16.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 105/25


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/615

od 15. travnja 2019.

o potpori Unije aktivnostima koje prethode Revizijskoj konferenciji iz 2020. stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. u vezi s člankom 31. stavkom 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Revizijskom konferencijom iz 2020. stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja („Revizijska konferencija NPT-a 2020.”) obilježava se nekoliko važnih datuma za Ugovor o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kao što su 50. obljetnica njegova stupanja na snagu i 25. obljetnica donošenja na Revizijskoj konferenciji NPT-a 1995. Odluke br. 3 (Produljenje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja), kojom je NPT produljen na neodređeno vrijeme.

(2)

Europsko vijeće donijelo je 12. prosinca 2003. Strategiju Europske unije za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje („Strategija EU-a za sprečavanje OMU-a iz 2003.”). U Strategiji EU-a za sprečavanje OMU-a iz 2003. utvrđuje se potpora NPT-u kao glavni prioritet djelovanja na međunarodnoj razini te se poziva na očuvanje cjelovitosti i univerzalizaciju NPT-a, Zaštitnih sporazuma IAEA-e i protokola priloženih NPT-u i Zaštitnim sporazumima IAEA-e.

(3)

U skladu s Globalnom strategijom za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije iz 2016. i Strategijom EU-a za sprečavanje OMU-a iz 2003. djelovanja Unije i dalje se temelje na uvjerenju da je multilateralni pristup sigurnosti, uključujući razoružanje i neširenje oružja, najbolji način za održavanje međunarodnog poretka te stoga na predanosti poštovanju, provedbi i jačanju multilateralnih ugovora i sporazuma o razoružanju i neširenju oružja.

(4)

U Programu za razoružanje glavnog tajnika Ujedinjenih naroda naslovljenom „Osiguravanje naše zajedničke budućnosti”, koji je predstavljen 24. svibnja 2018., istaknuto je da se NPT treba smatrati ključnim stupom međunarodne sigurnosne strukture.

(5)

Unija aktivno sudjeluje u aktualnom ciklusu revizije NPT-a koji je započeo prvim zasjedanjem Pripremnog odbora koje se održalo u Beču od 2. do 12. svibnja 2017. Drugo zasjedanje Pripremnog odbora održano je u Ženevi od 23. travnja do 4. svibnja 2018. Treće zasjedanje Pripremnog odbora održat će se u New Yorku od 29. travnja do 10. svibnja 2019., a Revizijska konferencija stranaka NPT-a 2020. održat će se u New Yorku od 27. travnja do 22. svibnja 2020.

(6)

Europska unija smatra da je NPT temelj globalnog režima neširenja nuklearnog oružja, nužna osnova za ostvarivanje nuklearnog razoružanja u skladu s člankom VI. i važan čimbenik u daljnjem razvoju primjene nuklearne energije u miroljubive svrhe. U tom je pogledu Vijeće donijelo Zajedničko stajalište 2005/329/ZVSP (1), Odluku 2010/212/ZVSP (2) i Zaključke o Devetoj revizijskoj konferenciji stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe trenutne i praktične primjene elemenata Strategije EU-a za sprečavanje OMU-a iz 2003. Unija podupire aktivnosti usmjerene na poštovanje i očuvanje cjelovitosti NPT-a stavljanjem uravnoteženog naglaska na tri jednako važna stupa NPT-a koji se međusobno podupiru: razoružanje, neširenje nuklearnog oružja i upotrebu nuklearne energije u miroljubive svrhe.

2.   Radi postizanja cilja iz stavka 1. Unija podupire sljedeće aktivnosti informiranja koje provodi vodstvo Revizijske konferencije 2020.:

(a)

tri tematska seminara za države stranke u vezi s nuklearnim razoružanjem, neširenjem nuklearnog oružja i upotrebom nuklearne energije u miroljubive svrhe;

(b)

do četiri regionalna sastanka u azijsko-pacifičkoj regiji, Africi, Latinskoj Americi i na Karibima te na Bliskom istoku; i

(c)

dva popratna događaja tijekom 74. zasjedanja Prvog odbora Opće skupštine i tijekom Revizijske konferencije NPT-a 2020.

Opis tog projekta naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Projekt iz članka 1. stavka 2. provodi Ured Ujedinjenih naroda za poslove razoružanja („UNODA”).

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos za provedbu projekta iz članka 1. stavka 2. iznosi 1 299 883,68 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iznosom utvrđenim u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja financijskim referentnim iznosom iz stavka 1. U tu svrhu ona sklapa sporazum o financiranju s UNODA-om. Sporazumom o financiranju utvrđuje se da UNODA mora osigurati vidljivost doprinosa Unije u skladu s njegovom visinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. u najkraćem mogućem roku nakon stupanja na snagu ove Odluke. Komisija obavješćuje Vijeće o bilo kakvim poteškoćama u vezi s tim postupkom i o datumu sklapanja tog sporazuma o financiranju.

Članak 4.

Visoki predstavnik redovito, a najmanje jednom godišnje, izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju izvješća koje priprema UNODA. Ta su izvješća temelj za evaluaciju koju provodi Vijeće. Komisija podnosi izvješće o financijskim aspektima provedbe projekta iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Ova Odluka prestaje važiti 18 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. Međutim, ona prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma njezina stupanja na snagu ako se taj sporazum o financiranju ne sklopi do isteka šest mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Sastavljeno u Luxembourgu 15. travnja 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

P. DAEA


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2005/329/ZVSP od 25. travnja 2005. u pogledu Revizijske konferencije iz 2005. stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (SL L 106, 27.4.2005., str. 32.).

(2)  Odluka Vijeća 2010/212/ZVSP od 29. ožujka 2010. o stajalištu Europske unije za Revizijsku konferenciju iz 2010. stranaka Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (SL L 90, 10.4.2010., str. 8.).


PRILOG

1.   CILJEVI

Revizijska konferencija NPT-a 2020. bit će vrlo važan trenutak za režim neširenja nuklearnog oružja. Europska unija smatra da je NPT temelj globalnog režima neširenja nuklearnog oružja, nužna osnova za ostvarivanje nuklearnog razoružanja u skladu s člankom VI. i važan čimbenik u daljnjem razvoju primjena nuklearne energije u miroljubive svrhe.

Počevši od 2017., predsjedatelji zasjedanja Pripremnog odbora NPT-a rade na uspostavi kontinuiteta među zasjedanjima Pripremnog odbora u okviru ciklusa revizije, među ostalim razvojem zajedničke tematske osnove i nizom regionalnih savjetovanja u azijsko-pacifičkoj regiji, Africi i Latinskoj Americi. Države tih regija toplo su pozdravile ta savjetovanja s obzirom na to da stručnjacima iz glavnih gradova omogućuju pristup predsjedateljima Pripremnog odbora, da državama koje nemaju sredstava za velike delegacije u New Yorku, Ženevi ili Beču pružaju priliku za dijalog i da nude važne prilike za raspravu o ključnim regionalnim prioritetima. Ta savjetovanja znatno su nadopunila rasprave u formalnim okvirima NPT-a.

Cilj tog projekta može se ostvariti podupiranjem i jačanjem rada predsjedateljâ zasjedanja Pripremnog odbora 2017. i 2018., putem postupka globalnog savjetovanja koji uključuje države stranke NPT-a, imenovanog predsjedatelja Revizijske konferencije NPT-a 2020. te predsjedatelje zasjedanja Pripremnog odbora. Tim će se projektom promicati pripreme prije konferencije, poduprijet će se vodstvo u razumijevanju razlika u stajalištima država stranaka i zadobivanju njihova povjerenja i olakšat će se dijalog između država stranaka i imenovanog predsjedatelja o tome kako prevladati prepreke uspjehu 2020.

Glavni ciljevi:

1.

upoznati se s razlozima za zabrinutost i prioritetima ciklusa revizije NPT-a 2020. na temelju rasprava na zasjedanjima Pripremnog odbora 2017., 2018. i 2019., uključujući zabrinutost i prioritete iz regionalne perspektive, te doprinijeti učinkovitom oblikovanju zabrinutosti i prioriteta na Revizijskoj konferenciji NPT-a 2020.,

2.

podići svijest o preprekama te o potencijalnim područjima za konvergenciju na temelju brojnih prednosti koje pruža NPT, među ostalim uzimanjem u obzir šireg raspona stajališta, poput stajališta tehničkih stručnjaka iz regulatornih agencija i sa znanstvenih fakulteta te stajališta donositelja odluka kao što su parlamentarni zastupnici,

3.

izgraditi povjerenje između država i imenovanog predsjedatelja kako bi se izgradili čvrsti odnosi potrebni za uspješan ishod Revizijske konferencije NPT-a 2020.,

4.

potaknuti fleksibilnost i kompromis država uoči Revizijske konferencije NPT-a 2020. te potražiti ideje o tome kako se međusobno usuglasiti i kako prevladati podjele,

5.

osmisliti doprinos planu za postizanje uspješnog ishoda Revizijske konferencije NPT-a 2020., uključujući moguće mjere i preporuke za potpunu provedbu NPT-a.

2.   OPIS AKTIVNOSTI

Projekt Unije za potporu ciklusu Revizijske konferencije NPT-a 2020. uključivat će:

(a)

tematske seminare za države stranke kojima su obuhvaćena tri stupa NPT-a: nuklearno razoružanje, neširenje nuklearnog oružja i upotreba nuklearne energije u miroljubive svrhe

tri tematska seminara, u Ženevi (razoružanje), New Yorku (neširenje oružja) i Beču (upotreba u miroljubive svrhe), namijenjena predstavnicima vlada, stručnjacima, akademskoj zajednici, civilnom društvu i industriji,

(b)

regionalne aktivnosti informiranja koje provodi vodstvo Revizijske konferencije NPT-a 2020.

sazivanje do četiri regionalna sastanka u azijsko-pacifičkoj regiji, Africi, Latinskoj Americi i na Karibima te na Bliskom istoku,

(c)

popratne događaje

dva popratna događaja organizirana tijekom 74. zasjedanja Prvog odbora Opće skupštine i tijekom Revizijske konferencije NPT-a 2020.

Ti su elementi detaljnije opisani u niže navedenom tekstu.

2.1.   Tematski seminari

2.1.1.   Cilj

Cilj je svakog tematskog seminara podići svijest o izazovima i mogućnostima u pogledu triju stupova NPT-a. Seminarima će se osobito nastojati istaknuti mnoge koristi koje se NPT-om već pružaju i potreba za očuvanjem tih koristi. Seminarima će se ujedno nastojati stvoriti elementi za praktične mjere i preporuke za postizanje konsenzusa 2020.

2.1.2.   U okviru projekta održat će se tri seminara.

Kako je navedeno, svaki će seminar biti usmjeren na jedan od stupova NPT-a: razoružanje, neširenje oružja i upotrebu nuklearne energije u miroljubive svrhe. Rasprave će, uz razmatranje međuodnosa triju stupova, uključivati, ali neće biti ograničene na: provedbu obveza preuzetih u prethodnim ciklusima revizije; premošćivanje razlika u pogledu ostvarivanja i održavanja svijeta bez nuklearnog oružja; jačanje režima neširenja oružja; pristup koristima od upotrebe nuklearne tehnologije u miroljubive svrhe, među ostalim u svrhu olakšavanja postizanja ciljeva održivog razvoja; i jačanje postupka revizije NPT-a.

2.1.3.   Format

Imenovani predsjedatelj izvijestit će države stranke o razvoju događaja u svakom od stupova te opisati izazove i mogućnosti. Paneli regionalnih stručnjaka, stručnjaka iz relevantnih međunarodnih organizacija poput Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Organizacije ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) te stručnjaka iz Instituta Ujedinjenih naroda za istraživanje razoružanja (UNIDIR) sazvat će se kako bi se potaknule rasprave i oblikovale ideje. Seminar o upotrebi nuklearne energije u miroljubive svrhe, koji će se održati u Beču, također će obuhvaćati sudjelovanje predstavnika nacionalnih tijela i struktura uključenih u upotrebu nuklearne energije u miroljubive svrhe.

Seminari će zatim obuhvaćati interaktivnu razmjenu pitanja i odgovora između imenovanog predsjedatelja, predstavnika država stranaka i stručnjaka.

2.1.4.   Lokacija

Tri tematska seminara organizirat će se u: Ženevi (razoružanje), New Yorku (neširenje oružja) i Beču (upotreba nuklearne energije u miroljubive svrhe).

2.1.5.   Vremenski okvir

Tri tematska seminara održat će se nakon trećeg zasjedanja Pripremnog odbora (29. travnja – 10. svibnja 2019.), pod vodstvom i koordinacijom imenovanog predsjedatelja Revizijske konferencije NPT-a 2020. Datumi tih sastanaka odredit će se nakon trećeg zasjedanja Pripremnog odbora, odnosno između svibnja 2019. i ožujka 2020.

2.1.6.   Dužnosti provedbene agencije

Sadržajna priprema:

UNODA će uz savjetovanje s imenovanim predsjedateljem odrediti sadržaj seminarâ i dnevni red te odabrati govornike/stručnjake.

Logistika i konferencijske usluge:

UNODA će provoditi logističke aranžmane (rezervirati mjesta događaja, organizirati ugostiteljske usluge, audiovizualnu opremu, putne aranžmane za sudionike i stručnjake itd.) za tematske seminare.

2.2.   Regionalni sastanci

2.2.1.   Cilj

Cilj je svakog regionalnog sastanka poboljšati razumijevanje trenutačnog stanja, raspravljati o mogućnostima za suradnju, iznaći rješenja i graditi odnose kako bi se olakšalo uspješno zaključivanje Revizijske konferencije NPT-a 2020.

2.2.2.   Teme

Na regionalnim sastancima u azijsko-pacifičkoj regiji, Africi te Latinskoj Americi i na Karibima bit će obuhvaćena sva tri stupa NPT-a. Na njima će se pristupiti rješavanju glavnih pitanja koja utječu na NPT i njegove države stranke na temelju rasprava sa zasjedanjima Pripremnog odbora za NPT iz 2017., 2018. i 2019. te će se ta pitanja predstaviti kroz prizmu odgovarajućih regionalnih prioriteta i razloga za zabrinutost. Ta će pitanja obuhvaćati, no neće biti ograničena na: provedbu obveza preuzetih u prethodnim ciklusima revizije; premošćivanje razlika u pogledu ostvarivanja i održavanja svijeta bez nuklearnog oružja; jačanje režima neširenja oružja; pristup koristima od upotrebe nuklearne tehnologije u miroljubive svrhe, među ostalim u svrhu olakšavanja postizanja ciljeva održivog razvoja; i jačanje postupka revizije NPT-a.

Na regionalnom sastanku na Bliskom istoku rješavat će se osobito pitanje provedbe rezolucije o NPT-u iz 1995. u vezi s uspostavom područja bez nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku, uključujući njihove načine isporuke. To pitanje predstavlja izazov za uspješan ishod Revizijske konferencije NPT-a 2020. te je stoga potrebno organizirati zaseban sastanak u toj regiji.

2.2.3.   Format

Regionalni sastanci održavat će se u formatu interaktivnih savjetovanja. Na svakom regionalnom sastanku imenovani predsjedatelj imat će mogućnost predstaviti trenutačno stanje ciklusa revizije. Predsjedatelj će zatim postaviti niz pitanja državama kako bi potaknuo interaktivnu razmjenu pitanja i odgovora.

Na sastancima će se organizirati i paneli u kojima će sudjelovati regionalni i tematski stručnjaci, uključujući stručnjake iz relevantnih međunarodnih organizacija poput Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Organizacije ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) te stručnjake iz Instituta Ujedinjenih naroda za istraživanje razoružanja (UNIDIR), kako bi se potaknule rasprave i ideje.

2.2.4.   Lokacija

Regionalni sastanci predviđeni su za pružanje potpore interakciji s vladama iz određenih regija u okviru pripreme za Revizijsku konferenciju NPT-a 2020. Predložena su sljedeća četiri regionalna sastanka:

Zemlje iz regija/podregija:

Predloženo mjesto događaja:

Afrika

Addis Abeba

Latinska Amerika/Karibi

Buenos Aires

Azijsko-pacifička regija

Jakarta

Bliski istok

Amman

2.2.5.   Vremenski okvir

Četiri regionalna sastanka održat će se u dvanaestomjesečnom razdoblju između ožujka 2019. i ožujka 2020. Točan vremenski okvir i redoslijed (tj. redoslijed obuhvaćenih regija) regionalnih sastanaka utvrdit će provedbena agencija, uz savjetovanje s imenovanim predsjedateljem Revizijske konferencije NPT-a 2020. i Unijom, uzimajući u obzir UN-ov kalendar razoružanja. Svaki regionalni sastanak trajat će najviše dva dana. Imenovani predsjedatelj Revizijske konferencije NPT-a 2020. predsjedat će tim četirima regionalnim sastancima.

2.2.6.   Dužnosti provedbene agencije

Sadržajna priprema:

UNODA će uz savjetovanje s predsjedateljima triju zasjedanja Pripremnog odbora i pod vodstvom imenovanog predsjedatelja Revizijske konferencije NPT-a 2020. odrediti sadržaj regionalnih sastanaka i dnevni red te odabrati govornike/stručnjake.

Logistika i potpora za sastanke:

UNODA će zajedno s regionalnim državama domaćinima provoditi logističke aranžmane (rezervirati mjesta, organizirati ugostiteljske usluge, audiovizualnu opremu, putne aranžmane za sudionike i stručnjake itd.) za regionalne sastanke.

2.3.   Popratni događaji

Dva popratna događaja održat će se tijekom 74. zasjedanja Prvog odbora Opće skupštine (listopad 2019.) odnosno tijekom Revizijske konferencije NPT-a 2020. Popratni događaj koji će se održati u listopadu 2019. bit će prilika da predsjedatelji triju zasjedanja Pripremnog odbora i imenovani predsjedatelj razgovaraju o pripremama za Revizijsku konferenciju NPT-a 2020. Popratni događaj koji će se održati tijekom Revizijske konferencije NPT-a 2020. bit će prilika za objavu ishoda tematskih seminara i regionalnih sastanaka te njihova doprinosa pripremama za Konferenciju.

2.3.1.   Dužnosti provedbene agencije

Sadržajna priprema:

UNODA će uz savjetovanje s predsjedateljima triju zasjedanja Pripremnog odbora i imenovanim predsjedateljem Revizijske konferencije NPT-a 2020. sastaviti konceptualni sažetak za popratne događaje i dnevni red te odabrati govornike/stručnjake.

Logistika i potpora za sastanke:

UNODA će provoditi logističke aranžmane (rezervirati mjesta događaja, organizirati ugostiteljske usluge, audiovizualnu opremu, putne aranžmane za stručnjake itd.) za popratne događaje.

3.   IZVJEŠĆIVANJE I PROCJENA

UNODA će Visokom predstavniku i Komisiji dostaviti konačno financijsko i narativno izvješće koje sadržava, među ostalim, stečena iskustva te sažeta izvješća sa svakog sastanka usmjerena na ključne činjenice.

4.   TRAJANJE

Provedba projekta traje 18 mjeseci.

5.   VIDLJIVOST EU-a

UNODA poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi javnost saznala da taj projekt financira Unija. Potpora Unije bit će istaknuta u javnim i zatvorenim prezentacijama te izvješćivanjima imenovanog predsjedatelja. Potpora Unije bit će spomenuta i u pozivnicama i drugim dokumentima koji se šalju sudionicima različitih događaja. UNODA će osigurati da Unija bude predstavljena u svim događajima koji se podupiru u okviru ove Odluke.

6.   PROVEDBENA AGENCIJA

Uredu Ujedinjenih naroda za poslove razoružanja (UNODA) povjerit će se provedba tog projekta. Provedba tog projekta bit će u skladu sa sporazumom o financiranju koji trebaju sklopiti Europska komisija i UNODA.