3.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/25


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1134

оd 1. srpnja 2019.

o izmjeni Odluke 2009/300/EZ i Odluke (EU) 2015/2099 u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4626)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

Valjanost ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za televizore te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije, utvrđenih u Odluci Komisije 2009/300/EZ (2), istječe 31. prosinca 2019.

(2)

Valjanost ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije, utvrđenih u Odluci Komisije (EU) 2015/2099 (3), istječe 18. studenoga 2019.

(3)

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za televizore utvrđena u Odluci 2009/300/EZ odnose se, kada je riječ o uštedama energije, na zahtjeve za označivanje energetske učinkovitosti i ekološki dizajn televizora koji su utvrđeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 642/2009 (4) i u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1062/2010 (5) koje se trenutačno preispituju s obzirom na tehnološki napredak.

(4)

U skladu sa zaključcima provjere prikladnosti (REFIT) znaka za okoliš EU-a od 30. lipnja 2017. (6), Komisija je, zajedno s Odborom Europske unije za znak za okoliš, procijenila važnost svake skupine proizvoda prije no što je predložila produljenje, predložila rješenja kako bi se poboljšale sinergije među skupinama proizvoda i povećala prihvaćenost znaka za okoliš EU-a te jamčila da se tijekom revizije odgovarajuća pažnja posvećuje usklađenosti relevantnih politika EU-a sa zakonodavstvom i znanstvenim dokazima. Provedena su i dodatna javna savjetovanja s dionicima.

(5)

U pogledu Odluke (EU) 2015/2099 ovom je procjenom potvrđena relevantnost i prikladnost trenutačnih ekoloških mjerila te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije.

(6)

U pogledu Odluke 2009/300/EZ ovom se procjenom treba dodatno razmotriti relevantnost i prikladnost mjerila do donošenja novih predloženih zahtjeva za označivanje energetske učinkovitosti i ekološki dizajn televizora, uključujući prijedloge za dodatne zahtjeve kojima se podupire Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i širi ciljevi kružnoga gospodarstva.

(7)

S obzirom na te okolnosti i kako bi se osiguralo dovoljno vremena za dovršetak procjene i moguću reviziju ili ukidanje trenutačnih ekoloških mjerila za televizore, razdoblje valjanosti postojećih mjerila za televizore i s njima povezanih zahtjeva za procjenu i verifikaciju trebalo bi produžiti do 31. prosinca 2020.

(8)

Kako bi se ostvarila stabilnost na tržištu, povećala prihvaćenost znaka za okoliš EU-a i sadašnjim nositeljima dozvola omogućilo da zadrže ostvarene pogodnosti znaka za okoliš EU-a za svoje proizvode, trebalo bi produžiti razdoblje valjanosti trenutačnih mjerila za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč te s njima povezane zahtjeve za procjenu i verifikaciju do 30. lipnja 2022.

(9)

Stoga je primjereno produljiti razdoblje valjanosti ekoloških mjerila za skupine proizvoda „televizori” i „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” te s njima povezanih zahtjeva za procjenu i verifikaciju.

(10)

U skladu s tim potrebno je izmijeniti Odluku 2009/300/EZ i Odluku (EU) 2015/2099.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 3. Odluke 2009/300/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚televizori’ i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju vrijede do 31. prosinca 2020.”.

Članak 2.

Članak 4. Odluke (EU) 2015/2099 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ekološka mjerila za skupinu proizvoda ‚uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč’ te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede do 30. lipnja 2022.”.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2019.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/300/EZ od 12. ožujka 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za televizore (SL L 82, 28.3.2009., str. 3.).

(3)  Odluka Komisije (EU) 2015/2099 od 18. studenoga 2015. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč (SL L 303, 20.11.2015., str. 75.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za ekološki dizajn televizora (SL L 191, 23.7.2009., str. 42.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (SL L 314, 30.11.2010., str. 64.).

(6)  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju provedbe Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) i Uredba (EZ) br. 66/2010 Parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a.