27.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 173/52


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1094

оd 17. lipnja 2019.

kojom se države članice ovlašćuju za donošenje određenih odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 4303)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

U odjeljku I.3. Priloga I. i odjeljku II.3. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ nalaze se popisi nacionalnih odstupanja kojima se dopušta da se uzmu u obzir posebne nacionalne okolnosti. Određene države članice zatražile su nekoliko novih nacionalnih odstupanja i nekoliko izmjena odobrenih odstupanja.

(2)

Ta bi odstupanja trebalo odobriti.

(3)

Budući da zbog toga treba prilagoditi odjeljak I.3. Priloga I. i odjeljak II.3. Priloga II., primjereno je, radi jasnoće, zamijeniti ih u cijelosti.

(4)

Direktivu 2008/68/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari osnovanog Direktivom 2008/68/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice navedene u Prilogu ovlaštene su da za prijevoz opasnih tvari unutar svojeg državnog područja provode odstupanja utvrđena u tom Prilogu.

Ta se odstupanja primjenjuju bez diskriminacije.

Članak 2.

Odjeljak I.3. Priloga I. i odjeljak II.3. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2019.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.


PRILOG

Prilozi I. i II. Direktivi 2008/68/EZ mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. odjeljak I.3. zamjenjuje se sljedećim:

„I.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označivanje odstupanja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO

=

cesta

a/bi/bii

=

članak 6. stavak 2. točka (a) / točka (b) podtočka i. / točka (b) podtočka ii.

MS

=

kratica za državu članicu

nn

=

redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

AT Austrija

RO-a-AT-1

Predmet: male količine svih klasa osim klasa 1, 6.2 i 7.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 3.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevoz opasnih tvari pakiranih u ograničenim količinama

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: do 30 kilograma ili litara opasnih tvari koje nisu razvrstane u prijevozne kategorije 0 ili 1, pakirane u ograničenim količinama u unutarnju ambalažu ili u paketima u skladu s ADR-om, ili tvari u čvrstom obliku koje se mogu zajedno pakirati u kutije kategorije X.

Krajnji korisnici smiju preuzimati te tvari u trgovini i vratiti ih, a prodavači ih smiju dostavljati krajnjim korisnicima ili ih prevoziti do svojih poslovnica.

Ograničenje po prijevoznoj jedinici je 333 kilograma ili litara, a dopuštena udaljenost prijevoza 100 km.

Kutije moraju biti jednoobrazno označene i popraćene pojednostavnjenom prijevoznom ispravom.

Primjenjuje se samo nekoliko odredaba o utovaru i rukovanju.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2022.

BE Belgija

RO-a-BE-1

Predmet: klasa 1 – male količine.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: točkom 1.1.3.6. količina eksploziva za rudarstvo koja se može prevoziti u običnom vozilu ograničena je na 20 kg.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: operaterima skladišta udaljenih od mjesta opskrbe moguće je odobriti prijevoz najviše 25 kg dinamita ili snažnih eksploziva i 300 detonatora u običnim motornim vozilima, što podliježe uvjetima koje utvrđuje služba za eksplozive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-a-BE-2

Predmet: prijevoz praznih neočišćenih spremnika u kojima su se nalazili proizvodi različitih klasa.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: napomena u prijevoznoj ispravi: ‚neočišćena prazna ambalaža koja je sadržavala proizvode različitih klasa’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 6-97.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-a-BE-3

Predmet: donošenje RO-a-UK-4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 4-2004.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-a-BE-4

Predmet: izuzeće od svih zahtjeva ADR-a povezanih s nacionalnim prijevozom najviše 1 000 rabljenih ionskih detektora dima od privatnih kućanstava do postrojenja za obradu u Belgiji preko mjesta za prikupljanje predviđenih u scenariju selektivnog prikupljanja detektora dima.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: svi zahtjevi.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kućanska uporaba ionskih detektora dima ne podliježe, u radiološkom smislu, propisanom nadzoru ako se radi o detektoru dima odobrenog tipa. Prijevoz tih detektora dima krajnjem korisniku također je izuzet od zahtjeva ADR-a. (vidjeti 1.7.1.4.(e)).

Direktivom 2002/96/EZ (o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) propisano je selektivno prikupljanje rabljenih detektora dima za obradu sklopnih ploča i odstranjivanje radioaktivnih tvari iz ionskih detektora dima. Kako bi se omogućilo takvo selektivno prikupljanje, razvijen je program kojim se privatna kućanstva potiče na donošenje svojih rabljenih detektora dima na lokaciju za prikupljanje, odakle se ti detektori mogu prevoziti do postrojenja za obradu, ponekad preko druge lokacije za prikupljanje ili privremenog skladišta.

Na lokacijama za prikupljanje na raspolaganju će biti metalna ambalaža za najviše 1 000 detektora dima. Jedno takvo pakiranje detektora dima može se prevesti od lokacije za prikupljanje zajedno s drugim otpadom do privremenog skladišta ili postrojenja za obradu. Takvo se pakiranje označuje natpisom ‚detektor dima’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: program za selektivno prikupljanje detektora dima dio je uvjeta za uklanjanje odobrenih instrumenata koji su predviđeni u članku 3.1.d.2. kraljevskog ukaza od 20. srpnja 2001.: opća uredba o zaštiti od zračenja.

Napomene: ovo je odstupanje potrebno kako bi se omogućilo selektivno prikupljanje rabljenih ionskih detektora dima.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

DE Njemačka

RO-a-DE-1

Predmet: mješovito pakiranje i mješoviti utovar automobilskih dijelova klasifikacije 1.4G zajedno s određenim opasnim tvarima (n4).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10. i 7.5.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju i mješovitom utovaru.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: tvari UN brojeva 0431 i 0503 mogu se utovariti zajedno s određenim opasnim tvarima (proizvodi povezani s proizvodnjom automobila) u određenim količinama navedenima u izuzeću. Ne smije se prijeći vrijednost 1 000 (usporedivo s 1.1.3.6.4.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Napomene: ovo je izuzeće potrebno kako bi se omogućila brza dostava sigurnosnih automobilskih dijelova, ovisno o lokalnoj potražnji. Skladištenje tih proizvoda u lokalnim autoservisima nije uobičajeno zbog širokog raspona proizvoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DE-2

Predmet: izuzeće od zahtjeva u skladu s kojim je za određene količine opasnih tvari, kako je određeno u 1.1.3.6. (n1), potrebno nositi prijevoznu ispravu i izjavu pošiljatelja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.1. i 5.4.1.1.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 7: nije potrebna prijevozna isprava ako količina robe koja se prevozi ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: informacije koje su osigurane označivanjem i obilježavanjem ambalaže smatraju se dostatnima za nacionalni prijevoz jer prijevozna isprava nije uvijek prikladna kada se radi o lokalnoj distribuciji.

Odstupanje koje je Komisija registrirala pod brojem 22 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DE-3

Predmet: prijevoz mjernih posuda i pumpi za gorivo (praznih, neočišćenih).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: odredbe za UN brojeve 1202, 1203 i 1223.

Sadržaj Priloga Direktivi: pakiranje, označivanje, isprave, upute za prijevoz i rukovanje, upute za posadu vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: specifikacija primjenjivih propisa i dodatnih odredaba za primjenu odstupanja; do 1 000 litara: usporedivo s propisima za praznu, neočišćenu ambalažu; iznad 1 000 litara: usklađenost s određenim propisima za cisterne; prijevoz samo praznih i neočišćenih spremnika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Napomene: popis br. 7, 38, 38a.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DE-5

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 1.4S, 2, 3 i 6.1; odobrenje za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2) te sredstava za čišćenje i obradu klase 3 i klase 6.1 (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

DK Danska

RO-a-DK-2

Predmet: cestovni prijevoz pakiranja koja sadržavaju eksplozivne tvari i pakiranja koja sadržavaju detonatore u istom vozilu.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu moraju se poštovati pravila ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Napomene: postoji praktična potreba za mogućnost pakiranja eksplozivnih tvari zajedno s detonatorima u istom vozilu prilikom prijevoza takve robe od mjesta skladištenja do mjesta rada i natrag.

Prilikom izmjene danskog zakonodavstva o prijevozu opasnih tvari danska će nadležna tijela dopustiti takav prijevoz pod sljedećim uvjetima:

1.

ne prevozi se više od 25 kg eksplozivnih tvari iz skupine D;

2.

ne prevozi se više od 200 komada detonatora iz skupine B;

3.

detonatori i eksplozivne tvari moraju biti odvojeno pakirani u ambalaži s certifikatom UN-a, u skladu s pravilima iz Direktive 2000/61/EZ o izmjeni Direktive 94/55/EZ;

4.

udaljenost između pakiranja koja sadržavaju detonatore i pakiranja koja sadržavaju eksplozivne tvari mora biti najmanje 1 metar. Ta udaljenost mora ostati tolika čak i nakon naglog kočenja. Pakiranje koje sadržava eksplozivne tvari i pakiranje koje sadržava detonatore moraju biti smješteni tako da ih je moguće brzo ukloniti iz vozila;

5.

moraju se poštovati sva ostala pravila koja se odnose na cestovni prijevoz opasnih tvari.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DK-3

Predmet: cestovni prijevoz pakiranja i proizvoda koji sadržavaju otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa iz kućanstava i poduzeća radi odlaganja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi i poglavlja 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. i 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, opći zahtjevi za prijevozne jedinice i opremu u vozilu te zahtjevi za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: unutarnja ambalaža i proizvodi koji sadržavaju otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa, prikupljeni od privatnih kućanstava ili poduzeća radi odlaganja, mogu se pakirati zajedno u određenoj vanjskoj ambalaži i/ili prepakirati i prevoziti u skladu s posebnim postupcima za pošiljke, uključujući posebna ograničenja za pakiranje i označivanje. Količina opasnih tvari za unutarnju ambalažu, vanjsku ambalažu i/ili prijevoznu jedinicu je ograničena.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji otpadom ne mogu primjenjivati sve odredbe iz odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ ako je otpad s ostacima opasnih tvari prikupljen od privatnih kućanstava i poduzeća za prijevoz radi odlaganja. Otpad se obično nalazi u ambalaži koja je bila prodana u maloprodaji.

Datum isteka: 1. siječnja 2025.

ES Španjolska

RO-a-ES-1

Predmet: Pričvršćivanje oznaka na spremnike

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: Oznake se pričvršćuju s obje strane i na svakom kraju spremnika, višeelementnog plinskog kontejnera (MEGC), kontejnera cisterne ili prenosive cisterne.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Oznaka se ne mora pričvrstiti na spremnike u kojima se prevozi pakirana roba kada se ti spremnici upotrebljavaju isključivo u cestovnom prijevozu. To se izuzeće ne primjenjuje na klase 1 ili 7.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 8.

Napomene: Ako se spremnik, osim kontejnera cisterne, upotrebljava samo u cestovnom prijevozu i ne upotrebljava se za operaciju intermodalnog prijevoza, ima funkciju izmjenjivog sanduka. Oznake opasnosti nisu potrebne za izmjenjive sanduke za prijevoz pakirane robe, osim za klase 1 i 7.

Stoga se smatralo praktičnim izuzeti kontejnere koji se koriste kao izmjenjivi sanduci isključivo u operacijama cestovnog prijevoza od zahtjeva za pričvršćivanje oznake, isključujući spremnike kojima se prevoze tvari klasa 1 ili 7.

Spremnici se u tom izuzeću izjednačavaju s izmjenjivim sanducima u pogledu sigurnosnih uvjeta; zahtjevi za izmjenjive sanduke su u odnosu na zahtjeve za spremnike dostatni jer moraju biti u skladu sa strožim sigurnosnim zahtjevima zbog svoje posebne konstrukcije i izrade. Preostali postupci pričvršćivanja oznaka i obilježavanja za vozila koja prevoze opasne tvari u skladu su s odredbama iz odjeljka I.1. poglavlja 5.3. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

Datum isteka: 1. siječnja 2025.

FI Finska

RO-a-FI-1

Predmet: prijevoz određenih količina opasnih tvari u autobusima.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 1., 4. i 5.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća, odredbe o pakiranju, označivanju i ispravama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

u autobusima s putnicima moguće je kao teret prevoziti manje količine određenih opasnih tvari uz uvjet da njihova ukupna količina ne prelazi 200 kilograma. Fizička osoba može prevoziti opasne tvari iz odjeljka 1.1.3. u autobusu ako su predmetne tvari zapakirane u maloprodajnu ambalažu i namijenjene su za osobnu upotrebu tih fizičkih osoba. Ukupna količina zapaljivih tekućina u posudama za ponovno punjenje ne smije biti veća od 5 litara.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

uredba finske agencije za sigurnost prometa o cestovnom prijevozu opasnih tvari i odluka finske vlade o cestovnom prijevozu opasnih tvari (194/2002)

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-2

Predmet: opis praznih cisterni u prijevoznoj ispravi.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 5. i 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi:

posebne odredbe za prijevoz u vozilima-cisternama ili prijevoznim jedinicama s više cisterni

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

tijekom prijevoza praznih neočišćenih vozila-cisterni ili prijevoznih jedinica s jednom ili više cisterni označenih u skladu s 5.3.2.1.3., posljednja prevezena tvar navedena u prijevoznoj ispravi može biti tvar s najnižim plamištem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

uredba finske agencije za sigurnost prometa o cestovnom prijevozu opasnih tvari

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-3

Predmet: pričvršćivanje oznake i obilježavanje prijevozne jedinice za eksplozive.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a)

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe o označivanju narančastom pločom

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

prijevozne jedinice (obično dostavna vozila) kojima se prevoze male količine eksploziva (najviše 1 000 kg (neto)) do kamenoloma i radilišta mogu se na prednjem i stražnjem dijelu označiti oznakom u skladu s predloškom br. 1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

uredba finske agencije za sigurnost prometa o cestovnom prijevozu opasnih tvari

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RO-a-FR-2

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja od ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva ADR-a za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja od ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FR-5

Predmet: prijevoz opasnih tvari vozilima javnog putničkog prijevoza (18).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevoz putnika i opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz opasnih tvari osim onih klase 7, koje su odobrene u sredstvima javnog prijevoza kao ručna prtljaga: primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na pakiranje, označivanje i obilježavanje paketa navedene u 4.1., 5.2. i 3.4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Napomene: u ručnoj prtljazi dopušteno je nositi samo one opasne tvari koje su za osobnu ili vlastitu profesionalnu uporabu. Dopušteni su prenosivi plinski spremnici za bolesnike s respiratornim smetnjama u količini potrebnoj za jedno putovanje.

Datum isteka: 28. veljače 2022.

RO-a-FR-6

Predmet: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe (18).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza posjedovanja prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe, osim onih klase 7, koje ne prelaze ograničenja navedena u 1.1.3.6., ne podliježe obvezi posjedovanja prijevozne isprave predviđene u 5.4.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum isteka: 28. veljače 2022.

RO-a-FR-7

Predmet: cestovni prijevoz uzoraka kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadržavaju opasne tvari za potrebe nadzora nad tržištem.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi od 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, klasifikacija, posebne odredbe i izuzeća u vezi s prijevozom opasnih tvari pakiranih u ograničenim količinama, odredbe o upotrebi ambalaže i cisterni, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, rukovanju, utovaru i istovaru, zahtjevi u vezi s prijevoznom opremom i prijevoznim operacijama, zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: uzorci kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadržavaju opasne tvari, a prevoze se za analizu u okviru djelatnosti nadzora nad tržištem, pakiraju se u kombiniranoj ambalaži. Moraju biti u skladu s pravilima o maksimalnim količinama za unutarnju ambalažu, ovisno o vrsti opasne tvari. Vanjska ambalaža mora biti u skladu sa zahtjevima za krute plastične kutije (4H2, odjeljak I.1. poglavlja 6.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ). Vanjska ambalaža mora imati oznaku iz odjeljka 3.4.7. odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ i tekst ‚Uzorci za analizu’ (na francuskom: ‚Echantillons destinés à l'analyse’). Ako su te odredbe ispunjene, prijevoz ne podliježe odredbama iz odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Napomene: izuzeće iz odjeljka 1.1.3. odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ ne predviđa prijevoz uzoraka opasnih tvari uzetih za analizu od nadležnih tijela ili u njihovo ime. Kako bi osigurala učinkovit nadzor nad tržištem, Francuska je uvela postupak na temelju sustava koji se primjenjuje na ograničene količine radi osiguravanja sigurnosti prijevoza uzoraka koji sadržavaju opasne tvari. Kako nije uvijek moguće primijeniti odredbe iz tablice A, ograničenje količine za unutarnju ambalažu definirano je na način primjereniji za operativne potrebe.

Datum isteka: 1. siječnja 2025.

HU Mađarska

RO-a-HU-1

Predmet: donošenje RO-a-DE-2.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

RO-a-HU-2

Predmet: donošenje RO-a-UK-4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

IE Irska

RO-a-IE-1

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.4.0. ADR-a kad je riječ o prijevoznim ispravama za prijevoz pesticida klase 3 u skladu s ADR-om, koji su navedeni u 2.2.3.3. kao pesticidi FT2 (plamište < 23 °C) i ADR klase 6.1, koji su navedeni u 2.2.61.3. kao pesticidi T6, tekući (plamište nije niže od 23 °C), ako količine opasnih tvari koje se prevoze ne prelaze količine utvrđene u 1.1.3.6. ADR-a.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za prijevoznu ispravu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevozna isprava nije potrebna za prijevoz pesticida klasa 3 i 6.1 ADR-a ako količina opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6. ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(9) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004.

Napomene: nepotreban i prestrog zahtjev za lokalni prijevoz i isporuku takvih pesticida.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-IE-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u, u vezi s prijevozom plinskih boca koje sadržavaju plin za dodavanje pićima ako se one prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se upotrijebiti).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3., 5.4., 7. i Prilog B.

Sadržaj Priloga Direktivi: označivanje vozila, dokumentacija koju je potrebno nositi u vozilu i odredbe o prijevoznoj opremi i prijevozu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u u vezi s prijevozom plinskih boca koje sadržavaju plin za dodavanje pićima ako se prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se upotrijebiti).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: prijedlog izmjena propisa Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Napomene: glavna se djelatnost sastoji od distribucije paketa pića, koja nisu tvari u skladu s ADR-om, zajedno s malim količinama malih spremnika punjenih plinom za dodavanje pićima.

Prethodno u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-IE-5

Predmet: za nacionalni prijevoz u Irskoj, izuzeće od zahtjeva za izradu i ispitivanje posuda i odredaba o njihovoj uporabi iz 6.2. i 4.1. ADR-a, za plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, koje su se prevozile multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz, ako se: i. te plinske boce i tlačne posude izrađuju, ispituju i upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; ii. te plinske boce i tlačne posude ne pune iznova u Irskoj, nego se nominalno prazne vraćaju u državu u kojoj je započeo njihov multimodalni prijevoz; i iii. te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno u malim količinama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.4.2., 4.1. i 6.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe koje se odnose na multimodalni prijevoz, uključujući pomorski prijevoz, upotrebu plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 u skladu s ADR-om te izradu i ispitivanje tih plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 u skladu s ADR-om.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe 4.1. i 6.2. ne primjenjuju se na plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, uz uvjet: i. da su te plinske boce i tlačne posude izrađene i ispitane u skladu s kodeksom IMDG; ii. da se te plinske boce i tlačne posude upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; iii. da su te plinske boce i tlačne posude bile prevezene do pošiljatelja multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz; iv. da se prijevoz tih plinskih boca i tlačnih posuda od primatelja multimodalnog prijevoza (iz iii.) do krajnjeg korisnika sastoji od samo jednog putovanja, izvedenog u istom danu; v. da se te plinske boce i tlačne posude ne pune ponovno unutar države i da se nominalno prazne vrate u državu iz koje je započeo njihov multimodalni prijevoz (iz točke iii.); i vi. da se te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno unutar države u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: prijedlog izmjena propisa Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Napomene: plinovi sadržani u tim plinskim bocama i tlačnim posudama imaju specifikacije koje zahtijeva krajnji korisnik, zbog čega ih je potrebno uvoziti iz područja na kojima se ne primjenjuje ADR. Nakon upotrebe te nominalno prazne boce i tlačne posude moraju se vratiti u državu podrijetla radi ponovnog punjenja posebno specificiranim plinovima, to jest ne smiju se ponovno puniti unutar Irske niti u bilo kojem drugom dijelu područja na kojem se primjenjuje ADR. Iako nisu u skladu s ADR-om, one su u skladu s kodeksom IMDG i prihvaćene su za potrebe tog kodeksa. Multimodalni prijevoz koji započinje izvan područja ADR-a mora završiti u objektima uvoznika, odakle se te plinske boce i tlačne posude lokalno distribuiraju krajnjim korisnicima u malim količinama unutar Irske. Navedeni prijevoz unutar Irske obuhvaćen je izmijenjenim člankom 6. stavkom 9. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-IE-6

Predmet: izuzeće od nekih odredaba odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ o pakiranju, označivanju i obilježavanju za prijevoz malih količina (manje od ograničenja u 1.1.3.6.) pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, klasificiranih kao 1.3G, 1.4G i 1.4S klase 1 odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ, s identifikacijskim oznakama tvari UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja radi odlaganja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 1., 2., 4., 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe; klasifikacija; odredbe o pakiranju; postupci za pošiljke; izrada i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ o pakiranju, označivanju i obilježavanju za prijevoz pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, a koji su označeni brojevima UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja, ne primjenjuju se ako su ispunjene opće odredbe o ambalaži iz odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ te ako su u prijevoznu ispravu uključene dodatne informacije. To se izuzeće primjenjuje samo na lokalni prijevoz malih količina pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Napomene: prijevoz malih količina brodskih pirotehničkih proizvoda kojima je ‚istekao rok upotrebe’, posebno kad se prikupljaju od vlasnika turističkih brodova i opskrbljivača brodova, do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja stvara poteškoće, a posebno u vezi sa zahtjevima u pogledu pakiranja. Izuzeće se odnosi na male količine (manje od navedenih u 1.1.3.6.) u lokalnom prijevozu kojim su obuhvaćeni svi brojevi UN dodijeljeni pomorskim pirotehničkim proizvodima.

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

RO-a-IE-7

Predmet: donošenje RO-a-UK-4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2022.

PT Portugal

RO-a-PT-3

Predmet: donošenje RO-a-UK-4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: –

Datum isteka: 30. siječnja 2022.

SE Švedska

RO-a-SE-1

Predmet: donošenje RO-a-FR-7.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a) (male količine).

Upućivanje na odjeljak I.1. Prilog I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi od 1. do 9.

Kontekst Direktive:

upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2022.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-a-UK-1

Predmet: prijevoz određenih predmeta koji sadržavaju radioaktivne tvari niskog rizika, poput zidnih satova, ručnih satova, detektora dima, kazaljki kompasa (E1).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva ADR-a

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadržavaju ograničene količine radioaktivnog materijala. (Svjetleća naprava koju pri upotrebi nosi osoba; u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše 500 detektora dima za kućnu uporabu čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 40 kBq; ili u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše pet svjetlećih naprava s plinovitim tricijem čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 10 GBq).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Napomene: ovo je odstupanje kratkoročna mjera, koja neće biti potrebna nakon što se u ADR uključe slične izmjene propisa Međunarodne agencije za atomsku energiju (‚IAEA’).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-2

Predmet: izuzeće od zahtjeva za nošenje prijevozne isprave za određene količine opasnih tvari (osim klase 7) kako je određeno u 1.1.3.6. (E2).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.2. i 1.1.3.6.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeće od određenih zahtjeva za određene količine po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nije potrebno nositi prijevoznu ispravu za ograničene količine, osim kada su one dio većega tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Napomene: ovo je izuzeće primjereno za nacionalni prijevoz u kojemu, u slučajevima lokalne distribucije, prijevozna isprava nije uvijek primjerena.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-3

Predmet: izuzeće od zahtjeva u skladu s kojim vozila koja prevoze materijal niske radioaktivnosti moraju biti opremljena protupožarnom opremom (E4).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev u skladu s kojim vozila moraju biti opremljena protupožarnom opremom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev u skladu s kojim vozila moraju biti opremljena aparatima za gašenje požara ne primjenjuje se ako se prevoze isključivo pakiranja koja su izuzeta (UN 2908, 2909, 2910 i 2911).

Zahtjev se ograničava ako se prevozi samo mali broj paketa.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Napomene: nošenje protupožarne opreme u praksi se ne zahtijeva za prijevoz tvari UN brojeva 2908, 2909, 2910 i 2911 koje se često prevoze u malim vozilima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-4

Predmet: distribucija robe u unutarnjoj ambalaži za maloprodaju ili korisnike (isključujući onu klasa 1, 4.2, 6.2 i 7) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika (N1).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži se ne moraju dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a ili se na drugi način obilježiti ako sadržava tvari kako je utvrđeno u Dodatku 3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Napomene: zahtjevi ADR-a nisu primjereni za završne dionice prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika, ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnja ambalaža robe koja se distribuira u maloprodaji u posljednjoj dionici puta lokalne distribucije prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-5

Predmet: dopuštanje različitih ‚najvećih ukupnih količina po prijevoznoj jedinici’ za tvari klase 1 u kategorijama 1. i 2. iz tablice u 1.1.3.6.3. (N10).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.3. i 1.1.3.6.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: propisuju se pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Napomene: kako bi se dopustila različita količinska ograničenja za tvari klase 1, konkretno ‚50’ za kategoriju 1. i ‚500’ za kategoriju 2. Za izračun mješovitih tereta faktori množenja su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1. i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Prethodno u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-6

Predmet: povećanje najveće neto mase eksplozivnih predmeta dopuštenih u vozilima EX/II (N13).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.5.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Napomene: propisima Ujedinjene Kraljevine dopušta se najveća neto masa od 5 000 kg u vozilima tipa II. za skupine kompatibilnosti 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J.

Mnogi proizvodi klase 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J koji se prevoze po Europskoj uniji veliki su ili glomazni i duži su od otprilike 2,5 m. To su prvenstveno eksplozivni predmeti za vojnu uporabu. Ograničenja u vezi s izradom vozila EX/III (koja moraju biti zatvorena vozila) znatno otežavaju utovar i istovar takvih proizvoda. Za neke je proizvode potrebna posebna oprema za utovar i istovar na početku i na kraju putovanja. U praksi takva oprema rijetko postoji. U Ujedinjenoj Kraljevini upotrebljava se malo vozila tipa EX/III i za industriju bi bilo vrlo zahtjevno tražiti izradu dodatnih posebnih vozila tipa EX/III za prijevoz te vrste eksploziva.

U Ujedinjenoj Kraljevini vojne eksplozive prevoze uglavnom komercijalni prijevoznici koji stoga ne mogu upotrijebiti izuzeće za vojna vozila iz Direktive 2008/68/EZ. Kako bi riješila taj problem, Ujedinjena Kraljevina uvijek je dopuštala prijevoz do 5 000 kg takvih proizvoda u vozilima EX/II. Važeće ograničenje nije uvijek dostatno jer neki proizvod može sadržavati više od 1 000 kg eksploziva.

Od 1950. dogodile su se samo dvije nezgode (obje 1950-ih godina) u kojima se radilo o eksplozivu za miniranje težine veće od 5 000 kg. Nezgode su bile uzrokovane zapaljenjem gume i vrućim ispušnim sustavom koji je zapalio ceradu. Do požara je moglo doći i s manjim teretom. Nije bilo smrtnih slučajeva ni povrijeđenih.

Iskustvo pokazuje da nije vjerojatno da će se pravilno zapakirani eksplozivni proizvodi aktivirati zbog udara, npr. zbog sudara vozila. Dokazni materijal iz vojnih izvješća i podaci iz ispitivanja projektila na udare pokazuju da je za aktivaciju streljiva potrebna brzina udara veća od one koja nastaje pri ispitivanju 12-metarskim padom.

To ne bi utjecalo na sadašnje sigurnosne standarde.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-7

Predmet: izuzeće od zahtjeva u vezi s nadzorom za male količine određenih tvari klase 1 (N12).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.4. i 8.5. S1(6).

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s nadzorom vozila kojima se prevoze određene količine opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: propisani su objekti za sigurno parkiranje i nadzor, ali ne zahtijeva se stalni nadzor određenih tereta klase 1, kako se to zahtijeva ADR-om u 8.5. S1(6).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Napomene: zahtjevi iz ADR-a u vezi s nadzorom nisu uvijek provedivi u nacionalnom kontekstu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-8

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva te eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva uz uvjet da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neke promjene u pravilima o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima te eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svaka promjena bit će količinski ograničena za jedan ili više sastavnih dijelova tereta i bit će dopuštena samo uz uvjet da se poduzmu ‚sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom vrstom takvih tvari, ili da eksplozivi na kakav drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri su promjena koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina tvari kojima je dodijeljen broj UN 1942 koju je dopušteno prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, uz uvjet da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kilograma ili litara i da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi razvrstani u 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2 ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3, ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, uz uvjet da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kilograma ili litara i da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-9

Predmet: alternativa isticanju narančastih ploča za male pošiljke radioaktivnog materijala u malim vozilima.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za isticanje narančastih ploča na malim vozilima kojima se prevozi radioaktivni materijal.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopuštaju se bilo koja odstupanja koja su odobrena u skladu s ovim postupkom. Traži se sljedeće odstupanje:

Vozila moraju:

(a)

biti označena u skladu s primjenjivim odredbama stavka 5.3.2. ADR-a ili

(b)

u slučaju vozila koje prevozi najviše deset paketa koji sadržavaju nefisilni ili fisilni materijal koji nije radioaktivan i ako zbroj prijevoznih indeksa tih paketa ne prelazi 3, vozilo može alternativno biti označeno natpisom u skladu sa zahtjevima koji su propisani u nacionalnom zakonodavstvu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-10

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja od ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: sve odredbe.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz odjeljka I.1. Priloga I. za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja od ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ovo je odstupanje prvotno doneseno na temelju akta The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 kako je izmijenjen.

Datum isteka: 1. siječnja 2023.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

BE Belgija

RO-bi-BE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari u cisternama do mjesta za uništenje spaljivanjem.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od tablice iz 3.2. u određenim se uvjetima dopušta uporaba kontejnera cisterni oznake L4BH umjesto cisterni oznake L4DH za prijevoz tekućine koja reagira s vodom, toksične, III., n.d.n.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 01 – 2002.

Napomene: ova se uredba može primijeniti samo za prijevoz opasnog otpada na male udaljenosti.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-5

Predmet: prijevoz otpada do postrojenja za zbrinjavanje otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.2., 5.4. i 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, označivanje i zahtjevi u vezi s pakiranjem.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: umjesto klasificiranja otpada u skladu s ADR-om, otpad se razvrstava u različite skupine (zapaljiva otapala, boje, kiseline, akumulatori itd.) kako bi se izbjegle opasne reakcije unutar iste skupine. Zahtjevi u vezi s proizvodnjom ambalaže manje su ograničavajući.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Napomene: ova se uredba može primijeniti za prijevoz malih količina otpada do postrojenja za zbrinjavanje otpada.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-6

Predmet: donošenje RO-bi-SE-5.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 01-2004.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-7

Predmet: donošenje RO-bi-SE-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 02-2003.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-8

Predmet: donošenje RO-bi-UK-2.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-10

Predmet: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskih lokacija uključujući prijevoz javnim cestama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja se odnose na dokumentaciju, potvrdu o osposobljenosti vozača te označivanje i obilježavanje ambalaže.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanja 10-2012, 12-2012, 24-2013, 31-2013, 07-2014, 08-2014, 09-2014 i 38-2014.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-11

Predmet: prikupljanje propanskih i butanskih plinskih boca bez sukladnih oznaka.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.2.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: plinske boce moraju se označiti oznakama o opasnosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prilikom prikupljanja plinskih boca koje su sadržavale tvar UN broja 1965, ako je vozilo pravilno označeno (predložak 2.1.), nije potrebno zamijeniti oznake o opasnosti koje nedostaju.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 14-2016.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-12

Predmet: prijevoz tvari UN broja 3509 u spremnicima za robu u rasutom stanju prekrivenima ceradom.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 7.3.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: tvar UN broja 3509 potrebno je prevoziti u zatvorenim spremnicima za robu u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: tvar UN broja 3509 može se prevoziti u spremnicima za robu u rasutom stanju prekrivenima ceradom.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 15-2016.

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

RO-bi-BE-13

Predmet: prijevoz plinskih boca prema DOT-u.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 6.2.3.4. do 6.2.3.9.

Sadržaj Priloga Direktivi: plinske boce moraju se proizvoditi i ispitivati u skladu s poglavljem 6.2. ADR-a.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: plinske boce proizvedene i ispitane u skladu s propisima Ministarstva prometa Sjedinjenih Američkih Država (eng. United States Department of Transportation, DOT) mogu se upotrebljavati za prijevoz ograničenog broja plinova čiji je popis priložen odstupanju.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje BWV01-2017

Datum isteka: 31. prosinca 2022.

DE Njemačka

RO-bi-DE-1

Predmet: ukidanje određenih napomena u prijevoznoj ispravi (n2).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 1 (osim 1.4S), 5.2 i 7:

U prijevoznoj ispravi nije potrebno navesti podatke:

(a)

o primatelju u slučaju lokalne distribucije (osim za ukupni teret i za prijevoz određenim pravcima);

(b)

o količini i vrstama ambalaže, ako se ne primjenjuju odredbe iz 1.1.3.6. i ako je vozilo u skladu sa svim odredbama iz priloga A i B;

(c)

za prazne neočišćene cisterne dostatna je prijevozna isprava za tvari kojima je cisterna zadnji put napunjena.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: primjena svih odredaba u vezi s tom vrstom prijevoza ne bi bila izvediva.

Komisija je ovo odstupanje registrirala pod brojem 22 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-3

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: od 1. do 5.

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase od 2 do 6.1 te klase 8 i 9: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i razvrstati u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedinačne skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-5

Predmet: lokalni prijevoz tvari UN broja 3343 (nitroglicerinska smjesa, desenzitivizirana, tekuća, zapaljiva, koja nije drugdje navedena, s najviše 30 % masenog udjela nitroglicerina) u kontejnerima cisternama, odstupajući od pododjeljka 4.3.2.1.1. odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi kontejnera cisterni.

Sadržaj nacionalnih zakonskih odredaba: lokalni prijevoz nitroglicerina (UN 3343) u kontejnerima cisternama, na kratke udaljenosti, što podliježe ispunjenju sljedećih uvjeta:

1.   Zahtjevi za kontejnere cisterne

1.1.

Mogu se upotrebljavati samo kontejneri cisterne posebno odobreni za tu svrhu, koji u svakom drugom smislu ispunjavaju odredbe u pogledu izrade, opreme, odobrenja za konstrukcijski model, ispitivanja, označivanja i rada iz odjeljka I.1. poglavlja 6.8. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

1.2.

Mehanizam za zatvaranje kontejnera cisterne mora imati sustav za otpuštanje tlaka koji popušta pri unutarnjem tlaku od 300 kPa (3 bara) iznad uobičajenog tlaka i pritom oslobađa otvor okrenut prema gore, s površinom otpuštanja tlaka od najmanje 135 cm2 (promjer 132 mm). Otvor se nakon aktiviranja ne smije ponovno zatvoriti. Kao sigurnosna naprava može se upotrijebiti jedan ili više sigurnosnih elemenata koji se jednako ponašaju pri aktivaciji te imaju odgovarajuću površinu otpuštanja tlaka. Za vrstu konstrukcije sigurnosne naprave mora se uspješno provesti ispitivanje tipa i homologacija, što obavlja nadležno tijelo.

2.   Označivanje

Svaki kontejner cisterna mora se označiti na obje strane oznakom opasnosti u skladu s predloškom 3 iz pododjeljka 5.2.2.2.2. odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ.

3.   Operativne odredbe

3.1.

Potrebno je pobrinuti se da je nitroglicerin tijekom prijevoza ravnomjerno raspoređen u flegmatizatoru i da ne može doći do razdvajanja tih dviju tvari.

3.2.

Za vrijeme utovara i istovara nije dopušteno zadržavanje u ili na vozilu, osim radi upravljanja opremom za utovar i istovar.

3.3.

Na mjestu istovara kontejneri cisterne moraju se potpuno isprazniti. Ako se ne mogu potpuno isprazniti, nakon istovara moraju se čvrsto zatvoriti do ponovnog punjenja.

Izvorno upućivanje na nacionalne zakonske odredbe: odstupanje za Sjevernu Rajnu-Vestfaliju

Primjedbe: ovo se odnosi na lokalni cestovni prijevoz u kontejnerima cisternama na male udaljenosti u okviru industrijskog procesa između dviju fiksnih proizvodnih lokacija. Radi proizvodnje farmaceutskog proizvoda, proizvodna lokacija A u okviru prijevoza u skladu s propisima isporučuje proizvodnoj lokaciji B zapaljivu (UN 1866) otopinu smole, pakirne skupine II., u 600-litrenim kontejnerima cisternama. Zatim se na lokaciji B dodaje otopina nitroglicerina i obavlja miješanje, čime nastaje ljepljiva, desentizirana, tekuća, zapaljiva smjesa koja sadržava nitroglicerin, koja nije drugdje navedena i sadržava najviše 30 % masenog udjela nitroglicerina (UN 3343) za daljnju upotrebu. Povratni prijevoz te tvari do proizvodne lokacije A također se obavlja u prethodno navedenim kontejnerima cisternama, koje je nadležno tijelo posebno pregledalo i odobrilo za tu specifičnu prijevoznu djelatnost i koji nose oznaku cisterne L10DN.

Kraj razdoblja valjanosti: 30. lipnja 2022.

RO-bi-DE-6

Predmet: donošenje RO-bi-SE-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-7

Predmet: donošenje RO-bi-BE-10.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 20. ožujka 2021.

DK Danska

RO-bi-DK-1

Predmet: UN 1202, 1203, 1223 i klasa 2 – bez prijevozne isprave.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: potrebna je prijevozna isprava.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kod prijevoza proizvoda od mineralnih ulja klase 3, UN brojeva 1202, 1203 i 1223 te plinova klase 2 u vezi s njihovom distribucijom (roba koja se isporučuje dvama ili većem broju primatelja i prikupljanje vraćene robe u sličnim situacijama), prijevozna isprava se ne zahtijeva uz uvjet da pisane upute, uz informacije koje se zahtijevaju u ADR-u, sadržavaju i informacije o UN broju, imenu i klasi.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Napomene: obrazloženje nacionalnog odstupanja jest da se razvojem elektroničke opreme primjerice omogućuje naftnim kompanijama koje upotrebljavaju takvu opremu da vozilima kontinuirano šalju informacije o kupcima. S obzirom na to da te informacije nisu dostupne na početku prijevoza nego se vozilu upućuju tijekom prijevoza, prijevoznu ispravu nije moguće ispuniti prije početka prijevoza. Takve su vrste prijevoza ograničene na ograničena područja.

Za Dansku vrijedi odstupanje za sličnu odredbu u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-2

Predmet: donošenje RO-bi-SE-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kako je izmijenjen.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-3

Predmet: donošenje RO-bi-UK-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, kako je izmijenjen.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-4

Predmet: cestovni prijevoz opasnih tvari određenih klasa iz privatnih kućanstava i poduzeća do obližnjih lokacija za prikupljanje ili intermedijarnih postrojenja za obradu radi odlaganja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi od 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, utovaru i istovaru i rukovanju, zahtjevi za posade vozila, opremu, rad i dokumentaciju, te zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: opasne tvari iz privatnih kućanstava i poduzeća mogu se pod određenim uvjetima prevoziti do obližnjih lokacija za prikupljanje ili intermedijarnih postrojenja za obradu radi odlaganja. Moraju se ispuniti različite odredbe, ovisno o svojstvima i opasnostima u vezi s prijevozom; npr. količina opasnih tvari po unutarnjoj ambalaži, po vanjskoj ambalaži i/ili po prijevoznoj jedinici, te je li prijevoz opasnih tvari sporedna djelatnost u odnosu na glavnu djelatnost poduzeća ili ne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji zbrinjavanja otpada i poduzeća ne mogu primjenjivati sve odredbe iz odjeljka I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ ako se otpad koji može sadržavati ostatke opasnih tvari prevozi iz privatnih kućanstava i/ili poduzeća do obližnjih lokacija za prikupljanje radi odlaganja. Otpad je obično ambalaža koja je prvotno bila prevezena u skladu s izuzećem iz pododjeljka 1.1.3.1. (c) odjeljka I.1 Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ i/ili prodana u maloprodaji. Međutim, izuzeće 1.1.3.1. (c) ne primjenjuje se na prijevoz do lokacija za prikupljanje otpada, a odredbe iz odjeljka I.1. poglavlja 3.4. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ nisu primjerene za prijevoz otpadne unutarnje ambalaže.

Datum isteka: 1. siječnja 2025.

EL Grčka

RO-bi-EL-1

Predmet: odstupanje od sigurnosnih zahtjeva za fiksne cisterne (vozila-cisterne) s bruto masom manjom od 4 tone, koje se upotrebljavaju samo za lokalni prijevoz plinskog ulja (UN 1202), prvi put registrirane u Grčkoj od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2002.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17. – 6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1. 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu, opremanje, homologaciju, preglede i ispitivanja te označivanje fiksnih cisterni (vozila-cisterni), prijenosnih cisterni i kontejnera cisterni te cisterni s izmjenjivim tijelima, izrađenima od metala, te baterijskih vozila i višeelementnih plinskih kontejnera (MEGC).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijelazna odredba: fiksne cisterne (vozila-cisterne) s bruto masom manjom od 4 tone, koje se upotrebljavaju samo za lokalni prijevoz plinskog ulja (UN 1202), prvi put registrirane u Grčkoj od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2002., čija je debljina plašta manja od 3 mm, mogu se i dalje upotrebljavati. Namjera je reguliranje lokalnog prijevoza za vozila registrirana tijekom tog razdoblja. Ta prijelazna odredba vrijedi za vozila-cisterne samo ako su preinačena u skladu s podstavkom 6.8.2.1.20. i prilagođena u skladu sa sljedećim odredbama:

1.

Stavci ADR-a u vezi s pregledima i ispitivanjima: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5.

2.

Cisterne moraju ispunjavati zahtjeve podstavaka 6.8.2.1.28., 6.8.2.2.1. i 6.8.2.2.2.

U potvrdu o registraciji vozila u polje „Napomene” upisuje se sljedeće: „VRIJEDI DO 30. lipnja 2021.”

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Zahtjevi za izradu, opremanje, nadzor i ispitivanje fiksnih cisterni (vozila-cisterni) i prijenosnih cisterni koje su u prometu, za neke kategorije opasnih tvari).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

ES Španjolska

RO-bi-ES-2

Predmet: posebna oprema za distribuciju bezvodnog amonijaka.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: kako bi se izbjegao bilo kakav gubitak sadržaja u slučaju oštećenja vanjskih priključnih elemenata (cijevi, bočnih zapornih uređaja), unutarnji zaporni ventil i njegovo ležište moraju biti zaštićeni od opasnosti odvrtanja zbog vanjskih udara ili moraju biti projektirani tako da odolijevaju takvim udarima. Uređaji za punjenje i pražnjenje (uključujući prirubnice i čepove s navojem) te zaštitne kapice (ako postoje) moraju biti takvi da ih se može osigurati od bilo kakvog neželjenog otvaranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: cisterne koje se upotrebljavaju u poljoprivredne svrhe za distribuciju i primjenu bezvodnog amonijaka, koje su stavljene u uporabu prije 1. siječnja 1997., mogu se opremiti vanjskim sigurnosnim priključcima, umjesto unutarnjih, uz uvjet da pružaju zaštitu koja je barem jednaka zaštiti koju osigurava stijenka cisterne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Napomene: prije 1. siječnja 1997. vrsta cisterne opremljena vanjskim sigurnosnim elementima upotrebljavala se isključivo u poljoprivredi za primjenu bezvodnog amonijaka izravno na tlo. Različite cisterne takve vrste još su i danas u upotrebi. Rijetko se napunjene nalaze u cestovnom prometu i upotrebljavaju se isključivo za rasipanje umjetnih gnojiva na velikim poljoprivrednim gospodarstvima.

Datum isteka: 28. veljače 2022.

FI Finska

RO-bi-FI-1

Predmet: izmjena informacija u prijevoznoj ispravi za eksplozivne tvari.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (a)

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.2.1. točka (a).

Sadržaj Priloga Direktivi: posebne odredbe za klasu 1.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

u prijevoznoj ispravi umjesto stvarne neto mase eksplozivnih tvari dopušteno je koristiti broj detonatora (1 000 detonatora odgovara 1 kg eksploziva).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

uredba finske agencije za sigurnost prometa o cestovnom prijevozu opasnih tvari

Napomene:

te se informacije smatraju dostatnima za nacionalni prijevoz. Ovo se odstupanje koristi uglavnom za industriju eksploziva pri lokalnom prijevozu malih količina.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FI-3

Predmet: donošenje RO-bi-DE-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 28. veljače 2022.

RO-bi-FI-4

Predmet: donošenje RO-bi-SE-6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Government Decree on a Driving Certificate for Drivers of Vehicles Carrying Dangerous Goods (401/2011).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RO-bi-FR-1

Predmet: upotreba pomorske isprave kao prijevozne isprave za kratka putovanja nakon iskrcaja s plovila.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije koje treba navesti u dokumentu koji se koristi kao prijevozna isprava za opasne tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pomorska isprava koristi se kao prijevozna isprava u krugu od 15 km.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FR-3

Predmet: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin (18).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin podliježe posebnim propisima. Primjenjuje se samo na kratke udaljenosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FR-4

Predmet: donošenje RO-bi-UK-2.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Datum isteka: 30. siječnja 2022.

RO-bi-FR-5

Predmet: donošenje RO-bi-BE-5.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2024.

RO-bi-FR-6

Predmet: prijevoz otpada koji sadržava slobodni azbest.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: upute za pakiranje P002.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz otpada koji sadržava slobodni azbest (UN br. 2212 AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, aktinolit, antofilit, krokidolit) ili UN br. 2590 AZBEST, KRIZOTIL) s gradilišta:

otpad se prevozi u kamionima kiperima;

otpad se pakira u velike kontejner vreće, sklopive vreće s dimenzijama jednakima sanduku kipera koje se čvrsto zatvaraju da bi se spriječilo propuštanje azbestnih vlakana tijekom prijevoza;

kontejner vreće konstruirane su da podnesu naprezanja koja se javljaju u uobičajenim uvjetima prijevoza i tijekom istovara na odlagalištu;

ispunjeni su drugi zahtjevi iz ADR-a.

Ti transportni uvjeti osobito odgovaraju prijevozu velikih količina otpada nastalog uslijed radova na cestama ili uklanjanja azbesta iz građevina. Uvjeti također odgovaraju završnom skladištenju otpada na odobrenim odlagalištima i omogućuju lakši utovar, a stoga i bolju zaštitu radnika od azbesta u odnosu na uvjete primjenjive u skladu s uputama za pakiranje P002 iz poglavlja 4.1.4. ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: –.

Datum isteka: 30. lipnja 2024.

HU Mađarska

RO-bi-HU-1

Predmet: donošenje RO-bi-SE-3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

IE Irska

RO-bi-IE-3

Predmet: izuzeće kojim se dopušta utovar i istovar opasnih tvari, za koje vrijedi posebna odredba CV1 iz 7.5.11. ili S1 iz 8.5., na javnom mjestu bez posebnog dopuštenja nadležnih tijela.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: od 7.5. do 8.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: dodatne odredbe u pogledu utovara, istovara i rukovanja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od zahtjeva iz 7.5.11. ili 8.5., dopušta se utovar i istovar opasnih tvari na javnom mjestu bez posebne dozvole nadležnog tijela.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: za nacionalni prijevoz unutar države, ova odredba predstavlja vrlo veliko opterećenje za nadležna tijela.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-6

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 4.3.4.2.2. u skladu s kojim savitljive cijevi za punjenje i pražnjenje, koje nisu trajno spojene na spremnik vozila-cisterne, moraju biti prazne tijekom prijevoza.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 4.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: upotreba vozila-cisterni.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: savitljive cijevi na kolutima (uključujući fiksne cijevi s kojima su povezane) ugrađene na vozila-cisterne koja se koriste za maloprodajnu distribuciju naftnih derivata identifikacijskih brojeva tvari UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 i UN 1978 ne moraju biti prazne tijekom cestovnog prijevoza uz uvjet da su poduzete odgovarajuće mjere za sprječavanje gubitka sadržaja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: savitljive cijevi ugrađene na vozila-cisterne za dostavu kućanstvima moraju biti pune u svakome trenutku, čak i tijekom prijevoza. Taj sustav za istakanje poznat je kao ‚mokri’ sustav, kojim se zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu-cisterni budu puni, čime se kupcu osigurava isporuka točne količine proizvoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-7

Predmet: izuzeće od nekih zahtjeva iz 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11. ADR-a za prijevoz gnojiva koja sadržavaju amonijev nitrat UN broja 2067 u rasutom stanju, od lukâ do primatelja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za posebnu prijevoznu ispravu, u kojoj je navedena točna ukupna količina za konkretan utovar, za svaki prijevoz i zahtjev da vozilo bude očišćeno prije i nakon svakog putovanja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: predloženo odstupanje kojim bi se dopustile izmjene zahtjeva ADR-a u vezi s prijevoznom ispravom i čišćenjem vozila kako bi se uzeli u obzir praktični aspekti prijevoza robe u rasutom stanju od luke do primatelja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Napomene: odredbama ADR-a zahtijeva se (a) posebna prijevozna isprava, koja sadržava ukupnu masu opasnih tvari koje se prevoze u pojedinačnom utovaru i (b) posebna odredba ‚CV24’ o čišćenju za svaki pojedini teret koji se prevozi između luke i primatelja tijekom iskrcaja broda za prijevoz rasutih tereta. Budući da je prijevoz lokalan i budući da se radi o iskrcaju s broda za prijevoz rasutih tereta, što podrazumijeva višekratne utovare (istoga dana ili uzastopnih dana) za prijevoz iste tvari od broda za prijevoz rasutih tereta do primatelja, jedna bi prijevozna isprava s približnom ukupnom masom svakog utovara trebala biti dostatna i ne bi trebalo zahtijevati ispunjavanje posebne odredbe ‚CV24’.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-8

Predmet: prijevoz opasnih tvari između privatnih posjeda i drugog vozila u neposrednoj blizini posjeda ili između dvaju dijelova privatnih posjeda smještenih u neposrednoj blizini, ali koji su razdvojeni javnom cestom.

Upućivanje na Prilog Direktivi: odjeljak 1.1. Prilog I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za cestovni prijevoz opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa ako se vozilo koristi za prijevoz opasnih tvari

(a)

između privatnih posjeda i drugog vozila u neposrednoj blizini tih privatnih prostora ili

(b)

između dvaju dijelova privatnih posjeda smještenih u međusobnoj neposrednoj blizini, ali koji mogu biti razdvojeni javnom cestom,

uz uvjet da se prijevoz obavlja najizravnijim putem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Napomene: ako se tvari prevoze između dvaju dijelova privatnih posjeda ili između privatnih posjeda i pridruženog vozila koji su razdvojeni javnom cestom, mogu nastati različite situacije. Taj oblik prijevoza ne predstavlja prijevoz opasnih tvari u uobičajenom smislu riječi i propise koji se odnose na prijevoz opasnih tvari ne treba primijeniti. Vidjeti i RO-bi-SE-3 te RO-bi-UK-1.

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

NL Nizozemska

RO-bi-NL-13

Predmet: program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. i 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća za određene količine; posebne odredbe; upotreba ambalaže; upotreba skupne ambalaže; dokumentacija; izrada i ispitivanje ambalaže, utovar, istovar i rukovanje; osoblje; oprema; rad; vozila i dokumentacija; izrada i homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe u vezi s prijevozom malog prikupljenog opasnog otpada iz kućanstava i iz poduzeća pohranjenog u prikladnoj ambalaži najvećeg kapaciteta 60 litara. Zbog malih količina otpada u pojedinom slučaju i zbog različitih svojstava raznovrsnih tvari nije moguće obavljati prijevozne operacije potpuno u skladu s pravilima ADR-a. Stoga se u skladu s prethodno navedenim programom propisuje pojednostavnjena inačica koja odstupa od određenih odredaba u ADR-u.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Napomene: program je uspostavljen kako bi se pojedincima i poduzećima omogućilo odlaganje malog kemijskog otpada na istoj lokaciji. Predmetne tvari sastavljene su od ostataka tvari, kao što su otpadne boje. Razina opasnosti svodi se na najmanju mjeru izborom prijevoznog sredstva, što među ostalim uključuje upotrebu posebnih prijevoznih elemenata i natpisa ‚zabranjeno pušenje’ te žutog treptajućeg svjetla koje je jasno vidljivo javnosti. Kad je riječ o prijevozu, sigurnost je od presudne važnosti. To se primjerice može postići prijevozom tvari u nepropusnoj zatvorenoj ambalaži kako bi se izbjeglo rasipanje ili opasnost od isparavanja otrovnih para ili njihova nakupljanja u vozilu. Vozilo je opremljeno jedinicama prikladnima za pohranu različitih kategorija otpada, kojima se osigurava zaštita od klizanja i slučajnog pomicanja te nenamjernog otvaranja. Istodobno, unatoč malim količinama otpada prijevoznik mora imati potvrdu o stručnoj osposobljenosti, zbog različitih vrsta uključenih tvari. Zbog toga što pojedinci nemaju dovoljno znanja o razinama opasnosti u vezi s tim tvarima, potrebno je osigurati pisane upute kako je propisano u Prilogu sustavu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Predmet: prijevozna dokumentacija za tvari UN broja 1965.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s prijevoznom dokumentacijom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pravilno otpremno ime koje se navodi u prijevoznoj ispravi, kako je predviđeno u odjeljku 5.4.1. RPE-a (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za komercijalne plinove butan i propan koji su obuhvaćeni skupnom rubrikom ‚UN br. 1965 smjesa plinovitih ugljikovodika, tekuća, n.d.n.’ i prevoze se u plinskim bocama, može se zamijeniti drugim trgovačkim nazivima, kako slijedi:

‚UN 1965 butan’ u slučaju smjesa A, A01, A02 i A0, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koje se prevoze u plinskim bocama;

‚UN 1965 propan’ u slučaju smjese C, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koja se prevozi u plinskim bocama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 7560/2004, 16. travnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003 od 27. listopada.

Napomene: uviđa se važnost olakšavanja ispunjavanja prijevoznih isprava za gospodarske subjekte, uz uvjet da to ne utječe na sigurnost tih radnji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-PT-2

Predmet: prijevozna dokumentacija za prazne neočišćene cisterne i kontejnere.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoznu dokumentaciju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za povratni prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se prevozile opasne tvari prijevozna isprava navedena u odjeljku 5.4.1. RPE-a može se zamijeniti prijevoznom ispravom izdanom za neposredni prethodni prijevoz kojim su te tvari isporučene.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 15162/2004, 28. srpnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei No 267-A/2003, od 27. listopada.

Napomene: obveza u skladu s kojom prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se nalazile opasne tvari treba biti popraćen prijevoznom ispravom u skladu s RPE-om u nekim slučajevima uzrokuje praktične poteškoće, koje je moguće svesti na najmanju moguću mjeru ne dovodeći u pitanje sigurnost.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RO-bi-SE-1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz ambalaža koje sadržavaju otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ADR-a od kojih je dopušteno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dopuštena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna su izuzeća:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredaba iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. odjeljka I.1. Priloga I. ovoj Direktivi. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dopušteno uz uvjet:

da su ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu s vrstom koja je ispitana i odobrena prema pakirnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredaba iz odjeljaka 6.1., 6.5. ili 6.6. odjeljka I.1. Priloga I. ovoj Direktivi,

da se male ambalaže pakiraju s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza i

da ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu koja ne premašuje dopuštenu bruto masu navedenu u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže i

da je sljedeća rečenica uključena u prijevoznu ispravu: ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. ADR-S-a’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. odjeljka I.1. Priloga I. ovoj Direktivi teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-2

Predmet: ime i adresa pošiljatelja u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće informacije koje je potrebno navesti u prijevoznoj ispravi.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u nacionalnom zakonodavstvu navodi se da nije potrebno navoditi ime i adresu pošiljatelja ako se prazna neočišćena ambalaža vraća u okviru distribucijskog sustava.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: prazna neočišćena ambalaža koja se vraća u većini slučajeva i dalje sadržava male količine opasnih tvari.

Ovo se odstupanje koristi uglavnom u industriji pri povratu praznih neočišćenih plinskih spremnika u zamjenu za pune.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-3

Predmet: prijevoz opasnih tvari u neposrednoj blizini industrijskih područja, uključujući prijevoz javnim cestama između različitih dijelova takvih područja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskih područja, uključujući prijevoz javnim cestama između različitih dijelova takvih područja. Odstupanja se odnose na označivanje i obilježavanje ambalaže te na prijevozne isprave, potvrdu o osposobljenosti vozača i potvrdu o homologaciji u skladu s 9.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: postoji nekoliko situacija u kojima se opasne tvari prevoze između objekata koji se nalaze na suprotnim stranama javne ceste. Takav oblik prijevoza nije prijevoz opasnih tvari na privatnoj cesti pa stoga mora biti povezan s odgovarajućim zahtjevima. Usporediti s člankom 6. stavkom 14. Direktive 96/49/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari koje su zaplijenila nadležna tijela.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja od pravila mogu se dopustiti ako su potaknuta razlozima zaštite na radu, rizicima prilikom istovara, pribavljanjem dokaza itd.

Odstupanja od propisa dopuštaju se samo ako su tijekom uobičajenih uvjeta prijevoza postignute zadovoljavajuće razine sigurnosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: ova odstupanja mogu primijeniti samo tijela koja plijene opasne tvari.

Ovo je odstupanje namijenjeno za lokalni prijevoz, npr. robe koju je zaplijenila policija poput eksploziva ili ukradene imovine. Problem je s tom vrstom robe u tome što nikad nije moguće sa sigurnošću odrediti klasifikaciju. Osim toga, roba često nije zapakirana, označena ili obilježena u skladu s ADR-om. Policija svake godine obavi nekoliko stotina takvih prijevoza. U slučaju krijumčarenog alkoholnog pića, ono se mora prevesti od mjesta na kojemu je zaplijenjeno do objekta za skladištenje dokaza i potom do objekta za uništenje, a potonja dva objekta mogu biti prilično udaljena jedan od drugog. Dopuštena su odstupanja: a) ne mora biti označen svaki paket i b) nije potrebno koristiti odobrenu ambalažu. Međutim, svaka paleta koja sadržava takve pakete mora biti ispravno obilježena. Svi ostali zahtjevi moraju biti ispunjeni. Godišnje se provodi otprilike 20 takvih prijevoza.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-5

Predmet: prijevoz opasnih tvari u lukama i u njihovoj neposrednoj blizini.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: dokumenti koji se moraju nositi u prijevoznoj jedinici; svaka prijevozna jedinica kojom se prevoze opasne tvari mora biti opremljena određenom opremom; homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

dokumenti se ne moraju nalaziti u prijevoznoj jedinici (osim potvrde o osposobljenosti vozača).

Prijevozna jedinica ne mora biti opremljena opremom navedenom u 8.1.5.

Za traktore nije potrebna potvrda o homologaciji.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: usporediti Direktivu 96/49/EZ, članak 6. stavak 14.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-6

Predmet: potvrda o osposobljavanju inspektora za ADR.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: vozači vozila moraju pohađati tečajeve za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: inspektori koji obavljaju godišnji tehnički pregled vozila ne moraju polaziti tečajeve osposobljavanja navedene u 8.2. niti imati potvrdu o osposobljenosti za ADR.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u nekim slučajevima vozila koja se pregledavaju na tehničkom pregledu mogu kao teret imati opasne tvari, npr. neočišćene prazne cisterne.

Zahtjevi iz 1.3. i 8.2.3. još uvijek se primjenjuju.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-7

Predmet: lokalna distribucija tvari i predmeta UN brojeva 1202, 1203 i 1223 u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: za prazne, neočišćene cisterne i kontejnere cisterne opis mora biti u skladu s 5.4.1.1.6. Imena i adrese višestrukih primatelja mogu se unijeti u druge dokumente.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za prazne neočišćene cisterne ili kontejnere cisterne nije potreban opis u prijevoznoj ispravi u skladu s 5.4.1.1.6. ako je količina tvari u planu utovara označena s 0. Imena i adrese primatelja nije potrebno navesti ni u jednom dokumentu koji se nalazi u vozilu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-9

Predmet: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4., 6.8. i 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevozna isprava; izrada cisterni; certifikat o homologaciji.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta ne mora zadovoljiti neke propise:

(a)

nije potrebna deklaracija opasne robe;

(b)

stariji kontejneri/cisterne koji nisu izrađeni u skladu sa 6.8., nego u skladu sa starijim nacionalnim zakonodavstvom, a pričvršćeni su na vagonet za posadu, mogu se i dalje koristiti;

(c)

starija vozila cisterne, koja ne ispunjavaju zahtjeve iz 6.7. ili 6.8., namijenjena za prijevoz tvari iz UN 1268, 1999, 3256 i 3257, s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme, mogu se i dalje koristiti za lokalni prijevoz i u neposrednoj blizini radova na cesti;

(d)

nije potrebna potvrda o homologaciji za vagonet za posadu ili vozila-cisterne s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: vagonet za posadu vrsta je prikolice za radnu posadu, s prostorom za posadu, za koji je pričvršćena cisterna/kontejner bez certifikata o homologaciji za dizelsko gorivo namijenjeno za rad šumarskih traktora.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-10

Predmet: prijevoz eksploziva u cisternama.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: eksplozivi se mogu pakirati samo u skladu s 4.1.4.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nadležno državno tijelo izdaje certifikate o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz eksploziva u cisternama. Prijevoz u cisterni dopušten je samo za one eksplozive koji su navedeni u uredbi ili uz posebno odobrenje nadležnoga tijela.

Vozilo natovareno eksplozivima u cisternama mora biti označeno i obilježeno u skladu s 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. i 5.3.1.4. Samo jedno vozilo u prijevoznoj jedinici smije sadržavati opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari i švedskim propisom SÄIFS 1993:4.

Napomene: ovo se primjenjuje samo na nacionalni prijevoz i ako je prijevoz uglavnom lokalne prirode. Predmetni propisi bili su na snazi prije nego što je Švedska pristupila Europskoj uniji.

Prijevoz eksploziva u vozilima-cisternama obavljaju samo dvije tvrtke. U skoroj budućnosti očekuje se prijelaz na emulzije.

Staro odstupanje br. 84.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-11

Predmet: vozačka dozvola.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s osposobljavanjem posade vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: osposobljavanje vozača nije dopušteno ni na jednom od vozila iz 8.2.1.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: lokalni prijevoz.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-12

Predmet: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: Prilog B, 7.2.4., V2 (1)

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi vozila EX/II i EX/III.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335, posebna odredba V2 (1) iz 7.2.4. primjenjuje se samo kada je neto sadržaj eksploziva veći od 3 000 kg (4 000 kg s prikolicom), uz uvjet da su pirotehnička sredstva za zabavu razvrstana pod UN brojem 0335 u skladu sa standardnom klasifikacijskom tablicom pirotehničkih sredstava za zabavu iz 2.1.3.5.5. četrnaestog izmijenjenog izdanja Preporuka UN-a za prijevoz opasnih tvari.

Takvo se razvrstavanje obavlja u dogovoru s nadležnim tijelom. Provjera razvrstavanja obavlja se u prijevoznoj jedinici.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu vremenski je ograničen na dva kratka razdoblja u godini, na prijelazu u novu godinu i na prijelazu iz travnja u svibanj. Prijevoz od pošiljatelja do terminala može se bez većih poteškoća izvesti postojećim voznim parkom vozila koja imaju homologaciju EX. Međutim, distribucija pirotehničkih sredstava za zabavu od terminala do trgovačkih središta i povrat viškova do terminala ograničen je zbog nedovoljnog broja vozila s homologacijom EX. Prijevoznici nisu zainteresirani ulagati u takve homologacije jer ne mogu povratiti svoje troškove. To ugrožava opstanak pošiljatelja pirotehničkih sredstava za zabavu jer ne mogu dostaviti svoje proizvode na tržište.

Pri primjeni ovog odstupanja klasifikacija pirotehničkih proizvoda za zabavu mora biti izvedena na temelju standardnog popisa u Preporukama UN-a kako bi se dobila najažurnija moguća klasifikacija.

Slična vrsta izuzeća postoji za pirotehničke proizvode za zabavu iz UN 0336, a to je izuzeće uključeno u posebnu odredbu 651, 3.3.1. ADR-a iz 2005.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-13

Predmet: donošenje RO-bi-DK-4.

Pravna osnova: Direktiva 2008/68/EZ, članak 6. stavak 2. točka (b) podtočka i. (lokalni prijevoz na kratke udaljenosti).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi od 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi:

Upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2022.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-bi-UK-1

Predmet: prelazak vozila koja prevoze opasne tvari (N8) preko javnih cesta.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa o opasnim tvarima na prijevoz unutar privatnog posjeda koji je razdvojen cestom. Za klasu 7 to se odstupanje ne odnosi na odredbe Propisa o radioaktivnom materijalu (cestovni prijevoz) iz 2002.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Napomene: lako može doći do situacije u kojoj se roba premješta između objekata privatnog posjeda smještenih na dvije strane ceste. To nije prijevoz opasnih tvari javnom cestom u uobičajenom smislu te se u tom slučaju ne primjenjuje ni jedna odredba propisa o opasnim tvarima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-2

Predmet: izuzeće od zabrane u skladu s kojom vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari u lokalnom distribucijskom lancu od lokalnog distribucijskog skladišta do maloprodaje ili do krajnjeg korisnika te od maloprodaje do krajnjeg korisnika (osim za klasu 7) (N11).

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana u skladu s kojom vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zabrana otvaranja paketa kvalificirana je klauzulom ‚osim kada ga je za to ovlastio operator vozila’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Napomene: ako se zabrana iz Priloga tumači doslovno kako je sročena, može izazvati ozbiljne probleme u maloprodajnoj distribuciji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-3

Predmet: odredbe za alternativni prijevoz drvenih bačvi koje sadržavaju tvari UN broja 3065 pakirne skupine III.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: 1.4., 4.1., 5.2. i 5.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta se prijevoz alkoholnih pića s više od 24 %, ali ne više od 70 % volumnog udjela alkohola (pakirna skupina III.) u drvenim bačvama koje nije odobrio UN bez oznaka opasnosti, podložno strožim zahtjevima u pogledu utovara i vozila.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Napomene: ovo je proizvod visoke vrijednosti za koji se vladi plaća trošarina i koji se od destilerije do carinskih skladišta mora prevoziti u sigurnim, zapečaćenim vozilima s carinskim plombama. U dodatnim zahtjevima za osiguravanje sigurnosti uzima se u obzir smanjenje zahtjeva u vezi s pakiranjem i označivanjem.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-4

Predmet: donošenje RO-bi-SE-12.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-5

Predmet: prikupljanje rabljenih baterija radi odlaganja ili recikliranja.

Upućivanje na odjeljak I.1. Priloga I. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: posebna odredba 636.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušteni su sljedeći alternativni uvjeti za posebnu odredbu 636 poglavlja 3.3.:

rabljene litijeve ćelije i baterije (UN 3090 i UN 3091) koje su prikupljene i predane za prijevoz radi odlaganja od lokacije za prikupljanje do intermedijarnih postrojenja za obradu, zajedno s ostalim nelitijevim ćelijama ili baterijama (UN 2800 i UN 3028), ne podliježu drugim odredbama ADR-a ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

moraju biti pakirane u metalnim bačvama IH2 ili kutijama 4H2 u skladu s razinom kvalitete pakirne skupine II. za krute tvari;

svaki pojedinačni paket ne smije sadržavati više od 5 % litijevih i litij-ionskih baterija;

maksimalna bruto masa svakog paketa ne smije prelaziti 25 kg;

ukupna količina paketa po prijevoznoj jedinici ne smije prelaziti 333 kg;

ne smiju se prevoziti druge opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Napomene: lokacije za prikupljanje obično su u maloprodajnim trgovinama i nije praktično osposobljavati velik broj ljudi za sortiranje i pakiranje rabljenih baterija u skladu s ADR-om. Sustav u Ujedinjenoj Kraljevini djelovao bi u skladu sa smjernicama koje su određene programom Waste and Resources Action Programme te bi uključivao nabavu odgovarajuće ambalaže u skladu s ADR-om i odgovarajuće upute.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.”;

(2)

u Prilogu II. odjeljak II.3. zamjenjuje se sljedećim:

„II.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označivanje odstupanja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA

=

željeznica

a/bi/bii

=

članak 6. stavak 2. točka (a) / točka (b) podtočka i. / točka (b) podtočka ii.

MS

=

kratica za državu članicu

nn

=

redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-a-DE-2

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 1.4S, 2, 3 i 6.1: dozvola za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2) i sredstava za čišćenje i obradu klase 3 i 6.1 (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RA-a-FR-3

Predmet: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije o opasnim materijalima koje moraju biti navedene na teretnom listu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika količina koje ne prelaze ograničenja utvrđena u 1.1.3.6. ne podliježe obvezi deklaracije tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-FR-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva za označivanje određenih poštanskih vagona.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza pričvršćivanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: označiti se moraju samo oni poštanski vagoni koji prevoze više od 3 tone materijala iz iste klase (osim 1, 6.2 ili 7).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RA-a-SE-1

Predmet: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: na željezničkim vagonima u kojima se prevoze opasne tvari moraju se nalaziti oznake.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u RID-u postoje količinska ograničenja za robu koja je označena kao hitna roba. Stoga se radi o malim količinama.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

UK Ujedinjena Kraljevina

RA-a-UK-1

Predmet: prijevoz predmeta koji sadržavaju radioaktivan materijal niskog rizika, kao što su zidni satovi, ručni satovi, detektori dima, kazaljke kompasa.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva RID-a.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadržavaju ograničene količine radioaktivnog materijala.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: ovo je odstupanje kratkoročna mjera koja neće biti potrebna kada se u RID ugrade slične izmjene propisa IAEA-e.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-2

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva te eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva uz uvjet da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neke promjene u pravilima o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima te eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svaka promjena bit će količinski ograničena za jedan ili više sastavnih dijelova tereta i bit će dopuštena samo uz uvjet da se poduzmu ‚sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom vrstom takvih tvari, ili da eksplozivi na kakav drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri su promjena koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina tvari kojima je dodijeljen broj UN 1942 koja se smije prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, uz uvjet da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kilograma ili litara i da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2 ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3, ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, uz uvjet da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kilograma ili litara i da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-3

Predmet: dopuštanje različitih najvećih ukupnih količina po prijevoznoj jedinici za tvari klase 1 u kategorijama 1 i 2 iz tablice u 1.1.3.1.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća koja se odnose na vrstu prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: utvrđivanje pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Napomene: dopuštanje različitih količinskih ograničenja i faktora množenja za kombinirani utovar tvari klase 1, to jest ‚50’ za kategoriju 1 i ‚500’ za kategoriju 2. Za izračun mješovitih tereta faktori množenja su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1 i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-4

Predmet: donošenje RA-a-FR-6.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ublažavanje zahtjeva za pričvršćivanje oznake u slučaju kombiniranog cestovnog i željezničkog prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev za pričvršćivanje oznake ne primjenjuje se u slučajevima kada su oznake na vozilu jasno vidljive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Napomene: ovo je uvijek bila nacionalna odredba Ujedinjene Kraljevine.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-5

Predmet: distribucija robe u unutarnjoj ambalaži do maloprodaje ili korisnika (isključujući onu klasa 1, 4.2, 6.2 i 7) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži nije potrebno dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Napomene: zahtjevi RID-a nisu primjereni za zadnje dionice prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika, ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnje pakiranje robe za distribuciju u maloprodaji na željezničkoj dionici lokalnog distribucijskog prijevoza prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bi-DE-2

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: od 1. do 5.

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase od 2 do 6.1 te klase 8 i 9: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i razvrstati u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedine skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-bi-DE-3

Predmet: lokalni prijevoz UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klasa 4.2, pakirna skupina I., u željezničkim vagonima s cisternama.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8., 6.8.2.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe za konstrukciju cisterni i vagona s cisternama. U pododjeljku 6.8.2.3. poglavlja 6.8. zahtijeva se homologacija za cisterne koje prevoze tvari oznake UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz tvari oznake UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klase 4.2, pakirne skupine I., na kratkim udaljenostima (od Sassnitz-Mukrana do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritza i Bitterfelda) u željezničkim vagonima s cisternama koji su izrađeni u skladu s ruskim standardima. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Datum isteka: 30. siječnja 2025.

DK Danska

RA-bi-DK-1

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvom se propisuju alternativne odredbe umjesto onih iz odjeljka II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici ispod tjesnaca Veliki Belt. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2022.

RA-bi-DK-2

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvom su predviđene alternativne odredbe umjesto onih iz odjeljka II.1 Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici ispod tjesnaca Øresund. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017.

Napomene:

Datum isteka: 28. veljače 2022.

SE Švedska

RA-bi-SE–1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz ambalaža koje sadržavaju otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ove Direktive od koje je dopušteno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dopuštena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna su izuzeća:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredaba iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. odjeljka II.1. Priloga II. ovoj Direktivi. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dopušteno uz uvjet:

da su ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu s vrstom koja je ispitana i odobrena prema pakirnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredaba odjeljaka 6.1., 6.5. ili 6.6. odjeljka II.1. Priloga II. ovoj Direktivi,

da se male ambalaže pakiraju s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza i

da ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu koja ne premašuje dopuštenu bruto masu navedenu u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže i

da je sljedeća rečenica uključena u prijevoznu ispravu: ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. RID-S-a’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za nacionalni željeznički prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. odjeljka II.1. Priloga II. ovoj Direktivi teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke ii. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bii-DE-1

Predmet: lokalni prijevoz tvari UN broja 1051 (vodikov cijanid, stabiliziran, tekući, koji sadržava 1 % ili manje masenog udjela vode) u željezničkim vagonima s cisternama, odstupajući od pododjeljka 1. odjeljka II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana prijevoza tvari UN broja 1051 (vodikov cijanid), stabilizirane, tekuće, koja sadržava 1 % ili manje masenog udjela vode u željezničkim vagonima s cisternama, RID cisternama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz željeznicom na posebno određenim rutama u okviru određenog industrijskog procesa koji se odvija pod strogim nadzorom i pod jasno navedenim uvjetima. Prijevoz se obavlja u vagonima s cisternama koji imaju posebnu dozvolu za tu namjenu te čija se konstrukcija i oprema stalno prilagođavaju u skladu s najnovijim sigurnosnim zahtjevima. Prijevozni proces detaljno je uređen dodatnim operativnim odredbama o sigurnosti u dogovoru s nadležnim tijelima za sigurnost i zaštitu od opasnosti, a nadziru ga nadležna nadzorna tijela.

Izvorno upućivanje na nacionalne zakonske odredbe: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97.

Kraj razdoblja valjanosti: 1. siječnja 2023.

RA-bii-DE-2

Predmet: lokalni prijevoz tvari UN broja 1402 (kalcijev karbid) na određenim rutama, pakirne skupine I., u kontejnerima na vagonima.

Upućivanje na odjeljak II.1. Priloga II. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 7.3.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe za prijevoz tereta u rasutom stanju. U tablici A poglavlja 3.2. ne dopušta se prijevoz kalcijeva karbida u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz tvari UN broja 1402 (kalcijev karbid) željeznicom, pakirne skupine I., na posebno određenim rutama, kao dio utvrđenog industrijskog procesa, koji se strogo nadzire pod jasno određenim uvjetima. Teret se prevozi vagonima u kontejnerima izrađenima za tu namjenu. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Datum isteka: 15. siječnja 2024.”