24.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 138/90


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/847

оd 15. svibnja 2019.

o predloženoj građanskoj inicijativi pod nazivom „Spasimo pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi”

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 3800)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

Predmet predložene građanske inicijative pod nazivom „Spasimo pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi” odnosi se na sljedeće: „Kukci su ključni za naše ekosustave i sigurnost opskrbe hranom. Komisija treba donijeti propise za održavanje i poboljšanje staništa kukaca, pokazatelja očuvanosti okoliša.”

(2)

Ciljevi predložene građanske inicijative odnose se na sljedeće: „Kako bi se osjetno poboljšala prirodna osnova za život, pozivamo na uvođenje sljedećih obveznih ciljeva: promicanje bioraznolikosti kao općeg cilja ZPP-a; drastično smanjenje upotrebe pesticida, potpuna zabrana štetnih pesticida i reforma kriterija prihvatljivosti; promicanje strukturne raznolikosti poljoprivrednih krajobraza; učinkovito smanjenje količine hranjivih tvari (npr. Natura 2000); učinkovito utvrđivanje područja očuvanja (npr. Okvirna direktiva o vodama); jačanje istraživanja i praćenja te poboljšanje obrazovanja.”

(3)

Ugovorom o Europskoj uniji (UEU) osnažuje se građanstvo Unije i dodatno poboljšava demokratsko funkcioniranje Unije tako što se, među ostalim, predviđa da svaki građanin ima pravo sudjelovati u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative.

(4)

Stoga bi postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu trebali biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i razmjerni vrsti građanske inicijative kako bi se potaknulo sudjelovanje građana i Unija učinila pristupačnijom.

(5)

U svrhu provedbe Ugovora pravni akti Unije mogu se donositi:

radi uspostave zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i donošenja drugih odredbi potrebnih za ostvarenje ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, na temelju članka 43. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU);

radi usklađivanja odredaba zakona ili drugih propisa u državama članicama čiji je cilj uspostava i funkcioniranje unutarnjeg tržišta, na temelju članka 114. UFEU-a;

radi donošenja mjera u veterinarskom i fitosanitarnom području čiji je neposredni cilj zaštita javnog zdravlja, na temelju članka 168. stavka 4. točke (b) UFEU-a;

radi donošenja višegodišnjeg okvirnog programa kojim se određuju sve aktivnosti Unije u području istraživanja i tehnološkog razvoja, na temelju članka 182. stavka 1. UFEU-a;

radi poduzimanja mjera za ostvarenje ciljeva očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša te razboritog i racionalnog korištenja prirodnim bogatstavima, na temelju članka 192. stavka 1. UFEU-a, u vezi s člankom 191. stavkom 1. prvom i trećom alinejom UFEU-a.

(6)

Stoga je razvidno da predložena građanska inicijativa ne izlazi iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije za provedbu Ugovorâ u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe.

(7)

Nadalje, osnovan je građanski odbor i imenovane su osobe za kontakt u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe te predložena građanska inicijativa nije očito uvredljiva, isprazna i uznemirujuća i razvidno je da nije u suprotnosti s vrijednostima Unije, kako su utvrđene u članku 2. UEU-a.

(8)

Stoga bi predloženu građansku inicijativu pod nazivom „Spasimo pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi” trebalo registrirati,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Registrira se predložena građansku inicijativu pod nazivom „Spasimo pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 27. svibnja 2019.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena organizatorima (članovi građanskog odbora) predložene građanske inicijative pod nazivom „Spasimo pčele! Zaštita bioraznolikosti i poboljšanje staništa kukaca u Europi”, koje u svojstvu osoba za kontakt predstavljaju Manuela RIPA i Clara BORASIO.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2019.

Za Komisiju

Frans TIMMERMANS

Prvi potpredsjednik


(1)  SL L 65, 11.3.2011., str. 1.