2007/2/EZ kako je predviđeno Odlukom 2009/442/EZ. Pri izračunu pokazatelja za praćenje uzet će se u obzir samo metapodaci koje objavljuju države članice. Metapodatke koji nisu objavljeni nije moguće otkriti i ne doprinose infrastrukturi za prostorne informacije te će biti izostavljeni pri izračunu pokazatelja za praćenje.

(4)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje povezano s izvješćivanjem, države članice trebale bi izvješćivati samo o aspektima svoje infrastrukture za prostorne informacije koji su se promijenili od podnošenja posljednjeg izvješća u skladu s člankom 21. stavkom 3. Direktive 2007/2/EZ.

(5)

Kako bi se osigurao dosljedan i usporediv pristup praćenju i izvješćivanju u Uniji, države članice trebale bi pratiti barem zajednički podskup skupova prostornih podataka i izvješćivati o njihovoj raspoloživosti, dostupnosti i interoperabilnosti. Taj zajednički podskup trebao bi se sastojati od skupova prostornih podataka koje su države članice već upotrijebile za potrebe izvješćivanja u skladu s dijelovima zakonodavstva EU-a u području okoliša utvrđenima u Izvješću Komisije (5)„Mjere za pojednostavnjenje izvješćivanja o okolišu” koje je uslijedilo nakon sveobuhvatne provjere primjerenosti izvješćivanja i praćenja politike EU-a u području okoliša (6).

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju detaljna pravila za izvršavanje obveza država članica da prate provedbu i upotrebu svojih infrastruktura za prostorne informacije te da Komisiju izvješćuju o tom praćenju kako je utvrđeno u članku 21. stavcima 1. i 2. Direktive 2007/2/EZ.

Članak 2.

Zajedničke odredbe za praćenje i izvješćivanje

1.   Pokazatelji iz članaka od 3. do 7. izračunavaju se pomoću metapodataka skupova prostornih podataka i usluga prostornih podataka koje objavljuju države članice putem usluga za otkrivanje iz članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2007/2/EZ.

2.   U skladu s člankom 21. stavkom 1. Direktive 2007/2/EZ države članice sve rezultate praćenja stavljaju na raspolaganje javnosti na internetu ili upotrebom drugih odgovarajućih telekomunikacijskih sredstava.

Članak 3.

Praćenje raspoloživosti prostornih podataka i usluga

1.   Za mjerenje broja skupova prostornih podataka i usluga prostornih podataka upotrebljavaju se sljedeći pokazatelji:

(a)

broj skupova prostornih podataka za koje postoje metapodaci („DSi1,1”);

(b)

broj usluga prostornih podataka za koje postoje metapodaci („DSi1,2”).

2.   Za mjerenje broja skupova prostornih podataka koje država članica već upotrebljava za izvješćivanje Komisiji na temelju zakonodavstva u području okoliša upotrebljava se sljedeći pokazatelj: broj skupova prostornih podataka za koje metapodaci sadržavaju ključnu riječ iz registra koji je dostavila Komisija i u kojem se navodi da se skup prostornih podataka upotrebljava za izvješćivanje u skladu sa zakonodavstvom u području okoliša („DSi1,3”).

3.   Za mjerenje broja skupova prostornih podataka koji obuhvaćaju regionalno ili državno područje upotrebljavaju se sljedeći pokazatelji:

(a)

broj skupova prostornih podataka za koje metapodaci sadržavaju ključnu riječ iz registra koji je dostavila Komisija i u kojem se navodi da skup prostornih podataka obuhvaća regionalno područje („DSi1,4”);

(b)

broj skupova prostornih podataka za koje metapodaci sadržavaju ključnu riječ iz registra koji je dostavila Komisija i u kojem se navodi da skup prostornih podataka obuhvaća državno područje („DSi1,5”).

Članak 4.

Praćenje usklađenosti metapodataka s Uredbom Komisije (EZ) br. 1205/2008 (7)

Sljedeći pokazatelji upotrebljavaju se za mjerenje postotka metapodataka za skupove prostornih podataka i usluge prostornih podataka koje države članice objavljuju putem usluga za otkrivanje iz članka 11. stavka 1. točke (a) Direktive 2007/2/EZ i koji su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1205/2008 u pogledu metapodataka:

(a)

broj skupova prostornih podataka za koje su metapodaci u skladu s Uredbom (EZ) br. 1205/2008 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka za koje metapodaci postoje kako je navedeno pokazateljem „DSi1,1” („Mdi1,1”);

(b)

broj usluga prostornih podataka za koje su metapodaci u skladu s Uredbom (EZ) br. 1205/2008 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem usluga prostornih podataka za koje metapodaci postoje kako je navedeno pokazateljem „DSi1,2” („Mdi1,2”).

Članak 5.

Praćenje usklađenosti skupova prostornih podataka s Uredbom Komisije (EU) br. 1089/2010 (8) o interoperabilnosti

Sljedeći pokazatelji upotrebljavaju se za mjerenje postotka skupova prostornih podataka koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1089/2010 u pogledu interoperabilnosti skupova prostornih podataka:

(a)

broj skupova prostornih podataka koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1089/2010 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka kako je navedeno pokazateljem „DSi1,1” („DSi2”);

(b)

broj skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u Prilogu I. Direktivi 2007/2/EZ i koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1089/2010 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u tom prilogu („DSi2,1”);

(c)

broj skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u Prilogu II. Direktivi 2007/2/EZ i koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1089/2010 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u tom prilogu („DSi2,2”);

(d)

broj skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u Prilogu III. Direktivi 2007/2/EZ i koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1089/2010 pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka koji odgovaraju temama navedenima u tom prilogu („DSi2,3”).

Članak 6.

Praćenje dostupnosti skupova prostornih podataka putem usluga za pregledavanje i preuzimanje podataka

Sljedeći pokazatelji upotrebljavaju se za mjerenje postotka skupova prostornih podataka koji su dostupni putem usluga za pregledavanje iz članka 11. stavka 1. točke (b) Direktive 2007/2/EZ te usluga za preuzimanje podataka iz točke (c) te odredbe:

(a)

broj skupova prostornih podataka za koje postoje usluge za pregledavanje i preuzimanje pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka kako je navedeno pokazateljem DSi1,1 („NSi2”);

(b)

broj skupova prostornih podataka za koje postoji usluga za pregledavanje pomnožen sa sto i podijeljen s brojem skupova prostornih podataka kako je navedeno pokazateljem DSi1,1 („NSi2,1”);

(c)

broj skupova prostornih podataka za koje postoji usluga za preuzimanje pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem skupova prostornih podataka kako je navedeno pokazateljem DSi1,1 („NSi2,2”).

Članak 7.

Praćenje usklađenosti mrežnih usluga s Uredbom Komisije (EZ) br. 976/2009 (9)

Za mjerenje postotka mrežnih usluga iz članka 11. stavka 1. Direktive 2007/2/EZ koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 u vezi s mrežnim uslugama upotrebljavaju se sljedeći pokazatelji:

(a)

broj mrežnih usluga koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem mrežnih usluga („NSi4”);

(b)

broj usluga za otkrivanje koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem usluga za otkrivanje („NSi4,1”);

(c)

broj usluga za pregledavanje koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem usluga za pregledavanje („NSi4,2”);

(d)

broj usluga za preuzimanje podataka koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem usluga za preuzimanje podataka („NSi4,3”);

(e)

broj usluga za transformaciju koje su u skladu s Uredbom (EZ) br. 976/2009 pomnožen sa sto i podijeljen s ukupnim brojem usluga za transformaciju („NSi4,4”).

Članak 8.

Objavljivanje rezultata praćenja

Rezultati praćenja iz članka 21. stavka 1. Direktive 2007/2/EZ objavljuju se svake godine najkasnije 31. ožujka u vezi sa stanjem provedbe infrastrukture za prostorne informacije na dan 15. prosinca prethodne godine. Rezultati se ažuriraju najmanje jednom godišnje.

Članak 9.

Ažuriranje sažetih izvješća

Države članice dostavljaju Komisiji ažurirani sažeti prikaz iz članka 21. stavka 2. Direktive 2007/2/EZ. Sažeti prikaz ažurira se samo ako je nakon posljednjeg podnošenja došlo do promjena.

Članak 10.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2009/442/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 11.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. kolovoza 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/442/EZ od 5. lipnja 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzora i izvješćivanja (SL L 148, 11.6.2009., str. 18.).

(3)  SWD (2016) 273 final

(4)  COM (2017) 312 final i SWD(2017) 230

(5)  COM (2017) 312 final

(6)  SWD (2017) 230 final; cjelokupni popis nalazi se u Prilogu 1. dokumentu (odjeljak 8.1. dokumenta).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 1205/2008 od 3. prosinca 2008. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o metapodacima (SL L 326, 4.12.2008., str. 12.).

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(9)  Uredba Komisije (EZ) br. 976/2009 od 19. listopada 2009. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s mrežnim uslugama (SL L 274, 20.10.2009., str. 9.).